Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

of 16 /16
woonconsult makelaardij & taxaties Ammonieterf 164 Rennemig - Heerlen

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

Page 1: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

woonconsult makelaardij & taxaties flexibel, persoonlijk en resultaatgericht

Woonconsult BVHoogstraat 786373 HW Landgraaf

T 045 531 48 08F 045 531 58 06E [email protected] www.woonconsult.nl

Ammonieterf 164Rennemig - Heerlen

Page 2: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164
Page 3: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

3

www.woonconsult.nlwoonconsult makelaardij & taxaties

Algemeen

Verrassend ruime woning dankzij de aanbouw, ex-tra wasruimte en via vaste trap te bereiken berg-zolder. Deze ideale starterswoning woning met buitenberging en tuin is goed onderhouden en op de belangrijkste punten gemoderniseerd.

Ligging

•Rustiggelegenaanwoonerfmetvoldoende parkeergelegenheid;•Indedirecteomgevingvanbasisschoolenhet vernieuwdewinkelcentrumvanHeerlerheide;•Openkeleautominutengelegenvanautosnel wegrichtingAkenenEindhoven.

Maten en cijfers

Bouwjaar 1984

Perceel134 m2

Gebruiksoppervlakte wonen 95 m2

Gebruiksoppervlakte interne bergruimten 15 m2

Gebruiksoppervlak externe bergruimten 0 m2

Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimten 0 m2

Inhoudexclusief353 m3

Inhoudinclusief353 m3

FOtOlInksStraatbeeld

FOtObOvEnVooraanzicht woning

Page 4: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164
Page 5: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

Indeling

Begane grond

•Entreevoorzienvanlaminaatvloeren muurkast;•Moderngeheelbetegeldetoiletruimtemet zwevend toilet;•Ruimel-vormigewoonkamer(9.30x5.20/2.60 m) voorzien van laminaatvloer en openslaande deuren met toegang tot tuin;•Moderneopenkeuken(3.00x2.60m)inwand opstelling voorzien van plavuizenvloer en na- volgendeapparatuur:Rvswasemkap,gaskook- plaat en vaatwasser;•Grotendeelsbetegeldewasruimte(2.50x2.20 m)metplavuizenvloer,aansluitingwasmachi- ne/drogerenvliering.

5

FOtOPAGInAlInksWoonkamer

FOtObOvEnWoonkamer

FOtOREcHtsOndERKeuken

www.woonconsult.nlwoonconsult makelaardij & taxaties

Page 6: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164
Page 7: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

7

FOtOPAGInAlInksSlaapkamer

FOtObOvEnSlaapkamer

FOtOREcHtsOndERBadkamer

1ste verdieping

•Overloop;•slaapkamerI(5.20x3.30m);•slaapkamerII(3.80x3.10/2.55m);•deelsbetegeldebadkamer(2.55x1.70m)met wastafel,2detoilet,ligbadmetdoucheenme- chanischeafzuiging;•degehele1steverdiepingisvoorzienvanlami- naatvloer.

2de verdieping

•Middelsvastetraptebereikenruimeberg- zoldermetcv-opstelling(RemehaW34,2003);•Eenvoudigextraslaapkamerterealiseren.

www.woonconsult.nlwoonconsult makelaardij & taxaties

Page 8: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164
Page 9: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164
Page 10: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164
Page 11: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

11

FOtOPAGInAlInksAchteraanzicht woning

FOtObOvEnTuin

FOtOREcHtsOndERStraatbeeld

Tuin

•deonderhoudsvriendelijketuinisgeheelom- slotenenachterombereikbaar;•stenenbuitenbergingmetnieuwpannendak.

Laatste aanpassingen

•vloerbadkamer(2008);•Aanbouw(2007);•keuken(2007);•toilet(2005).

Bijzonderheden

•vraagdemakelaarnaardemogelijkhedenvan starterslening en koopsubsidie;•Oprustigelocatiemetvoldoendeparkeergele- genheid.

www.woonconsult.nlwoonconsult makelaardij & taxaties

Page 12: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164
Page 13: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

13

Gemeente Heerlen

Heerlen, groenste stad van nederland 2004,is het hart van Parkstad limburg. dit is hetgebied in Oostelijk Zuid-limburg, op de grensvanhetHeuvellandendeuitlopersvandeEifel,waar eigentijdse stedelijke voorzieningen en de groene omgeving bij elkaar komen. Het groenvanhetImstenraderbos,hetAambosenterwormomringen de stad. Wandelen en fietsen vanuitHeerlenisgenietenvandenatuur,vankastelen,watermolensenboederijen.Aanderandvandestadisdebrunsummerheidetevinden.Eengebiedwaarurengewandeldengefietstkanworden.

Heerleniseenpopulairewinkelstadmeteenbreeden gevarieerdwinkelaanbod. naast de gezelligewinkelstratenzijnerdiversegroterewinkelcentra,zoalsbijvoorbeeldhetcoriocenterenHetloon.daarnaast kanmen terecht op de uitgebreiderewoonboulevard, die jaarlijks miljoenen bezoekers vanheindeenverretrekt.Menkantevensopeenontspannenwijzeeenhapjeeten,eenfilmpje

pikkenofgenietenopéénvandevele terrasjesdieHeerlenrijkis.Heerlenisechtermeerdaneenwinkelstad alleen.

Ook op andere terreinen heeft de stad veelte bieden. Zo kunnen liefhebbers van kunsten cultuur terecht in het Parkstad limburgtheater. daarnaast kunt u diverse musea, alshet thermenmuseum, de stadsgalerij of kasteelHoensbroekbezoeken.InkasteelHoensbroekkuntumeerdan40verschillende17een18eeeuwseruimtes bezichtigen, onder andere slaapkamers,werkkamers, torenkamers en keldergewelven. De wenteltrappen van de unieke middeleeuwse toren leiden u naar beneden de gevangenis in en naar bovenomeenschitterenduitzichttebieden.Bovendien worden jaarlijks vele aantrekkelijke evenementengeorganiseerd.denkaandetaptoe,de Profronde, de telematicaloop en het festivalcultura nova die alle Heerlense straten vullenmetveledansendeenfeestvierendemensen.

www.woonconsult.nlwoonconsult makelaardij & taxaties

Page 14: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

VAN KIJKER TOT KOPER IN VOGELVLUCHT

Second OpinionNeem voor een second opinion contact met ons op. Woonconsult makelaardij en taxaties adviseert uperfect bij het kiezen van een Persoonlijk Financieel Plan

Een bieding doenBetrek bij uw bieding ook andere factoren die voor u van belang zijn, zoals roerende zaken, ont-bindende voorwaarden en datum van oplevering

OnderhandelenDe bieding wordt door ons bes-proken met de verkoper. Tussen u en de verkoper kan onderhandeld worden

Woningaankoop is vakwerk

De zoektocht naar een pas-sende woning is een enerverende aangelegenheid. Komt het mo-ment van aankoop van uw droom-huis in zicht, dan heeft u behoefte aan vakkundige hulp. Er kunnen immers allerlei zaken misgaan of over het hoofd worden gezien.

Wij, van Woonconsult makelaardij en taxaties, zijn vakkundige makelaars, die uw belangen deskundig en zorg- vuldig behartigen. Onze makelaars kennen de woningmarkt en het woongebied in de regio als geen ander. Het bedingen van een gun-stige prijs is één van onze speci-aliteiten, waarvoor wij ons graag inzetten.

Wij leveren maatwerk door onze dienstverlening af te stemmen op uw persoonlijke wensen en be-hoeften. Wanneer u zorgeloos de aankoop van uw woning geregeld wilt zien, dan gaan wij direct voor u aan de slag met ons totaalpa-kket. Wilt u zaken gedeeltelijk in eigen hand houden, dan is kiezen voor één of meer van onze deel-diensten voor u de beste optie.

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Belt u eens voor een vrijblijvende afspraak met Woonconsult makelaardij en taxaties. Wij geven u helder inzicht in de verschillende mogelijk-heden op het gebied van o.a. hypotheken

Laat ons dit even weten, zodat wij de verkoper hierover kunnen informeren

Heeft u interesse omhet huis te kopen?

KoopovereenkomstEr wordt een schriftelijke koop-overeenkomst ondertekend. Na de wettelijke bedenktijd kan de koop slechts ontbonden worden als er sprake is van ‘ontbindende voorwaarden’ in de koopover-eenkomst. (bijv. voor het afsluiten van de financiering)

Heeft u een woning bezichtigd die voldoet aan uw woonwensen? JA

Kent u uw financiëlemogelijkheden?JA NEE

NEE

Zijn uw financiële mogelijkheden

voldoende groot?NEEJA

Wilt u een bieding doen? NEEJA

Hebben de onderhandelingen

een positief resultaat?NEEJA

Heeft u zelf nog een woonhuis te verkopen? NEEJA

GRATIS WAARDEBEPALINGNeemt u contact met ons op voor een GRATIS waardebepaling van uw woonhuis en een vrijblijvend advies

Page 15: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

15

Verkoopinformatie:

Na de bezichtigingDe verkoper is uiteraard zeer benieuwd naar uw re-actie. Wij stellen daarom een vlotte reactie erg opprijs,ookwanneerdebezichtigdewoningnietiswatuzoekt.Eventueelkunnenwijsamenmetuuwwoon-wensen in kaart brengen en u helpen met zoeken naar uwdroomhuis.tevenskunnenwijudaninschrijveninons uitgebreide “zoekersbestand”.

Een bod uitbrengenUkuntuwboduitbrengenmondelingofschriftelijk.De makelaar neemt uw bieding in behandeling en zal zospoedigmogelijktelefonischcontactmetuendeverkoperopnemenomnaderteoverleggen.Eendooruuitgebrachtbodwordtvertrouwelijkbehandeldenalleen aan de verkoper kenbaar gemaakt. De verkoper kan uw voorstel accepteren, een tegenvoorstel uit-brengenofuwvoorstelafwijzen.

Koopaktena overeenstemming zullen afsprakenworden vast-gelegd in een koopakte conform hetmodel van devereniging bemiddeling Onroerend Goed (vbO). Indeze koopakte zullen onder andere de onderstaande bijzonderheden worden opgenomen.

Ontbindende voorwaarde financieringtenbehoevevaneeneventueelopgenomenvoorbe-houd voor het verkrijgen van financiering hanteertWoonconsultmakelaardij&taxatieseentermijnvan3wekenwaarbinnenopgrondvandezevoorwaardeontbonden kan worden.

Waarborgsom / bankgarantieDe koopovereenkomst vereist van de koper altijd een waarborgsomofbankgarantie tenbedragevan10%vandekoopsom.dekoperkrijgthiertoe4wekenomdit te regelen.

Energielabelvanaf1januari2008moeteneigenarenvanwoningenbij verkoop van hun woning een energielabel over-handigenaandekoper.dithoeftalleenindienkoperditwenst.Het energielabel dientdandoor verkoperbijdenotarisoverhandigtteworden.Hetenergielabelgeeft inzicht indeenergiezuinigheidvandewoningen is bedoeld om mensen te stimuleren om energie-besparendemaatregelen te nemen. Het energielabelvoor woningen loopt net als de energielabels op koel-kasten,wasmachines enauto’s vanA t/mG.HetA-label is het energiezuinigst en het G-label is het minst zuinig.Hetenergielabelismaximaaltienjaargeldig.

VoorbehoudenOndanksdatgrotezorgvuldigheidisbetrachtbijhetsamenstellen van de verkoopbrochure, wordt voorde onjuistheid van de vermelde gegevens door de eigenaar noch door de verkopend makelaar enigeaansprakelijkheid aanvaard. de gegevens (bedragen,jaartallen,omschrijvingenetc.)kunnenzijnverkregendoormondelingeoverdracht.doorWoonconsultma-kelaardij&taxatieswordtgeenaansprakelijkheidaan-vaard,behalvewaardedooronsverplichtafgeslotenberoepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend gevalaanspraakgeeftopuitkering.

Meldingsplicht verkoperdeverkoperheefteenmeldingsplicht.dekopermagdaarom verwachten dat de informatie die door deverkoper wordt verstrekt, correct is. Er moet altijdmelding worden gemaakt van eventuele gebreken en bijzondere omstandigheden.

Onderzoeksplichtde koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht. dit be-tekentdatdekoperzelfonderzoekdientteverrich-ten naar de diverse zaken die van belang zijn bij het nemenvande juistekoopbeslissing.Wijnoemen:debouwtechnischestaatvandewoning,eventuelerech-tenenplichtendieopdewoning(ofperceel)rusten(ookwelerfdienstbaarhedenofkwalitatieverechten/plichtengenoemd)enmilieufactoren,omgevingsfac-toren,(toekomstige)bestemmingsplannenenzovoorts.Geziendecomplexematerie,metnamewaarhetuwonderzoeksplicht betreft, radenwij u aan een eigenvbO-makelaarinteschakelenenhemmeetenemennaardebezichtiging(en).

ErfdienstbaarhedenIndieneropdewoningofhetperceelerfdienstbaarhe-den,kwalitatieveverplichtingenen/ofanderebedin-gen rusten, gaan ze over op de koper en worden ze als bijlage behorend bij de koopakte, meestal in de vorm vanheteigendomsbewijs,terbeschikkinggesteld.

UitnodigingAlledoorWoonconsultmakelaardij&taxatiesenver-koper verstrekte informatie moet uitsluitend gezienworden als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bod. De koopoverkomst tussen verkoper en koper komt pas tot stand indien beidepartijenschriftelijkdekoopaktehebbenonder-tekend, alsmede dat deze overeenkomst totstandkomt onder opschortende voorwaarde dat beide partijendeze akte ondertekenen.

www.woonconsult.nlwoonconsult makelaardij & taxaties

Page 16: Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

woonconsult makelaardij & taxaties flexibel, persoonlijk en resultaatgericht

Woonconsult BVHoogstraat 786373 HW Landgraaf

T 045 531 48 08F 045 531 58 06E [email protected] www.woonconsult.nl