Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

of 16 /16
woonconsult makelaardij & taxaties Ammonieterf 164 Rennemig - Heerlen

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Woonconsult Woonbrochure Heerlen Rennemig Ammonieterf 164

  • 1. woonconsult makelaardij & taxaties Ammonieterf 164 Rennemig - Heerlen
  • 2. woonconsult www.woonconsult.nl makelaardij & taxaties FOtOlInks FOtObOvEn Straatbeeld Vooraanzicht woning Maten en cijfers Bouwjaar 1984 Algemeen Perceel 134 m2 Verrassend ruime woning dankzij de aanbouw, ex- Gebruiksoppervlakte wonen tra wasruimte en via vaste trap te bereiken berg- 95 m2 zolder. Deze ideale starterswoning woning met Gebruiksoppervlakte interne bergruimten buitenberging en tuin is goed onderhouden en op 15 m2 de belangrijkste punten gemoderniseerd. Gebruiksoppervlak externe bergruimten Ligging 0 m2 Gebruiksoppervlak gebouwgebonden Rustiggelegenaanwoonerfmetvoldoende buitenruimten parkeergelegenheid; 0 m2 Indedirecteomgevingvanbasisschoolenhet Inhoudexclusief vernieuwdewinkelcentrumvanHeerlerheide; 353 m3 Openkeleautominutengelegenvanautosnel Inhoudinclusief wegrichtingAkenenEindhoven. 353 m3 3
  • 3. woonconsult www.woonconsult.nl makelaardij & taxaties Indeling Begane grond Entreevoorzienvanlaminaatvloeren muurkast; Moderngeheelbetegeldetoiletruimtemet zwevend toilet; Ruimel-vormigewoonkamer(9.30x5.20/2.60 m) voorzien van laminaatvloer en openslaande deuren met toegang tot tuin; Moderneopenkeuken(3.00x2.60m)inwand opstelling voorzien van plavuizenvloer en na- FOtOPAGInAlInks volgendeapparatuur:Rvswasemkap,gaskook- Woonkamer plaat en vaatwasser; FOtObOvEn Grotendeelsbetegeldewasruimte(2.50x2.20 Woonkamer m)metplavuizenvloer,aansluitingwasmachi- FOtOREcHtsOndER ne/drogerenvliering. Keuken 5
  • 4. woonconsult www.woonconsult.nl makelaardij & taxaties 1ste verdieping Overloop; slaapkamerI(5.20x3.30m); slaapkamerII(3.80x3.10/2.55m); deelsbetegeldebadkamer(2.55x1.70m)met wastafel,2detoilet,ligbadmetdoucheenme- chanischeafzuiging; degehele1steverdiepingisvoorzienvanlami- naatvloer. 2de verdieping FOtOPAGInAlInks Middelsvastetraptebereikenruimeberg- Slaapkamer zoldermetcv-opstelling(RemehaW34,2003); FOtObOvEn Eenvoudigextraslaapkamerterealiseren. Slaapkamer FOtOREcHtsOndER Badkamer 7
  • 5. woonconsult www.woonconsult.nl makelaardij & taxaties Tuin deonderhoudsvriendelijketuinisgeheelom- slotenenachterombereikbaar; stenenbuitenbergingmetnieuwpannendak. Laatste aanpassingen vloerbadkamer(2008); Aanbouw(2007); keuken(2007); toilet(2005). FOtOPAGInAlInks Bijzonderheden Achteraanzicht woning FOtObOvEn vraagdemakelaarnaardemogelijkhedenvan Tuin starterslening en koopsubsidie; FOtOREcHtsOndER Oprustigelocatiemetvoldoendeparkeergele- Straatbeeld genheid. 11
  • 6. woonconsult www.woonconsult.nl makelaardij & taxaties Gemeente Heerlen Heerlen, groenste stad van nederland 2004, pikken of genieten op n van de vele terrasjes is het hart van Parkstad limburg. dit is het dieHeerlenrijkis.Heerlenisechtermeerdaneen gebied in Oostelijk Zuid-limburg, op de grens winkelstad alleen. vanhetHeuvellandendeuitlopersvandeEifel, waar eigentijdse stedelijke voorzieningen en de Ook op andere terreinen heeft de stad veel groene omgeving bij elkaar komen. Het groen te bieden. Zo kunnen liefhebbers van kunst vanhetImstenraderbos,hetAambosenterworm en cultuur terecht in het Parkstad limburg omringen de stad. Wandelen en fietsen vanuit theater. daarnaast kunt u diverse musea, als Heerlenisgenietenvandenatuur,vankastelen, het thermenmuseum, de stadsgalerij of kasteel watermolensenboederijen.Aanderandvande Hoensbroekbezoeken.InkasteelHoensbroekkunt stadisdebrunsummerheidetevinden.Eengebied umeerdan40verschillende17een18eeeuwse waarurengewandeldengefietstkanworden. ruimtes bezichtigen, onder andere slaapkamers, werkkamers, torenkamers en keldergewelven. De Heerleniseenpopulairewinkelstadmeteenbreed wenteltrappen van de unieke middeleeuwse toren en gevarieerd winkelaanbod. naast de gezellige leiden u naar beneden de gevangenis in en naar winkelstratenzijnerdiversegroterewinkelcentra, bovenomeenschitterenduitzichttebieden. zoalsbijvoorbeeldhetcoriocenterenHetloon. Bovendien worden jaarlijks vele aantrekkelijke daarnaast kan men terecht op de uitgebreidere evenementengeorganiseerd.denkaandetaptoe, woonboulevard, die jaarlijks miljoenen bezoekers de Profronde, de telematicaloop en het festival vanheindeenverretrekt.Menkantevensopeen cultura nova die alle Heerlense straten vullen ontspannenwijzeeenhapjeeten,eenfilmpje metveledansendeenfeestvierendemensen. 13
  • 7. VAN KIJKER TOT KOPER IN VOGELVLUCHT Heeft u een woning bezichtigd die Heeft u interesse om Laat ons dit even weten, zodat voldoet aan uw woonwensen? JA het huis te kopen? NEE wij de verkoper hierover kunnen informeren Second Opinion Kent u uw financile Belt u eens voor een vrijblijvende Neem voor een second opinion JA mogelijkheden? NEE afspraak met Woonconsult makelaardij contact met ons op. Woonconsult en taxaties. Wij geven u helder inzicht makelaardij en taxaties adviseert u in de verschillende mogelijk- perfect bij het kiezen van een Persoonlijk heden op het gebied van o.a. Financieel Plan hypotheken Een bieding doen Zijn uw financile Woningaankoop is vakwerk Betrek bij uw bieding ook andere JA mogelijkheden NEE factoren die voor u van belang voldoende groot? De zoektocht naar een pas- zijn, zoals roerende zaken, ont- sende woning is een enerverende bindende voorwaarden en datum aangelegenheid. Komt het mo- van oplevering ment van aankoop van uw droom- huis in zicht, dan heeft u behoefte aan vakkundige hulp. Er kunnen immers allerlei zaken misgaan of over het hoofd worden gezien. Onderhandelen Wilt u een Wij, van Woonconsult makelaardij De bieding wordt door ons bes- JA bieding doen? NEE en taxaties, zijn vakkundige makelaars, proken met de verkoper. Tussen u die uw belangen deskundig en zorg- en de verkoper kan onderhandeld vuldig behartigen. Onze makelaars worden kennen de woningmarkt en het woongebied in de regio als geen ander. Het bedingen van een gun- stige prijs is n van onze speci- Koopovereenkomst Hebben de aliteiten, waarvoor wij ons graag Er wordt een schriftelijke koop- JA onderhandelingen NEE inzetten. overeenkomst ondertekend. Na een positief resultaat? de wettelijke bedenktijd kan de Wij leveren maatwerk door onze koop slechts ontbonden worden dienstverlening af te stemmen op als er sprake is van ontbindende uw persoonlijke wensen en be- voorwaarden in de koopover- hoeften. Wanneer u zorgeloos de eenkomst. (bijv. voor het afsluiten aankoop van uw woning geregeld van de financiering) wilt zien, dan gaan wij direct voor u aan de slag met ons totaalpa- kket. Wilt u zaken gedeeltelijk in eigen hand houden, dan is kiezen GRATIS WAARDEBEPALING voor n of meer van onze deel- Neemt u contact met ons op voor diensten voor u de beste optie. een GRATIS waardebepaling van uw woonhuis en een vrijblijvend Heeft u zelf nog een Neem vrijblijvend contact met ons advies JA woonhuis te verkopen? NEE op, wij staan u graag te woord.
  • 8. woonconsult www.woonconsult.nl makelaardij & taxaties Verkoopinformatie: Na de bezichtiging Voorbehouden De verkoper is uiteraard zeer benieuwd naar uw re- Ondanksdatgrotezorgvuldigheidisbetrachtbijhet actie. Wij stellen daarom een vlotte reactie erg opsamenstellen van de verkoopbrochure, wordt voor prijs,ookwanneerdebezichtigdewoningnietiswat de onjuistheid van de vermelde gegevens door de uzoekt.Eventueelkunnenwijsamenmetuuwwoon- eigenaar noch door de verkopend makelaar enige wensen in kaart brengen en u helpen met zoeken naar aansprakelijkheid aanvaard. de gegevens (bedragen, uwdroomhuis.tevenskunnenwijudaninschrijvenin jaartallen,omschrijvingenetc.)kunnenzijnverkregen ons uitgebreide zoekersbestand. doormondelingeoverdracht.doorWoonconsultma- kelaardij&taxatieswordtgeenaansprakelijkheidaan- Een bod uitbrengen vaard,behalvewaardedooronsverplichtafgesloten Ukuntuwboduitbrengenmondelingofschriftelijk. beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend De makelaar neemt uw bieding in behandeling en zal gevalaanspraakgeeftopuitkering. zospoedigmogelijktelefonischcontactmetuende verkoperopnemenomnaderteoverleggen.Eendoor Meldingsplicht verkoper uuitgebrachtbodwordtvertrouwelijkbehandelden deverkoperheefteenmeldingsplicht.dekopermag alleen aan de verkoper kenbaar gemaakt. De verkoper daarom verwachten dat de informatie die door de kan uw voorstel accepteren, een tegenvoorstel uit- verkoper wordt verstrekt, correct is. Er moet altijd brengenofuwvoorstelafwijzen. melding worden gemaakt van eventuele gebreken en bijzondere omstandigheden. Koopakte na overeenstemming zullen afspraken worden vast- Onderzoeksplicht gelegd in een koopakte conform het model van de de koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht. dit be- vereniging bemiddeling Onroerend Goed (vbO). In tekentdatdekoperzelfonderzoekdientteverrich- deze koopakte zullen onder andere de onderstaande ten naar de diverse zaken die van belang zijn bij het bijzonderheden worden opgenomen. nemen vande juiste koopbeslissing. Wij noemen: de bouwtechnischestaatvandewoning,eventuelerech- Ontbindende voorwaarde financiering tenenplichtendieopdewoning(ofperceel)rusten tenbehoevevaneeneventueelopgenomenvoorbe- (ookwelerfdienstbaarhedenofkwalitatieverechten/ houd voor het verkrijgen van financiering hanteert plichtengenoemd)enmilieufactoren,omgevingsfac- Woonconsultmakelaardij&taxatieseentermijnvan toren,(toekomstige)bestemmingsplannenenzovoorts. 3wekenwaarbinnenopgrondvandezevoorwaarde Geziendecomplexematerie,metnamewaarhetuw ontbonden kan worden. onderzoeksplicht betreft, raden wij u aan een eigen vbO-makelaarinteschakelenenhemmeetenemen Waarborgsom / bankgarantie naardebezichtiging(en). De koopovereenkomst vereist van de koper altijd een waarborgsom of bankgarantie ten bedrage van 10% Erfdienstbaarheden vandekoopsom.dekoperkrijgthiertoe4wekenom Indieneropdewoningofhetperceelerfdienstbaarhe- dit te regelen. den,kwalitatieveverplichtingenen/ofanderebedin- gen rusten, gaan ze over op de koper en worden ze als Energielabel bijlage behorend bij de koopakte, meestal in de vorm vanaf1januari2008moeteneigenarenvanwoningen vanheteigendomsbewijs,terbeschikkinggesteld. bij verkoop van hun woning een energielabel over- handigenaandekoper.dithoeftalleenindienkoper Uitnodiging dit wenst. Het energielabel dient dan door verkoper AlledoorWoonconsultmakelaardij&taxatiesenver- bijdenotarisoverhandigtteworden.Hetenergielabel koper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien geeftinzichtindeenergiezuinigheidvandewoning worden als een uitnodiging tot nader overleg dan wel en is bedoeld om mensen te stimuleren om energie- tot het uitbrengen van een bod. De koopoverkomst besparende maatregelen te nemen. Het energielabel tussen verkoper en koper komt pas tot stand indien voor woningen loopt net als de energielabels op koel- beidepartijenschriftelijkdekoopaktehebbenonder- kasten, wasmachines en autos van A t/m G. Het A- tekend, alsmede dat deze overeenkomst totstandkomt label is het energiezuinigst en het G-label is het minst onder opschortende voorwaarde dat beide partijen zuinig.Hetenergielabelismaximaaltienjaargeldig. deze akte ondertekenen. 15
  • 9. flexibel, persoonlijk en resultaatgericht Woonconsult BV Hoogstraat 78 6373 HW Landgraaf T 045 531 48 08 F 045 531 58 06 E [email protected] I www.woonconsult.nl