Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere...

164
Sociale Atlas van Almere 2012 Hoe is de bevolkingsopbouw van Almere? Hoe gaat het met de Almeerse economie? Welke verschillen zijn er tussen de wijken? (036) 539 94 81 onderzoek&statistiek@almere.nl www.almere.nl Hebt u vragen? Meer informatie? Reageren? Wonen, werken en vrije tijd 2012

Transcript of Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere...

Page 1: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Sociale Atlasvan Almere 2012

Hoe is de bevolkingsopbouw van Almere?

Hoe gaat het met de Almeerse economie?

Welke verschillen zijn er tussen de wijken?

(036) 539 94 81

onderzoek&[email protected]

www.almere.nl

Hebt u vragen?

Meer inform

atie?R

eageren?

Sociale A

tlas van Alm

ere Monitor van w

onen, werken en vrije tijd 2012

Wonen, werken en vrije tijd

2012Gemeente AlmereSBZPostbus 2001300 AE Almere

Tel.: (036) 539 94 81Mail: onderzoek&[email protected]

Page 2: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--
Page 3: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 1

Sociale Atlas van AlmereMonitorvanwonen,werkenenvrijetijd

2012

>Inhoud

Page 4: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

2 SocialeAtlasvanAlmere2012

Colofon

De Sociale Atlas van Almere is samengesteld in samenwerking tussen:

Gemeente Almere, Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Bestuursadvies & ondersteuning, team Onderzoek en Statistiek.Postbus 200, 1300 AE Almere.Contactpersoon: dhr.W.J. Roelofsen.Telefoon (036) 539 94 81.E-mail: onderzoek&[email protected].

Gemeente Almere, Stadsbeheerafdeling Gebouwen en Gegevensmanagement, team GeoInfoPostbus 200, 1300 AE Almere.Contactpersoon: mevr. E. SentenTelefoon (036) 548 45 30. Fax (036) 539 97 96.E-mail: [email protected].

Dit rapport is te bestellen bij Onderzoek en Statistiek tegen kostprijs € 18,15.Of te raadplegen op internet: www.almere.nl (onder de stad/actueel/feiten en cijfers)Almere, 2012.

Kaartproductie: SB/afdeling Gebouwen en Gegevensmanagement/Team Geo-informatie.Ontwerp en Opmaak: SBZ/afdeling Communicatie/team Vormgeving.Drukwerk: OBT bv, Den Haag

Overname uit dit rapport is toegestaan,mits de bron duidelijk wordt vermeld.

>Inhoud

Page 5: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 3> Inhoud

Page 6: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

4 SocialeAtlasvanAlmere2012

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 4-5Wegwijzer voor de Sociale Atlas van Almere 6-7Dataleveranciers 8Leesvoorbeeld verhuisde inwoners 9

Hoofdstuk 1: Bevolkingsopbouw 11Stad Ontwikkeling aantal inwoners naar stadsdeel 12 Bevolking grote gemeenten in Nederland 13 Prognose bevolking grote gemeenten in Nederland 13 Inwoners naar leeftijd en stadsdeel/geslacht 14 Bevolkingspiramides van Almere en Nederland 14 Inwoners naar leeftijd/stadsdeel en burgerlijke staat/gezinssituatie 15 Huishoudens naar stadsdeel en gezinssituatie 15 Inwoners naar nationaliteit en naar etniciteit 16 Geboorte-, sterfte- en vestigingscijfers Almere en Nederland 17 Bevolking Almere naar geboorteplaats 18 Vestiging en vertrek naar regio van herkomst/bestemming 18 Verhuisde inwoners, van stadsdeel naar stadsdeel 19 Vertrekkende en gevestigde inwoners 19 Ontwikkeling bevolking per stadsdeel/leeftijd 20 Ontwikkeling naar huishoudtype (personen, huishoudens) 21 Ontwikkeling personen naar etniciteit 21Wijk Inwoners naar leeftijdsgroep en gemiddelde leeftijd 22-23 Inwoners naar etniciteit 24-25 Huishoudens naar gezinssituatie 26-27 Kinderen, eenoudergezinnen en kind/volwassenen ratio 28-29 Vestiging, vertrek en gemiddelde woonduur 30-31 Verhuisde personen, van wijk naar wijk 32-33 Ontwikkeling bevolking naar leeftijdsgroep 34-35 Ontwikkeling totale bevolking en woningvoorraad 36

Hoofdstuk 2:Woninggegevens 37Stad Eigen woningbezit 39 Gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen 39 Ontwikkeling woningvoorraad, naar woningkenmerken, per stadsdeel 40 Woningvoorraad naar bouwwijze en eigendom 41 Bijzondere woongebouwen 42 Gemiddelde woningbezetting, per stadsdeel 42 Ingeschreven woningzoekenden, naar herkomstgebied en leeftijd 42-43 Gemiddelde inschrijftijd/wachttijd voor sociale huur naar soort woning 43Wijk Woningen naar eigendomssituatie 44 Aandeel sociale huurwoningen 45 Woningen naar bouwwijze 46-47 Woningen naar bouwjaar 48-49 Woningen van corporaties naar huurprijs 50 Woningverkoop, mutatiegraad, leegstand, woningzoekenden en acceptatiegraad 51 Verbouwingen, economische waarde, perceeloppervlak en woningbezetting 52

Hoofdstuk 3: Sociale gegevens 53Stad Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden, grote gemeenten 55 Sociaal-economische index grote gemeenten 55 Niet-werkende werkzoekenden naar kenmerken, per stadsdeel 56 Bijstandsuitkeringen naar soort en stadsdeel 57 Uitkeringen werkloosheidswet, naar leeftijd en stadsdeel 57 Uitkeringen arbeidsongeschiktheid, naar kenmerken en stadsdeel 58 WMO uitkeringen per stadsdeel 58 Peuterspeelzalen, kinderopvang en buitenschoolse opvang 59 Leerlingen basisonderwijs per denominatie en wijk 59-60 Leerlingen voortgezet onderwijs per denominatie en stadsdeel 60 Leerlingen voortgezet onderwijs naar soort en leerjaar 61 Leerlingen speciaal onderwijs 61 Studenten ROC Flevoland naar richting, niveau en geslacht 61-63 Studenten ROC ASA locatie Almere, naar sector en niveau 64 Studenten AOC Groenhorst locatie Almere, naar kwalificatie en niveau 64 Studenten HBO, locaties Almere 64

Page 7: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 5

Studenten WO, locaties Almere 65 Opleidingsniveau bevolking 15 t/m 64 jaar, Almere en Flevoland/Nederland 65 Aantal sportaccommodaties per stadsdeel 66 Bezoekers sportaccommodaties 66 Theaterbezoek 67 Bezoekers evenementen 67 Bezoekers jongerencentra 68 Bezoekers multifunctionele centra 68 Leden en collectie openbare bibliotheek 69 Kunstencentrum, cursistendeelname 69-70 Volkstuinen, stadsweiden en bijentuinen 70 Uitslagen verkiezingen 71-73 Betaalde oplage dagbladen 73 Wijk Gemiddeld inkomen 74-75 Niet-werkende werkzoekenden 76 Huurtoeslag, uitkeringen WW en arbeidsongeschiktheid, per postcode 77 Minima-huishoudens, betalingsachterstanden en bijstandsuitkeringen 78-79 Theaterbezoek, Kunstlinie, bibliotheek en verkiezingsopkomst 80 Leerlingen onderwijs en WMO voorzieningen 81 Huisartsbezoek/contact, apotheekrecepten en thuiszorg 82

Hoofdstuk 4: Woonomgeving 83Stad Bevolkingsdichtheid grote gemeenten 85 Woonaantrekkelijkheidsindex grote gemeenten 85 Bodemgebruik 86 Incidenten in Almere en oplossingspercentage 87 Hulpverlening brandweer, naar brandoorzaak 87 Auto’s per huishouden 88 Verkeersintensiteit op doorgaande wegen 88 Aantal reizigers openbaar vervoer van en naar Almere 89 Aantal reizigers Stadsdienst Almere 90Wijk Incidenten bij de politie 92-93 Gegevens over de woonomgeving 94-95 Gemiddelde afstand tot voorzieningen 96

Hoofdstuk 5: Economie 97Stad Banengroei en banen per 100 inwoners, grote gemeenten 99 Kengetallen beroepsbevolking en werkgelegenheid 100 Gegevens over werkgelegenheid 100 Fulltime beroepsbevolking en deelnemingspercentage 101 Fulltime arbeidsplaatsen naar woonplaats van het personeel 101 Vestigingen en bezette arbeidsplaatsen naar sectie en grootteklasse 102-103 Mutaties aantal vestigingen en arbeidsplaatsen naar sectie 104 Horecabedrijven naar soort 105 Verkoopvloeroppervlak en aantal kamers/bedden horeca 105 Grootste werkgevers in Almere met aantal werknemers 106 Bedrijven en arbeidsplaatsen, naar stadsdeel en locatie 106-107 Gegevens markten in Almere 107Wijk Gegevens over bedrijven en arbeidsplaatsen in woonwijken 108 Oppervlaktes bedrijventerreinen 109 Oppervlaktes kantoorlocaties 110 Werknemers naar geslacht en dichtheden 110 Bedrijven naar ouderdom en verstrekte bouwvergunningen 111 Bedrijfsvestigingen en werknemers naar sectie 112-114 Bedrijven naar milieucategorie 115 Bedrijfsvestigingen en arbeidsplaatsen detailhandel en horeca in de stadscentra 116 Verkoopvloeroppervlak naar soort in de stadscentra 117 Incidenten bedrijvengebieden en stadscentra 118

Hoofdstuk 6: Wijkprofielen 119Wijk Toelichting wijkprofielen 121-123 (Wijk)profiel gemeente totaal 124 Wijkprofielen woonwijken 124-144 (Bedrijfs)profiel gemeente totaal 145 Wijkprofielen bedrijventerreinen 145-152 Wijkindeling Almere en kleine bedrijventerreinen 154-155 Trefwoordenregister 156-157

Page 8: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

6 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wegwijzer voor de Sociale Atlas van Almere

De Sociale Atlas van Almere bevat een groot aantal gegevens over de stad, de stadsdelen en de wijken op gebied van wonen, werken en vrije tijd. Op deze pagina’s vindt u een korte handleiding voor een optimaal gebruik van deze atlas.

Thema’sDe onderwerpen in deze atlas zijn geordend in de volgende vijf hoofdthema’s:- Bevolkingsopbouw: samenstelling en ontwikkeling van de bevolking.- Woninggegevens: woningvoorraad en woningmarkt.- Sociale gegevens: inkomen, uitkeringen, onderwijs, ontspanning, zorg en verkiezingsuitslagen.- Woonomgeving: bodemgebruik, veiligheid, verkeer en vervoer, overlast en spreiding van voorzieningen.- Economie: beroepsbevolking, bedrijven, arbeidsplaatsen en gegevens over de bedrijventerreinen.Het zesde hoofdstuk bevat de wijkprofielen. Een wijkprofiel kan worden beschouwd als een samenvattingvan de belangrijkste gegevens uit deze atlas voor de betrokken wijk. Er zijn twee soorten wijkprofielen: een voor alle woonwijken en vervolgens een voor alle bedrijvengebieden. De stadscentra worden in beide soorten profielen weergegeven. Een leesvoorbeeld van de wijkprofielen is opgenomen als inleiding op dithoofdstuk; zie blz. 121.

Stad, stadsdeel, wijk...De Sociale Atlas van Almere bevat informatie op verschillende schaalniveaus: de stad als geheel (soms invergelijking met andere gemeenten of met Flevoland/Nederland), de stadsdelen (Haven, Stad, Buiten,Poort, Hout en Pampus) en tenslotte de wijken. Elk hoofdstuk begint met gegevens over de stad en stads-delen; daarna volgen gegevens op wijkniveau.

De gegevens over stad en stadsdelen zijn herkenbaar aan de gele kleur voor tabellen en tabbladen, terwijlde wijkgegevens op de blauwe pagina’s worden gepresenteerd. Sommige gegevens vindt u zowel in het gele als in het blauwe deel van elk hoofdstuk. Onder de tabel vindt u dan een verwijzing naar een ander paginanummer.

Woonwijken, stadscentra en werkgebiedenBij de presentatie van gegevens op wijkniveau wordt, tenzij anders vermeld, aangesloten bij de uniformegebiedsindeling zoals vastgesteld door het College van B&W op 10 februari 2009 (3e wijziging). Deze indeling onderscheidt woongebieden, werkgebieden (grote bedrijventerreinen) en stadscentra. In de woon-gebieden domineert de woonfunctie, ofschoon in voorkomende gevallen ook de zogenaamde binnenstedelijke kleinere bedrijventerreinen ertoe worden gerekend. In de eerste vier hoofdstukken worden alle woonwijkenafzonderlijk onderscheiden en wordt de rest van een stadsdeel (werkgebieden en niet ingedeelde gebieden,waar nauwelijks mensen wonen) samengevoegd.

In het vijfde hoofdstuk (economie) worden juist alle bedrijventerreinen onderscheiden en de woonwijkensamengevoegd. De kleine, binnenstedelijke bedrijventerreinen worden in deze tabellen eveneens per stads-deel samengevoegd tot een afzonderlijke categorie. De drie stadscentra worden in alle hoofdstukken afzon-derlijk vermeld, omdat daar sprake is van een sterke vermenging tussen wonen en werken. Een overzichtvan de gebiedsindeling met een kaart vindt u helemaal achterin de atlas op blz. 154-155.

Wat betekenen de cijfers?In de tabellen vindt u veelal absolute cijfers en percentages. Daarnaast worden sommige gegevens gepresen-teerd in grafieken en kaarten. Onder elke tabel, grafiek en kaart vindt u een bronvermelding en eenkorte omschrijving van de gebruikte definities, bijvoorbeeld hoe de percentages en/of verhoudingen zijnberekend. De tabellen met wijkcijfers lenen zich natuurlijk heel goed voor een vergelijking van de verschil-lende wijken. Enige voorzichtigheid is wel op z’n plaats. Over het algemeen wordt gebruik gemaakt vanvolledig dekkende registraties zodat geen sprake is van onbetrouwbaarheidsmarges.Toch is een verschiltussen bijvoorbeeld 18 en 20% te beperkt om te kunnen constateren dat er een duidelijk verschil bestaattussen de wijken.

Soms zijn de aantallen in enkele wijken zo laag dat enerzijds de privacy in het geding kan zijn, anderzijdspublicatie van cijfers weinig zinvol zou zijn. In dat geval worden de cijfers ook niet gepubliceerd. In detabellen kunt u de volgende algemene tekens met aparte betekenis terugvinden:x cijfer is geheim (de aantallen zijn te laag voor publicatie)- cijfer is niet bekend of komt niet voor (bv. deze combinatie bestaat niet)

>Inhoud

Page 9: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 7

Snel iets vinden?Indien u snel specifieke informatie wilt vinden, kunt u een van deze methoden gebruiken:

Indeling in thema’s: Weet u om welk thema het gaat? Gebruik dan de tabs langs de pagina’s om het hoofdstuk te vinden en blader door de pagina’s. Onder de gele tabs vindt u gegevens op stad(sdeel)niveau,onder de blauwe tabs daarachter vindt u gegevens op wijkniveau.

Inhoudsopgave: Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de inhoudsopgave op de voorgaande tweepagina’s. Alle tabellen, grafieken en kaarten worden hierin genoemd.

Trefwoordenregister: Indien u niet weet onder welk thema u een bepaald onderwerp moet zoeken, kunt u gebruik maken van het trefwoordenregister op de laatste pagina. Hier vindt u een alfabetisch overzicht van alle onderwerpen in deze atlas met een verwijzing naar de betreffende pagina.

InternetU kunt de Sociale Atlas downloaden vanaf de gemeentelijke website op adres www.almere.nl. Kies voor “Direct naar de gemeente” bovenin de hoofdpagina en vervolgens onder het kopje “De Stad” > “Actueel” > ”Feiten en cijfers”. Onder het item “Sociale Atlas” kunt u de tabellen vinden in PDF- en Excelformaat.

Volgend jaar beter...Deze atlas verschijnt jaarlijks en we proberen de atlas uiteraard steeds verder te verbeteren. Een betere atlas is een atlas die meer tegemoet komt aan uw wensen. Mist u iets, vindt u iets onhandig of ontdekt u onverhoopt een foutje? Uw opmerkingen en suggesties ter verdere verbetering kunt u richten aan Onderzoek en Statistiek, zie de colofon op blz. 2.

>Inhoud

Page 10: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

8 SocialeAtlasvanAlmere2012

Dataleveranciers Een groot aantal organisaties en gemeentelijke afdelingen heeft gegevens aangeleverd ten behoeve van deze Sociale Atlas van Almere. Deze publicatie was, buiten de gezamenlijke diensten van de gemeente Almere, niet mogelijk zonder medewerking van onderstaande organisaties:

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)Almere City Marketing (ACM)AOC Groenhorst College Atlas voor gemeentenBedrijfschap Horeca en cateringBelastingdienstBrandweer FlevolandCAH Vilentum AlmereCebucoCentraal Bureau voor de Statistiek (CBS)ConnexxionCorrosia!De Nieuwe Bibliotheek, AlmereDienst Uitvoering Onderwijs (DUO)Kunstencentrum ‘de Kunstlinie’La Salle University Locatus Ministerie van VROMNederlandse Spoorwegen (NS) Optisport Almere B.V.Politie Flevoland, district AlmereProvincie FlevolandROC ASA Almere ROC FlevolandRijkswaterstaatSchouwburg AlmereStichting Gewoon Anders Stichting LISAStichting De SchoorStichting Vrije Peuterspeelzaal The MallThe RockUWV UitkerenUWV WERKbedrijfUniversiteit van AmsterdamWindesheim Flevoland WoningnetWoningstichting GoedeStedeWoningbouwvereniging De AlliantieWoningstichting YmereZorggroep Almere

>Inhoud

Page 11: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 9

Leesvoorbeeld verhuisde inwoners zie blz. 19Op bladzijde 19 staan drie tabellen die de verhuisde inwoners van stadsdeel naar stadsdeel weergegeven. De eerste tabel geeft het aantal inwoners weer dat is verhuisd vanuit een bepaald stadsdeel naar een ander stadsdeel. In de tweede en de derde tabel op die bladzijde zijn die aantallen uitgedrukt als percentage van alle verhuisde inwoners. In de tweede tabel staat waar de inwoners naar toe zijn gegaan. In de derde tabel staat waar de inwoners vandaan zijn gekomen. In de tweede tabel kan men bijvoorbeeld lezen dat 57% van de inwoners die vanuit Almere Stad zijn vertrokken, zich opnieuw binnen Almere hebben gevestigd. In de derde tabel staat dat 48% van de inwoners die naar Almere Stad kwamen, van buiten Almere is gekomen.Hieronder worden de tweede en derde tabel nader toegelicht met de betreffende cijfers en percentages.

De tweede tabel geeft de verdeling aan van de vertrekkende inwoners uitgesplitst per stadsdeel. Daar staat bijvoorbeeld in beschreven waar de inwoners die vanuit Almere Buiten zijn vertrokken, zich hebben geves-tigd. Meer precies gaat het om de inwoners die een huis hebben achtergelaten, want ook de inwoners die binnen het stadsdeel zijn verhuisd, zijn in de tabel in het afgelopen jaar opgenomen. In de tweede tabel blijkt, in de regel “Binnenverhuizingen totaal”, zie hieronder, dat van alle inwoners (in totaal 18.022) die een huis hebben verlaten in Almere zich 55% heeft gevestigd in een andere huis in Almere.Van de inwoners die een huis hebben achtergelaten, is 45% vertrokken uit Almere naar een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland. De bijbehorende aantallen staan in de regel “Binnenverhuizingen totaal” in de eerste tabel. Hoeveel van deze Almeerse binnenverhuizers in elk stadsdeel is gaan wonen blijkt uit de onderstaan-de uitsnede van de tabel.

In de derde tabel staat de verdeling van de zich vestigende inwoners in het totaal van de inwoners die zich hebben gevestigd in een bepaald stadsdeel. De percentages in de derde tabel moeten verticaal bij elkaar worden geteld om op 100% uit te komen, deze tabel moet dus in kolommen worden gelezen. Zo blijkt uit de eerste kolom, dat van de 1.722 inwoners die zich in het stadsdeel Haven hebben gevestigd, 46% van buiten Almere kwam (de aantallen staan in de eerste tabel op blz. 19). 54% van de inwoners woonde al in Almere. Hoeveel van de vestigers in Almere Haven waar vandaan komt blijkt uit de nevenstaande uit-snede van de derde tabel op pagina 19.

Van stadsdeel:naar stadsdeel: binnenverhui-

zingen totaalvertrokkenuit Almere

vertrektotaalHaven Stad Buiten Poort Hout

Binnenverhuizingen totaal 5% 31% 13% 6% 0% 55% 45% 100%

Van stadsdeel:naar stadsdeel:

Haven StadAlmereHaven 25% 3%AlmereStad 25% 40%AlmereBuiten 2% 9%AlmerePoort 0% 0%AlmereHout 0% 0%

Binnenverhuizingen totaal 54% 52%Gevestigd in Almere 46% 48%Vestiging totaal 100% 100%

Bron: Gemeente Almere.

>Inhoud

Page 12: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

10 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w

> Inhoud

Page 13: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 11

Bevolkingsopbouw

Hoofdstuk 1

Bevolkingsopbouw

>Inhoud

Page 14: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

12 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort

Almere Hout Almere Pampus Eemvallei

Bron: Gemeente Almere.Gebaseerd op de bevolkings-prognose 2011van Onderzoek en Statistiek.

Ontwikkeling aantal inwoners naar stadsdeel, 1975-2030

Ontwikkeling aantal inwoners naar stadsdeel, 1 januari 1970-2012

Jaarstadsdeel totale

bevolkingtoename in

kalenderjaarHaven Stad Buiten Poort Hout overig1970 52 52 -51975 47 47 191976 18 48 66 1601977 174 52 226 1.3791978 1.554 51 1.605 2.6001979 4.151 54 4.205 2.4271980 6.569 63 6.632 5.1391981 10.637 1.079 55 11.771 8.3491982 14.860 5.202 58 20.120 6.6621983 17.373 9.343 66 26.782 6.2571984 19.994 12.967 78 33.039 7.2581985 21.410 17.240 1.559 88 40.297 4.7551986 21.700 19.660 3.613 79 45.052 5.8321987 21.979 23.608 5.190 107 50.884 6.2951988 22.194 27.790 7.036 159 57.179 6.6061989 22.268 32.390 8.944 183 63.785 7.3021990 22.355 37.024 11.499 209 71.087 7.0161991 22.419 41.638 13.755 291 78.103 6.8171992 22.686 45.786 16.026 135 287 84.920 6.7801993 22.552 50.496 18.063 280 309 91.700 6.7471994 22.491 54.242 21.008 402 304 98.447 6.0491995 22.376 58.816 22.740 564 - 104.496 8.1351996 22.053 65.401 24.508 669 - 112.631 6.2571997 21.874 68.846 27.343 825 - 118.888 7.8271998 21.518 73.935 30.168 1.094 - 126.715 9.4521999 21.530 79.906 33.472 1.259 - 136.167 6.6302000 22.237 83.934 35.290 1.336 - 142.797 7.6032001 22.823 88.739 37.487 1 1.350 - 150.400 8.4492002 22.919 93.898 40.589 74 1.369 - 158.849 5.9882003 22.801 97.365 43.172 124 1.375 - 164.837 5.8882004 22.569 100.488 46.162 130 1.376 - 170.725 4.2832005 22.590 103.560 47.358 134 1.366 - 175.008 3.4502006 22.565 104.867 49.552 128 1.346 - 178.458 2.5402007 22.507 105.261 51.751 134 1.345 - 180.998 2.3242008 22.370 106.127 53.364 138 1.323 - 183.322 2.5052009 22.408 107.164 54.536 372 1.347 - 185.827 2.2502010 22.266 107.804 54.899 1.764 1.344 - 188.077 2.6892011 22.062 108.067 54.994 4.228 1.415 - 190.766 2.3902012 22.052 108.277 55.387 6.023 1.417 - 193.156

Bron: Gemeente Almere.Gebieden die nog niet als wijk waren benoemd worden tot 1995 gerekend tot overig. Vanaf 1995 worden zij toebedeeld aan het betreffende stadsdeel, waarbij de bewoners van Almere Pampus bij Almere Stad zijn gevoegd.

>Inhoud

Page 15: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 13

Bevolkingsopbouw

Bevolking grote gemeenten in Nederland, 1 januari 2011

Prognose bevolking grote gemeenten in Nederland, 1 januari 2020

Bron: CBS en Gemeente Almere.

Bron: CBS Prognose 2010.Deze prognose wijkt enigszins af van de meest recente prognose van Onderzoek en Statistiek. Zie voor die cijfers blz. 20 en 21.

108.285109.259

117.915118.810119.664120.355121.911

140.786143.374146.592146.940148.070150.670

156.199157.838

164.223174.599

189.991

206.240216.036

)-( 495.083 311.367

)-( 779.808)-( 610.386

0 100.000 200.000 300.000 400.000

25. Ede24. Emmen23. Leiden

22. Dordrecht21. Maastricht

20. Zwolle19. Zoetermeer

18. 's-Hertogenbosch17. Haarlemmermeer

16. Amersfoort15. Zaanstad14. Arnhem

13. Haarlem12. Apeldoorn11. Enschede10. Nijmegen

9. Breda8. Groningen

7. Almere6. Tilburg

5. Eindhoven4. Utrecht

3. 's-Gravenhage 2. Rotterdam

1. Amsterdam

190.766

111.800112.800

120.900121.300124.200

135.900152.700

158.400160.600161.000161.400161.400163.500165.500

180.200184.500

203.900217.500

231.800361.800

120.100

)-( 530.300)-( 640.600)-( 853.800

0 100.000 200.000 300.000 400.000

25. Emmen24. Westland

23. Leiden22. Dordrecht21. Maastricht

20. Zoetermeer19. Zwolle

18. 's-Hertogenbosch17. Zaanstad

16. Apeldoorn15. Arnhem

13. Amersfoort14. Haarlemmermeer

12. Haarlem11. Enschede10. Nijmegen

9. Breda8. Groningen

7. Tilburg6. Almere

5. Eindhoven4. Utrecht

3.' s-Gravenhage2. Rotterdam

1. Amsterdam

225.600

>Inhoud

Page 16: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

14 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w

Bevolkingspiramides van Almere en Nederland (% leeftijd naar geslacht), 1 januari 2012mannen Almere vrouwen mannen Nederland vrouwen

12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12

0-45-9

10-1415-2920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495+

0-45-9

10-1415-2920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495+

Bron: Gemeente Almere (voor Almere) en CBS (voor Nederland).

Inwoners naar leeftijdsgroep en stadsdeel, 1 januari 2012

Leeftijdstadsdeel

Haven Stad* Buiten Poort Hout0-4 1.191 6.996 4.136 651 455-9 1.258 7.544 4.354 418 7410-14 1.242 7.905 4.241 296 9415-19 1.262 7.952 3.955 180 6820-24 1.391 7.412 3.381 578 4225-29 1.445 6.921 3.614 1.157 2730-34 1.231 7.191 3.986 822 2735-39 1.303 7.787 4.384 541 5840-44 1.390 9.314 5.224 404 11245-49 1.495 9.887 5.197 281 15750-54 1.767 9.123 4.206 195 17455-59 2.137 6.766 2.936 167 18160-64 1.843 4.771 2.065 141 13865-69 1.241 2.957 1.345 86 13070-74 672 1.973 825 55 5275-79 458 1.668 702 23 2280-84 400 1.224 497 19 1385-89 232 636 250 8 390-94 77 207 75 1 095+ 17 43 14 0 0

Totaal 22.052 108.277 55.387 6.023 1.417

Bron: Gemeente Almere.Cijfers per wijk vindt u op blz. 22 en 23.* De cijfers van Almere Stad zijn inclusief Almere Pampus.

Inwoners naar leeftijdsgroep en geslacht, 1 januari 2012

Leeftijdgeslacht Almere totaal

mannen vrouwen abs. %0-4 6.664 6.355 13.019 7%5-9 6.941 6.707 13.648 7%10-14 7.064 6.714 13.778 7%15-19 6.922 6.495 13.417 7%20-24 6.500 6.304 12.804 7%25-29 6.372 6.792 13.164 7%30-34 6.275 6.982 13.257 7%35-39 6.662 7.411 14.073 7%40-44 8.076 8.368 16.444 9%45-49 8.382 8.635 17.017 9%50-54 7.790 7.675 15.465 8%55-59 6.282 5.905 12.187 6%60-64 4.646 4.312 8.958 5%65-69 2.910 2.849 5.759 3%70-74 1.685 1.892 3.577 2%75-79 1.263 1.610 2.873 1%80-84 909 1.244 2.153 1%85-89 413 716 1.129 1%90-94 104 256 360 0%95+ 17 57 74 0%Totaal 95.877 97.279 193.156 100%

Bron: Gemeente Almere.

>Inhoud

Page 17: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 15

Bevolkingsopbouw

Inwoners naar leeftijdsgroep en burgerlijke staat, 1 januari 2012

Leeftijdgehuwd ongehuwd gescheiden weduwstaat totale

bevolkingabs. in % abs. in % abs. in % abs. in %0-4 0 0% 13.019 100% 0 0% 0 0% 13.0195-9 0 0% 13.648 100% 0 0% 0 0% 13.64810-14 0 0% 13.778 100% 0 0% 0 0% 13.77815-19 14 0% 13.403 100% 0 0% 0 0% 13.41720-24 545 4% 12.229 96% 29 0% 1 0% 12.80425-29 2.818 21% 10.109 77% 232 2% 5 0% 13.16430-34 5.610 42% 6.981 53% 648 5% 18 0% 13.25735-39 7.580 54% 5.120 36% 1.339 10% 34 0% 14.07340-44 9.832 60% 4.117 25% 2.420 15% 75 0% 16.44445-49 10.878 64% 2.950 17% 3.035 18% 154 1% 17.01750-54 10.411 67% 1.833 12% 2.950 19% 271 2% 15.46555-59 8.544 70% 992 8% 2.261 19% 390 3% 12.18760-64 6.335 71% 538 6% 1.609 18% 476 5% 8.95865-69 4.053 70% 262 5% 875 15% 569 10% 5.75970-74 2.323 65% 151 4% 498 14% 605 17% 3.57775-79 1.660 58% 84 3% 304 11% 825 29% 2.87380-84 995 46% 74 3% 173 8% 911 42% 2.15385-89 335 30% 34 3% 84 7% 676 60% 1.12990-94 69 19% 13 4% 26 7% 252 70% 36095+ 4 5% 3 4% 4 5% 63 85% 74

Totaal 72.006 37% 99.338 51% 16.487 9% 5.325 3% 193.156Nederland 41% 47% 7% 5% 16.730.348

Bron: Gemeente Almere en CBSGehuwd is inclusief geregistreerd partnerschap.

Inwoners naar stadsdeel en burgerlijke staat, 1 januari 2012

Stadsdeelgehuwd ongehuwd gescheiden weduwstaat totale

bevolkingabs. in % abs. in % abs. in % abs. in %AlmereHaven 8.722 40% 10.003 45% 2.320 11% 1.007 5% 22.052AlmereStad 40.497 37% 55.674 51% 9.146 8% 2.960 3% 108.277AlmereBuiten 20.386 37% 29.184 53% 4.551 8% 1.266 2% 55.387AlmerePoort 1.565 26% 4.007 67% 397 7% 54 1% 6.023AlmereHout 836 59% 470 33% 73 5% 38 3% 1.417

Almere totaal 72.006 37% 99.338 51% 16.487 9% 5.325 3% 193.156

Bron: Gemeente Almere.Gehuwd is inclusief geregistreerd partnerschap.

Huishoudens naar stadsdeel en gezinssituatie, 1 januari 2012

Stadsdeelgezin m.kind. eenoudergezin (echt)paar z.knd alleenstaand aantal

huishoudensgem persper huishabs. in % abs. in % abs. in % abs. in %

AlmereHaven 2.832 28% 817 8% 2.788 27% 3.722 36% 10.218 2,16AlmereStad 16.813 38% 3.684 8% 9.744 22% 13.701 31% 44.217 2,45AlmereBuiten 8.859 40% 2.012 9% 4.740 22% 6.173 28% 21.889 2,53AlmerePoort 723 25% 259 9% 716 25% 1.173 41% 2.894 2,08AlmereHout 186 32% 12 2% 297 51% 85 15% 582 2,43

Almere totaal 29.413 37% 6.784 9% 18.285 23% 24.854 31% 79.800 2,37

Bron: Gemeente Almere.De berekening is gebaseerd op de CBS-definitie.Weergegeven is het aantal particuliere huishoudens naar gezinssituatie (zie de toelichting op blz. 26 en 27). Institutionele huishoudens zijn niet meegenomen.Gezinnen met kinderen zijn echtparen of samenwoners met kinderen (ongeacht de leeftijd van de kinderen) alsmede eenoudergezinnen met uitsluitend kinderen van minimaal 18 jaar, waarvan - in al deze gevallen - tenminste een kind nog bij de ouder(s) woont. Eenoudergezinnen zijn uitsluitend eenoudergezinnen met minimaal een inwonend kind jonger dan 18 jaar.(Echt)paren zonder kinderen zijn echtparen en samenwoners zonder inwonende kinderen. Aantal huishoudens totaal is inclusief overige huishoudens (bijvoorbeeld een huishouden dat bestaat uit meer dan 2 volwassenen).In de laatste kolom is het gemiddelde aantal personen per huishouden weergegeven.Huishoudens worden absoluut weergegeven en in % van het totaal aantal huishoudens.Cijfers per wijk vindt u op blz. 26.

>Inhoud

Page 18: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

16 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w Inwoners naar nationaliteit en naar etniciteit, 1 januari 2012Groep en land/nationaliteit

nationaliteit etniciteit

abs. in % abs. in %Nederland 160.593 83,1% 123.026 63,7%Nederland 160.593 83,1% 119.394 61,8%NederlandsIndië - - 3.632 1,9%

EU landen 3.828 2,0% 9.921 5,1%Duitsland 563 0,3% 3.129 1,6%Groot-Brittannië 535 0,3% 1.054 0,5%Polen 541 0,3% 1.052 0,5%België 193 0,1% 716 0,4%Spanje 292 0,2% 611 0,3%Italië 290 0,2% 585 0,3%Frankrijk 253 0,1% 507 0,3%Portugal 312 0,2% 468 0,2%Roemenië 145 0,1% 283 0,1%Hongarije 137 0,1% 282 0,1%Griekenland 90 0,0% 213 0,1%Tsjechië/Slowakije 84 0,0% 198 0,1%Oostenrijk 47 0,0% 183 0,1%Bulgarije 83 0,0% 157 0,1%Ierland 55 0,0% 126 0,1%Estland/Letland/Litouwen 79 0,0% 90 0,0%Finland 39 0,0% 85 0,0%Zweden 41 0,0% 79 0,0%Denemarken 37 0,0% 78 0,0%overig 12 0,0% 25 0,0%

Overig Europa 363 0,2% 2.141 1,1%voorm.Joegoslavië 73 0,0% 1.042 0,5%Rusland/voorm.Sovjetunie 183 0,1% 858 0,4%Zwitserland 29 0,0% 139 0,1%overig 78 0,0% 102 0,1%

Surinaams/Antilliaans 474 0,2% 26.340 13,6%Suriname 474 0,2% 21.558 11,2%voorm.NederlandseAntillen - - 4.782 2,5%

Marokkaans/Turks 1.404 0,7% 10.441 5,4%Marokko 843 0,4% 7.106 3,7%Turkije 561 0,3% 3.335 1,7%

Amerika 476 0,2% 3.066 1,6%VerenigdeStatenvanAmerika 160 0,1% 451 0,2%Brazilië 111 0,1% 436 0,2%Colombia 31 0,0% 351 0,2%DominicaanseRepubliek 29 0,0% 341 0,2%Guyana 7 0,0% 235 0,1%Canada 40 0,0% 184 0,1%Peru 7 0,0% 122 0,1%Venezuela 15 0,0% 117 0,1%Chili 12 0,0% 110 0,1%Argentinië 11 0,0% 98 0,1%Mexico 11 0,0% 79 0,0%FransGuyana 0 0,0% 78 0,0%overig 42 0,0% 464 0,2%

Afrika 721 0,4% 5.468 2,8%Ghana 236 0,1% 1.252 0,6%Egypte 60 0,0% 628 0,3%Nigeria 145 0,1% 495 0,3%Zuid-Afrika 46 0,0% 371 0,2%Somalië 3 0,0% 367 0,2%Algerije 12 0,0% 237 0,1%Tunesië 32 0,0% 231 0,1%Etiopië 15 0,0% 195 0,1%Angola 17 0,0% 186 0,1%DemocratischeRepubliekCongo 3 0,0% 162 0,1%SiërraLeone 16 0,0% 143 0,1%Guinee 8 0,0% 111 0,1%Liberia 13 0,0% 101 0,1%

Groep en land/nationaliteit

nationaliteit etniciteit

abs. in % abs. in %Burundi 5 0,0% 98 0,1%Kaapverdië 3 0,0% 91 0,0%Kameroen 16 0,0% 86 0,0%Kenya 12 0,0% 84 0,0%Soedan 4 0,0% 82 0,0%overig 75 0,0% 548 0,3%

Azië 1.720 0,9% 12.498 6,5%Indonesië 284 0,1% 2.411 1,2%Irak 106 0,1% 1.748 0,9%Iran 88 0,0% 1.560 0,8%Afganistan 84 0,0% 1.026 0,5%China 286 0,1% 864 0,4%Vietnam 118 0,1% 750 0,4%Filipijnen 127 0,1% 732 0,4%India 178 0,1% 636 0,3%Pakistan 60 0,0% 602 0,3%Hongkong 0 0,0% 406 0,2%Thailand 88 0,0% 328 0,2%SriLanka 25 0,0% 256 0,1%Syrië 11 0,0% 208 0,1%Zuidkorea 100 0,1% 156 0,1%Israël 13 0,0% 130 0,1%Maleisië 39 0,0% 130 0,1%Libanon 4 0,0% 124 0,1%Japan 57 0,0% 115 0,1%overig 52 0,0% 316 0,2%

Oceanië 35 0,0% 253 0,1%Australië 26 0,0% 197 0,1%overig 9 0,0% 56 0,0%

Overig/onbekend 1.327 0,7% 2 0,0%Dubbele nationaliteit 22.215 11,5% - -Nederland+EU-landen 3.984 2,1% - -Nederland+OverigEuropa 991 0,5% - -Nederland+Suriname 1.551 0,8% - -Nederland+Marokko 6.160 3,2% - -Nederland+Turkije 2.699 1,4% - -Nederland+Amerika 1.313 0,7% - -Nederland+Afrika 2.001 1,0% - -Nederland+Azië 3.390 1,8% - -Nederland+Oceanië 126 0,1% - -

Totaal 193.156 100,0% 193.156 100,0%Totaalaantalnationaliteiten 164 - -Totaalaantaletniciteiten - - 189

Bron: Gemeente Almere.De vermelde nationaliteit is de enige nationaliteit (behalve bij een beperkte groep mensen met meerdere niet-Nederlandse nationaliteiten). Mensen met een Nederlandse plus een of meer andere nationaliteiten staan vermeld aan het einde van de tabel.Etniciteit (of herkomstgroepering) wordt vastgesteld volgens de definitie van het CBS. Daarbij wordt eerst bepaald of iemand autochtoon dan wel allochtoon is door middel van het geboorteland van de ouders.Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar ze zelf zijn geboren. Allochtonen zijn personen van wie tenminste een ouder in het buitenland is geboren.Het land van herkomst wordt bepaald aan de hand van het geboorteland van de persoon zelf (1e generatie) of dat van de moeder (2e generatie), tenzij de moeder in Nederland is geboren. In dat geval is gerubriceerd naar het geboorteland van de vader.Alleen die landen zijn weergeven, die meer dan 75 personen als nationaliteit of etniciteit hebben. Landen met minder dan 75 personen worden aan overig toegekend.Een tabel met het aandeel inwoners per etnische groep per wijk vindt u op blz. 24.Het CBS rekent tot de groep westerse landen: Europa, Noord Amerika, Oceanië en de landen Indonesië en Japan.

>Inhoud

Page 19: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 17

Bevolkingsopbouw

Geboorte- en sterftecijfers Almere en Nederland (‰), 1985-2011

0

5

10

15

20

25

1985 1990 1995 2000 2005 2010

geboorte Almere

geboorte Nederland

sterfte Almere

sterfte Nederland

Bron: Gemeente Almere (voor Almere) en CBS (voor Nederland).Weergegeven per 1.000 van de gemiddelde bevolking in dat kalenderjaar.

Geboorte-, sterfte- en vestigingscijfers (abs.), 1980-2011

Jaargeboorte en sterfte binnenlandse migratie buitenlandse migratie* bevol-

kings-groeigeboren overleden geboorte-

overschot gevestigd vertrok-ken

migratie overschot gevestigd vertrok-

kenmigratie-overschot

1980 223 27 196 5.306 213 5.093 73 21 52 5.505**1985 977 141 836 5.562 1.739 3.823 206 109 97 4.7561990 1.472 309 1.163 7.922 2.434 5.488 674 289 385 7.0361995 1.772 467 1.305 10.493 3.847 6.646 756 715 41 7.9922000 2.461 652 1.809 10.640 5.453 5.187 1.634 966 668 7.6642001 2.621 673 1.948 11.516 5.726 5.790 1.796 1.112 684 8.4222002 2.591 724 1.867 9.900 6.568 3.332 1.894 1.182 712 5.9112003 2.731 752 1.979 10.464 6.491 3.973 1.572 1.580 -8 5.9442004 2.574 759 1.815 9.455 6.677 2.778 1.473 1.771 -298 4.2952005 2.575 808 1.767 9.400 7.064 2.336 1.614 2.289 -675 3.4282006 2.614 775 1.839 8.752 7.162 1.590 1.646 2.554 -908 2.5212007 2.547 791 1.756 7.961 6.727 1.234 1.689 2.314 -625 2.3652008 2.503 826 1.677 7.610 6.920 690 2.150 1.987 163 2.5302009 2.524 836 1.688 6.600 6.255 345 2.072 1.798 274 2.3072010 2.574 879 1.695 6.916 6.198 718 2.105 1.928 177 2.5902011 2.441 876 1.565 6.566 5.936 630 2.514 2.219 295 2.490

Bron: Gemeente Almere.* Buitenlandse migratie is sinds 1999 inclusief van onbekende herkomst gevestigd en met onbekende bestemming vertrokken.** Bevolkingsgroei inclusief 164 personen t.g.v. grenswijziging per 1 januari 1980.Door verschillen in verwerkingsdata komt de bevolkingsgroei niet exact overeen met die op blz. 12.

Geboorte-, sterfte en vestigingscijfers Almere en Nederland (‰), 1980-2011

Jaargeboortecijfer sterftecijfer geb.overschot vestigingscijfer vertrekcijfer vest.overschot

Almere Nederl. Almere Nederl. Almere Nederl. Almere Nederl. Almere Nederl. Almere Nederl.1980 23,4 12,8 2,8 8,1 20,5 4,7 563,7 47,3 24,5 43,7 539,1 3,61985 22,9 12,3 3,3 8,5 19,6 3,8 135,2 44,7 43,3 42,4 91,9 2,31990 19,7 13,2 4,1 8,6 15,6 4,6 115,2 45,7 36,5 42,5 78,7 3,21995 16,3 12,3 4,3 8,8 12,0 3,5 103,6 45,4 42,0 44,5 61,6 0,92000 16,8 13,0 4,4 8,8 12,3 4,2 83,7 46,9 43,8 43,5 39,9 3,42001 17,0 12,6 4,4 8,7 12,6 3,9 86,1 46,3 44,2 43,2 41,9 3,22002 16,0 12,5 4,5 8,8 11,5 3,7 72,9 46,5 47,9 44,9 25,0 1,52003 16,3 12,3 4,5 8,7 11,8 3,6 71,7 44,4 48,1 44,4 23,6 0,02004 14,9 11,9 4,4 8,4 10,5 3,5 63,2 43,7 48,9 44,7 14,3 -1,02005 14,6 11,5 4,6 8,4 10,0 3,2 62,3 45,0 52,9 46,7 9,4 -1,72006 14,5 11,3 4,3 8,3 10,2 3,0 57,9 46,1 54,1 48,0 3,8 -1,92007 14,0 11,1 4,3 8,1 9,6 2,9 53,0 46,6 49,6 47,0 3,3 -0,42008 13,7 11,2 4,5 8,2 9,2 3,0 53,6 48,2 48,9 46,6 4,7 1,62009 13,5 11,2 4,5 8,1 9,0 3,1 46,4 45,0 43,1 42,9 3,3 2,12010 13,6 11,1 4,6 8,2 8,9 2,9 47,6 44,8 42,9 42,8 4,7 2,02011 13,4 10,8* 4,6 8,1* 8,8 2,6* 45,2 45,2* 42,0 43,6* 3,2 1,6*

Bron: Gemeente Almere.Weergegeven per 1.000 van de gemiddelde bevolking in dat jaar (gemiddelde van 1 januari en 31 december).Vestiging en vertrek betekent migratie vanuit/naar een andere gemeente (incl. buitenland).* Voorlopig cijfer.

>Inhoud

Page 20: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

18 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w

Bevolking Almere naar geboorteplaats, 1 januari 2012

Regio Amsterdam 29%

Overig Flevoland 1%

Utrecht 4%Zuid-Holland 5%

Overig Noord-Holland 5%

't Gooi 7%

Overig Nederland 9%

Buitenland 20%

Almere 19%

Bron: Gemeente Almere.

Bevolking Almere naar geboorteplaats 1995-2012Geboorte-plaats

1 juli 1995 1 jan 2000 1 jan 2005 1 jan 2010 1 jan 2012

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %GeboreninAlmere 8.676 8,0% 15.723 11,0% 24.848 14,2% 32.895 17,5% 36.270 18,8%RegioAmsterdam1) 44.729* 41,2% 52.872 37,0% 57.338 32,8% 56.894 30,3% 56.422 29,2%OverigFlevoland 1.302 1,2% 1.634 1,1% 1.866 1,1% 2.231 1,2% 2.326 1,2%‘tGooi2) 9.882 9,1% 12.923 9,0% 14.093 8,1% 13.937 7,4% 13.791 7,1%Groningen 1.357 1,3% 1.782 1,2% 1.963 1,1% 2.061 1,1% 2.075 1,1%Friesland 1.523 1,4% 1.882 1,3% 2.053 1,2% 2.084 1,1% 2.136 1,1%Drenthe 913 0,8% 1.165 0,8% 1.231 0,7% 1.233 0,7% 1.250 0,6%Overijssel 1.947 1,8% 2.566 1,8% 2.783 1,6% 2.848 1,5% 2.887 1,5%Gelderland 2.986 2,8% 3.958 2,8% 4.426 2,5% 4.608 2,5% 4.622 2,4%Utrecht 3.981 3,7% 5.850 4,1% 6.838 3,9% 7.193 3,8% 7.265 3,8%OverigNoord-Holland 8.430** 7,8% 8.425 5,9% 9.603 5,5% 9.989 5,3% 9.990 5,2%Zuid-Holland 6.443 5,9% 8.489 5,9% 10.033 5,7% 10.301 5,5% 10.329 5,3%Zeeland 588 0,5% 750 0,5% 801 0,5% 753 0,4% 759 0,4%Noord-Brabant 1.933 1,8% 2.533 1,8% 2.804 1,6% 2.988 1,6% 3.031 1,6%Limburg 1.002 0,9% 1.281 0,9% 1.419 0,8% 1.413 0,8% 1.452 0,8%buitenland 12.733 11,7% 20.963 14,7% 32.805 18,7% 36.630 19,5% 38.516 19,9%onbekend 32 0,0% 1 0,0% 104 0,1% 19 0,0% 35 0,0%

Totaal 108.457 100,0% 142.797 100,0% 175.008 100,0% 188.077 100,0% 193.156 100,0%

Bron: Gemeente Almere.* Uitsluitend de gemeente Amsterdam. ** Noord-Holland excl. Amsterdam en ‘t Gooi.1)2) Zie toelichting tabel hieronder

Vestiging en vertrek naar regio van herkomst/bestemming in 2010 en 2011

Regiovestiging in Almere vertrek vanuit Almere

2010 2011 2010 2011

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %RegioAmsterdam1) 2.315 25,7% 2.145 23,6% 1.822 22,4% 1.583 19,4%OverigFlevoland 655 7,3% 596 6,6% 756 9,3% 655 8,0%‘tGooi2) 637 7,1% 569 6,3% 472 5,8% 475 5,8%Groningen 123 1,4% 105 1,2% 103 1,3% 96 1,2%Friesland 178 2,0% 129 1,4% 146 1,8% 115 1,4%Drenthe 103 1,1% 91 1,0% 93 1,1% 71 0,9%Overijssel 210 2,3% 183 2,0% 178 2,2% 237 2,9%Gelderland 345 3,8% 395 4,4% 410 5,0% 461 5,7%Utrecht 562 6,2% 557 6,1% 551 6,8% 476 5,8%OverigNoord-Holland 758 8,4% 783 8,6% 620 7,6% 656 8,0%Zuid-Holland 621 6,9% 601 6,6% 689 8,5% 742 9,1%Zeeland 41 0,5% 51 0,6% 23 0,3% 35 0,4%Noord-Brabant 265 2,9% 248 2,7% 246 3,0% 240 2,9%Limburg 103 1,1% 113 1,2% 89 1,1% 94 1,2%buitenland 1.744 19,3% 2.027 22,3% 1.299 16,0% 1.475 18,1%onbekend 361 4,0% 487 5,4% 629 7,7% 744 9,1%

Totaal 9.021 100,0% 9.080 100,0% 8.126 100,0% 8.155 100,0%per 1.000 inwoners 47,3 47,0 42,6 42,2

Bron: Gemeente Almere.1) Gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.2) Gemeenten Blaricum, Bussum, Wijdemeren, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden en Weesp.Cijfers over verhuizingen binnen de gemeente Almere vindt u op blz. 19 en blz. 32 en 33.Cijfers over vestiging en vertrek per wijk vindt u op blz. 30.

>Inhoud

Page 21: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 19

Bevolkingsopbouw

Verhuisde inwoners van stadsdeel naar stadsdeel in 2011

Van stadsdeel:naar stadsdeel: binnenverhui-

zingen totaalvertrokkenuit Almere

vertrektotaal

idem huis-houdensHaven Stad Buiten Poort Hout

AlmereHaven 439 303 68 69 0 879 814 1.693 1.481AlmereStad 437 4.251 1.051 739 5 6.483 4.887 11.370 7.688AlmereBuiten 37 932 1.193 217 0 2.379 2.213 4.592 3.359AlmerePoort 8 43 6 63 0 120 183 303 294AlmereHout 6 0 0 0 0 6 58 64 60Binnenverhuizingen totaal 927 5.529 2.318 1.088 5 9.867 8.155 18.022 12.882Gevestigd in Almere 795 5.111 2.185 913 76 9.080 - - Vestiging totaal 1.722 10.640 4.503 2.001 81 18.947 - - Idem huishoudens 1.404 7.241 3.277 1.313 53 13.288Vestigingsoverschot 29 -730 -89 1.698 17 Totaal vestigingsoverschot: 925 personen (406 huishoudens)

Binnenverhuizingen per 1.000 inwoners: 51

Bron: Gemeente Almere.Het leesvoorbeeld verhuisde inwoners is te vinden op blz 11.Weergegeven is het aantal personen dat is verhuisd vanuit een bepaald stadsdeel naar een ander stadsdeel.In een aparte rij en kolom worden ook de verhuizingen van/naar buiten Almere weergegeven.Het totaal aantal vestigers en vertrekkers in de tweenalaatste rij en de eennalaatste kolom is dus de som van verhuizingen binnen Almere en verhuizingen van/naar buiten Almere.In blauw wordt tevens weergegeven het totaal aantal verhuisde huishoudens.Het vestigingsoverschot is het saldo van vestiging en vertrek.Onder een huishouden wordt op deze bladzijde verstaan een groep personen die verhuisd is van hetzelfde oude adres naar een nieuw adres. Daarmee wijkt deze definitie af van de definitie op blz. 30 en 31.Dezelfde cijfers op wijkniveau (uitgezonderd het vestigingsoverschot en aantal personen) vindt u op de tabel op blz. 32 en 33.Het aantal verhuisde inwoners in procenten van het aantal inwoners dat woont in een wijk/stadsdeel vindt u op blz. 30.

Vertrekkende inwoners van stadsdeel naar stadsdeel, in % van alle inwoners die zijn verhuisd vanuit het stadsdeel in 2011

Van stadsdeel:naar stadsdeel: binnenverhui-

zingen totaalvertrokkenuit Almere

vertrektotaalHaven Stad Buiten Poort Hout

AlmereHaven 26% 18% 4% 4% 0% 52% 48% 100%AlmereStad 4% 37% 9% 6% 0% 57% 43% 100%AlmereBuiten 1% 20% 26% 5% 0% 52% 48% 100%AlmerePoort 3% 14% 2% 21% 0% 40% 60% 100%AlmereHout 9% 0% 0% 0% 0% 9% 91% 100%Binnenverhuizingen totaal 5% 31% 13% 6% 0% 55% 45% 100%Gevestigd in Almere 9% 56% 24% 10% 1% 100% - -Vestiging totaal 9% 56% 24% 11% 0% 100% - -

Bron: Gemeente Almere.

Gevestigde inwoners, van stadsdeel naar stadsdeel, in % van alle inwoners die verhuisd zijn naar het stadsdeel in 2011

Van stadsdeel:naar stadsdeel: binnenverhui-

zingen totaalvertrokkenuit Almere

vertrektotaalHaven Stad Buiten Poort Hout

AlmereHaven 25% 3% 2% 3% 0% 5% 10% 9%AlmereStad 25% 40% 23% 37% 6% 34% 60% 63%AlmereBuiten 2% 9% 26% 11% 0% 13% 27% 25%AlmerePoort 0% 0% 0% 3% 0% 1% 2% 2%AlmereHout 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%Binnenverhuizingen totaal 54% 52% 51% 54% 6% 52% 100% 100%Gevestigd in Almere 46% 48% 49% 46% 94% 48% - -Vestiging totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% - -

Bron: Gemeente Almere.

>Inhoud

Page 22: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

20 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w Ontwikkeling bevolking, per leeftijdsgroep 2015 en 2020

Leef-tijd

stadsdeel

Haven Stad Buiten Poort Hout Almere totaal

2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 20200-4 1.251 1.311 6.742 6.606 3.829 3.538 1.157 2.260 169 979 13.148 14.6945-9 1.165 1.207 7.016 6.319 4.012 3.520 783 1.860 169 773 13.145 13.67910-14 1.282 1.178 7.672 6.707 4.243 3.656 618 1.460 177 634 13.992 13.63515-19 1.245 1.330 7.662 7.396 3.872 3.908 468 1.339 150 564 13.397 14.53720-24 1.332 1.407 7.612 7.431 3.689 3.633 564 1.552 152 615 13.349 14.63825-29 1.440 1.466 7.272 7.744 3.558 3.819 1.279 2.465 218 994 13.768 16.48930-34 1.343 1.477 7.200 7.186 3.865 3.587 1.299 2.680 199 1.060 13.906 15.99035-39 1.269 1.356 7.250 6.963 4.037 3.720 970 2.298 198 950 13.724 15.28740-44 1.376 1.247 8.555 7.248 4.725 3.908 833 1.908 210 859 15.699 15.17045-49 1.476 1.454 9.186 8.129 4.988 4.351 658 1.726 226 753 16.534 16.41350-54 1.760 1.710 9.445 8.450 4.612 4.398 514 1.434 241 653 16.573 16.64655-59 2.022 2.011 7.795 8.414 3.666 4.072 397 1.235 230 588 14.111 16.32160-64 1.936 2.039 5.467 6.900 2.386 3.237 305 951 185 471 10.279 13.59865-69 1.538 1.707 3.969 4.850 1.766 2.177 208 629 146 297 7.628 9.66170-74 830 1.265 2.266 3.528 1.000 1.576 126 446 82 210 4.304 7.02575-79 533 681 1.621 1.923 705 833 86 267 27 116 2.972 3.82080-84 373 419 1.299 1.236 519 555 38 147 18 57 2.247 2.41485e.o. 360 392 979 1.187 419 494 16 46 9 19 1.783 2.138

Totaal 22.531 23.657 109.008 108.217 55.891 54.982 10.319 24.703 2.806 10.592 200.559 222.155

Bron: Gemeente Almere.Prognose op basis van de woningbouwplanning van oktober 2011 met een oplevering van gemiddeld 2.500 woningen per jaar.

Ontwikkeling bevolking, % per leeftijdsgroep 2015 en 2020

Leef-tijd

stadsdeel

Haven Stad Buiten Poort Hout Almere totaal

2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 20200-4 6% 6% 6% 6% 7% 6% 11% 9% 6% 9% 7% 7%5-9 5% 5% 6% 6% 7% 6% 8% 8% 6% 7% 7% 6%10-14 6% 5% 7% 6% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 7% 6%15-19 6% 6% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 7% 7%20-24 6% 6% 7% 7% 7% 7% 5% 6% 5% 6% 7% 7%25-29 6% 6% 7% 7% 6% 7% 12% 10% 8% 9% 7% 7%30-34 6% 6% 7% 7% 7% 7% 13% 11% 7% 10% 7% 7%35-39 6% 6% 7% 6% 7% 7% 9% 9% 7% 9% 7% 7%40-44 6% 5% 8% 7% 8% 7% 8% 8% 7% 8% 8% 7%45-49 7% 6% 8% 8% 9% 8% 6% 7% 8% 7% 8% 7%50-54 8% 7% 9% 8% 8% 8% 5% 6% 9% 6% 8% 7%55-59 9% 9% 7% 8% 7% 7% 4% 5% 8% 6% 7% 7%60-64 9% 9% 5% 6% 4% 6% 3% 4% 7% 4% 5% 6%65-69 7% 7% 4% 4% 3% 4% 2% 3% 5% 3% 4% 4%70-74 4% 5% 2% 3% 2% 3% 1% 2% 3% 2% 2% 3%75-79 2% 3% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2%80-84 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%85e.o. 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: Gemeente Almere.Prognose op basis van de woningbouwplanning van oktober 2011 met een oplevering van gemiddeld 2.500 woningen per jaar.

>Inhoud

Page 23: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 21

Bevolkingsopbouw

Ontwikkeling huishoudens naar huishoudenstype 2000-2020

typeabsoluut in %

2000 2005 2012 2015 2020 2000 2005 2012 2015 2020gezinmetkinderen 21.738 25.818 26.849 27.103 28.577 39% 37% 34% 32% 30%eenoudergezin 4.418 7.158 9.348 10.094 11.592 8% 10% 12% 12% 12%gezinzonderkinderen 15.527 17.541 18.285 19.214 21.779 28% 25% 23% 23% 23%alleenstaanden 14.194 18.818 24.854 27.765 34.068 25% 27% 31% 33% 35%overighuishouden 335 415 464 483 559 1% 1% 1% 1% 1%

Totaal 56.212 69.750 79.800 84.659 96.578 100% 100% 100% 100% 100%

Ontwikkeling personen naar etniciteit 2000-2020

etniciteitabsoluut in %

2000 2005 2012 2015 2020 2000 2005 2012 2015 2020Surinamers 10.380 17.679 21.558 23.012 28.578 7% 10% 11% 11% 13%Antillianen 2.515 4.120 4.782 5.241 6.516 2% 2% 2% 3% 3%Turken 1.118 2.650 3.335 3.565 4.338 1% 2% 2% 2% 2%Marokkanen 2.967 5.217 7.106 7.704 9.435 2% 3% 4% 4% 4%Afrikanen 1.952 3.966 5.468 6.138 8.022 1% 2% 3% 3% 4%Overigniet-westers 4.955 8.922 12.405 13.727 18.432 3% 5% 6% 7% 8%Overigwesters 13.782 16.730 19.108 19.936 22.315 10% 10% 10% 10% 10%Nederlanders 105.128 115.724 119.394 121.236 124.519 74% 66% 62% 60% 56%

Totaal 142.797 175.008 193.156 200.559 222.155 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: Gemeente Almere.Prognose op basis van de woningbouwplanning van oktober 2011 met een oplevering van gemiddeld 2.500 woningen per jaar.De huishoudensberekening is zoveel mogelijk gebaseerd op cijfers van het CBS.Doordat de huishoudberekeningen gebaseerd zijn op cijfers van het CBS, zijn kleine verschillen in aantallen mogelijk met tabel over etniciteit.In afwijking van andere tabellen naar huishoudtype bevat de telling eenoudergezin álle eenoudergezinnen, ongeacht de leeftijd van het jongste kind.

Ontwikkeling personen naar huishoudenstype 2000-2020

typeabsoluut in %

2000 2005 2012 2015 2020 2000 2005 2012 2015 2020gezinmetkinderen 83.535 98.890 103.820 104.464 110.428 59% 57% 54% 52% 50%eenoudergezin 11.593 18.595 24.974 26.890 30.749 8% 11% 13% 13% 14%gezinzonderkinderen 31.051 35.071 37.312 39.163 44.358 22% 20% 19% 20% 20%alleenstaanden 14.194 18.818 24.914 27.763 34.069 10% 11% 13% 14% 15%overighuishouden 2.392 3.633 2.136 2.279 2.551 2% 2% 1% 1% 1%

Totaal 142.765 175.007 193.156 200.559 222.155 100% 100% 100% 100% 100%

>Inhoud

Page 24: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bev

olki

ngso

pbou

w

22 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w Inwoners naar leeftijdsgroep en gemiddelde leeftijd, 1 januari 2012

Wijkindelingbevolking naar leeftijd gem.

leeftijdtotale

bevolking0-4 5-11 12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 e.o.Almere Haven 1.191 1.761 1.476 1.916 2.676 2.693 3.262 3.980 1.913 1.184 40 22.052101CentrumAlmereHaven 62 71 46 137 227 136 159 193 194 256 47 1.481102DeWerven 173 201 166 202 406 336 340 453 247 125 39 2.649103DeHoven 151 235 155 227 364 334 302 308 199 121 37 2.396104DeMeenten 126 159 143 202 287 262 370 439 198 82 40 2.268105DeGrienden 104 179 150 187 232 262 323 546 200 120 42 2.303106DeMarken 134 223 180 235 309 319 393 542 284 125 41 2.744107DeGouwen 119 198 191 241 255 355 424 630 220 87 41 2.720108DeWierden 218 259 234 323 482 387 467 490 255 236 39 3.351109DeVelden 75 165 149 129 92 223 359 316 92 30 39 1.630OverigAlmereHaven 29 71 62 33 22 79 125 63 24 x 35 510

Almere Stad 6.996 10.752 9.464 10.597 14.112 17.101 19.010 11.537 4.930 3.778 35 108.277201CentrumAlmereStad 219 130 75 467 1.119 544 493 393 227 379 40 4.046202Filmwijk 642 1.078 1.055 994 1.242 1.636 2.077 1.134 493 387 36 10.738203Danswijk 413 775 534 522 831 1.161 990 390 217 60 32 5.893204Parkwijk 270 592 649 542 484 851 1.185 642 302 304 37 5.821205Verzetswijk 169 355 408 359 359 565 782 369 148 116 36 3.630206Waterwijk 455 616 617 793 1.030 1.029 1.412 1.279 367 200 37 7.798207TussendeVaartenNoord 484 696 506 572 880 1.179 878 415 174 90 32 5.874208TussendeVaartenZuid 831 1.250 874 827 1.404 2.010 1.464 738 451 290 33 10.139209Staatsliedenwijk 206 246 157 311 600 372 311 198 66 30 31 2.497210Kruidenwijk 477 684 661 967 994 994 1.617 1.150 363 319 37 8.226211Stedenwijk 644 915 696 1.061 1.464 1.299 1.463 1.423 704 372 37 10.041212MuziekwijkNoord 582 976 1.146 1.217 1.105 1.550 2.358 1.349 532 550 37 11.365213MuziekwijkZuid 302 524 565 718 680 773 1.352 891 358 384 39 6.547214Literatuurwijk 706 1.301 1.027 835 1.020 1.995 1.733 710 341 256 33 9.924215Noorderplassen 596 614 461 396 896 1.142 885 455 183 41 32 5.669Overigewijken 0 0 33 16 x x 10 x x 0 26 69

Almere Buiten 4.136 6.148 4.841 4.942 7.600 9.608 9.403 5.001 2.170 1.538 34 55.387301CentrumAlmereBuiten 75 96 71 136 253 127 163 114 99 301 45 1.435302Oostvaardersbuurt 454 840 617 567 719 1.274 1.002 394 132 37 31 6.036303Seizoenenbuurt 381 656 532 419 646 1.071 898 392 145 70 32 5.210304Molenbuurt 259 384 299 461 525 511 652 611 229 134 36 4.065305Bouwmeesterbuurt 270 414 336 484 606 592 818 532 234 134 36 4.420306Landgoederenbuurt 220 425 427 409 392 580 881 458 186 129 36 4.107307Faunabuurt 250 496 536 471 449 711 979 346 182 142 34 4.562308Bloemenbuurt 345 493 449 459 579 760 1.015 666 346 307 38 5.419309Regenboogbuurt 411 634 539 493 717 1.006 1.033 457 166 55 32 5.511310Indischebuurt 98 81 36 94 232 159 88 58 64 52 34 962311Eilandenbuurt 489 712 483 434 888 1.227 914 428 164 49 32 5.788312Stripheldenbuurt 772 746 411 411 1.442 1.323 705 366 145 113 30 6.434313Sieradenbuurt 97 129 62 61 125 208 180 141 55 x 35 1.067OverigAlmereBuiten 15 42 43 43 27 59 75 38 23 x 35 371

Almere Poort 651 565 254 653 1.979 945 476 308 141 51 29 6.023401Europakwartier 198 119 63 220 732 252 117 74 27 31 29 1.833402Columbuskwartier 200 208 83 127 459 316 132 98 40 x 28 1.669403Homeruskwartier 253 236 107 306 785 368 216 96 26 x 27 2.397OverigAlmerePoort 0 x x 0 x x 11 40 48 10 61 124

Almere Hout 45 112 105 61 54 170 331 319 182 38 44 1.417502Vogelhorst 39 89 86 42 39 141 271 263 162 33 45 1.165OverigAlmereHout x 23 19 19 15 29 60 56 20 x 42 252

Gemeente totaal 13.019 19.338 16.140 18.169 26.421 30.517 32.482 21.145 9.336 6.589 35 193.156

Bron: Gemeente Almere.Een iets gedetailleerdere leeftijdsverdeling per stadsdeel vindt u op blz. 14.Bewoners van Almere Pampus zijn geteld in ‘Overige wijken’ onder Almere Stad.

>Inhoud

Page 25: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bevolkingsopbouw

Bevolkingsopbouw

SocialeAtlasvanAlmere2012 23

Inwoners naar leeftijdsgroep in %, 1 januari 2012

Wijkindelingbevolking naar leeftijd

0-4 5-11 12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 e.o.Almere Haven 5% 8% 7% 9% 12% 12% 15% 18% 9% 5%101CentrumAlmereHaven 4% 5% 3% 9% 15% 9% 11% 13% 13% 17%102DeWerven 7% 8% 6% 8% 15% 13% 13% 17% 9% 5%103DeHoven 6% 10% 6% 9% 15% 14% 13% 13% 8% 5%104DeMeenten 6% 7% 6% 9% 13% 12% 16% 19% 9% 4%105DeGrienden 5% 8% 7% 8% 10% 11% 14% 24% 9% 5%106DeMarken 5% 8% 7% 9% 11% 12% 14% 20% 10% 5%107DeGouwen 4% 7% 7% 9% 9% 13% 16% 23% 8% 3%108DeWierden 7% 8% 7% 10% 14% 12% 14% 15% 8% 7%109DeVelden 5% 10% 9% 8% 6% 14% 22% 19% 6% 2%OverigAlmereHaven 6% 14% 12% 6% 4% 15% 25% 12% 5% 0%

Almere Stad 6% 10% 9% 10% 13% 16% 18% 11% 5% 3%201CentrumAlmereStad 5% 3% 2% 12% 28% 13% 12% 10% 6% 9%202Filmwijk 6% 10% 10% 9% 12% 15% 19% 11% 5% 4%203Danswijk 7% 13% 9% 9% 14% 20% 17% 7% 4% 1%204Parkwijk 5% 10% 11% 9% 8% 15% 20% 11% 5% 5%205Verzetswijk 5% 10% 11% 10% 10% 16% 22% 10% 4% 3%206Waterwijk 6% 8% 8% 10% 13% 13% 18% 16% 5% 3%207TussendeVaartenNoord 8% 12% 9% 10% 15% 20% 15% 7% 3% 2%208TussendeVaartenZuid 8% 12% 9% 8% 14% 20% 14% 7% 4% 3%209Staatsliedenwijk 8% 10% 6% 12% 24% 15% 12% 8% 3% 1%210Kruidenwijk 6% 8% 8% 12% 12% 12% 20% 14% 4% 4%211Stedenwijk 6% 9% 7% 11% 15% 13% 15% 14% 7% 4%212MuziekwijkNoord 5% 9% 10% 11% 10% 14% 21% 12% 5% 5%213MuziekwijkZuid 5% 8% 9% 11% 10% 12% 21% 14% 5% 6%214Literatuurwijk 7% 13% 10% 8% 10% 20% 17% 7% 3% 3%215Noorderplassen 11% 11% 8% 7% 16% 20% 16% 8% 3% 1%Overigewijken 0% 0% 48% 23% 6% 1% 14% 1% 6% 0%

Almere Buiten 7% 11% 9% 9% 14% 17% 17% 9% 4% 3%301CentrumAlmereBuiten 5% 7% 5% 9% 18% 9% 11% 8% 7% 21%302Oostvaardersbuurt 8% 14% 10% 9% 12% 21% 17% 7% 2% 1%303Seizoenenbuurt 7% 13% 10% 8% 12% 21% 17% 8% 3% 1%304Molenbuurt 6% 9% 7% 11% 13% 13% 16% 15% 6% 3%305Bouwmeesterbuurt 6% 9% 8% 11% 14% 13% 19% 12% 5% 3%306Landgoederenbuurt 5% 10% 10% 10% 10% 14% 21% 11% 5% 3%307Faunabuurt 5% 11% 12% 10% 10% 16% 21% 8% 4% 3%308Bloemenbuurt 6% 9% 8% 8% 11% 14% 19% 12% 6% 6%309Regenboogbuurt 7% 12% 10% 9% 13% 18% 19% 8% 3% 1%310Indischebuurt 10% 8% 4% 10% 24% 17% 9% 6% 7% 5%311Eilandenbuurt 8% 12% 8% 7% 15% 21% 16% 7% 3% 1%312Stripheldenbuurt 12% 12% 6% 6% 22% 21% 11% 6% 2% 2%313Sieradenbuurt 9% 12% 6% 6% 12% 19% 17% 13% 5% 1%OverigAlmereBuiten 4% 11% 12% 12% 7% 16% 20% 10% 6% 2%

Almere Poort 11% 9% 4% 11% 33% 16% 8% 5% 2% 1%401Europakwartier 11% 6% 3% 12% 40% 14% 6% 4% 1% 2%402Columbuskwartier 12% 12% 5% 8% 28% 19% 8% 6% 2% 0%403Homeruskwartier 11% 10% 4% 13% 33% 15% 9% 4% 1% 0%OverigAlmerePoort 0% 2% 1% 0% 2% 7% 9% 32% 39% 8%

Almere Hout 3% 8% 7% 4% 4% 12% 23% 23% 13% 3%502Vogelhorst 3% 8% 7% 4% 3% 12% 23% 23% 14% 3%OverigAlmereHout 2% 9% 8% 8% 6% 12% 24% 22% 8% 2%

Gemeente totaal 7% 10% 8% 9% 14% 16% 17% 11% 5% 3%Nederland 5% 8% 7% 9% 12% 14% 15% 13% 9% 7%

Bron: Gemeente Almere.Bewoners van Almere Pampus zijn geteld in ‘Overige wijken’ onder Almere Stad.In deze tabel wordt het aantal inwoners in elke leeftijdsgroep weergegeven in procenten van de totale bevolking van de wijk.

>Inhoud

Page 26: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bev

olki

ngso

pbou

w

24 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w Inwoners naar etniciteit, 1 januari 2012

Wijkindelingwesterse landen niet-westerse landen

Neder-lands

EU.Landen

overigwesters

Suri- naams

Antil-liaans Turks Marok-

kaansAfri-

kaansoverig

niet west.niet-westers totaal

in % abs.Almere Haven 72% 6% 5% 6% 2% 1% 3% 2% 4% 18% 3.894101CentrumAlmereHaven 67% 5% 5% 8% 4% 0% 2% 3% 6% 23% 346102DeWerven 67% 6% 5% 6% 3% 1% 5% 2% 4% 21% 561103DeHoven 62% 5% 4% 7% 3% 2% 7% 4% 5% 28% 674104DeMeenten 78% 6% 4% 4% 1% 0% 2% 1% 3% 12% 267105DeGrienden 79% 6% 4% 4% 2% 0% 2% 1% 2% 11% 254106DeMarken 78% 6% 3% 5% 2% 1% 2% 2% 2% 13% 370107DeGouwen 77% 7% 6% 4% 1% 0% 1% 1% 2% 10% 282108DeWierden 60% 5% 5% 9% 4% 1% 6% 4% 7% 30% 1.003109DeVelden 83% 5% 6% 3% 1% 0% 0% 1% 2% 6% 98OverigAlmereHaven 84% 7% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 3% 8% 39

Almere Stad 60% 5% 5% 12% 2% 2% 4% 3% 7% 30% 32.420201CentrumAlmereStad 51% 7% 8% 12% 4% 1% 4% 4% 9% 33% 1.354202Filmwijk 62% 6% 5% 10% 2% 2% 3% 2% 7% 27% 2.887203Danswijk 54% 4% 4% 15% 3% 2% 5% 3% 9% 38% 2.217204Parkwijk 67% 5% 5% 9% 2% 1% 4% 2% 6% 23% 1.367205Verzetswijk 62% 5% 6% 12% 2% 1% 4% 3% 5% 26% 956206Waterwijk 69% 5% 5% 8% 2% 1% 2% 2% 6% 21% 1.613207TussendeVaartenNoord 51% 4% 5% 13% 3% 2% 6% 6% 10% 40% 2.367208TussendeVaartenZuid 57% 4% 4% 16% 2% 2% 5% 2% 7% 34% 3.437209Staatsliedenwijk 35% 5% 7% 17% 5% 3% 10% 6% 13% 54% 1.339210Kruidenwijk 63% 5% 5% 8% 3% 2% 5% 4% 6% 27% 2.232211Stedenwijk 51% 5% 5% 13% 3% 2% 8% 5% 8% 39% 3.920212MuziekwijkNoord 68% 5% 5% 9% 2% 1% 2% 2% 5% 22% 2.512213MuziekwijkZuid 65% 5% 5% 10% 1% 2% 2% 2% 7% 24% 1.581214Literatuurwijk 57% 5% 4% 15% 2% 3% 4% 3% 8% 34% 3.387215Noorderplassen 69% 5% 5% 11% 1% 1% 2% 2% 4% 22% 1.232Overigewijken 61% 9% 3% 9% 1% 0% 1% 4% 12% 28% 19

Almere Buiten 61% 5% 5% 12% 3% 2% 3% 3% 7% 29% 15.972301CentrumAlmereBuiten 59% 6% 4% 10% 5% 2% 3% 5% 8% 32% 453302Oostvaardersbuurt 52% 5% 5% 17% 4% 3% 4% 2% 9% 39% 2.365303Seizoenenbuurt 65% 5% 5% 10% 3% 1% 2% 2% 6% 24% 1.269304Molenbuurt 60% 4% 4% 10% 3% 3% 5% 3% 8% 32% 1.287305Bouwmeesterbuurt 64% 5% 4% 11% 3% 1% 2% 3% 7% 26% 1.170306Landgoederenbuurt 70% 6% 4% 9% 2% 0% 2% 2% 4% 19% 798307Faunabuurt 67% 5% 5% 8% 2% 1% 3% 4% 6% 23% 1.050308Bloemenbuurt 65% 5% 5% 9% 3% 1% 2% 4% 6% 25% 1.363309Regenboogbuurt 57% 6% 5% 13% 3% 2% 4% 3% 7% 33% 1.801310Indischebuurt 57% 4% 7% 18% 2% 3% 3% 2% 4% 32% 312311Eilandenbuurt 53% 6% 4% 15% 3% 3% 4% 3% 8% 36% 2.101312Stripheldenbuurt 63% 5% 5% 13% 2% 1% 4% 2% 5% 28% 1.778313Sieradenbuurt 72% 4% 5% 10% 1% 1% 1% 2% 4% 18% 197OverigAlmereBuiten 86% 4% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 4% 8% 28

Almere Poort 53% 5% 4% 19% 4% 2% 4% 2% 8% 38% 2.306401Europakwartier 51% 5% 5% 20% 4% 2% 3% 2% 7% 39% 717402Columbuskwartier 53% 4% 3% 21% 4% 2% 4% 3% 7% 40% 665403Homeruskwartier 53% 5% 4% 19% 3% 1% 4% 2% 9% 38% 916OverigAlmerePoort 79% 9% 6% 2% 0% 1% 2% 0% 2% 6% x

Almere Hout 85% 6% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 4% 62502Vogelhorst 84% 7% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 2% 5% 60OverigAlmereHout 92% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% x

Gemeente totaal 62% 5% 5% 11% 2% 2% 4% 3% 6% 28% 54.654absoluut 119.394 9.921 9.187 21.558 4.782 3.335 7.106 5.468 12.405 54.654% Nederland 79% 6% 4% 2% 1% 2% 2% 1% 3% 12% 1.937.651

Bron: Gemeente Almere.Bewoners van Almere Pampus zijn geteld in ‘Overige wijken’ onder Almere Stad.Zie de toelichting op de volgende bladzijde.De etniciteitsberekening is gebaseerd op de CBS-definitie.

>Inhoud

Page 27: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bevolkingsopbouw

Bevolkingsopbouw

SocialeAtlasvanAlmere2012 25

Inwoners van niet-westerse etniciteit, 1 januari 2012Niet westerse etniciteit

0% tot 22%22% tot 27%27% tot 34%34% tot 54%

BedrijventerreinStadsdeelgrens

Almere Poort

Almere Pampus

Almere Stad

Almere Buiten

Almere Hout

Almere Haven

109

274

214

273

403402

401

404405

471

472

473

108

213211

101

102

104

103

107

171

106

105

212

210

215

201

209 271

272206

202

204

205

275

203 276

502

110

208

207 306

307

308

305

371

372

373

304

301

303

309

310

302

311

312

313

173

Bron: Gemeente Almere.Etniciteit (of herkomstgroepering) wordt vastgesteld volgens de definitie van het CBS. Daarbij wordt eerst bepaald of iemand autochtoon dan wel allochtoon is door middel van het geboorteland van de ouders.Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar ze zelf zijn geboren.Allochtonen zijn personen van wie tenminste een ouder in het buitenland is geboren.Het land van herkomst wordt bepaald aan de hand van het geboorteland van de persoon zelf (1e generatie) of dat van de moeder (2e generatie), tenzij de moeder in Nederland is geboren. In dat geval is gerubriceerd naar het geboorteland van de vader.

>Inhoud

Page 28: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bev

olki

ngso

pbou

w

26 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w Huishoudens naar gezinssituatie, 1 januari 2012

Wijkindelinggezin met kind eenoudergezin (echt)paar z.kind alleenstaand huishoudens

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % totaalAlmere Haven 2.832 28% 817 8% 2.788 27% 3.722 36% 10.218101CentrumAlmereHaven 87 9% 67 7% 224 24% 541 58% 927102DeWerven 330 26% 114 9% 295 23% 540 42% 1.290103DeHoven 302 26% 101 9% 233 20% 504 44% 1.147104DeMeenten 305 29% 78 7% 290 28% 371 35% 1.047105DeGrienden 327 32% 64 6% 335 33% 280 28% 1.009106DeMarken 354 29% 106 9% 386 32% 353 29% 1.204107DeGouwen 404 34% 60 5% 372 32% 333 28% 1.177108DeWierden 348 21% 205 12% 400 24% 689 42% 1.655109DeVelden 280 46% 22 4% 204 34% 100 16% 607OverigAlmereHaven 95 61% 0 0% 49 32% 11 7% 155

Almere Stad 16.813 38% 3.684 8% 9.744 22% 13.701 31% 44.217201CentrumAlmereStad 268 12% 113 5% 551 24% 1.339 58% 2.316202Filmwijk 1.669 38% 417 10% 980 22% 1.269 29% 4.357203Danswijk 1.013 45% 225 10% 410 18% 591 26% 2.243204Parkwijk 949 42% 194 9% 517 23% 599 26% 2.263205Verzetswijk 594 42% 130 9% 327 23% 355 25% 1.414206Waterwijk 1.262 39% 213 7% 775 24% 972 30% 3.237207TussendeVaartenNoord 931 39% 214 9% 420 18% 804 34% 2.387208TussendeVaartenZuid 1.644 43% 330 9% 884 23% 960 25% 3.838209Staatsliedenwijk 281 23% 181 15% 157 13% 599 49% 1.235210Kruidenwijk 1.278 38% 284 8% 824 24% 974 29% 3.392211Stedenwijk 1.330 29% 394 9% 994 22% 1.790 39% 4.545212MuziekwijkNoord 1.839 40% 348 8% 1.038 23% 1.350 29% 4.588213MuziekwijkZuid 1.029 38% 184 7% 659 24% 840 31% 2.731214Literatuurwijk 1.730 48% 331 9% 654 18% 859 24% 3.583215Noorderplassen 994 48% 126 6% 552 27% 384 19% 2.067Overigewijken x x 0 - x x 16 - 21

Almere Buiten 8.859 40% 2.012 9% 4.740 22% 6.173 28% 21.889301CentrumAlmereBuiten 121 15% 73 9% 145 17% 487 59% 832302Oostvaardersbuurt 1.064 50% 220 10% 375 18% 453 21% 2.120303Seizoenenbuurt 870 44% 207 10% 415 21% 478 24% 1.977304Molenbuurt 614 37% 176 10% 394 23% 486 29% 1.680305Bouwmeesterbuurt 650 35% 185 10% 441 24% 586 31% 1.874306Landgoederenbuurt 691 44% 136 9% 363 23% 386 24% 1.584307Faunabuurt 801 47% 152 9% 341 20% 396 23% 1.693308Bloemenbuurt 810 35% 188 8% 555 24% 769 33% 2.329309Regenboogbuurt 876 40% 238 11% 447 20% 617 28% 2.190310Indischebuurt 122 26% 39 8% 104 22% 193 41% 466311Eilandenbuurt 925 41% 230 10% 495 22% 593 26% 2.256312Stripheldenbuurt 1.067 45% 145 6% 513 22% 637 27% 2.373313Sieradenbuurt 185 47% 17 4% 127 32% 63 16% 392OverigAlmereBuiten 63 51% x x 25 20% 29 24% 123

Almere Poort 723 25% 259 9% 716 25% 1.173 41% 2.894401Europakwartier 185 19% 85 9% 225 23% 470 48% 974402Columbuskwartier 232 32% 81 11% 171 24% 239 33% 727403Homeruskwartier 304 27% 93 8% 280 25% 430 39% 1.116OverigAlmerePoort x x 0 0% 40 52% 34 44% 77

Almere Hout 186 32% 12 2% 297 51% 85 15% 582502Vogelhorst 147 30% x x 258 53% 69 14% 485OverigAlmereHout 39 40% x x 39 40% 16 16% 97

Gemeente totaal 29.413 37% 6.784 9% 18.285 23% 24.854 31% 79.800

Bron: Gemeente Almere.De berekening is gebaseerd op de CBS-definitie.Weergegeven is het aantal huishoudens naar gezinssituatie. De gezinssituatie wordt afgeleid uit de woonsituatie op het adres. Gezinnen met kinderen zijn echtparen of samenwoners met kinderen (ongeacht de leeftijd van de kinderen) alsmede eenoudergezinnen, waarvan het jongste kind ouder is dan 17 jaar. Eenoudergezinnen zijn uitsluitend eenoudergezinnen met minimaal een inwonend kind jonger dan 18 jaar. (Echt)paren zonder kinderen zijn echtparen en samenwoners zonder inwonende kinderen. De kolom huishoudens totaal is inclusief overige huishoudens. Overige huishoudens zijn bijvoorbeeld huishoudens die bestaan uit meer dan 2 volwassenen. Institutionele huishoudens zijn niet meegenomen.Huishoudens worden weergegeven absoluut en in procenten van het totaal aantal huishoudens.Het aantal eenoudergezinnen in procenten van het aantal gezinnen met kinderen (in plaats van in procenten van het aantal huishoudens) vindt u op blz. 28. Huishoudens van Almere Pampus zijn geteld in ‘Overige wijken’.

>Inhoud

Page 29: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bevolkingsopbouw

Bevolkingsopbouw

SocialeAtlasvanAlmere2012 27

Huishoudens naar gezinssituatie, 1 januari 2012

BedrijventerreinStadsdeelgrens

Eenoudergezin

Gezin met kind

Gezin zonder kind

Alleenstaand

Almere Poort

Almere Pampus

Almere Stad

Almere Buiten

Almere Hout

Almere Haven

109

274

273

403

402

401

404405

471

472

473

108

213 211

101

102

104

103107

171

106 105

212

210

215

201

209271

272206

202

204

205

275

276203

502

110

208

207 306307

308305

371

372

373

304301

303

309

310

302

311

312

313

173

214

Bron: Gemeente Almere.Weergegeven is het aantal huishoudens naar gezinssituatie.De gezinssituatie wordt afgeleid uit de woonsituatie op het adres.Gezinnen met kinderen zijn echtparen of samenwoners met kinderen (ongeacht de leeftijd van de kinderen) alsmede eenoudergezinnen met kinderen, waarvan het jongste kind ouder is dan 17 jaar.Gezinnen zonder kinderen zijn echtparen zonder kinderen en samenwoners zonder kinderen.De omvang van de cirkels correspondeert met het totaal aantal huishoudens in de betreffende wijk.

>Inhoud

Page 30: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bev

olki

ngso

pbou

w

28 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w Kinderen, eenoudergezinnen en kind/volwassenen ratio, 1 januari 2012

Wijkindelinggezin met kind 0-17 kinderen 0-17 gem.aantal

kinderenper gezin

kind/vol-wassenen

ratiototaal aantal

waarvan eenouder totaal

aantalwaarvan

eenouderAlmere Haven 2.613 31% 4.359 29% 1,67 25101CentrumAlmereHaven 114 59% 176 55% 1,54 14102DeWerven 330 35% 532 33% 1,61 26103DeHoven 307 33% 535 30% 1,74 29104DeMeenten 270 29% 421 26% 1,56 23105DeGrienden 263 24% 428 23% 1,63 23106DeMarken 303 35% 527 32% 1,74 24107DeGouwen 306 20% 502 17% 1,64 23108DeWierden 413 50% 693 47% 1,68 27109DeVelden 224 10% 386 7% 1,72 31OverigAlmereHaven 83 0% 159 0% 1,92 47

Almere Stad 15.727 23% 26.692 21% 1,70 34201CentrumAlmereStad 288 39% 394 40% 1,37 12202Filmwijk 1.610 26% 2.724 23% 1,69 35203Danswijk 1.007 22% 1.705 20% 1,69 41204Parkwijk 886 22% 1.497 19% 1,69 35205Verzetswijk 558 23% 923 20% 1,65 35206Waterwijk 1.014 21% 1.644 18% 1,62 28207TussendeVaartenNoord 948 23% 1.658 21% 1,75 40208TussendeVaartenZuid 1.662 20% 2.902 18% 1,75 41209Staatsliedenwijk 370 49% 597 47% 1,61 32210Kruidenwijk 1.040 27% 1.795 25% 1,73 28211Stedenwijk 1.225 32% 2.193 28% 1,79 29212MuziekwijkNoord 1.609 22% 2.667 19% 1,66 31213MuziekwijkZuid 829 22% 1.360 18% 1,64 27214Literatuurwijk 1.724 19% 2.999 17% 1,74 44215Noorderplassen 957 13% 1.634 12% 1,71 42Overigewijken 0 - 0 - - 92

Almere Buiten 8.727 23% 14.833 21% 1,70 38301CentrumAlmereBuiten 150 49% 235 44% 1,57 20302Oostvaardersbuurt 1.072 20% 1.868 17% 1,74 46303Seizoenenbuurt 920 23% 1.543 20% 1,68 43304Molenbuurt 534 33% 923 32% 1,73 30305Bouwmeesterbuurt 610 30% 997 28% 1,63 30306Landgoederenbuurt 608 22% 1.046 20% 1,72 35307Faunabuurt 738 21% 1.269 19% 1,72 39308Bloemenbuurt 745 25% 1.265 25% 1,70 31309Regenboogbuurt 921 26% 1.553 24% 1,69 40310Indischebuurt 141 28% 213 25% 1,51 29311Eilandenbuurt 985 23% 1.648 21% 1,67 41312Stripheldenbuurt 1.086 13% 1.894 13% 1,74 43313Sieradenbuurt 167 10% 280 9% 1,68 37OverigAlmereBuiten 50 12% 99 9% 1,98 37

Almere Poort 885 29% 1.445 26% 1,63 32401Europakwartier 243 35% 376 32% 1,55 26402Columbuskwartier 286 28% 479 27% 1,67 42403Homeruskwartier 354 26% 587 23% 1,66 33OverigAlmerePoort x x x x x 2

Almere Hout 147 8% 262 8% 1,78 23502Vogelhorst 121 7% 214 5% 1,77 23OverigAlmereHout 26 x 48 x 1,85 24

Gemeente totaal 28.099 24% 47.591 22% 1,69 34

Bron: Gemeente Almere.De berekening is gebaseerd op de CBS-definitie.Gezinnen met kinderen 0-17 zijn gezinnen met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.Aangegeven is het aantal gezinnen met kinderen en het aandeel eenoudergezinnen daarin.Tevens is weergegeven het totaal aantal eigen kinderen jonger dan 18 jaar in deze gezinnen en het aandeel kinderen in een eenoudergezin.Het gemiddeld aantal kinderen per gezin is het aantal inwonende kinderen jonger dan 18 jaar gedeeld door het aantal gezinnen met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar. Kinderen die niet meer bij de ouder(s) wonen worden in deze kolommen dus niet meegeteld.De kind/volwassenen ratio is het aantal inwoners jonger dan 18 jaar gedeeld door het aantal inwoners vanaf 18 jaar (x100). De ratio van 25 voor Almere Haven betekent dus: op elke 100 volwassenen wonen er 25 kinderen jonger dan 18 jaar.Het absolute aantal eenoudergezinnen vindt u op blz. 26.

>Inhoud

Page 31: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bevolkingsopbouw

Bevolkingsopbouw

SocialeAtlasvanAlmere2012 29

Aandeel eenoudergezinnen in het totaal van gezinnen met kinderen, 1 januari 2012

Eenoudergezinnen7% tot 21,1%21,1% tot 25%25% tot 32,2%32,2% tot 59%

BedrijventerreinStadsdeelgrens

Almere Poort

Almere Pampus

Almere Stad

Almere Buiten

Almere Hout

Almere Haven

109

274

214

273

403402

401

404405

471

472

473

108

213211

101

102

104

103

107

171

106

105

212

210

215

201

209 271

272206

202

204

205

275

203 276

502

110

208

207 306

307

308

305

371

372

373

304

301

303

309

310

302

311

312

313

173

Bron: Gemeente Almere.Bovenstaand kaartje is gebaseerd op de tweede kolom van de vorige bladzijde. Per wijk is het aandeel van eenoudergezinnen bepaald in het totaal aantal gezinnen met kinderen. De kinderen zijn jonger dan 18 jaar.Voor de definities van de gezinssituatie, zie blz. 26 en 27.

>Inhoud

Page 32: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bev

olki

ngso

pbou

w

30 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w Vestiging in 2011, vertrek en gemiddelde woonduur, 1 januari 2012

Wijkindeling

verhuizingen van inwoners gedurende 2011

gemiddelde woonduurop 1 januari 2012

Ontwikke-ling aantal inwoners

sinds 1 jaar

verhuisdbinnen

dezelfde wijk

gevestigd in de wijk

vertrokken uit de wijkvanuit

Almerevan

eldersnaar

Almerenaar

elders totaal gezin-nen

alleen-staanden

Almere Haven 1% 5% 4% 5% 4% 11,9 11,0 12,5 -4101CentrumAlmereHaven 2% 15% 9% 12% 6% 6,3 6,3 6,2 +52102DeWerven 1% 6% 3% 5% 4% 12,6 13,0 12,2 0103DeHoven 1% 5% 4% 6% 4% 11,0 9,9 11,8 -15104DeMeenten 1% 4% 3% 4% 3% 12,6 11,5 13,1 -4105DeGrienden 0% 3% 3% 4% 3% 15,2 14,7 15,4 -25106DeMarken 0% 4% 3% 5% 4% 14,0 13,4 14,2 -20107DeGouwen 0% 3% 2% 4% 2% 14,2 12,5 14,9 +8108DeWierden 2% 5% 4% 5% 4% 11,6 10,7 12,2 -7109DeVelden 1% 2% 3% 3% 3% 9,0 7,5 9,3 -11OverigAlmereHaven 0% 5% 4% 4% 2% 5,0 3,8 5,0 +18

Almere Stad 1% 5% 5% 5% 5% 9,2 7,8 9,8 +179201CentrumAlmereStad 2% 14% 16% 18% 14% 5,4 5,8 4,9 -40202Filmwijk 1% 4% 3% 5% 3% 9,4 8,1 9,9 -62203Danswijk 1% 4% 4% 5% 4% 8,2 6,6 8,8 -20204Parkwijk 0% 5% 3% 4% 4% 9,5 8,2 9,9 -20205Verzetswijk 1% 4% 4% 4% 4% 9,6 8,3 10,1 -9206Waterwijk 1% 4% 4% 5% 4% 12,7 10,4 13,8 -45207TussendeVaartenNoord 0% 4% 12% 6% 10% 6,3 4,4 7,3 +110208TussendeVaartenZuid 1% 5% 4% 5% 4% 6,0 4,7 6,5 +62209Staatsliedenwijk 1% 7% 6% 9% 5% 7,7 6,7 8,7 -2210Kruidenwijk 1% 3% 3% 5% 3% 12,2 10,6 12,8 -95211Stedenwijk 2% 5% 5% 5% 5% 11,2 10,0 12,0 +23212MuziekwijkNoord 1% 3% 4% 5% 3% 10,3 8,9 10,9 -77213MuziekwijkZuid 0% 3% 3% 4% 3% 12,0 10,3 12,7 -45214Literatuurwijk 1% 3% 4% 4% 4% 7,7 5,9 8,2 +12215Noorderplassen 2% 9% 5% 4% 4% 4,4 3,6 4,6 +426Overigewijken 4% 38% 59% 96% 52% - - - -39

Almere Buiten 1% 4% 4% 5% 4% 8,3 7,5 8,7 +418301CentrumAlmereBuiten 1% 12% 8% 7% 4% 6,5 5,7 7,6 +116302Oostvaardersbuurt 1% 4% 3% 5% 4% 6,9 5,0 7,4 -16303Seizoenenbuurt 1% 4% 3% 4% 4% 7,8 7,0 8,0 +7304Molenbuurt 1% 4% 4% 5% 4% 13,1 12,7 13,3 +7305Bouwmeesterbuurt 1% 3% 4% 4% 3% 11,1 9,8 11,7 +32306Landgoederenbuurt 0% 3% 3% 4% 4% 10,4 9,2 10,8 -38307Faunabuurt 0% 4% 3% 4% 3% 10,2 8,6 10,7 +9308Bloemenbuurt 0% 4% 3% 5% 4% 10,5 10,2 10,6 -44309Regenboogbuurt 1% 4% 4% 5% 4% 8,0 7,2 8,4 +20310Indischebuurt 1% 14% 6% 6% 5% 4,0 3,3 4,4 +105311Eilandenbuurt 0% 4% 5% 5% 6% 6,0 5,2 6,3 -48312Stripheldenbuurt 0% 5% 5% 4% 4% 4,0 3,4 4,2 +278313Sieradenbuurt 0% 1% 3% 3% 3% 4,7 4,5 4,8 -8OverigAlmereBuiten 0% 3% 12% 3% 13% 12,2 9,4 13,1 -2

Almere Poort 1% 19% 15% 3% 3% 1,5 1,4 1,5 +1.795401Europakwartier 0% 14% 13% 4% 4% 1,5 1,4 1,6 +394402Columbuskwartier 0% 10% 7% 4% 3% 1,7 1,6 1,8 +221403Homeruskwartier 1% 29% 23% 3% 2% 0,9 0,8 0,9 +1.182OverigAlmerePoort 2% 2% 6% 2% 6% 7,2 7,7 6,8 -2

Almere Hout 0% 1% 5% 2% 4% 10,1 9,8 10,2 +2502Vogelhorst 0% 1% 5% 2% 4% 9,7 9,7 9,7 +2OverigAlmereHout 0% 2% 6% 2% 4% 12,0 9,9 12,5 0

Gemeente totaal 1% 5% 5% 5% 4% 9,0 7,9 9,5 +2.390

Bron: Gemeente Almere.Zie de toelichting op de volgende bladzijde.

>Inhoud

Page 33: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bevolkingsopbouw

Bevolkingsopbouw

SocialeAtlasvanAlmere2012 31

Inwoners verhuisd vanuit wijk2% tot 4%4% tot 4,6%4,6% tot 5,3%5,3% tot 18%

BedrijventerreinStadsdeelgrens

Almere Pampus

Almere Stad

Almere Buiten

Almere Hout

Almere Haven

109

274

214

273

403402

401

404405

471

472

473

108

213211

101

102

104

103

107

171

106

105

212

210

215

201

209 271

272206

202

204

205

275

203 276

502

110

208

207 306

307

308

305

371

372

373

304

301

303

309

310

302

311

312

313

173

Almere Poort

Aantal inwoners verhuisd in de loop van 2011 vanuit deze wijk naar een andere wijk in Almere in %

Bron: Gemeente Almere.De eerste vijf kolommen en de laatste kolom op de voorgaande bladzijde hebben betrekking op verhuizingen van inwoners.De overige kolommen (vallend onder “gemiddelde woonduur”) hebben betrekking op huishoudens, maar in een andere betekenis dan elders in de atlas. In dit geval wordt onder huishoudens verstaan een groep personen die gelijktijdig zijn verhuisd van adres A naar adres B. Het aantal verhuizingen wordt weergegeven in procenten van het aantal inwoners op 1 januari 2012.Verhuisd binnen dezelfde wijk betreft inwoners die in de loop van het jaar zijn verhuisd naar een ander adres in dezelfde wijk.Gevestigd in deze wijk is het aantal huishoudens dat zich in de loop van het jaar heeft gevestigd in deze wijk, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huishoudens gevestigd vanuit een ander adres in Almere (in een andere wijk) en vestigers vanuit een andere gemeente of het buitenland. De som van deze twee percentages is het totaal aantal huishoudens dat zich het afgelopen jaar heeft gevestigd in de wijk.Vertrokken uit deze wijk is het aantal inwoners dat in de loop van het jaar is verhuisd vanuit deze wijk. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen vertrek binnen of buiten de gemeente.De gemiddelde woonduur is de gemiddelde woonduur in jaren op het huidige adres van alle huishoudens op 1 januari 2012. Onderscheid wordt gemaakt tussen gezinnen (meerpersoonshuishoudens) en alleenstaanden. De gemiddelde woonduur van gezinnen is vastgesteld als de woonduur van het gezinshoofd.De bevolkingsontwikkeling is het saldo van het aantal inwoners op 1 januari 2011 en 1 januari 2012 (positief betekent toename).

>Inhoud

Page 34: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bev

olki

ngso

pbou

w

32 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w Verhuisde personen, van wijk naar wijk in 2011Naar wijk:Van wijk:

Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort Almere Hout vertrok–ken uit Almere

vertrektotaaltotaal 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ov. totaal 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ov. totaal 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ov. totaal 401 402 403 ov. totaal 502 ov.

Almere Haven 439 71 74 59 24 27 34 36 105 9 0 303 53 12 10 5 6 17 6 25 8 27 58 21 0 30 25 0 68 0 6 0 0 0 0 15 5 0 0 14 28 0 0 69 12 5 52 0 0 0 0 814 2.120101CentrumAlmereHaven 54 29 8 5 x x x 7 5 0 0 67 18 x 5 x x 11 0 6 x 8 13 x x 6 x 0 17 x 6 x x 0 x x x x 0 x 11 0 0 18 6 5 7 0 0 0 0 86 291102DeWerven 54 9 25 x 7 6 0 x 7 0 0 54 11 x x 5 0 6 x x x 7 9 x x 10 6 0 16 x x 0 x x x 8 x 0 x x 8 0 0 10 x 0 10 0 0 0 0 111 280103DeHoven 56 5 10 26 x x 8 0 7 0 0 46 7 x x x x x 6 10 x x 10 7 x 6 x 0 8 x x 0 x x 0 0 x 0 x 8 x 0 0 5 x x 5 0 0 0 0 104 275104DeMeenten 31 x 12 x 12 7 x x x x 0 12 6 x 0 x x x x x 0 x x x x x 6 0 5 0 0 0 x x x 0 5 x x 0 x 0 x 5 x 0 5 0 0 0 0 78 184105DeGrienden 27 x 5 x x 7 7 x 8 x 0 5 x x x x x x x 0 x x 5 x x x x 0 0 0 x 0 0 x x 0 0 x x x x 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 73 161106DeMarken 43 5 x 17 x x 13 8 x x x 35 5 0 5 x x x x x x 12 x 6 x x 7 x 7 0 x 0 0 0 x 7 x x x x x 0 0 15 6 0 9 0 0 0 0 99 244107DeGouwen 44 9 x 6 5 7 6 11 x x 0 5 x x x x 0 x x x x x 5 x x 0 x 0 6 x 0 0 x x 0 0 0 x x 6 x 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 67 174108DeWierden 121 14 14 5 x x x 10 78 x 0 67 x 12 x x 6 x x 9 8 x 16 8 x 8 x x 9 x x 0 x 0 x x 0 x 0 x 9 0 0 7 x 0 7 0 0 0 0 136 380109DeVelden 9 x x 0 0 0 0 0 x 9 0 12 6 0 0 0 0 0 x 0 0 x x 0 x x 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 9 x x 9 0 0 0 0 50 102OverigAlmereHaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x 10 29Almere Stad 437 113 55 53 21 5 54 21 93 5 17 4.251 435 380 213 197 78 251 170 419 137 227 492 401 163 297 391 0 1.051 69 131 71 71 70 47 81 115 115 39 89 153 0 0 739 159 105 475 0 5 5 0 4887 11.825201CentrumAlmereStad 84 40 8 12 8 x x 5 11 0 0 450 64 49 21 11 6 19 21 35 16 28 54 34 13 46 33 0 191 9 24 14 12 8 10 16 19 32 x 24 23 x x 60 13 9 38 0 0 0 0 566 1.364202Filmwijk 52 13 x 5 7 5 5 5 12 x x 421 53 104 28 29 8 17 16 40 5 13 33 23 7 7 38 x 77 x 6 9 x 6 x 12 10 9 7 6 12 x 0 60 19 9 32 0 0 0 0 356 983203Danswijk 7 7 x x 0 x x 0 x 0 0 223 20 21 41 10 10 19 x 49 6 x 10 13 5 11 8 x 53 8 6 x x 5 6 5 9 9 x x 5 0 0 50 10 15 25 0 0 0 0 234 595204Parkwijk 5 x x x 0 0 x x 5 0 0 160 12 16 12 29 x 9 6 33 6 6 6 x 7 5 13 x 32 5 x x x x x 0 9 6 x x 12 0 x 40 13 x 27 0 0 0 0 207 483205Verzetswijk 0 x 0 0 0 0 x x 0 0 0 102 8 5 x x 20 5 8 19 x 9 10 6 7 5 x 0 11 x x 0 x 0 5 x x x 6 0 x x 0 20 0 6 14 0 0 0 0 133 298206Waterwijk 17 6 0 x 0 0 x 0 11 0 0 307 24 27 7 17 x 66 18 23 12 31 23 21 7 12 19 0 79 5 5 7 11 8 x x 8 16 x 9 10 0 0 25 x x 25 0 0 0 0 273 719207TussendeVaartenNoord 41 6 6 12 x x 12 x 5 0 0 167 13 15 13 9 x 22 25 15 11 7 6 5 5 7 14 0 97 6 19 x 8 10 5 6 10 10 8 x 15 0 0 36 5 x 31 0 0 0 0 597 952208TussendeVaartenZuid 29 x 6 x x x 0 0 11 0 12 358 38 26 26 34 9 x 14 80 15 9 13 20 5 14 55 x 133 10 27 5 x 14 8 22 7 14 7 9 10 0 0 73 19 10 44 0 0 x 0 380 995209Staatsliedenwijk 15 5 x 0 x x 5 x x 5 0 140 19 13 6 6 x 13 x x 16 11 18 15 10 13 x 0 31 0 x x x 6 0 0 x 8 x 5 12 0 0 33 5 0 28 0 0 0 0 122 373210Kruidenwijk 47 9 11 7 x 0 9 x 11 x 0 297 33 15 13 8 x 17 25 22 9 61 30 26 8 8 22 x 78 11 6 15 8 x x 11 6 6 x 7 8 0 0 47 x 12 35 0 0 0 0 270 761211Stedenwijk 52 9 5 8 6 x 7 5 12 0 0 505 45 33 22 16 5 14 18 21 16 22 194 18 24 39 18 x 70 7 13 9 x x x x 15 x 5 11 10 x x 47 15 x 32 0 0 0 0 535 1.240212MuziekwijkNoord 52 9 12 9 x 0 8 x 9 x 5 403 49 33 12 11 7 19 9 16 11 13 29 125 20 27 22 0 101 x 10 7 17 x 13 9 13 x 6 13 13 0 0 69 15 16 38 x 5 5 0 388 1.035213MuziekwijkZuid 0 x x 0 x 0 x x x 0 0 181 16 x x x 13 9 x 18 6 6 28 33 28 15 9 x 31 x 8 5 0 x x x 0 x x 5 13 0 0 50 21 x 29 0 0 x 0 191 500214Literatuurwijk 28 9 7 x x 0 x 6 6 x 0 292 15 23 12 12 0 9 5 35 8 6 22 32 10 75 28 x 37 0 x x x 13 x x 9 5 0 x 10 0 0 94 19 20 55 x 0 0 0 376 860215Noorderplassen 8 x x 0 0 0 8 x x 0 0 222 14 x x x x 13 5 13 x 5 10 30 7 13 112 x 30 8 7 0 15 x x x x x 0 x 0 0 0 35 5 8 22 0 0 0 0 222 554Overigewijken 0 x x 0 0 x x 0 x 0 0 23 12 x x 5 0 x x x x x 6 x x x x x 0 x x x x 0 x x x x 0 x 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 37 113Almere Buiten 37 12 10 0 0 0 0 0 10 5 0 932 124 86 41 49 21 31 36 101 14 50 104 47 11 62 155 0 1.193 96 141 138 72 83 36 77 117 124 70 108 131 0 0 217 47 35 135 0 0 0 0 2213 5.049301CentrumAlmereBuiten 0 0 0 x 0 0 0 x x 0 0 15 9 x 0 6 x x x x 0 x x x x 0 0 0 47 21 x 7 x x x x 6 7 x x 6 0 0 5 5 0 x 0 0 0 0 53 164302Oostvaardersbuurt 0 x x 0 x 0 x 0 x 0 0 120 19 11 x 8 x 6 x 17 7 6 15 x x 15 16 x 153 8 49 13 9 x x 10 11 10 9 10 24 0 0 42 12 6 24 0 0 0 0 245 595303Seizoenenbuurt 0 x 0 x x 0 x x x 0 0 97 13 15 5 x x 5 x 16 x 8 7 9 x 9 10 x 122 11 13 50 6 5 x x 5 12 7 8 5 0 0 12 0 5 7 0 0 0 0 201 465304Molenbuurt 0 x x 0 x 0 x 0 x 0 0 58 8 8 5 x 7 x 10 5 x x 6 x x x 9 x 103 5 6 12 21 12 x 5 18 11 6 x 7 0 0 18 x 6 12 0 0 0 0 154 373305Bouwmeesterbuurt 5 5 0 x 0 x 0 x x 0 0 60 11 9 x 5 0 x x 12 x 0 8 0 x 5 10 0 109 8 15 5 x 53 6 x 5 6 x 11 x 0 x 16 8 x 8 0 0 0 0 146 367306Landgoederenbuurt 0 x x x x x x 0 x 0 0 42 x 8 5 x x x x 6 x 0 x 6 x 9 8 x 56 7 5 x 7 x 10 10 9 x 8 x x x 0 6 x x 6 0 0 x 0 148 313307Faunabuurt 0 x x x 0 0 x x 0 0 0 70 9 9 0 5 x x x 15 x 7 x 8 x x 17 0 81 8 8 8 10 x 7 17 7 6 5 x 5 0 0 28 x 12 16 0 0 0 0 146 355308Bloemenbuurt 0 x x x x 0 0 x 0 0 0 97 14 x 8 7 9 x 6 x 0 12 12 11 6 6 6 x 131 8 9 15 x x 6 16 24 7 x 28 18 0 0 10 x x 10 0 0 x 0 204 473309Regenboogbuurt 12 7 x 0 x x x x 5 0 x 120 16 9 7 8 5 8 5 16 0 7 18 x x 7 14 x 150 x 17 17 13 5 x 9 10 42 7 15 15 0 0 23 7 6 10 0 0 0 0 230 562310Indischebuurt 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 x x x 0 0 x 11 x 0 0 5 0 12 x x 0 x x x 0 x 6 6 x x 0 x 0 x 0 x 0 0 0 0 47 106311Eilandenbuurt 10 x 10 x x x x x x x 0 118 7 6 5 10 x 0 9 5 x 5 16 7 5 5 38 0 142 14 11 11 x 8 7 10 14 10 8 27 22 0 0 32 7 x 25 0 0 0 0 323 658312Stripheldenbuurt 5 x 0 x x 0 0 x 5 0 0 119 18 11 6 x x 12 6 9 7 5 11 6 x 6 22 x 87 6 8 x 6 x 0 x 8 7 14 9 29 0 0 25 8 0 17 0 0 0 0 238 496313Sieradenbuurt 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 x 0 0 0 0 x x 0 x x x 0 x x 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 x 0 x x x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 30 61OverigAlmereBuiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 x x x 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 48 61Almere Poort 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 43 7 0 0 0 0 0 7 5 0 5 5 7 0 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 63 7 7 49 0 0 0 0 183 425401Europakwartier 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7 x 0 x 0 x 7 5 0 5 x x x x 7 0 0 0 x 0 0 x 0 x 0 x 0 0 x 0 0 23 7 0 16 0 0 0 0 70 159402Columbuskwartier 0 x 0 x x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 0 x x x 0 0 x x x x 0 x 0 0 0 0 x x x 0 x x 0 0 0 x x 0 x 18 x 7 11 0 0 0 0 50 117403Homeruskwartier 0 x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 12 x x 0 x 0 x x 0 x x 5 7 x 0 0 0 6 0 x 0 x 0 x x x 0 0 x 6 0 0 22 x x 22 0 0 0 0 56 138OverigAlmerePoort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 7 11Almere Hout 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 91502Vogelhorst 6 x 0 x 6 x 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 47 74OverigAlmereHout 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 11 17Gevestigd in Almere 795 137 87 96 74 66 79 60 129 46 21 5.111 650 312 215 178 128 288 688 370 154 259 500 414 219 399 296 41 2.185 118 200 179 166 165 105 123 154 235 59 291 312 35 43 913 233 125 547 8 76 61 15 - -Vestiging totaal 2.081 381 269 251 175 134 210 159 373 84 45 11.178 1.298 828 506 469 278 632 953 942 342 600 1.183 928 441 815 893 70 4.986 308 519 427 359 362 242 333 414 518 202 542 664 42 54 2.090 500 305 1.273 12 100 81 19 - -

Bron: Gemeente Almere.Weergegeven is het aantal personen dat is verhuisd vanuit een bepaalde wijk naar een andere wijk. In de eennalaatse rij en kolom worden ook de verhuizingen van/naar buiten Almere weergegeven. Het totaal aantal vestigers en vertrekkers in de laatste rij en kolom is dus de som van verhuizingen binnen Almere en verhuizingen van/naar buiten Almere (zie ook de samenvatting van de totalen onderaan de volgende bladzijde en de cijfers per stadsdeel op blz. 19).

Leesvoorbeeld: Linksboven in de tabel kunt u lezen dat in de loop van het jaar 29 personen zijn verhuisd van wijk 101 naar 101 (verhuizingen naar een ander adres binnen de wijk 101: Centrum Almere Haven). Daaronder ziet u dat 9 personen zijn verhuisd van wijk 102 naar wijk 101.In de bovenste rij ziet u dat in totaal 71 personen zijn verhuisd vanuit een wijk in Almere Haven naar een nieuw adres in wijk 101.Helemaal onderaan de tabel ziet u dat in totaal 381 personen zijn verhuisd naar een nieuw adres in wijk 101, waarvan137 van buiten Almere.In de andere hoek van de tabel (helemaal rechtsboven op de volgende bladzijde) kunt u zien dat 291 personen zijn verhuisd vanuit wijk 101, waarvan 86 de gemeente hebben verlaten. Deze wijk heeft dus een vestigingsoverschot van 381 - 291 = 90 personen.

>Inhoud

Page 35: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bevolkingsopbouw

Bevolkingsopbouw

SocialeAtlasvanAlmere2012 33

Verhuisde personen, van wijk naar wijk in 2011Naar wijk:Van wijk:

Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort Almere Hout vertrok–ken uit Almere

vertrektotaaltotaal 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ov. totaal 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ov. totaal 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ov. totaal 401 402 403 ov. totaal 502 ov.

Almere Haven 439 71 74 59 24 27 34 36 105 9 0 303 53 12 10 5 6 17 6 25 8 27 58 21 0 30 25 0 68 0 6 0 0 0 0 15 5 0 0 14 28 0 0 69 12 5 52 0 0 0 0 814 2.120101CentrumAlmereHaven 54 29 8 5 x x x 7 5 0 0 67 18 x 5 x x 11 0 6 x 8 13 x x 6 x 0 17 x 6 x x 0 x x x x 0 x 11 0 0 18 6 5 7 0 0 0 0 86 291102DeWerven 54 9 25 x 7 6 0 x 7 0 0 54 11 x x 5 0 6 x x x 7 9 x x 10 6 0 16 x x 0 x x x 8 x 0 x x 8 0 0 10 x 0 10 0 0 0 0 111 280103DeHoven 56 5 10 26 x x 8 0 7 0 0 46 7 x x x x x 6 10 x x 10 7 x 6 x 0 8 x x 0 x x 0 0 x 0 x 8 x 0 0 5 x x 5 0 0 0 0 104 275104DeMeenten 31 x 12 x 12 7 x x x x 0 12 6 x 0 x x x x x 0 x x x x x 6 0 5 0 0 0 x x x 0 5 x x 0 x 0 x 5 x 0 5 0 0 0 0 78 184105DeGrienden 27 x 5 x x 7 7 x 8 x 0 5 x x x x x x x 0 x x 5 x x x x 0 0 0 x 0 0 x x 0 0 x x x x 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 73 161106DeMarken 43 5 x 17 x x 13 8 x x x 35 5 0 5 x x x x x x 12 x 6 x x 7 x 7 0 x 0 0 0 x 7 x x x x x 0 0 15 6 0 9 0 0 0 0 99 244107DeGouwen 44 9 x 6 5 7 6 11 x x 0 5 x x x x 0 x x x x x 5 x x 0 x 0 6 x 0 0 x x 0 0 0 x x 6 x 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 67 174108DeWierden 121 14 14 5 x x x 10 78 x 0 67 x 12 x x 6 x x 9 8 x 16 8 x 8 x x 9 x x 0 x 0 x x 0 x 0 x 9 0 0 7 x 0 7 0 0 0 0 136 380109DeVelden 9 x x 0 0 0 0 0 x 9 0 12 6 0 0 0 0 0 x 0 0 x x 0 x x 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 9 x x 9 0 0 0 0 50 102OverigAlmereHaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x 10 29Almere Stad 437 113 55 53 21 5 54 21 93 5 17 4.251 435 380 213 197 78 251 170 419 137 227 492 401 163 297 391 0 1.051 69 131 71 71 70 47 81 115 115 39 89 153 0 0 739 159 105 475 0 5 5 0 4887 11.825201CentrumAlmereStad 84 40 8 12 8 x x 5 11 0 0 450 64 49 21 11 6 19 21 35 16 28 54 34 13 46 33 0 191 9 24 14 12 8 10 16 19 32 x 24 23 x x 60 13 9 38 0 0 0 0 566 1.364202Filmwijk 52 13 x 5 7 5 5 5 12 x x 421 53 104 28 29 8 17 16 40 5 13 33 23 7 7 38 x 77 x 6 9 x 6 x 12 10 9 7 6 12 x 0 60 19 9 32 0 0 0 0 356 983203Danswijk 7 7 x x 0 x x 0 x 0 0 223 20 21 41 10 10 19 x 49 6 x 10 13 5 11 8 x 53 8 6 x x 5 6 5 9 9 x x 5 0 0 50 10 15 25 0 0 0 0 234 595204Parkwijk 5 x x x 0 0 x x 5 0 0 160 12 16 12 29 x 9 6 33 6 6 6 x 7 5 13 x 32 5 x x x x x 0 9 6 x x 12 0 x 40 13 x 27 0 0 0 0 207 483205Verzetswijk 0 x 0 0 0 0 x x 0 0 0 102 8 5 x x 20 5 8 19 x 9 10 6 7 5 x 0 11 x x 0 x 0 5 x x x 6 0 x x 0 20 0 6 14 0 0 0 0 133 298206Waterwijk 17 6 0 x 0 0 x 0 11 0 0 307 24 27 7 17 x 66 18 23 12 31 23 21 7 12 19 0 79 5 5 7 11 8 x x 8 16 x 9 10 0 0 25 x x 25 0 0 0 0 273 719207TussendeVaartenNoord 41 6 6 12 x x 12 x 5 0 0 167 13 15 13 9 x 22 25 15 11 7 6 5 5 7 14 0 97 6 19 x 8 10 5 6 10 10 8 x 15 0 0 36 5 x 31 0 0 0 0 597 952208TussendeVaartenZuid 29 x 6 x x x 0 0 11 0 12 358 38 26 26 34 9 x 14 80 15 9 13 20 5 14 55 x 133 10 27 5 x 14 8 22 7 14 7 9 10 0 0 73 19 10 44 0 0 x 0 380 995209Staatsliedenwijk 15 5 x 0 x x 5 x x 5 0 140 19 13 6 6 x 13 x x 16 11 18 15 10 13 x 0 31 0 x x x 6 0 0 x 8 x 5 12 0 0 33 5 0 28 0 0 0 0 122 373210Kruidenwijk 47 9 11 7 x 0 9 x 11 x 0 297 33 15 13 8 x 17 25 22 9 61 30 26 8 8 22 x 78 11 6 15 8 x x 11 6 6 x 7 8 0 0 47 x 12 35 0 0 0 0 270 761211Stedenwijk 52 9 5 8 6 x 7 5 12 0 0 505 45 33 22 16 5 14 18 21 16 22 194 18 24 39 18 x 70 7 13 9 x x x x 15 x 5 11 10 x x 47 15 x 32 0 0 0 0 535 1.240212MuziekwijkNoord 52 9 12 9 x 0 8 x 9 x 5 403 49 33 12 11 7 19 9 16 11 13 29 125 20 27 22 0 101 x 10 7 17 x 13 9 13 x 6 13 13 0 0 69 15 16 38 x 5 5 0 388 1.035213MuziekwijkZuid 0 x x 0 x 0 x x x 0 0 181 16 x x x 13 9 x 18 6 6 28 33 28 15 9 x 31 x 8 5 0 x x x 0 x x 5 13 0 0 50 21 x 29 0 0 x 0 191 500214Literatuurwijk 28 9 7 x x 0 x 6 6 x 0 292 15 23 12 12 0 9 5 35 8 6 22 32 10 75 28 x 37 0 x x x 13 x x 9 5 0 x 10 0 0 94 19 20 55 x 0 0 0 376 860215Noorderplassen 8 x x 0 0 0 8 x x 0 0 222 14 x x x x 13 5 13 x 5 10 30 7 13 112 x 30 8 7 0 15 x x x x x 0 x 0 0 0 35 5 8 22 0 0 0 0 222 554Overigewijken 0 x x 0 0 x x 0 x 0 0 23 12 x x 5 0 x x x x x 6 x x x x x 0 x x x x 0 x x x x 0 x 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 37 113Almere Buiten 37 12 10 0 0 0 0 0 10 5 0 932 124 86 41 49 21 31 36 101 14 50 104 47 11 62 155 0 1.193 96 141 138 72 83 36 77 117 124 70 108 131 0 0 217 47 35 135 0 0 0 0 2213 5.049301CentrumAlmereBuiten 0 0 0 x 0 0 0 x x 0 0 15 9 x 0 6 x x x x 0 x x x x 0 0 0 47 21 x 7 x x x x 6 7 x x 6 0 0 5 5 0 x 0 0 0 0 53 164302Oostvaardersbuurt 0 x x 0 x 0 x 0 x 0 0 120 19 11 x 8 x 6 x 17 7 6 15 x x 15 16 x 153 8 49 13 9 x x 10 11 10 9 10 24 0 0 42 12 6 24 0 0 0 0 245 595303Seizoenenbuurt 0 x 0 x x 0 x x x 0 0 97 13 15 5 x x 5 x 16 x 8 7 9 x 9 10 x 122 11 13 50 6 5 x x 5 12 7 8 5 0 0 12 0 5 7 0 0 0 0 201 465304Molenbuurt 0 x x 0 x 0 x 0 x 0 0 58 8 8 5 x 7 x 10 5 x x 6 x x x 9 x 103 5 6 12 21 12 x 5 18 11 6 x 7 0 0 18 x 6 12 0 0 0 0 154 373305Bouwmeesterbuurt 5 5 0 x 0 x 0 x x 0 0 60 11 9 x 5 0 x x 12 x 0 8 0 x 5 10 0 109 8 15 5 x 53 6 x 5 6 x 11 x 0 x 16 8 x 8 0 0 0 0 146 367306Landgoederenbuurt 0 x x x x x x 0 x 0 0 42 x 8 5 x x x x 6 x 0 x 6 x 9 8 x 56 7 5 x 7 x 10 10 9 x 8 x x x 0 6 x x 6 0 0 x 0 148 313307Faunabuurt 0 x x x 0 0 x x 0 0 0 70 9 9 0 5 x x x 15 x 7 x 8 x x 17 0 81 8 8 8 10 x 7 17 7 6 5 x 5 0 0 28 x 12 16 0 0 0 0 146 355308Bloemenbuurt 0 x x x x 0 0 x 0 0 0 97 14 x 8 7 9 x 6 x 0 12 12 11 6 6 6 x 131 8 9 15 x x 6 16 24 7 x 28 18 0 0 10 x x 10 0 0 x 0 204 473309Regenboogbuurt 12 7 x 0 x x x x 5 0 x 120 16 9 7 8 5 8 5 16 0 7 18 x x 7 14 x 150 x 17 17 13 5 x 9 10 42 7 15 15 0 0 23 7 6 10 0 0 0 0 230 562310Indischebuurt 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 x x x 0 0 x 11 x 0 0 5 0 12 x x 0 x x x 0 x 6 6 x x 0 x 0 x 0 x 0 0 0 0 47 106311Eilandenbuurt 10 x 10 x x x x x x x 0 118 7 6 5 10 x 0 9 5 x 5 16 7 5 5 38 0 142 14 11 11 x 8 7 10 14 10 8 27 22 0 0 32 7 x 25 0 0 0 0 323 658312Stripheldenbuurt 5 x 0 x x 0 0 x 5 0 0 119 18 11 6 x x 12 6 9 7 5 11 6 x 6 22 x 87 6 8 x 6 x 0 x 8 7 14 9 29 0 0 25 8 0 17 0 0 0 0 238 496313Sieradenbuurt 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 x 0 0 0 0 x x 0 x x x 0 x x 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 x 0 x x x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 30 61OverigAlmereBuiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 x x x 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 48 61Almere Poort 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 43 7 0 0 0 0 0 7 5 0 5 5 7 0 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 63 7 7 49 0 0 0 0 183 425401Europakwartier 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7 x 0 x 0 x 7 5 0 5 x x x x 7 0 0 0 x 0 0 x 0 x 0 x 0 0 x 0 0 23 7 0 16 0 0 0 0 70 159402Columbuskwartier 0 x 0 x x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 0 x x x 0 0 x x x x 0 x 0 0 0 0 x x x 0 x x 0 0 0 x x 0 x 18 x 7 11 0 0 0 0 50 117403Homeruskwartier 0 x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 12 x x 0 x 0 x x 0 x x 5 7 x 0 0 0 6 0 x 0 x 0 x x x 0 0 x 6 0 0 22 x x 22 0 0 0 0 56 138OverigAlmerePoort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 7 11Almere Hout 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 91502Vogelhorst 6 x 0 x 6 x 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 47 74OverigAlmereHout 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 11 17Gevestigd in Almere 795 137 87 96 74 66 79 60 129 46 21 5.111 650 312 215 178 128 288 688 370 154 259 500 414 219 399 296 41 2.185 118 200 179 166 165 105 123 154 235 59 291 312 35 43 913 233 125 547 8 76 61 15 - -Vestiging totaal 2.081 381 269 251 175 134 210 159 373 84 45 11.178 1.298 828 506 469 278 632 953 942 342 600 1.183 928 441 815 893 70 4.986 308 519 427 359 362 242 333 414 518 202 542 664 42 54 2.090 500 305 1.273 12 100 81 19 - -

Bron: Gemeente Almere.Weergegeven is het aantal personen dat is verhuisd vanuit een bepaalde wijk naar een andere wijk. In de eennalaatse rij en kolom worden ook de verhuizingen van/naar buiten Almere weergegeven. Het totaal aantal vestigers en vertrekkers in de laatste rij en kolom is dus de som van verhuizingen binnen Almere en verhuizingen van/naar buiten Almere (zie ook de samenvatting van de totalen onderaan de volgende bladzijde en de cijfers per stadsdeel op blz. 19).

Leesvoorbeeld: Linksboven in de tabel kunt u lezen dat in de loop van het jaar 29 personen zijn verhuisd van wijk 101 naar 101 (verhuizingen naar een ander adres binnen de wijk 101: Centrum Almere Haven). Daaronder ziet u dat 9 personen zijn verhuisd van wijk 102 naar wijk 101.In de bovenste rij ziet u dat in totaal 71 personen zijn verhuisd vanuit een wijk in Almere Haven naar een nieuw adres in wijk 101.Helemaal onderaan de tabel ziet u dat in totaal 381 personen zijn verhuisd naar een nieuw adres in wijk 101, waarvan137 van buiten Almere.In de andere hoek van de tabel (helemaal rechtsboven op de volgende bladzijde) kunt u zien dat 291 personen zijn verhuisd vanuit wijk 101, waarvan 86 de gemeente hebben verlaten. Deze wijk heeft dus een vestigingsoverschot van 381 - 291 = 90 personen.

Vestiging Gevestigd van buiten Almere (eennalaatste rij): 9.080Verhuizingen binnen Almere: 11.355Totaal gevestigd in alle wijken (laatste rij): 20.435

Vestigingsoverschot Almere: 20.435-19.510 = 925 personen (in totaal betreft dat 406 huishoudens).

NB Het vestigingsoverschot is niet gelijk aan de bevolkingsgroei, deze omvat immers ook het saldo van geboorte en sterfte.

Vertrek Vertrokken vanuit Almere (eennalaatste kolom): 8.155Verhuizingen binnen Almere: 11.355Totaal vertrokken vanuit alle wijken (laatste kolom): 19.510

>Inhoud

Page 36: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bev

olki

ngso

pbou

w

34 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w Ontwikkeling bevolking naar leeftijdsgroep, 2005-2020

Wijkindeling0-24 jaar 25-64 jaar 65 jaar en ouder

2005 2012 2015 2020 2005 2012 2015 2020 2005 2012 2015 2020Almere Haven 7.193 6.344 6.275 6.433 12.896 12.611 12.622 12.760 2.501 3.097 3.634 4.464101CentrumAlmereHaven 304 316 306 303 695 715 759 721 400 450 449 477102DeWerven 833 742 799 750 1.542 1.535 1.611 1.540 340 372 435 527103DeHoven 816 768 760 750 1.340 1.308 1.298 1.233 268 320 359 417104DeMeenten 772 630 598 555 1.419 1.358 1.332 1.266 198 280 343 420105DeGrienden 805 620 576 534 1.449 1.363 1.322 1.225 255 320 393 490106DeMarken 972 789 800 765 1.743 1.586 1.610 1.525 264 410 503 585107DeGouwen 982 749 695 648 1.771 1.664 1.593 1.474 207 307 397 516108DeWierden 1.076 1.034 1.070 1.459 1.840 1.826 1.819 2.465 512 491 559 736109DeVelden 608 518 477 427 1.050 990 961 887 56 122 163 243110Overgooi 25 178 194 242 45 263 317 424 x 25 33 53OverigAlmereHaven 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0

Almere Stad 38.416 37.808 36.704 34.459 57.964 61.758 62.170 61.034 7.167 8.707 10.134 12.724201CentrumAlmereStad 709 891 1.000 1.050 1.578 2.549 2.721 2.680 569 606 638 701202Filmwijk 3.984 3.769 3.638 3.340 6.130 6.089 6.013 5.823 696 880 989 1.245203Danswijk 2.279 2.244 2.165 1.981 3.366 3.372 3.331 3.265 142 277 334 432204Parkwijk 2.186 2.053 1.967 1.775 3.243 3.162 3.082 2.996 519 606 673 809205Verzetswijk 1.516 1.291 1.198 1.101 2.112 2.075 2.051 1.986 244 264 304 386206Waterwijk 2.984 2.484 2.353 2.223 4.648 4.755 4.655 4.446 466 567 713 961207TussendeVaartenNoord 2.422 2.258 2.180 1.997 3.442 3.352 3.453 3.383 204 264 335 437208TussendeVaartenZuid 3.441 3.782 3.620 3.225 5.282 5.618 5.628 5.448 360 741 865 1.059209Staatsliedenwijk 1.030 920 937 949 1.356 1.481 1.472 1.418 102 96 133 194210Kruidenwijk 3.257 2.792 2.661 2.511 4.716 4.756 4.732 4.568 711 684 789 1.025211Stedenwijk 3.697 3.316 3.155 3.027 5.687 5.649 5.634 5.430 935 1.076 1.216 1.451212MuziekwijkNoord 4.288 3.921 3.670 3.345 6.453 6.362 6.294 6.212 1.029 1.082 1.217 1.426213MuziekwijkZuid 2.446 2.109 1.960 1.779 3.718 3.696 3.631 3.506 696 742 829 1.014214Literatuurwijk 3.826 3.908 3.652 3.333 5.498 5.460 5.398 5.211 435 597 697 896215Noorderplassen 350 2.067 2.512 2.807 732 3.378 4.064 4.647 58 224 401 687Overigewijken x x 36 16 x x 11 15 x x x x

Almere Buiten 18.152 20.067 19.645 18.255 26.527 31.611 31.837 31.092 2.685 3.708 4.409 5.635301CentrumAlmereBuiten 320 378 513 577 513 656 923 1.016 395 400 421 503302Oostvaardersbuurt 2.523 2.478 2.342 2.119 3.322 3.389 3.339 3.249 87 169 235 339303Seizoenenbuurt 2.157 2.089 1.994 1.800 3.192 3.131 3.092 3.022 150 231 291 391304Molenbuurt 1.671 1.428 1.348 1.286 2.342 2.330 2.288 2.208 313 368 461 571305Bouwmeesterbuurt 1.713 1.514 1.460 1.388 2.546 2.566 2.666 2.606 335 368 419 521306Landgoederenbuurt 1.638 1.481 1.504 1.412 2.343 2.311 2.407 2.389 264 315 381 480307Faunabuurt 1.841 1.753 1.644 1.494 2.546 2.485 2.499 2.475 251 324 346 416308Bloemenbuurt 1.914 1.746 1.694 1.565 3.020 3.020 2.966 2.880 633 653 710 827309Regenboogbuurt 2.098 2.077 1.994 1.823 3.167 3.213 3.146 3.069 146 221 289 401310Indischebuurt x 309 373 374 20 537 671 659 43 116 138 152311Eilandenbuurt 2.111 2.118 2.052 1.866 3.267 3.457 3.456 3.344 68 213 275 395312Stripheldenbuurt 153 2.340 2.354 2.199 216 3.836 3.748 3.582 0 258 343 516313Sieradenbuurt 0 349 366 345 0 654 612 571 0 64 92 116OverigAlmereBuiten 10 x x x 33 26 24 22 0 x x x

Almere Poort x 2.123 3.590 8.471 107 3.708 6.255 14.697 18 192 474 1.535401Europakwartier 0 600 760 1.925 0 1.175 1.479 3.706 0 58 106 386402Columbuskwartier 0 618 827 1.160 0 1.005 1.301 1.814 0 46 99 215403Homeruskwartier 0 902 1.794 3.104 0 1.465 3.087 5.163 0 30 192 610404Olympiakwartier 0 0 0 297 0 0 0 652 0 0 0 31405Almeerderzand 0 x 209 1.768 0 63 388 2.995 0 58 77 291OverigAlmerePoort x 0 0 217 107 0 0 367 18 0 0 x

Almere Hout 353 323 817 3.565 938 874 1.707 6.328 75 220 282 699502Vogelhorst 272 256 271 353 769 714 753 956 64 195 229 296503Nobelhorst 0 0 478 2.799 0 0 802 4.667 0 0 18 353OverigAlmereHout 81 67 68 413 169 160 152 705 11 25 35 50

Almere Pampus x x 0 0 x x x x 0 x x xGemeente totaal 64.125 66.666 67.031 71.183 98.437 110.565 114.594 125.914 12.446 15.925 18.934 25.058

Bron: Gemeente Almere.Prognose op basis van de woningbouwplanning van oktober 2011 met een oplevering van gemiddeld 2.500 woningen per jaar.

>Inhoud

Page 37: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bevolkingsopbouw

Bevolkingsopbouw

SocialeAtlasvanAlmere2012 35

Ontwikkeling bevolking naar leeftijdsgroep in %, 2005-2020

Wijkindeling0-24 jaar 25-64 jaar 65 jaar en ouder

2005 2012 2015 2020 2005 2012 2015 2020 2005 2012 2015 2020Almere Haven 32% 29% 28% 27% 57% 57% 56% 54% 11% 14% 16% 19%101CentrumAlmereHaven 22% 21% 20% 20% 50% 48% 50% 48% 29% 30% 30% 32%102DeWerven 31% 28% 28% 27% 57% 58% 57% 55% 13% 14% 15% 19%103DeHoven 34% 32% 31% 31% 55% 55% 54% 51% 11% 13% 15% 17%104DeMeenten 32% 28% 26% 25% 59% 60% 59% 56% 8% 12% 15% 19%105DeGrienden 32% 27% 25% 24% 58% 59% 58% 54% 10% 14% 17% 22%106DeMarken 33% 28% 27% 27% 59% 57% 55% 53% 9% 15% 17% 20%107DeGouwen 33% 28% 26% 25% 60% 61% 59% 56% 7% 11% 15% 20%108DeWierden 31% 31% 31% 31% 54% 54% 53% 53% 15% 15% 16% 16%109DeVelden 35% 32% 30% 27% 61% 61% 60% 57% 3% 7% 10% 16%110Overgooi 35% 38% 36% 34% 63% 56% 58% 59% x 5% 6% 7%OverigAlmereHaven - - - - - - - - - - - -

Almere Stad 37% 35% 34% 32% 56% 57% 57% 56% 7% 8% 9% 12%201CentrumAlmereStad 25% 22% 23% 24% 55% 63% 62% 60% 20% 15% 15% 16%202Filmwijk 37% 35% 34% 32% 57% 57% 57% 56% 6% 8% 9% 12%203Danswijk 39% 38% 37% 35% 58% 57% 57% 58% 2% 5% 6% 8%204Parkwijk 37% 35% 34% 32% 55% 54% 54% 54% 9% 10% 12% 14%205Verzetswijk 39% 36% 34% 32% 55% 57% 58% 57% 6% 7% 9% 11%206Waterwijk 37% 32% 30% 29% 57% 61% 60% 58% 6% 7% 9% 13%207TussendeVaartenNoord 40% 38% 37% 34% 57% 57% 58% 58% 3% 4% 6% 8%208TussendeVaartenZuid 38% 37% 36% 33% 58% 55% 56% 56% 4% 7% 9% 11%209Staatsliedenwijk 41% 37% 37% 37% 55% 59% 58% 55% 4% 4% 5% 8%210Kruidenwijk 38% 34% 33% 31% 54% 58% 58% 56% 8% 8% 10% 13%211Stedenwijk 36% 33% 32% 31% 55% 56% 56% 55% 9% 11% 12% 15%212MuziekwijkNoord 36% 35% 33% 30% 55% 56% 56% 57% 9% 10% 11% 13%213MuziekwijkZuid 36% 32% 31% 28% 54% 56% 57% 56% 10% 11% 13% 16%214Literatuurwijk 39% 39% 37% 35% 56% 55% 55% 55% 4% 6% 7% 9%215Noorderplassen 31% 36% 36% 34% 64% 60% 58% 57% 5% 4% 6% 8%Overigewijken - - - - - - - - - - - -

Almere Buiten 38% 36% 35% 33% 56% 57% 57% 57% 6% 7% 8% 10%301CentrumAlmereBuiten 26% 26% 28% 28% 42% 46% 50% 48% 32% 28% 23% 24%302Oostvaardersbuurt 43% 41% 40% 37% 56% 56% 56% 57% 1% 3% 4% 6%303Seizoenenbuurt 39% 38% 37% 35% 58% 57% 58% 58% 3% 4% 5% 8%304Molenbuurt 39% 35% 33% 32% 54% 56% 56% 54% 7% 9% 11% 14%305Bouwmeesterbuurt 37% 34% 32% 31% 55% 58% 59% 58% 7% 8% 9% 12%306Landgoederenbuurt 39% 36% 35% 33% 55% 56% 56% 56% 6% 8% 9% 11%307Faunabuurt 40% 38% 37% 34% 55% 54% 56% 56% 5% 7% 8% 9%308Bloemenbuurt 34% 32% 32% 30% 54% 56% 55% 55% 11% 12% 13% 16%309Regenboogbuurt 39% 38% 37% 34% 59% 58% 58% 58% 3% 4% 5% 8%310Indischebuurt x 32% 32% 32% 30% 56% 57% 56% 65% 12% 12% 13%311Eilandenbuurt 39% 37% 35% 33% 60% 60% 60% 60% 1% 4% 5% 7%312Stripheldenbuurt 41% 36% 37% 35% 59% 60% 58% 57% 0% 4% 5% 8%313Sieradenbuurt - 33% 34% 33% - 61% 57% 55% - 6% 9% 11%OverigAlmereBuiten - - - - - - - - - - - -

Almere Poort x 35% 35% 34% 80% 62% 61% 59% 13% 3% 5% 6%401Europakwartier - 33% 32% 32% - 64% 63% 62% - 3% 5% 6%402Columbuskwartier - 37% 37% 36% - 60% 58% 57% - 3% 4% 7%403Homeruskwartier - 38% 35% 35% - 61% 61% 58% - 1% 4% 7%404Olympiakwartier - - - 30% - - - 67% - - - 3%405Almeerderzand - x 31% 35% - 51% 58% 59% - 47% 11% 6%OverigAlmerePoort x - - 37% 80% - - 63% 13% - - x

Almere Hout 26% 23% 29% 34% 69% 62% 61% 60% 5% 16% 10% 7%502Vogelhorst 25% 22% 22% 22% 70% 61% 60% 60% 6% 17% 18% 18%503Nobelhorst - - 37% 36% - - 62% 60% - - 1% 5%OverigAlmereHout 31% 27% 27% 35% 65% 63% 60% 60% 4% 10% 14% 4%

Almere Pampus - - - - - - - - - - - -Gemeente totaal 37% 35% 33% 32% 56% 57% 57% 57% 7% 8% 9% 11%

Bron: Gemeente Almere.Prognose op basis van de woningbouwplanning van oktober 2011 met een oplevering van gemiddeld 2.500 woningen per jaar.

>Inhoud

Page 38: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bev

olki

ngso

pbou

wB

evol

king

sopb

ouw

Bev

olki

ngso

pbou

w

36 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bev

olki

ngso

pbou

w Ontwikkeling totale bevolking en woningvoorraad, 2005-2020

Wijkindelingtotale bevolking woningen

2005 2012 2015 2020 2005 2012 2015 2020Almere Haven 22.590 22.052 22.531 23.657 9.704 9.957 10.126 10.754101CentrumAlmereHaven 1.399 1.481 1.514 1.501 765 814 814 814102DeWerven 2.715 2.649 2.845 2.817 1.246 1.274 1.347 1.347103DeHoven 2.424 2.396 2.417 2.400 1.130 1.130 1.130 1.130104DeMeenten 2.389 2.268 2.273 2.241 1.024 1.024 1.024 1.024105DeGrienden 2.509 2.303 2.291 2.249 987 987 987 987106DeMarken 2.979 2.785 2.913 2.875 1.194 1.193 1.234 1.234107DeGouwen 2.960 2.720 2.685 2.638 1.137 1.137 1.138 1.138108DeWierden 3.428 3.351 3.448 4.660 1.606 1.654 1.688 2.251109DeVelden 1.714 1.630 1.601 1.557 590 590 590 590110Overgooi 71 466 544 719 23 153 174 239OverigAlmereHaven x x 0 0 2 1 0 0

Almere Stad 103.547 108.273 109.008 108.217 39.845 42.011 42.585 43.084201CentrumAlmereStad 2.856 4.046 4.359 4.431 1.743 2.185 2.187 2.187202Filmwijk 10.810 10.738 10.640 10.408 4.173 4.254 4.254 4.254203Danswijk 5.787 5.893 5.830 5.678 2.122 2.122 2.122 2.122204Parkwijk 5.948 5.821 5.722 5.580 2.144 2.144 2.144 2.144205Verzetswijk 3.872 3.630 3.553 3.473 1.374 1.374 1.374 1.374206Waterwijk 8.098 7.806 7.721 7.630 3.051 3.095 3.095 3.095207TussendeVaartenNoord 6.068 5.874 5.968 5.817 2.106 2.002 2.058 2.058208TussendeVaartenZuid 9.083 10.141 10.113 9.732 3.476 3.608 3.674 3.674209Staatsliedenwijk 2.488 2.497 2.542 2.561 1.070 1.168 1.167 1.167210Kruidenwijk 8.684 8.232 8.182 8.104 3.300 3.302 3.301 3.301211Stedenwijk 10.319 10.041 10.005 9.908 4.193 4.190 4.189 4.189212MuziekwijkNoord 11.770 11.365 11.181 10.983 4.484 4.486 4.485 4.485213MuziekwijkZuid 6.860 6.547 6.420 6.299 2.637 2.637 2.637 2.637214Literatuurwijk 9.759 9.965 9.747 9.440 3.387 3.401 3.401 3.401215Noorderplassen 1.140 5.669 6.977 8.141 582 2.040 2.494 2.993Overigewijken x x 48 32 3 3 3 3

Almere Buiten 47.364 55.386 55.891 54.982 18.010 21.055 21.674 21.856301CentrumAlmereBuiten 1.228 1.434 1.857 2.096 592 730 1.026 1.143302Oostvaardersbuurt 5.932 6.036 5.916 5.707 1.972 1.971 1.971 1.971303Seizoenenbuurt 5.499 5.451 5.377 5.213 1.996 2.000 1.999 1.999304Molenbuurt 4.326 4.126 4.097 4.065 1.649 1.648 1.648 1.648305Bouwmeesterbuurt 4.594 4.448 4.545 4.515 1.795 1.818 1.861 1.861306Landgoederenbuurt 4.245 4.107 4.292 4.281 1.537 1.537 1.621 1.646307Faunabuurt 4.638 4.562 4.489 4.385 1.639 1.639 1.639 1.639308Bloemenbuurt 5.567 5.419 5.370 5.272 2.266 2.266 2.266 2.266309Regenboogbuurt 5.411 5.511 5.429 5.293 2.078 2.078 2.078 2.078310Indischebuurt 66 962 1.182 1.185 55 475 598 598311Eilandenbuurt 5.446 5.788 5.783 5.605 2.151 2.164 2.176 2.176312Stripheldenbuurt 369 6.434 6.445 6.297 263 2.325 2.387 2.427313Sieradenbuurt 0 1.067 1.070 1.032 0 387 387 387OverigAlmereBuiten 43 41 39 36 17 17 17 17

Almere Poort 134 6.023 10.319 24.703 80 3.004 4.674 10.868401Europakwartier 0 1.833 2.345 6.017 0 1.004 1.248 2.952402Columbuskwartier 0 1.669 2.227 3.189 0 722 928 1.341403Homeruskwartier 0 2.397 5.073 8.877 0 1.198 2.171 3.651404Olympiakwartier 0 0 0 980 0 0 0 562405Almeerderzand 0 124 674 5.054 0 80 327 2.093OverigAlmerePoort 134 0 0 586 80 0 0 269

Almere Hout 1.366 1.417 2.806 10.592 541 582 1.177 4.231502Vogelhorst 1.105 1.165 1.253 1.605 442 482 516 656503Nobelhorst 0 0 1.298 7.819 0 0 561 3.075OverigAlmereHout 261 252 255 1.168 99 100 100 500

Almere Pampus x x x x 1 1 1 1Gemeente totaal 175.008 193.156 200.559 222.155 68.181 76.610 80.237 90.794

Bron: Gemeente Almere.Prognose op basis van de woningbouwplanning van oktober 2011 met een oplevering van gemiddeld 2.500 woningen per jaar.

>Inhoud

Page 39: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Bevolkingsopbouw

SocialeAtlasvanAlmere2012 37

Bevolkingsopbouw

Hoofdstuk 2

Woninggegevens

>Inhoud

Page 40: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Won

ingg

egev

ens

38 SocialeAtlasvanAlmere2012 > Inhoud

Page 41: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woninggegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 39

Eigen woningbezit (% koopwoningen), 201165,0

54,2

64,361,9

60,657,1

56,555,3

54,4

54,151,7

51,050,3

49,448,8

47,645,6

44,543,3

42,941,7

40,840,6

39,933,1

24,4

0 10 20 30 40 50 60 70

25. Amsterdam24. Rotterdam23. Maastricht22. Groningen

21. Leiden20. Nijmegen

19. 's-Gravenhage18. Arnhem

17. Eindhoven16. Utrecht

15. Zaanstad14. Enschede

13. 's-Hertogenbosch12. Haarlem

11. Zwolle10. Zoetermeer

9. Tilburg8. Dordrecht

7. BredaNederland

6. Amersfoort5. Apeldoorn

4. Emmen3. Almere

2. Haarlemmermeer1. Ede

Bron: CBS.

175

177

177

187

177

214

209205

209

197

218

220

209

225

210

255240

236

255

246

231

260

249271

244

253

257

168

171

182

183

194

205

206

213

215

216

221

222

225

227

244

250

253

256

260

261

266

266

266

285

223

0 50 100 150 200 250 300

25. Enschede

24. Emmen

23. Groningen

22. Dordrecht

21. Rotterdam

20. Zoetermeer

19. Almere

18. Zaanstad

17. Arnhem

16. Eindhoven

15. Tilburg

14. Zwolle

13. Maastricht

12. Nijmegen

11. 's-Gravenhage

Nederland

10. Apeldoorn

9. Ede

8. Leiden

7. Utrecht

6. Haarlemmermeer

5. Amersfoort

4. 's-Hertogenbosch

3. Haarlem

2. Breda

1. Amsterdam

2011

2006

Gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen, 2006-2011

Bron: CBS.Bedragen in duizend euro.

>Inhoud

Page 42: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Won

ingg

egev

ens

40 SocialeAtlasvanAlmere2012

Ontwikkeling woningvoorraad, naar woningkenmerken, per stadsdeel

Stadsdeelhuurwoningen koopwoningen

mutaties stand 1-1-2012 mutaties stand 1-1-2012

2008 2009 2010 2011 abs. in % 2008 2009 2010 2011 abs. in %AlmereHaven -30 -27 -21 +4 4.574 46% 57 44 +77 +34 5.383 54%AlmereStad -35 8 -363 -230 14.304 34% 415 236 +562 +343 27.708 66%AlmereBuiten 52 0 13 +20 6.207 29% 272 143 +116 +100 14.848 71%AlmerePoort 58 257 535 +208 1.058 35% 126 595 +711 +434 1.946 65%AlmereHout 0 0 0 0 0 0% 9 8 +16 +7 582 100%

Gemeente totaal 45 238 164 +2 26.143 34% 879 1.026 +1482 +918 50.467 66% in % van mutaties 5% 19% 10% 0% 95% 81% 90% 100%

Stadsdeeleengezinswoningen meergezinswoningen

mutaties stand 1-1-2012 mutaties stand 1-1-2012

2008 2009 2010 2011 abs. in % 2008 2009 2010 2011 abs. in %AlmereHaven 23 10 10 +13 6.927 70% 4 7 +46 +25 3.030 30%AlmereStad 334 93 171 +112 31.923 76% 46 151 +28 +1 10.089 24%AlmereBuiten 244 99 5 -25 17.560 83% 80 44 +124 +145 3.495 17%AlmerePoort 123 357 693 +315 1.529 51% 61 495 +553 +327 1.475 49%AlmereHout 4 8 16 +7 577 99% 5 0 0 0 5 1%

Gemeente totaal 728 567 895 +422 58.516 76% 196 697 +751 +498 18.094 24% in % van mutaties 79% 45% 54% 46% 21% 55% 46% 54%

Stadsdeelwoningen 3 of minder kamers woningen 4 en meer kamers

mutaties stand 1-1-2012 mutaties stand 1-1-2012

2008 2009 2010 2011 abs. in % 2008 2009 2010 2011 abs. in %AlmereHaven 0 4 38 +12 3.368 34% 27 13 +18 +26 6.589 66%AlmereStad 30 147 20 +23 11.846 28% 350 97 +179 +90 30.166 72%AlmereBuiten 60 25 133 +73 5.515 26% 264 118 -4 +47 15.540 74%AlmerePoort 77 454 515 +332 1.402 47% 107 398 +731 +310 1.602 53%AlmereHout 0 0 0 0 46 8% 9 8 +16 +7 536 92%

Gemeente totaal 167 630 706 +440 22.177 29% 757 634 +940 +480 54.433 71% in % van mutaties 18% 50% 43% 48% 82% 50% 57% 52%

Bron: Gemeente Almere. Weergegeven is het totaal aantal woningen per stadsdeel op 1 januari 2012, en de mutaties in de vier daaraan voorafgaande kalenderjaren. Eengezinswoningen is inclusief overige bouwwijze (zie de eerste tabel op de volgende bladzijde). Bij de mutaties zijn de huurwoningen die zijn verkocht meegerekend in het jaar dat deze ook daadwerkelijk zijn verkocht. De cijfers zijn inclusief bijzondere woningen zoals woonboten, noodwoningen, woningen van Leger des Heils, starterswoningen e.d.

Ontwikkeling aantal woningen naar stadsdeel, 1 januari 1980-2012

Jaarstadsdeel totaal

woningentoename in

periodeHaven Stad Buiten Poort Hout1980 2.944 2.944 12.3881985 8.097 6.616 619 15.332 12.0881990 8.541 14.190 4.689 27.420 13.0241995 8.850 22.804 8.569 221 40.444 15.2732000 9.302 32.514 13.365 536 55.717 12.4632005 9.697 39.926 18.015 542 68.180 1.3312006 9.746 40.310 18.913 542 69.511 1.2352007 9.802 40.640 19.762 542 70.746 1.1102008 9.819 41.076 20.339 80 542 71.856 9242009 9.846 41.456 20.663 264 551 72.780 1.2642010 9.863 41.700 20.806 1.116 559 74.044 1.6462011 9.919 41.899 20.935 2.362 575 75.690 9202012 9.957 42.012 21.055 3.004 582 76.610

Bron: Gemeente Almere.Almere Stad is inclusief Almere Pampus.Van 1980 - 2007 is Almere Stad inclusief Almere Pampus en Almere Poort.

>Inhoud

Page 43: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woninggegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 41

Woningvoorraad Almere naar bouwwijze en eigendom, 1 januari 2012

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemeente totaal

Overige woningen

Overige meergezinswoningen

Beneden-/boven- en duplexwoningen

Maisonettes

Galerijflats

Portiekflats

Rijenwoningen (poortwoningen)

Rijenwoningen (hoekwoning)

Rijenwoningen (tussenwoning)

Kwadrant- en patiowoningen

Geschakelde woning

2-Onder-1-Kap

Halfvrijstaand

Vrijstaande woningen

huur koopBron: Gemeente Almere.

Woningvoorraad Almere naar bouwwijze en eigendom, 1 januari 2012

Bouwwijzehuurwoningen koopwoningen totale voorraad

abs. in % abs. in % abs. Eengezinswoningen 12.663 22% 44.957 78% 57.620Vrijstaandewoningen 0 0% 3.893 100% 3.893Halfvrijstaand 49 3% 1.640 97% 1.6892-Onder-1-Kap 358 12% 2.637 88% 2.995Geschakeldewoning 57 3% 1.629 97% 1.686Kwadrant-enpatiowoningen 162 11% 1.306 89% 1.468Rijenwoningen(tussenwoning) 9.521 27% 26.316 73% 35.837Rijenwoningen(hoekwoning) 2.483 25% 7.488 75% 9.971Rijenwoningen(poortwoningen) 33 41% 48 59% 81

Meergezinswoningen 13.140 73% 4.954 27% 18.094Portiekflats 8.180 74% 2.816 26% 10.996Galerijflats 3.676 71% 1.487 29% 5.163Maisonettes 785 68% 374 32% 1.159Beneden-/boven-enduplexwoningen 396 64% 226 36% 622Overigemeergezinswoningen 103 67% 51 33% 154

Overige woningen 340 38% 556 62% 896Bedrijfswoningenenwoonwerkwoningen 3 1% 505 99% 508Tijdelijkewoningenennoodwoningen 136 99% 1 1% 137Aanleunwoningen 191 100% 0 0% 191Woonboten 0 0% 37 100% 37Overigewoningen 10 43% 13 57% 23

Gemeente totaal 26.143 34% 50.467 66% 76.610

Bron: Gemeente Almere.Koopwoningen inclusief 6.686 woningen die zijn gebouwd als huurwoning, maar later zijn verkocht.Overige meergezinswoningen: aanleun-, bedrijfs-, tussen, tijdelijke, penthouse woningen en overige flats.

>Inhoud

Page 44: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Won

ingg

egev

ens

42 SocialeAtlasvanAlmere2012

Ingeschreven woningzoekenden, naar herkomstgebied, 1 januari 2000-2012

Herkomstgebied2000 2005 2010 2011 2012

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %Almere 11.072 59% 15.966 60% 25.470 69% 27.259 71% 28.201 72%RegioAmsterdam 4.874 22% 5.636 21% 5.386 15% 5.139 13% 5.116 13%GooienVechtstreek 698 2% 611 2% 678 2% 694 2% 684 2%OverigFlevoland 804 3% 575 2% 1.047 3% 1.156 3% 1.149 3%overig 2.901 13% 3.924 15% 4.138 11% 3.967 10% 3.895 10%

Gemeente totaal 20.349 100% 26.712 100% 36.719 100% 38.215 100% 39.045 100%idem in % van huishoudens Almere 34% 36% 48% 49% 49%

Bron: Woningnet.Het betreft woningzoekenden naar sociale en vrije sector woningen.

Gemiddelde woningbezetting, per stadsdeel, 1980-2012

Jaarstadsdeel Almere

totaal Nederland

Haven Stad Buiten Poort Hout1980 2,20 - - - - 2,25 2,971985 2,67 2,60 2,58 - - 2,64 2,701990 2,58 2,59 2,46 - - 2,57 2,551995 2,49 2,57 2,62 - 2,22 * 2,57 2,492000 2,39 2,58 2,66 - 2,67 2,56 2,412001 2,37 2,59 2,65 - 2,52 2,57 2,402002 2,37 2,59 2,59 - 2,54 2,56 2,402003 2,36 2,61 2,63 1,55 2,55 2,58 2,392004 2,33 2,59 2,63 1,63 2,54 2,56 2,392005 2,33 2,60 2,63 1,68 2,52 2,57 2,382006 2,32 2,61 2,62 1,60 2,48 2,57 2,362007 2,30 2,60 2,62 1,68 2,48 2,56 2,352008 2,28 2,58 2,62 1,73 2,44 2,55 2,332009 2,28 2,59 2,64 1,41 2,44 2,55 2,322010 2,26 2,59 2,64 1,58 2,40 2,54 2,312011 2,22 2,58 2,63 1,79 2,46 2,52 2,312012 2,21 2,58 2,63 2,00 2,43 2,52 2,30

Bron: Gemeente Almere en CBS.De gemiddelde woningbezetting is het aantal inwoners gedeeld door het aantal woningen.* Inwoners van gebieden die nog niet als wijk waren benoemd werden tot en met 1998 gerekend tot een groep overig. De woningen waren echter wel

aan de juiste wijk (en daarmee stadsdeel) toebedeeld. Met name in Almere Hout leidt dit tot een vertekening van de gemiddelde woningbezetting tot en met 1998.

Bijzondere woongebouwen met capaciteit, per stadsdeel, 1 januari 2012

Soortaantal adressen capaciteit

Haven Stad Buiten Poort totaal Haven Stad Buiten Poort totaalBejaardenoorden 1 3 1 5 100 161 130 391Verpleeghuis 22 1 1 24 391 30 21 442Zwakzinnigeninrichtingen 8 3 11 23 8 31Gezinsvervangendetehuizen 2 15 1 18 18 81 16 115Penitentiaireinstelling 1 1 356 356Jeugdinternaten 26 10 1 37 186 63 9 258Psychiatrischeinrichting 13 3 16 55 3 58Opvangcentrumvoorvolwassenen 1 3 4 24 20 44Crisisopvang 1 1 8 8Kinder-enjeugdpsychiatrie 0 0Verstandelijkgehandicapten 14 4 3 21 70 23 20 113Forensischpsychiatrischcentrum 1 1 183 183Woonvormgehandicapten 32 37 69 39 39 78

Gemeente totaal 3 135 64 6 208 118 1.038 855 66 2.077

Bron: Gemeente Almere.Een bijzonder woongebouw is een gebouw(encomplex) dat bestemd is voor permanente bewoning door een verzameling van personen, waarvan de huishoudelijke verzorging bedrijfsmatig wordt uitgevoerd (institutioneel huishouden).

>Inhoud

Page 45: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woninggegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 43

Ingeschreven woningzoekenden, naar herkomst en leeftijd, 1 januari 2000-2012

Leeftijduit Almere uit andere gemeenten

2000 2005 2010 2012 2000 2005 2010 2012

abs. abs. abs. abs. in % abs. abs. abs. abs. in %16-21jaar 1.810 2.951 4.733 3.278 12% 478 907 873 440 4%22-29jaar 3.202 4.473 6.666 8.151 29% 2.482 3.435 3.141 2.760 25%30-39jaar 2.071 2.770 4.287 5.068 18% 2.490 2.753 2.742 2.777 26%40-49jaar 1.335 2.319 3.790 4.260 15% 1.395 1.626 1.893 1.936 18%50-59jaar 713 1.559 2.854 3.499 12% 719 871 1.071 1.219 11%60-69jaar 721 913 1.714 2.225 8% 843 635 844 912 8%70jaarenouder 1.192 981 1.426 1.720 6% 862 519 685 800 7%

Gemeente totaal 11.044 15.966 25.470 28.201 100% 9.269 10.746 11.249 10.844 100%

Bron: Woningnet.Het betreft woningzoekenden naar sociale en vrije sector woningen.

Gemiddelde inschrijftijd/wachttijd in jaren voor sociale huur naar soort en aantal kamers, in 2011

Aantal kamers: 1 2 3 4 5 >=6

Soort woning:Eengezinswoning 3,4 2,8 9,3 8,5 7,2 8,5Flat(etage) 2,8 5,1 8,8 7,0 3,4Flat(beganegrond) 3,0Benedenwoning 4,8 5,5 5,1 8,6Zorgwoning 1,5 10,6Studentenwoning 1,7Jongerenhuisvesting/HAT 3,4Aangepastewoning 5,8 2,4 1,8 2,3WMO-woning 5,1Seniorenwoning 2,4 7,7 9,4Overig/onbekend 3,3 5,1 3,2

Bron: Woningnet.

Gemiddelde inschrijftijd/wachttijd in jaren voor sociale huur naar type en de wijze waarop, 2005-2011

Soort woning:2005 2010 2011

media buiten media media buiten media media buiten mediaEengezingswoning<=3kamers 4,0 0,4 8,1 1,3 9,2 1,4Eengezinswoning4kamers 4,6 0,3 8,6 1,1 8,5 1,3Eengezinswoning>=5kamers 3,3 0,3 4,8 2,4 7,8 1,3Flat<=3kamers 4,1 0,4 7,2 0,9 8,6 1,1Flat4kamers 4,2 3,7 8,9 1,5 7,0 1,0Flat5kamers 3,8 0,6 4,2 3,4 0,2Benedenwoning<=3kamers 3,8 0,4 6,5 1,0 5,2 0,6Benedenwoning4kamers 4,1 0,6 4,4 1,2 8,6Benedenwoning5kamers 1,5Overig/onbekend 4,1 0,4 3,8 0,7 3,8 1,0

Gemeente totaal 4,1 1,5 7,7 1,0 8,5 1,1

Bron: Woningnet.Media zijn woningen die aangeboden worden via bijvoorbeeld kranten en internet.Buiten media zijn woningen bestemd voor doelgroepen (urgentie, instellingen e.d.).

>Inhoud

Page 46: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Won

ingg

egev

ens

44 SocialeAtlasvanAlmere2012

Woningen naar eigendomsituatie, 1 januari 2012

Wijkindelingeigen woning part.verhuur corporaties aantal

woningensinds1 jaarabs. in % abs. in % abs. in %

Almere Haven 5.383 54% 452 5% 4.122 41% 9.957 +38101CentrumAlmereHaven 275 34% 163 20% 376 46% 814 0102DeWerven 511 40% 40 3% 723 57% 1.274 +28103DeHoven 457 40% 0 0% 673 60% 1.130 0104DeMeenten 612 60% 181 18% 231 23% 1.024 0105DeGrienden 596 60% 18 2% 373 38% 987 0106DeMarken 744 63% 38 3% 399 34% 1.181 0107DeGouwen 912 80% 12 1% 213 19% 1.137 0108DeWierden 520 31% 0 0% 1.134 69% 1.654 0109DeVelden 590 100% 0 0% 0 0% 590 0OverigAlmereHaven 166 100% 0 0% 0 0% 166 +10

Almere Stad 27.708 66% 3.550 8% 10.754 26% 42.012 +113201CentrumAlmereStad 819 37% 1.100 50% 266 12% 2.185 -2202Filmwijk 2.782 65% 229 5% 1.243 29% 4.254 0203Danswijk 1.569 74% 54 3% 499 24% 2.122 0204Parkwijk 1.296 60% 200 9% 648 30% 2.144 0205Verzetswijk 976 71% 184 13% 214 16% 1.374 0206Waterwijk 2.405 78% 50 2% 636 21% 3.091 0207TussendeVaartenNoord 1.399 70% 151 8% 452 23% 2.002 0208TussendeVaartenZuid 2.756 76% 179 5% 673 19% 3.608 +1209Staatsliedenwijk 273 23% 25 2% 870 74% 1.168 0210Kruidenwijk 2.038 62% 146 4% 1.111 34% 3.295 +2211Stedenwijk 2.041 49% 346 8% 1.803 43% 4.190 +1212MuziekwijkNoord 3.093 69% 452 10% 941 21% 4.486 +1213MuziekwijkZuid 1.853 70% 211 8% 573 22% 2.637 0214Literatuurwijk 2.646 78% 84 2% 671 20% 3.401 +2215Noorderplassen 1.748 86% 138 7% 154 8% 2.040 +108Overigewijken 14 93% 1 7% 0 0% 15 0

Almere Buiten 14.848 71% 976 5% 5.231 25% 21.055 +120301CentrumAlmereBuiten 169 23% 243 33% 318 44% 730 -44302Oostvaardersbuurt 1.500 76% 77 4% 394 20% 1.971 0303Seizoenenbuurt 1.436 74% 107 6% 386 20% 1.929 0304Molenbuurt 924 57% 0 0% 700 43% 1.624 0305Bouwmeesterbuurt 1.172 65% 37 2% 597 33% 1.806 +6306Landgoederenbuurt 1.054 69% 96 6% 387 25% 1.537 0307Faunabuurt 1.224 75% 53 3% 362 22% 1.639 0308Bloemenbuurt 1.397 62% 113 5% 756 33% 2.266 0309Regenboogbuurt 1.518 73% 73 4% 487 23% 2.078 0310Indischebuurt 210 44% 62 13% 203 43% 475 +69311Eilandenbuurt 1.800 83% 75 3% 289 13% 2.164 0312Stripheldenbuurt 1.934 83% 40 2% 351 15% 2.325 +87313Sieradenbuurt 387 100% 0 0% 0 0% 387 +1OverigAlmereBuiten 123 99% 0 0% 1 1% 124 +1

Almere Poort 1.946 65% 48 2% 1.010 34% 3.004 +642401Europakwartier 547 54% 48 5% 409 41% 1.004 +85402Columbuskwartier 416 58% 0 0% 306 42% 722 +80403Homeruskwartier 903 75% 0 0% 295 25% 1.198 +477OverigAlmerePoort 80 100% 0 0% 0 0% 80 0

Almere Hout 582 100% 0 0% 0 0% 582 +7502Vogelhorst 482 100% 0 0% 0 0% 482 +6OverigAlmereHout 100 100% 0 0% 0 0% 100 +1

Gemeente totaal 50.467 66% 5.026 7% 21.117 28% 76.610 +920

Bron: Gemeente Almere.Cijfers van Almere Pampus zijn geteld in ‘Overige wijken’.

>Inhoud

Page 47: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woninggegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 45

Aandeel sociale huurwoningen (in % van alle woningen), 1 januari 2012

Bron: Woningstichting GoedeStede, Woningbouwvereniging De Alliantie, Woningstichting Ymere.Weergegeven is het aandeel sociale huurwoningen van deze corporaties (dat zijn woningen met een huur van maximaal € 664,66) in procenten van het totaal aantal woningen in deze wijk.Het absolute aantal sociale huurwoningen kunt u vinden in de tabel op blz. 50.

Sociale huurwoningen0% tot 20%20% tot 24%24% tot 41%41% tot 74%

BedrijventerreinStadsdeelgrens

Almere Poort

Almere Pampus

Almere Stad

Almere Buiten

Almere Hout

Almere Haven

109

274

214

273

403402

401

404405

471

472

473

108

213211

101

102

104

103

107

171

106

105

212

210

215

201

209 271

272206

202

204

205

275

203 276

502

110

208

207 306

307

308

305

371

372

373

304

301

303

309

310

302

311

312

313

173

>Inhoud

Page 48: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Won

ingg

egev

ens

46 SocialeAtlasvanAlmere2012

Woningen naar bouwwijze, 1 januari 2012

Wijkindeling(half)vrijstaand geschakeld rijenwoning meergezinswoning overige won.

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %Almere Haven 731 7% 512 5% 5.542 56% 3.030 30% 142 1%101CentrumAlmereHaven 0 0% 0 0% 5 1% 771 95% 38 5%102DeWerven 0 0% 31 2% 841 66% 394 31% 8 1%103DeHoven 31 3% 12 1% 510 45% 577 51% 0 0%104DeMeenten 16 2% 27 3% 637 62% 343 33% 1 0%105DeGrienden 97 10% 61 6% 805 82% 24 2% 0 0%106DeMarken 65 6% 34 3% 945 80% 128 11% 9 1%107DeGouwen 144 13% 133 12% 760 67% 84 7% 16 1%108DeWierden 13 1% 0 0% 967 58% 618 37% 56 3%109DeVelden 243 41% 201 34% 62 11% 84 14% 0 0%OverigAlmereHaven 122 73% 13 8% 10 6% 7 4% 14 8%

Almere Stad 2.245 5% 3.470 8% 25.811 61% 10.089 24% 397 1%201CentrumAlmereStad 0 0% 0 0% 46 2% 2.081 95% 58 3%202Filmwijk 313 7% 305 7% 2.408 57% 1.147 27% 81 2%203Danswijk 0 0% 98 5% 1.659 78% 365 17% 0 0%204Parkwijk 146 7% 353 16% 1.238 58% 407 19% 0 0%205Verzetswijk 187 14% 24 2% 903 66% 260 19% 0 0%206Waterwijk 65 2% 159 5% 2.529 82% 328 11% 10 0%207TussendeVaartenNoord 87 4% 107 5% 1.490 74% 317 16% 1 0%208TussendeVaartenZuid 136 4% 395 11% 2.296 64% 738 20% 43 1%209Staatsliedenwijk 0 0% 0 0% 250 21% 916 78% 2 0%210Kruidenwijk 65 2% 189 6% 2.624 80% 374 11% 43 1%211Stedenwijk 41 1% 106 3% 2.897 69% 1.144 27% 2 0%212MuziekwijkNoord 295 7% 593 13% 2.658 59% 882 20% 58 1%213MuziekwijkZuid 80 3% 269 10% 1.768 67% 482 18% 38 1%214Literatuurwijk 325 10% 473 14% 2.113 62% 444 13% 46 1%215Noorderplassen 505 25% 399 20% 932 46% 204 10% 0 0%Overigewijken 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15 100%

Almere Buiten 1.719 8% 2.113 10% 13.477 64% 3.495 17% 251 1%301CentrumAlmereBuiten 0 0% 0 0% 185 25% 478 65% 67 9%302Oostvaardersbuurt 140 7% 266 13% 1.371 70% 193 10% 1 0%303Seizoenenbuurt 179 9% 164 9% 1.396 72% 190 10% 0 0%304Molenbuurt 29 2% 56 3% 1.219 75% 288 18% 32 2%305Bouwmeesterbuurt 51 3% 122 7% 1.387 77% 246 14% 0 0%306Landgoederenbuurt 150 10% 396 26% 689 45% 302 20% 0 0%307Faunabuurt 180 11% 138 8% 1.142 70% 173 11% 6 0%308Bloemenbuurt 16 1% 232 10% 1.690 75% 328 14% 0 0%309Regenboogbuurt 183 9% 182 9% 1.343 65% 370 18% 0 0%310Indischebuurt 0 0% 0 0% 219 46% 245 52% 11 2%311Eilandenbuurt 335 15% 232 11% 1.339 62% 242 11% 16 1%312Stripheldenbuurt 387 17% 161 7% 1.386 60% 381 16% 10 0%313Sieradenbuurt 68 18% 149 39% 111 29% 59 15% 0 0%OverigAlmereBuiten 1 1% 15 12% 0 0% 0 0% 108 87%

Almere Poort 410 14% 54 2% 1.059 35% 1.475 49% 6 0%401Europakwartier 0 0% 0 0% 308 31% 696 69% 0 0%402Columbuskwartier 68 9% 45 6% 411 57% 198 27% 0 0%403Homeruskwartier 342 29% 9 1% 340 28% 503 42% 4 0%OverigAlmerePoort 0 0% 0 0% 0 0% 78 98% 2 3%

Almere Hout 477 82% 0 0% 0 0% 5 1% 100 17%502Vogelhorst 477 99% 0 0% 0 0% 5 1% 0 0%OverigAlmereHout 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100%

Gemeente totaal 5.582 7% 6.149 8% 45.889 60% 18.094 24% 896 1%

Bron: Gemeente Almere.Onder geschakelde woningen worden verstaan twee-onder-een-kap woningen, geschakelde woningen, kwadrantwoningen en patiowoningen.Meergezinswoningen zijn: beneden- en bovenwoningen, galerij-flats, portiekflats, maisonnettes, penthouses en duplex woningen.De categorie ‘overige woningen’ omvat aanleunwoningen, bedrijfswoningen en woonwerkwoningen, maar ook enkele overige woningtypen, o.a. woonboten, woonwagens, tijdelijke en noodwoningen.Cijfers van Almere Pampus zijn geteld in ‘Overige wijken’.

>Inhoud

Page 49: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woninggegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 47

Woningen naar bouwwijze, 1 januari 2012

BedrijventerreinStadsdeelgrens

(Half)vrijstaand + geschakeld

Rijenwoningen

Etagewoningen

Almere Poort

Almere Pampus

Almere Stad

Almere Buiten

Almere Hout

Almere Haven

109

274

214

273

403

402

401

404405

471

472

473

108

211

101

102

104

103107

171106

105

212213

210

215

201

209271

272206

202

204

205

275

276203

502

110

208

207 306307

308305

371

372

373

304301

303

309

310

302

311

312313

173

Bron: Gemeente Almere.Weergegeven zijn woningen naar bouwwijze (zie de omschrijving op de voorgaande bladzijde).De omvang van de cirkels correspondeert met het totaal aantal woningen in de betreffende wijk.

>Inhoud

Page 50: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Won

ingg

egev

ens

48 SocialeAtlasvanAlmere2012

Woningen naar bouwjaar, 1 januari 2012

Wijkindelingwoningen naar bouwjaar gemiddeld

bouwjaarwoningen

ouder dan 1990'76-'79 '80-'84 '85-'89 '90-'94 '95-'99 '00-'04 '05-'09 '10-’10 2011Almere Haven 2.944 5.132 434 313 453 412 174 57 38 1983 85%101CentrumAlmereHaven 212 116 321 0 34 75 16 40 0 1988 80%102DeWerven 1.049 175 0 8 0 14 0 0 28 1979 96%103DeHoven 807 232 0 1 72 18 0 0 0 1981 92%104DeMeenten 0 918 41 45 0 20 0 0 0 1982 94%105DeGrienden 0 903 23 61 0 0 0 0 0 1982 94%106DeMarken 823 295 30 33 0 0 0 0 0 1980 97%107DeGouwen 53 990 2 76 0 16 0 0 0 1982 92%108DeWierden 0 1.503 6 89 0 0 56 0 0 1984 91%109DeVelden 0 0 0 0 334 256 0 0 0 1999 0%OverigAlmereHaven 0 0 11 0 13 13 102 17 10 2005 7%

Almere Stad 0 6.603 7.570 8.630 9.709 7.231 2.004 154 111 1993 34%201CentrumAlmereStad 0 304 795 286 92 260 448 0 0 1993 50%202Filmwijk 0 0 0 1.863 2.214 97 80 0 0 1995 0%203Danswijk 0 0 0 0 2.122 0 0 0 0 1997 0%204Parkwijk 0 0 0 658 1.374 112 0 0 0 1996 0%205Verzetswijk 0 0 0 264 1.110 0 0 0 0 1995 0%206Waterwijk 0 2.351 646 37 8 9 40 0 0 1985 97%207TussendeVaartenNoord 0 0 0 0 695 1.306 1 0 0 2000 0%208TussendeVaartenZuid 0 0 0 0 0 3.477 131 0 0 2003 0%209Staatsliedenwijk 0 0 982 83 5 0 97 1 0 1989 84%210Kruidenwijk 0 0 3.177 76 41 1 0 0 0 1987 96%211Stedenwijk 0 3.945 81 125 39 0 0 0 0 1982 96%212MuziekwijkNoord 0 0 1 4.300 185 0 0 0 0 1992 0%213MuziekwijkZuid 0 0 1.868 732 37 0 0 0 0 1989 71%214Literatuurwijk 0 0 0 0 1.737 1.652 10 0 2 2000 0%215Noorderplassen 0 0 17 204 45 315 1.197 153 109 2005 1%Overigewijken 0 3 3 2 5 2 0 0 0 1992 40%

Almere Buiten 0 619 4.070 3.884 4.819 4.622 2.753 167 121 1996 22%301CentrumAlmereBuiten 0 1 429 85 40 37 12 104 22 1994 59%302Oostvaardersbuurt 0 0 0 0 107 1.864 0 0 0 2001 0%303Seizoenenbuurt 0 0 0 0 1.712 217 0 0 0 1998 0%304Molenbuurt 0 614 945 40 25 0 0 0 0 1985 96%305Bouwmeesterbuurt 0 0 1.763 20 0 0 17 0 6 1988 98%306Landgoederenbuurt 0 0 0 1.460 77 0 0 0 0 1992 0%307Faunabuurt 0 0 0 1.018 615 6 0 0 0 1994 0%308Bloemenbuurt 0 0 917 1.215 134 0 0 0 0 1990 40%309Regenboogbuurt 0 0 0 0 2.078 0 0 0 0 1996 0%310Indischebuurt 0 0 0 0 0 61 411 0 3 2005 0%311Eilandenbuurt 0 0 0 0 0 2.151 13 0 0 2002 0%312Stripheldenbuurt 0 0 0 0 0 263 1.913 61 88 2006 0%313Sieradenbuurt 0 0 0 0 0 0 384 2 1 2006 0%OverigAlmereBuiten 0 4 16 46 31 23 3 0 1 1994 16%

Almere Poort 0 1 0 0 1 78 1.036 1.243 645 2010 0%401Europakwartier 0 0 0 0 0 0 580 339 85 2009 0%402Columbuskwartier 0 0 0 0 0 0 405 237 80 2009 0%403Homeruskwartier 0 0 0 0 0 0 51 667 480 2010 0%OverigAlmerePoort 0 1 0 0 1 78 0 0 0 2001 1%

Almere Hout 0 0 2 215 316 9 17 16 7 1996 0%502Vogelhorst 0 0 0 172 269 2 17 16 6 1996 0%OverigAlmereHout 0 0 2 43 47 7 0 0 1 1995 2%

Gemeente totaal 2.944 12.355 12.076 13.042 15.298 12.352 5.984 1.637 922 1993 36%

Bron: Gemeente Almere.Woningen ouder dan 1990 wordt uitgedrukt in procenten van alle woningen.Cijfers van Almere Pampus zijn geteld in ‘Overige wijken’.De verwachte ontwikkeling van het aantal woningen vindt u in de tabel op blz. 36.Door een iets afwijkende definitie van bouwjaar komen de getallen niet geheel overeen met blz. 40.

>Inhoud

Page 51: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woninggegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 49

Woningen naar gemiddeld bouwjaar, 1 januari 2012Bouwjaar

1978 tot 19861986 tot 19941994 tot 20002000 tot 2011

BedrijventerreinStadsdeelgrens

Almere Poort

Almere Pampus

Almere Stad

Almere Buiten

Almere Hout

Almere Haven

109

274

214

273

403402

401

404405

471

472

473

108

213211

101

102

104

103

107

171

106

105

212

210

215

201

209 271

272206

202

204

205

275

203 276

502

110

208

207 306

307

308

305

371

372

373

304

301

303

309

310

302

311

312

313

173

Bron: Gemeente Almere.

>Inhoud

Page 52: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Won

ingg

egev

ens

50 SocialeAtlasvanAlmere2012

Woningen van corporaties naar huurprijs, 1 januari 2012

Wijkindelingwoningen van corporaties naar huurprijs totaal aantal

corp.woningentot 366 euro 366-525 euro 525-665 euro 665 euro en meerabs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 2012 sinds 1 jaar

Almere Haven 869 20% 3.091 71% 410 9% 11 0% 4.381 +2101CentrumAlmereHaven 74 19% 257 66% 57 15% 3 1% 391 -8102DeWerven 233 31% 501 66% 28 4% 1 0% 763 0103DeHoven 227 31% 450 62% 43 6% 1 0% 721 +1104DeMeenten 16 6% 192 76% 45 18% 0 0% 253 0105DeGrienden 13 3% 346 86% 44 11% 0 0% 403 0106DeMarken 10 2% 300 72% 102 25% 2 0% 414 0107DeGouwen 60 26% 135 58% 38 16% 1 0% 234 0108DeWierden 234 20% 903 76% 53 4% 3 0% 1.193 0109DeVelden - - - - - - - - 0 0OverigAlmereHaven 2 22% 7 78% 0 0% 0 0% 9 +9Almere Stad 2.237 19% 8.573 72% 1.038 9% 77 1% 11.925 +14201CentrumAlmereStad 233 36% 280 43% 125 19% 7 1% 645 +6202Filmwijk 239 17% 1.056 76% 97 7% 1 0% 1.393 0203Danswijk 35 6% 441 82% 63 12% 1 0% 540 0204Parkwijk 114 16% 425 60% 138 20% 30 4% 707 +1205Verzetswijk 61 27% 146 66% 15 7% 0 0% 222 0206Waterwijk 201 29% 470 67% 29 4% 0 0% 700 0207TussendeVaartenNoord 46 9% 417 85% 25 5% 3 1% 491 0208TussendeVaartenZuid 24 4% 518 82% 89 14% 0 0% 631 +3209Staatsliedenwijk 346 35% 607 62% 22 2% 0 0% 975 -1210Kruidenwijk 240 19% 912 74% 84 7% 2 0% 1.238 0211Stedenwijk 335 17% 1.472 73% 196 10% 9 0% 2.012 -1212MuziekwijkNoord 117 11% 916 83% 62 6% 9 1% 1.104 0213MuziekwijkZuid 140 22% 471 73% 33 5% 0 0% 644 0214Literatuurwijk 83 15% 425 75% 52 9% 10 2% 570 +6215Noorderplassen 23 43% 17 32% 8 15% 5 9% 53 0Overigewijken - - - - - - - - 0 0Almere Buiten 1.003 18% 4.137 72% 543 9% 33 1% 5.716 +143301CentrumAlmereBuiten 38 11% 293 85% 14 4% 0 0% 345 0302Oostvaardersbuurt 24 6% 300 79% 57 15% 1 0% 382 0303Seizoenenbuurt 70 17% 317 77% 27 7% 0 0% 414 0304Molenbuurt 330 44% 392 53% 20 3% 0 0% 742 0305Bouwmeesterbuurt 122 16% 545 72% 83 11% 2 0% 752 +49306Landgoederenbuurt 1 0% 343 84% 62 15% 2 0% 408 0307Faunabuurt 63 15% 288 71% 57 14% 0 0% 408 0308Bloemenbuurt 119 14% 652 77% 78 9% 0 0% 849 -1309Regenboogbuurt 47 9% 445 81% 56 10% 0 0% 548 0310Indischebuurt 82 41% 116 58% 2 1% 0 0% 200 +65311Eilandenbuurt 44 14% 217 69% 28 9% 25 8% 314 0312Stripheldenbuurt 14 5% 211 74% 59 21% 3 1% 287 +30313Sieradenbuurt - - - - - - - - 0 0OverigAlmereBuiten 49 73% 18 27% 0 0% 0 0% 67 0Almere Poort 65 9% 383 54% 212 30% 47 7% 707 +110401Europakwartier 34 14% 172 72% 34 14% 0 0% 240 +52402Columbuskwartier 31 11% 170 58% 77 26% 15 5% 293 0403Homeruskwartier 0 0% 41 24% 101 58% 32 18% 174 +58OverigAlmerePoort - - - - - - - - 0 0Almere Hout - - - - - - - - 0 0502Vogelhorst - - - - - - - - 0 0OverigAlmereHout - - - - - - - - 0 0Gemeente totaal 4.174 18% 16.184 71% 2.203 10% 168 1% 22.729 +269

Bron: Woningnet.Weergegeven zijn alle woningen naar huurprijs op 1 januari 2012 en het totaal aantal woningen van de drie corporaties in Almere: Ymere, De Alliantie en GoedeStede. Om administratieve redenen komt dit aantal niet geheel overeen met het aantal corporatie woningen in de tabel op blz. 44. Tevens ontstaan verschillen doordat de corporaties woningen soms hebben opgesplitst voor bijvoorbeeld studenten.Een kaart met het aandeel sociale huurwoningen per wijk (in % van het totaal aantal woningen) vindt u op blz. 45.

>Inhoud

Page 53: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woninggegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 51

Woningverkoop, acceptatiegraad, mutatiegraad en leegstand in 2011, woningzoekenden, 1 januari 2012

Wijkindeling

verkoop woningen woningzoekenden huurwoningen corporaties

gem.verkoop-

prijsaantal aantal in % accepta-

tiegraadmutatie-

graadleegstand

abs. in %Almere Haven 211.200 127 4.135 40% 2,51 6% 71 2%101CentrumAlmereHaven 199.600 8 285 31% 3,90 11% 18 5%102DeWerven 151.100 16 520 40% 3,00 3% 8 1%103DeHoven 143.100 18 514 45% 2,72 7% 8 1%104DeMeenten 165.300 14 426 41% 1,80 10% 2 1%105DeGrienden 191.100 12 447 44% 2,69 5% 1 0%106DeMarken 218.800 18 513 43% 2,27 4% 4 1%107DeGouwen 222.600 13 469 40% 2,38 4% 2 1%108DeWierden 168.600 11 796 48% 2,02 8% 28 2%109DeVelden 324.700 15 138 23% x x - -OverigAlmereHaven x 2 27 17% x x 0 0%

Almere Stad 191.000 795 16.377 37% 3,63 6% 128 1%201CentrumAlmereStad 176.000 47 802 35% 5,98 7% 7 1%202Filmwijk 190.200 69 1.581 36% 3,59 7% 13 1%203Danswijk 188.000 40 846 38% 3,74 9% 6 1%204Parkwijk 216.300 30 831 37% 3,00 6% 8 1%205Verzetswijk 240.200 19 538 38% 3,29 4% 2 1%206Waterwijk 160.100 69 1.413 44% 2,52 5% 8 1%207TussendeVaartenNoord 218.400 29 792 33% 4,07 5% 10 2%208TussendeVaartenZuid 211.900 89 1.288 34% 2,32 8% 6 1%209Staatsliedenwijk 143.300 16 636 51% 3,06 9% 11 1%210Kruidenwijk 154.500 58 1.561 46% 4,11 4% 13 1%211Stedenwijk 149.500 97 1.922 42% 2,41 5% 23 1%212MuziekwijkNoord 187.400 84 1.593 35% 3,00 3% 4 0%213MuziekwijkZuid 160.200 46 992 36% 4,28 5% 8 1%214Literatuurwijk 242.400 67 1.151 32% 2,39 5% 8 1%215Noorderplassen 300.500 35 420 20% x 6% 1 2%Overigewijken x 0 11 52% x x - -

Almere Buiten 194.100 447 7.327 33% 3,04 7% 69 1%301CentrumAlmereBuiten 139.100 18 245 29% 3,07 6% 4 1%302Oostvaardersbuurt 222.300 32 707 33% 3,60 6% 8 2%303Seizoenenbuurt 201.700 48 613 31% 3,10 4% 2 0%304Molenbuurt 142.900 27 758 45% 2,52 5% 9 1%305Bouwmeesterbuurt 166.200 52 752 40% 2,68 4% 7 1%306Landgoederenbuurt 185.500 25 617 39% 4,85 5% 4 1%307Faunabuurt 206.300 26 629 37% 3,20 10% 4 1%308Bloemenbuurt 176.300 51 810 35% 3,21 6% 11 1%309Regenboogbuurt 194.200 47 737 34% 2,29 7% 9 2%310Indischebuurt 204.200 7 128 27% 3,78 34% 7 4%311Eilandenbuurt 208.300 57 674 30% 1,55 5% 0 0%312Stripheldenbuurt 224.400 50 536 23% 2,71 13% 4 1%313Sieradenbuurt 331.900 7 72 18% x x - -OverigAlmereBuiten x 0 49 40% x 0% 0 0%

Almere Poort 264.400 21 388 13% 3,72 22% 76 11%401Europakwartier 161.900 10 141 14% 1,57 29% 60 25%402Columbuskwartier 204.000 5 145 20% 7,67 5% 6 2%403Homeruskwartier x 2 102 9% 2,15 39% 10 6%OverigAlmerePoort x 4 - 0% x x - -

Almere Hout 515.300 14 44 8% x x - -502Vogelhorst 515.300 14 25 5% x x - -OverigAlmereHout x 0 19 20% x x - -

Gemeente totaal 198.100 1.404 28.271 35% 3,33 7% 344 2%

Bron: Gemeente Almere en Woningnet.Verkoop woningen betreft woningen die in de loop van het jaar 2011 zijn verkocht aan een nieuwe eigenaar (dus geen nieuwbouw). Het betreft zowel reeds betaande koopwoningen als huurwoningen die zijn doorverkocht.Woningzoekenden zijn mensen die op 1 januari 2012 stonden ingeschreven als woningzoekende bij het Woningnet in procenten van het aantal huishoudens in de wijk.Acceptatiegraad is het aantal aanbiedingen aan potentiële huurders dat nodig was voordat een nieuwe huurder werd gevonden, gedeeld door het aantal verhuurde woningen in het jaar.De mutatiegraad is het aantal woningen van corporaties dat in de loop van het kalenderjaar is doorverhuurd aan een nieuwe huurder (dus exclusief verkochte woningen), in procenten van het aantal woningen van de corporaties aan het eind van het kalenderjaar.Leegstand is het aantal woningen van corporaties dat in de loop van het kalenderjaar heeft leeggestaan (minimaal 30 dagen niet verhuurd), in procenten van het aantal woningen van de corporaties.

>Inhoud

Page 54: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Won

ingg

egev

ens

52 SocialeAtlasvanAlmere2012

Verbouwingen in 2011, economische waarde, perceeloppervlak en woningbezetting 1 januari 2012

Wijkindelingverbouwingen economische waarde woningen gemiddeld

perceelopp.woning-

bezettingabs. in % gemiddeld laag midden hoog Almere Haven 161 2% 189.800 49% 28% 23% 236 2,21101CentrumAlmereHaven 0 0% 177.000 61% 17% 23% 118 1,82102DeWerven 31 2% 147.300 78% 18% 4% 147 2,08103DeHoven 25 2% 159.900 64% 25% 11% 179 2,12104DeMeenten 5 0% 173.400 34% 46% 20% 172 2,21105DeGrienden 1 0% 178.000 41% 37% 22% 188 2,33106DeMarken 2 0% 176.800 45% 32% 24% 186 2,32107DeGouwen 2 0% 198.100 18% 45% 37% 202 2,39108DeWierden 89 5% 142.600 73% 21% 6% 160 2,03109DeVelden 2 0% 376.900 0% 4% 96% 398 2,76OverigAlmereHaven 4 2% 887.000 0% 0% 100% 2.252 3,07

Almere Stad 149 0% 192.800 34% 33% 33% 184 2,58201CentrumAlmereStad 0 0% 166.400 66% 10% 24% 160 1,85202Filmwijk 15 0% 203.300 28% 30% 42% 202 2,52203Danswijk 5 0% 179.600 23% 54% 23% 157 2,78204Parkwijk 6 0% 212.400 18% 36% 46% 216 2,72205Verzetswijk 3 0% 209.900 20% 49% 31% 209 2,64206Waterwijk 17 1% 164.600 46% 45% 9% 155 2,52207TussendeVaartenNoord 0 0% 195.400 12% 50% 38% 172 2,93208TussendeVaartenZuid 35 1% 215.300 7% 35% 57% 196 2,81209Staatsliedenwijk 0 0% 130.200 94% 6% 0% 137 2,14210Kruidenwijk 8 0% 164.500 50% 40% 10% 151 2,50211Stedenwijk 6 0% 152.100 76% 20% 4% 145 2,40212MuziekwijkNoord 11 0% 191.400 28% 36% 36% 193 2,53213MuziekwijkZuid 7 0% 170.800 37% 45% 18% 148 2,48214Literatuurwijk 20 1% 226.600 12% 30% 58% 199 2,92215Noorderplassen 16 1% 319.200 4% 4% 92% 298 2,78Overigewijken 0 0% x x x x x 4,60

Almere Buiten 381 2% 194.000 30% 34% 36% 189 2,63301CentrumAlmereBuiten 0 0% 132.600 86% 10% 4% 127 1,96302Oostvaardersbuurt 8 0% 218.800 13% 40% 47% 212 3,06303Seizoenenbuurt 7 0% 208.500 18% 45% 37% 195 2,70304Molenbuurt 253 16% 149.500 56% 38% 6% 158 2,50305Bouwmeesterbuurt 7 0% 159.100 55% 35% 9% 166 2,45306Landgoederenbuurt 4 0% 191.000 31% 28% 41% 189 2,67307Faunabuurt 6 0% 192.200 22% 43% 34% 187 2,78308Bloemenbuurt 5 0% 171.900 40% 35% 25% 164 2,39309Regenboogbuurt 4 0% 183.800 37% 34% 29% 192 2,65310Indischebuurt 68 14% 164.000 35% 48% 17% 128 2,03311Eilandenbuurt 5 0% 224.600 3% 39% 58% 189 2,67312Stripheldenbuurt 12 1% 229.700 12% 21% 67% 195 2,77313Sieradenbuurt 2 1% 303.300 1% 13% 86% 292 2,76OverigAlmereBuiten 0 0% 245.800 16% 0% 84% 1.097 3,00

Almere Poort 11 0% 210.100 34% 22% 44% 232 2,00401Europakwartier 0 0% 180.600 45% 24% 30% 211 1,83402Columbuskwartier 2 0% 212.600 23% 26% 51% 289 2,31403Homeruskwartier 9 1% 208.700 33% 18% 49% 189 2,00OverigAlmerePoort 0 0% 581.600 0% 0% 100% x 1,55

Almere Hout 6 1% 497.300 0% 0% 100% 1.001 2,43502Vogelhorst 6 1% 496.100 0% 0% 100% 923 2,42OverigAlmereHout 0 0% 506.700 0% 0% 100% 1.795 2,52

Gemeente totaal 708 1% 195.400 35% 32% 33% 200 2,52

Bron: Gemeente Almere.Verbouwingen zijn afgegeven omgevingsvergunningen voor de verbouwing.De kolom ‘gemiddeld’ bevat de gemiddelde waarde op basis van de economische waarde zoals getaxeerd ten behoeve van de OnroerendeZaak Belasting op 1 januari 2012 (prijspeil 2011). Weergegeven is het gemiddelde en het aantal woningen in drie klassen: laag (tot 161.000), midden (161.000 tot 194.000) en hoog (vanaf 194.000). Het gemiddelde perceeloppervlak is het gemiddelde perceeloppervlak per eengezinswoning, waarbij zeer grote oppervlaktes (met name in hetbuitengebied) tot maximaal 6.000 m2 worden meegerekend. Vanaf dit jaar tellen meergezinswoningen in het geheel niet meer mee. Vanwege dezeinperking is de uitkomst op wijkniveau niet meer vergelijkbaar met voorgaande jaren.De gemidddelde woningbezetting is het aantal inwoners gedeeld door het aantal woningen per 1 januari 2012.

>Inhoud

Page 55: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Hoofdstuk 3

Sociale gegevens

>Inhoud

Page 56: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

54 SocialeAtlasvanAlmere2012 > Inhoud

Page 57: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 55

Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden, grote gemeenten, 2009

28.70029.30029.400

30.20030.30030.50030.60030.700

31.50031.60031.700

32.30033.20033.50033.70034.10034.100

34.40034.700

35.00035.000

34.300

36.20036.50036.800

39.400

25. Groningen24. Enschede

23. Rotterdam22. Arnhem

21. Maastricht20. Emmen

19. Nijmegen18. Amsterdam

17. Tilburg16. 's-Gravenhage

15. Eindhoven14. Dordrecht

13. Zwolle12. Zaanstad11. Haarlem

10. Leiden9. Utrecht

Nederland8. 's-Hertogenbosch

7. Apeldoorn6. Almere

5. Breda4. Zoetermeer

3. Ede2. Amersfoort

1.Haarlemmermeer

€0 €5.000 €10.000 €15.000 €20.000 €25.000 €30.000 €35.000 €40.000

Bron: CBS, Regionale Inkomensverdeling 2009.Het besteedbaar inkomen van een huishouden bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie, premies inkomens- en ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen. Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen (inkomen uit arbeid, ondernemingen en vermogen) verhoogd met: -uitkeringen inkomensverzekering zoals uitkeringen WW, WAO en AOW, -uitkeringen sociale voorziening zoals de Bijstand, -gebonden overdrachten zoals huursubsidie en tegemoetkoming studiekosten, en –ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie.Weergegeven is het totaal besteedbaar inkomen gedeeld door het aantal huishoudens. Cijfers per wijk vindt u op blz. 74.

Sociaal-economische index, 2011

1,722,20

2,842,882,94

3,563,60

3,783,66

3,94

4,404,56

4,764,78

4,905,085,145,185,24

5,345,58

6,146,42

6,62

4,00

0 1 2 3 4 5 6 7

49. Emmen47. Enschede

40. Rotterdam39. Dordrecht

38. Maastricht34. 's-Gravenhage

33. Nijmegen31. Almere

29. Arnhem28. Zaanstad

27. Groningen23. Tilburg

19. Ede17. Eindhoven

16. Amsterdam14. Apeldoorn

13. Leiden12. Zwolle

10. 's-Hertogenbosch9. Haarlem

8. Zoetermeer6. Breda

4. Amersfoort3. Utrecht

2. Haarlemmermeer

Bron: Atlas voor gemeenten.De Sociaal-economische index is samengesteld uit rangordescores van de gemeenten op de volgende kenmerken: aantal personen in de bijstand, het werkloosheidspercentage, het aantal arbeidsongeschikten, het percentage huishoudens met een inkomen lager dan 105% van het sociaal minimum, het aantal personen met een lage opleiding, de netto participatiegraad van vrouwen, de werkgelegenheid (het aantal banen in de gemeente als percentage van de beroepsbevolking) en het percentage banen in groeisectoren (financiële en zakelijke dienstverlening).De gemeente met rangnummer 1 heeft de beste sociaal-economische positie.Het getoonde rangnummer in de legenda is het rangnummer binnen de 50 grootste gemeenten (‘groot’ wil zeggen de meeste inwoners).Deze grafiek beperkt zich tot de 25 grootste gemeenten van Nederland.

>Inhoud

Page 58: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

56 SocialeAtlasvanAlmere2012

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

maa

rt 2

002

juni

200

2se

pt 2

002

dec

2002

maa

rt 2

003

juni

200

3se

pt 2

003

dec

2003

maa

rt 2

004

juni

200

4se

pt 2

004

dec

2004

maa

rt 2

005

juni

200

5se

pt 2

005

dec

2005

maa

rt 2

006

juni

200

6se

pt 2

006

dec

2006

maa

rt 2

007

juni

200

7se

pt 2

007

dec

2007

maa

rt 2

008

juni

200

8se

pt 2

008

dec

2008

maa

rt 2

009

juni

200

9se

pt 2

009

dec

2009

maa

rt 2

010

juni

201

0se

pt 2

010

dec

2010

maa

rt 2

011

juni

201

1se

pt 2

011

dec

2011

Niet-werkende werkzoekenden, maart 2002 - december 2011

Bron: UWV WERKbedrijf, Provincie Flevoland.Weergegeven wordt het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden op de laatste dag van de maand.

Niet-werkende werkzoekenden naar kenmerken, 1 januari 2012

CategorieAlmere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal *

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %Naar leeftijd15t/m19jaar 23 2% 123 2% 67 2% 3 2% 216 2%20t/m24jaar 79 6% 328 4% 143 4% 18 3% 568 4%25t/m29jaar 108 7% 388 6% 195 5% 34 3% 725 6%30t/m34jaar 69 6% 393 5% 206 5% 22 3% 690 5%35t/m39jaar 76 6% 410 5% 250 6% 16 3% 752 5%40t/m44jaar 96 7% 455 5% 249 5% 13 3% 818 5%45t/m49jaar 96 6% 537 5% 266 5% 13 5% 914 5%50t/m64jaar 318 6% 1.218 6% 542 6% 24 5% 2.114 6%

Naar geslachtmannen 434 6% 1.924 5% 937 5% 73 3% 3.379 5%vrouwen 431 6% 1.928 5% 981 5% 70 3% 3.418 5%

Naar inschrijvingsduurtot1jaar 572 4% 2.685 3% 1.333 3% 124 3% 4.724 3%1t/m2jaar 238 2% 941 1% 481 1% 19 0% 1.688 1%3t/m4jaar 22 0% 100 0% 44 0% 0 0% 166 0%5jaarenlanger 33 0% 126 0% 60 0% 0 0% 219 0%Naar opleidingsniveauBasisschool 253 1.087 507 22 1.870VMBO 180 815 416 26 1.437MBO/HAVO/VWO 323 1.390 733 65 2.518HBO/bachelor 80 425 199 28 738Universiteit 29 135 63 2 234

Naar etniciteitNederlands 442 4% 1.591 3% 804 3% 40 2% 2.892 3%Antilliaans/Arbubaans 37 11% 191 10% 104 9% 11 7% 343 10%Marokkaans 45 10% 232 9% 104 10% 6 4% 387 9%Surinaams 77 8% 572 6% 283 6% 48 5% 981 6%Turks 21 16% 92 6% 48 7% 0 0% 161 7%Afrikaans 45 15% 216 10% 108 11% 9 10% 378 10%overig-westers 90 6% 349 4% 154 4% 8 2% 603 4%overig-nietwesters 97 17% 530 10% 283 11% 17 5% 928 11%onbekend 11 79 30 4 124

Gemeente totaal 865 6% 3.852 5% 1.918 5% 143 3% 6.797 5%

Bron: UWV WERKbedrijf.* Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen en inclusief niet aan een stadsdeel toegedeelde werkzoekenden.Werkzoekenden worden weergegeven in procenten van het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar in de betreffende bevolkingsgroep (bv. het aantal mannen of het aantal Surinamers van 15 t/m 64 jaar, maar werkzoekenden naar inschrijvingsduur in procenten van alle inwoners van 15 t/m 64 jaar).Cijfers per wijk vindt u op blz. 76. Gegevens over de beroepsbevolking vindt u in hoofdstuk 5 vanaf blz. 100.

>Inhoud

Page 59: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 57

Aantal bijstandsuitkeringen naar soort en stadsdeel, ultimo 1997-2011Stadsdeel en soort uitkering dec 1997 dec 2000 dec 20051) dec 20081) dec 20091) dec 20101) dec 20111)

Almere Haven totaal 827 685 825 602 594 688 774in % van huishoudens 8,8% 6,7% 7,8% 5,9% 5,8% 6,7% 7,6%waarvan:IOAW/IOAZ 17 20 18 9 12 17 18WIJ - - - - - 98 98WWB1) 810 665 807 593 582 573 658

Almere Stad totaal 2.040 1.716 2.577 2.185 2.118 2.602 2.756in % van huishoudens 6,7% 4,6% 5,8% 5,1% 4,9% 5,9% 6,2%waarvan:IOAW/IOAZ 40 38 27 23 33 50 56WIJ - - - - - 467 443WWB1) 2.000 1.678 2.550 2.162 2.085 2.085 2.257

Almere Buiten totaal 784 804 1.257 982 995 1.185 1.325in % van huishoudens 6,4% 5,3% 6,1% 4,6% 4,6% 5,4% 6,1%waarvan:IOAW/IOAZ 15 14 10 9 11 16 16WIJ - - - - - 208 189WWB1) 769 790 1.247 973 984 961 1.120

Almere Poort totaal 93in % van huishoudens 3,2%waarvan:IOAW/IOAZ 2WIJ 29WWB1) 62

Gemeente totaal 2) 3.658 3.205 4.661 3.788 3.722 4.535 4.974in % van huishoudens 7,0% 5,1% 6,1% 5,0% 4,9% 5,7% 6,2%waarvan:IOAW/IOAZ 72 72 56 43 58 88 96WIJ - - - - - 786 768WWB1) 3.586 3.133 4.605 3.732 3.664 3.661 4.110

Bron: Gemeente Almere.1) Cijfers WWB t/m 2000 betreffen uitkeringen ABW en uitkeringen WIK (Wet inkomensvoorziening kunstenaars). De ABW is overgegaan in de

WWB. De WIK werd na 2000 niet meer in Almere geregistreerd. Omdat het om hele kleine aantallen gaat zijn de WIK-cijfers sindsdien niet meer opgenomen in de tabel.

2) Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen.Weergegeven is het aantal uitkeringen WWB (Wet werk en bijstand), IOAW/IOAZ (Wetten inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson-geschikte werkloze werknemers resp. gewezen zelfstandigen) en WIJ (Wet investeren in jongeren) per 31 december van het jaar. Het aantal bijstandsuitkeringen per wijk vindt u op blz. 78.

Uitkeringen werkloosheidswet, naar leeftijd en stadsdeel, ultimo 2011

CategorieAlmere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal *

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %Naar leeftijd15t/m24jaar 12 0% 91 1% 54 1% 9 1% 166 1%25t/m34jaar 80 3% 398 3% 192 3% 53 3% 723 3%35t/m44jaar 103 4% 603 4% 362 4% 18 2% 1.087 4%45t/m54jaar 131 4% 812 4% 379 4% 17 3% 1.344 4%55t/m64jaar 180 5% 552 5% 241 5% 12 4% 996 5%

Gemeente totaal 506 3% 2.456 3% 1.228 3% 109 2% 4.316 3%

Bron: UWV WERKbedrijf.* Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen.Weergegeven is het aantal lopende uitkeringen WW (Werkloosheidswet) per einde van het jaar, naar leeftijdsgroep.De cijfers worden weergegeven absoluut en in procenten van het aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroep (voor gemeente totaal 15 t/m 64 jaar) in elk stadsdeel.Het aantal WW-uitkeringen per wijk vindt u op blz. 77.

>Inhoud

Page 60: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

58 SocialeAtlasvanAlmere2012

Uitkeringen arbeidsongeschiktheid, naar kenmerk, ultimo 2011

CategorieAlmere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal *

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %Naar leeftijd15t/m24jaar 140 5% 458 3% 224 3% 30 4% 853 3%25t/m34jaar 149 6% 521 4% 276 4% 32 2% 980 4%35t/m44jaar 206 8% 800 5% 477 5% 22 2% 1.506 5%45t/m54jaar 326 10% 1.534 8% 771 8% 29 6% 2.668 8%55t/m64jaar 699 18% 2.005 17% 850 17% 43 14% 3.617 17%

Naar geslachtmannen 632 8% 2.214 6% 1.103 6% 61 3% 4.021 6%vrouwen 888 11% 3.104 8% 1.495 8% 95 4% 5.603 8%

Naar mate van arbeidsongeschiktheiddeels(minderdan80%) 279 2% 1.070 1% 535 1% 26 1% 1.922 1%volledig(80tot100%) 1.241 8% 4.248 6% 2.063 5% 130 3% 7.702 6%

Naar inschrijvingsduur **tot5jaar 151 1% 537 1% 249 1% 26 1% 963 1%5jaarenlanger 1.070 7% 3.681 5% 1.802 5% 128 3% 6.712 5%

Soort uitkeringWAO 886 6% 3.118 4% 1.482 4% 84 2% 5.595 4%WAZ 30 0% 78 0% 49 0% 1 0% 161 0%Wajong 305 2% 1.022 1% 520 1% 69 2% 1.919 1%WIA 299 2% 1.100 1% 547 1% 2 0% 1.949 1%

Gemeente totaal 1.520 10% 5.318 7% 2.598 7% 156 3% 9.624 7%

Bron: UWV WERKbedrijf.* Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen.** Cijfers zonder de WIA.Weergegeven is het aantal lopende uitkeringen per einde van het jaar van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen), de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) samen, naar kenmerken van de uitkeringsgerechtigde en naar soort uitkering.De cijfers zijn in absolute aantallen en in procenten van het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar van dezelfde categorie (naar leeftijd en geslacht) of van alle inwoners van 15 t/m 64 jaar.Cijfers per wijk vindt u op blz. 77.

WMO uitkeringen per stadsdeel in 2010 en in 2011

Soort WMO-voorziening Haven Stad Buiten Poorttotaal*

2010 2011 groeiWoningaanpassingen 1.653 5.298 1.985 157 10.164 9.098 -1.066Woningaanpassing 1.467 4.554 1.801 136 8.889 7.963 -926Verhuiskostenvergoeding 157 429 159 17 888 762 -126Overige 29 315 25 4 387 373 -14

Vervoersvoorzieningen 1.725 5.407 2.337 217 11.786 9.698 -2.088Collectiefvervoer 728 2.103 906 65 4.659 3.808 -851Scootmobiel/Arola 350 1.110 512 25 2.422 1.999 -423Rolstoel/Handbike/Buggy/Duofiets 267 905 404 66 1.991 1.644 -347Overige** 380 1.289 515 61 2.714 2.247 -467

Parkeervoorzieningen 555 1.749 760 50 3.654 3.125 -529Parkeerplaatsen 146 435 197 11 828 790 -38Parkeerkaarten 409 1.314 563 39 2.826 2.335 -491

Welzijnflankerende voorzieningen 856 2.484 1.011 37 5.532 4.395 -1.137Hulpbijhethuishouden 686 1.956 824 31 5.485 3.502 -1.983Maaltijdvoorziening 32 146 60 2 43 240 197Overige 138 382 127 4 4 653 649

Gemeente totaal 4.789 14.938 6.094 461 31.138 26.317 -4.821in % van de bevolking 21,7% 13,8% 11,0% 7,7% 16,3% 13,6%

Bron: Gemeente Almere.* Totaal is inclusief overige stadsdelen en onbekend.** Overige vervoersvoorzieningen zijn oa: taxi, autoverhuur en aanpassingen aan vervoersvoorzieningen en vaardigheidslessen.Woningaanpassingen zijn de definitieve uitkeringen die gedaan zijn tot en met het betreffende jaar. De voorzieningen hebben betrekking op alle lopende toekenningen per het einde van het jaar.

>Inhoud

Page 61: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 59

Leerlingen basisonderwijs per denominatie en wijk, schooljaar 2011-2012Wijk Denominatie (soort onderwijs) aantal scholen leerlingenAlmere Haven 8 1.840103DeHoven Openbaar 1 334103DeHoven ProtestantChristelijk 1 190104DeMeenten Openbaar 1 254105DeGrienden ProtestantChristelijk 1 301106DeMarken Openbaar 1 108106DeMarken RoomsKatholiek 1 147107DeGouwen Openbaar 1 350108DeWierden Openbaar 1 156

Almere Stad 46 12.935202Filmwijk Openbaar 2 735202Filmwijk Openbaar(SpeciaalOnderwijs) 1 213203Danswijk Openbaar 1 331204Parkwijk Gereformeerd 1 317204Parkwijk Openbaar 1 168204Parkwijk ProtestantChristelijk 2 699204Parkwijk RoomsKatholiek 2 991206Waterwijk Openbaar 4 912206Waterwijk ProtestantChristelijk 1 172206Waterwijk RoomsKatholiek 1 248207TussendeVaartenNoord Openbaar 1 290208TussendeVaartenZuid Openbaar 2 886208TussendeVaartenZuid Oecumenisch 1 535209Staatsliedenwijk Hindoeïstisch 1 120209Staatsliedenwijk Openbaar(SpeciaalOnderwijs) 1 291210Kruidenwijk Openbaar 3 568211Stedenwijk Islamitisch 1 191211Stedenwijk Openbaar 3 468211Stedenwijk ProtestantChristelijk 1 97211Stedenwijk RoomsKatholiek 1 89212MuziekwijkNoord AlgemeenBijzonder 1 201212MuziekwijkNoord Openbaar 3 542212MuziekwijkNoord ProtestantChristelijk 1 269212MuziekwijkNoord RoomsKatholiek 1 324213MuziekwijkZuid AlgemeenBijzonder(SpeciaalOnderwijs) 1 277213MuziekwijkZuid Openbaar 3 594214Literatuurwijk Openbaar 2 597

Vervolg op volgende pagina

Peuterspeelzalen, 1999-2011

Stadsdeelaantal speelzalen aantal kinderen

dec-1999 okt-2005 * dec-2010 dec-2011 * dec-1999 okt-2005 * dec-2010 dec-2011 *AlmereHaven 3 4 4 4 165 197 169 116AlmereStad 19 30 22 18 1.238 1.465 877 664AlmereBuiten 8 15 11 8 555 764 468 289AlmerePoort 1 2 38 36

Gemeente totaal 30 49 38 32 1.958 2.426 1.552 1.105

Bron: De Schoor, St. Vrije Peuterspeelzaal. * In 2005 en 2011 zijn ook particuliere peuterspeelzalen meegerekend.

Kinderopvang en buitenschoolse opvang, 1 januari 2001-2012Stads-deel

kinderopvang buitenschoolse opvang

vestigingen plaatsen vestigingen plaatsen

2001 2004 2010 2012 2001 2004 2010 2012 2001 2004 2010 2012 2001 2004 2010 2012AlmereHaven 5 5 9 10 153 171 221 232 5 6 12 16 73 136 321 381AlmereStad 26 39 74 79 867 1.458 2.321 2.387 25 35 102 97 676 1.024 2.911 2.963AlmereBuiten 9 12 24 34 227 592 1.092 1.289 8 16 45 49 146 348 1.381 1.768AlmerePoort - - 4 10 - - 56 232 - - 3 15 - - 100 436

Gemeente totaal 40 56 111 133 1.247 2.221 3.690 4.140 38 57 162 177 895 1.508 4.713 5.548

Bron: Gemeente Almere.De gemiddelde afstand tot een kinderopvangvestiging per wijk vindt u op blz. 96.

>Inhoud

Page 62: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

60 SocialeAtlasvanAlmere2012

Leerlingen voortgezet onderwijs naar kern, denominatie, geslacht, oktobertelling 2000-2011Denomi-natie

school2000 2005 2009 2010 2011

m v m v m v m v m vAlmere Haven 811 765 900 829 891 890 862 762 844 785opb. DeMeergronden 811 765 900 829 891 890 862 762 844 785

Almere Stad 2.393 2.262 3.595 3.460 3.682 3.415 3.545 3.290 3.216 3.020opb. SGMEchnaton 740 600 860 556 818 431 833 439 814 427opb. HelenParkhurst 468 538 888 1.150 838 1.178 861 1.198 888 1.187opb.praktijkond. ProAlmere,Bachweg* 174 108 175 175 196 140 131 146 78 91opb.praktijkond. ProAlmere,Marathonlaan 0 0 51 40 135 112 193 94 116 66Samenw.PCenRK BakenParkLyceum 325 337 1.015 970 1.170 1.124 749 773 624 641Samenw.PCenRK BakenStadCollege 686 679 606 569 525 430 449 377 387 346Samenw.PCenRK BakenTrinitasGymnasium - - - - - - 329 263 309 262

Almere Buiten 1.312 1.294 1.365 1.434 1.532 1.550 1.638 1.622 1.901 1.782alg.bijz.ond. BuitenhoutCollege - - - - - - 534 470 577 469alg.bijz.ond. MontessoriLyceum - - - - - - - - 171 190alg.bijz.ond. OostvaardersCollege 1.312 1.294 1.365 1.434 1.532 1.550 1.104 1.152 1.030 1.045opb. Pro-Marathonlaan - - - - - - - - 123 78

Almere Poort 0 0 52 81 176 347 335 597 439 783Samenw.PCenRK BakenPoort - - - - - - 44 22 76 39opb. DeMeergronden-ArteCollege - - - - - - 89 221 141 356Samenw.PCenRK GroenhorstCollegeAlmere - - 52 81 176 347 202 354 222 388

Gemeente totaal 4.516 4.321 5.912 5.804 6.281 6.202 6.380 6.271 6.400 6.370

Bron: DUO. * Voorheen Het Veer.

Leerlingen basisonderwijs per denominatie en wijk, schooljaar 2011-2012Wijk Denominatie (soort onderwijs) aantal scholen leerlingen214Literatuurwijk Oecumenisch 1 903215Noorderplassen Openbaar 1 614215Noorderplassen Oecumenisch 1 293Almere Buiten 21 6.322302Oostvaardersbuurt Openbaar 1 535303Seizoenenbuurt Openbaar 1 361304Molenbuurt Openbaar 2 495304Molenbuurt ProtestantChristelijk 1 152304Molenbuurt RoomsKatholiek 1 256305Bouwmeesterbuurt AlgemeenBijzonder 1 20305Bouwmeesterbuurt Openbaar 2 373306Landgoederenbuurt Openbaar 1 203307Faunabuurt Openbaar 1 291308Bloemenbuurt Openbaar 1 177308Bloemenbuurt Openbaar(SpeciaalOnderwijs) 1 5308Bloemenbuurt ProtestantChristelijk 1 431308Bloemenbuurt RoomsKatholiek 1 236309Regenboogbuurt Openbaar 1 389310Indischebuurt ProtestantChristelijk 1 531310Indischebuurt RoomsKatholiek 1 256311Eilandenbuurt Openbaar 1 666312Stripheldenbuurt Openbaar 1 437312Stripheldenbuurt Oecumenisch 1 508

Almere Poort 5 838401Europakwartier AlgemeenBijzonder 1 118401Europakwartier Openbaar 1 90401Europakwartier Oecumenisch 1 46402Columbuskwartier Openbaar 1 249402Columbuskwartier RoomsKatholiek 1 335

Gemeente totaal 80 21.935

Bron: DUO.Weergegeven is het aantal scholen en leerlingen naar de locatie van de school. Het gaat om de voorlopige cijfers per oktober 2011.Het schooljaar 2011-2012 telt 786 leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs.Het aantal leerlingen naar woonwijk van de leerling, en het aandeel daarvan dat een school in de eigen wijk bezoekt vindt u op blz. 81.De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool vindt u op blz. 96.

Vervolg van vorige pagina

>Inhoud

Page 63: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 61

Studenten ROC Flevoland locatie Almere, naar sector en niveau, 1 oktober 2011

Sectoraantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan

totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBLEconomie 1.669 36 516 518 599 1.519 150Administratie 546 0 145 97 304 546 0Handel 457 26 94 140 197 383 74Horecaentoerisme 293 10 116 100 67 234 59Ordeenveiligheid 124 0 103 21 0 107 17Sportenbewegen 249 0 58 160 31 249 0

Techniek/ICT 1.293 50 367 348 528 894 399Elektrotechniek 180 0 81 84 15 41 139Entree1) 40 40 0 0 0 40 0ICT 262 0 45 140 77 262 0Intallatietechniek 55 0 21 34 0 0 55Kunstencultuur 112 0 0 0 112 112 0Mediavorming 281 0 44 28 209 281 0MTSplus2) 102 0 0 0 102 102 0Procestechniek 115 8 71 36 0 0 115Transportenlogisitiek 98 2 60 23 13 25 73Werktuigbouwkunde 48 0 45 3 0 31 17

Zorg en welzijn 931 17 146 305 463 778 153Gezondheidszorg 396 17 146 98 135 298 98Welzijn 535 0 0 207 328 480 55

Totaal 3.893 103 1.029 1.171 1.590 3.191 702

Bron: ROC Flevoland.1) Entree betreft een opstap naar een niveau 2 opleiding.2) MTSplus betreft alle opleidingen niveau 4 elektrotechniek en werktuigbouwkunde.BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage); BBL = Beroepsbegeleidende leerweg (leren+werken).De kwalificatieniveaus van de beroepsopleidingen zijn: kwalificatieniveau 1 = assistentopleiding, 2 = basisberoepsopleiding, 3 = vakopleiding, 4 = middenkaderopleiding en specialistenopleiding.

Leerlingen voortgezet onderwijs naar soort onderwijs en leerjaar, schooljaar 2011-2012

Soort onderwijsLeerjaar

totaal1 2 3 4 5 6

VBO 308 363 - - - - 671AVO+VBO 237 200 - - - - 437AVO 1223 1133 421 - - - 2.777Praktijkonderwijs 109 97 89 106 91 60 552LWOO 403 443 370 378 - - 1.594VMBO - - 730 545 - - 1.275VMBO-MBO2 - - 33 20 12 - 65VMBO/MAVO 72 71 491 462 - - 1.096HAVO 236 283 258 758 723 - 2.258Atheneum 18 83 170 300 310 310 1.191Gymnasium 143 147 156 161 121 126 854

Gemeente totaal 2.749 2.820 2.718 2.730 1.257 496 12.770

Bron: DUO.

Leerlingen speciaal onderwijs, schooljaren 2009-2012Cluster School 2009-2010 2010-2011 2011-20123 St.AlmereSpeciaal,Olivijn*/** 109 115 1193 St.AlmereSpeciaal,Aventurijn*/** 108 106 1223-4 St.AlmereSpeciaal,DeBongerd*/** 35 30 394 EduvierschoolAquarius*/** 91 79 944 EduvierschoolNautilusCollege*/** 139 210 278

Totaal 482 540 652Rugzak leerlingen waarvan:***KindinGroep(KIG) 313 274 273waarvan SBO - 97 96GroepinSchool(GIS) 107 136 129VoortgezetOnderwijs 214 205 198MiddelbaarBeroepsonderwijs 66 42 47Totaal 700 657 647

Gemeente totaal 1.182 1.197 1.299

* Bron: Gemeente Almere. ** Bron: DUO. *** Bron: St. Gewoon Anders.

>Inhoud

Page 64: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

62 SocialeAtlasvanAlmere2012

Studenten ROC Flevoland locatie Almere, BBL naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, per 1 oktober 2011

Leeftijdaantal studenten BBL waarvan

totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwenEconomie 150 0 86 54 10 94 5615t/m18jaar 62 0 47 15 0 38 2419t/m21jaar 58 0 24 30 4 38 2022t/m27jaar 20 0 6 8 6 10 1028t/m39jaar 5 0 4 1 0 4 140t/m64jaar 5 0 5 0 0 4 1

Techniek/ICT 399 10 206 168 15 393 615t/m18jaar 76 1 65 10 0 75 119t/m21jaar 102 0 47 54 1 101 122t/m27jaar 77 1 26 42 8 76 128t/m39jaar 61 5 21 30 5 61 040t/m64jaar 83 3 47 32 1 80 3

Zorg en welzijn 153 0 13 72 68 13 14015t/m18jaar 4 0 0 1 3 0 419t/m21jaar 32 0 3 14 15 3 2922t/m27jaar 31 0 3 15 13 3 2828t/m39jaar 42 0 6 21 15 5 3740t/m64jaar 44 0 1 21 22 2 42

Totaal 702 10 305 294 93 500 202

Bron: ROC Flevoland.BBL = Beroepsbegeleidende Leerweg (leren + werken).

Studenten ROC Flevoland locatie Almere, BOL naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, per 1 oktober 2011

Leeftijdaantal studenten BOL waarvan

totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwenEconomie 1.519 36 430 464 589 907 61215t/m18jaar 899 27 304 252 316 549 35019t/m21jaar 495 7 100 168 220 303 19222t/m27jaar 117 2 23 42 50 53 6428t/m39jaar 8 0 3 2 3 2 640t/m64jaar 0 0 0 0 0 0 0

Techniek/ICT 894 40 161 180 513 739 15515t/m18jaar 482 28 112 110 232 388 9419t/m21jaar 329 9 40 54 226 284 4522t/m27jaar 82 3 9 15 55 66 1628t/m39jaar 1 0 0 1 0 1 040t/m64jaar 0 0 0 0 0 0 0

Zorg en welzijn 778 17 133 233 395 78 70015t/m18jaar 393 14 89 79 211 37 35619t/m21jaar 259 3 33 92 131 25 23422t/m27jaar 116 0 11 58 47 15 10128t/m39jaar 9 0 0 3 6 1 840t/m64jaar 1 0 0 1 0 0 1

Totaal 3.191 93 724 877 1.497 1.724 1.467

Bron: ROC Flevoland.BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage).

>Inhoud

Page 65: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 63

Deelnemers ROC Flevoland locatie Almere, Beroepseducatie, naar afdeling/leeftijd en geslacht, 1 oktober 2011

Leeftijd naarafdeling

aantal deelnemers Sector Educatie Almere

mannen vrouwentotaal

totaal waarvan met NT2 * totaal waarvan met NT2 *Professionele Redzaamheid ** 6 0 83 0 8918jaarenjonger 0 0 4 0 419t/m21jaar 0 0 5 0 522t/m27jaar 3 0 11 0 1428t/m39jaar 2 0 37 0 3940t/m64jaar 1 0 26 0 2765jaarenouder 0 0 0 0 0

Sociale Redzaamheid *** 29 12 105 48 13418jaarenjonger 0 0 0 0 019t/m21jaar 1 1 2 1 322t/m27jaar 5 3 15 15 2028t/m39jaar 10 5 35 14 4540t/m64jaar 12 3 51 18 6365jaarenouder 1 0 2 0 3

VAVO (vmbo,havo,vwo) 77 91 16818jaarenjonger 39 38 7719t/m21jaar 33 37 7022t/m27jaar 3 8 1128t/m39jaar 1 2 340t/m64jaar 1 6 765jaarenouder 0 0 0

Inburgeraar 155 70 257 118 41218jaarenjonger 1 0 0 0 119t/m21jaar 4 3 6 4 1022t/m27jaar 24 14 43 21 6728t/m39jaar 58 26 132 68 19040t/m64jaar 68 27 75 25 14365jaarenouder 0 0 1 0 1

Totaal 267 82 536 166 803

Bron: ROC Flevoland. * NT2 is de afkorting van Nederlands als 2e taal.** Gericht op functioneren op de arbeidsmarkt.*** Gericht op funtioneren in de maatschappij.

Deelnemers ROC Flevoland locatie Almere, Beroepseducatie deeltijdonderwijs, naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, 1 oktober 2011

Leeftijdaantal deelnemers beroepseducatie deeltijdonderwijs waarvan

totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwenEconomie 48 0 28 20 0 6 4215t/m18jaar 0 0 0 0 0 0 019t/m21jaar 3 0 1 2 0 1 222t/m27jaar 11 0 6 5 0 2 928t/m39jaar 20 0 13 7 0 2 1840t/m64jaar 14 0 8 6 0 1 13

Zorg en welzijn 158 0 158 0 0 5 15315t/m18jaar 1 0 1 0 0 0 119t/m21jaar 6 0 6 0 0 0 622t/m27jaar 32 0 32 0 0 1 3128t/m39jaar 75 0 75 0 0 4 7140t/m64jaar 44 0 44 0 0 0 44

Totaal 206 0 186 20 0 11 195

Bron: ROC Flevoland.Binnen Beroepseducatie deeltijdonderwijs in Almere wordt Techniek/ICT niet meer gegeven.

>Inhoud

Page 66: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

64 SocialeAtlasvanAlmere2012

Studenten ROC ASA locatie Almere, naar sector en niveau, 1 oktober 2011

Sectoraantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan

totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBLEconomie 157 0 0 6 151 157 0Zakelijkedienstverlening 32 6 26 32Economieenadministratie 103 103 103Handelenondernemerschap 22 22 22

Zorg en welzijn 185 0 0 55 130 78 107Totaal 342 0 0 61 281 235 107

Bron: ROC ASA.BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage); BBL = Beroepsbegeleidende leerweg (leren + werken).De kwalificatieniveaus van de beroepsopleidingen zijn: kwalificatieniveau 1 = assistentopleiding, 2 = basisberoepsopleiding, 3 = vakopleiding, 4 = middenkaderopleiding en specialistenopleiding.

Studenten AOC Groenhorst locatie Almere, naar kwalificatie en niveau,1 oktober 2011

Sectoraantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan

totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBLDierverzorging 141 27 46 68 141Florist 20 9 4 7 20GroeneRuimte 54 15 26 13 24 30Natuur&Leefomgeving 5 1 4 5Paardenhouderij 36 16 20 36Styling&Design 66 23 43 66

Totaal 322 0 51 116 155 292 30

Bron: AOC Groenhorst.

Studenten HBO, locaties Almere, 2002-2012

Studieaantal studenten

2002/2003 2005/2006 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012Windesheim Flevoland 866 1.059 971 991 1.003 901 951LerarenopleidingBasisonderwijs(PABO) 200 444 492 487 504 501 334 waarvan Deeltijd 100 200 197 192 213 167 33 *Informatica(voorheenIIE) 666 615 453 385 345 234 165Engineering,DesignandInnovation 26 32 43 42 43SmallBusiness&RetailManagement 87 111 124 126Bedrijfseconomie 29BedrijfskundeMER 14Bouwkunde 17CommercieleEconomie 26Communicatie 23IndustrieelProductOntwerpen 9Logopedie 15MaatschappelijkWerkenDienstverlening 57PersoneelenArbeid 23SociaalPedagogischeHulpverlening 35Verpleegkunde 25Werktuigbouwkunde 10

Christelijke Agrarische Hogeschool Almere 36 83Natuur,EconomieenLeefomgeving 4 20ToegepasteBiologie 32 63

Totaal 866 1.059 971 991 1.003 937 1.034

Bron: Christelijke Agrarische Hogeschool Almere, Windesheim Flevoland.* Betreft uitsluitend 1e-jaars deeltijdstudenten.

>Inhoud

Page 67: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 65

Studenten WO, locaties Almere, 2002-2012

Studieaantal studenten

2002/2003 2005/2006 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012UVA 42 40 - - - - -GedragenSamenleving 42 40 - - - - -

ACTA 118 0 150 180 121 115 140Tandheelkunde 118 - 150 180 121 115 140

La Salle University 724ShortSeminars 240ExecutiveEducation 156ExperientialSalesandProjectManagement 30ExperientialSupplyChainManagement 30ExperientialEthicsandCorporateGovernance 30MasterinProjectManagement 12AgileProjectManagement 12BachelorsInternationalBusinessAdministration 25DataMining 20MasterinMultimedia 20SummerSchool 149

Totaal 160 40 150 180 121 115 864

Bron: Universiteit van Amsterdam, Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam en La Salle University.

23,3%

24,4%

24,9%

26,1%

26,0%

25,8%

26,1%

27,1%

29,0%

42,9%

46,3%

44,9%

45,1%

47,3%

48,7%

47,9%

47,3%

46,2%

33,8%

29,3%

30,2%

28,9%

26,7%

25,5%

26,1%

25,6%

24,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nederland 2009-2011

Flevoland 2009-2011

Almere 2009-2011

Almere 2008-2010

Almere 2007-2009

Almere 2006-2008

Almere 2004-2006

Almere 1999-2001

Almere 1996-1998

lager midden hoger

Opleidingsniveau beroepsbevolking; Almere 1996-2011 en Flevoland/Nederland 2009-2011

Bron: CBS.Lager onderwijs; omvat het gehele basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs: lbo/vbo/vmbo, mulo/mavo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo (en hun voorgangers) en het laagste niveau van het beroepsonderwijs, vergelijkbaar met de huidige assistentenopleiding (mbo, kwalificatie-niveau 1).Middelbaar onderwijs; de tweede fase van het voortgezet onderwijs: bovenbouw havo/vwo en opleidingen vergelijkbaar met mbo 2, 3 en 4.Hoger onderwijs; hbo- en universitaire opleidingen en beroepsopleidingen die daarmee vergelijkbaar zijn.Weergegeven zijn driejaargemiddelden.Ingaande 2012 zijn de cijfers van de beroepsbevolking opgenomen. De beroepsbevolking zijn alle personen van 15 t/m 64 jaar die tenminste 12 uur per week werken, werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan werken, of verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden.

>Inhoud

Page 68: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

66 SocialeAtlasvanAlmere2012

Aantal sportaccommodaties per stadsdeel, 1 januari 2011Accommodatie Haven Stad Buiten Poort overig totaalOverdekt 17 87 22 3 3 132Sporthal 1 3 2 1 1 8Sportzaal 5 4 2 11Gymnastieklokaal 6 27 9 2 44Overigesportruimten 9 22 6 37Zwembad 1 1 1 3Tennisbaan 8 8Squashbaan 21 21

Openlucht 29 85 18 1 4 137Voetbalveld 7 17 4 1 29Kunstgrasvoetbal 2 9 2 11Hockeyveld 7 7Korfbalveld 2 2Handbalveld 2 2 4Tennisbaan 14 42 11 67Honk-ensoftbal 5 5Americanfootball 1 1Rugby 1 1Atletiek 1 1Manege 1 1 1 1 4Roeicentrum 1 1Hondensportcentrum 2 2Zeilschool 1 1Golfbaan 1 1

Overig 3 3 1 4 11

Bron: Gemeente Almere.

Bezoekers (gemeentelijke) sportaccommodaties, 1995-2011Accommodatie 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011Sporthallen totaal 290.800 292.702 471.922 556.036 596.983 533.399 525.280Haven:sporthalindoorsportcomplex 69.480 60.269 72.150 66.648 59.467 64.276 65.509Stad:sporthalFannyBlankersKoen 5.909 68.803 43.651 43.720 43.941 39.059Stad:sporthalStedenwijk 70.734 71.692 102.034 53.088 72.185 60.738 54.086Stad:sporthalWaterwijk 38.272 32.655 41.516 39.772 47.393 56.695 39.767Buiten:sporthalBuiten 112.314 122.177 141.957 83.313 83.393 87.534 101.165Buiten:sporthalIndischebuurt 45.462 138.042 140.520 93.686 106.304Poort:topsportcentrum 131.522 150.305 126.529 119.390

Zwembaden totaal 435.139 444.167 422.903 335.160 353.469 333.167 331.130Haven:zwembadHaven 80.232 73.543 53.867 54.355 64.435 59.016 56.306Stad:zwembadStad 135.069 133.348 155.713 120.528 130.589 127.579 121.852Buiten:Vrijbuiter 219.838 237.276 213.323 160.277 158.445 146.572 152.972

Gemeente totaal 725.939 736.869 894.825 891.196 950.452 866.566 856.410

Bron: Gemeente Almere, Optisport B.V. In dit overzicht zijn alleen de gemeentelijke sportaccommodaties opgenomen.

>Inhoud

Page 69: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 67

Theaterbezoek in Almere in 2011Soort voorstelling aantal voorstellingen aantal bezoekers aandeel totaalCabaret 3 120 4%Dans 6 191 6%Familievoorstelling - - -Jazz - - -Jeugdtheater 5 123 4%Literairtheater 4 213 7%Musical 3 533 18%Muziek 1 62 2%Muziektheater 3 117 4%Klassiekemuziek - - -Opera - - -Show 4 142 5%Theater 45 1.362 45%Theaterconcert - - -Toneel - - -Wereldmuziek - - -Overig 6 178 6%

Totaal 80 3.041 100%2010 426 92.772

Bron: CorrosiaDe cijfers van de Schouwburg Almere over 2011 zijn niet bekend.

Bezoekers evenementen Almere in 2000-2011

Evenementbezoekers (x 1.000)

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011Afrikadag 13 13 5Afrique-CaribFestival 7 22 19 24AlmereHavenFestival 50 60 50 25 33 43 60ANWBKampeer-enVakantiedagen 35Bevrijdingsfestival 60 75 80 67 104 80CarribeanJumpUp 4 20Defqon1 32 35 38 40 35Doe-enkijkdag 15 15 15 15 15Evenaarfestival 30 35 18 20FestivalLaMère 6 18 11 16FreeFestival 10 13 22 28 25HistorischFestival 30 19 30 21 33 25IntochtSinterklaas 15 50 19 20JazzBelowTheSea 40 9 20 4 24 1 5Kermissen 30 30Kerstparade 100 102 45Koninginnedag 75 75 75 100Libellezomerweek 70 70 75 75 80 82 86Luilakmarkt 50 35 30 35 25 30MidlandClassicShow 25 13 13 20OpenluchtFestivalAlmere 32StraattheaterDeRodeLoper 15 20Surinamedag 8 8 8UPCHollandTriathlon 90 55 55 54 42 28 25WesternExperience 15 16 11WKFinaleopgrootscherm 20WKZoetwatervissen 20ZandAlmere 35 35 25 25

Samenvatting overige evenementen:Muziek 7 5 18 2 7Theater 24Cultuuroverig 166 2 4 17 18 13Sport 60 23 10 4 3 15 8Vrijetijd 11 5 30 11 5

Totaal 578 464 541 705 785 658 637

Bron: Almere City Marketing.Alle afzonderlijk genoemde evenementen hebben een (jaarlijks) bezoekersaantal van minimaal 5.000 bezoekers.

>Inhoud

Page 70: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

68 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bezoekers jongerencentra in 2007-2011Centrum 2007 2008 2009 2010 2011Jongerencentra 85.339 72.030 82.279 75.029 46.913Cobra*** 3.524 5.134 8.437 2.488 -HetKarwij 13.074 13.777 6.383 7.946 6.370Place2B 35.520 19.980 32.826 25.222 12.139DeMeester(voorheenTotum) 14.889 14.813 8.598 8.495 12.038Trapnotov(Haven) 9.032 3.876 13.035 17.968 15.141TheRock - - - 500 */** 700 */**DeSerre - - - 150 */** 200 */**TheMall 9.300 * 14.450 * 13.000 * 12.260 * 325

Jeugdlanden 28.269 34.842 30.895 25.806 24.026JeugdlandStad 14.063 14.696 13.950 11.506 ** 11.464JeugdlandHaven 5.299 8.806 8.763 8.275 ** 6.633JeugdlandBuiten 8.907 11.340 8.182 6.025 ** 5.929

Overige centra 13.851 12.585 13.339 12.838 39.248SpeeltuinHaven 13.851 12.585 13.339 12.838 39.248

Gemeente totaal 127.459 119.457 126.513 113.673 110.187

Bron: De Schoor, The Mall, The Rock.* Totaal is geschat.** Uniek bezoekersaantal.*** In 2011 onderdeel van buurtontmoetingscentrum, geen registratie voor jongeren.

Bezoekers multifunctionele centra 2000-2011Stadsdeel en multifunctioneel centrum 2000 2005 2009 2010 2011Almere Haven totaal 20.430 48.094 37.585 36.532 35.202Corrosia - 27.807 25.549 22.900 22.057Meenten&Grienden 20.430 20.287 12.036 13.632 13.145

Almere Stad totaal 212.408 328.101 378.309 362.943 384.639DeBazuin 35.963 30.611 19.899 16.696 15.931Cobra* - 17.608 20.490 25.848 33.459DeGlasbak - 34.883 37.671 41.501 47.269DeInloop 42.045 23.788 31.945 34.005 39.061DeDraaikolk 48.708 33.019 40.038 43.390 57.867Filmwijkcentrum - 42.133 64.756 61.170 48.779HetBoegbeeld - 42.940 61.668 53.113 54.459'tKardoes 34.045 31.855 19.837 18.559 21.930Kolkzicht - 20.721 23.866 24.258 25.370Parkwijk 24.239 29.608 41.229 44.403 40.514Stedenpunt 27.408 20.935 16.910 - -

Almere Buiten totaal 51.757 72.227 100.650 97.393 88.197DeCartoon - - 44.372 45.779 33.646HetForum 28.274 27.580 24.738 20.557 17.136DeWieken 23.483 44.647 31.540 31.057 37.415

Almere Poort totaal - - 627 10.934 11.583Amerika - - 627 10.934 11.583

Overige centra 65.658 10.919 - - -Wierden 26.442 - - - -Gouwen 22.853 - - - -HetKarwij 16.363 10.919 - - -

Gemeente totaal 350.253 459.341 517.171 507.802 519.621

Bron: De Schoor.* Samengevoegd met Cobra Junior.

>Inhoud

Page 71: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 69

Leden en collectie openbare bibliotheek in 2011Categorie Haven Stad Buiten totaal*Geregistreerde leden 7.088 37.154 18.527 64.356jeugdt/m12jaar 1.162 7.666 3.505 12.613jeugd13t/m18jaar 303 1.836 681 2.86919t/m64jaar 2.029 9.340 4.259 15.970vanaf65jaar 523 1.202 506 2.272Scholier 2.331 12.874 7.905 23.821Student 61 432 189 697Strippenkaartleners(18jaarenouder) 192 801 325 1.357Internetpas 314 2.074 792 3.259Overig 173 929 365 1.498

Collectie 38.052 196.294 65.053 302.877fictie(volwassen) 10.703 41.803 14.238 66.744non-fictie(volwassen) 6.658 51.773 11.282 69.725fictie(jeugd) 11.412 49.928 23.699 87.770non-fictie(jeugd) 4.051 18.319 8.830 31.935muziekCD** 680 11.785 835 13.300bladmuziek 0 4.471 0 4.471overigemedia 4.548 18.215 6.169 28.932

Uitleningen 189.961 1.175.702 382.310 1.761.742

Bron: De Nieuwe Bibliotheek Almere.* Totaal is inclusief overige stadsdelen.** Een gedeelte van de collectie wisselt over de verschillende filialen.

Kunstencentrum, cursistendeelname 2010 en 2011

Produktgroepcursistcontacturen cursistenaantallen

2010 2011 2010 2011 %Muziek 44.447 39.900 1.750 1.638 46%Talentklassen/podiumklassen 264 298 16 19 1%Ensembles 17.466 17.338 319 334 9%Dans 18.118 22.354 520 665 19%Theater/musical 13.349 13.645 212 218 6%Beeldendekunst 33.386 37.646 521 545 15%Multimedia 2.498 2.924 80 105 3%Literair 200 584 6 13 0%

Totaal 129.728 134.689 3.424 3.537 100%

Bron: Kunstencentrum ‘de Kunstlinie’.

Kunstencentrum, cursistenaantallen 2001-2011Produktgroep 2001 2005 2008 2009 2010 2011AlgemeneVorming 602 565 150 126 - -Muziek 1.434 1.438 1.482 1.698 1.750 1.638Talentklassen/podiumklassen - - 15 14 16 19Ensembles 258 262 270 314 319 334Dans 210 207 370 357 520 665Theater/musical 204 226 345 183 212 218Beeldendekunst 138 256 508 422 521 545CWP/MultiMedia - - 131 170 80 105Literair - - - - 6 13

Totaal 2.846 2.954 3.271 3.284 3.424 3.537

Bron: Kunstencentrum ‘de Kunstlinie’.

>Inhoud

Page 72: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

70 SocialeAtlasvanAlmere2012

Kunstencentrum, deelname aan kunsteducatie 2010 en 2011

Soort educatie2010 2011

leerlingen leerkrachten scholen leerlingen leerkrachten scholenBasisonderwijsVoorstellingen/tentoonstellingen 12.677 67 8.797 59Schoolprojecten 271 2 1.574 5Kunstenaarindeklas 9.860 69 9.073 52Magazijnkist 14.547 69 14.287 59Cursussenenworkshops 233 45 223 32Beleidsadvisering 6 3Maatwerk 114 113

Voortgezet onderwijsVoorstellingen 15.032 12 9.045 49Maatwerk(projecten/workshops) 6.846 12 1.341 35

Bron: Kunstencentrum ‘de Kunstlinie’.

Volkstuinen, stadsweiden en bijentuinen in Almere, per wijk, 1 januari 2012

Stadsdeel en wijkcomplex naam soort oppervlakte volkstuin (m2)

bruto nettoAlmere Haven totaal 465.438 425.151102DeWerven Wittewerf volkstuinen 2.813 2.813103DeHoven Binnenhof volkstuinen 2.188 1.416104DeMeenten Dijkmeent stadsweiden 16.051 16.051104DeMeenten DeWindhoek volkstuinen 58.262 35.626104DeMeenten DeWindhoek stadsweiden 27.323 27.323105DeGrienden/overigAlmereHaven Waterlandsetuinen volkstuinen(recreatietuinen) 260.945 260.945106DeMarken Spittershoek volkstuinen 22.844 21.253106DeMarken Spittershoek stadsweiden 25.563 25.563107DeGouwen Gouwen volkstuinen 41.393 28.929108DeWierden Hoekwierde volkstuinen 3.751 3.342199Nognietingedeeld Beginbos bijentuinen 4.305 1.890

Almere Stad totaal 170.804 142.783206Waterwijk Andreatuinen volkstuinen 24.958 17.479206Waterwijk Keurtuinen volkstuinen 18.582 13.647210Kruidenwijk Disteltuinen volkstuinen 2.092 1.727210Kruidenwijk Kruidenwijk2E9 stadsweiden 13.130 13.130210Kruidenwijk Kruidenwijk2E9West stadsweiden 11.981 11.981210Kruidenwijk Kruidentuin volkstuinen 15.704 11.841211Stedenwijk Annatuinen volkstuinen 20.091 15.544211Stedenwijk Spanningsveld volkstuinen 35.523 30.770211Stedenwijk Spanningsveld stadsweiden 15.547 15.547211Stedenwijk Spanningsveld-Bos stadsweiden 10.415 10.415215Noorderplassen Vaartsluisbos bijentuinen 2.781 702

Almere Buiten totaal 58.705 57.526305Bouwmeesterbuurt Baaituinen volkstuinen 11.343 11.231305Bouwmeesterbuurt Bouwmeesterbuurt stadsweiden 4.414 4.414305Bouwmeesterbuurt Poldertuinen volkstuinen 3.068 2.754306Landgoederenbuurt Landgoederenbuurt stadsweiden 2.596 2.596306Landgoederenbuurt Landgoederenbuurt3F2 stadsweiden 2.877 2.877372DeVaart DeVaarttuin volkstuinen 17.255 16.502372DeVaart DeVaartOV1 stadsweiden 10.667 10.667373Buitenvaart DeVaartOV4 stadsweiden 6.485 6.485

Gemeente totaal 694.947 625.460

Bron: Gemeente Almere.

>Inhoud

Page 73: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 71

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen, 1998-2010

Partij8 mei 1998 6 maart 2002 7 maart 2006 3 maart 2010

stemmen in % zetels stemmen in % zetels stemmen in % zetels stemmen in % zetelsPartijvoordeVrijheid - - - - - - - - - 17.450 21,6% 9PartijvandeArbeid 9.374 20,8% 9 9.081 17,1% 7 16.606 27,5% 12 14.393 17,8% 8VVD 13.018 28,8% 12 10.335 19,5% 8 10.172 16,8% 7 12.381 15,3% 7D66 5.204 11,5% 5 3.070 5,8% 2 2.183 3,6% 1 6.693 8,3% 3GroenLinks 4.907 10,9% 4 5.634 10,6% 4 4.440 7,4% 3 6.437 8,0% 3LeefbaarAlmere - - - 11.411 21,5% 9 6.430 10,6% 4 5.960 7,4% 3SP - - - - - - 5.628 9,3% 4 3.869 4,8% 2CDA 3.948 8,7% 3 5.206 9,8% 4 4.610 7,6% 3 3.752 4,6% 2ChristenUnie - - - 1.995 3,8% 1 2.336 3,9% 2 2.328 2,9% 1TON - - - - - - - - - 1.813 2,2% 1VerenigdeSeniorenPartij* 1.667 3,7% 1 1.844 3,5% 1 1.778 2,9% 1 1.507 1,9% -AlmerePartij 3.124 6,9% 3 2.984 5,6% 2 3.436 5,7% 2 1.275 1,6% -AlmereVoorIedereenPartij - - - - - - - - - 961 1,2% -NederlandseMoslimPartij - - - - - - - - - 953 1,2% -KlimaatenOmgevingsPartij - - - - - - - - - 522 0,6% -NationaleDemocratischePartij - - - - - - - - - 402 0,5% -StadspartijAlmere 1.826 4,0% 1 1.497 2,8% 1 1.000 1,7% - - - -GPV/RPF/SGP** 1.319 2,9% 1 - - - - - - - - -overige 757 1,7% - - - - 1.774 2,9% - - - -Totaal 45.144 100% 39 53.057 100% 39 60.393 100% 39 80.696 100% 39opkomstpercentage 50,8% 47,6% 47,9% 59,0%

Totaal 45.144 100% 39 53.057 100% 39 60.393 100% 39 80.696 100% 39opkomstpercentage 50,8% 47,6% 47,9% 59,0%

Bron: Gemeente Almere.* In 1998 onder de naam AOV/UNIE 55+.** GPV en RPF zijn tussen 1998 en 2002 samengegaan onder de naam ChristenUnie. De SGP deed in 2002 niet meer mee.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen, 2010

PartijAlmere Haven Almere Stad Almere Buiten totaal *

stemmen in % stemmen in % stemmen in % stemmen in %PartijvoordeVrijheid 2.383 22,6% 9.837 21,9% 4.622 21,5% 17.450 21,6%PartijvandeArbeid 1.624 15,4% 8.462 18,8% 3.660 17,0% 14.393 17,8%VVD 1.342 12,7% 6.937 15,4% 3.327 15,4% 12.381 15,3%D66 818 7,8% 3.746 8,3% 1.770 8,2% 6.693 8,3%GroenLinks 1.037 9,8% 3.352 7,5% 1.696 7,9% 6.437 8,0%LeefbaarAlmere 1.306 12,4% 2.960 6,6% 1.521 7,1% 5.960 7,4%SP 610 5,8% 2.069 4,6% 1.029 4,8% 3.869 4,8%CDA 362 3,4% 2.103 4,7% 1.096 5,1% 3.752 4,6%ChristenUnie 188 1,8% 1.406 3,1% 624 2,9% 2.328 2,9%TrotsopNederland 221 2,1% 948 2,1% 571 2,7% 1.813 2,2%VerenigdeSeniorenPartij 269 2,5% 829 1,8% 354 1,6% 1.507 1,9%AlmerePartij 158 1,5% 719 1,6% 359 1,7% 1.275 1,6%AlmereVoorIedereenPartij 93 0,9% 515 1,1% 292 1,4% 961 1,2%NederlandseMoslimPartij 64 0,6% 567 1,3% 291 1,4% 953 1,2%KlimaatenOmgevingsPartij 39 0,4% 280 0,6% 183 0,8% 522 0,6%NationaleDemocratischePartij 40 0,4% 199 0,4% 145 0,7% 402 0,5%

Totaal 10.554 100% 44.929 100% 21.540 100% 80.696 100%opkomstpercentage 60,2% 58,6% 55,1% 59,0%

Bron: Gemeente Almere.* inclusief overige stadsdelenKiezers hebben vrije keuze van stembureau. Er is dus niet in alle gevallen gestemd in het eigen stadsdeel.

>Inhoud

Page 74: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

72 SocialeAtlasvanAlmere2012

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010 Buiten

2010 Stad

2010 Haven

2010 Gemeente

2006 Gemeente

2002 Gemeente

1998 Gemeente

1994 Gemeente

PVV PvdA VVDD'66 GroenLinks Leefbaar AlmereSP CDA Overig

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 1994 - 2010

Bron: Gemeente Almere.Verdeling op basis van locatie stembureaus.Almere Stad is inclusief Almere Hout en Almere Poort.Onder “overig” vallen alle partijen die in de getoonde verkiezingen gemiddeld minder dan 5% hebben behaald.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen, 2003-2012

Partij2003 2006 2010 2012

stemmen in % stemmen in % stemmen in % stemmen in % Ned.%PartijvandeArbeid 26.133 30,6% 24.240 25,5% 22.295 23,7% 27.154 28,7% 24,8%VVD 21.145 24,8% 17.371 18,3% 24.377 25,9% 26.928 28,4% 26,6%PartijvoordeVrijheid - - 8.075 0 16.641 17,7% 13.132 13,9% 10,1%SP 5.334 6,3% 16.491 17,3% 8.857 9,4% 9.048 9,6% 9,7%D66 4.409 5,2% 1.651 1,7% 5.990 6,4% 6.163 6,5% 8,0%CDA 13.459 15,8% 16.448 17,3% 4.850 5,2% 2.576 2,7% 8,5%50PLUS - - - - - - 2.307 2,4% 1,9%PartijvoordeDieren - - 2.340 0 1.505 1,6% 2.258 2,4% 1,9%GroenLinks 4.804 5,6% 4.220 4,4% 6.120 6,5% 1.825 1,9% 2,3%ChristenUnie 1.255 1,5% 2.650 2,8% 1.947 2,1% 1.749 1,8% 3,1%Piratenpartij - - - - 158 0,2% 465 0,5% 0,3%SGP 90 0,1% 100 0,1% 118 0,1% 259 0,3% 2,1%PartijvoorMensenSpirit - - - - 296 0,3% 200 0,2% 0,2%SOPN - - - - - - 197 0,2% 0,1%PartijvandeToekomst - - - - - - 138 0,1% 0,1%DemocratischPolitiekKeerpunt - - - - - - 114 0,1% 0,1%LibertarischePartij - - - - - - 49 0,1% 0,0%AntiEuropaPartij - - - - - - 36 0,0% 0,0%LiberaalDemocratischePartij - - - - - - 30 0,0% 0,0%NederlandLokaal - - - - - - 24 0,0% 0,0%LeefbaarNederland 518 0,6% - - - - - - -LPF 7.259 8,5% 290 0,3% - - - - -TrotsopNederland - - - - 770 0,8% - - -Lijst17 - - - - 81 0,1% - - -Lijst19 - - - - 78 0,1% - - -Partijéén - - - - 32 0,0% - - -NieuwNederland - - - - 19 0,0% - - -overige 912 1,1% 1.206 1,3% - - - - -

Totaal 85.318 100% 95.082 100% 94.134 100% 94.652 100% 100%opkomstpercentage 76,2% 76,6% 71,3% 69,1% 74,6%

Bron: Gemeente Almere.

>Inhoud

Page 75: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 73

Uitslag verkiezingen Provinciale Staten, Almere en Flevoland, 1999-2011

Partij1999 2003 2007 2011

Almere % Flevoland Almere % Flevoland Almere % Flevoland Almere abs. Almere % FlevolandVVD 37,1% 28,7% 26,8% 22,7% 28,3% 22,8% 15.435 23,3% 23,0%PartijvandeArbeid 21,1% 17,0% 29,0% 22,8% 21,3% 17,0% 13.125 19,8% 15,9%PartijvoordeVrijheid - - - - - - 12.227 18,5% 15,0%SP - - 5,9% 4,6% 17,8% 14,0% 6.397 9,7% 8,6%D66 9,1% 6,8% 7,1% 5,0% 2,6% 2,1% 5.335 8,1% 6,5%GroenLinks 14,4% 10,8% 7,7% 6,4% 7,0% 5,5% 4.495 6,8% 5,7%CDA 9,8% 20,4% 11,7% 20,8% 12,0% 19,0% 2.850 4,3% 10,6%50PLUS - - - - - - 1.864 2,8% 2,5%PartijvoordeDieren - - - - 4,2% 3,2% 1.851 2,8% 2,3%ChristenUnie - - 2,8% 8,0% 4,9% 11,2% 1.580 2,4% 6,0%LeefbaarAlmere - - - - - - 880 1,3% 0,6%GPV/RPF/SGP* 3,4% 12,0% 0,3% 3,3% 0,2% 3,5% 141 0,2% 3,3%Overige 5,2% 4,3% 8,7% 6,4% 1,6% 1,7% - - -

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 66.180 100% 100%opkomstpercentage 36,7% 44,3% 38,0% 45,4% 37,0% 49,9% 49,4% 53,6%

Bron: Gemeente Almere.* in 2003: SGP

Uitslag verkiezingen Europees Parlement 1994-2009Partij 1994 1999 2004 2009

stemmen in % stemmen in % stemmen in % stemmen in %PartijvoordeVrijheid 10.889 27,1%PartijvandeArbeid 5.985 29,6% 5.832 25,9% 11.355 29,9% 5.111 12,7%VVD 5.010 24,7% 6.215 27,7% 6.537 17,2% 4.851 12,1%D66 3.793 18,7% 1.819 8,1% 2.351 6,2% 4.838 12,1%GroenLinks 991 4,9% 3.537 15,7% 3.273 8,6% 3.642 9,1%SP 291 1,4% 1.135 5,0% 3.172 8,3% 3.268 8,1%CDA 2.737 13,5% 2.487 11,1% 3.867 10,2% 3.232 8,1%PartijvoordeDieren 1.728 4,5% 2.084 5,2%ChristenUnie/SGP 1.041 2,7% 1.224 3,1%EuropaTransparant 2.670 7,0%LPF 1.517 4,0%SGP/RPF/GPV 526 2,6% 803 3,6%ConservatieveDemocraten 360 1,8% 129 0,6%overige 554 2,7% 519 2,3% 488 1,3% 979 2,4%

Totaal 20.247 100,0% 22.476 100,0% 37.999 100,0% 40.118 100,0%opkomstpercentage 29,5% 23,9% 32,3% 30,8%

Bron: Gemeente Almere.

Oplage betaalde dagbladen in Almere in 2009-2011

Krant2009 2010 2011

oplage in % huishoudens oplage in % huishoudens oplage in % huishoudensDeTelegraaf 11.183 15% 10.964 14% 10.362 13%DeVolkskrant 2.674 3% 2.612 3% 2.674 3%HetParool 1.805 2% 2.154 3% 1.595 2%AlgemeenDagblad 908 1% 1.041 1% 1.077 1%NRCHandelsblad 1.062 1% 971 1% 967 1%NRC.next 604 1% 569 1% 594 1%Trouw 605 1% 574 1% 576 1%DagbladvanAlmere/Gooi-enEemlander 662 1% 585 1% 545 1%NederlandsDagblad 142 0% 136 0% 124 0%Overigedagbladen 15 0% 14 0% 17 0%

Gemeente totaal 19.660 26% 19.620 25% 18.531 23%

Bron: Cebuco.Weergegeven is de betaalde oplage van de verschillende dagbladen, absoluut en in procenten van het aantal huishoudens.

>Inhoud

Page 76: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

74 SocialeAtlasvanAlmere2012

Gemiddeld inkomen in euro’s in 2009

Wijkindelinginwoners huishoudens gestand. huish. ink.

persoonlijk inkomen aantal besteedbaar inkomen aantal laag inkomen

hoog inkomen2009 2008 2009 2009 2008 2009

Almere Haven 22.300 21.600 22.140 32.900 32.700 10.070 43% 19%101CentrumAlmereHaven 21.700 20.900 1.470 25.200 24.700 910 54% 13%102DeWerven 18.000 17.300 2.550 26.000 26.000 1.250 54% 9%103DeHoven 17.800 17.300 2.270 28.100 27.600 1.040 56% 9%104DeMeenten 23.500 22.300 2.300 36.700 36.500 980 27% 21%105DeGrienden 22.600 21.700 2.240 34.800 34.400 980 38% 19%106DeMarken 22.500 22.100 2.840 34.000 34.700 1.240 33% 21%107DeGouwen 23.700 23.200 2.540 35.800 36.600 1.080 31% 27%108DeWierden 17.000 17.300 3.690 25.700 26.300 1.760 62% 7%109DeVelden 36.300 34.300 1.760 59.500 57.700 630 8% 62%OverigAlmereHaven x x x x x x x x

Almere Stad 21.300 20.700 107.540 35.300 34.900 41.990 37% 20%201CentrumAlmereStad 23.900 23.100 4.200 28.100 27.100 2.200 37% 20%202Filmwijk 21.900 21.400 10.330 36.500 35.700 4.030 34% 22%203Danswijk 19.800 19.100 5.690 35.300 34.800 2.090 37% 17%204Parkwijk 21.700 21.200 5.940 39.400 39.400 2.120 30% 24%205Verzetswijk 23.300 22.800 3.610 39.000 38.800 1.370 23% 26%206Waterwijk 20.800 20.100 8.250 33.300 33.200 3.350 41% 15%207TussendeVaartenNoord 19.400 19.700 5.620 34.600 35.600 2.020 38% 17%208TussendeVaartenZuid 21.100 20.800 10.210 36.800 35.700 3.690 31% 19%209Staatsliedenwijk 15.000 15.800 2.850 23.500 24.300 1.280 68% 3%210Kruidenwijk 20.100 19.100 8.210 33.600 32.000 3.310 42% 16%211Stedenwijk 18.100 17.800 9.770 29.200 28.700 4.160 50% 10%212MuziekwijkNoord 23.600 22.800 10.920 37.400 38.200 4.430 31% 24%213MuziekwijkZuid 20.300 19.800 6.550 34.200 34.500 2.590 37% 16%214Literatuurwijk 20.800 20.000 10.250 38.600 37.600 3.510 35% 23%215Noorderplassen 29.300 30.000 4.920 50.900 51.900 1.780 20% 43%OverigAlmereStad x x x x x x x x

Almere Buiten 20.400 20.100 55.720 34.800 34.100 21.120 38% 18%301CentrumAlmereBuiten 16.000 16.000 1.350 23.300 22.700 660 68% 5%302Oostvaardersbuurt 20.400 20.000 6.220 37.800 36.000 2.120 35% 21%303Seizoenenbuurt 21.400 20.800 5.370 37.500 36.100 1.980 36% 19%304Molenbuurt 16.700 16.900 4.100 29.800 30.300 1.590 52% 13%305Bouwmeesterbuurt 18.400 17.600 4.280 30.100 29.800 1.770 48% 9%306Landgoederenbuurt 21.200 20.600 4.360 38.600 37.100 1.600 34% 24%307Faunabuurt 20.400 19.600 4.190 36.800 36.900 1.550 35% 18%308Bloemenbuurt 20.200 19.900 5.780 32.700 32.400 2.400 40% 17%309Regenboogbuurt 20.800 20.800 5.630 34.500 34.800 2.160 38% 18%310Indischebuurt 18.800 19.400 940 28.600 29.800 420 46% 5%311Eilandenbuurt 23.000 22.800 5.480 37.900 37.400 2.030 32% 25%312Stripheldenbuurt 21.000 20.900 6.540 35.900 34.300 2.320 30% 19%313Sieradenbuurt 28.000 27.300 1.140 43.300 42.900 430 14% 40%OverigAlmereBuiten x x x x x x x x

Almere Poort 23.100 x 1.450 30.800 x 640 36% 14%401Europakwartier 25.500 - 710 30.000 - 360 36% 17%402Columbuskwartier 20.300 - 630 29.900 - 250 40% 8%403Homeruskwartier x - x x - x x xOverigAlmerePoort - x - - x - - -

Almere Hout 39.800 40.600 1.310 60.300 60.800 510 12% 65%502Vogelhorst 42.000 41.900 1.080 62.800 62.200 420 9% 67%OverigAlmereHout x x x x x x x x

Gemeente totaal 21.300 20.800 188.160 35.000 34.600 74.330 38% 19%Nederland 21.500 21.100 16.574.990 34.300 34.300 7.017.660 40% 20%

Bron: CBS, Regionale inkomensverdeling 2009.Zie uitleg op de volgende bladzijde.

>Inhoud

Page 77: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 75

Gem. inkomen per huishouden€ 0 tot € 29.900€ 29.900 tot € 34.800€ 34.800 tot € 37.600€ 37.600 tot € 62.800

BedrijventerreinStadsdeelgrens

Almere Poort

Almere Pampus

Almere Stad

Almere Buiten

Almere Hout

Almere Haven

109

274

214

273

403402

401

404405

471

472

473

108

213211

101

102

104

103

107

171

106

105

212

210

215

201

209 271

272206

202

204

205

275

203 276

502

110

208

207 306

307

308

305

371

372

373

304

301

303

309

310

302

311

312

313

173

Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden, 2009

Bron: CBS, Regionale Inkomensverdeling 2009.De gegevens hebben betrekking op het fiscaal jaar 2009. Het Regionaal Inkomensonderzoek van het CBS is voornamelijk gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst, maar aangevuld met niet belastbare inkomensbestanddelen zoals huursubsidie, studiefinanciering en kinderbijslag. De uiteindelijke RIO-resultaten zijn gebaseerd op een steekproef van twee miljoen huishoudens.Weergegeven wordt het gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen. Deze bestaat uit het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie, premies inkomens- en ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen. Het bruto inkomen bestaat uit het primair inkomen (inkomen uit arbeid, onderneming en vermogen) verhoogd met: -uitkeringen inkomensverzekering zoals uitkeringen WW, WAO en AOW, -uitkeringen sociale voorziening zoals de Bijstand, -gebonden overdrachten zoals huursubsidie en tegemoet-koming studiekosten, en -ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie. Het weergegeven bedrag is inclusief de bijdragen van werknemers, werkgevers, uitkeringsontvangers en uitkeringsinstanties in de premies voor de sociale verzekeringen.Het gemiddeld inkomen van inwoners betreft het gemiddelde van het persoonlijk inkomen van inwoners. Dit persoonlijk inkomen wordt op vergelijk-bare wijze berekend zoals hierboven is beschreven met dien verstande dat premies ziektekostenverzekering, premies volksverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen niet in mindering zijn gebracht.Voor de laatste twee kolommen is gebruik gemaakt van het gestandaardiseerd huishoudensinkomen. Gestandaardiseerd wil zeggen dat huishoudens van verschillende grootte en samenstelling qua inkomen vergelijkbaar zijn gemaakt met een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaarts-niveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar. De inkomensgrenzen zijn zodanig gekozen dat landelijk gezien 40% van de huishoudens behoort tot de lage inkomens en 20% behoort tot de hoge inkomens.In verband met betrouwbaarheid van de uitkomsten is de ondergrens voor publicatie voor individuen gesteld op 200 en voor huishoudens op 70.

>Inhoud

Page 78: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

76 SocialeAtlasvanAlmere2012

Niet-werkende werkzoekenden, 1 januari 2012

Wijkindelingnaar geslacht naar etniciteit Duur totaal (in %) totaal

man vrouw Ant/Sur Tur/Mar overig Nederl. >=1 jaar 2012 2011 abs.Almere Haven 6% 6% 9% 11% 10% 4% 2% 6% 6% 862101CentrumAlmereHaven 10% 10% 12% 33% 17% 6% 2% 10% 11% 88102DeWerven 7% 8% 11% 6% 17% 5% 2% 7% 8% 137103DeHoven 8% 8% 10% 19% 11% 5% 3% 8% 10% 128104DeMeenten 6% 4% 9% 6% 8% 4% 2% 5% 5% 78105DeGrienden 3% 4% 5% 12% 6% 3% 1% 4% 4% 58106DeMarken 5% 6% 10% 10% 8% 4% 2% 5% 6% 101107DeGouwen 4% 3% 4% 11% 4% 4% 1% 4% 4% 72108DeWierden 8% 7% 11% 6% 13% 5% 2% 8% 8% 171109DeVelden 3% 2% 5% x 3% 2% 1% 2% 2% 29OverigAlmereHaven x x x x x x x x x x

Almere Stad 5% 5% 7% 8% 8% 3% 2% 5% 5% 3.848201CentrumAlmereStad 11% 7% 15% 11% 12% 5% 1% 9% 12% 281202Filmwijk 5% 5% 8% 9% 8% 3% 2% 5% 6% 385203Danswijk 4% 5% 7% 5% 6% 3% 1% 5% 5% 188204Parkwijk 4% 5% 8% 6% 7% 3% 2% 4% 4% 169205Verzetswijk 3% 4% 6% 7% 4% 2% 1% 4% 4% 93206Waterwijk 4% 4% 6% 8% 5% 3% 1% 4% 4% 237207TussendeVaartenNoord 5% 6% 6% 10% 8% 3% 2% 6% 6% 234208TussendeVaartenZuid 5% 4% 5% 5% 7% 3% 2% 5% 5% 311209Staatsliedenwijk 11% 12% 13% 12% 16% 7% 3% 12% 12% 217210Kruidenwijk 6% 6% 8% 11% 8% 5% 2% 6% 6% 369211Stedenwijk 7% 7% 8% 9% 11% 5% 2% 7% 8% 501212MuziekwijkNoord 4% 4% 5% 6% 6% 3% 1% 4% 4% 298213MuziekwijkZuid 4% 5% 5% 9% 6% 4% 2% 5% 5% 213214Literatuurwijk 4% 3% 4% 6% 6% 2% 1% 3% 4% 236215Noorderplassen 2% 3% 4% 6% 3% 2% 1% 3% 3% 116OverigAlmereStad x x x x x x x x x x

Almere Buiten 5% 5% 7% 9% 8% 3% 2% 5% 5% 1.918301CentrumAlmereBuiten 8% 8% 8% 5% 13% 6% 2% 8% 10% 65302Oostvaardersbuurt 5% 5% 6% 7% 8% 3% 1% 5% 5% 212303Seizoenenbuurt 4% 4% 5% 10% 6% 3% 2% 4% 5% 150304Molenbuurt 8% 8% 12% 17% 10% 5% 2% 8% 7% 226305Bouwmeesterbuurt 5% 6% 7% 15% 10% 4% 2% 6% 5% 182306Landgoederenbuurt 4% 5% 7% 18% 6% 3% 1% 4% 4% 129307Faunabuurt 4% 4% 4% 7% 6% 3% 1% 4% 4% 123308Bloemenbuurt 5% 6% 7% 11% 8% 4% 2% 5% 6% 197309Regenboogbuurt 5% 5% 8% 6% 9% 3% 2% 5% 6% 207310Indischebuurt 6% 6% 7% 12% 8% 4% 1% 6% 7% 39311Eilandenbuurt 5% 5% 7% 5% 7% 3% 1% 5% 5% 204312Stripheldenbuurt 4% 4% 5% 8% 5% 3% 1% 4% 4% 162313Sieradenbuurt 1% 2% 4% x 2% 1% 0% 1% 2% 11OverigAlmereBuiten 4% 4% x x 4% 4% 1% 4% 5% 11

Almere Poort 3% 3% 6% 2% 5% 2% 0% 3% 3% 142401Europakwartier 3% 3% 6% 1% 3% 1% 1% 3% 3% 41402Columbuskwartier 3% 2% 5% 2% 6% 1% 0% 3% 4% 31403Homeruskwartier 4% 4% 5% 4% 5% 3% 0% 4% 2% 70OverigAlmerePoort x x x x x x x x x x

Almere Hout 2% 2% 3% x 2% 2% 1% 2% 3% 16502Vogelhorst 2% 2% 0% x 3% 2% 1% 2% 3% 16OverigAlmereHout x x x x x x x x x x

Gemeente totaal 5% 5% 7% 8% 8% 3% 2% 5% 5% 6.797

Bron: UWV WERKbedrijf.Niet-werkende werkzoekenden worden weergegeven in procenten van het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar in de betreffende bevolkingsgroep cq categorie; in de totaalkolom ook in absolute aantallen.Gemeente totaal is inclusief de getallen onder de ‘x’.Cijfers per stadsdeel naar leeftijdgroep vindt u op blz. 56.

>Inhoud

Page 79: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 77

Huurtoeslag 2009, uitkeringen WW en arbeidsongeschiktheid ultimo 2011, per postcode-wijkindeling

Postcode-wijkindelinghuurtoeslag WW-

uitkeringen Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

naar leeftijd duur totaal

huish.<65 huish. 65+ abs. in % 15-34 34-45 46-54 55-64 >5 jaar abs. in % % 2009Almere Haven 1.581 775 500 3% 5% 8% 10% 18% 7% 1.520 10% 8%1351DeGouwen/Marken/Steiger 0 0 66 4% 2% 5% 6% 15% 6% 120 8% 7%1352DeGouwen/DeHoven 49 41 45 4% 4% 5% 5% 17% 6% 96 8% 8%1353DeWierden/DeHoven/CentrumHaven 560 295 107 4% 6% 11% 14% 24% 9% 361 12% 10%1354DeHoven/DeWerven/CentrumHaven 436 121 55 3% 7% 10% 15% 23% 8% 237 12% 10%1355DeMarken/DeWerven 163 90 55 3% 5% 10% 11% 16% 7% 185 10% 9%1356DeGrienden/DeMeenten 153 91 51 3% 6% 6% 8% 15% 7% 180 9% 8%1357DeMeenten/Werven/CentrumHaven 200 137 92 4% 3% 8% 11% 18% 7% 232 10% 8%1358overigAlmereHaven 0 0 x x 2% 1% 4% 7% 2% 13 4% 3%1359DeVelden 20 0 29 2% 12% 2% 4% 11% 4% 96 8% 5%Almere Stad 4.406 1.888 2.456 3% 3% 5% 8% 17% 5% 5.318 7% 6%1311MuziekwijkNoord 111 130 101 3% 2% 4% 6% 18% 5% 214 6% 6%1312MuziekwijkNoord/Staatsliedenbuurt 284 141 140 3% 3% 4% 7% 16% 5% 338 6% 6%1313Kruidenwijk 103 111 139 4% 3% 5% 7% 16% 5% 248 7% 6%1314Kruidenwijk/Staatsl./CentrumStad 733 176 172 4% 5% 7% 14% 19% 6% 407 9% 7%1315CentrumAlmereStad 204 87 90 3% 3% 6% 13% 17% 4% 189 7% 5%1316Waterwijk/Noorderpl./Markerkant 56 27 89 3% 4% 5% 7% 14% 6% 250 7% 7%1317Waterwijk 184 126 89 3% 3% 6% 10% 18% 6% 256 8% 7%1318TussendeVaartenNrd/Verzetswijk 339 104 217 3% 4% 4% 8% 17% 4% 420 6% 5%1319Noorderplassen 24 0 97 3% 4% 2% 7% 12% 3% 157 5% 4%1321Literatuurwijk 222 132 177 3% 2% 4% 6% 18% 4% 369 5% 5%1323MuziekwijkZuid 186 213 144 3% 3% 4% 8% 17% 5% 346 7% 6%1324Stedenwijk 752 294 298 4% 4% 7% 13% 21% 7% 701 10% 9%1325Filmwijk 576 135 243 3% 2% 5% 7% 14% 4% 451 6% 5%1326Parkwijk/Danswijk 398 116 243 3% 3% 5% 7% 19% 5% 541 7% 5%1328TussendeVaartenZuid 234 96 217 3% 3% 4% 9% 21% 4% 431 6% 6%

Almere Buiten 2.263 773 1.225 3% 3% 5% 8% 17% 5% 2.589 7% 6%1331Buitenvaart 0 0 x x x x x x x x x x1332DeVaart 0 0 x x x x x x x x x x1333Molenb./Bouwm./Landgoederenbuurt 711 258 293 3% 4% 5% 9% 17% 5% 733 8% 7%1334CentrumAlmereBuiten 171 125 33 4% 4% 4% 10% 26% 6% 70 8% 8%1335Seizoenenb./Oostvaard./Indischebuurt 425 88 256 3% 3% 5% 8% 16% 4% 508 6% 5%1336Stripheldenbuurt/Sieradenbuurt 129 32 140 3% 3% 5% 9% 16% 4% 309 6% 5%1338Bloemenbuurt/Faunabuurt 403 236 218 3% 3% 5% 7% 17% 5% 468 7% 6%1339Regenboogbuurt/Eilandenbuurt 424 34 285 4% 3% 5% 7% 16% 4% 501 6% 5%Almere Poort 79 0 109 2% 2% 2% 6% 14% 3% 156 3% 3%1363Homeruskw./Columbuskw./Europakw. 79 0 109 2% 2% 2% 6% 14% 3% 156 3% 3%Almere Hout 0 0 15 2% 2% 1% 3% 6% 3% 27 3% 4%1343Vogelhorst 0 0 15 2% 3% 0% 2% 7% 3% 27 3% 4%1349overigAlmereHout 0 0 x x x x x x x x x xGemeente totaal 8.329 3.436 4.316 3% 3% 5% 8% 17% 5% 9.624 7% 6%

Bron: UWV Uitkeren, Belastingdienst.Weergegeven zijn de toekenningen van huurtoeslag, waarbij onderscheid is gemaakt naar aanvragers van 65 jaar en ouder (huish. 65+) en overig (huish. <65) in de periode van het betrokken jaar.Gegevens over uitkeringen WW en arbeidsongeschiktheid (WAO, WAZ, Wajong en WIA) zijn uitsluitend beschikbaar voor postcodegebieden. Achter elke postcode staat de wijk of wijken genoemd, waar de meeste postcodes in deze postcodewijk toe behoren. Enkele wijken zijn versnipperd in meerdere postcodewijken. Postcodewijken met een zeer klein aantal inwoners worden in de tabel niet weergegeven, maar de aantallen zijn wel meegenomen bij de stadsdeeltotalen.WW-uitkeringen zijn lopende WW-uitkeringen per einde van het jaar. Omdat het na het ontstaan van werkloosheid veelal enige tijd duurt voordat het recht op uitkering en de duur en hoogte daarvan zijn vastgesteld, betreft het een voorlopige telling.Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn uitkeringen WAO, WAZ, Wajong en WIA per einde van het jaar (in de laatste kolom het vorige jaar). Het aantal uitkeringen wordt geteld door het aantal betalingen te tellen, uitgezonderd betalingen die gekenmerkt staan als laatste betaling of nabetaling.Uitkeringen worden weergegeven in procenten van de betreffende bevolkingsgroep van 15 t/m 64 jaar.Gemeente totaal is inclusief de getallen onder de ‘x’.Meer cijfers per stadsdeel vindt u op blz. 57 (WW) en blz. 58 (arbeidsongeschiktheid).

>Inhoud

Page 80: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

78 SocialeAtlasvanAlmere2012

Minima-huishoudens 2011, bijstandsuitkeringen en betalingsachterstanden, 1 januari 2012

Wijkindelingminima (huishoudens) bijstandsuitkeringen betalings-

achterstandtot.abs. tot.% langdurig abs. in %Almere Haven 2.098 21% 9% 774 8% 6%101CentrumAlmereHaven 268 29% 12% 93 10% 7%102DeWerven 376 29% 13% 138 11% 5%103DeHoven 352 31% 14% 137 12% 8%104DeMeenten 143 14% 4% 56 5% 3%105DeGrienden 160 16% 10% 60 6% 3%106DeMarken 158 13% 5% 66 5% 11%107DeGouwen 97 8% 3% 31 3% 11%108DeWierden 544 33% 14% 193 12% 5%109DeVelden 0 0% 0% 0 0% -OverigAlmereHaven 0 0% 0% 0 0% -

Almere Stad 6.464 14% 6% 2.757 6% 6%201CentrumAlmereStad 442 17% 5% 196 8% 14%202Filmwijk 667 15% 6% 303 7% 6%203Danswijk 299 13% 5% 131 6% 6%204Parkwijk 287 13% 5% 119 5% 4%205Verzetswijk 135 10% 4% 60 4% 7%206Waterwijk 395 12% 5% 144 4% 5%207TussendeVaartenNoord 320 13% 6% 156 7% 4%208TussendeVaartenZuid 412 11% 4% 180 5% 9%209Staatsliedenwijk 483 39% 16% 260 21% 5%210Kruidenwijk 647 19% 8% 257 8% 6%211Stedenwijk 1.019 22% 10% 433 10% 6%212MuziekwijkNoord 539 12% 5% 197 4% 5%213MuziekwijkZuid 332 12% 6% 121 4% 4%214Literatuurwijk 417 11% 4% 167 5% 7%215Noorderplassen 66 3% 1% 30 1% 8%OverigAlmereStad x x x x x -

Almere Buiten 3.040 14% 6% 1.325 6% 8%301CentrumAlmereBuiten 237 27% 11% 63 8% 6%302Oostvaardersbuurt 257 12% 4% 120 6% 14%303Seizoenenbuurt 256 13% 5% 107 5% 5%304Molenbuurt 391 23% 10% 198 12% 5%305Bouwmeesterbuurt 314 17% 7% 139 7% 12%306Landgoederenbuurt 189 12% 4% 85 5% 10%307Faunabuurt 203 12% 5% 80 5% 2%308Bloemenbuurt 399 17% 7% 148 6% 7%309Regenboogbuurt 288 13% 4% 152 7% 9%310Indischebuurt 60 13% 4% 21 5% 2%311Eilandenbuurt 235 10% 4% 121 5% 5%312Stripheldenbuurt 199 8% 3% 87 4% 8%313Sieradenbuurt x x x 0 0% -OverigAlmereBuiten 10 7% 3% x x -

Almere Poort 266 9% 2% 93 3% 10%401Europakwartier 108 11% 2% 38 4% 12%402Columbuskwartier 99 14% 4% 34 5% 9%403Homeruskwartier 58 5% 1% 21 2% 8%OverigAlmerePoort x x x 0 0% -

Almere Hout x x x x x - 502Vogelhorst x x x x x -OverigAlmereHout x x x 0 0% -

Gemeente totaal 11.875 15% 6% 4.954 6% 7%

Bron: Gemeente Almere, Woningstichting GoedeStede, Woningbouwvereniging De Alliantie en Woningstichting Ymere.Minima zie uitleg hiernaast.Bijstandsuitkeringen zijn lopende uitkeringen WWB, IOAW/IOAZ en WIJ op 1 januari 2012, absoluut en in procenten van het aantal huishoudens.Cijfers per uitkeringssoort en stadsdeel en een verklaring van de afkortingen vindt u op blz. 57.Betalingsachterstanden zijn huurders van de drie corporaties Ymere, GoedeStede en De Alliantie met op 1 januari 2012 een huurachterstand van minimaal een maand, in procenten van het totaal aantal huurwoningen van deze corporaties op die datum.Gemeente totaal is inclusief de getallen onder de ‘x’.

>Inhoud

Page 81: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 79

Minima0% tot 11,5%11,5% tot 13,2%13,2% tot 17,2%17,2% tot 39%

BedrijventerreinStadsdeelgrens

Almere Poort

Almere Pampus

Almere Stad

Almere Buiten

Almere Hout

Almere Haven

109

274

214

273

403402

401

404405

471

472

473

108

213211

101

102

104

103

107

171

106

105

212

210

215

201

209 271

272206

202

204

205

275

203 276

502

110

208

207 306

307

308

305

371

372

373

304

301

303

309

310

302

311

312

313

173

Aantal minima-huishoudens in % van huishoudens, 1 januari 2011

Bron: Gemeente Almere.Onder minimahuishoudens wordt verstaan huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum, berekend in het kader van het onderzoek “Minima in Almere 2011” door combinatie van gegevens over inkomensondersteunende regelingen.Het percentage wordt berekend over het totaal aantal huishoudens. In de tabel op de voorgaande pagina worden ook weergegeven het absolute aantal minimahuishoudens en het percentage huishoudens dat langdurig, dat wil zeggen gedurende de laatste drie jaar, behoort tot de minima.

>Inhoud

Page 82: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

80 SocialeAtlasvanAlmere2012

Theaterbezoek, cursisten ‘De Kunstlinie’ en leden Bibliotheek in 2011 en verkiezingsopkomst 2002-2011

Wijkindelingtheaterbez. bibliotheek opkomst verkiezingen

per 100 inw. Kunstlinie jeugd volw. raad 2006 raad 2010 PS 2011 TK 2012

Almere Haven 31 1% 39% 31% 54% 62% 53% 74%101CentrumAlmereHaven 27 1% 54% 28% 91% 57% 68% 67%102DeWerven 20 0% 37% 27% 49% - 41% -103DeHoven 23 1% 44% 33% 59% 61% 49% 68%104DeMeenten 32 1% 34% 31% 60% 63% 55% 69%105DeGrienden 34 2% 53% 27% 50% 59% 54% 79%106DeMarken 34 1% 45% 33% 45% 67% 59% 77%107DeGouwen 44 1% 30% 35% 45% 77% 71% 98%108DeWierden 16 1% 26% 29% 40% 51% 44% 60%109DeVelden 60 2% 43% 37% 52% - 40% -OverigAlmereHaven 43 5% 47% 33% - - - -

Almere Stad 36 2% 43% 33% 48% 57% 51% 67%201CentrumAlmereStad 49 1% 42% 26% 51% 79% 108% 83%202Filmwijk 44 3% 53% 38% 48% 63% 53% 67%203Danswijk 19 2% 44% 33% 42% 54% 44% 67%204Parkwijk 53 3% 59% 35% 41% 65% 44% 78%205Verzetswijk 57 3% 68% 33% 42% - 61% -206Waterwijk 29 1% 37% 30% 47% 58% 48% 67%207TussendeVaartenNoord 23 1% 46% 35% 43% 50% 38% 65%208TussendeVaartenZuid 31 2% 41% 33% 45% 59% 45% 68%209Staatsliedenwijk 15 1% 36% 31% 42% 40% 30% 42%210Kruidenwijk 32 1% 26% 34% 51% 58% 49% 66%211Stedenwijk 23 1% 32% 31% 46% 49% 40% 56%212MuziekwijkNoord 41 2% 49% 31% 50% 58% 60% 68%213MuziekwijkZuid 38 2% 36% 32% 51% 59% 51% 69%214Literatuurwijk 34 2% 49% 33% 55% 59% 47% 71%215Noorderplassen 49 2% 33% 30% 47% 52% 45% 69%OverigAlmereStad - - - - - - - -

Almere Buiten 28 1% 34% 33% 43% 55% 46% 65%301CentrumAlmereBuiten 13 0% 39% 24% 46% 47% 41% 60%302Oostvaardersbuurt 23 2% 52% 33% 51% 51% 40% 60%303Seizoenenbuurt 31 2% 37% 39% 36% 57% 46% 68%304Molenbuurt 23 1% 19% 31% 53% 58% 47% 64%305Bouwmeesterbuurt 27 1% 24% 31% 39% 56% 46% 66%306Landgoederenbuurt 32 2% 33% 37% 47% 58% 51% 73%307Faunabuurt 36 2% 28% 38% 46% 63% 54% 70%308Bloemenbuurt 27 1% 43% 30% 43% 60% 53% 73%309Regenboogbuurt 28 2% 28% 38% 40% 63% 54% 72%310Indischebuurt 16 1% 28% 26% - 43% 33% 52%311Eilandenbuurt 28 2% 24% 37% 40% 50% 40% 59%312Stripheldenbuurt 26 1% 39% 25% 38% 52% 42% 64%313Sieradenbuurt 47 2% 32% 29% - - 44% -OverigAlmereBuiten 48 2% 37% 41% - - - -

Almere Poort 20 1% 18% 21% - 46% 34% 62%401Europakwartier 23 1% 18% 18% - 46% 39% 68%402Columbuskwartier 27 2% 19% 28% - - 30% 81%403Homeruskwartier 12 1% 17% 20% - - - 36%OverigAlmerePoort 36 0% 50% 9% - - - -

Almere Hout 64 2% 41% 24% 38% 71% 71% 86%502Vogelhorst 73 3% 46% 25% 38% 71% 71% -OverigAlmereHout 21 0% 17% 22% - - - 86%

Gemeente totaal 33 2% 39% 32% 48% 59% 49% 69%

Bron: Schouwburg Almere, De Nieuwe Bibliotheek Almere en Gemeente Almere.Theaterbezoek is het aantal verkochte kaarten van juni 2010 t/m mei 2011 aan inwoners van de wijk per 100 inwoners. Dit betreft 73% van het totaal aantal verkochte kaarten door de Schouwburg. De rest is verkocht aan niet-Almeerders.Kunstlinie is het aantal cursisten van de Kunstlinie in procenten van het aantal inwoners in het jaar 2011.Bibliotheek is het aantal leden 0-11 jaar en 12 jaar en ouder, in procenten van het aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroep. Opkomst verkiezingen: weergegeven is het opkomstpercentage van de stembureaus in de betreffende wijk. De stemdistricten komen niet geheel overeen met de wijkgrenzen en in sommige wijken ligt geen stembureau. Vanaf 2006 stond het de kiezer vrij om op een ander stembureau te stemmen. Daardoor zijn vanaf 2006 alleen in het gemeente totaal alle uitgebrachte stemmen opgenomen in het percentage.

>Inhoud

Page 83: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

SocialeAtlasvanAlmere2012 81

Leerlingen onderwijs oktober 2011 en WMO voorzieningen op 1 januari 2012

WijkindelingWMO totaal leerl. basisonderwijs leerl. voortgezetonderwijs

aantal in % totaal in eigen wijk totaal in eigen stadsdeel

Almere Haven 4.789 22% 1.993 41% 1.131 60%101CentrumAlmereHaven 792 53% 78 - 36 56%102DeWerven 692 26% 236 - 112 69%103DeHoven 603 25% 269 65% 114 65%104DeMeenten 318 14% 188 52% 108 71%105DeGrienden 476 21% 194 61% 115 66%106DeMarken 503 18% 246 61% 143 53%107DeGouwen 376 14% 222 58% 155 53%108DeWierden 910 27% 310 44% 176 61%109DeVelden 98 6% 185 - 121 50%OverigAlmereHaven 21 4% 65 - 51 49%

Almere Stad 14.938 14% 12.088 60% 7.402 65%201CentrumAlmereStad 1.212 30% 149 - 57 81%202Filmwijk 1.056 10% 1.208 51% 829 72%203Danswijk 412 7% 880 34% 408 67%204Parkwijk 814 14% 654 77% 527 70%205Verzetswijk 453 12% 392 - 333 67%206Waterwijk 1.135 15% 701 78% 446 57%207TussendeVaartenNoord 447 8% 820 28% 390 55%208TussendeVaartenZuid 1.058 10% 1.407 70% 689 62%209Staatsliedenwijk 245 10% 266 6% 120 78%210Kruidenwijk 1.267 15% 778 63% 512 70%211Stedenwijk 2.129 21% 1.015 59% 516 74%212MuziekwijkNoord 1.900 17% 1.076 80% 902 63%213MuziekwijkZuid 1.288 20% 572 60% 463 65%214Literatuurwijk 1.122 11% 1.460 82% 837 61%215Noorderplassen 176 3% 710 84% 363 59%OverigAlmereStad 224 325% 0 - 10 40%

Almere Buiten 6.094 11% 6.851 52% 3.719 70%301CentrumAlmereBuiten 1.174 82% 106 - 56 59%302Oostvaardersbuurt 314 5% 925 48% 501 71%303Seizoenenbuurt 364 7% 714 40% 422 70%304Molenbuurt 707 17% 413 82% 226 62%305Bouwmeesterbuurt 597 14% 459 66% 246 64%306Landgoederenbuurt 373 9% 464 37% 318 63%307Faunabuurt 440 10% 557 40% 425 65%308Bloemenbuurt 992 18% 551 73% 344 70%309Regenboogbuurt 304 6% 726 35% 415 77%310Indischebuurt 171 18% 94 62% 26 77%311Eilandenbuurt 186 3% 809 53% 361 78%312Stripheldenbuurt 421 7% 843 78% 298 69%313Sieradenbuurt 42 4% 140 - 49 80%OverigAlmereBuiten x x 50 - 32 88%

Almere Poort 461 8% 628 45% 177 25%401Europakwartier 354 19% 135 62% 44 32%402Columbuskwartier 68 4% 236 83% 62 24%403Homeruskwartier 31 1% 254 - 71 23%OverigAlmerePoort x x 3 - 0 -

Almere Hout 35 2% 100 - 79 -502Vogelhorst 23 2% 84 - 70 -OverigAlmereHout 12 5% 16 - 9 -

Gemeente totaal 26.317 14% 21.660 55% 12.508 65%

Bron:Gemeente Almere.WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) is het aantal lopende toekenningen op de peildatum plus alle uitkeringen tbv woningaanpassingen die gedaan zijn tot aan de peildatum (absoluut en in procenten van het aantal inwoners). Andere gedetailleerde gegevens over toegekende WMO-voorzieningen per stadsdeel vindt u op blz. 58.Basisonderwijs: weergegeven zijn het aantal leerlingen per wijk en het percentage dat van deze leerlingen in dezelfde wijk naar de basisschool gaat. Andere gegevens over het basisonderwijs vindt u op blz. 59 ev.Voortgezet onderwijs: weergegeven zijn het aantal leerlingen per wijk en het percentage dat naar een school gaat in hetzelfde stadsdeel als dat waarin de leerling woont. Andere gegevens over het voortgezet onderwijs vindt u op blz. 60 ev.Gemeente totaal is inclusief de getallen onder de ‘x’ en onbekend.

>Inhoud

Page 84: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Soc

iale

geg

even

s

82 SocialeAtlasvanAlmere2012

Huisartsbezoek/contact, apotheekrecepten en thuiszorg in 2011

Wijkindeling huisarts-contact

artsbezoek/inw. apotheekregels/inw. thuiszorg

0-55 55+ 0-55 55+ totaal uren ppAlmere Haven 77% 2,5 3,9 0,9 1,8 2% 117101CentrumAlmereHaven 72% 2,6 3,9 1,1 3,2 5% 118102DeWerven 75% 2,7 0,0 1,1 1,9 3% 141103DeHoven 77% 2,6 3,9 1,1 1,9 3% 126104DeMeenten 77% 2,5 4,1 0,8 1,4 2% 89105DeGrienden 85% 2,8 4,9 0,6 1,8 2% 134106DeMarken 75% 2,3 3,5 0,9 1,4 2% 97107DeGouwen 77% 2,4 3,3 0,9 1,3 2% 104108DeWierden 84% 3,0 4,9 1,0 2,3 3% 114109DeVelden 73% 1,9 2,7 0,6 1,1 0% 66OverigAlmereHaven 60% 1,4 - 1,1 - 0% -

Almere Stad 79% 2,5 4,3 6,0 30,0 1% 105201CentrumAlmereStad 69% 1,9 4,3 5,4 79,1 3% 136202Filmwijk 80% 2,5 3,7 5,8 20,8 1% 88203Danswijk 74% 2,4 3,6 5,5 19,1 1% 62204Parkwijk 73% 2,3 3,6 5,1 20,6 1% 47205Verzetswijk 74% 2,4 3,4 5,7 20,7 1% 67206Waterwijk 84% 2,8 4,6 6,8 23,2 1% 119207TussendeVaartenNoord 74% 2,4 3,9 5,1 22,5 1% 72208TussendeVaartenZuid 75% 2,3 4,0 5,4 33,1 1% 112209Staatsliedenwijk 81% 3,0 4,6 6,4 29,3 1% 130210Kruidenwijk 85% 2,7 4,7 6,4 26,9 1% 120211Stedenwijk 82% 2,8 4,4 7,3 30,1 2% 118212MuziekwijkNoord 81% 2,5 4,6 5,9 35,4 2% 102213MuziekwijkZuid 82% 2,6 4,8 6,4 26,9 2% 91214Literatuurwijk 83% 2,8 5,1 6,3 43,0 1% 119215Noorderplassen 77% 2,6 3,1 4,8 11,4 0% 45OverigAlmereStad - - - - - - -

Almere Buiten 67% 2,1 3,5 6,7 28,4 1% 116301CentrumAlmereBuiten 74% 2,5 5,0 7,1 133,9 5% 158302Oostvaardersbuurt 52% 1,6 2,4 4,0 9,5 0% 91303Seizoenenbuurt 63% 1,9 3,3 4,7 18,4 0% 106304Molenbuurt 75% 2,4 3,4 6,8 25,0 1% 111305Bouwmeesterbuurt 77% 2,6 4,1 6,8 22,0 1% 120306Landgoederenbuurt 63% 1,9 3,0 4,6 16,9 1% 82307Faunabuurt 61% 1,9 2,9 4,6 20,4 1% 108308Bloemenbuurt 69% 2,3 3,6 5,1 24,3 2% 127309Regenboogbuurt 73% 2,3 3,6 5,2 17,7 1% 148310Indischebuurt 77% 2,5 6,1 6,4 31,4 2% 94311Eilandenbuurt 71% 2,3 3,3 4,7 14,6 0% 37312Stripheldenbuurt 69% 2,2 3,8 4,6 32,7 1% 56313Sieradenbuurt 66% 2,2 2,5 4,4 9,7 0% 21OverigAlmereBuiten 55% 1,5 - 254,9 - 1% 119

Almere Poort 51% 1,7 2,9 3,8 23,1 0% 44401Europakwartier 56% 2,1 4,5 5,6 60,6 1% 62402Columbuskwartier 53% 1,8 2,9 3,7 11,5 0% 1403Homeruskwartier 45% 1,3 1,8 2,5 7,7 0% 10OverigAlmerePoort 76% - - - - 2% 18

Almere Hout 52% 1,1 1,8 2,6 4,5 0% 29502Vogelhorst 51% 1,1 1,8 2,6 4,2 0% 36OverigAlmereHout 56% 1,2 - 2,5 - 0% 9

Gemeente totaal 74% 2,4 4,0 5,6 23,8 1% 109

Bron: Zorggroep Almere.Huisartscontact is het aandeel van de bevolking dat in de loop van het jaar minimaal eenmaal contact heeft gehad met een huisarts.Huisartsbezoek is het aantal bezoeken aan het spreekuur en visites bij huisartsen, gedeeld door het aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroep.Vrijwel alle huisartsen in Almere zijn aangesloten bij de Zorggroep Almere. Over de vrijgevestigde huisartsen is geen informatie bekend. Dit verklaart waarom de apotheekcijfers veel lager zijn in Almere Haven, dan in Stad of Buiten.Apotheekregels is het aantal receptregels (medicijnen) dat werd uitgeschreven gedeeld door het aantal inwoners. Van de vrijgevestigde apotheken zijn geen cijfers bekend.Thuiszorg is het aantal mensen dat gebruik maakt van thuiszorg voor huishoudelijke en/of lichamelijke hulp, in procenten van het aantal inwoners. Ook is weergegeven het gemiddeld aantal uren thuiszorg per persoon in het jaar.De cijfers zijn exclusief onbekend, dit kunnen inwoners zijn van buiten Almere.

>Inhoud

Page 85: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Socialegegevens

Hoofdstuk 4

Woonomgeving

SocialeAtlasvanAlmere2012 83> Inhoud

Page 86: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woo

nom

gevi

ng

84 SocialeAtlasvanAlmere2012 > Inhoud

Page 87: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woonom

geving

SocialeAtlasvanAlmere2012 85

3,33,4

4,6

8,010,811,2

13,8

15,014,7

4,9

15,116,8

17,619,9

21,123,3

24,324,6

29,230,6

33,035,3

47,051,6

53,760,5

0 10 20 30 40 50 60 70

25. Emmen24. Ede

23. ApeldoornNederland

22. Haarlemmermeer21. Zwolle

20. Enschede19. Breda

18. Almere17. Dordrecht

16. Arnhem15. 's-Hertogenbosch

14. Tilburg13. Zaanstad

12. Maastricht11. Amersfoort10. Groningen

9. Eindhoven8. Rotterdam7. Nijmegen

6. Utrecht5. Zoetermeer4. Amsterdam

3. Haarlem2. Leiden

1. 's-Gravenhage

Bevolkingsdichtheid (inwoners per ha), 2011

Bron: CBS.Bevolkingsdichtheid is hier gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal inwoners en de oppervlakte per gemeente (exclusief wateroppervlakte). Omdat van verschillende definities wordt uitgegaan zijn de getallen in de grafiek niet te vergelijken met de cijfers in de tabel op blz. 94.

3,003,64

4,403,78

4,504,664,694,79

5,005,125,175,215,235,315,375,395,43

5,575,60

5,765,81

6,156,54

7,348,74

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

50. Emmen45. Enschede

41. Almere34. Maastricht

32. Ede28. Apeldoorn

27. Zaanstad26. Breda

23. Zoetermeer19. Dordrecht18. Rotterdam

17. Haarlemmermeer16. Eindhoven

15. Tilburg14. Groningen

13. Amersfoort11. Zwolle9. Leiden

8. Arnhem7. Haarlem

6. Nijmegen5. 's-Gravenhage

3. 's-Hertogenbosch2. Utrecht

1. Amsterdam

Woonaantrekkelijkheidsindex, 2011

Bron: Atlas voor gemeenten.De Woonaantrekkelijkheidsindex is samengesteld uit acht factoren, elk met een eigen gewicht. In volgorde van gewicht zijn dat: de bereikbaarheid van banen, het culturele aanbod (podiumkunsten), veiligheid (geweldsmisdrijven en vernielingen), het aandeel koopwoningen, nabijheid van natuurgebieden, kwaliteit van het culinaire aanbod, aanwezigheid van een universiteit en het aandeel vooroorlogse woningen. De selectie van deze factoren en de bijbehorende wegingsfactoren zijn de uitkomst van een objectieve econometrische analyse van woongedrag.De gemeente met rangnummer 1 heeft de meest aantrekkelijke positie.Het getoonde rangnummer in de legenda is het rangnummer binnen de 50 grootste gemeenten (‘groot’ wil zeggen de meeste inwoners).Deze grafiek beperkt zich tot de 25 grootste gemeenten van Nederland.

>Inhoud

Page 88: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woo

nom

gevi

ng

86 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bodemgebruik Almere, 1 januari 2012

Bron: Gemeente Almere.

Bodemgebruik Almere, in hectaren, 1 januari 2012Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort Almere Hout Almere Pampus Gemeente totaal

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %Landbouw 146 7% 0 0% 295 10% 0 0% 1.441 48% 498 50% 2.380 10%Wonen 90 4% 362 9% 187 7% 32 4% 12 0% 0 0% 683 3%Centrumgebied 13 1% 49 1% 27 1% 0 0% 0 0% 0 0% 89 0%Bedrijventerrein 214 10% 259 6% 303 11% 49 6% 6 0% 0 0% 831 3%Wegen 288 13% 762 18% 463 16% 149 17% 160 5% 48 5% 1.870 8%Bosenrecreatie 1.283 60% 2.093 49% 1.344 47% 579 67% 1.239 41% 320 32% 6.858 28%Water 120 6% 705 17% 215 8% 53 6% 138 5% 137 14% 12.165 49%

Totaal 2.154 100% 4.230 100% 2.834 100% 862 100% 2.996 100% 1.003 100% 24.876 100%

Bron: Gemeente Almere.De cijfers zijn afkomstig uit de gegeneraliseerde kleinschalige basiskaart en zijn daardoor uitsluitend indicatief.De indeling naar clusters komt overeen met die in bovenstaande kaart. De kolom Gemeente totaal bevat ook het gemeentelijk water dat wordt gerekend tot het Markermeer en de Randmeren.De wijkgrenzen vindt u terug in de wijkkaart op blz. 155. Het oppervlakte groen per wijk (in %) vindt u op blz. 94.

>Inhoud

Page 89: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woonom

geving

SocialeAtlasvanAlmere2012 87

Incidenten in Almere en oplossingspercentage, 1998-2011Soort incident 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011Veiligheid 8.296 10.310 10.843 10.680 10.491 9.894 10.551diefstalinbraakwoning/box/garage/schuur 947 1.221 1.106 1.193 1.134 1.422 2.087diefstaluit/vanafvervoermiddelenvanvervoermiddelen* 2.957 3.792 3.107 3.418 2.501 2.620 2.694verkeersongevallen 2.139 2.146 2.458 2.046 2.141 2.122 1.895zedenmisdrijf/moord/doodslag/mishandeling/straatroof/overval 1.639 2.120 3.329 3.179 2.953 2.839 3.065brand/ontploffing 189 245 353 272 301 369 287zakkenrollerij/overigevermogensdelicten 425 786 490 572 1.461 522 523

Leefbaarheid 6.890 7.823 8.950 8.299 8.481 9.634 8.818drugs-endrankoverlast/vernieling/overlasthorecaetc 3.013 2.955 3.782 3.456 2.874 2.759 2.494parkeerproblemen/verkeersstremming 184 202 139 97 192 175 175burengerucht/huisvredebreuk 998 1.082 1.291 1.084 818 954 784diefstal/inbraakbedrijven/instellingen** 2.131 2.944 2.733 2.805 1.582 2.492 2.615milieugrijs/groenenoverig*** 192 153 255 133 974 1.062 908overlast/bijzonderewetten(overtredingauteurswet/kansspelenetc) 372 487 750 724 2.041 2.192 1.842

Maatschappelijke integriteit 1.043 1.206 2.345 2.576 2.965 3.210 3.002drugshandel/fraude/mensenhandel/wapenhandel 330 414 857 908 939 836 753rijdenonderinvloed/overige(joyriding,rijdenz.rijbewijsetc) 362 389 751 900 1.156 1.176 1.122delictenopenbareorde/valseidentiteitopgevenetc. 88 87 220 270 233 233 262discriminatie/vreemdelingenzorg/belediging/spoorwegwet,etc 263 316 517 498 637 965 865

Dienstverlening 709 571 1.258 906 4.761 6.682 12.946preventiecontrole/hulpverleningaanpers./instanties 709 571 1.258 906 4.761 6.682 12.946

Totaal incidenten 16.938 19.910 23.396 22.461 26.698 29.420 35.317totaalaantalmisdrijven 12.127 12.117 14.374 15.516 13.163 13.469 14.248opgelost%misdrijven**** 20,0% 11,2% 26,4% 26,0% 28,3% 25,9% 25,7%aantalmisdrijvenper1.000inwonersv.d.gemiddeldebevolking 92,3 82,7 81,3 84,1 70,4 71,1 74,2

Bron: Politie FlevolandIncidenten omvat: misdrijven, overtredingen, meldingen e.d.* Inclusief diefstal uit vaartuig. ** De indeling van incidenten is vanaf 2007 iets gewijzigd. Enkele vormen van ‘overige vermogensdelicten’ is nu geteld bij diefstal/inbraak bedrijven/instellingen. *** Dit betreft incidenten met afvalstoffen en overtredingen in de natuur zoals vogelwet/boswet etc.**** Opgelost % misdrijven is het aantal opgeloste misdrijven versus het totaal aantal misdrijven in enig jaar, ongeacht het jaar waarin het opgeloste misdrijf is gepleegd.

Hulpverlening brandweer, naar brandoorzaak, 2000-2011Branden 2000 2005 2008 2009 2010 2011autobranden 82 58 37 72 59automatischebrandmeldingen 620 612 884 862 934bijstand* 3 8 20 62 54bossagebranden 40 44 75 118 50brandgerucht 27 - 13 27 23containerbranden/afvalbrand 78 195 120 92 133gebouwbranden**: - - 101 122 111 bedrijfsbranden 6 68 - - - woningbranden 137 82 - - -schoorsteenbranden 8 9 7 7 4overige 259 9 9 68 50

Totaal meldingen*** 1.260 1.112 1.085 1.266 1.430 1.418

Bron: Brandweer Flevoland.* Onder bijstand wordt verstaan het verlenen van bijstand aan korpsen in andere gemeenten bij de bestrijding van branden. ** Vanaf 2009 is er geen onderscheid meer gemaakt tussen bedrijfsbranden en woningbranden. *** Met uitzondering van de automatische brandmeldingen zijn de loos alarmen niet meegenomen in de aantallen.

Hulpverleningen 2000 2005 2008 2009 2010 2011assistentieoverigehulpverleners 27 33 39 31 43insluitingenliften 23 51 59 60 51ongevallen* 34 157 60 52 81ongevallenmetbeknelling 37 23 - - -reddenvandieren 17 17 28 59 32reinigenwegdek 28 8 3 3 3waterongevallen 27 18 16 17 17 25storm&waterschade 134 7 44 66 36overige 85 429 47 - - 64

Totaal 412 447 359 250 288 335

Bron: Brandweer Flevoland.Van de cijfers over 2005 en 2006 is alleen een onderscheid in waterongevallen bekend, de rest staat onder overige.Van de cijfers over 2007 is alleen het totaal aantal hulpverleningen bekend.* De kengetallen van ongevallen zijn vanaf 2009 incl.ongevallen met beknellingen.

>Inhoud

Page 90: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woo

nom

gevi

ng

88 SocialeAtlasvanAlmere2012

Verkeersintensiteit op doorgaande wegen, 1991-2011Telpunt 1991 1995 2000 2005 2007 2009 2010 2011RijkswegenA6(richtingLelystad) 27.000 32.700 43.200 59.000 57.500 64.100 62.100 62.900A6Hollandsebrug 61.200 75.800 93.750 100.300 103.000 101.300 100.500 102.800A27bijaansluitingA6 18.800 29.200 - - 40.600 - - -A27Stichtsebrug 19.600 25.150 44.200 56.300 69.700 66.100 63.600 63.400

StadsautowegenBuitenringoost 3.100 3.100 4.800 8.200 7.700 10.000 10.900 -Hogeringoost,bijTussenring 17.000 18.000 20.400 28.000 28.800 33.000 32.600 32.600Hogeringwest,thvGooisekant 20.800 21.800 24.500 29.000 31.200 34.200 35.200 34.100Tussenringnoord 3.500 6.100 6.600 13.500 14.000 16.600 16.400 16.400Tussenringzuid 11.000 15.300 18.600 25.400 22.900 31.200 31.400 31.600

Almere HavenNoorderdreef 25.800 24.500 25.200 29.600 - 32.000 30.200 30.400

Almere StadHagevoortdreef - - - 14.200 14.300 16.600 17.600 18.000Havendreef 22.600 18.200 22.200 26.700 24.600 - 28.000 29.700Hollandsedreef 5.300 6.200 10.980 11.800 9.800 - - -Markerdreef 17.700 15.000 22.670 24.000 27.100 32.000 27.500 26.400Muziekdreef 5.900 6.700 7.870 8.900 - - - -Paralleldreefwest 10.700 9.900 13.000 11.600 10.400 15.000 - 11.000Veluwedreef - - 31.100 35.000 38.400 38.400 38.100 36.800Vrijheidsdreef - - - 14.800 - 15.000 13.800 13.700

Almere BuitenBosranddreef - - 4.600 7.500 - - 8.600 8.200Buitenhoutsedreef 8.400 13.400 19.100 25.300 - 23.900 24.200 24.800GroteVaartwegnoord 2.400 3.550 4.100 4.700 - - - -GroteVaartwegzuid 9.400 12.150 15.900 15.300 18.100 18.000 16.600 16.800Jac.P.Thijsseweg - - 900 1.500 - - 1.300 1.400Polderdreef 12.600 17.600 19.400 18.800 25.300 20.000 18.000 20.400Spectrumdreef - - 6.600 15.000 - - - -

Bron: Rijkswaterstaat; Gemeente Almere. Weergegeven is het gemiddelde aantal passerende motorvoertuigen op werkdagen. - = Gegevens niet bekend.Cursief = ramingen.

Auto’s per huishouden, 1 januari 2011Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort Almere Hout Gemeente totaal

abs. per huish. abs. per

huish. abs. perhuish. abs. per

huish. abs. perhuish. abs. per

huish.personenauto's 8.926 0,88 43.131 0,98 20.710 0,96 1980 0,98 802 1,41 75.549 0,97bedrijfsauto's 1.677 0,17 6.539 0,15 3.597 0,17 189 0,09 184 0,32 12.186 0,16

Totaal 10.603 1,04 49.670 1,13 24.307 1,12 2169 1,08 986 1,74 87.735 1,12

Bron: CBS. Auto’s per huishouden is het actieve wagenpark gedeeld door het aantal huishoudens. Auto’s die ingeschreven staan op een postbus zijn hier niet meegerekend. Personenauto’s zijn motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers (exclusief bestuurder), met inbegrip van combinatiewagens.De gegevens van Almere Stad bevatten ook de aantallen in Almere Pampus.

>Inhoud

Page 91: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woonom

geving

SocialeAtlasvanAlmere2012 89

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A`dam-Zuidoost A`dam-Amstel Schiphol-Oost

Naarden/Bussum Blaricum/Hilversum/Utrecht Zeewolde/Nijkerk

Streekbusreizigers (per werkdag) naar hoofdbestemming, 1992-2011

Bron: Connexxion.

Aantal reizigers openbaar vervoer van en naar Almere, 1995-2011Lijn, station of traject in dienst

sinds 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Bus: streeklijnen (reizigers v.v. op werkdagen 7.020 7.140 7.305 8.190 7.770 7.560 7.695 7.610t.h.v. gemeentegrens Almere)R-net (hoogwaardige buslijnen m.i.v. 2010) *322Parkwijk-A'damAmstel(vml.152/261) 1998 - 380 1.340 1.270 1.340 1.320 1.710 1.900327AlmereHaven-A'damAmstel(vml.157) 1991 2.030 2.070 1.740 1.780 1.860 1.760 1.720 1.470328AlmereHaven-A'dam-ZO(vml.158) 1987 1.130 1.130 1.190 1.250 1.370 1.340 1.400 1.310Overige daglijnen151AlmereHaven-Bussum 1981 920 600 620 510 500 420 440 410155AlmereStadCS-Bussum 1982 1.270 700 - - - - - -156AlmereStadCS-Blaricum/A27-Hilversum 1983 1.000 830 690 830 800 810 745 730159AlmereStadCS-Zeewolde 1997 - 170 380 1.200 560 550 620 580160AlmereStadCS-deEemhof-Nijkerk 2010 - - - - - - 80 115Spitsbussen153AlmereBuiten-A'dam-ZO(vml.262) 1999 - 150 340 370 360 360 530 605155AlmereBuiten-Parkwijk-A'dam-ZO(vml.260/264) 1998 - 340 540 470 480 500 260 305214AlmereBuiten-Schiphol-O 1995 120 40 - - - - - -215AlmereBuiten-Waterwijk-Schiphol-O 1985 90 140 100 140 140 130 95 90216AlmereBuiten-Parkwijk-Schiphol-O 1985 70 140 130 120 120 120 95 95263AlmereBuiten-A'damAmstel 1999 - 230 235 250 250 250 - -295/297AlmereCS-Blaricum/A27-Utr-Uithof 1999 - 10 - - - - - -Shuttlebussen265AlmereBuiten-Waterwijk-A'dam-ZO 1988 60 90 - - - - - -266Kruidenwijk-A'dam-ZO 1989 100 - - - - - - -267Waterwijk-A'dam-ZO 1991 50 - - - - - - -268AlmereBuiten-Parkwijk-A'dam-ZO 1993 180 120 - - - - - -

Trein (in- en uitstappers op werkdagen) 19.773 30.426 38.483 42.010 44.104 42.510 42.461 41.311stationAlmereBuiten 1987 4.483 7.762 8.497 9.011 8.812 8.195 7.900 7.680stationAlmereCentrum 1987 12.566 16.140 18.529 18.873 20.010 19.443 19.731 19.489stationAlmereMuziekwijk 1987 2.724 3.834 5.794 6.968 7.258 7.218 7.030 6.927stationAlmereOostvaarders 2005 - - 2.097 2.802 3.442 3.478 3.514 3.309stationAlmereParkwijk 1996 - 2.690 3.566 4.356 4.582 4.176 4.286 3.906

Bron: Connexxion (najaarstellingen bus); NS (tellingen in- en uitstappers trein).Weergegeven is het aantal reizigers per werkdag (najaarstelling). Treinreizigers op basis van baanvaktelling.- = lijn in dat jaar niet in bedrijf.* = in 2011 is de productformule R-net voor reizigers uitgerold en hebben de R-net lijnen een nummer dat begint met 3.

>Inhoud

Page 92: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woo

nom

gevi

ng

90 SocialeAtlasvanAlmere2012

Aantal reizigers Stadsdienst Almere, 2004-2010Lijn 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Almere StadBusreizigers van en naar het stadscentrum 50.621 54.031 55.884 59.119 55.805 56.374 54.479Reizigers uit noordwestelijke richting (Kruidenwijk en verder)

5van/naarAlmereStad,Muziekwijk 6.379 6.027 6.424 6.862 6.316 6.340 6.1036of7van/naarAlmereStad,Noorderplassen* - 1.069 1.162 1.466 1.561 1.695 2.329

Reizigers uit noordoostelijke richting (Waterwijk en verder)1van/naarAlmereBuiten,Stripheldenbuurt 8.776 9.036 8.932 9.725 9.258 9.440 9.1753van/naarAlmereBuiten,deVaart 2.140 2.094 2.110 2.232 2.196 2.106 2.152

Reizigers uit zuidwestelijke richting (Stedenwijk en verder)1van/naarAlmereHaven,Centrum 7.568 7.812 7.982 8.045 7.510 7.382 8.2322van/naarAlmerePoort,Toekomstigstation 1.992 2.272 2.060 2.254 2.215 2.206 1.9203van/naarAlmereHaven,Centrum 5.283 5.487 5.350 5.394 5.060 5.005 3.6734van/naarAlmerePoort,Toekomstigstation 3.469 3.860 4.590 5.226 5.151 5.563 5.634

Reizigers uit zuidoostelijke richting (Filmwijk en verder)5van/naarAlmereBuiten,StationOostvaarders 6.419 6.709 6.956 7.194 6.532 6.471 6.311**6van/naarAlmereStad,StationParkwijk 5.173 5.875 5.726 5.685 5.452 5.424 4.910**7van/naarAlmereStad,Sallandsekant 3.422 3.790 4.592 5.036 4.554 4.742 4.040**

Almere BuitenBusreizigers van, naar en binnen Almere Buiten 27.128 28.107 29.884 33.602 31.796 31.772 30.997Reizigers van en naar Almere Stad

1en3viaFBK-sportpark 8.454 8.649 8.664 9.486 9.122 9.161 9.1575en7viaVerzetswijk 10.027 10.501 11.478 12.156 10.751 10.826 10.50810viaVeluwsekant - - - 1.072 1.354 1.301 1.505

Reizigers binnen Almere Buiten3en9van/naarAlmereBuiten,deVaart(waarvanlijn9tm2009) 822 865 959 1.182 1.016 923 7771en5van/naarAlmereBuitenOost 7.825 8.092 8.783 9.706 9.553 9.561 9.050

Almere HavenBusreizigers van en naar Almere Haven 10.697 11.123 10.724 10.869 10.574 10.448 9.636Reizigers van en naar Almere Stad

1en3viabusstation'tOor 10.697 11.123 10.724 10.869 10.574 10.448 9.636

Almere PoortBusreizigers van en naar Almere Poort - - 594 907 950 1.500 2.798Reizigers van en naar Almere Stad

2en4viaHogeKant - - 594 907 950 1.500 2.798

Bron: Connexxion (najaarstellingen bus). Weergegeven is het gemiddeld aantal reizigers per werkdag in beide richtingen. - = lijn in dat jaar niet in bedrijf. Cursief = geschatte waarden. * Tussen 2005 en 2009 reed lijn 7 naar de Noorderplassen. Vanaf 2010 rijdt lijn 6 naar de Noorderplassen. ** Door een onjuiste meting zijn de reizigersaantallen van 2010 te laag. Het werkelijke aantal reizigers was hoger.

>Inhoud

Page 93: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woonom

geving

SocialeAtlasvanAlmere2012 91> Inhoud

Page 94: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woo

nom

gevi

ng

92 SocialeAtlasvanAlmere2012

Incidenten bij de politie, per wijk, in 2011

WijkindelingIncidenten bij de politie (per 1.000 inwoners) totaal aantal incidenten

Veiligheid Leefbaarheidwaarvan: vermogen verkeer geweld waarvan: overlast sociaal 2011 abs.2011 abs.2010

Overig Almere Hout 56 31 9 16 52 48 4 209 4.609 3.500101CentrumAlmereHaven 122 58 20 44 184 180 5 698 1.033 730102DeWerven 51 28 4 19 45 43 2 169 449 337103DeHoven 54 33 7 14 53 48 5 193 463 331104DeMeenten 34 17 6 11 29 22 6 112 255 163105DeGrienden 38 27 2 8 40 35 5 138 318 230106DeMarken 57 34 8 15 40 36 4 179 490 344107DeGouwen 39 27 5 7 33 29 4 126 342 287108DeWierden 57 26 9 22 45 40 4 187 628 478109DeVelden 28 18 5 5 13 12 1 74 120 83OverigAlmereHaven x x x x x x x x 511 517

Almere Stad 57 30 10 17 48 45 3 194 20.976 18.001201CentrumAlmereStad 297 139 42 116 303 293 10 1.300 5.261 4.336202Filmwijk 40 23 6 11 27 24 3 117 1.255 1.089203Danswijk 33 21 4 8 22 19 4 103 608 547204Parkwijk 69 41 9 18 53 51 3 192 1.119 1.071205Verzetswijk 42 22 6 14 26 23 2 113 411 348206Waterwijk 41 24 5 12 35 33 2 132 1.032 892207TussendeVaartenNoord* 33 14 6 14 27 25 3 122 1.955 1.640208TussendeVaartenZuid* - - - - - - - - - -209Staatsliedenwijk 76 26 17 32 58 54 5 227 567 459210Kruidenwijk 59 35 10 13 47 43 4 170 1.395 1.162211Stedenwijk 66 37 10 19 51 47 4 191 1.920 1.686212MuziekwijkNoord 40 24 5 11 32 29 2 117 1.331 1.194213MuziekwijkZuid 51 29 10 11 44 42 2 177 1.161 860214Literatuurwijk 23 13 3 7 22 20 2 80 798 764215Noorderplassen 29 14 7 8 18 16 2 96 543 425Overigewijken x x x x x x x x 1.620 1.528

Almere Buiten 51 28 10 13 40 34 6 159 8.806 7.295301CentrumAlmereBuiten 277 156 73 48 188 180 8 774 1.110 1.145302Oostvaardersbuurt 39 24 3 12 23 18 5 115 697 560303Seizoenenbuurt 39 21 6 12 28 22 6 113 588 451304Molenbuurt 57 33 6 17 46 36 10 170 690 615305Bouwmeesterbuurt 68 45 5 17 46 37 9 191 843 622306Landgoederenbuurt 45 28 5 11 31 24 7 125 514 393307Faunabuurt 30 20 5 5 28 23 5 100 454 387308Bloemenbuurt 37 21 5 11 40 34 6 128 695 664309Regenboogbuurt 43 25 7 10 28 23 4 123 680 549310Indischebuurt 69 25 16 28 77 74 3 242 233 182311Eilandenbuurt 42 20 10 12 34 27 7 153 883 576312Stripheldenbuurt 24 13 3 9 37 31 6 105 678 510313Sieradenbuurt 14 10 0 4 15 13 2 52 55 47OverigAlmereBuiten x x x x x x x x 686 594

Almere Poort 42 20 8 14 37 34 3 134 805 537401Europakwartier 49 27 6 15 47 42 5 160 293 123402Columbuskwartier 31 16 4 11 26 23 3 88 147 89403Homeruskwartier 20 9 3 8 15 13 1 68 163 36OverigAlmerePoort x x x x x x x x 202 289

Almere Hout 16 10 5 1 11 11 0 85 121 87502Vogelhorst 11 8 3 1 4 4 0 54 63 41OverigAlmereHout x x x x x x x x 58 46

Gemeente totaal 55 29 10 16 46 42 4 183 35.317 29.420

Bron: Politie Flevoland, district Almere.* In deze registratie wordt geen onderscheid gemaakt tussen Noord en Zuid. De cijfers gelden voor beide.Weergegeven zijn ter kennis van de politie gekomen incidenten (door aangifte, melding of eigen opsporing), naar de wijk waar het incident heeft plaatsgevonden, per 1.000 inwoners in de betreffende wijk.De cijfers in de kolommen Veiligheid, Leefbaarheid en totaal sluiten aan op de cijfers op stadsniveau op blz 87. De kolommen vermogen, verkeer en geweld zijn uitsplitsingen van de hoofdcategorie Veiligheid. De kolommen overlast en sociaal zijn uitsplitsingen van de hoofdcategorie Leefbaarheid. Naast de hoofdcategorieën Veiligheid en Leefbaarheid zijn er ook nog de hoofdcategorieën Maatschappelijke integriteit en Dienstverlening. Die 4 categorieën tezamen tellen op tot het totaal.Vermogen betreft zakkenrollerij, (poging tot) woninginbraak, diefstal uit woning, diefstal/-inbraak in vervoermiddelen, garages en schuren (maar geen fietsendiefstal, inbraak/diefstal bij bedrijven/instellingen) en overige vermogensdelicten zoals heling, afpersing ed. Verkeer betreft verkeersongevallen. Geweld betreft zedenmisdrijf/moord/doodslag/mishandeling/straatroof en overval. Overlast betreft drugs-en drankoverlast en diefstal/inbraak bedrijven-instellingen/vernieling/overlast horeca etc. En Sociaal betreft onder meer burenruzies en overlast door bewoners. Cijfers over incidenten bij de politie op bedrijventerreinen vindt u op blz. 118.

>Inhoud

Page 95: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woonom

geving

SocialeAtlasvanAlmere2012 93

Vermogen incidenten (per 1.000 inwoners)0 tot 1818 tot 24,524,5 tot 3030 en meer

BedrijventerreinStadsdeelgrens

Almere Poort

Almere Pampus

Almere Stad

Almere Buiten

Almere Hout

Almere Haven

109

274

214

273

403402

401

404405

471

472

473

108

213211

101

102

104

103

107

171

106

105

212

210

215

201

209 271

272206

202

204

205

275

203 276

502

110

208

207 306

307

308

305

371

372

373

304

301

303

309

310

302

311

312

313

173

Incidenten bij de politie omtrent vermogen, 2011

Bron: Politie Flevoland, district Almere.Weergegeven zijn ter kennis van de politie gekomen incidenten omtrent vermogen, uitgedrukt per 1.000 inwoners.

>Inhoud

Page 96: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woo

nom

gevi

ng

94 SocialeAtlasvanAlmere2012

Gegevens over de woonomgeving in 2011

Wijkindeling

meldingen over de woonomgeving opper-vlaktegroen (in %)

inwonersper ha

woning-gebied

totaal waarvan: openbare ruimte gedrag bewoners

abs. totaal per 100 won. totaal per 100

won.Almere Haven 4.028 2.648 26,6 1.380 13,9 46% 130101CentrumAlmereHaven 416 290 35,6 126 15,5 37% 172102DeWerven 539 348 27,3 191 15,0 31% 155103DeHoven 427 237 21,0 190 16,8 41% 192104DeMeenten 377 259 25,3 118 11,5 56% 118105DeGrienden 395 276 28,0 119 12,1 49% 120106DeMarken 527 350 29,6 177 15,0 55% 111107DeGouwen 412 288 25,3 124 10,9 39% 113108DeWierden 596 364 22,0 232 14,0 46% 141109DeVelden 106 82 13,9 24 4,1 52% 80OverigAlmereHaven 233 154 - 79 - - -

Almere Stad 12.717 7.808 18,6 4.909 11,7 37% 155201CentrumAlmereStad 964 746 34,1 218 10,0 10% 137202Filmwijk 954 620 14,6 334 7,9 38% 159203Danswijk 443 191 9,0 252 11,9 23% 205204Parkwijk 635 418 19,5 217 10,1 35% 131205Verzetswijk 393 244 17,8 149 10,8 50% 149206Waterwijk 1.113 795 25,7 318 10,3 30% 158207TussendeVaartenNoord 445 213 10,6 232 11,6 55% 173208TussendeVaartenZuid 890 521 14,4 369 10,2 49% 153209Staatsliedenwijk 297 148 12,7 149 12,8 28% 207210Kruidenwijk 1.313 747 22,7 566 17,2 49% 153211Stedenwijk 1.743 950 22,7 793 18,9 31% 179212MuziekwijkNoord 1.108 742 16,5 366 8,2 36% 144213MuziekwijkZuid 647 432 16,4 215 8,2 24% 160214Literatuurwijk 629 363 10,7 266 7,8 24% 143215Noorderplassen 667 390 19,1 277 13,6 38% 134Overigewijken 476 288 - 188 - - -

Almere Buiten 5.862 3.418 16,2 2.444 11,6 40% 151301CentrumAlmereBuiten 394 230 31,5 164 22,5 20% 90302Oostvaardersbuurt 474 228 11,6 246 12,5 42% 157303Seizoenenbuurt 426 227 11,8 199 10,3 55% 151304Molenbuurt 501 245 15,1 256 15,8 27% 157305Bouwmeesterbuurt 515 294 16,3 221 12,2 46% 148306Landgoederenbuurt 438 297 19,3 141 9,2 37% 165307Faunabuurt 344 225 13,7 119 7,3 30% 157308Bloemenbuurt 654 472 20,8 182 8,0 28% 161309Regenboogbuurt 504 271 13,0 233 11,2 41% 160310Indischebuurt 104 60 12,6 44 9,3 42% 169311Eilandenbuurt 557 286 13,2 271 12,5 19% 157312Stripheldenbuurt 630 391 16,8 239 10,3 43% 137313Sieradenbuurt 94 64 16,5 30 7,8 67% 109OverigAlmereBuiten 227 128 - 99 - - -

Almere Poort 926 525 17,5 401 13,3 5% 252401Europakwartier 190 110 11,0 80 8,0 5% 240402Columbuskwartier 253 155 21,5 98 13,6 10% 155403Homeruskwartier 359 196 16,4 163 13,6 3% 438OverigAlmerePoort 124 64 - 60 - - -

Almere Hout 272 200 34,4 72 12,4 41% 37502Vogelhorst 125 93 19,3 32 6,6 41% 30OverigAlmereHout 147 107 - 40 - - -

Gemeente totaal 23.805 14.599 19,1 9.206 12,0 38% 149

Bron: Gemeente Almere. Meldingen over de woonomgeving zijn meldingen die in het jaar zijn binnengekomen bij de gemeente. Onderscheid wordt gemaakt tussen meldingen over de openbare ruimte (bestrating, groen, speelvoorzieningen enz.) en meldingen die te maken hebben met gedrag van bewoners (over bewoners, afvaldumping, prullenbakken, sociale problemen, enz.). De meldingen worden weergegeven absoluut en per 100 woningen. Oppervlaktepercentage groen betreft oa. plantvakken, grasperken, ed. gelegen in openbaar terrein. In Gemeente totaal en stadsdeeltotalen zijn bij oppervlakte groen en hectare woninggebied alleen de woonwijken meegerekend.

>Inhoud

Page 97: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woonom

geving

SocialeAtlasvanAlmere2012 95

Meldingen gedrag bew. (per 100 woningen)0 tot 9,29,2 tot 11,211,2 tot 13,613,6 en meer

BedrijventerreinStadsdeelgrens

Almere Poort

Almere Pampus

Almere Stad

Almere Buiten

Almere Hout

Almere Haven

109

274

214

273

403402

401

404405

471

472

473

108

213211

101

102

104

103

107

171

106

105

212

210

215

201

209 271

272206

202

204

205

275

203 276

502

110

208

207 306

307

308

305

371

372

373

304

301

303

309

310

302

311

312

313

173

Meldingen over de woonomgeving, met betrekking tot gedrag bewoners, 2011

Bron: Gemeente Almere.Weergegeven zijn meldingen aan de gemeente die te maken hebben met gedrag van bewoners (over bewoners, afvaldumping, prullenbakken, zwerfvuil, sociale problemen, honden, enz.).Het aantal meldingen wordt weergegeven per 100 woningen.

>Inhoud

Page 98: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Woo

nom

gevi

ng

96 SocialeAtlasvanAlmere2012

Gemiddelde afstand tot voorzieningen, 1 januari 2012

Wijkindelinggemiddelde afstand tot voorzieningen (in meters)

buurt-centrum

gezondheids-centrum

basis-school

kinder-opvang

speel- gelegenheid

buurtwinkel

Almere Haven 760 560 360 400 80 400 101CentrumAlmereHaven 250 280 500 420 160 120102DeWerven 460 390 450 210 50 300103DeHoven 420 420 200 190 60 260104DeMeenten 360 430 220 200 40 330105DeGrienden 370 310 210 340 50 370106DeMarken 1.080 970 180 140 50 270107DeGouwen 1.140 680 280 230 50 640108DeWierden 880 420 250 620 70 270109DeVelden 1.770 1.000 890 1.190 90 950OverigAlmereHaven 1.350 1.420 1.280 1.190 390 1.430

Almere Stad 620 530 300 230 80 400 201CentrumAlmereStad 320 610 520 330 210 80202Filmwijk 590 890 270 200 70 360203Danswijk 960 970 300 240 70 300204Parkwijk 470 470 200 210 80 410205Verzetswijk 490 680 410 300 70 420206Waterwijk 580 420 230 230 50 270207TussendeVaartenNoord 980 460 500 350 80 300208TussendeVaartenZuid 600 510 310 170 80 380209Staatsliedenwijk 290 330 240 160 70 200210Kruidenwijk 400 440 260 180 70 280211Stedenwijk 410 390 200 160 50 260212MuziekwijkNoord 570 430 290 220 90 430213MuziekwijkZuid 610 350 200 210 70 340214Literatuurwijk 420 420 270 250 80 380215Noorderplassen 1.760 670 550 380 170 1.610Overigewijken 880 890 - - - 810

Almere Buiten 860 560 330 260 90 400 301CentrumAlmereBuiten 300 330 250 120 70 110302Oostvaardersbuurt 1.250 610 350 320 70 300303Seizoenenbuurt 1.010 620 330 260 70 320304Molenbuurt 420 460 230 150 70 450305Bouwmeesterbuurt 1.200 540 230 190 80 250306Landgoederenbuurt 600 490 320 520 70 430307Faunabuurt 460 340 290 200 90 280308Bloemenbuurt 680 560 220 250 70 450309Regenboogbuurt 1.440 690 400 240 100 400310Indischebuurt 920 200 310 290 40 220311Eilandenbuurt 930 640 330 190 110 570312Stripheldenbuurt 550 560 310 260 100 430313Sieradenbuurt 810 810 760 440 120 720OverigAlmereBuiten 2.350 2.270 1.930 1.300 640 1.970

Almere Poort 470 590 390 190 140 520 401Europakwartier 270 270 160 60 110 130402Columbuskwartier 260 790 230 140 110 790403Homeruskwartier 730 650 630 320 170 650OverigAlmerePoort 1.210 1.460 1.100 720 710 170

Almere Hout 4.480 4.130 3.990 3.940 590 4.120 502Vogelhorst 4.470 4.140 3.930 3.870 360 4.140OverigAlmereHout 4.550 4.100 4.230 4.260 1.620 4.010

Gemeente totaal 730 570 340 270 90 430 Aantal voorzieningen 18 26 81 310 4.235 182

Bron: Gemeente Almere.Deze tabel is samengesteld op basis van afstanden van het middelpunt van elk 6-positie postcodegebied naar de dichtstbijzijnde voorziening in een bepaalde categorie (in meters, hemelsbreed). Van alle postcodegebieden is vervolgens per wijk een gemiddelde bepaald, gewogen aan het totaal aantal inwoners van elk postcodegebied (maar kinderopvang en speelgelegenheden gewogen aan inwoners van 0 t/m 11 jaar en basisscholen aan inwoners van 5 t/m 11 jaar). De berekende gemiddelden per wijk zijn vervolgens voor deze tabel afgerond op tientallen meters.Omdat de afstanden hemelsbreed zijn berekend en omdat dat niet per woning is gedaan maar per postcodegebied zijn de gevonden afstanden slechts indicatief. Onderin de tabel staat het aantal voorzieningen vermeld dat in de berekening is betrokken.Basisscholen zijn exclusief speciaal onderwijs.Kinderopvang betreft de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang die bekend zijn bij de gemeente Almere.Speelgelegenheden zijn clusters van individuele speelobjecten met een minimale onderlinge afstand van 15 meter uit elkaar. Het totaal (4.235) betreft het aantal individuele speelobjecten.Gezondheidscentrum is exclusief huisartsenposten en zorgcentra.

>Inhoud

Page 99: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Hoofdstuk 5

Economie

Page 100: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Eco

nom

ie

98 SocialeAtlasvanAlmere2012 > Inhoud

Page 101: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Econom

ie

SocialeAtlasvanAlmere2012 99

Banengroei tussen 2007 en 2011

Aantal banen per 100 van de beroepsbevolking, 1 januari 2007 en 2011

83

8287

91

97

99

103

116

104

117

115

114

118

116

124

139

149

142

147

138

149

146

139148

173

7784

89

89

94

98

103

104

104

110

110

113

114

116

117

120

125

130

135

136

138

140

141

142

144175

127

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

25. Zoetermeer

24. Almere

23. Zaanstad

22. Haarlem

21. Leiden

20. Dordrecht

Nederland

19. Tilburg

18. Emmen

17. Amersfoort

16. Enschede

15. 's-Gravenhage

14. Rotterdam

13. Ede

12. Breda

11. Amsterdam

10. Nijmegen

9. Utrecht

8. Groningen

7. Arnhem

6. Apeldoorn

5. Zwolle

4. 's-Hertogenbosch

3. Maastricht

2. Eindhoven

1. Haarlemmermeer

20112007

Bron: LISA en CBS.Het aantal banen heeft betrekking op het totaal aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten.

-6%-6%

-6%-5%

-5%-5%-4%

-4%-3%-3%

-3%-3%

-2%-2%-2%

0%0%1%

2%

4%7%

9%

2%2%

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

25. Amsterdam24. Utrecht

23. Amersfoort22. Groningen

21. Tilburg20. Zwolle

19. Zoetermeer18. Enschede

17. Arnhem16. Breda

15. 's-Hertogenbosch14. Leiden

13. Dordrecht12. Ede

11. Rotterdam10. Nijmegen9. Eindhoven8. Apeldoorn

7. Haarlemmermeer6. 's-Gravenhage

5. Maastricht4. Emmen

3. Haarlem2. Zaanstad

1. Almere

Nederland 2,5 %

-8%

Bron: LISA.Het aantal banen heeft betrekking op het totaal aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten. Het betreft banen vanaf 1 uur in de week.

>Inhoud

Page 102: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Eco

nom

ie

100 SocialeAtlasvanAlmere2012

Gegevens over werkgelegenheid Almere, 1 april 2010 en 1 april 2011Uitgaande

{pendelnb(43.700)

Landbouw,visserij

{Beroepsbevolking Niet-werkzame 300 =0%(300)15-64jaar beroepsbevolking Industrie,nutsbedrijven97.800(97.300) 6.700(6.800) 5.200=8%(5.200)

Aantalinwoners Bouwnijverheid,Almere15-64jr.(1) Wonendenwerkend

}3.200=5%(3.100)

136.200(135.000) terplaatste(3) Handel,horecaNeemtnietdeel nb(46.800) 14.500=22%(14.600)aanarbeidsproces(2) Aantalbezette

t

Vervoer,opslag,ICT38.400(37.700) arbeidsplaatsen(4) 5.700=9%(5.600)

Inkomende 66.000(65.200) Financ.instellingenpendel 1.300=2%(1.400)nb(18.400) Zakelijkediensten(4)

t14.300=22%(14.000)Overheid,onderwijs9.600=14%(9.500)Gezondh./welz.zorg9.500=14%(9.000)Overigediensten2.500=4%(2.600)

Bron: Provincie Flevoland. Tussen haakjes in het grijs staan de cijfers over 2010, tenzij anders aangegeven.Gegevens over beroepsbevolking, ter plaatse wonend en werkend en over inkomende en uitgaande pendel zijn voorlopige schattingen. Beroepsbevolking bestaat uit mensen van 15 t/m 64 jaar die minimaal 12 uur per week werken of willen werken.Niet aan arbeidsproces deelnemend is inclusief in deeltijd werkend (minder dan 12 uur per week).Wonend en werkend ter plaatse is inclusief meitelling CBS, onbekend en ambulant.* voorlopige cijfers.(1) Jaargemiddelde.(2) Inclusief parttime 15.200.(3) Inclusief interne pendel en op zee werkend, onbekend, ambulant.(4) Cijfers zijn exclusief uitzendkrachten.

waarvanuit(1april2010):gem.Lelystad 3.500=19%gem.Dronten 800=4%gem.Zeewolde 600=3%gem.Noordoostpolder+gem.Urk 400=2%buitenprov.Flevoland 13.100=71%

Kengetallen beroepsbevolking en werkgelegenheid,1990-20111990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011

Aantal inwoners (15-64 jr.) 1) 50.000 72.400 100.000 124.000 130.200 132.300 135.000 136.200Beroepsbevolking: 2) 30.500 48.900 72.000 89.100 94.000 95.300 97.300 97.800waarvan:-werkzameberoepsbevolking 28.000 45.300 69.000 81.700 87.700 90.000 90.500 91.100-niet-werkzameberoepsbevolking 2.500 3.600 3.000 7.400 6.300 5.300 6.800 6.700Terplaatsewerkzaam,waarvan: 10.000 15.500 27.500 - - - 46.800 --landbouw(meitelling),vissers,ambulantenonbekend 1.000 350 2.600 - - - 9.900 --overigwonendenwerkendindegemeente 9.000 15.100 24.900 - - - 36.900 -Beroepsbevolking in % van de 15-64 jr. bevolking(econ. deelnemingspercentage) 61% 68% 72% 73% 71% 72% 72% 72%Arbeidsplaatsen 18.233 31.146 50.044 63.323 80.120 79.821 79.920 81.186-12uurenmeerperweek 15.911 25.230 40.903 52.255 64.259 64.525 65.160 66.012-minderdan12uurperweek 2.322 5.916 9.141 11.068 15.861 15.296 14.760 15.174Inkomendependel. 5.800 9.800 13.000 14.100 - - 18.400 -waarvan:-wonendinFlevoland 1.500 2.300 3.600 4.100 - - 5.300 --wonendbuitenFlevoland 4.300 7.500 9.400 10.000 - - 13.100 -Uitgaandependel3) 18.000 29.800 41.500 43.000 - - 43.700 -

Bron: Provincie Flevoland. * Voorlopige cijfers ** Tot 1995 lag de grens op 15 uur per week.1) Jaargemiddelde. 2) De beroepsbevolking is het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar dat deelneemt aan het arbeidsproces of werkzoekend is (de niet-werkzame

beroepsbevolking). Cijfers zijn exclusief uitzendkrachten. 3) Cijfers over uitgaande pendel zijn indicatief.Vanaf 2004 worden personen die geen vast werkadres hebben gerekend tot de groep ‘wonend en werkend ter plaatse’. Hierdoor wordt de inkomende pendel minder groot.

>Inhoud

Page 103: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Econom

ie

SocialeAtlasvanAlmere2012 101

Fulltime beroepsbevolking en deelnemingspercentage, 1987-2011Jaar en datum

fulltime beroepsbevolking economisch deelnemingspercentage

mannen vrouwen totaal mannen vrouwen tot. Almere Flevoland1987 (31dec.) 16.316 7.655 23.971 57% 27% 42%1990 (1mei) 18.835 11.703 30.538 52% 32% 42%1991 (1mei) 20.739 12.845 33.5841992 (1juli) 24.000 15.300 39.300 82% 52% 67%1993 (1juli) 43.500 82% 52% 69%1994 (1juli) 26.600 18.200 44.900 79% 51% 66% 64%1995 (1juli) 29.400 19.500 48.900 82% 54% 68% 65%1996 (1juli) 51.800 83% 57% 70% 67%1997 (1juli) 55.700 81% 52% 66% 66%1998 (1juli) 61.300 84% 59% 72% 69%1999 (1juli) 67.200 84% 62% 73% 69%2000 (1juli) 72.000 79% 59% 69% 69%2001 (1juli) 76.300 85% 60% 72% 69%2002 (1juli) 80.300 84% 65% 75% 70%2003 (1juli) 83.500 81% 66% 73% 71%2004 (1juli) 87.200 82% 65% 74% 72%2005 (1juli) 89.100 82% 64% 73% 72%2006 (1juli) 92.400 81% 64% 72% 71%2007 (1juli) 92.700 81% 63% 72% 71%2008 (1juli) 94.300 83% 64% 74% 73%2009 (1juli) 95.300 79% 66% 73% 73%2010 (1juli) 97.200 80% 68% 74% 73%2011 (1juli) 97.800 80% 67% 74% 72%

Bron: Provincie Flevoland, CBS. Deelnemingspercentages tot 1992 in % van de bevolking; vanaf 1992 in % van de bevolking van 15 t/m 64 jaar. Fulltime is tot 1990 minstens 20 uur, in 1990 en 1991 minstens 15 uur en vanaf 1992 minstens 12 uur per week. Deelnemingspercentages tot 1991 berekend met het onderzoek ‘Arbeidsmarkt en uitgaande pendel’; vanaf 1992 op basis van de Enquête Beroepsbevolking.Het economisch deelnemingspercentage is gelijk aan de ‘bruto arbeidsparticipatie’ van het CBS.De percentages naar geslacht vanaf 1996 zijn afkomstig van het CBS.

Fulltime arbeidsplaatsen naar woonplaats van het personeel, 2000-2010Woonplaats 2000 2004 2007 2010

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %wonend in de provincie Flevoland 28.885 71% 34.119 66% 37.591 64% 42.225 65%waarvanin:-Almere 25.290 62% 30.002 58% 32.107 55% 36.903 57%-overigindeprovincieFlevoland 3.595 9% 4.117 8% 5.484 9% 5.323 8%

wonend buiten de provincie Flevoland 9.444 23% 9.981 19% 10.460 18% 13.061 20%waarvanin:-Utrecht 1.437 4% 1.815 4% 1.805 3% 2.691 4%-Overijssel 397 1% 452 1% 496 1% 510 1%-Gelderland 925 2% 853 2% 943 2% 1.125 2%-Gooi-enVechtstreek 1.918 5% 2.367 5% 2.414 4% 2.937 5%-agglomeratieAmsterdam 2.548 6% 2.654 5% 3.202 5% 3.779 6%-overigNoord-Holland 1.075 3% 832 2% 662 1% 846 1%-overigNederland 1.144 3% 1.008 2% 938 2% 1.173 2%

onbekend en ambulant 2.575 6% 7.352 14% 10.710 18% 9.877 15%Totaal 40.904 100% 51.452 100% 58.761 100% 65.163 100%

Bron: Provincie Flevoland.Gooi- en Vechtstreek: gemeenten Blaricum, Bussum, Wijdemeren, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden en Weesp.Agglomeratie Amsterdam: gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.Onbekend: gedeeltelijk ontleend aan de meitellingen CBS. Cijfers zijn exclusief uitzendkrachten. Door een wijziging in definitie in 2004 zijn de cijfers omtrent ambulant niet te vergelijken met voorgaande jaren. Dit doordat de personen die geen vast werkadres hebben (ambulant/zwerfforensen) vanaf 2004 gerekend worden bij de groep ‘wonend en werkend ter plaatse’ (zie blz 100).

>Inhoud

Page 104: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Eco

nom

ie

102 SocialeAtlasvanAlmere2012

Aantal vestigingen naar sectie, 1 april 1990-2011

SBI-code en sectie1990 1995 2000 2005 2010 2011

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %A Landbouw,bosbouwenvisserij* 52 3% 60 1% 83 1% 85 1% 98 1% 91 1%C Industrie 122 6% 250 5% 315 4% 418 4% 463 3% 466 3%D Productie,distributie,handelinelektrici-

teitenaardgas3 0% 4 0% 3 0% 2 0% 8 0% 10 0%

E Winning/distributievanwater;afval(water)beheer,sanering

4 0% 8 0% 17 0% 19 0% 19 0% 19 0%

F Bouwnijverheid 99 5% 253 5% 551 8% 806 8% 1.314 9% 1.383 9%

G Groot-endetailhandel;reparatievanauto’s 602 30% 1.248 27% 1.710 24% 2.215 23% 2.769 19% 2.763 18%

H Vervoerenopslag 47 2% 129 3% 190 3% 376 4% 467 3% 476 3%I Logies-,maaltijd-endrankverstrekking 84 4% 159 3% 238 3% 282 3% 349 2% 378 2%J Informatieencommunicatie 109 6% 310 7% 552 8% 784 8% 1.256 9% 1.349 9%K Financiëleinstellingen 75 4% 298 6% 453 6% 325 3% 207 1% 199 1%L Verhuurvanenhandelinonroerendgoed 21 1% 65 1% 71 1% 143 1% 186 1% 166 1%M Advisering,onderzoek,special.zakelijke

dienstverlening245 12% 769 16% 1.215 17% 1.584 16% 2.663 18% 2.800 18%

N Verhuurvanroerendegoederen,overigezakel.dienstverl.

111 6% 279 6% 458 6% 651 7% 939 6% 991 6%

O Openbaarbestuur,overheidsdiensten,socialeverzekeringen

14 1% 17 0% 19 0% 22 0% 22 0% 20 0%

P Onderwijs 115 6% 198 4% 286 4% 486 5% 786 5% 877 6%

Q Gezondheids-enwelzijnszorg 134 7% 259 6% 410 6% 603 6% 1.495 10% 1.716 11%

R Cultuur,sportenrecreatie 43 2% 134 3% 192 3% 298 3% 631 4% 701 5%S Overigedienstverlening 90 5% 225 5% 351 5% 515 5% 829 6% 881 6%T Huishoudensalswerkgever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0%U Extraterritorialeorganisatiesenlichamen 5 0% 5 0% 20 0% 1 0% 0 0% 1 0%

Totaal 1.975 100% 4.670 100% 7.134 100% 9.615 100% 14.501 100% 15.288 100%

Bron: Provincie Flevoland, CBS.* Inclusief CBS-meitelling.

Aantal bezette fulltime arbeidsplaatsen naar sectie, 1 april 1990-2011

SBI-code en sectie1990 1995 2000 2005 2010 2011

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %ALandbouw,bosbouwenvisserij 236 1% 254 1% 435 1% 368 1% 299 0% 316 0%CIndustrie 1.896 12% 3.015 12% 3.630 9% 5.114 10% 4.875 7% 4.833 7%DProductie,distributie,handelinelektrici-

teitenaardgas73 0% 127 1% 48 0% 80 0% 182 0% 242 0%

EWinning/distributievanwater;afval(water)beheer,sanering

20 0% 69 0% 127 0% 101 0% 102 0% 92 0%

FBouwnijverheid 994 6% 1.370 5% 2.649 6% 3.042 6% 3.075 5% 3.207 5%

GGroot-endetailhandel;reparatievanauto’s 4.216 26% 6.196 25% 9.205 23% 10.408 20% 13.245 20% 13.088 20%

HVervoerenopslag 559 4% 859 3% 1.553 4% 2.036 4% 1.971 3% 2.073 3%ILogies-,maaltijd-endrankverstrekking 270 2% 445 2% 683 2% 949 2% 1.338 2% 1.371 2%JInformatieencommunicatie 953 6% 960 4% 2.317 6% 2.464 5% 3.581 5% 3.672 6%KFinanciëleinstellingen 284 2% 519 2% 1.451 4% 1.742 3% 1.379 2% 1.287 2%LVerhuurvanenhandelinonroerendgoed 147 1% 255 1% 402 1% 506 1% 537 1% 527 1%MAdvisering,onderzoek,special.zakelijke

dienstverlening1.023 6% 2.045 8% 3.138 8% 4.996 10% 5.685 9% 5.766 9%

NVerhuurvanroerendegoederen,overigezakel.dienstverl.

1.549 10% 2.453 10% 4.584 11% 5.378 10% 7.743 12% 7.994 12%

OOpenbaarbestuur,overheidsdiensten,socialeverzekeringen

820 5% 1.065 4% 1.981 5% 2.494 5% 4.214 6% 4.008 6%

POnderwijs 1.038 7% 1.838 7% 2.996 7% 4.487 9% 5.331 8% 5.556 8%

QGezondheids-enwelzijnszorg 1.211 8% 2.536 10% 4.115 10% 6.314 12% 8.965 14% 9.502 14%

RCultuur,sportenrecreatie 178 1% 321 1% 526 1% 740 1% 1.098 2% 1.091 2%SOverigedienstverlening 444 3% 902 4% 1.049 3% 1.020 2% 1.543 2% 1.386 2%THuishoudensalswerkgever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0%UExtraterritorialeorganisatiesenlichamen 0 0% 1 0% 14 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Totaal 15.911 100% 25.230 100% 40.903 100% 52.239 100% 65.163 100% 66.012 100%

Bron: Provincie Flevoland.Weergegeven zijn uitsluitend fulltime arbeidsplaatsen (minstens 12 uur per week). Cijfers zijn exclusief uitzendkrachten.

>Inhoud

Page 105: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Econom

ie

SocialeAtlasvanAlmere2012 103

Aantal vestigingen naar sectie en grootteklasse, 1 april 2011SBI-code en sectie 0* 1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ totaalA Landbouw,bosbouwenvisserij 2 22 47 16 3 1 - - 91C Industrie 45 214 87 44 32 24 10 10 466D Productie,distributie,handelinelektriciteitenaardgas 1 2 3 1 - 1 1 1 10E Winning/distributievanwater;afval(water)

beheer,sanering- 10 4 3 1 1 - - 19

F Bouwnijverheid 75 1.069 142 49 22 18 8 - 1.383G Groot-endetailhandel;reparatievanauto’s 374 1.163 708 269 121 90 21 17 2.763H Vervoerenopslag 32 319 79 12 18 7 7 2 476I Logies-,maaltijd-endrankverstrekking 35 125 145 43 21 6 3 - 378J Informatieencommunicatie 270 821 164 50 20 16 5 3 1.349K Financiëleinstellingen 29 78 63 11 9 3 2 4 199L Verhuurvanenhandelinonroerendgoed 40 78 30 13 1 1 3 - 166M Advisering,onderzoek,special.zakelijkedienstverlening 501 1.802 338 84 38 24 8 5 2.800N Verhuurvanroerendegoederen,overigezakel.dienstverl. 130 531 169 60 38 28 21 14 991O Openbaarbestuur,overheidsdiensten,socialeverzekeringen - 10 - 1 1 1 - 7 20P Onderwijs 213 449 82 17 45 51 13 7 877Q Gezondheids-enwelzijnszorg 223 1.039 227 103 76 30 8 10 1.716R Cultuur,sportenrecreatie 213 408 38 26 10 5 - 1 701S Overigedienstverlening 184 547 109 25 9 6 1 - 881T Huishoudensalswerkgever - 1 - - - - - - 1U Extraterritorialeorganisatiesenlichamen 1 - - - - - - - 1

Totaal 2.368 8.688 2.435 827 465 313 111 81 15.288

Bron: Provincie Flevoland. Bedrijven zijn weergegeven naar het aantal bezette ‘fulltime’ werknemers (minstens 12 uur per week).* Bedrijven met 0 arbeidsplaatsen zijn vestigingen waar personen werken die bij een andere, centrale vestiging worden geteld en vestigingen waar

uitsluitend minder dan 12 uur per week wordt gewerkt.

Aantal bezette fulltime arbeidsplaatsen naar sectie en grootteklasse, 1 april 2011SBI-code en sectie 1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ totaalA Landbouw,bosbouwenvisserij 22 124 106 36 28 - - 316C Industrie 214 229 280 437 750 647 2.276 4.833D Productie,distributie,handelinelektriciteitenaardgas 2 8 5 - 33 54 140 242E Winning/distributievanwater;afval(water)

beheer,sanering10 13 20 10 39 - - 92

F Bouwnijverheid 1.069 350 306 300 597 585 - 3.207G Groot-endetailhandel;reparatievanauto’s 1.163 1.816 1.719 1.628 2.653 1.399 2.710 13.088H Vervoerenopslag 319 197 75 245 207 444 586 2.073I Logies-,maaltijd-endrankverstrekking 125 369 286 280 156 155 - 1.371J Informatieencommunicatie 821 393 322 278 520 327 1.011 3.672K Financiëleinstellingen 78 157 72 130 94 128 628 1.287L Verhuurvanenhandelinonroerendgoed 78 76 77 12 36 248 - 527M Advisering,onderzoek,special.zakelijkedienstverlening 1.802 791 544 515 712 538 864 5.766N Verhuurvanroerendegoederen,overigezakel.dienstverl. 531 427 383 527 813 1.457 3.856 7.994O Openbaarbestuur,overheidsdiensten,socialeverzekeringen 10 - 8 10 38 - 3.942 4.008P Onderwijs 449 203 115 649 1.572 823 1.745 5.556Q Gezondheids-enwelzijnszorg 1.039 633 659 1.046 865 597 4.663 9.502R Cultuur,sportenrecreatie 408 95 168 140 161 - 119 1.091S Overigedienstverlening 547 261 152 118 210 98 - 1.386T Huishoudensalswerkgever 1 - - - - - - 1U Extraterritorialeorganisatiesenlichamen - - - - - - - -

Totaal 8.688 6.142 5.297 6.361 9.484 7.500 22.540 66.012

Bron: Provincie Flevoland.Weergegeven zijn ‘fulltime’ werknemers (minstens 12 uur per week). Cijfers zijn exclusief uitzendkrachten.

>Inhoud

Page 106: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Eco

nom

ie

104 SocialeAtlasvanAlmere2012

Aantal vestigingen naar sectie, mutaties 1 april 2010-2011

SBI-code en sectienieuw gevestigd beëindigd mutatie

stand2010

oprich-ting

vesti-ging totaal ophef-

fingver-trek totaal

SBI-code personeel stand2011+ - + -

A Landbouw,bosbouwenvisserij 98 5 1 6 12 1 13 1 1 20 16 91C Industrie 463 46 13 59 45 10 55 9 10 80 59 466D Productie,distributie,handelinelektrici-

teitenaardgas8 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 10

E Winning/distributievanwater;afval(water)beheer,sanering

19 1 1 2 1 1 2 0 0 0 4 19

F Bouwnijverheid 1.314 162 44 206 102 38 140 11 8 90 74 1.383G Groot-endetailhandel;reparatievanauto’s 2.769 375 63 438 369 59 428 31 47 363 358 2.763H Vervoerenopslag 467 54 21 75 51 13 64 2 4 59 37 476I Logies-,maaltijd-endrankverstrekking 349 78 8 86 47 6 53 2 6 46 60 378J Informatieencommunicatie 1.256 197 41 238 94 53 147 18 16 102 92 1.349K Financiëleinstellingen 207 19 6 25 28 6 34 7 6 21 21 199L Verhuurvanenhandelinonroerendgoed 186 18 4 22 34 8 42 2 2 20 23 166M Advisering,onderzoek,special.zakelijke

dienstverlening2.663 389 71 460 254 66 320 25 28 195 225 2.800

N Verhuurvanroerendegoederen,overigezakel.dienstverl.

939 171 33 204 117 30 147 10 15 114 122 991

O Openbaarbestuur,overheidsdiensten,socialeverzekeringen

22 0 0 0 2 0 2 0 0 4 5 20

P Onderwijs 786 140 15 155 51 17 68 12 8 110 79 877Q Gezondheids-enwelzijnszorg 1.495 345 25 370 133 20 153 14 10 201 131 1.716R Cultuur,sportenrecreatie 631 105 19 124 54 14 68 19 5 46 44 701S Overigedienstverlening 829 132 12 144 79 16 95 12 9 61 84 881T Huishoudensalswerkgever 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1U Extraterritorialeorganisatiesenlichamen 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Totaal 14.501 2.239 379 2.618 1.473 358 1.831 175 175 1.536 1.434 15.288

Aantal bezette fulltime arbeidsplaatsen naar sectie, mutaties 1 april 2010-2011

SBI-code en sectienieuw gevestigd beëindigd mutatie

stand2010

oprich-ting

vesti-ging totaal ophef-

fingver-trek totaal

SBI-code personeel stand2011+ - + -

A Landbouw,bosbouwenvisserij 299 6 10 16 39 5 44 2 2 74 29 316C Industrie 4.875 106 37 143 222 47 269 62 20 340 298 4.833D Productie,distributie,handelinelektrici-

teitenaardgas182 5 3 8 0 0 0 0 0 52 0 242

E Winning/distributievanwater;afval(water)beheer,sanering

102 1 2 3 1 1 2 0 0 0 11 92

F Bouwnijverheid 3.075 175 47 222 128 43 171 39 14 270 214 3.207G Groot-endetailhandel;reparatievanauto’s 13.245 489 189 678 727 85 812 72 118 1.032 1.009 13.088H Vervoerenopslag 1.971 58 25 83 95 14 109 1 8 225 90 2.073I Logies-,maaltijd-endrankverstrekking 1.338 151 10 161 89 10 99 9 21 113 130 1.371J Informatieencommunicatie 3.581 205 45 250 156 160 316 83 12 296 210 3.672K Financiëleinstellingen 1.379 110 8 118 128 4 132 13 60 91 122 1.287L Verhuurvanenhandelinonroerendgoed 537 15 6 21 31 6 37 1 3 44 36 527M Advisering,onderzoek,special.zakelijke

dienstverlening5.685 422 196 618 258 122 380 39 66 428 558 5.766

N Verhuurvanroerendegoederen,overigezakel.dienstverl.

7.743 262 48 310 394 35 429 33 34 1.320 949 7.994

O Openbaarbestuur,overheidsdiensten,socialeverzekeringen

4.214 0 0 0 2 0 2 0 0 81 285 4.008

P Onderwijs 5.331 101 8 109 86 22 108 20 6 631 421 5.556Q Gezondheids-enwelzijnszorg 8.965 583 27 610 248 17 265 17 7 839 657 9.502R Cultuur,sportenrecreatie 1.098 51 11 62 32 19 51 22 8 77 109 1.091S Overigedienstverlening 1.543 126 16 142 305 18 323 72 13 96 131 1.386T Huishoudensalswerkgever 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1U Extraterritorialeorganisatiesenlichamen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 65.163 2.867 688 3.555 2.941 608 3.549 485 392 6.009 5.259 66.012

Bron: Provincie Flevoland.Oprichting = toename door oprichting van een nieuwe bedrijfsvestiging.Vestiging = toename door vestiging in Almere van een bestaand bedrijf.Opheffing = afname door opheffing van een bedrijfsvestiging.Vertrek = afname door vertrek uit Almere van een bedrijfsvestiging.SBI-code = toe- of afname door verandering van SBI-code en sectie.Personeel = bestaande bedrijven waarbij sprake is van toe- of afname van personeel.Totalen zijn inclusief administratieve correcties.

>Inhoud

Page 107: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Econom

ie

SocialeAtlasvanAlmere2012 105

Aantal horecabedrijven naar soort, 1 juli 1995-2011Soort horeca 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011Drankensector totaal 44 60 72 74 82 78 71 72Cafe/Bar 26 33 38 36 38 37 33 33Discotheek 1 1 4 3 3 4 4 5Koffieshop/tearoom 4 5 7 9 13 11 11 12Kiosk 0 0 1 1 1 2 0 0Horecabijrecreatiebedrijf 0 2 2 2 2 2 2 2Horecabijsportaccommodatie 9 13 12 14 16 13 13 11Strandbedrijf 2 2 2 2 2 2 1 1Ontmoetingscentrum 1 2 2 3 3 3 3 3Zalen-/partycentrum 1 2 4 4 4 4 4 5

Fastservicesector totaal 47 59 68 68 75 76 72 73IJssalon 1 1 1 1 1 1 1 2Cafetaria 23 29 33 30 31 31 32 30Fastservicerestaurant 1 3 6 6 7 8 8 7Shoarmazaak 8 8 8 8 9 10 8 6Lunchroom 10 13 14 17 21 20 17 19Pannenkoekenrestaurant 0 0 2 2 2 2 2 2Restauratie 2 2 1 1 1 1 1 1Overig 2 3 3 3 3 3 3 6

Restaurantsector totaal 35 41 50 51 56 62 63 61Bistro 8 6 5 5 8 9 7 9Restaurant 22 28 30 31 33 35 39 39Cafe-Restaurant 5 7 14 14 14 17 16 12Wegrestaurant 0 0 1 1 1 1 1 1Onderverdelingrestaurants1):Nederlands/Frans 11 10 15 15 16 20 18 18Zuideuropees 8 9 11 12 17 16 17 15Chinees-Indisch 7 10 10 10 8 8 11 12OverigAziatisch 2 3 5 5 5 6 6 9Amerikaanscontinent 4 5 7 7 6Overigbuitenlands 8 10 11 7 8 8 7 5

Hotelsector totaal 1 2 2 2 3 5 5 6Hotel/Hotel-Garni 0 1 0 0 0 1 2 2Hotel-Cafe-Restaurant 1 1 2 2 3 3 3 4Pension 1

Partycatering 1 2 12 10 12 14 18 24Alle horecabedrijven samen 128 164 204 205 228 235 229 236

Bron: Bedrijfschap horeca en catering.1) inclusief cijfers van Hotel-Cafe-Restaurant onder logiesverstrekkers genoemd.

Verkoopvloeroppervlak en aantal kamers/bedden horecabedrijven1 juli 1995-2011

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011Verkoopvloeroppervlakte (m2) 14.543 18.227 28.170 32.538 34.388 36.110 35.113 38.178Drankensector 6.865 8.530 12.844 17.013 17.528 17.137 18.372 18.491Fastservicesector 2.922 4.060 4.980 5.362 5.849 5.852 5.848 5.901Restaurantsector 4.696 5.577 9.686 9.503 10.121 11.561 9.333 9.626Hotelsector 60 60 660 660 890 1.560 1.560 4.160

Kamers en bedden hotelsectorAantalkamers 40 40 115 115 232 314 314 495Aantalbedden 80 80 227 227 461 632 632 1.006

Bron: Bedrijfschap horeca en catering.

>Inhoud

Page 108: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Eco

nom

ie

106 SocialeAtlasvanAlmere2012

arbeidsplaatsen

stadscentra (19.977)

in woning (13.393)overige locaties (13.134)

kleine bedrijven-terreinen (5.041)

grote bedrijven-terreinen (31.999)

bedrijven

in woning (10.212)

overige locaties (1.321) grote bedrijven- terreinen (1.940)

kleine bedrijven-terreinen (785)

stadscentra (1.026)

Verdeling bedrijven en arbeidsplaatsen over de verschillende locaties, 1 april 2011

Gemiddeld aantal arbeidsplaatsen per bedrijf, naar locatie, 1 april 2011

9,9

16,5

6,4

19,5

1,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

overige locaties

grote bedrijventerreinen

kleine bedrijventerreinen

stadscentra

in woning

Bron: Provincie Flevoland.

Bron: Provincie Flevoland.

Grootste werkgevers in Almere met aantal werknemers, 1 april 2011

Bron: Provincie Flevoland.Weergegeven is het aantal fulltime werknemers (minimaal 12 uur) exclusief uitzendkrachten voor bedrijven met minimaal 200 werknemers.De getoonde bedrijven zijn ingedeeld in twee groepen: quartaire sector (overheid, onderwijs, zorg en welzijn) en de andere sectoren.

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500

VitreeLeger des Heils

P.I. AlmereSt. de Schoor

UK kinderopvang AlmereFPC de Oostvaarderskliniek

De MeregaardBakenscholen Almere

TriadeBelastingdienst Randmeren

ROC FlevolandPolitie Flevoland, districtkantoor

UWV WERKbedrijfFlevoziekenhuis

Gemeente AlmereZorggroep Almere

Almeerse Scholen Groep

Roche Diagnostics Nederland B.V.Unamic HCN B.V.

Avanade Netherlands B.V.Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Metafoor Groep AlmereNCCW B.V.

Hemubo Almere B.V.Motrac Intern Transport B.V.

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.Staples Nederland B.V.

Leaseplan Nederland N.V.Tomingroep Almere

Connexxion N.V. AlmereAthlon Car Lease

MHI Equipment Europe B.V.Mitsubishi Caterpillar Forklift

Accenture Technology Solutions B.V.USG People the Netherlands B.V.

>Inhoud

Page 109: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Econom

ie

SocialeAtlasvanAlmere2012 107

Bedrijven en arbeidsplaatsen, naar locatie, 1 april 2011

Stadsdeel en locatieaantal bedrijven aantal arbeidsplaatsen

in woning

op bedr.terrein

overige bedrijven totaal in

woningop bedr.

terrein overige

bedrijven totaal

Almere Haven 1.240 419 120 1.779 1.561 5.217 855 7.633waarvan:-inCentrumAlmereHaven 43 209 0 252 55 1.638 0 1.693-inwoonwijken 1.119 102 109 1.330 1.404 1.040 739 3.183-grotebedrijventerreinen/overig 78 108 11 197 102 2.539 116 2.757

Almere Stad 5.602 2.238 731 8.571 7.558 39.974 8.896 56.428waarvan:-inCentrumAlmereStad 215 641 0 856 302 16.151 0 16.453-inwoonwijken 5.385 456 725 6.566 7.236 2.962 8.697 18.895-grotebedrijventerreinen/overig x 1.141 6 1.149 20 20.861 199 21.080

Almere Buiten 3.139 857 268 4.264 4.223 10.562 2.715 17.500waarvan:-inCentrumAlmereBuiten 33 174 0 207 39 2.146 0 2.185-inwoonwijken 3.043 136 257 3.436 3.936 660 2.630 7.226-grotebedrijventerreinen/overig 63 541 11 615 248 7.756 85 8.089

Almere Poort 255 139 91 485 369 875 219 1.463waarvan:-inwoonwijk 236 34 36 306 349 203 98 650-overig 19 105 x 127 20 672 121 813

Almere Hout 176 8 42 226 254 21 237 512waarvan:-inwoonwijk 144 0 x 146 198 0 x 201-overig 32 8 40 80 56 21 234 311

Almere Pampus en onbekend 0 0 x x 0 0 8 8Gemeente totaal 10.412 3.659 1.216 15.287 13.965 56.649 12.930 83.544waarvan:-indedriestadscentra 291 1.024 0 1.315 396 19.935 0 20.331-inwoonwijken 9.927 728 1.129 11.784 13.123 4.865 12.167 30.155-grotebedrijventerreinen/overig 194 1.903 73 2.170 446 31.849 763 33.058

Bron: Provincie Flevoland en Gemeente Almere.Een toelichting op de berekeningswijze en cijfers per woonwijk vindt u op blz. 108. Cijfers zijn inclusief fulltime uitzendkrachten en parttime krachten. De totalen (15.287 en 83.544) zijn de totaalwaarden inclusief de cijfers gemarkeerd met ‘x’.

Gegevens markten in Almere, 1 januari 2003-2012Stadsdeel en categorie

kramen en verkoopwagens kooplieden totale lengte in meters

2003 2005 2010 2011* 2012 2003 2005 2010 2011 2012Almere Haven totaal 70 79 79 30 31 336 319 318 334 318waarvan:-voedings-engenotmiddelen 29 36 42 13 13 172 143 168 140 127-textiel 21 23 18 6 7 84 96 72 76 74-overigegoederen 20 20 19 11 11 80 80 78 118 117

Almere Stad totaal 147 163 160 168 160 670 648 641 1.705 1.722waarvan:-voedings-engenotmiddelen 38 43 66 56 53 220 190 263 610 607-textiel 51 54 45 49 42 204 216 181 579 430-overigegoederen 58 66 49 63 65 246 242 197 516 685

Almere Buiten totaal 40 73 85 49 50 188 286 340 349 349waarvan:-voedings-engenotmiddelen 14 25 25 9 9 74 100 100 93 71-textiel 18 29 29 26 26 76 108 116 112 124-overigegoederen 8 19 31 14 15 38 78 124 144 154

Gemeente totaal 257 315 324 247 241 1.194 1.253 1.299 2.388 2.389

Bron: Gemeente Almere.Almere Haven heeft op vrijdag markt, Almere Buiten op donderdag en Almere Stad op woensdag en zaterdag.De reserveringen voor dagplaatsen en standwerkers zijn vanaf 2009 buiten beschouwing gelaten.* De zaterdagmarkt in Almere Stad is vanaf 2011 opgenomen in de telling. Vanaf 2011 is ook de telling van aantal kramen en verkoopwagens

veranderd in aantal kooplieden.

>Inhoud

Page 110: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Eco

nom

ie

108 SocialeAtlasvanAlmere2012

Gegevens over bedrijven en arbeidsplaatsen in woonwijken, 1 april 2011

Wijkindelingbedrijven arbeidsplaatsen bedrijf in woning

in woning

op bedr.terrein

overige bedrijven totaal

in woning

op bedr.terrein

overige bedrijven totaal

in % van woningen

in % van bedrijven

Almere Haven 1.240 419 120 1.779 1.561 5.217 855 7.633 12% 70%101CentrumAlmereHaven 43 209 0 252 55 1.638 0 1.693 5% 17%102DeWerven 120 0 16 136 152 0 75 227 9% 88%103DeHoven 101 0 16 117 114 0 110 224 9% 86%104DeMeenten 143 0 31 174 194 0 202 396 14% 82%105DeGrienden 147 0 11 158 190 0 141 331 14% 93%106DeMarken 191 44 9 244 237 474 75 786 16% 78%107DeGouwen 151 58 11 220 187 566 55 808 13% 69%108DeWierden 120 0 15 135 150 0 81 231 7% 89%109DeVelden 146 0 0 146 180 0 0 180 25% 100%OverigAlmereHaven 78 108 11 197 102 2.539 116 2.757 - 40%

Almere Stad 5.602 2.238 731 8.571 7.558 39.974 8.896 56.428 13% 65%201CentrumAlmereStad 215 641 0 856 302 16.151 0 16.453 10% 25%202Filmwijk 598 0 70 668 750 0 500 1.250 14% 90%203Danswijk 259 0 23 282 341 0 164 505 12% 92%204Parkwijk 301 0 53 354 414 0 1.432 1.846 14% 85%205Verzetswijk 181 0 17 198 230 0 418 648 13% 91%206Waterwijk 385 47 47 479 492 171 477 1.140 12% 80%207TussendeVaartenNoord 299 0 38 337 429 0 466 895 14% 89%208TussendeVaartenZuid 509 51 60 620 778 502 406 1.686 14% 82%209Staatsliedenwijk 77 0 59 136 95 0 1.080 1.175 7% 57%210Kruidenwijk 377 46 43 466 540 274 368 1.182 12% 81%211Stedenwijk 453 18 104 575 583 67 777 1.427 11% 79%212MuziekwijkNoord 637 45 104 786 816 126 1.285 2.227 14% 81%213MuziekwijkZuid 314 91 50 455 466 568 629 1.663 12% 69%214Literatuurwijk 539 158 37 734 727 1.254 382 2.363 16% 73%215Noorderplassen 456 0 20 476 575 0 313 888 22% 96%Overigewijken x 1.141 6 1.149 20 20.861 199 21.080 - 0%

Almere Buiten 3.139 857 268 4.264 4.223 10.562 2.715 17.500 15% 74%301CentrumAlmereBuiten 33 174 0 207 39 2.146 0 2.185 4% 16%302Oostvaardersbuurt 356 0 11 367 494 0 141 635 18% 97%303Seizoenenbuurt 308 0 12 320 351 0 131 482 16% 96%304Molenbuurt 160 61 19 240 195 251 113 559 10% 67%305Bouwmeesterbuurt 208 27 27 262 282 128 454 864 11% 79%306Landgoederenbuurt 219 0 15 234 300 0 90 390 14% 94%307Faunabuurt 237 27 27 291 303 133 216 652 14% 81%308Bloemenbuurt 261 0 18 279 315 0 141 456 11% 94%309Regenboogbuurt 350 0 13 363 475 0 198 673 17% 96%310Indischebuurt 40 0 51 91 46 0 349 395 8% 44%311Eilandenbuurt 447 20 17 484 562 125 144 831 21% 92%312Stripheldenbuurt 378 x 47 426 520 23 653 1.196 16% 89%313Sieradenbuurt 79 0 0 79 93 0 0 93 20% 100%OverigAlmereBuiten 63 541 11 615 248 7.756 85 8.089 - 10%

Almere Poort 255 139 91 485 369 875 219 1.463 9% 53%401Europakwartier 86 34 0 120 173 203 0 376 9% 72%402Columbuskwartier 80 0 12 92 93 0 66 159 11% 87%403Homeruskwartier 70 0 24 94 83 0 32 115 7% 74%OverigAlmerePoort 19 105 x 127 20 672 121 813 - 15%

Almere Hout 176 8 42 226 254 21 237 512 34% 78%502Vogelhorst 144 0 x 146 198 0 x 201 31% 99%OverigAlmereHout 32 8 40 80 56 21 234 311 - 40%

Almere Pampus en onbekend 0 0 x x 0 0 8 8 - 0%Gemeente totaal 10.412 3.659 1.216 15.287 13.965 56.649 12.930 83.544 14% 68%in % van bedrijven/arbeidsplaatsen 68% 24% 8% 100% 17% 68% 15% 100%

Bron: Provincie Flevoland en Gemeente Almere.Bij bedrijven en arbeidsplaatsen wordt onderscheid gemaakt in drie groepen. ‘In woning’ zijn bedrijven die zijn gevestigd op een adres dat (in de OZB-registratie) bekend staat als een woning of woonwerkpand. ‘Op bedrijventerreinen’ zijn de stadscentra, de grote bedrijventerreinen (die op de volgende pagina’s verder worden uitgesplitst) en kleine bedrijventerreinen in de woonwijken. ‘Overige bedrijven’ zijn alle overige bedrijven in de betreffende wijk zoals bijvoorbeeld winkels en scholen.Bedrijven in woningen worden tevens weergegeven in procenten van het aantal woningen op 1 januari 2012 en in procenten van het aantal bedrijven op 1 april 2011. Alle bedrijfsgegevens hebben betrekking op de situatie per 1 april 2011.Een samenvatting van deze gegevens per stadsdeel vindt u op blz. 107.De totalen (15.287 bedrijven en 83.544 arbeidsplaatsen) zijn de totaalwaarden inclusief de cijfers gemarkeerd met ‘x’. Arbeidsplaatsen zijn inclusief fulltime uitzendkrachten en parttimers.

>Inhoud

Page 111: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Econom

ie

SocialeAtlasvanAlmere2012 109

Oppervlaktes bedrijventerreinen in Almere, 1 januari 2012

Wijkindeling bruto oppervlak(in ha)

netto oppervlak (in ha)

totaal uitgegeven uitgeefbaarAlmere Haven 262,6 169,4 40,4 129,0171DeSteiger 38,0 22,1 22,1 volledig uitgegeven173Stichtsekant 215,7 141,0 12,0 129,0Kleinebedrijventerreinentotaal 8,9 6,3 6,3 volledig uitgegevenwaarvan:Ambachtsmark 4,0 3,4 3,4 volledig uitgegevenDePaal 4,9 2,9 2,9 volledig uitgegevenAlmere Stad 390,3 234,3 224,0 10,3271Randstad 22,4 10,3 10,3 volledig uitgegeven272Markerkant 50,2 28,8 28,8 volledig uitgegeven273Hollandsekant 38,6 26,1 26,0 0,1274Gooisekant 93,4 56,6 56,3 0,3275Veluwsekant 73,7 38,9 36,8 2,1276Sallandsekant 67,6 45,5 38,9 6,6Kleinebedrijventerreinentotaal 44,4 28,1 26,9 1,2waarvan:DeBinderij 7,0 3,8 3,8 volledig uitgegevenDraaiersplaats 2,3 1,3 1,3 volledig uitgegevenFelsersplaats 8,4 5,7 5,7 volledig uitgegevenFrezersplaats 6,8 4,2 4,2 volledig uitgegevenGietersplaats 5,1 3,4 3,4 volledig uitgegevenDeUitgeverij 9,1 5,7 5,7 volledig uitgegevenHetAtelier 5,7 4,0 2,8 1,2

Almere Buiten 678,9 377,5 301,9 75,6371Poldervlak 54,6 28,0 27,2 0,8372DeVaart 372,8 241,0 169,7 71,3373Buitenvaart 234,3 100,3 100,3 volledig uitgegevenKleinebedrijventerreinen 17,2 8,2 4,7 3,5waarvan:DeStriptekenaar 7,9 3,0 0,3 2,7Bouwmeesterbuurt 2,6 1,9 1,9 volledig uitgegevenFaunabuurt 2,2 1,2 1,1 0,1Rederij 4,5 2,1 1,4 0,7

Almere Poort 41,3 28,8 8,7 20,1471Hogekant 20,2 16,0 6,6 9,4473Lagekant 21,1 12,8 2,1 10,7

Almere Hout 15,0 8,2 8,2 0,0Vogelweg 15,0 8,2 8,2 volledig uitgegevenGemeente totaal 1388,1 818,2 583,2 235,0

Bron: Gemeente Almere.De gegevens hebben betrekking op alle terreinen die in hun oorspronkelijke opzet groter zijn dan 1 hectare bruto, uitgezonderd terreinen voor openbare bijzondere doelen (zoals ziekenhuis, onderwijs enz.). Het bruto oppervlak is het exploitatieoppervlak. Indien een bedrijventerrein binnen een grotere exploitatie valt wordt de matenplangrens gebruikt.Het netto oppervlak is het bruto oppervlak verminderd met het oppervlak voor openbare voorzieningen zoals wegen, groenstroken, water enz. Uitgeefbaar zijn gronden in handen van de gemeente en nog niet uitgegeven aan een gebruiker. Voor de ligging van de kleine bedrijventerreinen zie blz. 154.

>Inhoud

Page 112: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Eco

nom

ie

110 SocialeAtlasvanAlmere2012

Bron: Gemeente Almere. De gegevens hebben betrekking op het reeds gerealiseerde kantoor-vloeroppervlak (zowel in gebruik zijnde als tijdelijk niet in gebruik zijnde kantooroppervlak dat gereed is voor ingebruikname). Te realiseren oppervlak is kantoorruimte die op grond van de huidige marktver-wachtingen op korte termijn aan de voorraad zal worden toegevoegd. Het gaat daarbij om in aanbouw zijnde gebouwen en om plannen die in ontwikkeling zijn, die nu bij de gemeente een planprocedure doorlopen.Weergegeven worden bruto vloer oppervlaktes (dus inclusief gangen, toiletten enz.).

Oppervlaktes kantoorlocaties in Almere, 1 januari 2012

Wijkindelinghuidig oppervlak (in m2) te realiseren (in m2)

gereed 1-1-2012 in aanbouw in ontwikkelingAlmere Haven 56.890 0 0waarvan:Centrum 32.215Ambachtsmark 14.240DePaal 7.605Verspreidepercelen 2.830

Almere Stad 592.564 0 27.107waarvan:CentrumZuid 147.147Zakencentrum 176.948 24.407Randstad 60.690Muziekwijk 43.884ParkwijkNS 7.803DeBinderij 9.299Gooisekant 45.199 1.500Gooisepoort 77.691HetAtelier 9.250 1.200Verspreidepercelen 14.653

Almere Buiten 29.146 0 0waarvan:CentrumDoemere 14.852Faunabuurt 5.1383K,3Nen3S 2.000DeRederij 1.776Verspreidepercelen 5.380

Almere Poort 3.734Gemeente totaal 682.334 0 27.107

Werknemers naar geslacht en dichtheden, per (bedrijven)wijk, 1 april 2011

Wijkindelingwerknemers naar geslacht werknemers per

vestiging (gem.)Per ha bedrijventerrein werknemers

totaalbedrijven

totaalmannen vrouwen % vrouw arbeidspl. bedrijvenAlmere Haven 4.330 3.303 43% 4 89 5 7.633 1.779101CentrumAlmereHaven 704 989 58% 7 - - 1.693 252171DeSteiger 1.235 890 42% 21 96 5 2.125 100173Stichtsekant 324 97 23% 32 35 1 421 13Kleinebedrijventerreinen 773 271 26% 10 166 17 1.044 104Woonwijkenenoverig 1.294 1.056 45% 2 - - 2.350 1.310

Almere Stad 28.545 27.883 49% 7 107 8 56.428 8.571201CentrumAlmereStad 6.765 9.688 59% 19 - - 16.453 856271Randstad 1.326 3.632 73% 27 481 18 4.958 182272Markerkant 1.484 701 32% 9 76 9 2.185 250273Hollandsekant 534 248 32% 28 30 1 782 28274Gooisekant 5.035 2.052 29% 16 126 8 7.087 430275Veluwsekant 2.691 1.476 35% 20 113 6 4.167 204276Sallandsekant 1.242 440 26% 36 43 1 1.682 47Kleinebedrijventerreinen 1.810 1.373 43% 6 118 20 3.183 550Woonwijkenenoverig 7.658 8.273 52% 3 - - 15.931 6.024

Almere Buiten 10.867 6.633 38% 4 29 3 17.500 4.262301CentrumAlmereBuiten 869 1.316 60% 11 - - 2.185 207371Poldervlak 677 367 35% 6 38 7 1.044 180372DeVaart 5.218 1.410 21% 19 39 2 6.628 353373Buitenvaart 208 93 31% 5 3 1 301 63Kleinebedrijventerreinen 363 357 50% 4 153 38 720 180Woonwijkenenoverig 3.532 3.090 47% 2 - - 6.622 3.279

Almere Poort 840 623 43% 3 63 11 1.463 447471Hogekant 398 126 24% 5 79 15 524 98472Middenkant 43 77 64% 24 - - 120 5473Lagekant 16 12 43% 14 13 1 28 xWoonwijkenenoverig 383 408 52% 2 - - 791 342

Almere Hout 303 209 41% 2 - - 512 226Overig en onbekend x x x 3 1 0 8 xGemeente totaal 44.889 38.655 46% 5 63 5 83.544 15.288

Bron: Provincie Flevoland.

>Inhoud

Page 113: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Econom

ie

SocialeAtlasvanAlmere2012 111

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemeente totaalOverig en onbekend

Woonwijken en overig473 Lagekant

472 Middenkant471 Hogekant

Woonwijken en overigKleine bedrijventerreinen

373 Buitenvaart372 De Vaart

371 Poldervlak301 Centrum Almere

Woonwijken en overigKleine bedrijventerreinen

276 Sallandsekant275 Veluwsekant

274 Gooisekant273 Hollandsekant

272 Markerkant271 Randstad

201 Centrum Almere

Woonwijken en overigKleine bedrijventerreinen

173 Stichtsekant171 De Steiger

101 Centrum Almere

> 6 jaar 2½-6 jaar 0-2½ jaarBron: Provincie Flevoland.

Bedrijven naar ouderdom, per (bedrijven)wijk, 1 april 2011

Bedrijven naar ouderdom en verstrekte omgevingsvergunningen, 1 april 2011

Wijkindelingbedrijven naar ouderdom bedrijven naar ouderdom (in %) gemiddelde

ouderdomin jaren

bouwvergunningen0-2½

jaar2½-6

jaar > 6 jaar 0-2½ jaar

2½-6 jaar > 6 jaar ver-

bouw nieuw-

bouwAlmere Haven 609 426 744 34% 24% 42% 8 8 3101CentrumAlmereHaven 58 54 140 23% 21% 56% 12 3 1171DeSteiger 23 24 53 23% 24% 53% 11 1 0173Stichtsekant 7 4 2 54% 31% 15% 4 1 0Kleinebedrijventerreinen 18 20 66 17% 19% 63% 12 1 0Woonwijkenenoverig 503 324 483 38% 25% 37% 7 2 2

Almere Stad 3.071 2.343 3.157 36% 27% 37% 6 79 11201CentrumAlmereStad 245 229 382 29% 27% 45% 9 45 1271Randstad 49 35 98 27% 19% 54% 10 1 0272Markerkant 75 57 118 30% 23% 47% 8 5 3273Hollandsekant 3 5 20 11% 18% 71% 10 1 0274Gooisekant 131 96 203 30% 22% 47% 7 4 0275Veluwsekant 34 53 117 17% 26% 57% 9 10 0276Sallandsekant 11 11 25 23% 23% 53% 7 2 3Kleinebedrijventerreinen 112 141 297 20% 26% 54% 9 2 0Woonwijkenenoverig 2.411 1.716 1.897 40% 28% 31% 5 9 4

Almere Buiten 1.674 1.200 1.388 39% 28% 33% 6 28 50301CentrumAlmereBuiten 49 32 126 24% 15% 61% 11 10 7371Poldervlak 40 34 106 22% 19% 59% 9 0 0372DeVaart 83 76 194 24% 22% 55% 10 12 2373Buitenvaart 58 2 3 92% 3% 5% 3 1 0Kleinebedrijventerreinen 42 58 80 23% 32% 44% 8 0 1Woonwijkenenoverig 1.402 998 879 43% 30% 27% 5 5 40

Almere Poort 268 93 86 60% 21% 19% 4 11 5471Hogekant 28 34 36 29% 35% 37% 6 0 1472Middenkant 3 0 2 60% 0% 40% 4 0 0473Lagekant 2 0 0 100% 0% 0% 0 1 0Woonwijkenenoverig 235 59 48 69% 17% 14% 3 10 4

Almere Hout 82 56 88 36% 25% 39% 6 1 0Overig en onbekend 1 0 2 33% 0% 67% 15 0 0Gemeente totaal 5.705 4.118 5.465 37% 27% 36% 6 127 69

Bron: Provincie Flevoland en Gemeente Almere.Weergegeven zijn in 2011 verleende omgevingsvergunningen die geen betrekking hebben op een woning.

>Inhoud

Page 114: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Eco

nom

ie

112 SocialeAtlasvanAlmere2012

Aantal bedrijfsvestigingen naar sectie en (bedrijven)wijk, 1 april 2011

Wijkindeling land-bouw

indus - trie

bouw-nijver-

heid

detail-handel

handel/ reparat./

transphoreca inform./

commun.zakel.dienst.

openb.bestuur

onder-wijs

welzijn/zorg

overigedienst

bedrij-ven

totaal Almere Haven 5 61 175 144 191 51 152 505 x 107 175 210 1.779101CentrumAlmereHaven 0 9 8 57 7 27 12 44 x 11 34 41 252171DeSteiger 0 12 5 8 41 0 6 21 x 0 x x 100173Stichtsekant 0 x 0 x 9 0 0 x 0 0 0 0 13Kleinebedrijventerreinen 0 8 9 x 26 x 10 30 0 x 8 x 104Woonwijkenenoverig 5 31 153 74 108 20 124 408 0 95 129 163 1.310Almere Stad 12 243 764 821 1.061 236 740 2.336 12 465 996 885 8.571201CentrumAlmereStad 0 14 19 265 34 70 45 221 6 24 78 80 856271Randstad 0 7 5 x 20 x 21 85 0 5 29 6 182272Markerkant 0 17 9 53 81 6 11 46 x 5 8 13 250273Hollandsekant 0 x 0 x 17 0 x 5 0 0 0 0 28274Gooisekant 0 35 25 21 120 5 56 142 0 9 7 10 430275Veluwsekant 0 16 7 10 113 x 7 42 0 x x 5 204276Sallandsekant 0 x x x 29 0 x 8 0 0 0 0 47Kleinebedrijventerreinen x 35 58 28 100 6 41 147 x 20 72 40 550Woonwijkenenoverig 10 112 640 437 547 146 555 1.640 x 401 801 731 6.024Almere Buiten 57 169 388 386 512 72 402 1.092 5 270 473 436 4.262301CentrumAlmereBuiten 0 5 x 99 9 16 x 26 0 6 15 25 207371Poldervlak 0 22 21 11 68 x 7 33 0 5 x 6 180372DeVaart 0 64 30 12 125 x 13 82 x 11 0 11 353373Buitenvaart 49 0 x x x 0 0 x 0 0 x x 63Kleinebedrijventerreinen 0 9 9 13 21 x 15 46 x 5 40 18 180Woonwijkenenoverig 8 69 324 249 286 46 364 902 x 243 413 373 3.279Almere Poort 0 14 42 41 61 16 39 114 0 29 59 32 447471Hogekant 0 9 17 7 30 x x 25 0 x x x 98472Middenkant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5473Lagekant 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 xWoonwijkenenoverig 0 5 25 34 29 14 35 89 0 23 58 30 342Almere Hout 17 8 14 7 15 x 16 109 0 6 13 18 226Overig en onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x xGemeente totaal 91 495 1.383 1.399 1.840 378 1.349 4.156 20 877 1.716 1.584 15.288

Bron: Provincie Flevoland. Voor een toelichting op de secties zie blz. 114 onder de grafiek.

Aantal werknemers naar sectie en (bedrijven)wijk, 1 april 2011

Wijkindeling land-bouw

indus - trie

bouw-nijver-

heid

detail-handel

handel/ reparat./

transphoreca inform./

commun.zakel.dienst.

openb.bestuur

onder-wijs

welzijn/zorg

overigedienst

werk-nemerstotaal

Almere Haven 12 332 277 681 1.709 254 283 2.091 12 693 875 414 7.633101CentrumAlmereHaven 0 42 9 405 13 195 85 389 x 322 123 108 1.693171DeSteiger 0 134 8 39 890 0 12 581 10 0 444 7 2.125173Stichtsekant 0 32 0 x 385 0 0 x 0 0 0 0 421Kleinebedrijventerreinen 0 82 61 x 251 12 35 560 0 x 30 6 1.044Woonwijkenenoverig 12 42 199 232 170 47 151 558 0 368 278 293 2.350Almere Stad 19 2.021 1.891 5.418 7.579 1.749 3.256 15.326 3.795 3.698 9.622 2.054 56.428201CentrumAlmereStad 0 57 24 2.428 173 808 194 5.454 3.648 316 2.882 469 16.453271Randstad 0 76 147 185 262 x 282 918 0 90 2.967 30 4.958272Markerkant 0 338 23 255 596 29 44 608 142 11 104 35 2.185273Hollandsekant 0 204 0 x 420 0 60 97 0 0 0 0 782274Gooisekant 0 668 330 88 1.791 20 1.654 2.097 0 67 166 206 7.087275Veluwsekant 0 222 54 79 1.606 126 48 1.999 0 x x 28 4.167276Sallandsekant 0 66 6 16 1.446 0 17 131 0 0 0 0 1.682Kleinebedrijventerreinen x 218 364 136 459 64 185 980 x 89 567 117 3.183Woonwijkenenoverig 16 172 943 2.230 826 701 772 3.042 x 3.124 2.932 1.169 15.931Almere Buiten 275 3.358 1.203 2.043 2.229 300 569 2.622 655 2.223 1.216 807 17.500301CentrumAlmereBuiten 0 67 x 1.112 24 177 5 74 0 495 53 175 2.185371Poldervlak 0 181 102 44 375 10 45 183 0 12 80 12 1.044372DeVaart 0 2.979 634 183 1.361 6 46 871 346 135 0 67 6.628373Buitenvaart 258 0 x 5 x 0 0 9 0 0 x 23 301Kleinebedrijventerreinen 0 30 24 47 112 x 41 205 x 35 170 51 720Woonwijkenenoverig 17 101 439 652 354 103 432 1.280 308 1.546 911 479 6.622Almere Poort 0 48 127 139 251 65 63 292 0 264 158 56 1.463471Hogekant 0 36 99 19 179 6 22 157 0 x x x 524472Middenkant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120473Lagekant 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28Woonwijkenenoverig 0 12 28 120 44 59 41 135 0 143 156 53 791Almere Hout 46 14 19 13 22 29 23 242 0 12 17 75 512Overig en onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8Gemeente totaal 352 5.773 3.517 8.294 11.790 2.397 4.194 20.573 4.462 6.890 11.888 3.414 83.544

Bron: Provincie Flevoland. Voor een toelichting op de secties zie blz. 114 onder de grafiek.

>Inhoud

Page 115: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Econom

ie

SocialeAtlasvanAlmere2012 113

Bedrijfsvestigingen naar sectie en (bedrijven)wijk in %, 1 april 2011

Wijkindeling land-bouw

indus - trie

bouw-nijver-

heid

detail-handel

handel/ reparat./

transphoreca inform./

commun.zakel.dienst.

openb.bestuur

onder-wijs

welzijn/zorg

overigedienst

bedrij-ven

totaal Almere Haven 0% 3% 10% 8% 11% 3% 9% 28% x 6% 10% 12% 100%101CentrumAlmereHaven 0% 4% 3% 23% 3% 11% 5% 17% x 4% 13% 16% 100%171DeSteiger 0% 12% 5% 8% 41% 0% 6% 21% x 0% x x 100%173Stichtsekant 0% x 0% x 69% 0% 0% x 0% 0% 0% 0% 100%Kleinebedrijventerreinen 0% 8% 9% x 25% x 10% 29% 0% x 8% x 100%Woonwijkenenoverig 0% 2% 12% 6% 8% 2% 9% 31% 0% 7% 10% 12% 100%Almere Stad 0% 3% 9% 10% 12% 3% 9% 27% 0% 5% 12% 10% 100%201CentrumAlmereStad 0% 2% 2% 31% 4% 8% 5% 26% 1% 3% 9% 9% 100%271Randstad 0% 4% 3% x 11% x 12% 47% 0% 3% 16% 3% 100%272Markerkant 0% 7% 4% 21% 32% 2% 4% 18% x 2% 3% 5% 100%273Hollandsekant 0% x 0% x 61% 0% x 18% 0% 0% 0% 0% 100%274Gooisekant 0% 8% 6% 5% 28% 1% 13% 33% 0% 2% 2% 2% 100%275Veluwsekant 0% 8% 3% 5% 55% x 3% 21% 0% x x 2% 100%276Sallandsekant 0% x x x 62% 0% x 17% 0% 0% 0% 0% 100%Kleinebedrijventerreinen x 6% 11% 5% 18% 1% 7% 27% x 4% 13% 7% 100%Woonwijkenenoverig 0% 2% 11% 7% 9% 2% 9% 27% x 7% 13% 12% 100%Almere Buiten 1% 4% 9% 9% 12% 2% 9% 26% 0% 6% 11% 10% 100%301CentrumAlmereBuiten 0% 2% x 48% 4% 8% x 13% 0% 3% 7% 12% 100%371Poldervlak 0% 12% 12% 6% 38% x 4% 18% 0% 3% x 3% 100%372DeVaart 0% 18% 8% 3% 35% x 4% 23% x 3% 0% 3% 100%373Buitenvaart 78% 0% x x x 0% 0% x 0% 0% x x 100%Kleinebedrijventerreinen 0% 5% 5% 7% 12% x 8% 26% x 3% 22% 10% 100%Woonwijkenenoverig 0% 2% 10% 8% 9% 1% 11% 28% x 7% 13% 11% 100%Almere Poort 0% 3% 9% 9% 14% 4% 9% 26% 0% 6% 13% 7% 100%471Hogekant 0% 9% 17% 7% 31% x x 26% 0% x x x 100%472Middenkant 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100%473Lagekant 0% 0% 0% 0% x 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%Woonwijkenenoverig 0% 1% 7% 10% 8% 4% 10% 26% 0% 7% 17% 9% 100%Almere Hout 8% 4% 6% 3% 7% x 7% 48% 0% 3% 6% 8% 100%Overig en onbekend 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% x 100%Gemeente totaal 1% 3% 9% 9% 12% 2% 9% 27% 0% 6% 11% 10% 100%

Bron: Provincie Flevoland. Weergegeven is het aantal vestigingen in % van het totaal aantal vestigingen in de wijk.

Werknemers naar sectie en (bedrijven)wijk in %, 1 april 2011

Wijkindeling land-bouw

indus - trie

bouw-nijver-

heid

detail-handel

handel/ reparat./

transphoreca inform./

commun.zakel.dienst.

openb.bestuur

onder-wijs

welzijn/zorg

overigedienst

werk-nemerstotaal

Almere Haven 0% 4% 4% 9% 22% 3% 4% 27% 0% 9% 11% 5% 100%101CentrumAlmereHaven 0% 2% 1% 24% 1% 12% 5% 23% x 19% 7% 6% 100%171DeSteiger 0% 6% 0% 2% 42% 0% 1% 27% 0% 0% 21% 0% 100%173Stichtsekant 0% 8% 0% x 91% 0% 0% x 0% 0% 0% 0% 100%Kleinebedrijventerreinen 0% 8% 6% x 24% 1% 3% 54% 0% x 3% 1% 100%Woonwijkenenoverig 1% 2% 8% 10% 7% 2% 6% 24% 0% 16% 12% 12% 100%Almere Stad 0% 4% 3% 10% 13% 3% 6% 27% 7% 7% 17% 4% 100%201CentrumAlmereStad 0% 0% 0% 15% 1% 5% 1% 33% 22% 2% 18% 3% 100%271Randstad 0% 2% 3% 4% 5% x 6% 19% 0% 2% 60% 1% 100%272Markerkant 0% 15% 1% 12% 27% 1% 2% 28% 6% 1% 5% 2% 100%273Hollandsekant 0% 26% 0% x 54% 0% 8% 12% 0% 0% 0% 0% 100%274Gooisekant 0% 9% 5% 1% 25% 0% 23% 30% 0% 1% 2% 3% 100%275Veluwsekant 0% 5% 1% 2% 39% 3% 1% 48% 0% x x 1% 100%276Sallandsekant 0% 4% 0% 1% 86% 0% 1% 8% 0% 0% 0% 0% 100%Kleinebedrijventerreinen x 7% 11% 4% 14% 2% 6% 31% x 3% 18% 4% 100%Woonwijkenenoverig 0% 1% 6% 14% 5% 4% 5% 19% x 20% 18% 7% 100%Almere Buiten 2% 19% 7% 12% 13% 2% 3% 15% 4% 13% 7% 5% 100%301CentrumAlmereBuiten 0% 3% x 51% 1% 8% 0% 3% 0% 23% 2% 8% 100%371Poldervlak 0% 17% 10% 4% 36% 1% 4% 18% 0% 1% 8% 1% 100%372DeVaart 0% 45% 10% 3% 21% 0% 1% 13% 5% 2% 0% 1% 100%373Buitenvaart 86% 0% x 2% x 0% 0% 3% 0% 0% x 8% 100%Kleinebedrijventerreinen 0% 4% 3% 7% 16% x 6% 28% x 5% 24% 7% 100%Woonwijkenenoverig 0% 2% 7% 10% 5% 2% 7% 19% 5% 23% 14% 7% 100%Almere Poort 0% 3% 9% 10% 17% 4% 4% 20% 0% 18% 11% 4% 100%471Hogekant 0% 7% 19% 4% 34% 1% 4% 30% 0% x x x 100%472Middenkant 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100%473Lagekant 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%Woonwijkenenoverig 0% 2% 4% 15% 6% 7% 5% 17% 0% 18% 20% 7% 100%Almere Hout 9% 3% 4% 3% 4% 6% 4% 47% 0% 2% 3% 15% 100%Overig en onbekend 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%Gemeente totaal 0% 7% 4% 10% 14% 3% 5% 25% 5% 8% 14% 4% 100%

Bron: Provincie Flevoland.Weergegeven is het totaal aantal arbeidsplaatsen (parttime en fulltime) inclusief fulltime uitzendkrachten. Zie ook figuur en toelichting op blz 114.

>Inhoud

Page 116: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Eco

nom

ie

114 SocialeAtlasvanAlmere2012

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemeente totaalOverig en onbekend

Woonwijken en overig473 Lagekant

472 Middenkant471 Hogekant

Woonwijken en overigKleine bedrijventerreinen

373 Buitenvaart372 De Vaart

371 Poldervlak301 Centrum Almere

Woonwijken en overigKleine bedrijventerreinen

276 Sallandsekant275 Veluwsekant

274 Gooisekant273 Hollandsekant

272 Markerkant271 Randstad

201 Centrum Almere

Woonwijken en overigKleine bedrijventerreinen

173 Stichtsekant171 De Steiger

101 Centrum Almere

landbouw/industrie

bouwnijverheid

detailhandel/horeca

handel/repar./transport

inform./communicatie

zakelijke diensten

overige diensten

Aantal werknemers naar sectie en (bedrijven)wijk (in %), 1 april 2011

Bron: Provincie Flevoland.Werknemers is fulltime + parttime + fulltime-uitzendkrachten. Landbouw is inclusief bosbouw, visserij en winning delfstoffen (sectie A en B). Industrie is inclusief elektriciteit, aardgas en water (sectie C, D en E). In handel (sectie G) wordt onderscheid gemaakt tussen detailhandel enerzijds en overige handel en reparatie anderzijds en is inclusief vervoer en opslag (sectie H). Informatie en communicatie is sectie J. Zakelijke diensten bestaat uit financiële instellingen (sectie K), verhuur en handel in onroerend goed (sectie L) en zakelijke dienstverlening (sectie M en N).In de tabellen bestaat ‘Overige diensten’ uit cultuur, sport en recreatie (sectie R), overige dienstverlening (sectie S), huishoudens als werkgever (sectie T) en extraterritoriale organisaties en lichamen (sectie U).In bovenstaande figuur bestaat ‘overige diensten’ uit de secties O (openbaar bestuur), P (onderwijs), Q (gezondheids- en welzijnszorg) en R t/m U.De tabellen met aantallen en percentages vindt u op de voorgaande twee bladzijden. Daarbij is het gemeente totaal inclusief de cijfers gemarkeerd met ‘x’.

>Inhoud

Page 117: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Econom

ie

SocialeAtlasvanAlmere2012 115

Bedrijven naar milieucategorie, per (bedrijven) wijk, 1 april 2009

Wijkindelinggeen cat. cat. 1 cat. 2 cat. 3 cat. 4 totaal aantal

bedrijvenabs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %Almere Haven 1.260 77% 146 9% 205 13% 17 1% 1 0% 1.629101CentrumAlmereHaven 145 59% 40 16% 60 24% 2 1% 0 0% 247171DeSteiger 41 36% 18 16% 44 39% 9 8% 1 1% 113Kleinebedrijventerreinen 120 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 120Woonwijkenenoverig 954 83% 88 8% 101 9% 6 1% 0 0% 1.149

Almere Stad 6.418 82% 577 7% 781 10% 44 1% 8 0% 7.828201CentrumAlmereStad 565 67% 136 16% 134 16% 2 0% 1 0% 838271Randstad 149 79% 7 4% 30 16% 2 1% 0 0% 188272Markerkant 122 50% 22 9% 89 37% 5 2% 4 2% 242273Hollandsekant 10 33% 3 10% 15 50% 2 7% 0 0% 30274Gooisekant 258 62% 54 13% 96 23% 9 2% 1 0% 418275Veluwsekant 159 73% 16 7% 39 18% 4 2% 1 0% 219276Sallandsekant 22 47% 4 9% 16 34% 5 11% 0 0% 47Kleinebedrijventerreinen 562 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 562Woonwijkenenoverig 4.571 87% 335 6% 362 7% 15 0% 1 0% 5.284

Almere Buiten 3.112 83% 190 5% 309 8% 116 3% 15 0% 3.742301CentrumAlmereBuiten 141 69% 24 12% 37 18% 1 0% 0 0% 203371Poldervlak 83 49% 17 10% 56 33% 12 7% 0 0% 168372DeVaart 133 40% 20 6% 114 35% 50 15% 13 4% 330Kleinebedrijventerreinen 146 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 146Woonwijkenenoverig 2.609 90% 129 4% 102 4% 53 2% 2 0% 2.895

Almere Poort 148 82% 17 9% 15 8% 1 1% 0 0% 181471Hogekant 87 94% 1 1% 5 5% 0 0% 0 0% 93Kleinebedrijventerreinen 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2Woonwijkenenoverig 61 71% 15 17% 9 10% 1 1% 0 0% 86

Overig en onbekend 120 57% 19 9% 71 33% 3 1% 3 1% 216Gemeente totaal 11.058 81% 949 7% 1.381 10% 181 1% 27 0% 13.596

Bron: Gemeente Almere. Niet elk bedrijf valt onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. In de kolommen cat.1 t/m cat.4 staan alleen die bedrijven vermeld die vergunning- of meldingsplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer.Conform de brochure Kentallen deel A wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën, waarbij categorie 1 de kleinste bedrijven en categorie 4 de grootste bedrijven zijn. De overige bedrijven vallen (grotendeels) niet onder de wet milieubeheer.De eerste kolom is het verschil tussen het totaal aantal bedrijven volgens LISA en de opgegeven bedrijven die vallen onder de wet milieubeheer.Het aantal bedrijven in de verschillende categorieën wordt weergegeven absoluut en in procenten van het totaal aantal bedrijven.

>Inhoud

Page 118: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Eco

nom

ie

116 SocialeAtlasvanAlmere2012

0% 20% 40% 60% 80% 100%

alle bedrijven

horeca

detailhandel niet-dagelijks

detailhandel voeding

Centrum Almere Haven Overige wijken Haven Centrum Almere StadOverige wijken Stad Centrum Almere Buiten Overige wijken Buiten

Poort, Hout, Pampus

Bron: Provincie Flevoland.

Arbeidsplaatsen detailhandel en horeca in de stadscentra, 1 april 2011

Bedrijfsvestigingen detailhandel en horeca in de stadscentra, 1 april 2011

Wijkindelingdetailh. voeding detailh. niet-dag. horeca alle bedrijven

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %Almere Haven 18 15% 65 10% 51 13% 1.779 12%101CentrumAlmereHaven 13 10% 39 6% 27 7% 252 2%Woonwijkenenoverig 5 4% 26 4% 24 6% 1.527 10%

Almere Stad 74 60% 387 60% 236 62% 8.571 56%201CentrumAlmereStad 34 27% 215 34% 70 19% 856 6%Woonwijkenenoverig 40 32% 172 27% 166 44% 7.715 50%

Almere Buiten 25 20% 176 27% 72 19% 4.262 28%301CentrumAlmereBuiten 13 10% 85 13% 16 4% 207 1%Woonwijkenenoverig 12 10% 91 14% 56 15% 4.055 27%

Hout, Pampus, Poort 7 6% 13 2% 19 5% 676 4%Gemeente totaal 124 100% 641 100% 378 100% 15.288 100%

Bron: Provincie Flevoland.Weergegeven is het aantal bedrijven in de detailhandel (onderscheiden naar voeding en niet-dagelijkse goederen) en horeca en het totaal aantal bedrijven, absoluut en in % van het totaal aantal bedrijven in die groep.

Arbeidsplaatsen detailhandel en horeca in de stadscentra, 1 april 2011

Wijkindelingdetailh. voeding detailh. niet-dag. horeca alle bedrijven

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %Almere Haven 358 10% 242 7% 254 11% 7.633 9%101CentrumAlmereHaven 230 6% 169 5% 195 8% 1.693 2%Woonwijkenenoverig 128 4% 73 2% 59 2% 5.940 7%

Almere Stad 2.286 64% 2.522 69% 1.749 73% 56.428 68%201CentrumAlmereStad 701 20% 1.675 46% 808 34% 16.453 20%Woonwijkenenoverig 1.585 45% 847 23% 941 39% 39.975 48%

Almere Buiten 842 24% 876 24% 300 13% 17.500 21%301CentrumAlmereBuiten 545 15% 566 15% 177 7% 2.185 3%Woonwijkenenoverig 297 8% 310 8% 123 5% 15.315 18%

Hout, Pampus, Poort 73 2% 39 1% 94 4% 1.983 2%Gemeente totaal 3.559 100% 3.679 100% 2.397 100% 83.544 100%

Bron: Provincie Flevoland.In deze tabel en onderstaande grafiek wordt weergegeven het aantal arbeidsplaatsen detailhandel (voeding en niet-dagelijkse goederen) en horeca en het totaal aantal arbeidsplaatsen (inclusief fulltime uitzendkrachten), absoluut en in % van de gehele groep.

>Inhoud

Page 119: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Econom

ie

SocialeAtlasvanAlmere2012 117

0% 20% 40% 60% 80% 100%

overige detailhandel

in en om het huis

mode, luxe, vrijetijdsartikelen

levensmidd./pers.verzorging

Centrum Almere Haven Overige wijken Haven Centrum Almere Stad Overige wijken StadCentrum Almere Buiten Overige wijken Buiten Almere Poort Overige en onbekend

Bron: Locatus.

Verkoopvloeroppervlak naar soort in de stadscentra, 1 april 2011

Verkoopvloeroppervlak naar soort in de stadscentra, april 2011

Wijkindelinglevensmiddelenen pers.verzorg.

mode, luxe,vrijetijdsartikelen

in en omhet huis

detailhandeloverig

leegstand

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %Almere Haven 6.440 12% 4.823 7% 3.778 3% 2.826 32% 1.405 5%101CentrumAlmereHaven 4.278 8% 4.753 7% 927 1% 841 10% 910 3%OverigAlmereHaven 2.162 4% 70 0% 2.851 2% 1.985 23% 495 2%

Almere Stad 32.429 58% 57.231 81% 62.594 52% 5.154 59% 18.919 67%201CentrumAlmereStad 13.899 25% 52.913 75% 9.186 8% 1.347 15% 15.605 55%OverigAlmereStad 18.530 33% 4.318 6% 53.408 44% 3.807 43% 3.314 12%

Almere Buiten 15.334 28% 7.830 11% 54.304 45% 773 9% 5.014 18%301CentrumAlmereBuiten 9.115 16% 7.630 11% 38.000 31% 140 2% 4.692 17%OverigAlmereBuiten 6.219 11% 200 0% 16.304 13% 633 7% 322 1%Almere Poort 1.528 3% 352 1% 260 0% 0 0% 2.889 10%Overige en onbekend 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%Gemeente totaal 55.731 100% 70.236 100% 120.936 100% 8.753 100% 28.227 100%

Bron: Locatus.In deze tabel wordt weergegeven het verkoopvloeroppervlak (VVO) in m2 naar soort detailhandel, absoluut en in procenten van het totaal VVO in die groep.Overige detailhandel is onder meer boeken, feestartikelen, hoortoestellen, non-food en overig.In en om het huis is onder meer plant en dier, auto en fiets, doehetzelf en wonen.In de tabel hieronder wordt nog weergegeven het gemiddelde VVO per vestiging en het VVO in % van het totaal in het gebied.

Gemiddeld verkoopvloeroppervlak naar soort in de stadscentra, april 2011

Wijkindeling

levensmiddelenen pers.verzorg.

mode, luxe,vrijetijdsartikelen

in en omhet huis

detailhandeloverig

leegstand

gemidd.per

vestig.

totaal% van

gebied

gemidd.per

vestig.

totaal% van

gebied

gemidd.per

vestig.

totaal% van

gebied

gemidd.per

vestig.

totaal% van

gebied

gemidd.per

vestig.

totaal% van

gebied

Almere Haven 208 33% 166 25% 315 20% 257 15% 201 7%101CentrumAlmereHaven 186 37% 176 41% 116 8% 140 7% 152 8%OverigAlmereHaven 270 29% 35 1% 713 38% 397 26% 495 7%

Almere Stad 298 18% 289 32% 564 35% 224 3% 371 11%201CentrumAlmereStad 244 15% 319 57% 236 10% 135 1% 390 17%OverigAlmereStad 356 22% 135 5% 742 64% 293 5% 301 4%

Almere Buiten 426 18% 191 9% 705 65% 64 1% 456 6%301CentrumAlmereBuiten 414 15% 206 13% 826 64% 35 0% 521 8%OverigAlmereBuiten 444 26% 50 1% 526 69% 79 3% 161 1%

Almere Poort 255 30% 176 7% 65 5% - 0% 413 57%Overige en onbekend - - - - - - - - - -Gemeente totaal 306 20% 260 25% 593 43% 190 3% 371 10%

Bron: Locatus.

>Inhoud

Page 120: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Eco

nom

ie

118 SocialeAtlasvanAlmere2012

Incidenten bedrijvengebieden en de stadscentra, absoluut en per bedrijf,in 2011

Wijkindelingveiligheid waarvan: leefbaarheid waarvan:

vermogen verkeer geweld overlast totaal

abs. p.bedr. abs. p.bedr. abs. p.bedr. abs. p.bedr. abs. p.bedrAlmere Haven 110 0,3 43 0,1 73 0,2 313 0,9 539 1,5101CentrumAlmereHaven 86 0,3 29 0,1 65 0,3 266 1,1 446 1,8171DeSteiger 23 0,2 12 0,1 8 0,1 44 0,4 87 0,9173Stichtsekant 1 0,1 2 0,2 0 0,0 3 0,2 6 0,5

Almere Stad 670 0,3 284 0,1 526 0,3 1.533 0,8 3.013 1,5201CentrumAlmereStad 561 0,7 171 0,2 470 0,5 1.184 1,4 2.386 2,8271Randstad 6 0,0 10 0,1 3 0,0 43 0,2 62 0,3272Markerkant 35 0,1 28 0,1 9 0,0 143 0,6 215 0,9273Hollandsekant 2 0,1 2 0,1 0 0,0 7 0,3 11 0,4274Gooisekant 31 0,1 40 0,1 31 0,1 80 0,2 182 0,4275Veluwsekant 27 0,1 23 0,1 7 0,0 50 0,2 107 0,5276Sallandsekant 8 0,2 10 0,2 6 0,1 26 0,6 50 1,1

Almere Buiten 276 0,3 164 0,2 93 0,1 361 0,4 894 1,1301CentrumAlmereBuiten 223 1,1 105 0,5 69 0,3 258 1,2 655 3,2371Poldervlak 15 0,1 23 0,1 8 0,0 38 0,2 84 0,5372DeVaart 32 0,1 31 0,1 15 0,0 61 0,2 139 0,4373Buitenvaart 6 0,1 5 0,1 1 0,0 4 0,1 16 0,3

Almere Poort 58 0,3 22 0,1 35 0,2 110 0,5 225 1,0401Europakwartier 50 0,4 11 0,1 28 0,2 77 0,6 166 1,4471Hogekant 3 0,0 4 0,0 2 0,0 12 0,1 21 0,2472Middenkant 3 0,6 1 0,2 4 0,8 14 2,8 22 4,4473Lagekant 2 1,0 6 3,0 1 0,5 7 3,5 16 8,0

Gemeente totaal 1.114 0,3 513 0,2 727 0,2 2.317 0,7 4.671 1,4vorig jaar (2010) 1.112 0,3 588 0,2 648 0,2 2.354 0,7 4.702 1,4

Bron: Politie Flevoland.Weergegeven zijn ter kennis van de politie gekomen incidenten, naar wijk waar het incident heeft plaatsgevonden.‘Vermogen’ is inclusief zakkenrollerij. Verder betreft het (poging tot) woninginbraak, diefstal uit woning, diefstal/-inbraak in vervoermiddelen, garages en schuren (maar geen inbraak/diefstal in bedrijven/instellingen) en overige vermogensdelicten zoals heling, afpersing e.d.‘Verkeer’ betreft verkeersongevallen.‘Geweld’ bestaat uit zedenmisdrijf, moord/doodslag, mishandeling, straatroof en overval.‘Overlast’ betreft drugs en drankoverlast, vernieling/overlast horeca etc. en specifiek diefstal/inbraak in bedrijven en instellingen.Het stadsdeeltotaal is alleen de som van de totalen van de getoonde wijken (bedrijventreinen en stadscentra). Dit geldt ook voor het gemeentetotaal.De totaalcijfers van de gemeente zijn weergegeven op blz 87.

>Inhoud

Page 121: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Hoofdstuk 6

Wijkprofielen

Page 122: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

120 SocialeAtlasvanAlmere2012 > Inhoud

Page 123: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 121

Toelichting wijkprofielen

Vanaf 2011 zijn de wijkprofielen op een nieuwe wijze weergegeven. De volgorde is anders, er zijn subkopjes toegevoegd en de staafdiagrammen zijn gewijzigd. Naast de cijfers van dit jaar worden nu ook die van vorig jaar getoond waardoor de verandering ten opzichte van een jaar geleden in een oogopslag is te zien. De vergelijking van de wijkscores met die van Almere als geheel is nu zichtbaar in de staafdiagrammen met behulp van licht- en donkergekleurde staafjes. De schaalverdeling is in absolute waarden. Dus niet meer relatieve waarden en z-scores. We hopen dat deze veranderingen de leesbaarheid van de wijkprofielen bevordert.

Woonwijken en werkwijkenEr zijn 2 soorten wijkprofielen: een profiel voor woonwijken en een voor ‘bedrijvenwijken’. Bij de een ligt het accent op wonen, bij de ander op werken. De wijkprofielen gericht op wonen zijn in de kleur blauw en die op werken in de kleur paars. De wijkprofielen over wonen beschrijft alle woonwijken en de stadsdeelcentra. De wijkprofielen over werken beschrijft alle grote bedrijventerreinen en de stadsdeelcentra. De stadsdeelcentra komen dus vanwege hun gemengde functies in beide profielen voor.

Sterke en zwakke punten van een wijk in één oogopslagDe wijkprofielen vatten per wijk de belangrijkste gegevens uit de voorgaande hoofdstukken samen, waardoor een totaalbeeld van een wijk wordt gegeven.

Voor de wijkprofielen over wonen zijn dat:• de samenstelling van de bevolking (linkerkolom)• de samenstelling van de woningvoorraad (middenkolom) • de sociaaleconomische situatie van de bewoners en de leefbaarheid van de wijk (rechterkolom)

Voor de wijkprofielen over werken zijn dat:• aantal en kenmerken van de bedrijven (linkerkolom)• aantal en kenmerken van de arbeidsplaatsen (middenkolom) • overige economische gegevens (rechterkolom)

Vergelijking met het Almeers gemiddeldeAlle gegevens worden getoond in staafdiagrammen in vergelijking met het Almeers gemiddelde. De gegevens van de wijk worden weergegeven met donkerblauwe staafjes, de gegevens van Almere met lichtblauwe. Let wel op de schaalverdeling van de diagrammen. Die zijn weliswaar voor alle wijken uniform, maar binnen de wijk kunnen ze per diagram verschillen.

Vergelijking met het voorgaande jaarLinks van de diagrammen zijn de betreffende waarden voor de wijk in cijfers weergegeven. De dikgedrukte cijfers betreffen het huidige jaar en de dungedrukte cijfers het voorgaande jaar. Het genoemde jaartal is het jaar van publicatie van de atlas. Dat betekent dat de getoonde waarden in de regel betrekking hebben op de stand per 1 januari van het jaar dan wel op de stroom van het afgelopen jaar. Maar in sommige gevallen, als recenter cijfers ontbreken, kan het ook om een ouder jaar gaan. Zie daarvoor de bijbehorende tabellen.

Toelichting op indicatorenOp een enkele indicator na zijn alle indicatoren gebaseerd op tabelgegevens in de atlas. Voor een toelichting per indicator zie aldaar. • Verhuisd van en naar de wijk: verhuizing binnen Almere van en naar de wijk. Dus exclusief vestiging en vertrek.• Soort woning: de percentuele verdeling van soorten woningen binnen de wijk. Het totaal telt niet altijd op tot

100%, omdat de categorie ‘overige woningen’ niet wordt getoond.• Aantal kamers per woning: het wijkgemiddelde van het aantal kamers per woning. Dit cijfer is niet in enig

tabel opgenomen.• Gemiddeld inkomen per huishouden: is gebaseerd op het belastinginkomen van de jaren 2008 cq 2009.

Recenter is niet mogelijk omdat het 2 jaar duurt voordat de meeste definitieve aangiftes zijn vastgesteld.• Leden bibliotheek: in tegenstelling tot de tabel is hier geen onderscheid gemaakt naar leeftijd. Alleen de leden

met een bekend adres in Almere zijn geteld.• Opkomst verkiezingen: de laatste en voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen (2010 resp. 2006).

>Inhoud

Page 124: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

122 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 101 Centrum Almere Haven Stadsdeel: Almere Haven1.481 bewoners 814 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 21% 21% inkom.p.huish.* 24,7 25,225 t/m 44 jaar 24% 25% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 24% minim egirudgnal%42 a 12% 12%65 jaar en ouder 31% nednekeozkrew%03 11% 10%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 39% 27%927 huishoudens bibliotheekleden 29% 30%

2011 2012 verkiezingsopk.* 91% 57%gezin met kind 9% 9% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 7% 7% eigen woning 34% 34% meldingen/incidentenpaar zond.kind 24% 24% corp.woning 46% 46% 2011 2012

alleenstaand 59% 58% part.verhuur 20% 20% mld.openb.ruimte 20,8 35,6 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 8,2 15,5

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 38 440-17 in eenoudg 58% 55% vrij/geschakeld 0% 0% politie: vermogen 83 58verhuisd uit wijk 11% 12% rijenwoning 1% 1% politie: overlast 150 180verh. naar wijk 14% 15% etagewoning 95% 95% politie: sociaal 6 5niet-westers 24% 23% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 166 172 buurtcentrum 250 250perceelsoppervl. 124 118 gezondh.centr. 280 280

Almere gemiddeld kamers per won. 3,2 3,2 buurtwinkel 130 120 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

250 420kinderopvang Wijk 101 Centrum Almere Haven* x 1000 € speelgelegenh. 1700 100 200 300 160

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 180 177

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 171 De Steiger Stadsdeel: Almere Haven

100 bedrijven 2.125 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 1,22eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie 13% 12% industrie 6% 6% uitgegeven 100% 100%

bouwnijverheid 6% 5% bouwnijverheid 1% 0% direct uitgeefbaar 0% 0%

detailhandel 7% 8% detailhandel 2% 2% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 29% 41% handel/rep/transp 1 8% 42%

horeca 0% 0% horeca 0% 0% dichtheden

informatie/comm. 1 10% 6% informatie/comm. 1 33% 1% 2011 2012

zakel. diensten 27% 21% zakel. diensten 30% 27% 24,2 21,3

openb. bestuur x 1% openb. bestuur 0% 0% 0 20 40 60

onderwijs 0% 0% onderwijs 0% 0% 117 96

welzijn en zorg x 4% welzijn en zorg 20% 21% 0 100 200 300

overige diensten x 2% overige diensten 0% 0% 4,8 4,5 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 51% 53% vrouwen 37% 42% 0,9 0,9

2½ - 6 jaar oud 22% 24% mannen 63% 58% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 26% 23% 0 20 40 60 80% 9% 9%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 171 De Steiger

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

>Inhoud

Page 125: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 123

Leesvoorbeeld wijkprofiel wonen

Centrum Almere Haven, wijkprofiel 101 (zie linkerpagina)Bovenin de linkerkolom staat het aantal inwoners van de wijk. Centrum Haven is een kleine wijk. Daaronder is zoal te zien dat er minder mensen in de leeftijd van 0 t/m 24 jaar wonen en veel meer 65 plussers dan gemiddeld in Almere. Ook wonen er naar verhouding veel alleenstaanden, maar ook veel kinderen in eenoudergezinnen.Vergeleken met een jaar eerder is er weinig veranderd.

De middenkolom laat het aantal woningen zien. Daaronder staat de bouwperiode van de woningen in de wijk: voor Centrum Almere Haven is dit tussen 1978 en 1988. Omdat de wijk relatief weinig woningen telt, zijn de blauwe staafjes hier vrij klein. Bij ‘eigendom’ ziet u het percentage koopwoningen (eigen woning) en huur-woningen (zowel particulier- als door woningcorporaties verhuurde woningen). Centrum Almere Haven telt meer huurwoningen dan gemiddeld in Almere, en naar verhouding uitzonderlijk veel meergezinswoningen.Het aantal inwoners per ha woongebied is het afgelopen jaar weliswaar licht gestegen, maar het wijkt nog altijd weinig af van het Almeers gemiddelde. Het laat wel zien dat de bevolking is toegenomen. Het gemiddeld per-ceeloppervlak per woning is duidelijk lager dan die van Almere. En niet alleen dat. Het is ook nog in het afgelopen jaar verder afgenomen. Maar in dit geval zegt het niet veel, omdat perceeloppervlak betrekking heeft op eengezinswoningen en dat zijn er zoals hiervoor bleek in deze wijk erg weinig.

De rechterkolom laat een aantal gegevens zien over de sociaaleconomische situatie van de bewoners en de leef-baarheid. Hier valt bijvoorbeeld op dat het inkomen per huishouden lager ligt dan gemiddeld en dat er meer langdurige minimahuishoudens zijn. Het huishoudinkomen is het afgelopen jaar licht gestegen, maar dat wil niet zeggen dat het ook bij minimahuishoudens het geval was. Verder valt op dat de verkiezingsopkomst van de gemeenteraad in 2010 veel lager is dan die in 2006 en nu op een gemiddeld niveau ligt.Uit de meldingenregistratie van de politie blijkt dat de wijk als een echt centrumgebied veel meer last heeft van geweld- en vermogensincidenten en van overlast. En dat vergeleken met een jaar eerder het aantal meldingen bij geweld en overlast verder is gestegen. Alleen in de categorie vermogen is het aantal meldingen goed gedaald. Dit beeld wijkt duidelijk af van Almere als geheel zoals te zien is in het profiel “Gemeente totaal” op de volgende bladzijde.De afstand tot diverse voorzieningen is kleiner dan gemiddeld, behoudens kinderopvang. De afstand tot kinder-opvang is het afgelopen jaar zelfs flink gestegen. Dat duidt erop dat een of meer opvangvoorzieningen is gestopt of verhuisd.

Leesvoorbeeld wijkprofiel werken

De Steiger, wijkprofiel 171 (zie linkerpagina)De linkerkolom laat zien dat er op De Steiger 107 bedrijven zijn, die verdeeld zijn over meerdere sectoren. De meeste bedrijven behoren tot de sector “handel/reparatie/transport”, naar verhouding meer dan gemiddeld in Almere. Vergeleken met een jaar eerder valt de bovenmatige verschuiving op van de sectoren “zakelijke diensten” en “informatie/communicatie” naar “handel/reparatie/transport”, maar dat komt vooral omdat in de registratie de sector “vervoer en opslag” nu geteld wordt bij “handel/reparatie”.In het vak “naar ouderdom” is te zien dat meer dan de helft van de bedrijven op De Steiger 6 jaar of ouder zijn. Dat is duidelijk meer dan gemiddeld. Hier zijn relatief gezien weinig jonge bedrijven.

De middenkolom geeft vergelijkbare gegevens weer, maar dan over de beschikbare arbeidsplaatsen. Zo valt op dat bijna alle arbeidsplaatsen geconcentreerd zijn in 3 sectoren, nl. “handel/reparatie/transport”, “zakelijke diensten” en “welzijn en zorg”.Het vakje “naar geslacht” laat zien dat het aandeel mannen nog steeds hoger is dan gemiddeld, maar tegelijk ook gedaald ten gunste van het aandeel vrouwen.

De rechterkolom laat de omvang van het bedrijventerrein zien. Alle percelen op De Steiger zijn uitgegeven.Er zijn veel meer arbeidsplaatsen per bedrijf en per hectare dan gemiddeld in Almere. Maar vergeleken met een jaar eerder zijn deze cijfers duidelijk afgenomen. Aangezien het aantal bedrijven per hectare slechts licht is gedaald, betekent het dat in het afgelopen jaar relatief veel arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan.Tot slot laat het vakje “overige gegevens” zien dat naar verhouding minder incidenten worden gemeld bij de politie en dat meer bedrijven dan gemiddeld onder milieucategorie 3 of 4 vallen. Vergeleken met een jaar terug is dit beeld niet veranderd.

>Inhoud

Page 126: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

124 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 101 Centrum Almere Haven Stadsdeel: Almere Haven1.481 bewoners 814 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 21% 21% inkom.p.huish.* 24,7 25,225 t/m 44 jaar 24% 25% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 24% minim egirudgnal%42 a 12% 12%65 jaar en ouder 31% nednekeozkrew%03 11% 10%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 39% 27%927 huishoudens bibliotheekleden 29% 30%

2011 2012 verkiezingsopk.* 91% 57%gezin met kind 9% 9% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 7% 7% eigen woning 34% 34% meldingen/incidentenpaar zond.kind 24% 24% corp.woning 46% 46% 2011 2012

alleenstaand 59% 58% part.verhuur 20% 20% mld.openb.ruimte 20,8 35,6 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 8,2 15,5

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 38 440-17 in eenoudg 58% 55% vrij/geschakeld 0% 0% politie: vermogen 83 58verhuisd uit wijk 11% 12% rijenwoning 1% 1% politie: overlast 150 180verh. naar wijk 14% 15% etagewoning 95% 95% politie: sociaal 6 5niet-westers 24% 23% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 166 172 buurtcentrum 250 250perceelsoppervl. 124 118 gezondh.centr. 280 280

Almere gemiddeld kamers per won. 3,2 3,2 buurtwinkel 130 120 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

250 420kinderopvang Wijk 101 Centrum Almere Haven* x 1000 € speelgelegenh. 1700 100 200 300 160

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 180 177

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Pro�el: Gemeente totaal193.156 bewoners 76.610 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 35% 35% inkom.p.huish.* 34,6 35,025 t/m 44 jaar 30% 29% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 27% minim egirudgnal%82 a 7% 6%65 jaar en ouder 8% nednekeozkrew%8 6% 5%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 42% 33%79.800 huishoudens bibliotheekleden 34% 33%

2011 2012 verkiezingsopk.* 48% 59%gezin met kind 37% 37% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 8% 9% eigen woning 65% 66% meldingen/incidentenpaar zond.kind 23% 23% corp.woning 28% 28% 2011 2012

alleenstaand 31% 31% part.verhuur 7% 7% mld.openb.ruimte 20,8 19,1 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 11,1 12,0

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 15 160-17 in eenoudg 21% 22% vrij/geschakeld 15% 15% politie: vermogen 26 29verhuisd uit wijk 5% 5% rijenwoning 60% 60% politie: overlast 45 42verh. naar wijk 5% 5% etagewoning 23% 24% politie: sociaal 5 4niet-westers 28% 28% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 148 149 buurtcentrum 730 730perceelsoppervl. 198 200 gezondh.centr. 570 570

kamers per won. 3,8 3,8 buurtwinkel 420 430 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

90

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 199 195* x 1000 € speelgelegenh. 900 100 200 300

290 270kinderopvangAlmere gemiddeld

0500

1000150020002500300035004000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 127: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 125

Wijkpro�el: 102 De Werven Stadsdeel: Almere Haven2.649 bewoners 1.274 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 29% 28% inkom.p.huish.* 26,0 26,025 t/m 44 jaar 27% 28% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 31% minim egirudgnal%03 a 15% 13%65 jaar en ouder 13% nednekeozkrew%41 8% 7%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 26% 20%1.290 huishoudens bibliotheekleden 29% 28%

2011 2012 verkiezingsopk.* 49% -gezin met kind 25% 26% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 9% eigen woning 40% 40% meldingen/incidentenpaar zond.kind 24% 23% corp.woning 58% 57% 2011 2012

alleenstaand 40% 42% part.verhuur 2% 3% mld.openb.ruimte 24,5 27,3 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 10,7 15,0

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 17 200-17 in eenoudg 34% 33% vrij/geschakeld 2% 2% politie: vermogen 26 28verhuisd uit wijk 6% 5% rijenwoning 67% 66% politie: overlast 35 43verh. naar wijk 5% 6% etagewoning 29% 31% politie: sociaal 6 2niet-westers 21% 21% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 155 155 buurtcentrum 460 460perceelsoppervl. 153 147 gezondh.centr. 390 390

Almere gemiddeld kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 300 300 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

50

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 150 147* x 1000 € speelgelegenh. 500 100 200 300

220 210kinderopvang Wijk 102 De Werven

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 103 De Hoven Stadsdeel: Almere Haven2.396 bewoners 1.130 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 33% 32% inkom.p.huish.* 27,6 28,125 t/m 44 jaar 29% 29% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 26% minim egirudgnal%52 a 16% 14%65 jaar en ouder 12% nednekeozkrew%31 10% 8%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 33% 23%1.147 huishoudens bibliotheekleden 35% 35%

2011 2012 verkiezingsopk.* 59% 61%gezin met kind 26% 26% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 9% eigen woning 40% 40% meldingen/incidentenpaar zond.kind 20% 20% corp.woning 60% 60% 2011 2012

alleenstaand 44% 44% part.verhuur 0% 0% mld.openb.ruimte 22,7 21,0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 10,8 16,8

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 18 140-17 in eenoudg 31% 30% vrij/geschakeld 4% 4% politie: vermogen 19 33verhuisd uit wijk 7% 6% rijenwoning 45% 45% politie: overlast 49 48verh. naar wijk 4% 5% etagewoning 51% 51% politie: sociaal 2 5niet-westers 28% 28% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 194 192 buurtcentrum 420 420perceelsoppervl. 167 179 gezondh.centr. 420 420

Almere gemiddeld kamers per won. 3,6 3,6 buurtwinkel 270 260 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

270 190kinderopvang Wijk 103 De Hoven* x 1000 € speelgelegenh. 500 100 200 300 60

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 164 160

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 128: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

126 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 105 De Grienden Stadsdeel: Almere Haven2.303 bewoners 987 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 28% 27% inkom.p.huish.* 34,4 34,825 t/m 44 jaar 22% 21% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 38% minim egirudgnal%83 a 8% 10%65 jaar en ouder 12% nednekeozkrew%41 4% 4%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 50% 34%1.009 huishoudens bibliotheekleden 31% 30%

2011 2012 verkiezingsopk.* 50% 59%gezin met kind 33% 32% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 6% 6% eigen woning 60% 60% meldingen/incidentenpaar zond.kind 33% 33% corp.woning 37% 38% 2011 2012

alleenstaand 28% 28% part.verhuur 2% 2% mld.openb.ruimte 40,0 28,0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 12,5 12,1

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 12 80-17 in eenoudg 21% 23% vrij/geschakeld 16% 16% politie: vermogen 11 27verhuisd uit wijk 5% 4% rijenwoning 82% 82% politie: overlast 40 35verh. naar wijk 3% 3% etagewoning 2% 2% politie: sociaal 1 5niet-westers 11% 11% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 121 120 buurtcentrum 370 370perceelsoppervl. 188 188 gezondh.centr. 310 310

Almere gemiddeld kamers per won. 4,1 4,1 buurtwinkel 370 370 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

340 340kinderopvang Wijk 105 De Grienden* x 1000 € speelgelegenh. 500 100 200 300 50

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 183 178

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 104 De Meenten Stadsdeel: Almere Haven2.268 bewoners 1.024 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 28% 28% inkom.p.huish.* 36,5 36,725 t/m 44 jaar 24% 24% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 36% minim egirudgnal%63 a 5% 4%65 jaar en ouder 11% nednekeozkrew%21 5% 5%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 52% 32%1.047 huishoudens bibliotheekleden 32% 32%

2011 2012 verkiezingsopk.* 60% 63%gezin met kind 31% 29% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 7% 7% eigen woning 59% 60% meldingen/incidentenpaar zond.kind 26% 28% corp.woning 22% 23% 2011 2012

alleenstaand 36% 35% part.verhuur 19% 18% mld.openb.ruimte 25,4 25,3 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 8,4 11,5

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 7 110-17 in eenoudg 23% 26% vrij/geschakeld 4% 4% politie: vermogen 10 17verhuisd uit wijk 4% 4% rijenwoning 62% 62% politie: overlast 23 22verh. naar wijk 4% 4% etagewoning 33% 33% politie: sociaal 1 6niet-westers 11% 12% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 142 118 buurtcentrum 350 360perceelsoppervl. 165 172 gezondh.centr. 430 430

Almere gemiddeld kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 330 330 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

40

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 178 173* x 1000 € speelgelegenh. 400 100 200 300

210 200kinderopvang Wijk 104 De Meenten

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 129: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 127

Wijkpro�el: 106 De Marken Stadsdeel: Almere Haven2.744 bewoners 1.181 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 28% 28% inkom.p.huish.* 34,7 34,025 t/m 44 jaar 23% 23% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 36% minim egirudgnal%43 a 6% 5%65 jaar en ouder 13% nednekeozkrew%51 6% 5%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 46% 34%1.204 huishoudens bibliotheekleden 35% 34%

2011 2012 verkiezingsopk.* 45% 67%gezin met kind 30% 29% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 9% eigen woning 63% 63% meldingen/incidentenpaar zond.kind 32% 32% corp.woning 34% 34% 2011 2012

alleenstaand 28% 29% part.verhuur 3% 3% mld.openb.ruimte 35,7 29,6 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 7,7 15,0

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 8 150-17 in eenoudg 31% 32% vrij/geschakeld 8% 8% politie: vermogen 24 34verhuisd uit wijk 5% 5% rijenwoning 80% 80% politie: overlast 43 36verh. naar wijk 4% 4% etagewoning 11% 11% politie: sociaal 2 4niet-westers 14% 13% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 110 111 buurtcentrum 1080 1080perceelsoppervl. 187 186 gezondh.centr. 970 970

Almere gemiddeld kamers per won. 4,0 4,0 buurtwinkel 270 270 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

50

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 182 177* x 1000 € speelgelegenh. 600 100 200 300

160 140kinderopvang Wijk 106 De Marken

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 107 De Gouwen Stadsdeel: Almere Haven2.720 bewoners 1.137 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 27% 28% inkom.p.huish.* 36,6 35,825 t/m 44 jaar 23% 22% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 40% minim egirudgnal%93 a 3% 3%65 jaar en ouder 10% nednekeozkrew%11 4% 4%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 54% 44%1.177 huishoudens bibliotheekleden 35% 34%

2011 2012 verkiezingsopk.* 45% 77%gezin met kind 35% 34% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 5% 5% eigen woning 80% 80% meldingen/incidentenpaar zond.kind 33% 32% corp.woning 19% 19% 2011 2012

alleenstaand 27% 28% part.verhuur 1% 1% mld.openb.ruimte 28,1 25,3 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 6,3 10,9

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 6 70-17 in eenoudg 16% 17% vrij/geschakeld 24% 24% politie: vermogen 22 27verhuisd uit wijk 4% 4% rijenwoning 67% 67% politie: overlast 35 29verh. naar wijk 2% 3% etagewoning 7% 7% politie: sociaal 2 4niet-westers 10% 10% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 112 113 buurtcentrum 1140 1140perceelsoppervl. 202 202 gezondh.centr. 680 680

Almere gemiddeld kamers per won. 4,2 4,2 buurtwinkel 640 640 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

530 230kinderopvang Wijk 107 De Gouwen* x 1000 € speelgelegenh. 500 100 200 300 50

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 202 198

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 130: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

128 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 109 De Velden Stadsdeel: Almere Haven1.630 bewoners 590 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 33% 32% inkom.p.huish.* 57,7 59,525 t/m 44 jaar 20% 19% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 40% minim egirudgnal%14 a x x65 jaar en ouder 7% nednekeozkrew%7 2% 2%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 85% 60%607 huishoudens bibliotheekleden 38% 38%

2011 2012 verkiezingsopk.* 52% -gezin met kind 47% 46% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 4% 4% eigen woning 100% 100% meldingen/incidentenpaar zond.kind 34% 34% corp.woning 0% 0% 2011 2012

alleenstaand 15% 16% part.verhuur 0% 0% mld.openb.ruimte 18,8 13,9 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 5,8 4,1

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 4 50-17 in eenoudg 7% 7% vrij/geschakeld 75% 75% politie: vermogen 13 18verhuisd uit wijk 3% 3% rijenwoning 11% 11% politie: overlast 12 12verh. naar wijk 3% 2% etagewoning 14% 14% politie: sociaal 1 1niet-westers 6% 6% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 81 80 buurtcentrum 1770 1770perceelsoppervl. 398 398 gezondh.centr. 1000 1000

Almere gemiddeld kamers per won. 4,3 4,3 buurtwinkel 940 950 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

1450 1190kinderopvang Wijk 109 De Velden* x 1000 € speelgelegenh. 900 100 200 300 90

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 383 377

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 108 De Wierden Stadsdeel: Almere Haven3.351 bewoners 1.654 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 31% 31% inkom.p.huish.* 26,3 25,725 t/m 44 jaar 26% 26% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 29% minim egirudgnal%92 a 15% 14%65 jaar en ouder 14% nednekeozkrew%51 8% 8%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 23% 16%1.655 huishoudens bibliotheekleden 29% 29%

2011 2012 verkiezingsopk.* 40% 51%gezin met kind 22% 21% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 12% 12% eigen woning 32% 31% meldingen/incidentenpaar zond.kind 23% 24% corp.woning 68% 69% 2011 2012

alleenstaand 42% 42% part.verhuur 0% 0% mld.openb.ruimte 19,9 22,0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 8,0 14,0

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 18 220-17 in eenoudg 44% 47% vrij/geschakeld 1% 1% politie: vermogen 26 26verhuisd uit wijk 7% 5% rijenwoning 58% 58% politie: overlast 46 40verh. naar wijk 5% 5% etagewoning 37% 37% politie: sociaal 5 4niet-westers 30% 30% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 143 141 buurtcentrum 880 880perceelsoppervl. 161 160 gezondh.centr. 420 420

Almere gemiddeld kamers per won. 3,5 3,5 buurtwinkel 270 270 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 145 143* x 1000 € speelgelegenh. 600 100 200 300

820 620kinderopvang Wijk 108 De Wierden

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 131: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 129

Wijkpro�el: 201 Centrum Almere Stad Stadsdeel: Almere Stad4.046 bewoners 2.185 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 22% 22% inkom.p.huish.* 27,1 28,125 t/m 44 jaar 41% 41% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 22% minim egirudgnal%22 a 5% 5%65 jaar en ouder 14% nednekeozkrew%51 12% 9%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 109% 49%2.316 huishoudens bibliotheekleden 28% 27%

2011 2012 verkiezingsopk.* 51% 79%gezin met kind 11% 12% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 5% 5% eigen woning 37% 37% meldingen/incidentenpaar zond.kind 24% 24% corp.woning 12% 12% 2011 2012

alleenstaand 59% 58% part.verhuur 51% 50% mld.openb.ruimte 97,9 34,1 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 54,9 10,0

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 102 1160-17 in eenoudg 42% 40% vrij/geschakeld 0% 0% politie: vermogen 151 139verhuisd uit wijk 16% 18% rijenwoning 2% 2% politie: overlast 313 293verh. naar wijk 16% 14% etagewoning 95% 95% politie: sociaal 12 10niet-westers 33% 33% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 123 137 buurtcentrum 320 320perceelsoppervl. 143 160 gezondh.centr. 610 610

Almere gemiddeld kamers per won. 3,2 3,2 buurtwinkel 90 80 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

210

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 175 166* x 1000 € speelgelegenh. 2000 100 200 300

300 330kinderopvang Wijk 201 Centrum Almere Stad

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 202 Filmwijk Stadsdeel: Almere Stad10.738 bewoners 4.254 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 35% 35% inkom.p.huish.* 35,7 36,525 t/m 44 jaar 28% 27% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 29% minim egirudgnal%03 a 7% 6%65 jaar en ouder 8% nednekeozkrew%8 6% 5%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 57% 44%4.357 huishoudens bibliotheekleden 40% 40%

2011 2012 verkiezingsopk.* 48% 63%gezin met kind 38% 38% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 10% 10% eigen woning 65% 65% meldingen/incidentenpaar zond.kind 23% 22% corp.woning 30% 29% 2011 2012

alleenstaand 29% 29% part.verhuur 5% 5% mld.openb.ruimte 12,4 14,6 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 7,7 7,9

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 9 110-17 in eenoudg 23% 23% vrij/geschakeld 15% 15% politie: vermogen 20 23verhuisd uit wijk 5% 5% rijenwoning 57% 57% politie: overlast 30 24verh. naar wijk 4% 4% etagewoning 27% 27% politie: sociaal 4 3niet-westers 26% 27% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 160 159 buurtcentrum 590 590perceelsoppervl. 200 202 gezondh.centr. 890 890

Almere gemiddeld kamers per won. 3,8 3,8 buurtwinkel 360 360 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

210 200kinderopvang Wijk 202 Filmwijk* x 1000 € speelgelegenh. 700 100 200 300 70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 208 203

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 132: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

130 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 204 Parkwijk Stadsdeel: Almere Stad5.821 bewoners 2.144 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 36% 35% inkom.p.huish.* 39,4 39,425 t/m 44 jaar 24% 23% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 30% minim egirudgnal%13 a 7% 5%65 jaar en ouder 10% nednekeozkrew%01 4% 4%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 66% 53%2.263 huishoudens bibliotheekleden 40% 38%

2011 2012 verkiezingsopk.* 41% 65%gezin met kind 42% 42% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 8% 9% eigen woning 60% 60% meldingen/incidentenpaar zond.kind 23% 23% corp.woning 31% 30% 2011 2012

alleenstaand 26% 26% part.verhuur 9% 9% mld.openb.ruimte 17,6 19,5 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 11,2 10,1

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 19 190-17 in eenoudg 17% 19% vrij/geschakeld 23% 23% politie: vermogen 44 41verhuisd uit wijk 5% 4% rijenwoning 58% 58% politie: overlast 63 51verh. naar wijk 4% 5% etagewoning 19% 19% politie: sociaal 5 3niet-westers 23% 23% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 132 131 buurtcentrum 470 470perceelsoppervl. 216 216 gezondh.centr. 470 470

Almere gemiddeld kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 410 410 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

210 210kinderopvang Wijk 204 Parkwijk* x 1000 € speelgelegenh. 800 100 200 300 80

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 218 212

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 203 Danswijk Stadsdeel: Almere Stad5.893 bewoners 2.122 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 38% 38% inkom.p.huish.* 34,8 35,325 t/m 44 jaar 36% 34% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 22% minim egirudgnal%32 a 6% 5%65 jaar en ouder 4% nednekeozkrew%5 5% 5%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 24% 19%2.243 huishoudens bibliotheekleden 36% 35%

2011 2012 verkiezingsopk.* 42% 54%gezin met kind 45% 45% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 10% 10% eigen woning 74% 74% meldingen/incidentenpaar zond.kind 19% 18% corp.woning 23% 24% 2011 2012

alleenstaand 26% 26% part.verhuur 3% 3% mld.openb.ruimte 11,0 9,0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 11,2 11,9

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 12 80-17 in eenoudg 19% 20% vrij/geschakeld 5% 5% politie: vermogen 20 21verhuisd uit wijk 5% 5% rijenwoning 78% 78% politie: overlast 23 19verh. naar wijk 3% 4% etagewoning 17% 17% politie: sociaal 5 4niet-westers 37% 38% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 206 205 buurtcentrum 960 960perceelsoppervl. 156 157 gezondh.centr. 970 970

Almere gemiddeld kamers per won. 3,8 3,8 buurtwinkel 300 300 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 184 180* x 1000 € speelgelegenh. 700 100 200 300

210 240kinderopvang Wijk 203 Danswijk

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 133: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 131

Wijkpro�el: 205 Verzetswijk Stadsdeel: Almere Stad3.630 bewoners 1.374 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 35% 36% inkom.p.huish.* 38,8 39,025 t/m 44 jaar 27% 25% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 31% minim egirudgnal%23 a 4% 4%65 jaar en ouder 7% nednekeozkrew%7 4% 4%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 62% 57%1.414 huishoudens bibliotheekleden 39% 38%

2011 2012 verkiezingsopk.* 42% -gezin met kind 43% 42% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 9% eigen woning 71% 71% meldingen/incidentenpaar zond.kind 22% 23% corp.woning 16% 16% 2011 2012

alleenstaand 26% 25% part.verhuur 13% 13% mld.openb.ruimte 24,4 17,8 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 7,0 10,8

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 9 140-17 in eenoudg 19% 20% vrij/geschakeld 15% 15% politie: vermogen 20 22verhuisd uit wijk 5% 4% rijenwoning 66% 66% politie: overlast 31 23verh. naar wijk 4% 4% etagewoning 19% 19% politie: sociaal 2 2niet-westers 25% 26% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 150 149 buurtcentrum 500 490perceelsoppervl. 209 209 gezondh.centr. 680 680

Almere gemiddeld kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 420 420 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 214 210* x 1000 € speelgelegenh. 700 100 200 300

250 300kinderopvang Wijk 205 Verzetswijk

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 206 Waterwijk Stadsdeel: Almere Stad7.798 bewoners 3.091 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 32% 32% inkom.p.huish.* 33,2 33,325 t/m 44 jaar 27% 26% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 34% minim egirudgnal%53 a 5% 5%65 jaar en ouder 7% nednekeozkrew%7 4% 4%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 39% 29%3.237 huishoudens bibliotheekleden 32% 31%

2011 2012 verkiezingsopk.* 47% 58%gezin met kind 40% 39% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 6% 7% eigen woning 78% 78% meldingen/incidentenpaar zond.kind 24% 24% corp.woning 21% 21% 2011 2012

alleenstaand 29% 30% part.verhuur 2% 2% mld.openb.ruimte 26,8 25,7 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 10,4 10,3

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 10 120-17 in eenoudg 18% 18% vrij/geschakeld 7% 7% politie: vermogen 20 24verhuisd uit wijk 5% 5% rijenwoning 82% 82% politie: overlast 40 33verh. naar wijk 4% 4% etagewoning 11% 11% politie: sociaal 5 2niet-westers 20% 21% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 159 158 buurtcentrum 580 580perceelsoppervl. 156 155 gezondh.centr. 420 420

Almere gemiddeld kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 270 270 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

240 230kinderopvang Wijk 206 Waterwijk* x 1000 € speelgelegenh. 500 100 200 300 50

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 168 165

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 134: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

132 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 208 Tussen de Vaarten Zuid Stadsdeel: Almere Stad10.139 bewoners 3.608 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 37% 37% inkom.p.huish.* 35,7 36,825 t/m 44 jaar 35% 34% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 21% minim egirudgnal%22 a 5% 4%65 jaar en ouder 7% nednekeozkrew%7 5% 5%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 38% 31%3.838 huishoudens bibliotheekleden 35% 35%

2011 2012 verkiezingsopk.* 45% 59%gezin met kind 43% 43% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 9% eigen woning 76% 76% meldingen/incidentenpaar zond.kind 24% 23% corp.woning 19% 19% 2011 2012

alleenstaand 24% 25% part.verhuur 5% 5% mld.openb.ruimte 12,7 14,4 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 8,8 10,2

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 15 140-17 in eenoudg 18% 18% vrij/geschakeld 15% 15% politie: vermogen 15 14verhuisd uit wijk 5% 5% rijenwoning 64% 64% politie: overlast 25 25verh. naar wijk 4% 5% etagewoning 20% 20% politie: sociaal 4 3niet-westers 34% 34% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 152 153 buurtcentrum 590 600perceelsoppervl. 198 196 gezondh.centr. 510 510

Almere gemiddeldNB De politiecijfers gelden voor de wijken kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 420 380Tussen de Vaarden Noord en Zuid samen. 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

170 170kinderopvang Wijk 208 Tussen de Vaarten Zuid* x 1000 € speelgelegenh. 800 100 200 300 80

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 221 215

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 207 Tussen de Vaarten Noord Stadsdeel: Almere Stad5.874 bewoners 2.002 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 39% 38% inkom.p.huish.* 35,6 34,625 t/m 44 jaar 36% 35% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 21% minim egirudgnal%22 a 7% 6%65 jaar en ouder 4% nednekeozkrew%4 6% 6%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 26% 23%2.387 huishoudens bibliotheekleden 39% 38%

2011 2012 verkiezingsopk.* 43% 50%gezin met kind 40% 39% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 9% eigen woning 70% 70% meldingen/incidentenpaar zond.kind 19% 18% corp.woning 23% 23% 2011 2012

alleenstaand 32% 34% part.verhuur 8% 8% mld.openb.ruimte 12,0 10,6 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 13,7 11,6

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 15 140-17 in eenoudg 21% 21% vrij/geschakeld 10% 10% politie: vermogen 15 14verhuisd uit wijk 9% 6% rijenwoning 74% 74% politie: overlast 25 25verh. naar wijk 5% 4% etagewoning 16% 16% politie: sociaal 4 3niet-westers 39% 40% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 169 173 buurtcentrum 960 980perceelsoppervl. 171 172 gezondh.centr. 450 460

Almere gemiddeldNB De politiecijfers gelden voor de wijken kamers per won. 3,8 3,8 buurtwinkel 290 300Tussen de Vaarden Noord en Zuid samen. 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

80

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 199 195* x 1000 € speelgelegenh. 800 100 200 300

340 350kinderopvang Wijk 207 Tussen de Vaarten Noord

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 135: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 133

Wijkpro�el: 209 Staatsliedenwijk Stadsdeel: Almere Stad2.497 bewoners 1.168 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 38% 37% inkom.p.huish.* 24,3 23,525 t/m 44 jaar 39% 39% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 19% minim egirudgnal%02 a 20% 16%65 jaar en ouder 4% nednekeozkrew%4 12% 12%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 16% 15%1.235 huishoudens bibliotheekleden 33% 32%

2011 2012 verkiezingsopk.* 42% 40%gezin met kind 23% 23% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 14% 15% eigen woning 22% 23% meldingen/incidentenpaar zond.kind 14% 13% corp.woning 76% 74% 2011 2012

alleenstaand 48% 49% part.verhuur 2% 2% mld.openb.ruimte 16,1 12,7 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 8,3 12,8

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 28 320-17 in eenoudg 46% 47% vrij/geschakeld 0% 0% politie: vermogen 22 26verhuisd uit wijk 11% 9% rijenwoning 21% 21% politie: overlast 60 54verh. naar wijk 10% 7% etagewoning 78% 78% politie: sociaal 7 5niet-westers 54% 54% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 207 207 buurtcentrum 290 290perceelsoppervl. 137 137 gezondh.centr. 340 330

Almere gemiddeld kamers per won. 3,1 3,1 buurtwinkel 210 200 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 133 130* x 1000 € speelgelegenh. 700 100 200 300

190 160kinderopvang Wijk 209 Staatsliedenwijk

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 210 Kruidenwijk Stadsdeel: Almere Stad8.226 bewoners 3.295 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 35% 34% inkom.p.huish.* 32,0 33,625 t/m 44 jaar 24% 24% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 33% minim egirudgnal%43 a 8% 8%65 jaar en ouder 8% nednekeozkrew%8 6% 6%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 37% 32%3.392 huishoudens bibliotheekleden 33% 33%

2011 2012 verkiezingsopk.* 51% 58%gezin met kind 38% 38% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 8% eigen woning 61% 62% meldingen/incidentenpaar zond.kind 25% 24% corp.woning 34% 34% 2011 2012

alleenstaand 28% 29% part.verhuur 4% 4% mld.openb.ruimte 21,7 22,7 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 12,1 17,2

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 14 130-17 in eenoudg 24% 25% vrij/geschakeld 8% 8% politie: vermogen 32 35verhuisd uit wijk 6% 5% rijenwoning 80% 80% politie: overlast 38 43verh. naar wijk 5% 3% etagewoning 11% 11% politie: sociaal 5 4niet-westers 27% 27% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 155 153 buurtcentrum 400 400perceelsoppervl. 152 151 gezondh.centr. 440 440

Almere gemiddeld kamers per won. 3,8 3,8 buurtwinkel 270 280 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

200 180kinderopvang Wijk 210 Kruidenwijk* x 1000 € speelgelegenh. 600 100 200 300 70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 168 164

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 136: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

134 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 212 Muziekwijk Noord Stadsdeel: Almere Stad11.365 bewoners 4.486 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 35% 35% inkom.p.huish.* 38,2 37,425 t/m 44 jaar 24% 23% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 32% minim egirudgnal%33 a 5% 5%65 jaar en ouder 9% nednekeozkrew%01 4% 4%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 50% 41%4.588 huishoudens bibliotheekleden 35% 34%

2011 2012 verkiezingsopk.* 50% 58%gezin met kind 40% 40% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 8% 8% eigen woning 69% 69% meldingen/incidentenpaar zond.kind 22% 23% corp.woning 22% 21% 2011 2012

alleenstaand 30% 29% part.verhuur 10% 10% mld.openb.ruimte 14,0 16,5 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 8,3 8,2

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 5 70-17 in eenoudg 19% 19% vrij/geschakeld 20% 20% politie: vermogen 10 15verhuisd uit wijk 5% 5% rijenwoning 59% 59% politie: overlast 22 19verh. naar wijk 4% 3% etagewoning 20% 20% politie: sociaal 2 1niet-westers 22% 22% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 145 144 buurtcentrum 570 570perceelsoppervl. 193 193 gezondh.centr. 430 430

Almere gemiddeld kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 450 430 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

210 220kinderopvang Wijk 212 Muziekwijk Noord* x 1000 € speelgelegenh. 1000 100 200 300 90

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 196 191

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 211 Stedenwijk Stadsdeel: Almere Stad10.041 bewoners 4.190 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 33% 33% inkom.p.huish.* 28,7 29,225 t/m 44 jaar 28% 28% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 29% minim egirudgnal%92 a 11% 10%65 jaar en ouder 10% nednekeozkrew%11 8% 7%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 27% 23%4.545 huishoudens bibliotheekleden 31% 31%

2011 2012 verkiezingsopk.* 46% 49%gezin met kind 29% 29% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 9% eigen woning 45% 49% meldingen/incidentenpaar zond.kind 22% 22% corp.woning 43% 43% 2011 2012

alleenstaand 39% 39% part.verhuur 12% 8% mld.openb.ruimte 21,2 22,7 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 13,2 18,9

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 19 190-17 in eenoudg 28% 28% vrij/geschakeld 4% 4% politie: vermogen 31 37verhuisd uit wijk 6% 5% rijenwoning 69% 69% politie: overlast 54 47verh. naar wijk 5% 5% etagewoning 27% 27% politie: sociaal 5 4niet-westers 39% 39% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 178 179 buurtcentrum 410 410perceelsoppervl. 145 145 gezondh.centr. 390 390

Almere gemiddeld kamers per won. 4,1 4,1 buurtwinkel 260 260 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

50

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 156 152* x 1000 € speelgelegenh. 500 100 200 300

160 160kinderopvang Wijk 211 Stedenwijk

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 137: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 135

Wijkpro�el: 213 Muziekwijk Zuid Stadsdeel: Almere Stad6.547 bewoners 2.637 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 33% 32% inkom.p.huish.* 34,5 34,225 t/m 44 jaar 23% 22% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 33% minim egirudgnal%43 a 6% 6%65 jaar en ouder 11% nednekeozkrew%11 5% 5%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 45% 38%2.731 huishoudens bibliotheekleden 34% 32%

2011 2012 verkiezingsopk.* 51% 59%gezin met kind 39% 38% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 7% 7% eigen woning 70% 70% meldingen/incidentenpaar zond.kind 25% 24% corp.woning 22% 22% 2011 2012

alleenstaand 29% 31% part.verhuur 8% 8% mld.openb.ruimte 17,0 16,4 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 8,3 8,2

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 5 70-17 in eenoudg 19% 18% vrij/geschakeld 13% 13% politie: vermogen 10 15verhuisd uit wijk 4% 4% rijenwoning 67% 67% politie: overlast 22 19verh. naar wijk 3% 3% etagewoning 18% 18% politie: sociaal 2 1niet-westers 23% 24% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 161 160 buurtcentrum 610 610perceelsoppervl. 148 148 gezondh.centr. 350 350

Almere gemiddeld kamers per won. 3,8 3,8 buurtwinkel 350 340 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 174 171* x 1000 € speelgelegenh. 700 100 200 300

200 210kinderopvang Wijk 213 Muziekwijk Zuid

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 214 Literatuurwijk Stadsdeel: Almere Stad9.924 bewoners 3.401 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 39% 39% inkom.p.huish.* 37,6 38,625 t/m 44 jaar 32% 30% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 23% minim egirudgnal%52 a 5% 4%65 jaar en ouder 6% nednekeozkrew%6 4% 3%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 42% 34%3.583 huishoudens bibliotheekleden 36% 36%

2011 2012 verkiezingsopk.* 55% 59%gezin met kind 49% 48% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 9% eigen woning 78% 78% meldingen/incidentenpaar zond.kind 19% 18% corp.woning 20% 20% 2011 2012

alleenstaand 23% 24% part.verhuur 2% 2% mld.openb.ruimte 12,8 10,7 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 4,8 7,8

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 7 70-17 in eenoudg 17% 17% vrij/geschakeld 23% 23% politie: vermogen 15 13verhuisd uit wijk 5% 4% rijenwoning 62% 62% politie: overlast 21 20verh. naar wijk 4% 3% etagewoning 13% 13% politie: sociaal 2 2niet-westers 34% 34% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 143 143 buurtcentrum 420 420perceelsoppervl. 199 199 gezondh.centr. 420 420

Almere gemiddeld kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 380 380 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

250 250kinderopvang Wijk 214 Literatuurwijk* x 1000 € speelgelegenh. 800 100 200 300 80

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 232 227

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 138: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

136 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 301 Centrum Almere Buiten Stadsdeel: Almere Buiten1.435 bewoners 730 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 25% 26% inkom.p.huish.* 22,7 23,325 t/m 44 jaar 27% 26% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 19% minim egirudgnal%91 a 15% 11%65 jaar en ouder 29% nednekeozkrew%82 10% 8%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 15% 13%832 huishoudens bibliotheekleden 27% 26%

2011 2012 verkiezingsopk.* 46% 47%gezin met kind 14% 15% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 8% 9% eigen woning 21% 23% meldingen/incidentenpaar zond.kind 16% 17% corp.woning 50% 44% 2011 2012

alleenstaand 61% 59% part.verhuur 29% 33% mld.openb.ruimte 29,2 31,5 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 10,9 22,5

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 65 480-17 in eenoudg 43% 44% vrij/geschakeld 0% 0% politie: vermogen 128 155verhuisd uit wijk 12% 8% rijenwoning 24% 25% politie: overlast 252 180verh. naar wijk 14% 12% etagewoning 59% 65% politie: sociaal 18 8niet-westers 31% 32% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 88 90 buurtcentrum 310 300perceelsoppervl. 119 127 gezondh.centr. 280 330

Almere gemiddeld kamers per won. 3,2 3,2 buurtwinkel 120 110 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

130 120kinderopvang Wijk 301 Centrum Almere Buiten* x 1000 € speelgelegenh. 600 100 200 300 70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 132 133

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 215 Noorderplassen Stadsdeel: Almere Stad5.669 bewoners 2.040 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 37% 36% inkom.p.huish.* 51,9 50,925 t/m 44 jaar 36% 36% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 24% minim egirudgnal%42 a 1% 1%65 jaar en ouder 3% nednekeozkrew%4 3% 3%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 57% 49%2.067 huishoudens bibliotheekleden 31% 31%

2011 2012 verkiezingsopk.* 47% 52%gezin met kind 48% 48% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 6% 6% eigen woning 85% 86% meldingen/incidentenpaar zond.kind 26% 27% corp.woning 5% 8% 2011 2012

alleenstaand 19% 19% part.verhuur 9% 7% mld.openb.ruimte 21,4 19,1 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 9,5 13,6

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 8 80-17 in eenoudg 11% 12% vrij/geschakeld 44% 44% politie: vermogen 13 14verhuisd uit wijk 5% 4% rijenwoning 46% 46% politie: overlast 27 16verh. naar wijk 10% 9% etagewoning 11% 10% politie: sociaal 2 2niet-westers 21% 22% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 124 134 buurtcentrum 1700 1760perceelsoppervl. 292 298 gezondh.centr. 640 670

Almere gemiddeld kamers per won. 4,4 4,4 buurtwinkel 1540 1610 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

170

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 314 319* x 1000 € speelgelegenh. 1600 100 200 300

360 380kinderopvang Wijk 215 Noorderplassen

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 139: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 137

Wijkpro�el: 302 Oostvaardersbuurt Stadsdeel: Almere Buiten6.036 bewoners 1.971 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 41% 41% inkom.p.huish.* 36,0 37,825 t/m 44 jaar 34% 33% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 22% minim egirudgnal%32 a 5% 4%65 jaar en ouder 3% nednekeozkrew%3 5% 5%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 34% 23%2.120 huishoudens bibliotheekleden 37% 37%

2011 2012 verkiezingsopk.* 51% 51%gezin met kind 52% 50% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 10% 10% eigen woning 76% 76% meldingen/incidentenpaar zond.kind 18% 18% corp.woning 20% 20% 2011 2012

alleenstaand 20% 21% part.verhuur 4% 4% mld.openb.ruimte 13,1 11,6 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 13,9 12,5

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 11 120-17 in eenoudg 17% 17% vrij/geschakeld 21% 21% politie: vermogen 18 24verhuisd uit wijk 6% 5% rijenwoning 70% 70% politie: overlast 20 18verh. naar wijk 4% 4% etagewoning 10% 10% politie: sociaal 9 5niet-westers 40% 39% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 157 157 buurtcentrum 1250 1250perceelsoppervl. 211 212 gezondh.centr. 640 610

Almere gemiddeld kamers per won. 4,0 4,0 buurtwinkel 490 300 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 225 219* x 1000 € speelgelegenh. 700 100 200 300

320 320kinderopvang Wijk 302 Oostvaardersbuurt

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 303 Seizoenenbuurt Stadsdeel: Almere Buiten5.210 bewoners 1.929 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 38% 38% inkom.p.huish.* 36,1 37,525 t/m 44 jaar 34% 33% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 24% minim egirudgnal%52 a 7% 5%65 jaar en ouder 4% nednekeozkrew%4 5% 4%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 33% 31%1.977 huishoudens bibliotheekleden 38% 39%

2011 2012 verkiezingsopk.* 36% 57%gezin met kind 43% 44% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 10% 10% eigen woning 74% 74% meldingen/incidentenpaar zond.kind 21% 21% corp.woning 20% 20% 2011 2012

alleenstaand 26% 24% part.verhuur 6% 6% mld.openb.ruimte 13,5 11,8 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 9,4 10,3

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 8 120-17 in eenoudg 19% 20% vrij/geschakeld 18% 18% politie: vermogen 12 21verhuisd uit wijk 5% 4% rijenwoning 72% 72% politie: overlast 26 22verh. naar wijk 4% 4% etagewoning 10% 10% politie: sociaal 8 6niet-westers 25% 24% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 150 151 buurtcentrum 1010 1010perceelsoppervl. 194 195 gezondh.centr. 620 620

Almere gemiddeld kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 330 320 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

290 260kinderopvang Wijk 303 Seizoenenbuurt* x 1000 € speelgelegenh. 700 100 200 300 70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 213 209

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 140: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

138 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 305 Bouwmeesterbuurt Stadsdeel: Almere Buiten4.420 bewoners 1.806 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 34% 34% inkom.p.huish.* 29,8 30,125 t/m 44 jaar 28% 27% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 30% minim egirudgnal%13 a 9% 7%65 jaar en ouder 8% nednekeozkrew%8 5% 6%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 31% 27%1.874 huishoudens bibliotheekleden 32% 30%

2011 2012 verkiezingsopk.* 39% 56%gezin met kind 35% 35% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 10% 10% eigen woning 65% 65% meldingen/incidentenpaar zond.kind 23% 24% corp.woning 33% 33% 2011 2012

alleenstaand 31% 31% part.verhuur 2% 2% mld.openb.ruimte 15,8 16,3 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 12,1 12,2

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 16 170-17 in eenoudg 27% 28% vrij/geschakeld 10% 10% politie: vermogen 25 45verhuisd uit wijk 5% 4% rijenwoning 77% 77% politie: overlast 47 37verh. naar wijk 4% 3% etagewoning 13% 14% politie: sociaal 5 9niet-westers 26% 26% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 147 148 buurtcentrum 1200 1200perceelsoppervl. 169 166 gezondh.centr. 540 540

Almere gemiddeld kamers per won. 3,7 3,7 buurtwinkel 250 250 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

280 190kinderopvang Wijk 305 Bouwmeesterbuurt* x 1000 € speelgelegenh. 800 100 200 300 80

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 163 159

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 304 Molenbuurt Stadsdeel: Almere Buiten4.065 bewoners 1.624 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 35% 35% inkom.p.huish.* 30,3 29,825 t/m 44 jaar 25% 25% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 32% minim egirudgnal%13 a 13% 10%65 jaar en ouder 8% nednekeozkrew%9 7% 8%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 27% 23%1.680 huishoudens bibliotheekleden 30% 30%

2011 2012 verkiezingsopk.* 53% 58%gezin met kind 38% 37% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 10% 10% eigen woning 56% 57% meldingen/incidentenpaar zond.kind 23% 23% corp.woning 44% 43% 2011 2012

alleenstaand 28% 29% part.verhuur 0% 0% mld.openb.ruimte 14,3 15,1 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 16,3 15,8

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 16 170-17 in eenoudg 30% 32% vrij/geschakeld 5% 5% politie: vermogen 28 33verhuisd uit wijk 5% 5% rijenwoning 75% 75% politie: overlast 44 36verh. naar wijk 6% 4% etagewoning 18% 18% politie: sociaal 14 10niet-westers 31% 32% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 157 157 buurtcentrum 430 420perceelsoppervl. 158 158 gezondh.centr. 440 460

Almere gemiddeld kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 440 450 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 151 150* x 1000 € speelgelegenh. 800 100 200 300

170 150kinderopvang Wijk 304 Molenbuurt

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 141: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 139

Wijkpro�el: 306 Landgoederenbuurt Stadsdeel: Almere Buiten4.107 bewoners 1.537 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 37% 36% inkom.p.huish.* 37,1 38,625 t/m 44 jaar 24% 24% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 32% minim egirudgnal%33 a 6% 4%65 jaar en ouder 7% nednekeozkrew%8 4% 4%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 43% 32%1.584 huishoudens bibliotheekleden 37% 36%

2011 2012 verkiezingsopk.* 47% 58%gezin met kind 43% 44% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 9% eigen woning 68% 69% meldingen/incidentenpaar zond.kind 23% 23% corp.woning 26% 25% 2011 2012

alleenstaand 23% 24% part.verhuur 6% 6% mld.openb.ruimte 15,1 19,3 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 9,1 9,2

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 10 110-17 in eenoudg 20% 20% vrij/geschakeld 36% 36% politie: vermogen 18 28verhuisd uit wijk 5% 4% rijenwoning 45% 45% politie: overlast 25 24verh. naar wijk 4% 3% etagewoning 20% 20% politie: sociaal 4 7niet-westers 20% 19% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 167 165 buurtcentrum 600 600perceelsoppervl. 188 189 gezondh.centr. 490 490

Almere gemiddeld kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 430 430 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 194 191* x 1000 € speelgelegenh. 700 100 200 300

500 520kinderopvang Wijk 306 Landgoederenbuurt

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 307 Faunabuurt Stadsdeel: Almere Buiten4.562 bewoners 1.639 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 38% 38% inkom.p.huish.* 36,9 36,825 t/m 44 jaar 27% 25% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 28% minim egirudgnal%92 a 5% 5%65 jaar en ouder 7% nednekeozkrew%7 4% 4%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 49% 36%1.693 huishoudens bibliotheekleden 38% 36%

2011 2012 verkiezingsopk.* 46% 63%gezin met kind 47% 47% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 9% eigen woning 75% 75% meldingen/incidentenpaar zond.kind 21% 20% corp.woning 22% 22% 2011 2012

alleenstaand 23% 23% part.verhuur 3% 3% mld.openb.ruimte 14,8 13,7 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 7,9 7,3

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 7 50-17 in eenoudg 17% 19% vrij/geschakeld 19% 19% politie: vermogen 17 20verhuisd uit wijk 4% 4% rijenwoning 70% 70% politie: overlast 24 23verh. naar wijk 3% 4% etagewoning 11% 11% politie: sociaal 5 5niet-westers 23% 23% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 157 157 buurtcentrum 460 460perceelsoppervl. 188 187 gezondh.centr. 350 340

Almere gemiddeld kamers per won. 3,9 3,9 buurtwinkel 280 280 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

250 200kinderopvang Wijk 307 Faunabuurt* x 1000 € speelgelegenh. 900 100 200 300 90

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 196 192

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 142: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

140 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 309 Regenboogbuurt Stadsdeel: Almere Buiten5.511 bewoners 2.078 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 38% 38% inkom.p.huish.* 34,8 34,525 t/m 44 jaar 33% 31% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 26% minim egirudgnal%72 a 5% 4%65 jaar en ouder 4% nednekeozkrew%4 6% 5%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 36% 28%2.190 huishoudens bibliotheekleden 35% 36%

2011 2012 verkiezingsopk.* 40% 63%gezin met kind 40% 40% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 11% 11% eigen woning 73% 73% meldingen/incidentenpaar zond.kind 20% 20% corp.woning 24% 23% 2011 2012

alleenstaand 28% 28% part.verhuur 4% 4% mld.openb.ruimte 18,8 13,0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 11,0 11,2

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 8 100-17 in eenoudg 22% 24% vrij/geschakeld 18% 18% politie: vermogen 19 25verhuisd uit wijk 5% 5% rijenwoning 65% 65% politie: overlast 29 23verh. naar wijk 4% 4% etagewoning 18% 18% politie: sociaal 8 4niet-westers 33% 33% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 160 160 buurtcentrum 1430 1440perceelsoppervl. 192 192 gezondh.centr. 680 690

Almere gemiddeld kamers per won. 4,0 4,0 buurtwinkel 400 400 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

240 240kinderopvang Wijk 309 Regenboogbuurt* x 1000 € speelgelegenh. 1000 100 200 300 100

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 188 184

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 308 Bloemenbuurt Stadsdeel: Almere Buiten5.419 bewoners 2.266 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 33% 32% inkom.p.huish.* 32,4 32,725 t/m 44 jaar 26% 25% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 30% minim egirudgnal%13 a 8% 7%65 jaar en ouder 12% nednekeozkrew%21 6% 5%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 38% 27%2.329 huishoudens bibliotheekleden 33% 32%

2011 2012 verkiezingsopk.* 43% 60%gezin met kind 36% 35% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 8% 8% eigen woning 61% 62% meldingen/incidentenpaar zond.kind 24% 24% corp.woning 34% 33% 2011 2012

alleenstaand 31% 33% part.verhuur 5% 5% mld.openb.ruimte 18,5 20,8 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 8,8 8,0

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 9 110-17 in eenoudg 24% 25% vrij/geschakeld 11% 11% politie: vermogen 23 21verhuisd uit wijk 5% 5% rijenwoning 75% 75% politie: overlast 39 34verh. naar wijk 3% 4% etagewoning 14% 14% politie: sociaal 9 6niet-westers 24% 25% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 163 161 buurtcentrum 690 680perceelsoppervl. 164 164 gezondh.centr. 560 560

Almere gemiddeld kamers per won. 3,7 3,7 buurtwinkel 450 450 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

70

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 175 172* x 1000 € speelgelegenh. 700 100 200 300

260 250kinderopvang Wijk 308 Bloemenbuurt

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 143: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 141

Wijkpro�el: 310 Indischebuurt Stadsdeel: Almere Buiten962 bewoners 475 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 30% 32% inkom.p.huish.* 29,8 28,625 t/m 44 jaar 40% 41% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 17% minim egirudgnal%51 a 4% 4%65 jaar en ouder 13% nednekeozkrew%21 7% 6%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 23% 16%466 huishoudens bibliotheekleden 27% 26%

2011 2012 verkiezingsopk.* - 43%gezin met kind 29% 26% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 5% 8% eigen woning 51% 44% meldingen/incidentenpaar zond.kind 25% 22% corp.woning 34% 43% 2011 2012

alleenstaand 39% 41% part.verhuur 16% 13% mld.openb.ruimte 11,1 12,6 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 4,7 9,3

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 22 280-17 in eenoudg 15% 25% vrij/geschakeld 0% 0% politie: vermogen 40 25verhuisd uit wijk 6% 6% rijenwoning 54% 46% politie: overlast 71 74verh. naar wijk 7% 14% etagewoning 44% 52% politie: sociaal 8 3niet-westers 30% 32% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 159 169 buurtcentrum 970 920perceelsoppervl. 127 128 gezondh.centr. 180 200

Almere gemiddeld kamers per won. 3,7 3,5 buurtwinkel 180 220 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

40

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 175 164* x 1000 € speelgelegenh. 400 100 200 300

300 290kinderopvang Wijk 310 Indischebuurt

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 311 Eilandenbuurt Stadsdeel: Almere Buiten5.788 bewoners 2.164 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 37% 37% inkom.p.huish.* 37,4 37,925 t/m 44 jaar 38% 37% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 22% minim egirudgnal%32 a 5% 4%65 jaar en ouder 3% nednekeozkrew%4 5% 5%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 36% 28%2.256 huishoudens bibliotheekleden 35% 34%

2011 2012 verkiezingsopk.* 40% 50%gezin met kind 41% 41% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 10% 10% eigen woning 83% 83% meldingen/incidentenpaar zond.kind 23% 22% corp.woning 13% 13% 2011 2012

alleenstaand 25% 26% part.verhuur 3% 3% mld.openb.ruimte 14,3 13,2 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 11,0 12,5

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 13 130-17 in eenoudg 21% 21% vrij/geschakeld 26% 26% politie: vermogen 15 20verhuisd uit wijk 5% 5% rijenwoning 62% 62% politie: overlast 27 27verh. naar wijk 4% 4% etagewoning 11% 11% politie: sociaal 7 7niet-westers 36% 36% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 159 157 buurtcentrum 930 930perceelsoppervl. 190 189 gezondh.centr. 630 640

Almere gemiddeld kamers per won. 3,8 3,8 buurtwinkel 540 570 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

170 190kinderopvang Wijk 311 Eilandenbuurt* x 1000 € speelgelegenh. 1100 100 200 300 110

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 230 225

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 144: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

142 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijk

profi

elen

Wijkpro�el: 313 Sieradenbuurt Stadsdeel: Almere Buiten1.067 bewoners 387 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 33% 33% inkom.p.huish.* 42,9 43,325 t/m 44 jaar 33% 31% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 29% minim egirudgnal%03 a x x65 jaar en ouder 5% nednekeozkrew%6 2% 1%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 59% 47%392 huishoudens bibliotheekleden 29% 30%

2011 2012 verkiezingsopk.* - -gezin met kind 49% 47% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 3% 4% eigen woning 100% 100% meldingen/incidentenpaar zond.kind 33% 32% corp.woning 0% 0% 2011 2012

alleenstaand 14% 16% part.verhuur 0% 0% mld.openb.ruimte 14,0 16,5 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 9,3 7,8

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 7 40-17 in eenoudg 7% 9% vrij/geschakeld 56% 56% politie: vermogen 3 10verhuisd uit wijk 3% 3% rijenwoning 29% 29% politie: overlast 8 13verh. naar wijk 1% 1% etagewoning 15% 15% politie: sociaal 2 2niet-westers 18% 18% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 110 109 buurtcentrum 810 810perceelsoppervl. 290 292 gezondh.centr. 660 810

Almere gemiddeld kamers per won. 4,0 4,0 buurtwinkel 740 720 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

430 440kinderopvang Wijk 313 Sieradenbuurt* x 1000 € speelgelegenh. 1200 100 200 300 120

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 302 303

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 312 Stripheldenbuurt Stadsdeel: Almere Buiten6.434 bewoners 2.325 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 36% 36% inkom.p.huish.* 34,3 35,925 t/m 44 jaar 44% 43% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 17% minim egirudgnal%71 a 3% 3%65 jaar en ouder 3% nednekeozkrew%4 4% 4%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 31% 26%2.373 huishoudens bibliotheekleden 27% 28%

2011 2012 verkiezingsopk.* 38% 52%gezin met kind 46% 45% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 6% 6% eigen woning 84% 83% meldingen/incidentenpaar zond.kind 23% 22% corp.woning 14% 15% 2011 2012

alleenstaand 25% 27% part.verhuur 2% 2% mld.openb.ruimte 16,4 16,8 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 7,4 10,3

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 7 90-17 in eenoudg 12% 13% vrij/geschakeld 24% 24% politie: vermogen 8 13verhuisd uit wijk 4% 4% rijenwoning 60% 60% politie: overlast 26 31verh. naar wijk 4% 5% etagewoning 15% 16% politie: sociaal 6 6niet-westers 27% 28% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 133 137 buurtcentrum 550 550perceelsoppervl. 196 195 gezondh.centr. 690 560

Almere gemiddeld kamers per won. 3,8 3,8 buurtwinkel 440 430 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

100

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 235 230* x 1000 € speelgelegenh. 1100 100 200 300

280 260kinderopvang Wijk 312 Stripheldenbuurt

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 145: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 143

Wijkprofielen

Wijkpro�el: 401 Europakwartier Stadsdeel: Almere Poort1.833 bewoners 1.004 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 35% 33% inkom.p.huish.* - 30,025 t/m 44 jaar 53% 54% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 10% minim egirudgnal%01 a 2% 2%65 jaar en ouder 2% nednekeozkrew%3 3% 3%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 17% 23%974 huishoudens bibliotheekleden 16% 18%

2011 2012 verkiezingsopk.* - 46%gezin met kind 17% 19% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 9% 9% eigen woning 63% 54% meldingen/incidentenpaar zond.kind 25% 23% corp.woning 37% 41% 2011 2012

alleenstaand 48% 48% part.verhuur 0% 5% mld.openb.ruimte 11,2 11,0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 5,4 8,0

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 9 150-17 in eenoudg 37% 32% vrij/geschakeld 0% 0% politie: vermogen 22 27verhuisd uit wijk 2% 4% rijenwoning 30% 31% politie: overlast 26 42verh. naar wijk 28% 14% etagewoning 70% 69% politie: sociaal 2 5niet-westers 39% 39% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 177 240 buurtcentrum 260 270perceelsoppervl. 140 211 gezondh.centr. 140 270

Almere gemiddeld kamers per won. 3,2 3,2 buurtwinkel 280 130 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

110

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 156 181* x 1000 € speelgelegenh. 1300 100 200 300

70 60kinderopvang Wijk 401 Europakwartier

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijkpro�el: 402 Columbuskwartier Stadsdeel: Almere Poort1.669 bewoners 722 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 40% 37% inkom.p.huish.* - 29,925 t/m 44 jaar 45% 46% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 13% minim egirudgnal%41 a 5% 4%65 jaar en ouder 2% nednekeozkrew%3 4% 3%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 24% 27%727 huishoudens bibliotheekleden 19% 26%

2011 2012 verkiezingsopk.* - -gezin met kind 29% 32% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 12% 11% eigen woning 52% 58% meldingen/incidentenpaar zond.kind 27% 24% corp.woning 46% 42% 2011 2012

alleenstaand 31% 33% part.verhuur 2% 0% mld.openb.ruimte 17,9 21,5 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 10,4 13,6

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 6 110-17 in eenoudg 29% 27% vrij/geschakeld 12% 16% politie: vermogen 10 16verhuisd uit wijk 1% 4% rijenwoning 57% 57% politie: overlast 20 23verh. naar wijk 34% 10% etagewoning 31% 27% politie: sociaal 3 3niet-westers 40% 40% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 213 155 buurtcentrum 250 260perceelsoppervl. 159 289 gezondh.centr. 750 790

Almere gemiddeld kamers per won. 3,5 3,5 buurtwinkel 950 790 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

150 140kinderopvang Wijk 402 Columbuskwartier* x 1000 € speelgelegenh. 1200 100 200 300 110

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* - 213

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 146: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

144 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 403 Homeruskwartier Stadsdeel: Almere Poort2.397 bewoners 1.198 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 40% 38% inkom.p.huish.* - -25 t/m 44 jaar 46% 48% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 13% minim egirudgnal%31 a 1% 1%65 jaar en ouder 1% nednekeozkrew%1 2% 4%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 8% 12%1.116 huishoudens bibliotheekleden 12% 19%

2011 2012 verkiezingsopk.* - -gezin met kind 30% 27% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 10% 8% eigen woning 71% 75% meldingen/incidentenpaar zond.kind 27% 25% corp.woning 18% 25% 2011 2012

alleenstaand 33% 39% part.verhuur 10% 0% mld.openb.ruimte 10,3 16,4 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 3,2 13,6

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 0 80-17 in eenoudg 22% 23% vrij/geschakeld 33% 29% politie: vermogen 3 9verhuisd uit wijk 0% 3% rijenwoning 35% 28% politie: overlast 7 13verh. naar wijk 55% 29% etagewoning 31% 42% politie: sociaal 1 1niet-westers 40% 38% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha - 439 buurtcentrum 740 730perceelsoppervl. 158 189 gezondh.centr. 670 650

Almere gemiddeld kamers per won. 3,8 3,4 buurtwinkel 930 650 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

170

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 3 209* x 1000 € speelgelegenh. 5300 100 200 300

500 320kinderopvang Wijk 403 Homeruskwartier

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wijk

profi

elen

Wijkpro�el: 502 Vogelhorst Stadsdeel: Almere Hout1.165 bewoners 482 woningen kerngegevens sociaal/leefbaarheid

eitapicitrap ne nemokninerajwuobdjitfeel2011 2012 2011 2012

0 t/m 24 jaar 22% 22% inkom.p.huish.* 62,2 62,825 t/m 44 jaar 17% 15% * x 1000 € 0 20 40 60

45 t/m 64 jaar 47% minim egirudgnal%64 a x x65 jaar en ouder 14% nednekeozkrew%71 3% 2%

0 20 40 60 80% theaterbezoek 90% 73%485 huishoudens bibliotheekleden 25% 27%

2011 2012 verkiezingsopk.* 38% 71%gezin met kind 32% 30% 2011 2012 * betreft 2006 en 2010 0 20 40 60 80%

eenoudergezin 1% 2% eigen woning 100% 100% meldingen/incidentenpaar zond.kind 54% 53% corp.woning 0% 0% 2011 2012

alleenstaand 13% 14% part.verhuur 0% 0% mld.openb.ruimte 17,4 19,3 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0 mld.gedrag bew. 6,1 6,6

diverse bevolkingsgegevens per 100 woningen: 0 20 40 60

2011 2012 2011 2012 politie: geweld 2 10-17 in eenoudg 4% 5% vrij/geschakeld 99% 99% politie: vermogen 12 8verhuisd uit wijk 2% 2% rijenwoning 0% 0% politie: overlast 3 4verh. naar wijk 5% 1% etagewoning 1% 1% politie: sociaal 0 0niet-westers 5% 5% 051 001 05 0 :srenowni 000.1 rep %08 06 04 02 0

0 20 40 60 80% afstand tot voorzieningen2011 2012 2011 2012

legenda inwoners per ha 32 30 buurtcentrum 4450 4470perceelsoppervl. 916 923 gezondh.centr. 4130 4140

Almere gemiddeld kamers per won. 4,2 4,2 buurtwinkel 2220 4140 000.2 000.1 0 :sretem ni 6 4 2 0

3840 3870kinderopvang Wijk 502 Vogelhorst* x 1000 € speelgelegenh. 3800 100 200 300 360

diverse woninggegevens

eigendom

soort woning

econom.waarde* 500 496

0250500750

100012501500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

>Inhoud

Page 147: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 145

Wijkprofielen

Pro�el: Gemeente totaal

snevegegnrek egirevonestaalpsdiebra 445.38nevjirdeb 882.51

nierretnevjirdeb otten ah 2,818eitces raaneitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 1% 1% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie 3% 3% industrie 7% 7% uitgegeven 71% 71%

bouwnijverheid 9% 9% bouwnijverheid 4% 4% direct uitgeefbaar 29% 29%

detailhandel 10% 9% detailhandel 10% 10% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 9% 12% handel/rep/transp 1 11% 14%

horeca 2% 2% horeca 3% 3% dichtheden

informatie/comm. 1 12% 9% informatie/comm. 1 8% 5% 2011 2012

zakel. diensten 28% 27% zakel. diensten 25% 25% 5,7 5,5

openb. bestuur 0% 0% openb. bestuur 6% 5% 0 20 40 60

onderwijs 5% 6% onderwijs 7% 8% 64 63

welzijn en zorg 10% 11% welzijn en zorg 13% 14% 0 100 200 300

overige diensten 10% 10% overige diensten 4% 4% 5,3 4,8 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 36% 36% vrouwen 46% 46% 1,4 1,4

2½ - 6 jaar oud 24% 27% mannen 54% 54% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 40% 37% 0 20 40 60 80% 2% 2%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd

bedrijven inmilieucat.3/4 2

1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

Wijkpro�el: 101 Centrum Almere Haven Stadsdeel: Almere Haven

252 bedrijven 1.693 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

OVV ²m 907.11eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% levensm/pers.verz 41% 40%

industrie 3% 4% industrie 2% 2% mode/luxe/vrijetijd 44% 44%

bouwnijverheid 3% 3% bouwnijverheid 1% 1% in en om het huis 8% 9%

detailhandel 22% 23% detailhandel 25% 24% detailhand.overig 7% 8%

handel/rep/transp 1 2% 3% handel/rep/transp 1 1% 1% excl. Leegstand 0 20 40 60 80%

horeca 12% 11% horeca 13% 12% dichtheden

informatie/comm. 1 6% 5% informatie/comm. 1 5% 5% 2011 2012

zakel. diensten 18% 17% zakel. diensten 24% 23% 6,5 6,7

openb. bestuur x 1% openb. bestuur x 0% 0 20 40 60

onderwijs 4% 4% onderwijs 15% 19% x x

welzijn en zorg 13% 13% welzijn en zorg 7% 7% 0 100 200 300

overige diensten 16% 16% overige diensten 7% 6% x x 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 54% 56% vrouwen 58% 58% 1,8 1,8

2½ - 6 jaar oud 19% 21% mannen 42% 42% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 28% 23% 0 20 40 60 80% 1% 1%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 101 Centrum Almere Haven

>Inhoud

Page 148: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

146 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 201 Centrum Almere Stad Stadsdeel: Almere Stad

856 bedrijven 16.453 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

OVV ²m 059.29eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% levensm/pers.verz 17% 18%

industrie 1% 2% industrie 0% 0% mode/luxe/vrijetijd 69% 68%

bouwnijverheid 3% 2% bouwnijverheid 0% 0% in en om het huis 12% 12%

detailhandel 33% 31% detailhandel 15% 15% detailhand.overig 2% 2%

handel/rep/transp 1 2% 4% handel/rep/transp 1 0% 1% excl. Leegstand 0 20 40 60 80%

horeca 8% 8% horeca 5% 5% dichtheden

informatie/comm. 1 6% 5% informatie/comm. 1 2% 1% 2011 2012

zakel. diensten 26% 26% zakel. diensten 33% 33% 19,4 19,2

openb. bestuur 1% 1% openb. bestuur 23% 22% 0 20 40 60

onderwijs 3% 3% onderwijs 2% 2% x x

welzijn en zorg 7% 9% welzijn en zorg 16% 18% 0 100 200 300

overige diensten 9% 9% overige diensten 3% 3% x x 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 45% 45% vrouwen 59% 59% 3,0 2,8

2½ - 6 jaar oud 25% 27% mannen 41% 41% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 29% 29% 0 20 40 60 80% 0% 0%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 201 Centrum Almere Stad

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

Wijkpro�el: 171 De Steiger Stadsdeel: Almere Haven

100 bedrijven 2.125 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 1,22eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie 13% 12% industrie 6% 6% uitgegeven 100% 100%

bouwnijverheid 6% 5% bouwnijverheid 1% 0% direct uitgeefbaar 0% 0%

detailhandel 7% 8% detailhandel 2% 2% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 29% 41% handel/rep/transp 1 8% 42%

horeca 0% 0% horeca 0% 0% dichtheden

informatie/comm. 1 10% 6% informatie/comm. 1 33% 1% 2011 2012

zakel. diensten 27% 21% zakel. diensten 30% 27% 24,2 21,3

openb. bestuur x 1% openb. bestuur 0% 0% 0 20 40 60

onderwijs 0% 0% onderwijs 0% 0% 117 96

welzijn en zorg x 4% welzijn en zorg 20% 21% 0 100 200 300

overige diensten x 2% overige diensten 0% 0% 4,8 4,5 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 51% 53% vrouwen 37% 42% 0,9 0,9

2½ - 6 jaar oud 22% 24% mannen 63% 58% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 26% 23% 0 20 40 60 80% 9% 9%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 171 De Steiger

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

>Inhoud

Page 149: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 147

Wijkpro�el: 271 Randstad Stadsdeel: Almere Stad

182 bedrijven 4.958 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 3,01eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie 4% 4% industrie 2% 2% uitgegeven 100% 100%

bouwnijverheid 3% 3% bouwnijverheid 4% 3% direct uitgeefbaar 0% 0%

detailhandel 3% 2% detailhandel 4% 4% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 9% 11% handel/rep/transp 1 6% 5%

horeca x 1% horeca x 0% dichtheden

informatie/comm. 1 13% 12% informatie/comm. 1 7% 6% 2011 2012

zakel. diensten 45% 47% zakel. diensten 21% 19% 24,6 27,2

openb. bestuur 0% 0% openb. bestuur 0% 0% 0 20 40 60

onderwijs 3% 3% onderwijs 2% 2% 459 481

welzijn en zorg 16% 16% welzijn en zorg 55% 60% 0 100 200 300

overige diensten 3% 3% overige diensten 1% 1% 18,6 17,7 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 48% 54% vrouwen 71% 73% 0,3 0,3

2½ - 6 jaar oud 18% 19% mannen 29% 27% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 34% 27% 0 20 40 60 80% 1% 1%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 271 Randstad

1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

Wijkpro�el: 272 Markerkant Stadsdeel: Almere Stad

250 bedrijven 2.185 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 8,82eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie 7% 7% industrie 16% 15% uitgegeven 100% 100%

bouwnijverheid 2% 4% bouwnijverheid 1% 1% direct uitgeefbaar 0% 0%

detailhandel 21% 21% detailhandel 13% 12% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 33% 32% handel/rep/transp 1 14% 27%

horeca 2% 2% horeca 1% 1% dichtheden

informatie/comm. 1 6% 4% informatie/comm. 1 16% 2% 2011 2012

zakel. diensten 19% 18% zakel. diensten 28% 28% 8,7 8,7

openb. bestuur x 0% openb. bestuur 7% 6% 0 20 40 60

onderwijs x 2% onderwijs 1% 1% 74 76

welzijn en zorg 3% 3% welzijn en zorg 1% 5% 0 100 200 300

overige diensten 5% 5% overige diensten 1% 2% 8,5 8,7 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 48% 47% vrouwen 33% 32% 1,0 0,9

2½ - 6 jaar oud 26% 23% mannen 67% 68% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 26% 30% 0 20 40 60 80% 4% 4%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 272 Markerkant

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

>Inhoud

Page 150: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

148 SocialeAtlasvanAlmere2012148 SocialeAtlasvanAlmere2010

Wijkpro�el: 274 Gooisekant Stadsdeel: Almere Stad

430 bedrijven 7.087 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 6,65eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie 8% 8% industrie 9% 9% uitgegeven 99% 99%

bouwnijverheid 5% 6% bouwnijverheid 5% 5% direct uitgeefbaar 1% 1%

detailhandel 5% 5% detailhandel 1% 1% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 26% 28% handel/rep/transp 1 21% 25%

horeca 1% 1% horeca 0% 0% dichtheden

informatie/comm. 1 16% 13% informatie/comm. 1 25% 23% 2011 2012

zakel. diensten 35% 33% zakel. diensten 29% 30% 16,5 16,5

openb. bestuur 0% 0% openb. bestuur 0% 0% 0 20 40 60

onderwijs 2% 2% onderwijs 1% 1% 129 126

welzijn en zorg x 2% welzijn en zorg 2% 2% 0 100 200 300

overige diensten 2% 2% overige diensten 6% 3% 7,8 7,6 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 45% 47% vrouwen 27% 29% 0,4 0,4

2½ - 6 jaar oud 22% 22% mannen 73% 71% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 33% 30% 0 20 40 60 80% 2% 2%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 274 Gooisekant

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

Wijkpro�el: 273 Hollandsekant Stadsdeel: Almere Stad

28 bedrijven 782 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 1,62eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie 16% 14% industrie 27% 26% uitgegeven 100% 100%

bouwnijverheid 0% 0% bouwnijverheid 0% 0% direct uitgeefbaar 0% 0%

detailhandel 0% 4% detailhandel 0% 0% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 35% 61% handel/rep/transp 1 40% 54%

horeca 0% 0% horeca 0% 0% dichtheden

informatie/comm. 1 26% 4% informatie/comm. 1 18% 8% 2011 2012

zakel. diensten 19% 18% zakel. diensten 14% 12% 29,7 27,9

openb. bestuur 0% 0% openb. bestuur 0% 0% 0 20 40 60

onderwijs 0% 0% onderwijs 0% 0% 35 30

welzijn en zorg x 0% welzijn en zorg x 0% 0 100 200 300

overige diensten 0% 0% overige diensten 0% 0% 1,2 1,1 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 68% 71% vrouwen 34% 32% 0,7 0,4

2½ - 6 jaar oud 19% 18% mannen 66% 68% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 13% 11% 0 20 40 60 80% 7% 7%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 273 Hollandsekant

1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

>Inhoud

Page 151: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 149

Wijkpro�el: 275 Veluwsekant Stadsdeel: Almere Stad

204 bedrijven 4.167 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 9,83eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie 7% 8% industrie 6% 5% uitgegeven 95% 95%

bouwnijverheid 5% 3% bouwnijverheid 2% 1% direct uitgeefbaar 5% 5%

detailhandel 4% 5% detailhandel 2% 2% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 56% 55% handel/rep/transp 1 39% 39%

horeca x 1% horeca 1% 3% dichtheden

informatie/comm. 1 5% 3% informatie/comm. 1 2% 1% 2011 2012

zakel. diensten 19% 21% zakel. diensten 48% 48% 19,9 20,4

openb. bestuur 0% 0% openb. bestuur 0% 0% 0 20 40 60

onderwijs x 0% onderwijs x 0% 112 113

welzijn en zorg x 0% welzijn en zorg 0% 0% 0 100 200 300

overige diensten x 2% overige diensten 1% 1% 5,6 5,5 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 58% 57% vrouwen 36% 35% 0,5 0,5

2½ - 6 jaar oud 18% 26% mannen 64% 65% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 24% 17% 0 20 40 60 80% 2% 2%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 275 Veluwsekant

1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

Wijkpro�el: 276 Sallandsekant Stadsdeel: Almere Stad

47 bedrijven 1.682 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 5,54eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie x 6% industrie 5% 4% uitgegeven 85% 85%

bouwnijverheid 0% 2% bouwnijverheid 0% 0% direct uitgeefbaar 15% 15%

detailhandel x 6% detailhandel 2% 1% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 52% 62% handel/rep/transp 1 82% 86%

horeca 0% 0% horeca 0% 0% dichtheden

informatie/comm. 1 12% 6% informatie/comm. 1 8% 1% 2011 2012

zakel. diensten 20% 17% zakel. diensten 4% 8% 32,4 35,8

openb. bestuur 0% 0% openb. bestuur 0% 0% 0 20 40 60

onderwijs 0% 0% onderwijs 0% 0% 42 43

welzijn en zorg 0% 0% welzijn en zorg 0% 0% 0 100 200 300

overige diensten 0% 0% overige diensten 0% 0% 1,3 1,2 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 46% 53% vrouwen 25% 26% 1,0 1,1

2½ - 6 jaar oud 20% 23% mannen 75% 74% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 34% 23% 0 20 40 60 80% 11% 11%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 276 Sallandsekant

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

>Inhoud

Page 152: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

150 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijk

profi

elen

Wijkpro�el: 371 Poldervlak Stadsdeel: Almere Buiten

180 bedrijven 1.044 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 0,82eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie 12% 12% industrie 20% 17% uitgegeven 97% 97%

bouwnijverheid 9% 12% bouwnijverheid 9% 10% direct uitgeefbaar 3% 3%

detailhandel 5% 6% detailhandel 4% 4% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 36% 38% handel/rep/transp 1 25% 36%

horeca x 2% horeca x 1% dichtheden

informatie/comm. 1 9% 4% informatie/comm. 1 18% 4% 2011 2012

zakel. diensten 22% 18% zakel. diensten 21% 18% 5,3 5,8

openb. bestuur 0% 0% openb. bestuur 0% 0% 0 20 40 60

onderwijs x 3% onderwijs 1% 1% 34 38

welzijn en zorg x 2% welzijn en zorg 1% 8% 0 100 200 300

overige diensten x 3% overige diensten 1% 1% 6,4 6,6 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 58% 59% vrouwen 31% 35% 0,5 0,5

2½ - 6 jaar oud 20% 19% mannen 69% 65% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 22% 22% 0 20 40 60 80% 7% 7%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 371 Poldervlak

1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

Wijkpro�el: 301 Centrum Almere Buiten Stadsdeel: Almere Buiten

207 bedrijven 2.185 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

OVV ²m 775.95eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% levensm/pers.verz 17% 17%

industrie 3% 2% industrie 2% 3% mode/luxe/vrijetijd 16% 14%

bouwnijverheid 2% 1% bouwnijverheid x 0% in en om het huis 66% 69%

detailhandel 45% 48% detailhandel 49% 51% detailhand.overig 0% 0%

handel/rep/transp 1 3% 4% handel/rep/transp 1 1% 1% excl. Leegstand 0 20 40 60 80%

horeca 8% 8% horeca 8% 8% dichtheden

informatie/comm. 1 4% 1% informatie/comm. 1 1% 0% 2011 2012

zakel. diensten 13% 13% zakel. diensten 9% 3% 10,5 10,6

openb. bestuur x 0% openb. bestuur x 0% 0 20 40 60

onderwijs 3% 3% onderwijs 22% 23% x x

welzijn en zorg 6% 7% welzijn en zorg 2% 2% 0 100 200 300

overige diensten 11% 12% overige diensten 7% 8% x x 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 62% 61% vrouwen 59% 60% 3,3 3,2

2½ - 6 jaar oud 13% 15% mannen 41% 40% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 25% 24% 0 20 40 60 80% 0% 0%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 301 Centrum Almere Buiten

>Inhoud

Page 153: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 151

Wijkpro�el: 372 De Vaart Stadsdeel: Almere Buiten

353 bedrijven 6.628 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 0,142eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie 21% 18% industrie 46% 45% uitgegeven 70% 70%

bouwnijverheid 9% 8% bouwnijverheid 8% 10% direct uitgeefbaar 30% 30%

detailhandel 3% 3% detailhandel 3% 3% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 30% 35% handel/rep/transp 1 17% 21%

horeca x 1% horeca 0% 0% dichtheden

informatie/comm. 1 11% 4% informatie/comm. 1 5% 1% 2011 2012

zakel. diensten 19% 23% zakel. diensten 14% 13% 19,1 18,8

openb. bestuur x 1% openb. bestuur 6% 5% 0 20 40 60

onderwijs 2% 3% onderwijs 1% 2% 36 39

welzijn en zorg 0% 0% welzijn en zorg 0% 0% 0 100 200 300

overige diensten 4% 3% overige diensten 1% 1% 1,9 2,1 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 57% 55% vrouwen 22% 21% 0,4 0,4

2½ - 6 jaar oud 19% 22% mannen 78% 79% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 24% 24% 0 20 40 60 80% 19% 19%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 372 De Vaart

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

Wijkpro�el: 373 Buitenvaart Stadsdeel: Almere Buiten

63 bedrijven 301 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 3,001eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 82% 78% landbouw 85% 86% 2011 2012

industrie 0% 0% industrie 0% 0% uitgegeven 100% 100%

bouwnijverheid x 2% bouwnijverheid x 0% direct uitgeefbaar 0% 0%

detailhandel x 3% detailhandel x 2% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 x 5% handel/rep/transp 1 x 1%

horeca 0% 0% horeca 0% 0% dichtheden

informatie/comm. 1 0% 0% informatie/comm. 1 0% 0% 2011 2012

zakel. diensten x 5% zakel. diensten 4% 3% 3,9 4,8

openb. bestuur 0% 0% openb. bestuur 0% 0% 0 20 40 60

onderwijs 0% 0% onderwijs 0% 0% 3 3

welzijn en zorg x 3% welzijn en zorg x 1% 0 100 200 300

overige diensten x 5% overige diensten 8% 8% 0,7 0,6 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 6% 5% vrouwen 33% 31% 0,3 0,3

2½ - 6 jaar oud 4% 3% mannen 67% 69% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 90% 92% 0 20 40 60 80% - -0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 373 Buitenvaart

1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

>Inhoud

Page 154: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

152 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijkpro�el: 471 Hogekant Stadsdeel: Almere Poort

98 bedrijven 524 arbeidsplaatsen overige kerngegevens

nierretnevjirdeb otten ah 0,61eitces raan eitces raan

2011 2012 2011 2012

landbouw 0% 0% landbouw 0% 0% 2011 2012

industrie 8% 9% industrie 6% 7% uitgegeven 41% 41%

bouwnijverheid 18% 17% bouwnijverheid 20% 19% direct uitgeefbaar 59% 59%

detailhandel 6% 7% detailhandel 3% 4% 0 20 40 60 80%

handel/rep/transp 1 29% 31% handel/rep/transp 1 22% 34%

horeca x 2% horeca x 1% dichtheden

informatie/comm. 1 7% 4% informatie/comm. 1 7% 4% 2011 2012

zakel. diensten 24% 26% zakel. diensten 39% 30% 5,3 5,3

openb. bestuur 0% 0% openb. bestuur 0% 0% 0 20 40 60

onderwijs x 1% onderwijs x 0% 79 79

welzijn en zorg x 1% welzijn en zorg x 0% 0 100 200 300

overige diensten x 2% overige diensten 2% 1% 15,0 14,8 03 02 01 0 %08 06 04 02 0 %08 06 04 02 0

snevegeg egirevothcalseg raanmodreduo raan

2011 2012 2011 2012 2011 2012

> 6 jaar oud 34% 37% vrouwen 25% 24% 0,3 0,2

2½ - 6 jaar oud 28% 35% mannen 75% 76% 0 1 2 3 4

< 2½ jaar oud 37% 29% 0 20 40 60 80% 0% 0%0 20 40 60 80% 0 10 20 30%

adnegeladnegeladnegel

Almere gemiddeld

2 cijfer is niet geactualiseerd1 Vervoer en opslag (sectie H) is m.i.v. 2012 verschoven van inform/comm. naar handel/rep.

bedrijven inmilieucat.3/4 2

Wijk 471 Hogekant

arbeidsplaatsenper bedrijf

arbeidsplaatsenper ha

bedrijvenper ha

incidenten politie per bedrijf

>Inhoud

Page 155: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 153> Inhoud

Page 156: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijk

profi

elen

154 SocialeAtlasvanAlmere2012

Wijk

profi

elen

Woo

nwijk

en

inw

oner

s

201

Cen

trum

Alm

ere

Stad

4.

046

20

2 Fi

lmw

ijk

10.7

38

203

Dan

swijk

5.

893

20

4 Pa

rkw

ijk

5.82

1

205

Verz

etsw

ijk

3.63

0

206

Wat

erw

ijk

7.79

8

207 T

ussen

de V

aarte

n N

oord

. 5.

874

20

8 Tus

sen d

e Vaa

rten

Zuid

10

.139

20

9 St

aats

liede

nwijk

2.

497

21

0 K

ruid

enw

ijk

8.22

6

211

Sted

enw

ijk

10.0

41

212

Muz

iekwi

jk N

oord

11

.365

21

3 M

uziek

wijk

Zui

d 6.

547

21

4 Li

tera

tuur

wijk

9.

924

21

5 N

oord

erpl

asse

n 5.

669

21

6 (g

ereser

veerd

) -

Bed

rijv

enw

ijken

27

1 Ra

ndst

ad

x

272

Mar

kerk

ant

x

273

Hol

land

seka

nt

0

274

Goo

iseka

nt

41

275

Velu

wse

kant

0

27

6 Sa

lland

seka

nt

x

Nie

t ing

edee

ld

299

Ove

rig A

lmere

Sta

d x

2 St

adsd

eel A

lmer

e St

ad

Woo

nwijk

en

inw

oner

s

101

Cen

trum

Alm

ere

Hav

en

1.48

1

102

De W

erve

n 2.

649

10

3 D

e H

oven

2.

396

10

4 D

e M

eent

en

2.26

8

105

De

Grie

nden

2.

303

10

6 D

e M

arke

n 2.

744

10

7 D

e G

ouwe

n 2.

720

10

8 D

e Wie

rden

3.

351

10

9 D

e Vel

den

1.63

0

110

Ove

rgoo

i 46

6

Bed

rijv

enw

ijken

17

1 D

e St

eige

r 41

17

3 St

icht

seka

nt

0 N

iet i

nged

eeld

19

9 O

v erig

Alm

ere H

aven

x

1 St

adsd

eel A

lmer

e H

aven

Woo

nwijk

en

inw

oner

s

502

Voge

lhor

st

1.16

5

Nie

t ing

edee

ld

599

Ove

rig A

lmere

Hou

t 25

2

5 St

adsd

eel A

lmer

e H

out

Woo

nwijk

en

inw

oner

s

301

Cen

trum

Alm

ere

Buite

n 1.

435

30

2 O

ostv

aard

ersb

uurt

6.

036

30

3 Se

izoen

enbu

urt

5.21

0

304

Mol

enbu

urt

4.06

5

305

Bouw

mee

ster

buur

t 4.

420

30

6 La

ndgo

eder

enbu

urt

4.10

7

307

Faun

abuu

rt

4.56

2

308

Bloe

men

buur

t 5.

419

30

9 Re

genb

oogb

uurt

5.

511

31

0 In

disc

hebu

urt

962

31

1 Ei

land

enbu

urt

5.78

8

312

Strip

held

enbu

urt

6.43

4

313

Sier

aden

buur

t 1.

067

Bed

rijv

enw

ijken

37

1 Po

lder

vlak

61

37

2 D

e Vaa

rt

28

373

Buite

nvaa

rt

241

Nie

t ing

edee

ld

399

Ov e

rig A

lmere

Bui

ten

41

3 St

adsd

eel A

lmer

e B

uite

n

Nie

t ing

edee

ld

inw

oner

s

699

Ove

rig A

lmere

Pam

pus

x

6 St

adsd

eel A

lmer

e P

ampu

s

Bov

enst

aand

e ge

bied

sind

elin

g sl

uit a

an o

p de

“un

iform

e ge

beid

sind

elin

g” z

oals

vas

tges

teld

doo

r he

t col

lege

van

B &

W 1

0 fe

brua

ri 2

009

(3e

wijz

igin

g).

Met

de

unifo

rme

gebi

edsi

ndel

ing

- di

e oo

k do

or h

et C

entr

aal B

urea

u vo

or d

e St

atis

tiek

is o

verg

enom

en -

wor

dt v

oork

omen

dat

geb

ieds

gebo

nden

info

r-m

atie

uit

vers

chill

ende

bro

nnen

nie

t ver

gelij

kbaa

r is

om

dat u

iteen

lope

nde

gebi

edsi

ndel

inge

n w

orde

n ge

hant

eerd

. Ten

slot

te z

ij be

nadr

ukt d

at a

an d

eze

unifo

rme

gebi

edsi

ndel

ing

geen

rec

hten

kun

nen

wor

den

ontle

end,

bijv

oorb

eeld

in h

et z

akel

ijk v

erke

er m

et d

e ge

mee

nte.

Wijk

inde

ling

Alm

ere

2012

W

oonw

ijken

in

won

ers

40

1 Eu

ropa

kwar

tier

1.83

3

402

Col

umbu

skwa

rtie

r 1.

669

40

3 H

omer

uskw

artie

r 2.

397

40

4 O

lym

piak

wart

ier

0

405

Alm

eerd

erza

nd

124

Bed

rijv

enw

ijken

47

1 H

ogek

ant

0

472

Mid

denk

ant

0

473

Lage

kant

0 N

iet i

nged

eeld

49

9 O

verig

Alm

ere P

oort

0

4 St

adsd

eel A

lmer

e Po

ort

Naa

m

In w

ijkAm

bach

tsm

ark

106

De

Mar

ken

Gild

emar

k 10

6 D

e M

arke

nD

e Pa

al

107

De

Gou

wen

Giet

ersp

laat

s 20

6 W

ater

wijk

Het

Ate

lier

208 T

ussen

De V

aarte

n Zu

idD

raai

ersp

laat

s 20

9 St

eden

wijk

Frez

ersp

laat

s 21

0 K

ruid

enw

ijkJa

cque

s Brel

weg

212

Muz

iekwi

jk N

oord

Felse

rspla

ats

213

Muz

iekwi

jk Z

uid

De B

inde

rij

214

Lite

ratu

urw

ijkD

e U

itgev

erij

214

Lite

ratu

urw

ijkM

olenb

uurt

304

Mol

enbu

urt

Bouw

mee

sterb

uurt

305

Bouw

mee

ster

buur

tFa

unab

uurt

307

Faun

abuu

rtD

e Red

erij

311

Eila

nden

buur

tD

e St

ripte

kena

ar

312

Strip

held

enbu

urt

Priee

lvog

elweg

59

9 O

verig

Alm

ere H

out

Cur

sief:

niet

offic

ieel v

astg

estel

d al

s geb

iedsn

aam

.

Kle

ine

bedr

ijven

terr

eine

n

>Inhoud

Page 157: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Wijkprofielen

SocialeAtlasvanAlmere2012 155

Wijkprofielen

Wijkprofielen

> Inhoud

Page 158: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

156 SocialeAtlasvanAlmere2012

Won

ingg

egev

ens

Soc

iale

geg

even

sB

evol

king

sopb

ouw

Eco

nom

ieW

oono

mge

ving

Wijk

profi

elen

Trefwoordenregister

Stad Wijk

ABW uitkeringen 57 78Acceptatiegraad huurwoningen - 51Apotheekgebruik - 82Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 58 77Arbeidsplaatsen naar geslacht - 110Arbeidsplaatsen naar sectie 102-104 112-114Arbeidsplaatsen naar woonplaats 101 -Artsbezoek - 82Autobezit 88 -

Banengroei 99 -Basisonderwijs 59-60 81Basisscholen, afstanden - 96Bedrijfsvestigingen naar sectie 102-104 112-114Bedrijven in woonwijken 107 108Bedrijven naar milieucategorie - 115Bedrijventerreinen oppervlaktes - 109Beroepsbevolking 100, 101 -Besteedbaar inkomen 55 74, 75Betalingsachterstanden corporaties - 78Bevolking: Personen: - andere gemeenten 13 - - bevolkingsdichtheid 85 94 - burgerlijke staat 15 - - etniciteit 16 24, 25 - geboorte 17 - - geboorteplaats 18 - - geslacht 14 - - herkomst en bestemming 18 - - leeftijdsverdeling 14 22, 23 - migratie 18 - - nationaliteit 16 - - ontwikkeling aantal inwoners/huishoudens 12, 20, 21 34-36 - ontwikkeling geboorte, sterfte, migratie 17 - - sterfte 17 - - verhuizingen 19 32, 33 - vestiging en vertrek 17-18 30, 31 Huishoudens: - eenoudergezinnen - 28, 29 - gezinssituatie 15 26-29 - kinderen - 28Bevolkingsdichtheid 85 94Bibliotheek 69 80Bijstandsuitkeringen 57 78Bodemgebruik 86 -Bouwvergunningen bedrijven - 111Bouwvergunningen verbouw woningen - 52Bouwwijze woningen 40, 41 46, 47Brandweer 87 -Buitenschoolse opvang 59 -Burgerlijke staat 15 -Buurtcentra, afstanden - 96Buurtcentra, bezoekers 68 -Buurtwinkel, afstanden - 96

Dagbladen, oplage 73 -Detailhandel - 116, 117

Stad Wijk

Eenoudergezinnen - 26-29Eigendomsituatie woningen 39, 41 44Etniciteit 16 24, 25Evenementen, bezoekersaantal 67 -

Geboorte 17, 18 -Gezinssituatie 15 26-29Gezondheidscentra, afstanden - 96Groenoppervlak - 94Grondgebruik 86 -Grootste werkgevers 106 - Horeca 105 116Huisartsbezoek - 82Huishoudens (zie bevolking-huishoudens) - -Huurachterstanden - 78Huursubsidie, huurtoeslag - 77Huurwoningen en huurprijzen - 45, 50

Incidenten politie 87 92-93, 118Inkomen 55 74, 75Inwoners (zie bevolking) - -

Jongerencentra, bezoekers 68 -

Kantooroppervlakte - 110Kinderen - 28Kinderopvang 59 -Kinderopvang, afstanden - 96Klachten woonomgeving - 94-95Koopwoningen 39-41 44Kranten, oplage 73 -Kunstencentrum ‘De Kunstlinie’ 69 80 Leeftijdsverdeling bevolking 14, 15 22, 23Leegstand huurwoningen - 51

Markten 107 -Meldingen woonomgeving - 94-95Migratie 17 -Milieucategorie bedrijven - 115Minima - 78, 79Misdrijven 87 -Multifunctionele centra, bezoekers 68 -Mutatiegraad huurwoningen - 51

Nationaliteit 16 -

Onderwijs 59-65 81Onveiligheid 87 92Openbaar vervoer 89 -Opleidingsniveau bevolking 65 -Oppervlakte bedrijventerreinen/kantoren - 109-110Oppervlakte groen - 94Ouderdom bedrijven - 111Ouderdom bevolking 14 22, 23Ouderdom woningvoorraad - 48

>Inhoud

Page 159: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 157

Stad Wijk

Pendel 100, 101 -Perceeloppervlak woningen - 52Peuterspeelzalen 59 -Politie 87 92-93, 118Prognose 20, 21 34-36

ROC 61-64 -

Scholen 59-61 81Sociaal-economische index 55 -Sociale huurwoningen - 45, 50Speciaal onderwijs 61 -Speelgelegenheden, afstanden - 96Sportaccommodaties 66 -Stadsweiden 70 -Sterfte 17 - Studenten MBO 61-64 -Studenten HO 64, 65 -

Theaterbezoek 67 80Thuiszorg - 82

Veiligheid 87 92-93Verbouwingen bedrijven - 111Verbouwingen woningen - 52Verhuizingen huishoudens / inwoners 19 30-33Verkeer en vervoer 88-90 -Verkeersongevallen, incidenten politie 87 92Verkiezingsopkomst 71-73 80Verkiezingsuitslagen 71-73 -Verkoopvloeroppervlak 105 117Vestiging en vertrek bevolking 17, 18 30-33Volkstuinen 70 -Voortgezet onderwijs 60-61 81Voorzieningen, afstanden - 96

Stad Wijk

WAO, WAZ en Wajong uitkeringen 58 77Werkgelegenheid in woonwijken 107 110Werkloosheidswet (WW), uitkeringen 57 77Werknemers (zie arbeidsplaatsen) - -Werkzoekenden 56 76Wijkprofielen bedrijventerreinen - 145-152Wijkprofielen woonwijken - 124-144Woningbezetting 42 52Woningen: - aantal kamers 40 - - acceptatiegraad - 51 - bijzondere woongebouwen 42 - - bouwjaar - 48, 49 - bouwwijze 41 46-47 - economische waarde - 52 - eigendom 39, 41 44 - huurwoningen, huurprijzen - 50 - leegstand - 51 - mutatiegraad - 51 - ontwikkeling aantal woningen (prognose) - 36 - ontwikkeling woningvoorraad 40, 41 48, 49 - ouderdom - 48 - perceeloppervlak - 52 - verbouwingen - 52 - verkoop woningen 39 51 - woningbezetting gemiddeld 42 52 - woningzoekenden 42, 43 51 - woonduur - 30Woonaantrekkelijkheidsindex 85 -WMO-voorzieningen 58 81

Wijkprofielen

Woninggegevens

Bevolkingsopbouw

Socialegegevens

Econom

ieW

oonomgeving

Wijkprofielen

> Inhoud

Page 160: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

158 SocialeAtlasvanAlmere2012 > Inhoud

Page 161: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

SocialeAtlasvanAlmere2012 159> Inhoud

Page 162: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

160 SocialeAtlasvanAlmere2012 > Inhoud

Page 163: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--
Page 164: Wonen, werken en vrije tijd Gemeente Almere 2012 … · Corrosia! De Nieuwe Bibliotheek, Almere Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bevolkingsopbouw. Bevolkingsopbouw. Almere - - Almere--

Sociale Atlasvan Almere 2012

Hoe is de bevolkingsopbouw van Almere?

Hoe gaat het met de Almeerse economie?

Welke verschillen zijn er tussen de wijken?

(036) 539 94 81

onderzoek&[email protected]

www.almere.nl

Hebt u vragen?

Meer inform

atie?R

eageren?

Sociale A

tlas van Alm

ere Monitor van w

onen, werken en vrije tijd 2012

Wonen, werken en vrije tijd

2012Gemeente AlmereSBZPostbus 2001300 AE Almere

Tel.: (036) 539 94 81Mail: onderzoek&[email protected]