Wonen Welzijn Zorg - Inwoners - gemeente Rheden · PDF fileOp kleine schaal werken we mee aan...

Click here to load reader

 • date post

  04-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Wonen Welzijn Zorg - Inwoners - gemeente Rheden · PDF fileOp kleine schaal werken we mee aan...

 • | 1

  Wonen

  Welzijn

  Zorg

  Visie op

  Juni 2016

 • | 2

  Visie wonen welzijn zorg

  dinsdag 14 juni 2016

  Visie wonen welzijn zorg definitief concept

 • | 3

  Inhoud

  1 Inleiding 6

  2 Samenvatting 6

  Bestuursopdracht 6

  Doelgroepen 7

  Gemeentelijk beleid 7

  De opgave 7

  Nieuwe initiatieven 8

  Hoofdlijn van de visie 9

  De bijdrage van strategische partners 9

  3 Opgaven wonen, welzijn en zorg 10

  3.1 Bevolkingsontwikkeling 10

  3.2 Ontwikkelingen in de zorg 11

  3.3 Woningvraag 12

  3.4 Opgaven per doelgroep 13

  Ouderen 13

  Inwoners met psychiatrische problemen 14

  Inwoners met een (licht) verstandelijke beperking 14

  4 Samenhang met ander gemeentelijk beleid 16

  4.1 Sociaal beleid 16

  Rhedens Model 16

  4.2 Ruimtelijk beleid 17

  Kadernota Beheer Openbare Ruimte 17

  Structuurvisies 17

  Bestemmingsplannen 18

  5 De visie op hoofdlijnen 19

  5.1 Een passende woning 19

  Zorg met verblijf 19

  Verzorgd wonen 20

 • | 4

  Levensloopgeschikt 2 (woonkamer, keuken, toilet, hoofdslaapkamer en badkamer op n

  verdieping) 20

  Levensloopgeschikt 1 en rolstoelgeschikt 21

  Beschermd wonen 21

  Domotica 21

  5.2 Voorzieningen in de woonomgeving 21

  Dorpshuizen, Huizen van de Buurt 22

  Medische voorzieningen en winkels 22

  Culturele verschillen 23

  5.3 Een passende woonomgeving 24

  Kwaliteit openbare ruimte 24

  Draagkracht van de wijk 24

  Bestemmingsplannen 25

  5.4 Maatschappelijke ondersteuning 25

  Respijtzorg 26

  Individuele begeleiding 26

  Groepsbegeleiding 26

  Doelgroepenvervoer 27

  Hulp bij het huishouden 28

  Hulpmiddelen 29

  Woonvoorzieningen 29

  6 Uitvoeringsagenda 30

  Bijlage 1: Het Rhedens Model 32

  Het Rhedens Model in de praktijk 34

  Bijlage 2: woningbehoefte en huisvestingsopgave 36

  Behoefte intramurale plaatsen 37

  Behoefte aan verzorgd wonen 38

  Behoefte levensloopgeschikt 2 39

  Behoefte Levensloopgeschikt 1 39

  Behoefte rolstoelgeschikte woningen 40

  Huisvestingsopgave 40

  Opgave intramurale plaatsen 41

 • | 5

  Opgave verzorgd wonen 42

  Opgave levensloopgeschikt 2 42

  Opgave levensloopgeschikt 1 en rolstoelgeschikte woningen 43

  Opgave beschermd wonen 43

  Bijlage 3: Definities 45

  Bijlage 4: Workshop 12 mei 49

  Colofon 53

  Bestuurlijke begeleidingsgroep 53

  Ambtelijke ondersteuning 53

  Externe ondersteuning 53

  Geconsulteerde partijen 53

 • | 6

  1 Inleiding

  De wereld van wonen, zorg en welzijn is volop in beweging. Regelgeving en

  financieringsstromen veranderen, maar ook maatschappelijk verandert er veel. De

  voorkeuren van kwetsbare groepen van nu zijn niet meer hetzelfde als van de vorige

  generatie. De arrangementen die in het verleden zijn ontwikkeld om kwetsbare inwoners te

  ondersteunen, bieden daarom niet altijd een oplossing voor vraagstukken van de toekomst.

  Voor zorg is minder geld beschikbaar doordat gemeenten een uitbreiding van taken hebben

  gekregen met een vermindering van de bijbehorende budgetten. Partijen en inwoners

  zoeken naar nieuwe manieren om aan te sluiten bij de tussentijds veranderende realiteit. De

  belangen, zowel maatschappelijk als financieel, zijn groot.

  De gemeente voert al jaren actief beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De

  uitbreiding van het takenpakket als gevolg van de decentralisaties vraagt om een herijking

  daarvan. Deze visie wil richting geven aan de gemeentelijke strategische keuzen rond

  wonen, welzijn en zorg.

  2 Samenvatting

  De visie laat zich in het kort als volgt samenvatten:

  Hoofdlijn van de visie Wonen Welzijn Zorg

  1. Passende woningen

  2. Voorzieningen in de woonomgeving

  3. Passende woonomgeving

  4. Maatschappelijke ondersteuning

  Aan de hand van de bestuursopdracht zal deze hoofdlijn hieronder worden uitgewerkt.

  Bestuursopdracht

  De bestuursopdracht zoals deze op 6 oktober 2015 in de informatieraad aan de orde is

  geweest vraagt een beknopt document te maken waarin:

  1. de doelgroepen van WWZ-beleid goed beschreven zijn,

  2. de uitgangspunten zijn beschreven van het gemeentelijk beleid,

  3. een analyse is opgenomen van de opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg

  voor de periode 2015-2030,

  4. de concrete kaders worden beschreven op grond waarvan de gemeente omgaat met

  initiatieven van derden,

 • | 7

  5. de gemeentelijke inzet op het gebied van wonen, welzijn en zorg vanuit verschillende

  beleidsterreinen (wonen, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening,

  openbare ruimte) in samenhang wordt beschreven,

  6. duidelijk wordt aangegeven welke bijdrage de gemeente vraagt van strategische

  partners.

  Doelgroepen

  In paragraaf 3.4 worden de verschillende doelgroepen beschreven. We onderscheiden

  ouderen, inwoners met psychiatrische problemen en inwoners met een (licht) verstandelijke

  beperking.

  Ouderen

  Naar verwachting zullen ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen en ook tot op latere

  leeftijd relatief gezond zijn. Mensen zullen kiezen voor zorg aan huis en deels kiezen voor

  verzorgd wonen. Naar verwachting zullen de zorgondernemers hier op in spelen, gefaciliteerd

  door het gebruik van PGBs en VPTs. NB: Afkortingen en begrippen worden toegelicht in

  bijlage 3.

  Mensen met psychiatrische problemen

  Het streven is er op gericht deze groep, waar mogelijk te laten doorstromen naar meer

  zelfstandigheid. Een prettige woonomgeving voor zowel de doelgroep als omwonenden is

  belangrijk. Een goede mix in het aanbod van beschermd wonen, groepsgewijs zelfstandig

  wonen met begeleiding en kleine goedkope reguliere woningen is daarvoor nodig. Aanhaking

  bij de woonomgeving is daarbij belangrijk.

  Inwoners met een (licht) verstandelijke beperking

  Ook voor deze groep is het beleid gericht op scheiden van wonen en zorg. Doorgaans is bij

  deze groep sprake van beperkte middelen. Een goedkoop woningaanbod is voor deze groep,

  met name voor de jongeren, cruciaal. Zorginstellingen en woningcorporaties maken hiertoe

  afspraken.

  Gemeentelijk beleid

  Het gemeentelijk beleid komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Het Rhedens Model (zie bijlage 1)

  vormt de kapstok voor ons beleid. Uitgangspunt is dat inwoners gebruik maken van de eigen

  kracht. Wanneer dat niet voldoende is, kan ook gebruik gemaakt worden van algemene

  diensten, georganiseerd vrijwilligerswerk, gemeentelijke ondersteuning of professionele

  inzet. De ene vorm van ondersteuning sluit de andere vorm niet uit. Soms is professionele

  ondersteuning een voorwaarde om de mantelzorg of de vrijwillige ondersteuning goed te

  kunnen volbrengen.

  De opgave

  Hoofdstuk 5 beschrijft de gemeentelijke opgave voor de komende jaren.

 • | 8

  Hoofdlijn is een passende woning, een passende woonomgeving, passende voorzieningen en

  passende maatschappelijke ondersteuning.

  Passende woning

  Rheden beschikt op dit moment over een ook voor de komende jaren passend aantal

  intramurale plaatsen. Het aantal plaatsen dat verloren gaat door extramuralisering wordt

  gecompenseerd door de toenemende vergrijzing.

  Belangrijkste aandachtspunt betreft het aantal levensloopgeschikte woningen. Naast de

  beperkte nieuwbouwmogelijkheden zal woningaanpassing of stimuleren van verhuizen hier

  aan de orde zijn. Ook betaalbaarheid is punt van aandacht. Ook domotica kan hierin een rol

  spelen.

  Voor bijzondere woonvormen voldoen de afspraken zoals deze op dit moment door

  zorginstellingen met woningcorporaties worden gemaakt. Er is op dit moment geen

  aanleiding hier specifieke inspanning op te richten. Wel is het aanbod aan goedkope

  woningen ten behoeve van doorstroming van clinten naar de reguliere woningmarkt

  aandachtspunt.

  Passende woonomgeving

  In de woonomgeving zijn 3 dingen belangrijk:

  o Kwalitatief goede openbare ruimte, waarin mensen met een beperking goed hun weg

  kunnen vinden.

  o Een sociale infrastructuur die om kan gaan met een toenemend aantal mensen met

  een beperking in de wijk.

  o Toekomstgerichte bestemmingsplannen, waarin nieuwe woonvormen en combinaties

  van wonen en zorg mogelijk zijn.

  Passende voorzieningen

  Voor mensen met een beperking die zelfstandig wonen is het belangrijk dat voorzieningen

  voor de dagelijkse boodschappen, medische voorzieningen en voorzieningen voor ontmoeten

  en ontspannen en begeleiden zich in de nabijheid bevinden. De dorpshuizen en de huizen

  van buurt zijn de punten van waaruit de gemeente de Wmo voorzieningen wil gaan

  faciliteren.

  Maatschappelijke ondersteuning

  Vanuit het staande Wmo beleid biedt de gemeente naast een samenhangend aanbod van

  algemene voorzieningen ook maatwerk aan in een aantal arrangementen aan. Onder andere

  doelgroepenvervoer, leef- en woonvoorzieningen, individuele- en groepsbegeleiding en

  huishoudelijke hulp maken hier deel van uit. Er is geen aanleiding om op basis van deze visie

  af te wijken van het bestaande beleid hieromtrent.

  Nieuwe initiatieven

  In hoofdstuk 5 worden de criteria benoemd op basis waarvan de geme