WinCare whitepaper

download WinCare whitepaper

of 9

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of WinCare whitepaper

 • Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen

  Meer maatwerk, dichterbij de burgers, meer efficiency en samenhang

  W H I T E P A P E R

 • In 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp naar gemeenten. Deze transitie gaat gepaard met een inhoudelijke vernieuwing en dus een andere manier van werken: een transformatie van de jeugdhulp met meer nadruk op preventie, participatie van de clint en snelle inzet van bij voorkeur lichtere jeugdhulp. Dat zijn grote veranderingen die impact hebben op alle aspecten van de jeugdhulp, in bestuurlijke, financile en vakinhoudelijke zin. En uiteraard heeft dit gevolgen voor de uitvoering. Bovendien is er vanaf 2015 minder geld beschikbaar voor jeugdhulp. Zowel gemeenten als jeugdhulporganisaties staan voor een complexe en belangrijke opdracht. De transitie en transformatie vragen om een integrale, transparante en efficinte manier van organiseren, werken en registreren. Winvision heeft in nauwe samenwerking met jeugdhulporganisaties op basis van samen n plan WinCare ontwikkeld, een centraal ICT-platform dat processen in het sociale domein op het gebied van zorg en ondersteuning faciliteert, van verwijzing tot nazorg, voor de burgers, gezinnen, professionals, ketenpartners en gemeenten. WinCare helpt om de jeugdhulp en andere vormen van maatschappelijke ondersteuning waarvoor gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn, veel meer op maat, met regie bij de burgers en in samenhang met andere hulp en het netwerk aan te bieden.

  Decentralisatie, transformatie en kanteling Op weg naar 2015 Nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten Nieuw perspectief voor jeugdhulporganisaties De clint aan het stuur Samen werken aan n plan Integraal platform WinCare WinCare in de praktijk

  Decentralisatie, transformatie en kanteling De Jeugdwet is op 17 oktober 2013 door de Tweede Kamer en op 18 februari 2014 door de Eerste Kamer aangenomen. De Jeugdwet treedt in werking op 1 januari 2015 en dat betekent dat gemeenten vanaf dat moment verantwoordelijk zijn voor de gehele jeugdzorg. De stelselwijziging is vooral bedoeld om een transformatie in de jeugdhulp te realiseren. De doelen van deze transformatie: meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, betere benutting van de eigen kracht en het sociale netwerk van kinderen en hun ouders; kinderen en jongeren naar vermogen laten participeren. Wel ontzorgen, niet onnodig medicaliseren; sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, ook om het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen; betere samenwerking rond gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur samen n plan; aanzienlijk minder regeldruk voor professionals.

  In de decentralisatiebeweging komen ook de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO2015), de Participatiewet en de wet op het Passend Onderwijs bij de gemeenten terecht. Gemeenten zijn dus vanaf 2015 de spil voor de zorg, brede maatschappelijke ondersteuning en onderwijs.

  Die bundeling van verantwoordelijkheden bij de lagere overheid is ingezet om zorg en ondersteuning dicht bij de burgers en in samenhang te organiseren. Er vindt ook een kanteling plaats. De beschikbare hulp, voorzieningen en organisaties zijn niet het uitgangspunt. De inzet van eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en hun omgeving zijn het startpunt om zo zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten. Die kanteling is alleen maar mogelijk als burgers en clinten de instrumenten hebben om de zorgvraag beantwoord te krijgen en zelf de regie kunnen houden over het inroepen van professionele hulpverleners en andere betrokkenen. Dat betekent dat ook de digitale ondersteuning moet kantelen. Het is niet handig als elke zorginstelling een eigen gescheiden volg- en registratiesysteem heeft. Slimmer en efficinter is het als informatie gekoppeld en gedeeld kan worden met alle spelers in het traject en, uiteraard onder strenge veiligheids-waarborgen en afhankelijk van ieders rol en machtigingen, vanaf elke plek toegankelijk en te bewerken is. Een centraal systeem dat het gezin of de burger als startpunt heeft.

  Whitepaper Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen2

 • Op weg naar 2015 1 januari 2015 komt snel dichterbij. Hoewel de decentralisatie zich al lang geleden aankondigde, zijn vele gemeenten en zorgorganisaties nog volop bezig zich terdege voor te bereiden.

  Voor de gemeenten heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een focuslijst opgesteld voor het overgangsjaar 2014. Die lijst geeft 10 kritische punten. Die zijn, in het kort:

  1. Zorgcontinuteit is geregeld en er blijft een passend en dekkend aanbod; benodigde zorg is ingekocht; er zijn afspraken met bovenregionale aanbieders.2. Toegang is op orde: gemeenten hebben een laagdrempelige, herkenbare, integrale toegang voor de jeugd georganiseerd, waar signalen, vragen over en verzoeken om hulp snel worden geboden of worden doorverwezen.3. De gemeente is aangesloten op het gedwongen kader door a) afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming, b) afspraken met gecertificeerde instellingen en c) de koppeling met CORV.4. Er is regionaal ingekocht; er zijn afspraken over regionale samenwerking en de regionale inkooporganisatie staat en functioneert.5. Interne processen bij de gemeente functioneren: van beleid tot uitvoering is de jeugdhulp verankerd in de organisatie en er is voldoende capaciteit en kennis beschikbaar.6. Er is een werkwijze voor gegevensuitwisseling en privacy tussen de verschillende ketenpartners.7. De gemeente heeft in beeld wat het jeugdhulpgebruik is in de eigen gemeente.8. De gemeente heeft duidelijkheid over de huidige budgetten en aantallen voor de jeugd-AWBZ, en specifiek het deel PGB daarin.9. Het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) is ingericht.10. Beleidsplan en verordening zijn op 31 oktober 2014 goedgekeurd door de raad.Bron: Klaar voor 2015, Focuslijst 2014 als hulpmiddel voor gemeenten bij implementatie van de Jeugdwet VNG 2014

  Jeugdhulporganisaties moeten zich ook voorbereiden op de transitie. Enerzijds krijgen ze met andere en meer opdrachtgevers te maken die andere eisen stellen aan het gunnen van opdrachten, aan de wijze van samenwerking en de wijze van financiering. Die opdrachtgevers willen ook gerichtere verantwoordingsinformatie. Ze krijgen daarbij naar verwachting meer concurrentie van collega-aanbieders. Anderzijds maakt de transformatie uit de nieuwe Jeugdwet meer nadruk op preventie, participatie van de clint, inzet van het netwerk van de clint, de regie aan de clint verandering van processen en werkwijzen bij veel jeugdhulporganisaties noodzakelijk.

  Er was hoe dan ook voldoende aanleiding voor verbetering. Organisaties zelf signaleren dat de huidige systemen niet meer aansluiten op de huidige complexiteit van de zorg. Er zijn veel verbeterpunten: samenwerking met ketenpartners, de toegang voor clinten en het inzicht in hun eigen dossier, flexibiliteit/aanpasbaarheid, gebruiksgemak, ondersteuning van nieuwe financieringsvormen, mobiel werken en het verminderen van administratieve rompslomp.

  Mede gedwongen door budgettaire druk en concurrentie, maar vooral vanuit de behoefte aan meer kwaliteit, is het van cruciaal belang efficinter, effectiever en marktgerichter te werken. De productiviteit van medewerkers moet meetbaar omhoog. Die noodzaak was er al, maar gezien de aanstaande transitie en transformatie (en de bijbehorende bezuiniging) is die noodzaak des te urgenter.

  Whitepaper Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen2

  Whitepaper Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen3

 • Nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten Gemeenten krijgen volgend jaar nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein: in maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en onderwijs. Het gaat niet alleen om de volledige jeugdhulp, maar ook om uitvoering van de andere gedecentraliseerde wetten.

  Volgend jaar gaat de AWBZ over naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het grootste deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Bovendien ligt vanaf 2015 de uitvoering van de Participatiewet (waarin Wet Werk en Bijstand, voormalig Wajong en Wsw) bij de gemeenten. Gefaseerd vanaf 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs in, die scholen een zorgplicht geeft om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen gaan daarvoor samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden als gesprekspartners van gemeenten. Voor uitvoering van Participatiewet, WMO2015 en Jeugdwet is vanaf 2015 in vergelijking met de oude situatie aanzienlijk minder geld beschikbaar.

  Toch is de decentralisatie geen platte bezuinigingsmaatregel. De gedachte is dat de decentralisatie het clusteren van voorzieningen mogelijk maakt en dat de zorg en ondersteuning zo gerichter, effectiever en kostenefficinter kunnen. Veel gemeenten verwachten dat ze dankzij de nieuwe WMO, Participatiewet en Jeugdwet echt integraal kunnen gaan werken en burgers, gezinnen en clinten daadwerkelijk centraal kunnen stellen. Het biedt meer mogelijkheden voor maatwerk en integrale zorg aan gezinnen en individuele inwoners die maatschappelijke ondersteuning, op welk vlak dan ook, nodig hebben. Het is voor het eerst dat vrijwel het hele sociale domein op n plek belegd wordt. Dat maakt het mogelijk verbanden te leggen tussen ondersteuning van burgers bij wonen, werken, leven, onderwijs en zorg. Dat biedt kansen om mogelijke complicaties voor te zijn, integraal te werken, overlap n hiaten in de ondersteuning te voorkomen, het (sociale) netwerk rondom het gezin in te zetten en gezinnen daadwerkelijk de regie te geven over het totaal aan zorg en ondersteuning.

  Nieuw perspectief voor jeugdhulporganisaties De transitie zorgt ervoor dat jeugdhulpinstellingen straks te maken hebben met verschillende opdrachtgevers die zoa