Willebroek.direct mei 2011

of 4 /4
willebroek.direct INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 11 - MEI 2011 Optellen en aftellen 365 dagen geleden brachten we een willebroek.direct uit. We lieten je toen meekijken in onze ambities voor Willebroek. Dag na dag realiseren wij daar een stukje van. Op pagina’s 4 en 5 laten we je meelezen over onze vorderingen. Binnen 365 dagen — in mei 2012 — doen we dat nog een keer. Zo heb je een klare kijk op de thema’s en realisaties waar CD&V Willebroek een trekkersrol in opneemt. En als je ziet dat het goed is en vast nog beter wordt, dan weet je hét al nog voor de verkiezingsstrijd in hevigheid woedt. Bekijk onze Google Map online: goo.gl/hpfyZ In detail en up-to-date! 5 4 .direct Informatieblad CD&V jaargang 9 - nr. 3 - mei - juni 2010 4 .direct Informatieblad CD&V Ik ben fier op de verbetering van de jeugdloka- len. Jeugdverenigingen trekken hun plan. Toch kunnen ze voor huisvesting steun gebruiken. Nu investeren we jaarlijks 30.000 euroin infrastruc- tuur. Elke vereniging heeft recht op maximum dat bedrag over de gemeentelijke legislatuur. Chiromeisjes Willebroek plaatste energiebespa- rende dubbele beglazing. Chiro Vita zal van 2 lokalen het dak vernieuwen en isoleren. Jeugd- huis Perron 4 installeerde camerabewaking. Als er nood aan is, zoeken we mee naar een nieuwe locatie. We bemiddelden voor Chiro Sint Jef en bekijken nu mogelijkheden voor Chiro Tisselt. Ik ben fier op het grote renovatieproject. Als nieuwe voorzitter van de Willebroekse huisvestingsmaatschappij stuurde ik erop aan om van renovatie een topprioriteit te maken. Ik wilde komaf maken met het verleden. Een punt zetten achter méér grote sociale wijken. Ik wilde een start nemen met een versterkend sociaal woonbeleid. Samen met de nieuwe woonambtenaar wordt die goed genomen. Bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zijn nu de procedures voor de renovatie van 900 woningengestart! Ik ben bezorgd over de leefbaarheid. De ligging maakt Willebroek interessant voor nieuwe bedrijventerreinen. Deze extra werkge- legenheid en inkomsten zijn belangrijk, maar mogen niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Met gemeentelijke uitvoeringsplannen weren we industrie maximaal uit woonwijken. Moei- lijker ligt het als wij de plannen niet uittekenen, maar bijvoorbeeld de provincie adviseren. We vragen dan een goede ontsluiting, een stevige groene bufferen maatregelen om geluids- en geurhinder te beperken. Telkens ben ik bezorgd over de opvolging van ons advies. Kwaliteitsvol wonen gaat niet alleen over (ver) bouwprojecten. Als sociale verhuurmaatschappij worden wij geconfronteerd met problemenals huurachter- stal, vandalisme, burenruzies, onveiligheidsge- voel ... Het zijn symptomen van dieperliggende maatschappelijke en sociale problemen. Die gaan voorbij onze doelstellingen en moge- lijkheden. Om als huisvestingsmaatschappij duurzaam te kunnen bijdragen aan kwaliteits- vol wonen, moeten wij kunnen rekenen op doorgedreven samenwerkingmet instanties in welzijns- en gezinszorg, tewerkstelling, in- tegratie en veiligheid. Het zou een trofee zijn om in 2012 al resultaten te zien van ons gecoördineerd lokaal woon- beleid. Met de aanwerving van een woon- ambtenaar is een start genomen met duurzaam wonen. Daarin nemen meegroeiwoningen, kangoeroewoningen, en de heraanleg van straten, pleinen, publieke ruimte en private verkavelingen tot karaktervolle woonplekken een centrale rol. We gaan nu stappen verder dan het bestaande overleg over concrete projecten, de inning van de leegstandsheffing en het toewijzings- reglement voor de sociale huisvestingsmaat- schappij. Het zou een trofee zijn als de eerste fase van het renovatieplannog voor 2012 zichtbaar zou zijn. De realisatie van een hedendaags sociaal woonbeleid is een werk van vele jaren. Hoe concreter de plannen worden, hoe beter we praktische inschattingen kunnen maken. In elke fase van de renovatiewerken moeten we de huurders tijdelijk elders huisvesten. Het hele project vergt van ons doordacht handelen en doorzettingsvermogen, van onze huurders nogal wat geduld en begrip. Maar elk resultaat op zich zal telkens weer een trofee zijn voor de huisvestingsmaatschappij en voor de huurders. Op welke realisaties ben je fier? Waarover ben je bezorgd? Wat zou als een trofee zijn voor jou? Tinneke Huyghe, schepen van Ruimtelijke Ordening, Wonen, IVA Innova en Jeugd Sofie Bradt, fractieleider gemeenteraad en voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Aanstekelijke fierheid, A Lzo’n 1095 dagen gegaan, nog zo’n 1095 te gaan. Dat doen we met nog evenveel vuur als toen we op 1 januari 2007 ons mandaat opnamen. Samen blikken we met fierheid terug. Met vurige ambities blikken we vooruit. jaargang 9 - nr. 3 - mei - juni 2010 Ik ben fier op de aanpassing van de subsidie- reglementenvoor verenigingen. Ik pleitte voor een goed evenwicht tussen ondersteuning en onafhankelijkheid, voor meer samenwerking en voor kwaliteitscriteria. Dankzij de aangepaste reglementen worden de middelen nu correct verdeeldonder de verenigingen. De vele vrijwilligers putten hier hernieuwde energie uit om gemotiveerd door te gaan. De verhoogde investeringscheque voor jeugdverenigingen draagt dan weer bij aan de veiligheid van de jeugdlokalen. Ik ben bijzonder trots op de rol die het lokaal dienstencentrumDe Wilg waar maakt. Onlangs vierde het zijn 3-jarig bestaan. In die korte tijd is het echt een sociale ontmoe- tingsplaatsgeworden voor vele ouderen. Ze gaan er naar de kapper of het schoonheids- salon, genieten van de vele ontspanningsmo- gelijkheden, volgen cursussen, eten er warm, doen hun was, ... In hetzelfde complex zijn ook 30 aanleunwoningen. Zo kunnen ou- deren zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Van bij de start is het dienstencentrum een sociaal succesverhaal. Ik ben fier op de aanleg van de nieuwe voetbal- terreinenvoor FC Blaasveld. Één terrein voor een club met meer dan 10 ploegen was echt te weinig. Nu zal FC Blaasveld kunnen voetballen op een hoofdterrein, een trainingsveld en twee duiveltjesvelden. De infrastructuur omvat een kantine, acht kleedkamers met douches voor de spelers en twee voor de scheidsrech- ters, een vergaderzaal, een EHBO-lokaal, een garage met berging en een opslagplaats. Het complex wordt volgend voetbalseizoen in ge- bruik genomen. Over de veiligheid en zichtbaarheid van voet- gangersen fietsersben ik bezorgd. Daarom moeten veilige voet- en fietspaden een prioriteit blijven. Ze moeten breed genoeg zijn, gescheiden van de rijbaan waar het kan en goed onderhouden om lekke banden of val- partijen te vermijden. Kwaliteitsvolle voet- en fietspaden zullen bijdragen aan de veiligheid, maar ook aan het milieuen de leefbaarheid van Willebroek. Hoe beter de paden, hoe meer mensen zullen kiezen voor de fiets in plaats van voor de auto. Ik ben bezorgd over de moeilijke keuzeswaar we vaak voor staan. Ook bij het OCMW merken we gevolgen van de crisis. Het aantal cliënten in schuldbemidde- ling en de aanvragen voor een leefloon stegen sterk. Dat betekent ook dat de kosten voor het OCMW toenamen. Het evenwicht zoeken tussen het budget en een goede en volledige dienstverlening, baart me zorgen. We moeten verstandige keuzes maken. Wat de private sector doet aan een aanvaardbare prijs en met voldoende aanbod, laten we beter aan hen over. Het OCWM moet vooral tekortkomingen in het zorgaanbod aanvullen. Ik ben bezorgd over de toenemende druk op de landbouwgebieden. Landbouw is een essentieel deel van onze economie. We streven naar een ideale mix van ruimte voor wonen, groen, landbouw en werk. Niet vanzelfspre- kend. Ruimtelijke uitvoeringsplannen van de hogere overheid gaan vaak over gebieden waar landbouwers actief zijn. Het komt er op aan landbouwers zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden. De dynamiek van land- en tuinbouw moet zich verder kunnen ontwikkelen. Kan dat niet –omwille van een nieuw bedrijventer- rein bijvoorbeeld– dan moeten we zorgen voor voldoende flankerende maatregelen. Meer ruimte in Tisselt - voor de schoolgaande kinderen, voor de Chiroen om te parkeren - zou een trofee zijn. Voorbije jaren kwamen er nieuwe wijken bij in Tisselt. Dat betekent meer inwoners, meer jonge gezinnen en meer kinderen. Gevolg is dat basisschool Sint-Jan nood krijgt aan ex- tra klaslokalen. De lokalen van Chiro Tisselt zijn daarvoor ideaal. Maar dan moet de Chiro eerst een eigen plek krijgen met voldoende speelruimte. Ik hoop daar samen met onze schepenen voor te kunnen zorgen. Als er dan ook nog betere parkeermogelijkheden worden gecreëerd, zal mijn trofee helemaal af zijn. Het zou een trofee zijn in 2012 ver te staan met de totale vernieuwing van rustoordBerkenhof. Het vernieuwde woon- en zorgcentrum telt in de toekomst 188 comfortabele eenpersoons- kamers, een centrum voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen. Zo zal Berkenhof een warme thuis zijn voor tijdelijke en permanente bewoners en ook voor thuisverzorgersen mantelzorgersvan grote betekenis zijn. Zij kunnen dan met gerust gemoed tijd maken voor zichzelf en genieten van een adempauze terwijl hun zorgbehoe- vende partner of familielid in goede handen is. Met de heraanleg van de Dendermondse Steen- weg schoot het project ‘Willebroek Morgen’ uit de startblokken. Het verkeer verloopt er nu een stuk veiliger. De volgende fase is de herziening van de doortocht door het cen- trumvanaf de watertoren tot aan de brug. De verkeersstromenin het centrum worden er aangepast, met aandacht voor de leefbaarheid en de veiligheid. Momenteel werken we aan de plannen. Dat die een verbetering op het vlak van mobiliteit zullen betekenen staat vast. Voor mij zou de afwerking van dit onderdeel van de kernvernieuwing een trofee zijn. Maaike Bradt, gemeenteraadslid Hilde Van Dyck, ondervoorzitter van het OCMW Fons Moortgat, schepen van Mobiliteit, Sport en Landbouw bezorgdheid en ambities ... 365 dagen later

description

Informatieblad CD&V - Jaargang 11 - Mei 2011

Transcript of Willebroek.direct mei 2011

Page 1: Willebroek.direct mei 2011

willebroek.directINFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 11 - MEI 2011

Optellen en aftellen365 dagen geleden brachten we een willebroek.direct uit. We lieten je toen meekijken in onze ambities voor Willebroek. Dag na dag realiseren wij daar een stukje van. Op pagina’s 4 en 5 laten we je meelezen over onze vorderingen. Binnen 365 dagen — in mei 2012 — doen we dat nog een keer. Zo heb je een klare kijk op de thema’s en realisaties waar CD&V Willebroek een trekkersrol in opneemt. En als je ziet dat het goed is en vast nog beter wordt, dan weet je hét al nog voor de verkiezingsstrijd in hevigheid woedt.

Bekijk onze Google Map online: goo.gl/hpfyZ In detail en up-to-date!

54 .direct Informatieblad CD&V jaargang 9 - nr. 3 - mei - juni 20104 .direct Informatieblad CD&V

Ik ben � er op de verbetering van de jeugdloka-len. Jeugdverenigingen trekken hun plan. Toch kunnen ze voor huisvesting steun gebruiken. Nu investeren we jaarlijks 30.000 euro in infrastruc-tuur. Elke vereniging heeft recht op maximum dat bedrag over de gemeentelijke legislatuur. Chiromeisjes Willebroek plaatste energiebespa-rende dubbele beglazing. Chiro Vita zal van 2 lokalen het dak vernieuwen en isoleren. Jeugd-huis Perron 4 installeerde camerabewaking. Als er nood aan is, zoeken we mee naar een nieuwe locatie. We bemiddelden voor Chiro Sint Jef en bekijken nu mogelijkheden voor Chiro Tisselt.

Ik ben � er op het grote renovatieproject. Als nieuwe voorzitter van de Willebroekse huisvestingsmaatschappij stuurde ik erop aan om van renovatie een topprioriteit te maken. Ik wilde komaf maken met het verleden. Een punt zetten achter méér grote sociale wijken. Ik wilde een start nemen met een versterkend sociaal woonbeleid. Samen met de nieuwewoonambtenaar wordt die goed genomen. Bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zijn nu de procedures voor de renovatie van 900 woningen gestart!

Ik ben bezorgd over de leefbaarheid. De ligging maakt Willebroek interessant voor nieuwe bedrijventerreinen. Deze extra werkge-legenheid en inkomsten zijn belangrijk, maar mogen niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Met gemeentelijke uitvoeringsplannen weren we industrie maximaal uit woonwijken. Moei-lijker ligt het als wij de plannen niet uittekenen, maar bijvoorbeeld de provincie adviseren. We vragen dan een goede ontsluiting, een stevige groene buffer en maatregelen om geluids- en geurhinder te beperken. Telkens ben ik bezorgd over de opvolging van ons advies.

Kwaliteitsvol wonen gaat niet alleen over (ver)bouwprojecten. Als sociale verhuurmaatschappij worden wij geconfronteerd met problemen als huurachter-stal, vandalisme, burenruzies, onveiligheidsge-voel ... Het zijn symptomen van dieperliggende maatschappelijke en sociale problemen. Die gaan voorbij onze doelstellingen en moge-lijkheden. Om als huisvestingsmaatschappij duurzaam te kunnen bijdragen aan kwaliteits-vol wonen, moeten wij kunnen rekenen op doorgedreven samenwerking met instanties in welzijns- en gezinszorg, tewerkstelling, in-tegratie en veiligheid.

Het zou een trofee zijn om in 2012 al resultaten te zien van ons gecoördineerd lokaal woon-beleid. Met de aanwerving van een woon-ambtenaar is een start genomen met duurzaam wonen. Daarin nemen meegroeiwoningen, kangoeroewoningen, en de heraanleg van straten, pleinen, publieke ruimte en private verkavelingen tot karaktervolle woonplekken een centrale rol. We gaan nu stappen verder dan het bestaande overleg over concrete projecten, de inning van de leegstandshef� ng en het toewijzings-reglement voor de sociale huisvestingsmaat-schappij.

Het zou een trofee zijn als de eerste fase van het renovatieplan nog voor 2012 zichtbaar zou zijn.De realisatie van een hedendaags sociaal woonbeleid is een werk van vele jaren. Hoe concreter de plannen worden, hoe beter we praktische inschattingen kunnen maken. In elke fase van de renovatiewerken moeten we de huurders tijdelijk elders huisvesten. Het hele project vergt van ons doordacht handelen en doorzettingsvermogen, van onze huurders nogal wat geduld en begrip. Maar elk resultaat op zich zal telkens weer een trofee zijn voor de huisvestingsmaatschappij en voor de huurders.

Op welkerealisaties

ben je fi er ?

Waarover ben je bezorgd ?

Wat zou als een trofee

zijn voor jou ?

Tinneke Huyghe, schepen van Ruimtelijke Ordening, Wonen, IVA

Innova en Jeugd

Sofi e Bradt, fractieleider gemeenteraad en voorzitter van de

sociale huisvestingsmaatschappij

Aanstekelijke fi erheid, bezorgdheid en ambities

A L zo’n 1095 dagen gegaan, nog zo’n 1095 te gaan. Dat doen we

met nog evenveel vuur als toen we op 1 januari 2007 ons mandaat opnamen. Samen blikken we met fi erheid terug. Met vurige ambities blikken we vooruit.

5jaargang 9 - nr. 3 - mei - juni 2010

Ik ben � er op de aanpassing van de subsidie-reglementen voor verenigingen. Ik pleitte voor een goed evenwicht tussen ondersteuning en onafhankelijkheid, voor meer samenwerking en voor kwaliteitscriteria. Dankzij de aangepaste reglementen worden de middelen nu correct verdeeld onder de verenigingen. De vele vrijwilligers putten hier hernieuwde energie uit om gemotiveerd door te gaan. De verhoogde investeringscheque voor jeugdverenigingen draagt dan weer bij aan de veiligheid van de jeugdlokalen.

Ik ben bijzonder trots op de rol die het lokaal dienstencentrum De Wilg waar maakt. Onlangs vierde het zijn 3-jarig bestaan. In die korte tijd is het echt een sociale ontmoe-tingsplaats geworden voor vele ouderen. Ze gaan er naar de kapper of het schoonheids-salon, genieten van de vele ontspanningsmo-gelijkheden, volgen cursussen, eten er warm, doen hun was, ... In hetzelfde complex zijn ook 30 aanleunwoningen. Zo kunnen ou-deren zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Van bij de start is het dienstencentrum een sociaal succesverhaal.

Ik ben � er op de aanleg van de nieuwe voetbal-terreinen voor FC Blaasveld. Één terrein voor een club met meer dan 10 ploegen was echt te weinig. Nu zal FC Blaasveld kunnen voetballen op een hoofdterrein, een trainingsveld en twee duiveltjesvelden. De infrastructuur omvat een kantine, acht kleedkamers met douches voor de spelers en twee voor de scheidsrech-ters, een vergaderzaal, een EHBO-lokaal, een garage met berging en een opslagplaats. Het complex wordt volgend voetbalseizoen in ge-bruik genomen.

Over de veiligheid en zichtbaarheid van voet-gangers en � etsers ben ik bezorgd. Daarom moeten veilige voet- en � etspaden een prioriteit blijven. Ze moeten breed genoeg zijn, gescheiden van de rijbaan waar het kan en goed onderhouden om lekke banden of val-partijen te vermijden. Kwaliteitsvolle voet- en � etspaden zullen bijdragen aan de veiligheid, maar ook aan het milieu en de leefbaarheid van Willebroek. Hoe beter de paden, hoe meer mensen zullen kiezen voor de � ets in plaats van voor de auto.

Ik ben bezorgd over de moeilijke keuzes waar we vaak voor staan. Ook bij het OCMW merken we gevolgen van de crisis. Het aantal cliënten in schuldbemidde-ling en de aanvragen voor een lee� oon stegen sterk. Dat betekent ook dat de kosten voor het OCMW toenamen. Het evenwicht zoeken tussen het budget en een goede en volledige dienstverlening, baart me zorgen. We moeten verstandige keuzes maken. Wat de private sector doet aan een aanvaardbare prijs en met voldoende aanbod, laten we beter aan hen over. Het OCWM moet vooral tekortkomingen in het zorgaanbod aanvullen.

Ik ben bezorgd over de toenemende druk op de landbouwgebieden. Landbouw is een essentieel deel van onze economie. We streven naar een ideale mix van ruimte voor wonen, groen, landbouw en werk. Niet vanzelfspre-kend. Ruimtelijke uitvoeringsplannen van de hogere overheid gaan vaak over gebieden waar landbouwers actief zijn. Het komt er op aan landbouwers zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden. De dynamiek van land- en tuinbouw moet zich verder kunnen ontwikkelen. Kan dat niet –omwille van een nieuw bedrijventer-rein bijvoorbeeld– dan moeten we zorgen voor voldoende � ankerende maatregelen.

Meer ruimte in Tisselt - voor de schoolgaande kinderen, voor de Chiro en om te parkeren - zou een trofee zijn. Voorbije jaren kwamen er nieuwe wijken bij in Tisselt. Dat betekent meer inwoners, meer jonge gezinnen en meer kinderen. Gevolg is dat basisschool Sint-Jan nood krijgt aan ex-tra klaslokalen. De lokalen van Chiro Tisselt zijn daarvoor ideaal. Maar dan moet de Chiro eerst een eigen plek krijgen met voldoende speelruimte. Ik hoop daar samen met onze schepenen voor te kunnen zorgen. Als er dan ook nog betere parkeermogelijkheden worden gecreëerd, zal mijn trofee helemaal af zijn.

Het zou een trofee zijn in 2012 ver te staan met de totale vernieuwing van rustoord Berkenhof. Het vernieuwde woon- en zorgcentrum telt in de toekomst 188 comfortabele eenpersoons-kamers, een centrum voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen. Zo zal Berkenhof een warme thuis zijn voor tijdelijke en permanente bewoners en ook voor thuisverzorgers en mantelzorgers van grote betekenis zijn. Zij kunnen dan met gerust gemoed tijd maken voor zichzelf en genieten van een adempauze terwijl hun zorgbehoe-vende partner of familielid in goede handen is.

Met de heraanleg van de Dendermondse Steen-weg schoot het project ‘Willebroek Morgen’ uit de startblokken. Het verkeer verloopt er nu een stuk veiliger. De volgende fase is de herziening van de doortocht door het cen-trum vanaf de watertoren tot aan de brug. De verkeersstromen in het centrum worden er aangepast, met aandacht voor de leefbaarheid en de veiligheid. Momenteel werken we aan de plannen. Dat die een verbetering op het vlak van mobiliteit zullen betekenen staat vast. Voor mij zou de afwerking van dit onderdeel van de kernvernieuwing een trofee zijn.

Maaike Bradt, gemeenteraadslid

Hilde Van Dyck, ondervoorzitter van het OCMW

Fons Moortgat, schepen van Mobiliteit, Sport en Landbouw

Aanstekelijke fi erheid, bezorgdheid en ambities

... 365 dagen later

Page 2: Willebroek.direct mei 2011

4

Fier, waakzaam en content

Tinneke Huyghe, schepen van Ruimtelijke Ordening, Wonen, IVA Innova en Jeugd

In een jaar tijd staan we echt al stappen ver-der in de verbetering van de jeugdlokalen. Dat stemt me fier. Chiro Vita is klaar met het nieuwe dak en de isolatie van 2 lokalen. Ze kregen er meteen een materiaalzolder bij. Chiro Instuif plaatste energiebesparende dubbele beglazing met bescherming tegen glasbreuk. Chiro Tisselt heeft zicht op een nieuwe stek. De komende jaren trekken we de kaart van de brandveiligheid. Van elk lokaal maakt de brandweer een rapport met een verbeterstappenplan. We bekijken of we brandblussers of rookmelders samen met alle jeugdverenigingen kunnen aankopen om zo de kosten te drukken.

De leefbaarheid in de buurt van bedrijventer-reinen blijft mijn zorg. Met het gemeentelijk uitvoeringsplan voor Willebroek-Noord ha-len we 3 grotere bedrijven uit de wijk. In de plaats komt een woonproject met voldoende groen. De provincie kleurde De Hulst in als industriegebied. De extra werkgelegenheid en inkomsten zijn welkom, maar ik vind het spijtig dat ze niet meer tegemoet kwamen aan onze vraag naar meer buffers voor de woningen. De ontsluiting van het terrein zit gelukkig wel goed.

De resultaten van het lokaal woonbeleid wor-den stilaan zichtbaar. Zo lijsten we leegstand en onbebouwde percelen op om de eigenaars te belasten, treden we meer op bij verwaarlozing van woningen en zetten we stappen in de rich-ting van het objectief voor sociale woningen. We zijn volop bezig met de opmaak van een woonbeleidsplan. Als ook dat dit jaar nog klaar is, ben ik tevreden.

Onze ambities voor Willebroek schreven we in 2006 uit in een verkiezingsprogramma en in 2007, toen we ons mandaat opnamen, in beleids- en uitvoeringsplannen. Sindsdien realiseren we met waakzaam oog stap voor stap die plannen.

Op welke realisaties ben je fier? 365 dagen later

Waarover ben je bezorgd? 365 dagen later

Wat zou als een trofee zijn voor jou? 365 dagen later

Sofie Bradt, fractieleider gemeenteraad en voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Volkshuisvesting’

Ik ben nog steeds fier op het grote renovatie-project en ik blijf bij mijn standpunt: niet meer, maar wel betere sociale woningen! De klei-nere projecten zijn volop bezig. Rond de jaar-wisseling kunnen we 30 volledig gerenoveerde woningen opleveren. De kleinschalige aanpak houden we voor Tisselt, Blaasveld en Heindonk aan. Daar renoveerden we al bij 66 woningen het buitenschrijnwerk en de buitenvloeren. On-dertussen bereiden we de totaalprojecten per wijk voor. Voor ons volledige patrimonium in de Tuinwijk loopt de aanbestedingsprocedure voor een architecturale opdracht. De residenties werden volledig doorgelicht om een objectieve en rationele beslissing te kunnen treffen.

De nieuwe directeur, geselecteerd na een gron-dige selectieprocedure, brengt een nieuwe dynamiek in de bouwmaatschappij. Met een lange termijnvisie bereidt zij de organisa-tie nu voor op de uitdagingen waar we voor (komen te) staan. Zij zal daarbij moeten kun-nen rekenen op de bereidheid, steun en sa-menwerking van iedereen, ook van instanties in welzijns- en gezinszorg, veiligheid, integratie en tewerkstelling.

365 dagen geleden zei ik dat het een trofee zou zijn als de eerste fase van het renovatie-plan zou zichtbaar zijn. Ik ben er nu al gerust in dat we daarin zullen slagen. Nu droom ik ervan dat we alle betrokkenen – bewoners en bestuurders – kunnen doordringen van de idee van goed huisvaderschap waarin zorgzaamheid centraal staat.

Page 3: Willebroek.direct mei 2011

5

Fier, waakzaam en content

Maaike Bradt, gemeenteraadslid

Ik ben fier op het geleverde bewijs dat samenwerken meer resultaat oplevert dan tegen elkaar werken. Zo kwam in Tisselt een nieuwe grote parking en ruimte voor de Chiro tot stand. De kerkfabriek kreeg van de gemeente een gebruik van 50 jaar op een oude loods en een stuk grond en legde in ruil daar-voor een parking aan. De kerkfabriek kocht ook een achterliggend stuk speelterrein. Nu leeft het plan om de oude loods af te breken en een nieuw gebouw te zetten. Er is een comité belast met de uitwerking van de plannen en het verzamelen van financiële middelen. Als oud-leidster van Chiro Tisselt ben ik fier dat zij eindelijk hun eigen plek krijgen.

Blijvende bezorgdheid en aandacht is nodig voor onze fiets- en voetpaden. Toch zijn er al grote projecten gerealiseerd. Voet- en fietspaden krijgen voldoende ruimte in het kernvernieuwingsproject Willebroek Morgen. Aan de nieuwe rotonde aan de A12 komt een fietstunnel, en aan het station een fiets- en voetgangerstunnel. Het krediet voor de he-raanleg van straten, voet- en fietspaden werd opgetrokken tot 500.000 euro voor 2011 en 2012. Die keuze volgde uit de aandachtspunten van de bevolkingsenquête.

Het zou fantastisch zijn om op deze koers verder te varen.We moeten blijven investeren in de jeugd, veiligheid en het groen van onze gemeente. We zijn er nog lang niet, maar een grote verandering is ingezet. Het zou als een trofee voor me zijn dat we op de ingeslagen weg kunnen verder gaan en zo nog vele mooie projecten kunnen realiseren.

Fons Moortgat, schepen van Mobiliteit, Sport en Landbouw

FC Blaasveld heeft er zijn eerste seizoen in de nieuwe infrastructuur opzitten. De spe-lers voetballen op betere velden en stappen na de wedstrijd of de training in een mooie kleedkamer, supporters kunnen terecht in een schitterende cafetaria. De nieuwe locatie heeft de club nieuwe impulsen gegeven. FC Blaasveld geeft de gemeente ook iets in ruil: ze betalen een maandelijkse huur voor de ac-commodatie en staan in voor het leeuwendeel van het onderhoud. Maar misschien wel het allerbelangrijkste: ze bezorgen het sociale leven een gezonde boost.

Ik ben bezorgd over de ontwikkelingen rond KVWM. Voor mij is de jeugdopleiding prio-ritair: zoveel mogelijk Willebroekse jeugd moet in onze gemeente kunnen blijven voetballen. Hun toekomst is nog onduidelijk. En dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben. Sommige spelers verhuizen naar een club buiten de gemeente, anderen – en dat is erger – zullen er misschien de brui aan geven. Het gemeentebestuur volgt de situatie van nabij op. Onze voorkeur gaat uit naar projecten met aandacht voor de jeugdoplei-ding en met componenten van samenwerking.

Midden augustus start de tweede fase van Willebroek Morgen, de heraanleg van de as tussen de watertoren en de Vredesbrug. Bomen langs de Dendermondse Steenweg en de Dokter Persoonslaan zullen de verbinding van de beide wegen benadrukken. Na de werken rijden enkel de bussen van De Lijn over het August Van Landeghemplein. Het park voor de school wordt heraangelegd. Aan de voet van de watertoren zal een kleurrijke bloemenzee verschijnen. Het pleintje krijgt een nieuw, speels waterelement. Het geheel zal een trofee voor alle Willebroekenaren worden.

Hilde Van Dyck, ondervoorzitter van het OCMW

Lokaal dienstencentrum De Wilg blijft zijn rol als ontmoetingsplaats voor ouderen waarmaken. In 2010 werden 13.665 maaltij-den geserveerd. De kapsters en schoonheids-specialisten waren 1.775 keer aan de slag. In het wassalon gebeurden 884 wasbeurten. De douche werd 142 keer gebruikt, al dan niet met begeleiding. De omgeving rond het dien-stencentrum het Wilgenhof is ondertussen helemaal vernieuwd. Alle woningen en ook de buitenomgeving zijn in een nieuw kleedje gestoken.

Een goede en volledige dienstverlening aanbieden binnen de budgettaire moge-lijkheden blijft een evenwichtsoefening. Een oefening die nu iets makkelijker verloopt dan vorig jaar, maar toch niet evident is. We moe-ten verstandige keuzes maken. Wat de private sector doet aan een aanvaardbare prijs en met voldoende aanbod, laten we beter aan hen over. Het OCWM moet vooral tekortkomin-gen in het zorgaanbod aanvullen.

De vernieuwing van het rustoord, of beter de bouw van woon- en zorgcentrum Ten Weldebrouc, is volop aan de gang. De eerste fase is afgerond. Vierenvijftig kamers zijn klaar, elk 26 vierkante meter groot en met een eigen badkamer. De nieuwbouw bevat ook een cafetaria, dagverblijven, een centrale keuken en een wasserij. Momenteel zijn we bezig aan de tweede fase. Die omvat 54 kamers, een lokaal voor de kinesisten en het animatieteam, een kapsalon en de pedicure.

Page 4: Willebroek.direct mei 2011

8

Colofonhoofdredacteur: Stefaan Deleeck

verslaggever ter plaatse: Tinneke Huyghe([email protected])verantwoordelijke uitgever: Jonathan CardoenRe(d)actieadres: cd&v-Direct, Wetstraat 891040 Brussel e-mail: [email protected]

Voila, tijd om er weer eens in te vliegen. Samen!

We steken onze hoofden samen. We discussiëren over wat Willebroek nodig heeft om haar dynamiek verder te ontplooien. We stellen onze ambities en prioriteiten voor Willebroek vast en gaan aan de slag.

Wij boeken resultaat omdat we samenwerken. Wij zijn geen ikjes.

We spreken mensen aan en luisteren naar hen, zoals op de Disteling. Natuurlijk kan je ons ook zelf contacteren. Via Tinneke Huyghe, Bezelaerstraat 107, 2830 Willebroek of mail naar tinneke.huyghe@willebroek. be.

Check onze Google Map als je nieuwsgierig bent naar onze resultaten: goo.gl/hpfyZ