Wijkkrant zomer 2010

download Wijkkrant zomer 2010

of 32

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Wijkkrant zomer 2010

Transcript of Wijkkrant zomer 2010

 • Wijert Welzijn Zomer 2010

  Inhoudsopgave zomer 2010 Wijert Welzijn:Belangrijke telefoonnummers 3Nieuws van de bewonersorganisatie 4Van de redactie 5Wijert welzijn terugblik 6

  De wijk:Hoe is het nu met de olifantenfontein? 9Zwerfvuil in de wijk 14Wijkfeest De Wijert 2010 12Pozieworkshop geannuleerd 12Vanuit de Commissie Openbare Ruimte 13Zwerfvuil in de wijk 14Fotospeurtocht in De Wijert 16Licht uit Spot aan 16

  Organisaties en stichtingen:Stedenband Groningen en San Carlos 19De Groninger danswedstrijd 20Extra ondersteuning voor mantelzorgers 21Reumafonds bedankt De Wijert 21Genieten van de zomer in De Wijert 22Openluchtbad de Papiermolen heropend 23Buurtsport- en Jongerenwerk 24Nationale Sportweek 27Nieuws van de bibliotheek 28Juridisch spreekuur 30

  Rubrieken:Wie was dat ook maar weer... 30Pozie prijsvraag 31Ver- en nieuwbouw in De Wijert 34

  Wijkkrant voor iedereen in De Wijert. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet of gedeeltelijk te plaatsen.Oplage: 4500 ex.Adres: Multifunctioneel Centrum De Wijert/Helpman Bewonersorganisatie Wijert WelzijnP. C. Hooftlaan 19702 KB GroningenPost voor de redactie kan eveneens naar bovenstaand adres t.a.v. Y. T. de JongDe redactie plaatst ook actuele informatie van activi-teiten in de wijk of gebeurtenissen op haar website: www.wijertwelzijn.nlGiro: 56 19 747

  Belangrijke telefoonnummers Wijkpost 367 89 10

  Milieudienst 367 10 00

  Dokter na 17.00 uur 0900 - 92 29

  (ook s weekends)

  Help een handje 525 42 57

  (13.00 - 14.00 uur)

  Politie algemeen 0900 - 88 44

  Politie jeugdzaken 587 18 90

  Meldpunt Overlast 587 58 85

  Anonieme kliklijn 0800 - 7000

  Noodgevallen 112

  Kindermishandeling 0900 - 123 12 30

  Multifunctioneel Centrum 527 54 07

  Bewonersorganisatie 06 - 39621140

  Redactie wijkkrant redactie@

  wijertwelzijn.nl

  Thuiszorg 0900 - 86 15

  Gemeente Groningen 367 91 11

  Gem. Informatie Centrum 367 70 00

  Ombudsvrouw 318 65 68

  ombudsbureau@

  bsd.groningen.nl

  Opbouwwerkster a.kok@stiel.nl

  Bibliotheek 525 50 55

  Dierenbescherming 313 52 01

  Kindertelefoon 0800 - 0432

  (14.00 - 20.00 uur)

  3

 • Wijert Welzijn Zomer 20104

  Nieuws van de bewonersorganisatie

  Verheugt u zich ook zo op het wijkfeest op 26 juni aan de Van Lenneplaan? Mogen wij u ook ontmoe-ten? Het is altijd fijn om weer op het feest te zijn, te zien wat de commissieleden deze keer weer hebben uitgedacht. Altijd is er wel iets (nieuws) wat de inte-resse wekt. Ook wij, het bestuur van Wijert Welzijn, zullen weer aanwezig zijn. Bij de kraam kunt u lid worden, als het u niet gelukt is om tijdig uw donatie over te maken (we vragen minimaal 5,-). Dit geld

  wordt grotendeels besteed aan de uitgave van de wijkkrant om u te informeren. Bij de kraam kunt u natuurlijk ook terecht met vragen over de wijk. Als wij niet in staat zijn uw vragen direct te beantwoorden, dan noteren we uw gegevens voor het antwoord. Misschien heeft u tips voor ons, die zijn natuurlijk altijd welkom. Kortom, wij hopen u te ontmoeten. Verder kunnen we u nu alvast melden, dat wij een nieuwe penningmeester heb-ben: Joyce Noorman. Naast het penningmeesterschap wil ze ook trekker zijn van de commissie verkeer. Lijkt het u leuk om samen met haar hier invulling aan te geven, komt u dan op het wijkfeest naar de kraam. Dan kunt u gelijk even kennis-maken. Waar de commissie verkeer mee bezig is: Ketwich Verschuurlaan, veilige schoolroutes, verkeerssnelheid, parkeren, maar ook busroutes, fietspaden, laad- en losproblematiek, alles wat u verder kunt bedenken ten aanzien van verkeer. U ziet het, we zijn een wijk in beweging, er gebeurt veel. Wilt u meedenken... laat het ons weten. Bewegen is goed, buiten lopen is fijn, maar dan wel over goede trottoirs en over mooie paden.Natuurlijk zijn er ook wensen die niet uitgevoerd zijn. Denk hierbij aan de po-ziemiddag. Alles was er voor aanwezig maar er waren geen aanmeldingen. Mocht u denken dit toch wel leuk te vinden, meldt u zich dan bij de dichtcommissie. Of bij de kraam op het wijkfeest.Wij zien u graag!

  Alberdina van der Graaf, voorzitter

 • Wijert Welzijn Zomer 2010 5

  Eindelijk komen dan schoorvoetend de

  eerste blaadjes aan de bomen en lijken

  de vogels voorzichtig hun stembanden

  te schrapen. U bent nu aan het lezen in

  - alweer - de zomereditie van de wijk-

  krant. De voorjaarseditie stond nog vol

  met fotos en verhalen over de sneeuw

  die ons land voor lange tijd bedekt hield.

  Hopelijk kunnen we met de zomereditie

  nu dan ook echt de zomer inluiden en uit

  gaan zien naar aangename temperaturen

  en veel zonlicht. Wat de voorjaars- en zo-

  mereditie van de wijkkrant gemeen heb-

  ben, is de hoeveelheid kopij die aange-

  leverd is. Ook dit keer heeft de redactie

  zich gebogen over de aangeleverde stuk-

  ken en weloverwogen keuzes gemaakt.

  De redactie zet zich vaak voor de lezer

  onzichtbaar in om de wijkbewoners via

  het wijkkrantje te informeren over de

  wijk. We willen daarom deze keer de

  gelegenheid te baat nemen om de redac-

  tie aan u voor te stellen. Een bijkomende

  reden is het feit dat de laatste maanden

  een aantal veranderingen plaats hebben

  gevonden in de bezetting van de bewon-

  ersorganisatie. In de vorige editie heeft

  u kunnen lezen dat Chris Snel vanwege

  verhuizing zijn functie als penningmeester

  voor de Wijert neer heeft moeten leggen.

  Gelukkig meldden twee (!) dames zich

  om Chris taken over te nemen. Ook de

  functie van eindredacteur van de wijk-

  krant was lange tijd vacant. Maar uit-

  eindelijk is ook deze plek nu opgevuld.

  De redactie bestaat uit 4 leden: Daphne

  Grunstra (redactielid), Gerhard van der

  Spoel (redactielid), Amrita de Vries (re-

  dactielid/vice eindredacteur) en Ystvan de

  Jong (eindredacteur). Als redactie zetten

  we ons in om u zo goed mogelijk te infor-

  meren over de zaken die in de wijk spelen.

  We proberen dit op een zo prettig mogelijke

  manier te presenteren, waardoor u uitgen-

  odigd wordt om te lezen. Natuurlijk staan

  we open voor op- en aanmerkingen, dus

  heeft u wat op het hart: laat van u horen.

  U kunt ons bereiken door te mailen naar:

  redactie@wijertwelzijn.nl

  Veel leesplezier,

  Ystvan de Jong

  Eindredacteur Wijkkrant Wijert Welzijn

  PS.: graag zien we voor de volgen-

  de editie uw kopij weer tegemoet.

  De sluitingsdatum voor kopij voor

  de herfsteditie van de wijkkrant is:

  30 juli 2010!

  VAN DE REDACTIE

 • Wijert Welzijn Zomer 20106

  Wijert Welzijn wijkkrant terugblik - april 1988

  Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 1987 is op een apart inlegvelletje bijgevoegd in de wijkkrant. Behalve aan de gebruikelijke onderwerpen wordt ook kort aandacht besteed aan de onder de wijkbewoners gehouden enquete:

  Sociale analyseAls voornaamste knelpunten worden genoemd: lawaai, gevaarlijk verkeer, vervui-ling (vaak door scholieren), criminaliteit, enzovoort. Er is weinig buurtcontact, de bewoners stellen enorm veel prijs op hun privacy. Gevoelens van eenzaamheid komen minder voor dan gedacht, en voor zover dat wel wordt aangegeven hebben

  jongeren er meer last van dan ouderen...Er zijn weinig ontmoetingsplaatsen, en de vraag naar een wijkcentrum is dan ook groot. Maar op de vraag of mensen dan ook zon centrum gaan bezoeken, of er iets voor willen doen, is het antwoord negatief.Verder vindt men dat er te weinig groen is, en te weinig voorzieningen voor bijvoorbeeld bejaarden en kinderen, en voor mensen met psychische problemen.

  Verkeer A28In de wijkkrant is het artikeltje over Verkeer A28 het meest spraakmakend. Meindert van der Woude van de Werkgroep Verkeer geeft een wat bitter verslag van een vergadering

  op 8 december van het jaar daarvoor, met gemeente en Rijkswaterstaat over de plannen met de A28. Er komen nieuwe op- en afritten van en naar de A28 aan de Van Ketwich Verschuurlaan. Tegelijkertijd zal de A28 ook verbreed worden vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan tot aan de Van Iddekingweg, o.a. voor nieuwe invoegstroken.

  Kap van 400 bomen!!!De plannen hebben helaas tot gevolg dat het park langs de Betje Wolffstraat en de

 • Wijert Welzijn Zomer 2010 7

  Multatulistraat zeker voor de helft zal verdwijnen. Concreet betekent dit dat meer dan 400 bomen zullen moeten worden gekapt. Van der Woude schrijft daarover: Twintig jaar heeft het park er over gedaan om te worden zoals het nu is, en dat zal straks ten prooi vallen aan de kettingzaag ???De overgebleven ruimte zal opnieuw worden beplant, belooft de gemeente, maar dat wordt als een heel schrale troost ervaren. De scholen die vlak aan de A28 liggen, zullen een groot deel van de grasvelden kwijt raken, die nu nog vaak als sportterrein dienst doen.Staande de vergadering is een werkgroep A28 opgericht, om met de gemeente in conclaaf te gaan over de plannen, om waar mogelijk - en dienstig - verkeerde ontwikkelingen tegen te gaan.Op de algemene ledenvergadering van 28 april zal een verkeersdeskundige van Rijkswaterstaat een inleiding houden over de A28.

  WijkpolitieDe gemeente-politie is anders gaan werken. In 1988 zijn vijf zogenaamde wijk-teams geformeerd in de stad. Ieder wijkteam, waarvan de Wijert er dus ook een heeft, bestaat uit 42 politie-ambtenaren. Het politiebureau de Wijert is gevestigd aan de Van Schendelstraat. Het wordt er niet bij vermeld, maar we nemen aan dat het wijkteam een veel groter gebied bestrijkt dan alleen de Wijert.

  Gerhard van der Spoel

 • Wijert Welzijn Zomer 20108

 • Wijert W