Wijkkrant nov2014

download Wijkkrant nov2014

of 16

Embed Size (px)

description

De Wijkkrant voor en door bewoners van de gemeente Waalwijk. Wordt huis aan huis verspreid in Waalwijk en Sprang-Capelle

Transcript of Wijkkrant nov2014

 • DE WIJKKRANT

  D krant voor bewoners door bewoners

  5e jaargang | # 16 | november 2014 Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle

  www.facebook.com/Wijkkrant0416

  www.twitter.com/DeWijkkrant

  Nieuws voor in De Wijkkrant?

  mail naar: dewijkkrant@talgv.nl

  of scan de QR-code

  WILT U DE WIJKKRANT OOK DIGITAAL ONTVANGEN? GEEF DAN UW MAILADRES DOOR AAN DEWIJKKRANT@TALGV.NL

  Fotoclub Waalwijk

  Fotoclub Waalwijk

  Iedere uitgave plaatst

  de Wijkkrant een foto

  van een lid van

  Fotoclub Waalwijk.

  Zij willen door het aanleveren van

  die resultaten de fotoclub onder de

  aandacht brengen.

  Deze keer is de keuze gevallen op een

  foto van Hans Vermaas. Hans zijn pas-

  sie ligt vooral bij het samenstellen van

  audiovisuele producties.

  De foto heeft als titel schaduw.

  De opname is gemaakt langs de Sluis-

  weg, waar bij de bedrijfshal van DSM

  een wenteltrap zijn schaduw werpt op

  de gevel.

  De foto is gemaakt met een Nikon D70s

  met standaard 28-80 zoomlens met een

  vol automatische instelling.

  Wijkflits! De wijkflits is een digitale nieuwsbrief

  waarin uw wijkteam u informeert over

  ontwikkeling en activiteiten in de wijk.

  De wijkflits wordt ongeveer 3 4 keer

  per jaar uitgebracht. De verspreiding ge-

  beurt via de mail.

  Bent u ook genteresseerd in het ont-

  vangen van de digitale wijkflits via de

  mail. Meldt u dan aan:

  http://www.waalwijk.nl/Pub/Home/Wo-

  nen/Wonen-Wijken-en-Buurten/Meld-

  u-aan-voor-de-wijkflits!.html

  Hoog bezoek in de bibliotheek! Sint en

  zijn Pieten komen langs in de biblio-

  theek en lezen voor over hun eigen be-

  levenissen. Kom je ook luisteren?

  Deze tijd is altijd erg druk voor Sinter-

  klaas en zijn Pieten. Maar voor het le-

  zen van een goed boek, daar maken zij

  graag tijd voor vrij! Kom jij ook luisteren

  naar hun verhaal?

  Waar en wanneer?

  Woensdag 3 december van 14.00 tot

  15.00 uur in de Bibliotheek Waalwijk.

  De toegang is gratis. Kijk op www.

  bibliotheekmb.nl voor meer informatie.

  Sint en zijn Pieten lezen voor

  Redactieleden gezochtDe Wijkkrant zoekt redactieleden.

  Lijkt het je leuk om ons komen te

  versterken? Wil je alleen schrijven

  of interviews houden of misschien

  alleen redigeren? Je bent van harte

  welkom! Mail dan naar:

  dewijkkrant@talgv.nl

  en meld je aan!

  D krant voor bewoners door bewoners

 • 2DE WIJKKRANT

  InbrekersDoor Daphne van Breemen

  Of ik voortaan als ik alleen thuis was de ach-

  terdeur op slot wilde doen, was mijn moe-

  ders vraag. Verbaasd keek ik op. De achter-

  deur op slot draaien als je thuis bent, ben je

  gek geworden? Natuurlijk, genoeg mensen

  die het doen. Maar mijn ouders waren niet

  zo snel bang en zeker niet overbezorgd. Als

  er iemand thuis was, gingen de deuren niet

  op slot. Bezoek moest toch via de achtertuin

  zo naar binnen kunnen? Een Brabantse ge-

  woonte? In de zomer stonden de ramen bo-

  ven ook altijd open. Goed van vertrouwen

  zou je het kunnen noemen. Of dom. Ik denk

  het eerste en ik weet dan ook niet beter.

  Nee, gek was ze niet geworden en de op-

  merking was allerminst vreemd, verzekerde

  mijn moeder. De laatste tijd werd er in de

  buurt waar ik ben opgegroeid en waar mijn

  ouders nog steeds wonen, Waalwijk Zuid,

  regelmatig ingebroken. Op klaarlichte dag.

  Alleen al de afgelopen twee weken waren

  volgens de politie huizen in de Sint Crispijn-

  straat, Tempelierstraat, Puccinistraat (twee

  keer), de Sweelinckstraat, de Carl Maria von

  Weberstraat en de Dr. Van Karnebeeklaan

  de dupe. Vervolgens kwam mijn moeder

  met een verhaal over een vrouw uit onze

  wijk. Ze was boven bezig, hoorde beneden

  vreemde geluiden en sloot zich daarom op

  in haar badkamer, waarna ze de politie bel-

  de. Er was ingebroken.

  Wil je me overtuigen van het feit dat ik

  voortaan de deur op slot moet doen, dan

  moet je me vooral dat soort tot de verbeel-

  ding sprekende scenes vertellen. Waar-

  schijnlijk durf ik straks niet eens meer naar

  boven, maar blijf ik met mijn kont aan de

  bank gekluisterd zitten en mijn ogen strak

  op het raam gericht. De inbrekers zullen mij

  niet hebben. Een knuppel hebben we niet,

  maar een hamer uit mijn vaders schuur kan

  als afleidingswapen dienen.

  Dat je het in je hoofd haalt om bij andere

  mensen in te breken, snap ik niet. Dat je dit

  dan ook nog eens overdag doet, snap ik al

  helemaal niet. Van andermans spullen blijf je

  af. Nu de politie de daders op de hielen zit,

  hoop ik dat ze snel worden opgepakt en het

  lijstje met inbraken niet langer op zal lopen.

  De politie adviseert de Waalwijkers uit te

  kijken naar de inbrekers en alert te zijn. Tot

  ze gevonden zijn, kan ik me alleen maar bij

  mijn moeders woorden aansluiten: doe de

  deuren op slot, k als je thuis bent. Al hoop

  ik dat het vertrouwen bij de mensen daarna

  weer terugkomt. Niets is zo Brabants als het

  bij elkaar binnenvallen via de achterdeur.

  Dat mogen de inbrekers ons niet afpakken.

  Een helpende hand is vaak dichterbij

  dan je denkt. Dat is de titel van de pu-

  bliekscampagne die de gemeente Waal-

  wijk dinsdagavond heeft gelanceerd in

  het kader van de transities in het soci-

  ale domein per 1 januari 2015. Op het

  gebied van werk, zorg en jeugd gaat er

  veel veranderen. De eigen verantwoor-

  delijkheid en eigen kracht van inwo-

  Een helpende hand is vaak dichterbij dan je denkt

  Waalwijk lanceert publiekscampagne transitiesners en hun omgeving gaan hierbij een

  belangrijke rol spelen. Het doel van de

  campagne is te laten zien hoe mensen

  nog meer voor zichzelf en voor elkaar

  kunnen zorgen.

  De campagne bestaat uit een website

  (www.helpendehandwaalwijk.nl), een

  animatiefilm, advertenties in Weekblad

  Waalwijk en posters. De animatiefilm

  ging dinsdagavond tijdens een open-

  bare raadsbijeenkomst in premire. De

  film, maar ook de website laat via drie

  eenvoudige voorbeelden zien hoe fami-

  lie, vrienden, kennissen en buren hulp

  kunnen bieden. Zo blijft er voor inwo-

  ners die het op eigen kracht niet redden,

  meer tijd en ruimte over voor professi-

  onele ondersteuning. De campagne is

  niet alleen bedoeld voor hulpvragers,

  maar spreekt ook mensen aan een hel-

  pende hand uit te steken naar familie,

  vrienden, kennissen en buren.

  Burendag 2014 was een groot succes.

  Deze keer met leuke weetjes uit de buurt

  (bedankt mevrouw Leenheers!), spelle-

  tjes voor de kinderen en lekker eten en

  drinken!

  Iedereen heeft kennisgemaakt met de al-

  lerjongste bewoner en ook met een aan-

  tal nieuwe wijkbewoners, kortom een

  geslaagde zonnige dag!

  Groenstraat, Nieuwstraat en Hoekeinde

  Burendag

 • 3DE WIJKKRANT

  Op initiatief van een aantal inwoners

  van Besoyen zijn zaterdag 20 septem-

  ber een aantal speeltoestellen verplaatst

  naar het speelveld aan de Gradenboog.

  De speeltoestellen stonden op een plek

  in Besoyen waar ze al langere tijd niet

  of nauwelijks gebruikt werden. Zonde,

  vonden de omwonenden en ze vroegen

  de gemeente Waalwijk of de toestellen

  een nieuwe bestemming mochten krij-

  gen.

  Met wat professionele hulp verplaats-

  ten enkele omwonenden de toestellen

  deze dag. Gelijktijdig met de verplaat-

  sing is het veld opgehoogd met nieuw

  speelzand. De vier toestellen - een glij-

  baan, wipkip, duikelrek en een klauter-

  rek - zijn een mooie aanvulling op het

  grote klimrek en het peuterglijbaantje.

  Terwijl de klussers toekeken, namen kin-

  deren de toestellen direct enthousiast

  in gebruik. Hopelijk blijft het netjes,

  voegden de omwonenden toe, die en

  passant ook flink wat afval opruimden.

  Helaas zijn enkele planken van een van

  de speeltoestellen onlangs vernield en

  ook is er graffiti gespoten op het grote

  klimrek. Jammer dat sommigen er zon

  troep van maken, want er wordt heel

  veel gebruik gemaakt van het speelter-

  rein en het aangrenzende voetbalveld.

  Het speelveld ligt er nu weer prachtig

  bij; met dank aan alle initiatiefnemers

  en vrijwilligers!

  Buurtbewoners breiden speelveld Gradenboog uitAls je als school al 40 jaar het mid-

  delpunt van de wijk bent, wil je dat

  natuurlijk vieren. Zo gezegd, zo ge-

  daan, dachten ze op basisschool Pa-

  ter van der Geld.

  Samen met ContourdeTwern werd een

  Talent in de buurt serie opgezet. Leer-

  lingen kregen kickboksles op de sport-

  school, leerden bij de supermarkt hoe

  een erwtje van het land op je bord komt

  of maakten met kralen een mooi sie-

  raad. En weer andere groepen leerden

  grappige liedjes in het Brabants of gin-

  gen op bezoek bij de kinderboerderij.

  Maar dat was niet alles. Op 29 septem-

  ber begon de feestweek. Niet geheel

  toevallig viel die samen met de Kin-

  derboekenweek, die dit jaar het thema

  feest had. En om het 40 jarig jubileum

  luister bij te zetten werd deze dag ook

  de vernieuwde speelplaats officieel ge-

  opend. De burgemeester was er al vroeg

  voor naar Zanddonk gekomen. S