wijkkrant juni 2011

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  2

Embed Size (px)

description

wijkkrant juni 2011

Transcript of wijkkrant juni 2011

 • Schilderswijkwijkkrant jaargang 37 nr.3, juni 2011

  voor Kostverloren en de SchildersbuurtHeb je internet ? Kijk dan eens naarde langzaam vernieuwende website:

  www.schilderswijkgroningen.nlDe nieuwe webmaster is Joop Dollekamp.Hij moet het nog een beetje leren van Hans te Berge (de web-master van www.vinkhuizen.nl ), maar dat gaat wel goed ! Elkeveertien dagen proberen we er wat nieuws op te zetten. Als uiets heeft wat op deze website zou kunnen, mail dat dan naarwebmaster@schilderswijkgroningen.nl .Bij voorkeur tekst + enkele fotos. Immers plaatjes maken dewebsite leuker om te lezen. Hieronder staat hoe de website ernu ongeveer uitziet.

 • ColofonWijkkrant Schilderswijk is een uitgave van deVereniging Wijkraad Schilderswijk en de wijkgroepKostverloren en verschijnt vijf keer per jaar in eenoplage van 3300.

  Verspreiding:Schildersbuurt en KostverlorenRedactie:Martin Bonda, Barbara Bottema,Desiree Franois, Grietje Scholtens, Jan de Vries.Medewerker:Martin BavingVormgeving:Martin BondaDruk:VolhardingRedactie:Friesestraatweg 16-19718 NG Groningentel: 3144550E-mail: schilderskrant@home.nlSecretariaat:Vereniging Wijkraad Schilderswijk.Gerard Doustraat 1029718 RL Groningentel: 3119765E-mail: secretariaat@schilderswijkgroningen.nlwebsite: www.schilderswijkgroningen.nlE-mailadres:schilderskrant@home.nl

  Vergaderingen wijkraadbestuur:We vergaderen iedere tweede maandag van de maand,behalve wanneer dat een feestdag is, want dan schuift heteen week op en ook niet tijdens de vakantiemaanden. Eris altijd koffie en/of thee en ondanks de vaak serieuzeonderwerpen wordt er, relatief gezien, veel gelachen.WELKOM DUS OP DIT ADRES!H.W. Mesdagstraat 72Om 20.00 uur.

  Deze krant wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

  De kopy voor devolgende wijkkrant moet de

  redactie bereikthebben op

  5 september

  2

  Belangrijke telefoonnummersAlarmnummer politie, brandweer en ambulance 112O.B.S. Petteflet 050 - 312 17 18Buitenschoolse Opvang Schildersbuurt (BSO) 050 - 313 03 88Centraal Meldpunt Stadsbeheer 050 - 367 89 10Containers bestellen 050 - 367 10 00Dienst Informatie en Administratie (DIA) 050 - 367 91 11Dierenambulance 050 - 579 19 09Doktersdiensten Groningen 0900 - 92 29Essent storingen gas en elektra 0800-9009GGD 050 - 367 40 00Info/klachten folderservice/verspreiding reclame folders 0900 - 2023070Kindertelefoon (gratis bereikbaar van 14.00 - 20.00 uur) 0800 - 04 32Meldpunt Overlast 050 - 587 58 85Milieudienst Groningen 050 - 367 10 00Nijestee algemeen / onderhoud 050 - 853 35 33OCSW (Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn) 050 - 367 61 11Ombudsvrouw Gemeente Groningen 050 - 318 65 68Politie bureau West 0900 - 8844Rechtswinkel Groningen 050 - 313 47 07Sociaal Raadslieden/Maatschappelijk Werk (MJD) 050 - 577 51 04SKSG Kinderopvang 050 - 317 13 90Waterbedrijf Groningen 050 - 368 86 88Wijkpost oude wijken 050 - 367 89 10RO/EZ 050 - 367 81 11

  Ziggo klantenservice 0900-1884Voor klanten (gratis) 1200

  www.schilderswijkgroningen.nl

 • Manifestatie SchilderswijkGluren bij de Buren:Gluren bij de Buren weer een succes! Zaterdag 16 april kon-den bewoners van de Schilderswijk weer binnen kijken bijeen groot aantal buurtbewoners.Er waren ruim 20 adressen waar iets te zien of te beleven was.Teveel om allemaal op een middag te bezoeken. Bezoekersmoesten dus keuzes maken en ontvangers zagen sommigegluurders hun huis voorbij lopen. Toch waren er na afloopvooral positieve geluiden te horen: Mensen hadden mooiedingen gezien, verrassende huizen bezocht, prachtige muziekgehoord en degenen die hun huis hadden opengesteld haddenaardige en enthousiaste buurtbewoners op bezoek gehad. Naafloop in caf de Koffer was het nog gezellig napraten en demeeste mensen waren het erover eens: Gluren bij de Burenwas een succes en mag volgend jaar weer! Iedereen die klaarstond om buurtbewoners te ontvangen en te vermaken:Nogmaals hartelijk dank!Bina Waijer, Paul Schuddebeurs, Inge Hiemstra

  Watertorenfestival: groot succes!Noteer alvast 11 november Sint Maarten!In het weekend van 20 t/m 22 mei hebben we een groot festi-val gehoudenin de watertoren aan de Hofstede de Grootkadein eendrachtige samenwerking met het Waterbedrijf Gronin-gen, de eigenaar van de watertoren. Dit vanwege het feit datde bouw ervan 100 jaar geleden werd begonnen. Er was oaeen expositie van oude bouwtekeningen, fotos en kunst,genspireerd op de watertoren, korte optredens van diversekoren, muziek, de stadsdichter met een speciaal watertoren-gedicht:

  Terug in de toren

  Zie de stenen boom met zijn bladerdaken voel alsof de wijk ooitbovenop een kasteel is gezet

  tien meter diep de poortde spits op hoogte van je ogen

  zie de raket uit het kinderboeken merk dat het met de jarennog steeds zijn taak vervult

  een ranke kolos met motorenom bulderend op te stijgen

  zie de waterman op afstand staankijk hoe de bomenkruinbijna tot zijn knie komt

  een reusachtig personageuit een verhaal van lang geleden

  wie wil ziet meerwelbeschouwd in andere gedaantendan de toren die hij is

  wie wil ziet meerwie wil ziet alles terug in de toren

  Stefan Nieuwenhuis, Stadsdichter van Groningenmei 2011

  Al met al was het watertorenfestival een groot succes. Zon1000 bezoekers en deelnemers hebben we mogen begroeten!Wil je een impresie? Kijk dan op onze vernieuwde website(www.schilderswijkgroningen.nl).Sint MaartenOp vrijdag 11 november gaan we voor Sint Maarten (of SintMartinus...) bij de watertoren iets speciaals doen voor de kin-deren uit de Schildersbuurt, Kostverloren en Oranjewijk.Dus....noteren maar alvast!

  Statige lanen (zie ook de vorige wijkkrant):In september 2011 wordt de riolering vernieuwd in de NieuweBlekerstraat, Jozef Isralsstraat, Herman Colleniusstraat tenzuiden van de Kraneweg en de Taco Mesdagstraat ten zuidenvan de Kraneweg. Omdat deze straten dan open gaan vangevel tot gevel heeft de werkgroep Statige Lanen een ruimte-lijke visie (zie ook < www.schilderswijkgroningen.nl >) ge-maakt.Vanwege gebrek aan financile middelen heeft de gemeentebesloten om alleen de Leeuwarderstraat en de Nieuwe Bleker-straat een nieuwe inrichting te geven. De gemeente gaat bin-nenkort met de bewoners hiervan in overleg. Zij kunnen in datoverleg ideen en wensen voor hun straat aandragen.

  Het Palet: feestelijk geopendHet project Het Palet is in het weekend van 28 en 29 meifeestelijk geopend. Het binnenterrein, toegankelijk vanaf deHofstede de Grootkade en het Taco Mesdagplein is met steunvan de gemeente en de wijkraad in de afgelopen maandenverrijkt met een kunstwerk, nieuwe speelmogelijkheden eneen bloementuin.In het openingsweekend heeft een grote groep kinderen uit debuurt een prachtige muurschildering gemaakt en een span-nende boomhut getimmerd.De opening werd verricht in aanwezigheid van kunstenaarRen de Boer en wijkraadbestuurslid Mart Coenders. VocalGroup M.E.N. trad op en jong en oud genoot van zelf-gemaakte hapjes en de barbecue.Een foto-impressie van het project is ook te vinden op dewebsite SPOT Groningen,http://www.spotgroningen.nl/alle-spots/spot-detail/het-palet-schilderswijk-groningen/

  Nadere informatie werkgroepen:Statige lanen, contact Arjen Brouwer:,Het Palet, contact Dik Breunis: ,Wandeling Schildersommetje, contact Annelies Coenders:,Opgeruimd Staat Netjes, contact Karen Nusteling:,Gluren bij de buren, contact Inge Hiemstra:,Watertoren, contact Idsard Hendriks:.

  Mede genterresseerd? Wie heeft kunstzinnige ideen vooronze Schilderswijk? Laat het weten! Daarnaast komen wenagenoeg iedere maand bijeen in ons wijkpand in de H.W.Mesdagstraat 72.

  Met vriendelijke groet,Henk Tiggelaar

  high.tiggelaar@home.nltel 3121708

  3

 • ALLES ADEMT ZONZij draagt het voorjaarin een hart dat zingtvan zomer, zoals vogels,klein en kwetsbaar,zoals sneeuw smelt in haarhanden, uit liefdevoor het levendat aan kracht en kleurgaat winnen, strooit zijwoorden als bloemen,tovert zachte zinnen,laat het lied van lenteopnieuw beginnenen alles ademt ZON!

  4

  Het Palet feestelijk geopend.

 • Gluren bij de buren weer een succes.5

 • ZOMERPUZZEL 2011Een mooie oogst van maar liefst 23 oplossingen, door trouwe maar ook van veel nieuwe inzenders, was het resultaat van decrypto-kruiswoordpuzzel in de Mei-wijkkrant. Dat is leuk voor de redactie en voor mij, maar 4 prijzen te verdelen tussen 23i.p.v. bijv. 8 is minder leuk (minder kans) voor de inzenders. Ik denk echter dat de bewoners van de Schilderswijk het met mijeens zijn dat meedoen leuker is dan winnen? (of niet soms) Vermoedelijk zal dus een nog groter aantal mensen zich storten opde hieronder geplaatste ZOMERPUZZEL.

  De KABOUTERBON van DRANKENSHOP SQUARE gaat naar Nicole, de PIZZABON van PICCOLA ROMA naar VanDorp en de beide VVV-BONNEN worden gedeeld door Reina en Visser-Wijk. De winnaars krijgen hun bonnen z.s.m. thuisbezorgd.

  De oplossing van de ZOMERPUZZEL uiterlijk 2 september 2011 inleveren bij of sturen naar: Martin Baving,Breitnerstraat 14, 9718 ML Groningen. Vergeet niet je voorkeur kenbaar te maken. Veel succes, Martin Baving.

  HORIZONTAAL: 9. ben je in opgenomen, 15. je kunt je hierin inleven, 16. absurd, 17. mythologische vrouw, 18. instrument,20. teugjes nemen, 22. Aziatisch land, 23. boswezen, 26. naarling, 27. zwembandje, 29. 10-potig dier, 31. deel bijbel, 32. zeu-ren, 34. Italiaanse stad, 36. rekenteken, 38. voordeel, 39. azijn, 41. opstootje, 43. omroepen ondersteunend, 45 insectendoder,47. soort kaste, 49. verschillen wegnemen, 52. dorp in Drenthe, 54. soort foto, 55. Indonesische titel, 57. onderscheid ons vande dieren, 58. uitwisseling van standpunten, 60. niet het begin, 62. daar, 63. halsjuk, 65. Europees gebergte, 67. Franse dame,69. niet meer, 71. locomotief, 73. soort bode, 75. dwaas, 77. soort opleiding, 79. volksoverlevering, 80. bepaalde decoratie opaardewerk, 82. vrachtboot, 84. nak