Wijkblad september 2011

30
7e jaargang nummer 24 September 2011 BEKKERVELD AARVELD MEE NAAR LOTTUM - HALLOWEEN - HUTTEN BOUWEN - BOMEN WORDEN VERVANGEN - LEZINGENAVOND

description

Wijkblad september 2011

Transcript of Wijkblad september 2011

Page 1: Wijkblad september 2011

7e jaargangnummer 24

September 2011

BEKKERVELD AARVELD

MEE NAAR LOTTUM - HALLOWEEN - HUTTEN BOUWEN -B O M E N W O R D E N V E R VA N G E N - L E Z I N G E N AV O N D

Page 2: Wijkblad september 2011

- Playmobiel Prinses-

senkasteel TE KOOP

meer info bel 045 572 75 38(na 20.00 uur!!)

COLOFONRedactieadres: Wijkkrant Aarbek

Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - [email protected]

T. 06 476 00 307

[email protected]

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen

Als u op een van de prikbordmemo’s wilt reageren of u wilt zelf iets te koop aanbieden...mail dan gerust naar...

U wilt wat kopen of wat kwijt ??

- Eichhorn color blokken,

100 stuks, conditie: goed

(7,50 euro)

- Bobike(paars) fietshelm,

maat S: goede conditie

(5 euro)

- Jolly Jumper: buik-drager voor kinderen

van 0-8 maanden.(eerst te bezichtigen,

dan prijs in overleg)conditie: nieuw

Page 3: Wijkblad september 2011

BESTE WIJKBEWONERS,

Als het op evenementen aankomt, was het weekend van 28 augustus misschien wel het drukste van het hele jaar. Uitgerekend in dat weekend viel ook ons wijkfeest. Dat maakt het vooraf een beetje spannend, want je kunt niet inschatten wat dat gaat betekenen.

Ook denk je in de voorbereiding regel-matig terug aan vorig jaar: het slechte weer, maar natuurlijk vooral het alles overschaduwende en noodlottige on-geval.Dan doet het goed om te zien dat toch veel mensen er voor kiezen ook het wijkfeest te bezoeken. Voor een kort flitsbezoek of voor langere tijd. Maar … heel groot was het nou ook weer niet. Daar kiezen we ook voor. Het gaat er im-mers om dat bewoners uit de buurt of directe omgeving elkaar ontmoeten.

En dat gebeurde volop ! Ik heb zelf heel veel gesprekken en gesprekjes kunnen voeren en zag dat anderen dat ook de-den. Hartverwarmend was dat veel van die babbels eindigden met “Ik kom 24 september ook helpen in het Rosarium” (we willen dan extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het strooien van kalk-korrels, planten van klim- en stamrozen, en dergelijke. Omdat het die dag ook Burendag is, nodigen we u bij deze uit om ook een uurtje te komen helpen of gewoon even langs te komen voor een praatje), of met “Als wat is kun je bel-len” of “Ik weet wel iemand die … en zal je mailen.” Enzovoort.

Dat laat zien dat steeds meer mensen steeds

meer betrokken zijn bij hun buurt, bij ónze buurt. En

daar ook steeds meer ver-antwoordelijkheid voor willen

nemen. Dat is goed, want we zijn zelf als bewoners immers de

belangrijkste spelers als het gaat om het creëren en in stand houden van een prettige leefomgeving !

Zo’n wijkfeest organiseren is niet zo’n hele grote klus. Er ligt een draaiboek en dat scheelt al veel werk. Waar het op aankomt is dat je op de dag zelf kunt rekenen op vrijwilligers, standhouders, ondernemers en anderen. Ik heb met buitengewoon veel plezier gekeken naar de manier waarop iedereen zag waar wat te doen stond en de handen uit de mouwen stak. Bedankt daarvoor.

Het betekent ook dat er wat mij betreft geen twijfel bestaat over de haalbaar-heid van enkele nieuwe initiatieven. Ik denk dan aan de nieuwe activiteit “Wijkbewoners vertellen”, de Hal-loweentocht, de jeugdconferentie in het voorjaar, enzovoort. Er staan enthousi-aste mensen klaar om het allemaal te organiseren. Enfin, u leest er over in dit wijkblad of op www.aarbek.nl.

3Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

Page 4: Wijkblad september 2011

Moppen

Hutten bouwen mag in Heerlen

Michelles BSO

Idee?

Jeugdpagina

Gedicht Sandarijn/ Pop in Parkstad!

Sudoku

4

INHOUD

Voorwoord

Inhoud

Een kaarsje aansteken...

MAB

Plak ook een sticker!

Bomen worden vervangen

Introductie...

Info-avond

Mee naar Lottum

Een kijkje in...

Ons Rosarium 2011

Foto’s PCL 2011

Ons Rosarium (vervolg)

Lezingenavond

Column

Kinderconferentie

Hallo mensen...

Halloween

3

4

5-6

7

7-8

9

10-11

11

12

13-14

15

16-17

18-19

19

20

21

22-23

23

24

25

26-28

27

29

30

31

Handwirrekhoes

Grote sortering garens enverstelwerk aan kleding

DE NIEUWE HERFSTCOLLECTIE

IS BINNEN!

OPENINGSTIJDENMA 13.00 / 18.00DI.WO.VR. 09.00 / 18.00DO 09.00 / 18.00ZA 09.00 / 17.00

Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen

Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl

Page 5: Wijkblad september 2011

5

EEN KAARSJE AANSTEKEN BIJ O.L.V. VAN ALTIJDDURENDE BESTAND

Om een kaarsje aan te steken hoef je niet super-katholiek te zijn. En toch is het een heel katholiek gebruik. Op vakantie rondkijken in een romaans, gotisch of barok kerkge-bouw sluiten we af met een kaarsje aansteken voor Maria. Kerken in Zuid-Europese landen hebben vaak alleen maar elektronische kaarsjes: voor € 0,50 brandt zo’n elektrische kaars een aantal uren. In de St.-Pieter in Rome bestaat ook die mogelijkheid niet. Katholieke kerken in ons land bieden altijd de mogelijkheid om een kaars of lichtje aan te steken. Hier is het meer de kunst om binnen te komen, want bui-ten de Missen om zijn kerken veelal gesloten. Dat is jammer, want niet alleen zegt een gebouw je meer als je er in bent geweest, maar ook wil iedereen wel eens even een kaarsje aansteken. De meest geliefde afbeelding van Maria is die van Altijddurende Bijstand. (Vermoedelijk geschilderd op het eiland Kreta.) Praktisch in iedere kerk is deze beeltenis te vin-den. Bij ons links achter in de kerk. Wat laat deze icoon zien? Maria, met het Kind Jezus op de arm, Maria kijkt niet naar Jezus, maar haar ogen zijn op ons gevestigd.

Page 6: Wijkblad september 2011

Gij kunt mij helpen, Gij wilt mij hel-pen, Gij zult mij helpen, o machtige, o goede, o getrouwe Moeder Maria.

Pastoor Wim Miltenburg fso

En Jezus krijgt een visioen van twee engelen: Gabriël en Michaël, die met de toekomstige lijdenswerktui-gen verschijnen. De kleuren hebben hun betekenis: een gouden achter-grond suggereert de glorie en het eeuwig geluk in de hemel; het rode kleed van Maria wijst op haar liefde; haar blauwe mantel op geloof en vertrouwen. De kleuren van Jezus’ kleren verwijzen naar zijn godheid (goud/groen) en naar zijn mensheid (bruin). Maria staat centraal in deze icoon en als Moeder van Altijddu-rende Bijstand reikt zij ons de hand.

Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende BijstandMaria, ik kniel met een groot en kin-derlijk vertrouwen voor uw beeltenis neer.Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot U zijn toevlucht genomen.Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon U als mijn moeder aangege-ven en hebt Gij mij als kind aange-nomen. Laat mij niet ongetroost van U heengaan. Voortdurend heb ik uw moederlijke bijstand nodig.Moeder, zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten, waarom ik u thans met alle aandrang smeek.Ik beloof U dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven, totdat ik U zal komen bedanken in de hemel.

6

POLITIE-SPREEKUURHet politie-spreekuur op 22 september en dat op 6 oktober vervalt.

Kijk voor de overige data op www.aarbek.nl, onder Diversen.

Page 7: Wijkblad september 2011

MABMultifunctionele Accommodatie Bekkerveld

In verband met de realisering van het MAB heeft de gemeente een klank-bordgroep ingesteld, die voorname-lijk bestaat uit bewoners uit Douve Weien, Aarveld en Bekkerveld. Ook de wijkraad neemt deel aan de bijeenkomsten van de klankbord-groep. De recentste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 juli.Enkele onderwerpen die aan de orde zijn geweest:Voorontwerp bestemmingsplan: het voorontwerp is nu in de maak en zal als het gereed is (dit najaar) de gebruikelijke inspraakkanalen door-lopen. De gemeente organiseert op 26 september een bewonersbijeen-komst. De aankondiging daarvan vindt u elders in dit wijkblad.Infrastructuur: rond het MAB zijn enkele aanpassingen in de infrastruc-tuur voorzien, waaronder de aanleg van een rotonde op de kruising Ben-zenraderweg/Burg. Waszinkstraat. Die aanpassingen behoren echter niet bij het ontwerp van het MAB en het raadsbesluit daarover. Ze zijn daarom ook niet opgenomen in het financiële plaatje en dat betekent dat daarvoor aparte financiering gezocht moet worden. In de raadsvergade-ring van september komt een voor-stel daarvoor op tafel.

Activiteiten: het MAB is een multi-functionele accommodatie en dat biedt veel kansen voor het ontwik-kelen van buurtgerichte activiteiten. De wijkraad is inmiddels in gesprek met de Stichting MAB om te bekijken hoe we in dat kader onze krachten kunnen bundelen of elkaars initiatie-ven kunnen versterken.

De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep vindt plaats op 6 oktober.

PLAK OOK EEN STICKER!!

Nu de scholen weer begonnen zijn, is het goed nog eens stil te staan bij de verkeerssituatie in onze wijk.In zowel Aarveld als Bekkerveld mag (met uitzondering van de doorgangs-wegen) niet harder gereden worden dan 30 kilometer per uur. Helaas lukt het -net als in andere

7

Page 8: Wijkblad september 2011

8

wijken- lang niet iedereen zich daar ook aan te houden. De 30 km-gebie-den zijn immers op enkele plekken na niet als zodanig ingericht. Toen de landelijke overheid de gemeen-tes verplichtte (fase 1) om 30 km.-gebieden aan te wijzen, realiseerde zij zich niet dat het inrichten van die gebieden (fase 2) erg kostbaar zou worden. Die tweede fase is daarom nooit van de grond gekomen.In Aarveld en Bekkerveld komt daar bij dat heel veel mensen hun auto hier parkeren, niet alleen bewoners maar ook veel mensen die in de buurt werken. Dat heeft een snelheidsver-lagend effect omdat de straten smaller worden. Het nadeel is dat mensen die over willen steken (kinderen !) pas heel laat worden op-gemerkt. Dat maakt een relatief lage snelheid des te meer noodzakelijk !

In veel wijken plakken bewoners stic-kers op die duidelijk aangeven dat het om een 30 km. zone gaat. Daarbij schijnt het zo te zijn dat een sticker (of bord) dat altijd zichtbaar is zijn zeggingskracht verliest. Het valt gewoon niet meer op. Verkeersorganisaties adviseren daar-om zo’n sticker bijvoorbeeld op een vuilcontainer te plakken. Het straat-beeld verandert door de containers

regelmatig en de stickers worden dan beter opgemerkt.

Het Regionaal Orgaan Verkeersvei-ligheid Limburg heeft ons 500 van dergelijke stickers ter beschikking gesteld. Woont u in een 30 km.-straat en wilt u bijdragen aan de ver-keersveiligheid in onze wijk ? Haal dan een sticker op bij Ut Bölke aan de Benzenraderweg. U kunt ook uw adres doorgeven via [email protected], dan zorgen wij dat de sticker snel bij u in de bus ligt.

Overigens heeft naar aanleiding van het ongeval in september vorig jaar enkele malen overleg plaatsgevon-den tussen gemeente, bewoners en wijkraad. Dat heeft er toe geleid dat op de kruising Vergiliusstraat/Tacitusstraat een plateau zal worden aangelegd. Daarbij wordt ook de oversteeksituatie voor de kinderen die pendelen tussen Tacisiusschool en dependance verbeterd.

Page 9: Wijkblad september 2011

BOMEN WORDEN VERVANGEN

Op het Bekkerveld zijn in de afgelo-pen tijd enkele bomen gekapt.

Voor de verdwenen kastanjes gold bijna steeds dat ze leden aan de zgn. bloedingsziekte. Omdat die in Nederland vrij nieuw is, was het lang onduidelijk of gekapte bomen zomaar vervangen zouden kunnen worden.

Die onduidelijkheid is nog niet he-lemaal verdwenen. Toch zullen op de opengevallen plekken nieuwe kastanjes gezet worden. Daarmee wil de gemeente het karakteristieke beeld van het Bekkerveld behouden.Een en ander zal gaan gebeuren rond de jaarwisseling. Een voorbe-houd moet echter gemaakt worden: voorafgaand aan de herplant wordt de bodem onderzocht. Mocht de uitkomst daarvan daar aanleiding toe geven, dan kan de herplant als-nog heroverwogen worden.

De gemeente gaat ook de verdwe-nen populieren vervangen. Mét de kastanjes vormen zij immers één ge-heel in de symboliek van het Bekker-veld, waarover u in een eerdere uit-gave hebt kunnen lezen. Of dat ook weer populieren worden is nog niet bekend.

De vervanging van de populieren vindt later plaats. In 2012 is een ri-oolrenovatie voorzien, waarbij ook gewerkt wordt aan het veld waar de populieren staan (achter en naast de pastorie). Het zou jammer zijn als door die werkzaamheden nieuw aangeplante bomen weer bescha-digd zouden raken. Ze worden daar-om later in 2012 geplant.

Tenslotte wordt ook een boom ver-vangen in het parkje tussen de Ver-giliusstraat en de Cicerostraat. Het betreft een Vleugelnoot en was een zeer markante boom. In juli is die boom zodanig uitgescheurd, dat noodkap noodzakelijk was.

9

Page 10: Wijkblad september 2011

INTRODUCTIE IN BEKKERVELD AARVELD

Geachte bewoners van Bekkerveld-Aarveld,

Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Bart Vliegen. Vanaf 1 januari 2011 ben ik namens de gemeente Heerlen gebiedsre-gisseur van zes Heerlense buurten, waaronder uw buurt. Ik volg daarmee Geert Hendrickx op, die per 1 januari gebiedsregisseur is geworden in Hoensbroek.

Na mijn rechtenstudie ben ik in 1997 bij de gemeente Heerlen aan de slag gegaan. Ik heb verschillende func-ties gehad op diverse taakvelden, waaronder sociale zaken, juridische zaken, veiligheid en publieke dienst-verlening.

Gaandeweg is mijn betrokkenheid met de stad en haar burgers vanuit mijn werk gegroeid. In mijn huidige functie werk ik dagelijks met betrok-ken bewoners, vrijwilligers en professionals, en daar geniet ik elke dag opnieuw van.

Hoewel ik er (nog) niet woon, heb ik een band met Heerlen en Park-stad Limburg. Ik kom oorspronkelijk uit Brunssum. Heerlen was voor mij vroeger zogezegd de ‘grote stad’. Ik kwam op de fiets, en later met de brommer, naar Heerlen, onder andere om uit te gaan en om bij Satisfaction in de Oranje Nassaus-traat lp’s te kopen.

Ik heb Bekkerveld-Aarveld leren kennen als een mooie, rustige woon-buurt, met goede voorzieningen en mooie natuur op loopafstand. Veel mensen zetten zich in voor uw buurt. Denk hierbij aan de wijkraad Bekkerveld-Aarveld, collega’s van andere gemeentelijke afdelingen, Bureau Handhaving, de politie, de woningcorporaties en vele anderen. Samen werken we aan een prettige

10

Page 11: Wijkblad september 2011

woon- en leefomgeving. Ik ben er van overtuigd dat samenwerking loont. Wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich positief inzet, ontstaat er iets moois. En daar zijn we met zijn allen bij gebaat.

De komende jaren zal ik met veel enthousiasme mijn bijdrage leveren aan uw buurt. Wellicht zien we elkaar spoedig ergens in uw buurt.

Ik heb er zin in!

Met vriendelijke groet,

Bart Vliegen

UITNODIGING INFO-AVOND

UITNODIGING AAN DE BEWONERS VAN BEKKERVELD VOOR EEN INFORMATIEAVOND

Op maandag 26 september orga-niseert de gemeente Heerlen een informatieavond ( locatie nog niet bekend) in verband met het bestem-mingsplan voor de Multifunctione-le Accommodatie Bekkerveld (het MAB). De avond begint om 19.00 uurTijdens deze bijeenkomst willen wij graag uw mening horen. Als spreker zal dhr. Barry Cremers, jurist Ruimtelijke Ordening en wet-houder Peter van Zutphen aanwezig zijn.

Na afloop van deze avond kunt u, wanneer er nog vragen zijn, deze stellen door het invullen van een vragenkaart. De vragen zullen dan op een later tijdstip schriftelijk beant-woord worden.

U bent van harte uitgenodigd.

Deze uitnodiging zal begin septem-ber ook in “Weekblad Parkstad” en op de website van de gemeente Heerlen geplaatst worden. Hierin zal dan ook de locatie bekend gemaakt worden.

11

Page 12: Wijkblad september 2011

Op zondagmiddag 2 oktober bren-gen we met de vrijwilligers een be-zoek aan de Rozenhof. Daar staan alle rozen met het Nederlandse pre-dikaat “Toproos” én alle rozen met het Duitse predikaat “Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung”. ADR is voor dat laatste iets gemakke-lijker. We ontvangen dan een rondleiding en presentatie over de groei, snoei en bloei van rozen.

Hebt u ook iets met rozen en wilt u meegaan ? Stuur dan een mailtje naar [email protected]. Om te voor-komen dat ieder met zijn/haar eigen auto gaat, maken we afspraken over samen reizen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.Let wel op: de totale groep kan niet groter worden dan 25 personen, dus vol = vol !

Kijk op www.rozendorp.nl voor meer informatie over Lottum en de Rozenhof.

12

MEE NAAR LOTTUM?

In het Rozendorp Lottum worden jaarlijks 20.000.000 struikrozen ge-kweekt. Dat staat globaal gelijk aan 70 % van de Nederlandse productie. “Enige” deskundigheid mag dus wel aanwezig worden geacht en al hele-maal in het kenniscentrum “De Rozenhof”.

Op 20 augustus brachten 3 vrijwilli-gers van de Rozenhof op ons verzoek een bezoek aan ons Rosarium. We zijn er heel wat wijzer van gewor-den en aan de hand van de opgedane kennis kunnen we nu een goede planning maken om het rosarium ‘toekomstproof’ te maken. Want dat lieten ze ook weten: dit rosarium is zéér de moeite van het behouden waard !

Page 13: Wijkblad september 2011

EEN KIJKJE IN HET voormalig HTS-COMPLEX

Diverse bewoners van de wijk Bekkerveld-Aarveld en andere geïnteresseerden hebben op dinsdag 5 juli jl. in de avonduren het gebou-wencomplex van de voormalige HTS aan het Bekkerveld/dr. Jaegersstraat bezichtigd. Eigenaar Wonen Limburg, ontwikkelaar C’magne en de gemeente Heerlen hebben in januari dit jaar plannen gelanceerd om dit prachtige scholencomplex te herontwikkelen. Tijdens de presentatie van de ideeën voor deze herontwikkeling hebben diverse bewoners aangegeven, graag een keer een kijkje te willen nemen in het oude complex. De bezoekers werden die avond door de gebouwen geleid met daarbij een toelichting op de plannen voor de herontwikkeling.

Wonen Limburg en C’magne willen de bewoners actief betrekken bij de herontwikkeling van het gebouw bij hun streven om het dit complex ook in de toekomst de uitstraling te ge-ven die het verdient.!

De samenwerkende partijen willen in het voormalig HTS gebouw een mix van stedelijke functies huisvesten. ‘Urban Soul’ is de naam van dit con-cept en het staat voor; ‘Full life in one building’. oftewel

13

GENIETEN VAN HET LEVEN IN DE SPIL VAN DE WIJK (of iets dergelijks)Hiervoor worden de gebouwen ver-deeld over de thema’s LIVE, VITAL en CREATE.

LIVEBinnen LIVE wordt gedacht bijzon-dere woonvormen zoals serviced appartementen voor de zakelijke en tijdelijke bewoners.

VITALIn VITAL zullen allerlei functies op het gebied van sport, vitaliteit en vrije tijd worden gehuisvest, met daarbij een openbare stadstuin.

Page 14: Wijkblad september 2011

Deze laatste heeft een belangrijke en verbindende rol met de wijk. Binnen VITAL wordt gedacht aan een zwem-bad. Een zwembad geschikt voor sport en doelgroepgebruik, iets dat de stad Heerlen op dit moment ont-breekt.

CREATEBinnen CREATE zullen allerlei func-ties op het gebied van werken, ondernemen, en nog veel meer, een plek vinden. Op de website van de Wijkraad treft u aan de uitgebreide presentatie van het concept ‘Urban Soul’.

De mix van wonen, werken, kunst, cultuur, sport en vrije tijd in allerlei vormen en combinaties maken het voormalige HTS-complex weer tot een bijzondere locatie in Heerlen. Het complex zal haar icoonfunctie voor de wijk Bekkerveld weer terug

verdienen. Het credo van Wonen Limburg en C’magne bij dit alles is; duurzaamheid en het behoud van de bestaande gebouwen.

Begin dit jaar is het Grotius College op de begane grond van het gebouw aan de dr. Jaegersstraat gevestigd. Hiermede is concreet de start ge-maakt met een tweede leven voor het complex.

Met de gemeente Heerlen wordt op dit moment enthousiast gewerkt aan het daadwerkelijk tot stand brengen van de herontwikkeling. Wonen Limburg en C’magne willen na de vakantieperiode hiervoor met de gemeente een Plan van Aanpak opstellen. Een concrete marsroute waarbinnen gewerkt zal worden aan zaken zoals het bestemmingsplan, de benodigde vergunningen en een projectplanning. Cruciale aspecten zoals infrastructuur, parkeren en de gemeentecoördinatie en –betrok-kenheid (moeilijk uit te leggen aan een leek!!!!) zullen hierbij aan bod komen. Wonen Limburg en C’magne hou-den de bewoners van de wijk op de hoogte van de verdere ontwikkelin-gen en vervolgstappen.

14

Page 15: Wijkblad september 2011

ONS ROSARIUM 2011

Het is jammer, maar de zomervakan-tie zit er weer op voor de meesten van ons. Hoezo jammer eigenlijk, zo bijzonder was de zomer helemaal niet. Eerlijk gezegd was de zomer hier eigenlijk meer troosteloos dan zonnig. Daarom zijn de meesten dan ook naar warmere oorden vertrok-ken om toch de benodigde zonne energie op te doen.

Wat Ons Rosarium betreft, hebben we eigenlijk niet zo heel veel te kla-gen. Het ligt er prachtig bij en het vergt dit jaar veel minder inspan

ning van ons dan het afgelopen jaar. Sommige zullen zeggen en dat mid-delste vak dan, dat ligt er niet al te florisant bij. Dat ligt voor een deel aan ons, die het rosarium moeten onderhouden. Door een te late start met het inzaaien van het wildzaad-mengsel, waren we genoodzaakt, door de enorme droogte, dit tijdstip uit te stellen. Zodoende is dit dus op een veel later tijdstip gebeurd en daarom zal een deel van de zaden

dit jaar waarschijnlijk ook niet meer uit komen. Het zag er blijkbaar zo troosteloos uit, dat bewoners van de Aurelius-flat al plannen waren aan het maken om een noodfonds te openen, om ons van de nodige financiën te voorzien om plantjes te kunnen kopen. Gelukkig was dit niet nodig en ligt ook dit plantsoen er ten dele inmiddels iets fleuriger bij. Door het late inzaaien heeft in een deel van het plantsoen het gras zijn kans schoon gezien en hebben we rigou-reuze middelen moeten inzetten om erger te voorkomen.Soms gebeuren er natuurlijk ook minder leuke dingen in

Ons Rosarium. Er schijnen mensen te zijn die het leuk vinden om mid-den tussen de rozen in te voetballen. Ik zie daar de lol niet van in, het lijkt me alleen maar lastig en heeft bo-vendien niets met sport te maken. Tevens vond iemand het blijkbaar nodig om één van onze stamrozen een kopje kleiner te maken. Dit gaat niet zomaar eventjes, daar moet je ook nog behoorlijk je best voor doen en het is zo zinloos.

15

Page 16: Wijkblad september 2011

Het enige gevolg voor ons is, dat we de geplande aanplant van extra stamrozen moeten vervroegen.

Verder zijn er ook leuke dingen te melden. In de aanloop naar het zaai-en van het Wildzaad-mengsel, moest de grond nog voorbewerkt worden. Op dat moment zaten er een aantal jongelui in het rosarium, die na een lichte aansporing, bereid waren ook even hun handen uit de mouwen te steken en ons hierbij te helpen.

Zo zie je maar, als je de jongeren op een positieve manier benadert, ze gewoon bereid zijn je te helpen. En daar is het nu eigenlijk allemaal om te doen, om binnen de wijk een goede verstandhouding met elkaar op te bouwen.

18

Hellen & Mirjam

Van Weerden Poelmanstraat 34

Tel. 045 542 21 12

Heerlen

Bartokring 5

Tel. 045 532 12 84

Landgraaf

Altijd het zonnetje in huis met een

boeketje~

Page 17: Wijkblad september 2011

Dan zijn er natuurlijk ook nog onze bouwplannen en wat dat betreft kan ik melden dat die op het punt staan de laatste fase in te gaan. De plannen zijn goed gekeurd door de gemeente. De tekening en berekening van de constructeur liggen bij Bouw- en Wo-ningtoezicht en de prijs van de aan-nemer is ook al bekend.

Dus zodra Bouwtoezicht zijn fiat geeft, kan de schop de grond in. De verwachting is dat dit zo rond half September gaat gebeuren en met een beetje geluk kunnen we dan nog voor het einde van de maand de mei-boom op de top van ons prieel zetten.We willen er niet al te vroeg op vooruit lopen, maar we willen deze mijlpaal ook niet zomaar voorbij laten gaan.

Graag willen we er dan, samen met de omwonenden en ander mensen uit onze wijk, een klein feestje van maken. De plannen hiervoor zijn echter nog in de maak en zullen zo snel als ze uitgewerkt zijn, bekend gemaakt worden.Hopelijk gaan mede door de bouw van het prieel nog meer mensen van Ons Rosarium gebruik maken en het zien als een ontmoetingsplek voor jong en oud, om op die manier de banden in de wijk nog meer verste-ken.Frans Cleven (één van die Vrijwilligers)

LEZINGENAVONDvan en voor wijkbewoners Aarbek (Winter 2011- 2012)

We leven in een tijdperk van “multitas-king” en een stortvloed aan informatie. Toch willen we ook graag kennis opne-men in een rustige sfeer, bij voorkeur met de mogelijkheid tot een rechtstreekse dialoog. Natuurlijk heb-ben velen van ons internet . Maar wie is het gegeven van 20.000 hits een analyse te maken en een samenhangend geheel te vormen. We weten dat er buurtbewo-ners zijn met een schat aan kennis over zeer uiteenlopende onderwerpen die dat kunnen. En er ook nog een enthou-siast verhaal over kunnen vertellen.Graag willen wij deze Aarbekkers uitno-digen deze schat met andere Aarbekkers te delen . Komende winter willen we een bescheiden start maken met een drietal naar wij denken zeer bijzondere lezingen om onze opzet te toetsen. De lezingen zullen maximaal 1,5 uur duren dus slapen is er niet bij.

Programma:16 November 2011 - Maankwartier, Michel Huisman18 Januari 2012 - Geologie van de buurt, Paul Kisters 14 Maart 2012 - Vleermuizen in de wijk, Alexander Timmers

Kijk voor meer bijzonderheden over de afzonderlijke lezingen op

www.aarbek.nl

Wil Maurer / Peter Stollwerk 19

Page 18: Wijkblad september 2011

20

COLUMN - Gekker moet het toch echt niet worden...

Hutten bouwen mag in Heerlen, las ik op de website van de wijkraad. Maar dan moeten de kinderen wel melding maken bij de gemeente en vervolgens zal een ambtenaar be-slissen of ze op de plek die ze graag willen een hut mogen bouwen.... Bij het lezen van dit bericht wist ik niet of ik hard in lachen moest uit-barsten of vol frustratie en onbegrip mijn laptop tegen de muur wilde gaan smijten...Lees ik dit wel goed? En ja ook na herlezen van het be-richt bleven die tegenstrijdige emo-ties spelen. Gekker moet het toch echt niet wor-den. Zelfs het spelen van kinderen zijn we aan het reguleren geslagen. Volwassenen gaan nu bepalen hoe en waar kinderen mogen spelen. Hutten bouwen is toch de ultieme

manier om als kind je eigen wereld te creëren in een eigen huisje. Of het nu instort, omvalt, zo lek als een mandje is, doet er niet toe. Een hut of een hol is iets van kinderen en niet van volwassenen...althans

zo was het toen ik nog kind was. Ik ben bijna bedolven in een uitge-graven hol, uit een boom gedonderd omdat de vloer van de boomhut niet stevig was etc.. je leerde ervan en de volgend versie was altijd weer beter... Nee zelfs de laatste mogelijkheden tot eigen initiatief buiten de deur van het eigen huis worden totaal aan banden gelegd. Creativiteit en het beetje vrijheid en eigen initi-atief dat kinderen nog rest in de kiem gesmoord. Waar gaat dit soort beleid naar toe? Straks moeten kinderen bij een gemeentelijk kleurloket hun tekeningen en kleur-platen laten goedkeuren. Er wordt ook een speciale ambtenaar voor kinderspel aangesteld die zal bepa-len of en waar kinderen nog buiten mogen spelen. Ze moeten dan wel eerst een spelexamen afleggen en conform de richtlijn spontaan spel-plezier hun activiteit vormgeven binnen gestelde tijd en funindica-toren.De boze buitenwereld reguleren we zo verder tot een overzichtelijk, voorspelbaar en controleerbaar ge-geven. We creëren een vals gevoel van veiligheid, want de wereld en ons leven kent nu eenmaal risico's. Door onze kinderen er niet aan bloot te stellen, leren we ze niet om ze te herkennen en om er mee te leren omgaan... PE10

Page 19: Wijkblad september 2011

KINDERCONFERENTIE

Veel bewoners weten de wijkraad te vinden. Met een verzoek om informatie, soms om klachten door te geven en ook om ons ideeën aan de hand te doen als het gaat om activiteiten, de inrichting van de wijk enzovoort. Daar zijn we heel blij mee en we hopen dat u ons blijft benade-ren.

We zijn echter ook heel benieuwd hoe de kinderen en jongeren in Aarveld en Bekkerveld over de wijk denken. Hoe zij de (verkeers)veilig-heid ervaren, wat ze vinden van de speelmogelijkheden in de wijk, of ze het leuk vinden speciale activiteiten te doen, enzovoort. Wat beter of an-ders kan en ook of zij daar zelf een steentje aan willen bijdragen.

We organiseren daarom een speciale KINDER/JEUGD-CONFERENTIE. Die gaat plaatsvinden in het voorjaar van 2012. Er is inmiddels een voorberei-dingsgroepje samengesteld dat rond deze tijd voor het eerst bij elkaar komt.De voorbereidingsgroep gaat vast-stellen welke leeftijdsgroepen pre-cies uitgenodigd worden, hoe het programma uit gaat zien, waar de conferentie gehouden moet worden, enzovoort. Via wijkblad en www.aarbek.nl zullen we u, de kinderen en de jonge-

ren op de hoogte houden.Hebt u suggesties voor de invulling van de conferentie of wilt u zelf daar aan bijdragen ? Laat dat even weten via [email protected] of bel met Frans Thuis (06-47600307).

Het aantal kinderen/jongeren in de wijk vertoont de laatste jaren weer een stijgende lijn, zoals blijkt uit on-derstaand overzicht:

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24Bekkerveld 85 76 79 95 72Aarveld 48 43 46 51 115

Totaal 133 119 125 146 187

De gegevens zijn afkomstig van http://parkstad-limburg.buurtmo-nitor.nl/ en hebben betrekking op 2011.

21

Prijswinnaars SUDOKUMei 2011

# Mieke Pollé

PROFICIAT!!

Page 20: Wijkblad september 2011

weten, dit is een muziekfestival voor de jeugd in onze wijk. Zodat ook zij een feestje hebben, zoals wij ons Wijkfeest hebben.

Voor die genen die mij niet kennen en dat zullen verreweg de meesten zijn, zal ik mij even voorstellen. Ik heet Frans Cleven, ben 54 jaar en woon samen met mijn vrouw Hélène (53) en zoon Henri (20) op de Cicerostraat nummer 4. Hier wonen wij al bijna 24 jaar en tot voor kort woonde ook nog onze dochter Step-hanie (23) hier. Zij heeft echter sinds een paar maanden een flatje, samen met haar vriend, in de buurt betrok-ken. Het is duidelijk dat we het hier naar onze zin hebben, anders waren we natuurlijk allang vertrokken.

De kinderen zijn dan ook in deze wijk opgegroeid en naar school geweest. Zoals velen zijn ze na de peuterspeel-zaal beide naar de Tarcisius school gegaan. Daarna heeft ieder zijn eigen weg bewandeld. Stephanie ging via het Bernardinuscollege naar de Hogere Hotelschool in Maastricht en werkt nu in de Horeca. Henri had andere plannen en is na het Grotius-college een opleiding Socialwork in Sittard gaan doen en heeft net zijn 1ste jaar afgesloten.

Buiten dat mijn vrouw de eerste ja-ren voor de kinderen heeft gezorgd, had ze er ook nog haar werk

22

Proef NU de VAKANTIE bij u THUIS.

Serano- en Parmaham

en diverse buitenlandse

vleesproducten.

Benzenraderweg 90 Heerlen

Tel: 045 571 64 71www.lochtman.keurslager.nl

[email protected]

HALLO MENSEN...

Mijn naam is Frans Cleven en ik ben een aantal weken geleden gevraagd om aan het be-stuur van de Wijkraad deel te nemen. Hieraan heb ik, na kort beraad met mijn achterban, gehoor gegeven.

Binnen het bestuur heb ik nog geen specifieke taak toebedeeld gekre-gen. Wel ben ik de contactpersoon voor de vrijwilligers die zich bezig-houden met het onderhoud van Ons Rosarium. Tevens heb ik in april van dit jaar het 1ste Festival & Open Po-dium “We Aar Bek” mogen organise-ren. Voor degenen die het nog niet

Page 21: Wijkblad september 2011

23

HALLOWEEN

Vorig jaar hebben we in de groene wijk samen met scouting Bekkerveld een Halloweentocht georganiseerd.Omdat het vorig jaar zo goed en leuk was willen we dit dit jaar weer doen. En wel op zaterdag 29 oktober 2011. Voor het tijdstip en de vertreklocatie: houdt de site van de wijkraad Aarbek (www.aarbek.nl) in de gaten. Ook willen wij jullie alvast de volgen-de datum doorgeven en wel zaterdag 26 november 2011, want dan zal de goed Heilig man ook een bezoek brengen aan de wijk. Schrijf deze data dus alvast in jullie agenda's en wij hopen jullie dan te mogen begroeten. Uiteraard zijn alle ideeën en hulp van harte welkom.

in de bibliotheek in Heerlen bij. Tot voor een paar jaar geleden ben ik werkzaam geweest als technisch tekenaar op een constructie advies-bureau in Wijnandsrade en Nuth. Dat werk heb ik zo’n 29 jaar gedaan en helaas ben ik toen om gezond-heidsredenen iets anders moeten gaan doen. Nu doe ik bij zorginstel-ling Mondriaan vrijwilligerswerk als magazijn- en gereedschapsbeheer-der in de ambachtelijke werkplaats van de afdeling arbeidstherapie. In deze periode is Hélène ook nog in de bibliotheek van Meerssen gaan werken. Gelukkig doet ze dit werk met heel veel plezier, want dat is belangrijker dan veel geld hebben.

In mijn vrijetijd luister ik naar allerlei soorten muziek, speel ik badminton en ga ik graag wandelen met een aantal leden van het IVN. Via deze groep ben ik ook in contact gekomen met het onderhoud van het rosarium en langs deze weg weer met de wijk-raad. En zo is het cirkeltje weer rond.

Hopelijk komen we elkaar eens te-gen en dan hoor ik graag hoe men over “Onze Wijk” denkt.

Groetjes, Frans

Page 22: Wijkblad september 2011

MOPPEN!!

Onze wijkagent houdt ’s avonds een fietser aan die zonder licht rijdt op de Benzenraderweg.“Uw lamp brandt niet, u moet te voet verder gaan met de fiets aan de hand.”“Maar agent,” zegt de fietser, “dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat hielp ook niet.

“Dus je kunt niet eens lezen en schrijven?” “Nee en daarom ben ik van plan een schriftelijke cursus lezen te gaan volgen.

“Een automobilist brengt zijn totaal verwrongen auto naar een garage en vraagt de monteur: “Kunt u hier nog iets van maken?”“Jazeker,” is het antwoord, “een foto ter nagedachtenis.”

“Het is paars en het heeft twee wit-te strepen. Wat is dat?”“Een tomaat met bretels.”“Maar een tomaat is toch rood?”“Ja, maar zijn bretels zitten te strak.”

“Hoe gaan de zaken?”“Afschuwelijk. We zijn op zoek naar een boekhouder.”“Ik dacht dat je er pas geleden een had aangenomen.”“Dat is het ‘m juist. Die zoeken we!”

Kom jij bij ons spelen?Iedere eerste donderdag van de maand van 10.00-11.00 uur mag jij samen met je papa, mama, oma of opa, een kijkje komen nemen in ons kinderdagverblijf. Zo kun je zelf het dagritme van de kinderopvang ervaren. Je mag gezellig een uurtje komen meespelen met alle andere kinderen!

Hopelijk tot snel, Kinderopvang Humanitas - Kinderdagverblijf Huize Kakelbont B e k k e r v e l d 1 - 6 4 1 7 C L H e e r l e n - 0 4 5 - 5 7 1 9 4 3 9

Page 23: Wijkblad september 2011

25

HUTTEN BOUWEN MAG IN HEERLEN

Kinderwethouder Colin heeft op vrijdag 8 juli samen met het kinder-college en een aantal kinderen van Welten de eerste officiële hutten-bouwplaats in Heerlen geopend. Kinderen die een hut willen bouwen in hun eigen buurt mogen dat ook. Ze moeten zich dan wel eerst melden bij de gemeente.

Na melding bij de gemeente gaat een medewerker bekijken of de plaats waar de kinderen willen bouwen geschikt is en aan welke voorwaar-den ze moeten voldoen. Op de plek wordt vervolgens een bord geplaatst waarop staat dat de kinderen toe-stemming hebben van de gemeente om te bouwen. Tot eind oktober mogen de kinderen dan hun hutten bouwen op de aangewezen plek. Daarna moeten ze alles weer oprui-men en netjes achterlaten.

Het initiatief is ontstaan nadat afge-lopen voorjaar kinderen in Welten een hut die ze hadden gebouwd moesten afbreken. Eigenlijk vond de gemeente dat heel vervelend voor de kinderen. Daarom ontstond het plan om het bouwen van hutten toe te staan op verschillende plaatsen en onder bepaalde voorwaarden.

Kinderen die ook een legale bouw-plaats willen in hun buurt moeten contact opnemen met de gemeente. Dat kan via mail: [email protected] of telefonisch op nummer 045-5604742

WIJZIGING!!!Contactadres Zonnebloem

In het vorig wijkblad stond een arti-kel van de Zonnebloem, met als titel “Geen tijd ? … Kom op zeg !”.

Inmiddels zijn de contactgegevens die onder het artikel vermeld wer-den gewijzigd.

U kunt nu contact opnemen met Dhr. Jo van Loo, waarnemend voorzitter. Telefoon: 045 - 571.74.16 e-mail: [email protected]

Page 24: Wijkblad september 2011

26

MICHELLES BSO

Sinds 1 juni 2011 heeft Michelles Bui-tenschoolse Opvang haar deuren geopend aan de Ruys de Beeren-broucklaan 32-34 in Heerlen.

Kwaliteit staat bij alle buitenschoolse opvang organisaties boven aan de prioriteitenlijst.

Deze doelstelling wordt door het overgrote deel van de organisaties op een vergelijkbare manier inge-vuld, meestal op een locatie binnen de basisschool.Michelles Buitenschoolse Opvang vult deze kwaliteitsdoelstelling voor een groot deel op een unieke manier in. Bovendien bieden we een aantal extra en unieke diensten aan, gericht op flexibiliteit en een bredere onder-

steuning van de ouders in de dage-lijkse bezigheden.

Allereerst de locatie: Michelles Bui-tenschoolse Opvang is gevestigd in een oud herenhuis. Het pand heeft een huiselijk en warm karakter. In een groep zitten maximaal 8 kinde-ren. De ruimtes hebben ieder hun eigen functie zoals woonkamer, stu-deerkamer, chillroom etc. Hierdoor kunnen kinderen rust vinden en bestaat er de mogelijkheid zich te-rug te trekken om bezig te gaan met eigen activiteiten zoals huiswerk of gewoon “chillen”.

Ons unieke karakter uit zich in het bijzonder in extra dienstverlening. Voor de kinderen: • De buitenlocaties waar we (ook voor extra activiteiten in met name de schoolvakanties) gebruik van maken bestaan uit diverse speel-tuinen, speelweides en bos. • De locatie is geheel ingericht op kinderen tussen 4 en 12 jaar, er is voor iedere leeftijd iets te doen. Kinderen worden gestimuleerd op eigen initiatief dingen te onderne-men. • Er worden regelmatig work-shops georganiseerd op het gebied van muziek, dans, diverse sporten zoals tennis en voetbal en kunst. • Indien er voldoende vraag naar is, willen we ook zwemlessen gaan verzorgen.

Page 25: Wijkblad september 2011

IDEE? VOOR DE DAG ERMEE!!Met name in de beginjaren heeft de wijkraad een reserve kunnen opbouwen. Het is natuurlijk altijd prettig wat geld achter de hand te hebben, van de andere kant is het ook niet nodig geld ongebruikt te laten liggen. Daarom heeft de wijk-raad besloten een deel van die reserve beschikbaar te stellen voor initiatieven van bewoners die de wijk mooier, beter, leuker, kortom: leefbaarder maken.Dat kan dus gaan om voorstellen die betrekking hebben op de openbare ruimte, maar een idee kan ook een activiteit betreffen die de wijk ten goede komt.Daarom: Hebt u een idee ? Voor de dag ermee !Mogelijk komt uw idee ook nog in aanmerking voor een bijdrage vanuit de Buurt-actie (die overigens 1 oktober afloopt). Daar kunnen we samen naar kijken, zoals we ook samen de uitwerking ter hand kunnen nemen. Met andere woorden: een idee is voldoende, het hoeft geen uitgewerkt plan te zijn!U kunt uw idee insturen naar [email protected] of op papier naar Benzenraderweg 103, 6417 SL Heerlen.

DEADLINE!!!

Ingezonden stukken voor de 4de wijkbladeditievan 2011,graag inleveren vóór

19 NOVEMBER 2011Alvast dank

De redactie

27

• Momenteel wordt er gebouwd aan een netwerk dat de behoefte in gaat vullen aan extra huiswerkondersteuning. Creativiteit staat hierbij voorop en we zoeken dan ook liefst afwijkende methoden om de gewenste lesstof bij kinderen onder de aandacht te brengen. Hierin zoeken we een nauwe samenwerking met de diverse scholen.

Voor de ouders: • Eerste proefdag is gratis. Ieder kind kan dus zelf komen probe-ren of de BSO iets voor hem of haar is.• Er zijn flexibele opvangplaat-sen beschikbaar. Ouders kunnen hiermee op weekbasis de dag afwis-selen waarop ze een dagdeel afnemen.

Page 26: Wijkblad september 2011

• Zaterdagen en koopzonda-gen geopend. Het mogelijk uw kind één of meerdere uren op te laten vangen terwijl u de boodschappen doet of even rustig door de stad wandelt. Hiervoor gelden speciale tarieven. Deze dienst is ook beschik-baar voor kinderen die geen gebruik maken van onze reguliere buiten-schoolse opvang. • Kinderen kunnen aan het eind van de dag gebruik maken van een verse maaltijd die we zelf klaar maken. Ouders en kinderen kunnen na een drukke dag rustig thuis ko-men en tijd aan elkaar besteden die niet verstoord wordt door huishou-delijke werkzaamheden.• Vervoer tussen school en de BSO locatie gebeurt per auto, taxi met aanwezigheid van een mede-werker of per fiets. Lopen gebeurt alleen als kinderen daar toe in staat zijn. Tussentijds vervoer naar bij-voorbeeld muziek of sportles is ook mogelijk.• Tarifering van de naschoolse opvang loopt van het tijdstip waarop de school eindigt tot 18.00 uur met de mogelijkheid tot het bijkopen van halve uren. Hierdoor betaalt de ge-middelde ouder niet meer uren dan ze daadwerkelijk afnemen.• De kinderopvangtoeslag kunnen wij, indien gewenst, voor u aanvragen zodat u hier zelf geen om-kijken meer naar heeft.

Zoekt u een plek waar uw kind “thuis” kan komen na een drukke dag op school?Zoekt u een kinderopvangorganisa-tie die daadwerkelijk huiselijk en kleinschalig werkt?Vindt u het prettig als er naar aan-leiding van uw wensen direct actie ondernomen wordt?

Aarzel dan niet langer en kom een kijkje nemen!

Heeft u na het lezen van deze in-formatie, interesse gekregen, neem dan contact met me op. Dat kan via mail: [email protected] maar natuurlijk ook per telefoon: 045-7503871 of 0631998780.Meer informatie kunt u ook vinden op www.michellesbso.nl

Ik verheug me op onze ontmoeting.

Groetjes, Michelle Hurkens-Stilz

28

Page 27: Wijkblad september 2011

JeugdpaginaDe zomervakantie is helaas alweer ten eind.

De vele puzzels en vakantieboeken zijn versleten en dus tijd voor nieuwe inspiratie.

Voor de wat jongere wijkbewoners een ouderwetse kleurplaat.

.

Page 28: Wijkblad september 2011

POP IN PARKSTAD.FEEST IN BEKKERVELD.

Iedere stad droomt ervan. Een mooi concert. Een concert voor jong en oud. Op een mooie plek. Met lekker weer. Waarin je lekker op het gras kunt lig-gen luisteren naar mooie muziek. Waar je mensen uit de buurt kunt tref-fen. Waar je iets lekkers kunt drinken en eten. Waar het popconcert echt weer het oude popconcert is.

Vele steden dromen daarvan. In Heer-len hoeven we niet te dromen. Want we hebben met Park City Live (PCL) zo een geweldig popconcert. In het eer-ste weekend van juli was het in een woord prachtig. Een popconcert op een mooi veld. Omringd door bomen met een heerlijke zon had het een geweldige uitstraling. 16.000 mensen bezochten PCL. Jong en oud was er om te genieten van de muziek en de sfeer. Midden in een woonwijk. Midden in Bekkerveld, zonder enige wanklank. Eerder trots dat dit allemaal in deze wijk kon plaatsvinden. Dat is een groot compliment voor de bewoners in deze buurt, de bezoekers, maar natuurlijk vooral de organisatie van PCL.

30

BOFFERTJE

De voorjaarszon verspeelde al zijn

zonnestralen

en liet de mensen in de

zomermaanden

onder de vele regenbuien balen,

zodat ze zich al in de herfst

waanden.

De voorjaarszon vergat zowaar

er stond nog een koffertje

vol restuurtjes zon voor het

najaar klaar

Noemen we dat een boffertje!

Sandarijn Hilkhuijsen

Indien u geïnteresseerd bent in meer werk van Sandarijn, bestel dan de nieuwe gedich-tenbundel "een KUS op je WANG ".

U kunt haar benaderen via [email protected]. tav - Sandarijn. Of kijk op

www.kusopjewang.webklik.nl

Paul Depla

Page 29: Wijkblad september 2011

Los deze SUDOKU op en lever het juiste antwoord in vóór 11 november 2011 en WIN een fantastische

Boekenbon!!

Stuur uw antwoord op naar:

SUDOKU

vermeld duidelijk uw naam en adres op de Sudoku !!

NAAM: ADRES:

meer weten over Aarveld of Bekkerveld: kijk dan op www.aarbek.nl

Page 30: Wijkblad september 2011