Wie zegt Gij dat ik ben? (24ste zondag B)

of 49/49
wie zegt gij dat hij is
 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 24ste zondag door het jaar B op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem) De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Transcript of Wie zegt Gij dat ik ben? (24ste zondag B)

 • 1. wie zegt gij dat hij is ?

2. Alles begon met God,het water en het lichten de mens en het vuur en de liefde.Het begon met God. 3. En de mens met zijn ogenom deEn de mens met zijn ogen om de zon tezon te zienen te wandlen in het licht,in dat licht de andre mens te ziendie met hemwandlen in het licht, in dat licht dezien en te gaat. andre mens te zien die met hemgaat. 4. Alles begon met God,het water en het lichten de mens en het vuur en de liefde.Het begon met God. 5. En de mens met zijn ogenom deEn de vlam en het vuur dat ons verlicht en zon te zienen te wandlen in het licht,in dat licht de andre mens te ziendie met hem gaat. dat brandt en het kruid daten warmt en het vuurin de as opschiet, be - gon met God. 6. Alles begon met God,het water en het lichten de mens en het vuur en de liefde.Het begon met God. (Boone A. en Ducatteeuw Mia / D 7. wie zegt gij dat hij is ? 8. Jouw hand helpt mij op te staan,jouw voet helpt mij verder gaanen in jou klopthet hart van mijn bestaan. (Hofland Jan / van de Velde J 9. Eert God die onze Vader is;weest allen welgemoed.Looft Hem, gij zult in vrede zijn.Aanbidt al wat Hij doet.U, Heer, komt alle leven toe en wie of waar Gij zijt,U is de macht, U zingen wij dank voor uw heerlijkheid. 10. Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan.Gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is uw naam.Gij die voor ons ten beste spreekt, Messias, onze Heer. O, ngeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer. (Oosterhuis Huub /16 11. wie zegt gij dat hij is ? 12. Als gij naar de woorden luistert die van mij geschreven staan zullen zij van vrede sprekendie er schuilgaat in mijn naam. ( ZJ 739) 13. Als gij naar mijn woorden luistert, ze van harte wilt verstaan zullen zij de Vader tonen,zult gij niet verloren gaan.( ZJ 739) 14. (Jongerius Henk / Gesangbuch van David Gregor Corner) 15. wie zegt gij dat hij is ? 16. Geloofsbelevenis [Pr]Wij geloven in het evangelie van Jezus, in zijn woorden en daden,in zijn trouw naar God en de mensen. 17. [Al] Wij vertrouwen erop dat in Hem,God-met-onsgesproken heeft,ons lief en leed van dichtbij delend,met ons meevoelend als tochtgenoot in goede en kwade dagen. 18. [Pr]Wij gelovenin zijn evangelievan gemeenschap-zijn; in zijn sprekenover Gods verbond met ons. 19. [Al]Wij vertrouwen in zijn idealenvan liefde en gedeeld leven,van verbondenheid en eenwording, van vrede en vrijheidvoor alle mensen op aarde. 20. [Pr]Hij bleef zijn idealen trouwook toen zelfgenoegzamenzijn oproep tot gemeenschap afwezen.Zijn trouw was sterker dan de doodwaarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen. 21. [Al]Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,dat Hij zichzelf niet ontzag om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken. 22. [Pr] En dat Hij daarom leeft. Met Hem geloven ook wijdat wie zijn leven ter beschikking stelt,leven zal vinden. 23. [Al] Wij vertrouwen eropdat er ook voor ons toekomst zal zijn als wij doen wat Hij gedaan heeft. Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin Hij, die ons tot leven riep, voorgoed ons aller vrede wil zijn.Amen. 24. wie zegt gij dat hij is ? 25. Desoete Carlos 26. wie zegt gij dat hij is ? 27. Zolang het graan van moeder aardegeen voedsel is voor al wat leeft,zolang roept Hij ons aan de tafel te doen wat Hij bevolen heeft.Zolang de vruchten van de wijnstokalleen de sterken vreugde biedt, zolang gaat Hij ons voor in delen,zal klinken het: vergeet me niet! Zolang wij mensen brood en beker niet delen zoals Hij het deed, zolang zal vrede in de wereld niet overwinnen alle leed.Heer, leer ons breken, leer ons delen het brood en ook de beker wijn.Heer, laat ons in uw naam verzameldelkanders broers en zusters zijn. 28. (van Drie N / Guillaume Franc) 29. wie zegt gij dat hij is ? 30. [pr]God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Jij met ons gaat. Je roept ons bij onze naamom medemens te zijn, om schouder aan schouderde weg van het leven te gaan,om te groeien naar Jouw beeld en gelijkenis. 31. [allen] Wij danken Jou voor allendie ons woorden van hoop en vrede toespreken,die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid, in uren van pijn en eenzaamheid, die met ons meegaanen ons doen groeien tot nieuwe levenskracht. 32. [pr]Jij die telkens weer de mens bezielt,Jij die telkens weer geroepen wordtbij wieg en graf, bij rouwen en bijhouden van , 33. [Al] Naar Jou wordt uitgezienals naar een hemel die ons wacht:Jezus Christus,die zich als brood voor de wereldheeft geschonken. [rechtstaan] 34. [Pr] Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde, zijn stem niet meer gehoord mocht worden,zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest, heeft Hij als afscheid brood genomen, Zijn kracht was die avond zo sterkdat die geest ons zoekt tot op vandaag 35. [allen]Daarom gedenken wij zijn dood , belijden wij zijn opstanding , verwachten wij zijn toekomst. 36. [pr]Wij bidden: open ons hart voor de vragende aanwezigheid van mensen, open onze ogen,opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,open onze oren,opdat wij hun diepste lied zouden horen.Geef dat wij ons zo bewust mogen wordendat breken en delen het geheim is van samen-leven. 37. [allen]Zo komen wij op het spoor van Jezus, die mensen doet opstaanuit onmacht en verlamming, en bouwen wij mee aan een wereldwaar ruimte is voor iedereen,waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan. 38. [pr] Wij bidden voor hendie een stuk levensweg met ons zijn meegegaan, voor hen die op ons rekenen,voor hen die naast ons staanen ons bemoedigen. Wij gedenken ook henvan wie wij afscheid hebben genomen;ook al zijn zij gestorven,zij blijven tot ons spreken en ons inspireren. 39. [allen] Beziel ons met Jouw Geest, boetseer ons tot mensen voor mensen,evenbeelden van Jouw zorg om alles en allen.Maak onze handen vrij en leer ons brood breken, wereldwijd; leer ons hoop schenken aan de mensen van nu en morgen. 40. [pr] Geef dat het zichtbaar is dat wij Jouw mensen zijn,levende wezens van tastbare liefde,van voelbare toekomst, van een levende God. 41. [allen] Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn,Heer onze God, onze Vader,in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid.Amen. 42. Vader die in de hemel zijt,verhaast in ons uw koninkrijk,dat recht en vrede komen.Maak ons vandaag nog bondgenoottot vriend van hen die zijn in nood,wie alles is ontnomen.Verlos ons heden van het kwaad,van waanzin die voor brood doorgaat,dat wij ons voor U schamen,en nieuwe wegen leren gaandie leiden tot een nieuw bestaanvan recht en vrede. Amen. 43. (Peter Biesbrouck) 44. wie zegt gij dat hij is ? 45. Geef ons de vrede Dona la pace Signore, a chi confida in te,Dona, dona la pace Signore, dona la paceGeef ons Uw vrede, geef vrede, aan wie op U vertrouwt. Geef ons.Geef ons Uw vrede, geef vrede. Geef ons Uw vrede (Taiz 46. wie zegt gij dat hij is ? 47. (de Bruijne Marijke / LvdK Gezang 387) 48. wie zegt gij dat hij is ?