Wie zegt Gij dat ik ben (12de zondag door het jaar C)

of 56/56
 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  206
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 12de zondag door het jaar (C) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem) De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Transcript of Wie zegt Gij dat ik ben (12de zondag door het jaar C)

 • 1. Alles begon met God,het water en het lichten de mens en het vuur en de liefde.Het begon met God.

2. En de mens met zijn ogenom de zon te zienen te wandlen in het licht,in dat licht de andre mens te ziendie met hem gaat.En de mens met zijn ogen om de zon tezien en te wandlen in het licht, in dat licht deandre mens te zien die met hem gaat. 3. Alles begon met God,het water en het lichten de mens en het vuur en de liefde.Het begon met God. 4. En de mens met zijn ogenom de zon te zienen te wandlen in het licht,in dat licht de andre mens te ziendie met hem gaat.En de vlam en het vuur dat ons verlicht enen warmt en het vuur dat brandt en het kruid datin de as opschiet, be - gon met God. 5. Alles begon met God,het water en het lichten de mens en het vuur en de liefde.Het begon met God.(Boone A. en Ducatteeuw Mia / D 6. Jouw hand helpt mij op te staan,jouw voet helpt mij verder gaanen in jou klopthet hart van mijn bestaan.(Hofland Jan / van de Velde J 7. D i e p i n o n s h a r t w e e r k l i n k t e r e e n s t e md i e z i n g t :E e r a a n G o d d e V a d e r . G l o r i a ! Z o o n v a n d e m e n s e n , d o o r U w g r o o t l i j d e nz i j n w i j d i c h t e r b i j U . G l o r i a !G e e s t v a n h o o p e n l i e f d e , G e e s t v a n l i c h te n l e v e n ,G e e s t v a n e c h t e v r e d e . G l o r i a !(Wyllin Jos 8. Jij, Si - mon Barjo - na, zo zegt de Heer,jij man van vlees en bloed,bent za - lig, want, zo zegt de Heer,je woord is wijs en goed.Mijn Va - der heeft je dat ge - leerd,de Le - - - - - ven - de. 9. Ik zeg het je, dat je een rots zult zijn:een ste - vig fun da ment.Hoe ko - nink-lijk een mens kan zijnheb jij in Mij her - kend.Zo o pen je de poort naar Godde Le - - - - - ven - de. 10. (Ribbers Joke / Vogel 11. Geloofsbelevenis[Pr]Wij geloven in het evangelie van Jezus,in zijn woorden en daden,in zijn trouw jegens God en de mensen. 12. [Al]Wij vertrouwen erop dat in Hem,God-met-onsgesproken heeft,ons lief en leed van dichtbij delend,met ons meevoelend als tochtgenootin goede en kwade dagen. 13. [Pr]Wij gelovenin zijn evangelie van gemeenschap-zijn,in zijn spreken over Gods verbond met ons. 14. [Al]Wij vertrouwen in zijn idealenvan liefde en gedeeld leven,van verbondenheid en eenwording,van vrede en vrijheidvoor alle mensen op aarde. 15. [Pr]Hij bleef zijn idealen trouwook toen zelfgenoegzamenzijn oproep tot gemeenschap afwezen.Zijn trouw was sterker dan de doodwaarmee ze Hemhet zwijgen wilden opleggen. 16. [Al]Wij geloven dat zijn keuze voor mensentotaal was,dat Hij zichzelf niet ontzagom voor anderenleven en vrijheid mogelijk te maken. 17. [Pr]En dat Hij daarom leeft.Met Hem geloven ook wijdat wie zijn leven ter beschikking stelt,leven zal vinden. 18. [Al]Wij vertrouwen eropdat er ook voor ons toekomst zal zijnals wij doen wat Hij gedaan heeft.Wij geloven in een nieuwe hemelen een nieuwe aardewaarin Hij, die ons tot leven riep,voorgoed ons aller vrede wil zijn.Amen. 19. Luister Heer,verhoor ons bidden.Plant uw vrede in ons hart. 20. Eet van het brood, voedsel voor velen,al wie er breekt, doet mensen goed,gaat in Zijn spoor: delen is helen,een klein begin van overvloed;sterven is leven, dood het beginvan opstaan, verdergaan,nog enkel in Zijn Naam. 21. Drink van de wijn, beker tot wetenwaartoe wij hier geroepen zijn:zegen en heil! Drinken en etenom er te zijn voor groot en klein.Sterven is leven, dood het beginvan opstaan, verdergaan,nog enkel in Zijn Naam. 22. Beker en Brood, zijn om te weten:Hij wil voor altijd bij ons zijn.Telkens wanneer wij het vergetenhoren wij weer bij Brood en Wijn:sterven is leven, dood het beginvan opstaan, verdergaan,nog enkel in Zijn Naam. 23. [pr]God, hoe wonderlijkzijn de wegen die Jij met ons gaat.Je roept ons bij onze naamom medemens te zijn,om schouder aan schouderde weg van het leven te gaan,om te groeien naar Jouw beeld en gelijkenis. 24. [allen]Wij danken Jou voor allendie ons woordenvan hoop en vrede toespreken,die ons nabij blijvenin uren van angst en onzekerheid,in uren van pijn en eenzaamheid,die met ons meegaanen ons doen groeien tot nieuwe levenskracht. 25. [pr]Jij die telkens weer de mens bezielt,Jij die telkens weer geroepen wordtbij wieg en graf,bij rouwen en bijhouden van , 26. [Al]Naar Jou wordt uitgezienals naar een hemel die ons wacht:Jezus Christus,die zich als brood voor de wereldheeft geschonken.[rechtstaan] 27. [Pr]Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,zijn stem niet meer gehoord mocht worden,zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,heeft Hij als afscheid brood genomen,Zijn kracht was die avond zo sterkdat die geest ons zoekt tot op vandaag 28. [allen]Daarom gedenken wij zijn dood ,belijden wij zijn opstanding ,verwachten wij zijn toekomst. 29. [pr]Wij bidden: open ons hartvoor de vragende aanwezigheid van mensen,open onze ogen,opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,open onze oren,opdat wij hun diepste lied zouden horen.Geef dat wij ons zo bewust mogen wordendat breken en delenhet geheim is van samen-leven. 30. [allen]Zo komen wij op het spoor van Jezus,die mensen doet opstaanuit onmacht en verlamming,en bouwen wij mee aan een wereldwaar ruimte is voor iedereen,waar mensen met elkaarde weg van het leven gaan. 31. [pr]Wij bidden voor hendie een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,voor hen die op ons rekenen,voor hen die naast ons staanen ons bemoedigen.Wij gedenken ook henvan wie wij afscheid hebben genomen;ook al zijn zij gestorven,zij blijven tot ons spreken en ons inspireren. 32. [allen]Beziel ons met Jouw Geest,boetseer ons tot mensen voor mensen,evenbeelden van Jouw zorg om alles en allen.Maak onze handen vrijen leer ons brood breken, wereldwijd;leer ons hoop schenkenaan de mensen van nu en morgen. 33. [pr]Geef dat het zichtbaar isdat wij Jouw mensen zijn,levende wezens van tastbare liefde,van voelbare toekomst,van een levende God. 34. [allen]Door Hem en met Hem en in Hemzal Jouw naam geprezen zijn,Heer onze God, onze Vader,in de eenheid van de Heilige Geest,hier en nu, en tot in eeuwigheid.Amen. 35. Vader die in de hemel zijt,verhaast in ons uw koninkrijk,dat recht en vrede komen.Maak ons vandaag nog bondgenoottot vriend van hen die zijn in nood,wie alles is ontnomen.Verlos ons heden van het kwaad,van waanzin die voor brood doorgaat,dat wij ons voor U schamen,en nieuwe wegen leren gaandie leiden tot een nieuw bestaanvan recht en vrede. Amen. 36. (Peter Biesbrouck) 37. Geef ons de vredeDona la pace Signore, a chi confida in te,Dona, dona la pace Signore, dona la paceGeef ons Uw vrede, geef vrede,aan wie op U vertrouwt. Geef ons.Geef ons Uw vrede, geef vrede.Geef ons Uw vrede(Taiz 38. Zolang wij ademhalenschept Gij in ons de krachtom zingend te vertalenwaartoe wij zijn gedacht:elkaar zijn wij gegeventot kleur en samenklank.De lofzang om het levengeeft stem aan onze dank. 39. Zolang wij ademhalenschept Gij in ons de krachtom zingend te vertalenwaartoe wij zijn gedacht:elkaar zijn wij gegeventot kleur en samenklank.De lofzang om het levengeeft stem aan onze dank. 40. Zolang wij ademhalenschept Gij in ons de krachtom zingend te vertalenwaartoe wij zijn gedacht:elkaar zijn wij gegeventot kleur en samenklank.De lofzang om het levengeeft stem aan onze dank. 41. Zolang wij ademhalenschept Gij in ons de krachtom zingend te vertalenwaartoe wij zijn gedacht:elkaar zijn wij gegeventot kleur en samenklank.De lofzang om het levengeeft stem aan onze dank. 42. Zolang wij ademhalenschept Gij in ons de krachtom zingend te vertalenwaartoe wij zijn gedacht:elkaar zijn wij gegeventot kleur en samenklank.De lofzang om het levengeeft stem aan onze dank. 43. Zolang wij ademhalenschept Gij in ons de krachtom zingend te vertalenwaartoe wij zijn gedacht:elkaar zijn wij gegeventot kleur en samenklank.De lofzang om het levengeeft stem aan onze dank.