Wie doet wat als het om onderhoud gaat? - onderhoudt wat(1).pdfOtis liften: Otisline is een centraal...

download Wie doet wat als het om onderhoud gaat? - onderhoudt wat(1).pdfOtis liften: Otisline is een centraal meldpunt voor storingen aan de lift en is 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar

of 15

 • date post

  17-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wie doet wat als het om onderhoud gaat? - onderhoudt wat(1).pdfOtis liften: Otisline is een centraal...

 • R U I M T E O M T E W O N E N

  Wie doet watals het omonderhoud gaat?

 • R U I M T E O M T E W O N E N 3

  Wie onderhoudt wat?

  Een brochure over het onderhoud

 • R U I M T E O M T E W O N E N 5G R O N I N G E R H U I S4

  Inleiding

  Deze brochure besteedt aandacht aan de onderhoudsverplichtingen die gelden

  voor de huurder van een woning bij Woonstichting Groninger Huis en aan de

  onderhoudsverplichtingen van de verhuurder.

  Hoewel wij proberen met deze informatie duidelijkheid te scheppen in een

  moeilijke materie en hebben getracht deze zo volledig mogelijk te maken, is de

  opsomming niet uitputtend en kunnen er daarom geen rechten aan worden

  ontleend.

  Onderhoud huurder

  VOOR REKENING VAN DE HUURDER KOMEN:

  de kleine en dagelijkse reparaties in en om de woning, die zijn omschreven

  in het navolgende overzicht.

  al het onderhoud en de reparaties, ontstaan door nalatigheid, onachtzaam-

  heid of beschadiging door de huurder, huisgenoten of diens bezoekers.

  al het onderhoud en de reparaties, ontstaan ten gevolge van verwaarlozing

  en vervuiling door de huurder.

  het onderhoud van en de reparaties aan, door zittende huurder aange-

  brachte of overgenomen wijzigingen.

 • R U I M T E O M T E W O N E N 7G R O N I N G E R H U I S6

  Onderhoud verhuurder

  Al het overige, dat niet valt onder het hierboven genoemd onderhoud komt

  voor rekening van Woonstichting Groninger Huis. Indien een onderdeel van de

  woning waarvan het klein dagelijks onderhoud voor rekening van de huurder

  komt, zo ernstig versleten is dat de huurder er geen gebruik van kan maken, zal

  Woonstichting Groninger Huis het onderdeel vervangen voor haar rekening,

  tenzij in deze brochure staat aangegeven, dat de huurder tot vervanging moet

  overgaan.

  Schade

  Woonstichting Groninger Huis is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan

  persoon of goederen van de huurder, veroorzaakt door brand, uitstromend

  water, storm, lekkages en dergelijke, tenzij de schade is ontstaan door slecht on-

  derhoud door Woonstichting Groninger Huis.

  De huurder zal ter dekking van de genoemde schades een inboedelverzekering

  moeten afsluiten, die bij dergelijke gebeurtenissen de schade dekt.

  Onderhoudsmeldingen en -klachten

  ONDERHOUDSMELDINGEN EN -KLACHTEN KUNNEN ALS VOLGT AAN

  WOONSTICHTING GRONINGER HUIS WORDEN DOORGEGEVEN:

  Schriftelijk via postbus 7, 9636 ZG Zuidbroek

  Reparatieverzoek formulier via onze website: www.groningerhuis.nl

  E-mail: info@groningerhuis.nl

  Telefonisch via 0598 452525 tijdens de openingstijden (maandag t/m

  vrijdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur).

  Voor noodgevallen is het nummer 24 uur bereikbaar. U wordt dan automatisch

  doorgeschakeld naar de dienstdoende vakman.

  NOODGEVALLEN ZIJN:

  het uitvallen van de centrale verwarmingsinstallatie

  onderbreking van de levering van gas, water en elektra en ernstige lekkages,

  waardoor gevaarlijke situaties ontstaan

  ernstige gebreken aan afvoer en riolering

  schade aan de woning ten gevolge van brand, hevige regenval, storm en in-

  braak

  Glasschade

  Voor het melden van glasschades kunnen huurders rechtstreeks bellen naar

  0800-0244422

 • R U I M T E O M T E W O N E N 9

  Uitstel reparaties

  WOONSTICHTING GRONINGER HUIS KAN BESLUITEN OM REPARATIES UIT TE

  STELLEN, ONDERMEER IN DE NAVOLGENDE GEVALLEN:

  als er plannen voor periodiek en/of planmatig onderhoud in ontwikkeling

  of uitvoering zijn en het uitstel naar het redelijk oordeel van Woonstichting

  Groninger Huis geen ernstige overlast voor de huurder met zich meebrengt.

  als de reparaties in verband met de aard van de werkzaamheden niet

  kunnen worden uitgevoerd in de periode waarin de melding heeft plaatsge

  vonden.

  Geschillen

  Indien de onderhoudsmelding of -klacht naar de mening van de huurder niet

  goed is afgehandeld, meld hij dit schriftelijk aan Woonstichting Groninger Huis

  In het geval daarna geen overeenstemming met Woonstichting Groninger

  Huis wordt bereikt, kan de huurder zich schriftelijk wenden tot het bestuur van

  Woonstichting Groninger Huis met duidelijke vermelding dat het hier een her-

  haalde klacht betreft. Het bestuur zal dan een uitspraak doen over de klacht.

  Indien de huurder zich niet kan neerleggen bij de beslissing van het bestuur

  kan hij een beroep doen op de Geschillen commissie van Woonstichting Gro-

  ninger Huis

  G R O N I N G E R H U I S8

  Liftstoring

  Otis liften: Otisline is een centraal meldpunt voor storingen aan de lift en is 24

  uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar via het gratis telefoonnummer:

  (0800) 0224752

  Kone Liften: Kone heeft een servicenummer voor storingen aan de lift en is 24

  uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar via het telefoonnummer:

  (0900) 22 555 66

  Vernielingen

  Bij vernielingen aan de woning door derden dient de huurder dit direct te mel-

  den aan Woonstichting Groninger Huis, aangifte te doen bij de politie en daar-

  van een procesverbaal te laten opmaken.

  De aangebrachte schade aan de woning komt ten laste van de verhuurder, voor

  zover de dader niet bekend is en voor zover de huurder van deze vernieling

  geen verwijt valt te maken.

  Als de dader wel bekend is, zal deze de vernieling(en) moeten vergoeden.

  Overige aangebrachte schade, bijvoorbeeld aan persoon of goederen van huur-

  der, wordt door Woonstichting Groninger Huis niet vergoed.

 • R U I M T E O M T E W O N E N 11

  Onstoppingsfonds

  U kunt voor de werkzaamheden van de ontstoppingsdienst, die voor uw reke-

  ning zijn, deelnemen in het ontstoppingsfonds 2,30 per maand (prijspeil-

  datum 1 januari 2009).

  Wanneer u geen deelnemer bent aan het ontstoppingsfonds en toch de

  ontstoppingsdienst moet laten komen, kunt u worden geholpen, wanneer u

  zich direct bij aankomst van de monteur als deelnemer opgeeft. De monteur

  heeft daarvoor een formulier bij zich.

  Uiteraard geldt dit dus alleen voor ontstoppingen die voor rekening van de

  huurder zijn.

  Woonstichting Groninger Huis behoudt zich het recht voor om de bedragen

  voor servicefonds en ontstoppingsfonds jaarlijks aan te passen met de percen-

  tages van kostenstijging van lonen en materialen.

  Het lidmaatschap voor zowel het servicefonds en het ontstoppingsfonds geldt

  voor minimaal n jaar en wordt telkens voor een periode van n jaar ver-

  lengd.

  Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een

  maand.

  G R O N I N G E R H U I S10

  Overzicht

  In het hierna volgend overzicht is in de eerste kolom aangegeven wanneer het

  onderhoud voor rekening is van Woonstichting Groninger Huis.

  In de tweede kolom is aangegeven, wanneer het werkzaamheden betreffen die

  voor rekening van de huurder zijn. De werkzaamheden in de derde en vierde

  kolom vallen onder respectievelijk het servicefonds en het ontstoppingsfonds.

  Servicefonds

  Deze kolom betreft een aantal algemene werkzaamheden die voor rekening van

  de huurder komen.

  Tegen betaling van 3,40 per maand (prijspeildatum 1 januari 2009) kunt u zich

  er van verzekeren, dat de onder deze kolom aangegeven werkzaamheden bij

  melding worden uitgevoerd door Woonstichting Groninger Huis.

 • R U I M T E O M T E W O N E N 13

  Kastscharnieren

  Kastplanksteunen

  Kastlegborden

  Kastroeden/roedehouders

  Kastkantschuiven

  Kozijnonderhoud

  Leuningen-onderhoud/bevestiging

  Raam-combisluiting

  Raamboompje

  Raamknippen

  Raamscharnieren

  Raam-uitzetijzers

  Klemmende ramen

  Vervangen/reparatie ramen bij uitwaaien

  Regenwater afvoeren onderhoud

  Schuifdeur-onderhoud

  Schuifdeur-schuiven (rollen, wieltjes e.d.)

  Schoorsteen vegen

  Ontluchtings- en ventilatiekanalen vegen

  Raamventilatieroosters schoonhouden

  Rookgasafvoerkap

  Rookgasafvoer vegen

  Schoorsteenkappen

  Schutting plaatsen: toestemming nodig

  Schutting bij woning behorend

  Tuinmuren

  VER

  HU

  UR

  DER

  HU

  UR

  DER

  SER

  VIC

  E FO

  ND

  S

  ON

  ST. F

  ON

  DS

  G R O N I N G E R H U I S12

  Onderhoud voor rekening van huurder/verhuurder

  REPARATIE:

  TIMMERWERK

  Aanrechtscharnieren plus slot

  Aanrechtblad

  Aanrechtblok kitnaden

  Aanrechtlade-geleiders

  Aanrechtschotje

  Binnendeurslot

  Beschadiging aan deuren, ramen, kozijnen e.d.

  Brievenbus in deur of gem. schap. ruimte

  Buitendeursloten

  Dakonderhoud

  Dakgoten onderhoud

  Deursloten en deurscharnieren

  Deurkrukken en schilden

  Deurvastzetters

  Deurstoppen

  Deurknoppen

  Deurbel

  Klemmende deuren

  Vervangen/reparatie bij uitwaaien

  Deur dorpelstrip

  Drooglijnen, steunen en palen

  Garageslot kanteldeur

  Garage overig hang- en sluitwerk kanteldeur

  Grendel

  Kastsloten

  VER

  HU

  UR

  DER

  HU

  UR

  DER

  SER

  VIC

  E FO

  ND

  S

  ON

  ST. F

  ON

  DS

 • R U I M T E O M T E W O N E N 15

  Schilderwerk buiten

  ELEKTRA

  Antennes plaatsen toestemming nodig

  Bedrading elektrische installaties

  Beltrafo

  Beldrukker

  Bel (elektrisch)

  Hoofdzekering in onderhoud bi