Wie ben jij - vernieuwing in de bouw volgens Rob van Wingerden

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Rob van Wingerden is bestuurslid van Vernieuwing Bouw en lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke BAM-groep. In dit boekje kunt u zijn visie op vernieuwing in de bouw lezen

Transcript of Wie ben jij - vernieuwing in de bouw volgens Rob van Wingerden

 • Wie ben jij ?Vernieuwing in de bouw

  volgens Rob van Wingerden

 • Voorwoord 1

  Duurzaamheid noodzaak 2

  Loskomen van een oude situatie 6

  De volgende stap 10

  Van start gaan 14

  Naar een gedeeld doel 18

  Een nieuwe manier van denken (en werken) 22

  Nieuw soort leiderschap 26

  Hoe bereiken we dit? (1) 30

  Hoe bereiken we dit? (2) 34

  Colofon 37

 • VoorwoordToen ik het verhaal Wie ben jij? hoorde van Rob van

  Wingerden was ik onder de indruk. Zijn verhaal draait

  om mensen. Rob verontschuldigt zich soms voor het

  softe gehalte van zijn verhaal, maar dat is nergens voor

  nodig. Het verhaal van Rob laat zien dat samenwerken

  en meer winst maken samen gaan. Rob van Wingerden

  is bestuurslid van Vernieuwing Bouw en lid van de Raad

  van Bestuur van de Koninklijke BAM Groep.

  Als directeur van Vernieuwing Bouw kom ik meer men-

  sen tegen met inspirerende verhalen en interessante

  visies. Daarom heb ik besloten om een aantal van hen

  uit te nodigen hun verhaal vast te leggen. Dit boekje is

  het eerste resultaat. Ik hoop dat u door het verhaal van

  Rob genspireerd wordt om ook in uw eigen omgeving

  vernieuwing door te voeren.

  Jacqueline Schlangen,

  Directeur Vernieuwing Bouw

  1

 • 2

 • Duurzaamheidnoodzaak

  Duurzaamheid noodzakelijk? Jazeker.

  Geen twijfel meer over mogelijk.

  Steeds meer realiseren we ons dat

  onze planeet niet onaantastbaar is.

  Er is geen evenwicht meer tussen

  wat we verbruiken en wat de aarde

  kan produceren.

  3

 • Kijkend over de lange termijn duurzaamheid gaat per

  definitie over de lange termijn zien we de noodzaak

  helder. De wereldbevolking groeit gestaag; in 2040 zul-

  len er 9 miljard mensen zijn, die allemaal zullen willen

  delen in de welvaart. Dat heeft onmiskenbaar gevolgen.

  De elementaire grondstoffen raken op, de aarde

  raakt uitgeput, in grote delen van de wereld

  hebben mensen honger en is er sprake van

  droogte. Die situatie zal niet vanzelf verbe-

  teren, maar juist steeds kwetsbaarder worden.

  De urgentie van duurzaamheid wordt daarmee al-

  leen maar groter.

  Toegespitst op de bouw

  Duurzaamheid is urgent; dat geldt ook voor het voort-

  brengen van de gebouwde omgeving. De bouwende

  partijen raken steeds meer overtuigd van de noodzaak

  ervan. Maar we staan nog voor een enorme opgave:

  om duurzaamheid nog veel uitdrukkelijker gestalte te

  geven; om de streefgetallen die we gesteld hebben, te

  halen. Voor de gebouwde omgeving streven we naar

  energie-neutrale nieuwbouw en naar halvering van het

  energiegebruik in bestaande bouw.

  Ook de economische omstandigheden zijn reden om

  veel duurzamer te gaan denken en handelen. Om ver-

  dere ontwikkelingen in de gebouwde omgeving moge-

  lijk en haalbaar te maken, zullen we veel efficinter

  moeten omgaan met de beschikbare resources. We

  moeten naar in zichzelf sustainable systemen door

  circulair te denken en te doen.

  4

 • Noodzaak n mogelijk

  Het is niet alleen de urgentie die dwingt tot duurzaam

  handelen. Ook de overtuiging: dit moet anders kun-

  nen. Want we beschikken over de tools om het waar

  te maken. Virtueel bouwen bijvoorbeeld, waarmee we

  verschillende disciplines aan elkaar kunnen koppelen,

  stelt ons in staat nieuwe wegen te bewandelen. Duur-

  zame gebiedsontwikkeling is niet alleen noodzaak, het

  is mgelijk.

  5

 • 6

 • Loskomen van een oude situatie

  Kiezen voor integraal denken en voor

  de langere termijn. Dat betekent een

  andere manier van kijken en doen.

  Want zaken integraal aanpakken heb-

  ben we door de jaren heen afgeleerd.

  We werken in een multi-monocultuur

  en bereiken suboptimale resultaten.

  Onze focus is gericht op de korte

  termijn.

  7

 • Multi-monocultuur

  Waar we mee kampen is een situatie die is ontstaan

  uit de naoorlogse schaarste. Er moest veel gebouwd

  worden in de wederopbouwperiode, veel in korte

  tijd. De grote vraag het denken in kwantiteit - heeft

  specialisatie uitgelokt. Bouwers specialiseerden zich

  op n bepaald gebied, voor n bepaalde fase in het

  project, met als gevolg een sterk gefragmenteerd,

  gefaseerd bouwproces. De roep om snel te bouwen

  veroorzaakte bovendien een focus op de korte termijn,

  vanuit techniek en productie.

  Opgeleid als specialisten

  Al onze opleidingen zijn daar ook op ontwikkeld, we

  worden als specialisten afgeleverd. Want hoe breed

  onze scholing ook begint, naarmate we vorderen moe-

  ten we steeds meer brede kennis laten vallen en spe-

  cialiseren we ons in een bepaald segment. We worden

  monodisciplinair opgeleid. Om vervolgens, als onze

  carrire begint, te bemerken dat er van ons gevraagd

  8

 • Wie duurzaamheid laat meewegen in

  zijn handelen, kiest voor integraal denken,

  op de lange termijn.

  wordt multidisciplinair te werken. Niet verwonderlijk

  dat we al snel complexiteit ervaren!

  Nu en morgen

  Zo is de situatie nu. De markt is aanbod-gestuurd, de

  rol voor de klant ondergeschikt en onduidelijk, de eind-

  gebruiker ver weg. Het resultaat: we werken in een

  multi-monocultuur en bereiken suboptimale resultaten.

  En de menselijke factor, - wie is de man of vrouw met

  wie je werkt, wat zijn zn waarden, kennis en vaardighe-

  den - daar komen we nauwelijks aan toe! De wetgeving,

  de politiek, de rolverdeling in de organisatie van vraag

  en aanbod en de financiering, zijn gent op de huidige

  manier van werken. Gericht op de korte termijn. Terwijl

  de uitdagingen waar we nu voor staan, een zeer lange

  termijn bestrijken, en in onze beleving - steeds com-

  plexer worden en waarbij de eindgebruiker het zelf voor

  het zeggen heeft. Themas die vandaag en morgen de

  boventoon zullen voeren zijn vraagstukken rond de be-

  schikbaarheid van energie, klimaatverandering, schaar-

  ste van grondstoffen, borgen van veiligheid, toenemen-

  de vergrijzing, oplossingen voor mobiliteit en verdeling

  van welvaart. Vraagstukken die alle met elkaar verweven

  zijn en alleen aan te pakken met een langetermijnbena-

  dering. Maar zelfs de politiek heeft de neiging om te veel

  op korte termijn te denken. Binnen vier jaar zijn er

  immers weer (her)verkiezingen.

  9

 • 10

 • De volgende stap

  De volgende stap is samenhang aan-

  brengen. Is de bestaande, gefrag-

  menteerde kennis en kunde beter

  integreren en koppelen aan een lange

  termijnbenadering. Dit vraagt om een

  nieuwe blik: op de positie van de klant,

  op de rolverdeling, op de organisatie

  van vraag en aanbod en op regel-

  geving. Het vraagt om een totaal

  andere manier van denken en doen.

  11

 • Nu nog kiezen we de (unieke) inhoud als vertrekpunt.

  Vervolgens bedenken we een (even uniek) proces om

  deze inhoud vorm te geven. Aan de wie-component be-

  steden we naar verhouding maar heel weinig aandacht.

  Dit komt naar mijn idee allereerst doordat onze affini-

  teit bij de inhoud en kennis ligt. Mensen hebben niet

  voor niets hun opleiding gekozen dicht bij deze inhoud,

  Balans

  Het zijn steeds drie aspecten die bij een bouwopgave

  geregeld moeten worden: de inhoud (wat), het proces

  (hoe), en de onderlinge relaties en verhoudingen (wie).

  De stelling is dat de balans tussen deze drie aspecten

  de mate van succes bepaalt waarin het doel (waarom)

  wordt bereikt. Maar de driehoek is uit balans.

  De vraagstukken van nu en morgen kunnen

  we alleen oplossen door de opgaven in

  samenhang te zien, en over de langere

  termijn. Dit laatste noem ik integralitijd.

  WATINHOUD

  WAAROMDOEL

  RELATIEWIE

  PROCESHOE

  12

 • die vaak niet mensgericht is. Daar komt bij dat we vaak

  in projecten werken. Als het project gereed is, valt de

  projectorganisatie weer uiteen. Investeren in samen-

  werking is dus altijd voor relatief korte tijd en dus niet

  lonend.

  Om inhoud, proces en mens in een juist evenwicht te

  brengen zullen we de menselijke factor meer aandacht

  moeten geven. Teams waarvan de leden elkaars belan-

  gen, interesses, competenties en verwachtingen (voor-

  af) kennen en die goed weten in te zetten, presteren

  bewezen beter!

  13

 • 14

 • Van start gaan

  Hoe kunnen we nieuwe ontwikkelingen

  van start laten gaan? Vanuit de vraag

  Wie ben jij? Met belangen, verwach-

  tingen, interesses, als uitgangspunten,

  en door te sturen op competenties.

  Vanuit de overtuiging dat het voort-

  brengen en beheren van de gebouwde

  omgeving n samenhangend proces

  is.

  15

 • Initiatief

  ASPECTEN

  INTEGRAAL

  LIFE - CYCLE

  PvE Ontwerp Realisatie Gebruik Hergebruik SloopVoorbereiding

  TIJD

  INTEGRALITIJD

  De oplossing: zaken (mens, kunde,

  middelen) weer in verband brengen n op

  langere termijn bezien. Integralitijd in de

  praktijk, te beginnen met wie ben jij.

  16

 • Aanspreken op kennis en kunde

  Met deze uitgangspunten beginnen aan een bouwopgave

  betekent dat niet noodzakelijk n partij de leiding heeft,

  maar dat alle ketenpartners meedoen. Dat zij van elkaar

  weten wat ze wanneer doen, en op welke manier. Door

  de partners aan te spreken op wat zij kunnen, is het

  mogelijk eerder en anders met elkaar van start te gaan.

  Het zal bovendien een gezmenlijke start zijn, waarbij de

  partners allereerst de koppen bij elkaar steken, elkaars

  belangen vaststellen om te komen tot een gedeeld in-

  zicht. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om op basis

  van een gedeeld doel samenhang aan te brengen en de

  aanwezige kennis en kunde optimaal te benutten.

  Van start gaan met de menselijke factor als sleutel is

  kortgezegd de uitkomst. Willen tenminste de vier dimen-

  sies belangen, verwachtingen, interesses en competen-

  ties succesvol zijn en de ruimte krijgen.

  Initiatief

  ASPECTEN

  INTEGRAAL

  LIFE - CYCLE

  PvE Ontwerp Realisatie Gebruik Hergebruik SloopVoorbereiding

  TIJD

  INTEGRALITIJD

  17

 • 18

 • Naar een gedeeld doel

  Behalve het wat, hoe en wie, gaat het

  uiteindelijk om het waarom. Maar

  het lijkt wel of we dat vergeten, of we

  het uiteindelijke doel vergeten. Beter

  gezegd: door de focus van iedereen op

  zijn eigen resultaat, bereiken we veel

  minder dan mogelijk. En dat kunnen

  we ons niet meer permiteren.

  19

 • Het gaat behalve om financile resultaten vaak ook om

  niet-financile resultaten. Zoals resultaten op het ge-

  bied van duurzaamheid, klanttevredenheid en leefbaar-

  heid. Als we de resultaten van een proces zien als een

  taart waarvan iedere deelnemende partij zijn stuk wil,

  dan realiseren we ons dat we heel veel energie steken

  in het verdelen van de taart. Pakt de n een groter

  stuk, dan gaat dat ten koste van de ander. Het kan

  anders.

  Een grotere taart

  Het kan anders door primair energie te steken in het

  vergroten van de taart in plaats van deze te verdelen.

  Ook al blijft het eigen aandeel dan gelijk, het stuk taart

  is in absolute zin groter. Hoe dit aan te pakken?

  Omdat we de wie-factor niet of te weinig inzetten,

  verliezen we ook de waarom-factor uit het oog. Het is

  opmerkelijk dat al onze (kwaliteits)systemen vol staan

  met stroomschemas, procedures en functieprofielen,

  maar dat de menselijke factor niet of nauwelijks aan de

  Inzicht in partijen

  Proc

  esse

  n

  Vraag - AanbodICT-systemen

  Life

  -Cyc

  le

  20

 • orde komt. Die krijgt geen expliciete aandacht in onze

  primaire processen! Daar zit de crux: neem de mense-

  lijke factor als uitgangspunt. Ga eerst met elkaar om de

  tafel, verken elkaars belangen, stel ieders doelen vast.

  Zo werk je toe naar een gedeeld doel en een gezamen-

  lijk resultaat.

  Vanuit de wetenschap van een gedeeld doel, door pro-

  jecten integraal te benaderen, en ze in samenhang te

  zien, vergroten we de taart. Door faalkosten te vermin-

  deren, door te opereren in netwerken, en elkaars ken-

  nis slim te gebruiken. n door innovaties toe te passen.

  Door elkaars kennis te benutten en innova-

  ties toe te passen, vergroten we de taart

  waarvan we allemaal eten. Ieders aandeel

  blijft dan misschien hetzelfde, maar het

  stuk is wel groter.

  21

 • 22

 • Een nieuwe manier van denken (en werken)

  Het bouwproces als n geheel.

  Productiekosten omlaag, verspilling

  omlaag, productkwaliteit en produc-

  tiviteit, en uiteindelijk het bedrijfsre-

  sultaat omhoog. Ketenpartners die

  van elkaar weten wie ze zijn en hoe

  ze werken. Al aan het begin van het

  proces om de tafel. Een ideaalbeeld?

  Werkelijkheid en veel dichterbij dan

  we mogelijk achten.

  23

 • Verspilling omlaag, waarde omhoog

  Geen nieuwe begrippen, geen nieuwe manier van den-

  ken, maar wel actueler dan ooit nu de noodzaak van

  duurzaam bouwen zich opdringt. Lean-management,

  de managementfilosofie, die erop gericht is om ver-

  spillingen te elimineren en daardoor de waarde voor

  de klant te laten stijgen, sluit hierop helemaal aan en

  bestaat al decennia lang. Echter toegepast in de bouw-

  sector is van jongere datum. Lean-planning en metho-

  diek zijn goed toe te passen bij bouwprojecten. Een

  voorbeeld uit de praktijk: door de planning met alle

  partners samen in te vullen, blijkt tijdwinst mogelijk.

  Want iedereen kent elkaars mogelijkheden en maakt

  daar slim gebruik van.

  Productiekosten omlaag, verspilling omlaag,

  waarde, productkwaliteit en productiviteit

  omhoog. Dat kan als we lean-management

  omarmen.

  Standaard, met afwijkingen

  Concentreren we ons niet te veel op de verschillen in

  bouwprojecten? Als we naar de overeenkomsten kij-

  ken, zijn bouwprojecten immers meer hetzelfde dan

  dat ze van elkaar verschillen. De projectongerelateerde

  inhoud is veel groter dan de projectgerelateerde in-

  houd. Een huis is een huis. Er zit altijd een voordeur

  in. Het heeft ramen en een dak. Het bouwproces is

  steeds ongeveer hetzelfde. Er zijn al concepten, zoals

  het zogenoemde W&R-concept, die daarvan uitgaan.

  24

 • Alles wat standaard is, wordt standaard gemaakt, met

  steeds dezelfde partners, volgens dezelfde processen.

  Zo ontstaat een huis waaraan steeds opnieuw gerefe-

  reerd kan worden. Een basis waarmee een nieuw, uniek

  model kan ontstaan. Belangrijk is dat de consument

  zijn individuele wensen wel ingevuld wil zien. Binnen dit

  concept werken co-makers al twintig jaar samen.

  Efficint

  Werken met dezelfde groep mensen, met vastgestelde

  processen levert veel efficintere bouwprojecten op.

  Want de co-makers kennen elkaar, hebben al uitgekris-

  talliseerd hoe zij er afzonderlijk instaan en hebben met

  elkaar de gedeelde waarden helder gekregen. Daardoor

  zijn gedragregels overbodig. Zelfs verstoringen vormen

  geen probleem. Ze werken met bezieling en overtuiging

  naar n doel toe.

  In de praktijk komen alle co-makers elke zes weken bij

  elkaar. Ze praten niet meer over bouwprojecten maar

  over bouwstromen. Elke bouwstroom omvat een aantal

  projecten. De vraag is steeds: hoe kunnen we de bouw-

  stroom verbeteren, dus minder verspillen en efficint

  werken? En niet: hoe kunnen we het project verbete-

  ren? Een belangrijk aspect van deze manier van werken

  is het sterke, zelfcorrigerende vermogen van de groep.

  Bovendien kunnen innovaties makkelijker tot stand ko-

  men en doorgevoerd worden.

  25

 • 26

 • Nieuw soort leiderschap

  Deze manier van denken en werken

  lukt alleen als we in staat zijn goed om

  te gaan met de samenhang der dingen

  in een langer tijdsperspectief.

  27

 • Hoe komen we verder?

  We komen in het bouwproces alleen vooruit als we al-

  lemaal tegelijk een stap zetten. Roep hierbij het oud-

  Hollandse kinderspel in gedachten waarbij een groep

  kinderen op twee lange latten achter elkaar staat.

  Iedereen moet tegelijk een stap zetten om vooruit te

  komen. Daarom is verandering in onze sector zo lastig.

  Er is geen n partij die de benodigde vernieuwing tot

  stand kan brengen. En de vraag daarbij is: wie heeft de

  regie? Is dat degene die vooraan op de latten staat? Die

  wel ziet waar we heen moeten, maar niet wat er in de

  groep gebeurt. Is het degene die achteraan staat? Die

  kan goed zien wat er in de groep gebeurt, maar ziet niet

  waar we heen gaan. Of is het degene die naast de groep

  staat. De persoon die de groep goed kan overzien n

  kan zien waar we heen gaan? Maar die voelt weer niet

  wat er in de groep gebeurt.

  28

 • Geen leider per definitie

  Geen van allen is per definitie de beste leider. Daar gaat

  het bij het nieuwe leiderschap ook niet om. Het gaat er

  niet om wie het grootst is of het meest te zeggen heeft.

  Degene die de regie krijgt is degene die het slimst de

  in een netwerk aanwezige kennis en kunde weet te mo-

  biliseren.

  Voor deze werkwijze is een ander soort

  leiderschap nodig. Hierin is niet n partij

  leidend. Het gaat ook niet meer om de plaats

  in de hirarchische keten. We gaan toe naar

  slim opereren in netwerken, intern en extern.

  Leiderschap is niet meer proberen positie te verwerven

  in een hirarchische keten. Het nieuwe leiderschap is

  slim weten te opereren in netwerken, zowel intern als

  extern.

  29

 • 30

 • Door te experimenteren, door meer en

  beter gebruik te maken van de poten-

  tie in de sector, maken we de omslag

  die nodig is. Letterlijk en guurlijk is er

  meer ruimte nodig om nieuwe, conven-

  tionele dingen te proberen.

  31

  Hoe bereiken we dit?

 • Opdracht aan de markt

  Om een goed antwoord te krijgen, moet je de goede

  vraag stellen. Een opdrachtgever met een uitdagende,

  slimme vraag aan de markt, ontlokt even slimme ant-

  woorden. Dat is inmiddels de ervaring. Een goede vraag

  is essentieel om de dynamiek op gang te brengen die

  nodig is om vernieuwing te bewerkstelligen.

  De overheid bouwt ervaring op met Privaat-Publieke

  Samenwerking (PPS), waarin de markt vrijheid krijgt

  om naar eigen inzicht de inhoud van een project vorm

  te geven. Vrijheid om denk- en innovatiekracht in te

  zetten.

  Hoe bereiken we dit? Het begint met de

  overtuiging dat het anders kan.

  32

 • Een voorbeeld. De vraag aan de markt om op een be-

  stek te offreren voor een ziekenhuis is n. De markt

  uitlokken met de vraag naar een faciliteit waar pati-

  enten geopereerd en verzorgd kunnen worden, is een

  totaal andere. Dit vergt een locatie, een gebouw met

  onderhoud, energie, catering, beveiliging, en patin-

  tenvervoer voor de komende dertig jaar. Een dergelijke

  vraag, om niet alleen te ontwerpen en te bouwen, maar

  ook over onderhoud en financiering na te denken voor

  de lange termijn, lokt inventiviteit uit. Marktpartijen

  worden zo al vroeg bij een project betrokken en boven-

  dien gevraagd te denken over het geheel en hun kennis

  vroegtijdig optimaal te integreren, in plaats van alleen

  een eigen onderdeel.

  33

 • Vanuit de overtuiging dat het elke dag beter kan met

  de eindgebruiker in het vizier! Een belangrijk inzicht

  hierbij is dat we ons niet mono-disciplinair moeten or-

  ganiseren maar multi-disciplinair! In analogie met het

  oud-Hollandse kinderspel. Hier is overtuiging, leider-

  schap en daadkracht voor nodig. Met mensen die dit

  zien, die ermee aan de gang willen en kunnen gaan.

  Een koplopersgroep van gelijkgestemden, die succes-

  sen boeken en zo weer anderen aantrekken die ermee

  verder gaan.

  Overtuiging en durf is een vereiste. Mensen laten zich

  niet een-twee-drie overhalen om anders te gaan den-

  ken en doen. Zonder overtuiging reageren ze misschien

  aanvankelijk positief, maar vinden ook al snel een re-

  den waarom het hn niet past. Durf is nodig. Er ont-

  staat altijd weerstand bij echte verandering.

  Hoe bereiken we dit? (2)

  34

 • Het is een mooi verhaal,

  maar het is zo moeilijk, want ...

  We zijn altijd geneigd de negatieve kant te benadruk-

  ken. Stel niet de vraag waarom kan dit niet, maar waar-

  om kan het wel.

  Het is geschikt voor woningbouw,

  maar wij doen civiele bouw en

  dat is heel anders ...

  Bij ons werkt het allemaal anders en is het dus niet

  bruikbaar. Zoek niet naar de verschillen maar naar de

  overeenkomsten.

  We doen het al ...

  Niemand doet het al volledig. Zeggen dat je het al doet,

  maakt je blind voor de kansen die er nog liggen. Kijk

  waarvan je nog kunt leren en dat is nog heel veel!

  Goed idee, maar dan moeten de

  andere ketenpartners eerst

  beginnen, de wetgeving moet worden aan-

  gepast en de klant moet eerst veranderen ...

  Maar als iedereen zij is, wie is wij dan? Iemand moet

  beginnen. Je moet een kopgroep vormen van gelijkge-

  stemden. Als je er in gelooft dan kom je over de hinder-

  nissen heen!

  We maken het onderscheidende verschil door

  beter gebruik te maken van de aanwezige

  potentie. Met de menselijke factor als sleutel.

  Hoe bereiken we dit? (2) maar het is zo moeilijk, want ...

  Het is een mooi verhaal,

  maar het is zo moeilijk, want ...

  Het is een mooi verhaal,

  maar het is zo moeilijk, want ...

  maar wij doen civiele bouw en

  Het is geschikt voor woningbouw,

  maar wij doen civiele bouw en maar wij doen civiele bouw en

  We doen het al ... We doen het al ... We doen het al ...

  andere ketenpartners eerst

  Goed idee, maar dan moeten de

  andere ketenpartners eerst andere ketenpartners eerst

  35

 • ColofonUitgave

  Vernieuwing Bouw

  Vormgeving

  Studio Steenbergen, bno

  Drukwerk

  Impressed druk en print

  Tekst

  Dialoog tekstbureau, Carla van den Bergen

  Fotografie

  Shutterstock

  Henk Snaterse

  Oplage

  500

  Vernieuwing Bouw

  Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer

  Postbus 662, 2700 AR Zoetermeer

  www.vernieuwingbouw.nl

  [email protected]

  @vernieuwingbouw

  Partners Vernieuwing Bouw

  www.youtube.com/vernieuwingbouw

  www.vernieuwingbouw.nl www.vernieuwingbouw.nl

  [email protected]

  37

 • Rob van Wingerden (1961) is sinds januari 2010

  bestuurslid van Vernieuwing Bouw en heeft een

  scherpe visie op vernieuwing in de bouw. Gedurende

  zijn loopbaan deed hij op veel plaatsen ervaring met

  de bouwsector op, waardoor hij ervaringsdeskundige

  genoemd kan worden. In mei 2008 werd hij lid van

  de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep. Hij

  trad na zijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft

  in 1988 in dienst bij BAM (HBM, n van de rechts-

  voorgangers van Koninklijke BAM Groep). Bij BAM

  bekleedde hij verschillende functies bij diver-

  se disciplines in binnen- en buitenland (bagger,

  utiliteitsbouw, vastgoed en woningbouw) zoals

  projectvoorbereider, projectleider, business develop-

  ment manager, area manager, regiodirecteur en

  directeur van werkmaatschappijen. Naast zijn

  werkzaamheden heeft hij zijn MBA in Twente cum

  laude behaald en een Harvard programma gevolgd.