Whitepaper "Meer zicht op risico's voor expats en internationaal mobiele werknemers"| Aon NL

8
Whitepaper Meer zicht op risico’s voor expats en internationaal mobiele werknemers September 2011 Whitepaper Zowel nationale als internationale bedrijven sturen steeds vaker medewerkers naar risicovolle landen in Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Niet alleen expats, die langere tijd in het buitenland verblijven, maar ook zakenreizigers, die op incidentele basis naar het buitenland gaan. Het is daarom van belang dat bedrijven een veiligheidsprotocol voorhanden hebben voor deze werknemers. De ervaring leert echter dat zo’n protocol niet vaak voorhanden is. Daardoor kunnen bedrijven niet adequaat reageren op een crisissituatie. Uit onderzoeken die Aon heeft uitgevoerd, blijkt dat de wereld er de afgelopen periode niet veiliger op is geworden. Dat vraagt om aanpassingen van zowel werkgever als werknemer. Verder komt naar voren dat niet alleen het type internationaal mobiele werknemer verandert, maar ook de duur en het type uitzending. In deze whitepaper geeft Aon Hewitt antwoord op de vraag hoe bedrijven, universiteiten en non-profit organisaties om moeten gaan met hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid en het welzijn van expatriates en internationaal mobiele werknemers. Inhoud: 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingen 2 3 Probleemstelling 4 4 Oplossing van probleem 4 5 Aanbevelingen 5 6 Conclusie 7 Meer zicht op risico’s voor expats en internationaal mobiele werknemers September 2011

description

Bedrijven sturen steeds vaker medewerkers naar risicovolle landen in Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Het is niet alleen voor expats, maar ook voor zakenreizigers belangrijk dat er een veiligheidsprotorcol beschikbaar is. De ervaring leert vaak dat deze er niet is, waardoor bedrijven niet adequaat reageren op een crisissituatie. In deze whitepaper geeft Aon Hewitt antwoord op de vragen hoe bedrijven, universiteiten en non-profit organisaties om moeten gaan met hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid en het welzijn van expatriates en internationaal mobiele werknemers.

Transcript of Whitepaper "Meer zicht op risico's voor expats en internationaal mobiele werknemers"| Aon NL

Page 1: Whitepaper "Meer zicht op risico's voor expats en internationaal mobiele werknemers"| Aon NL

Whitepaper Meer zicht op risico’s voor expats en internationaal mobiele werknemers September 2011

Whitepaper

Zowel nationale als internationale bedrijven sturen steeds vaker medewerkers naar risicovolle landen in Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Niet alleen expats, die langere tijd in het buitenland verblijven, maar ook zakenreizigers, die op incidentele basis naar het buitenland gaan. Het is daarom van belang dat bedrijven een veiligheidsprotocol voorhanden hebben voor deze werknemers. De ervaring leert echter dat zo’n protocol niet vaak voorhanden is. Daardoor kunnen bedrijven niet adequaat reageren op een crisissituatie.

Uit onderzoeken die Aon heeft uitgevoerd, blijkt dat de wereld er de afgelopen periode niet veiliger op is geworden. Dat vraagt om aanpassingen van zowel werkgever als werknemer. Verder komt naar voren dat niet alleen het type internationaal mobiele werknemer verandert, maar ook de duur en het type uitzending.

In deze whitepaper geeft Aon Hewitt antwoord op de vraag hoe bedrijven, universiteiten en non-profit organisaties om moeten gaan met hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid en het welzijn van expatriates en internationaal mobiele werknemers.

Inhoud:

1 Inleiding 2

2 Ontwikkelingen 2

3 Probleemstelling 4

4 Oplossing van probleem 4

5 Aanbevelingen 5

6 Conclusie 7

Meer zicht op risico’s voor expats en internationaal mobiele werknemers

September 2011

Page 2: Whitepaper "Meer zicht op risico's voor expats en internationaal mobiele werknemers"| Aon NL

Whitepaper Meer zicht op risico’s voor expats en internationaal mobiele werknemers September 2011

2

1 InleidingTe midden van groeiende internationalisering sturen bedrijven steeds vaker medewerkers naar het buitenland.

Soms voor enkele jaren, maar steeds vaker ook voor kortere perioden. Tegelijk is de veiligheid in de wereld

er de afgelopen jaren niet groter op geworden. Dat betekent dat bedrijven en hun internationaal mobiele

werknemers steeds meer bloot komen te staan aan risico’s.

Het is de vraag in hoeverre bedrijven zich bewust zijn van deze risico’s en weten welke maatregelen ze moeten

nemen. Uit onderzoek van Aon blijkt dat veel ondernemingen niet goed zicht hebben op de financiële

gevolgen van eventuele calamiteiten, zoals ontvoeringen en natuurrampen zoals de aswolk en de tsunami.

Daarnaast zijn de verzekeringen en de mogelijke persoonlijke schade die hun expats en zakenreizigers kunnen

oplopen vaak niet goed op elkaar afgestemd.

Het is daarom van groot belang dat de betrokken bedrijven in het bezit zijn van een veiligheidsprotocol.

Concreet betekent dit onder meer dat zij en de expats zelf op de hoogte moeten zijn van de meest actuele

ontwikkelingen in een land, zodat ze later niet voor verrassingen komen te staan. Het betekent ook dat

de global mobility managers, risk & insurance managers en HR-directors binnen een onderneming meer

verantwoordelijkheden krijgen. Zij coördineren niet alleen, maar krijgen ook te maken met zaken als veiligheid

en risicomanagement.

De toenemende mobiliteit en groeiende risico’s betekenen ook dat aan de internationaal mobiele werknemers

zelf de nodige eisen mogen worden gesteld. Zij moeten niet alleen goed geschoold zijn maar ook over

de nodige ervaring beschikken. Een ongeluk zit in een klein hoekje en juist op zo’n moment kan ervaring

het verschil maken. Een goede voorbereiding in de vorm van training is aan te bevelen. Een bedrijf moet

daarnaast goed weten welke risico’s aan een reis kleven.

Het opstellen van een veiligheidsprotocol is geen eenvoudige opgave en niet alle bedrijven beschikken over

de benodigde kennis. Voor deze ondernemingen is het raadzaam om de hulp in te roepen van externe

adviseurs. Groeiende internationalisering, toenemende onrust in de wereld en het stijgende aantal expats

onderstrepen het belang van een gedegen voorbereiding tot uitzending en dus ook van de noodzaak van

het opstellen van zo’n protocol.

2 OntwikkelingenLatijns-Amerikaanse, Aziatische maar vooral Europese bedrijven laten een sterke toename zien van

het aantal expatriates. De reden voor deze toename is dat veel bedrijven expansie zoeken buiten hun

eigen landsgrenzen. Tevens zijn ze op zoek naar nieuwe afzetgebieden en goedkopere productie- en

kennismogelijkheden. Aan de andere kant zien wij ook dat een aantal multinationale bedrijven een daling

vertoont in het aantal expatriates, omdat deze ondernemingen steeds vaker gebruik maken van lokaal

geschoolde werknemers. Uiteraard is het van belang om deze lokaal geworven medewerkers te begeleiden

in de opstartfase.

Om deze periode zo effectief mogelijk in te vullen, maken deze bedrijven gebruik van eigen werknemers

dat voor een korte periode (maximaal één jaar) wordt uitgezonden. Deze groep medewerkers, zaken-/

projectreizigers genoemd, beschikken over specifieke kennis en zijn flexibel inzetbaar.

Page 3: Whitepaper "Meer zicht op risico's voor expats en internationaal mobiele werknemers"| Aon NL

Whitepaper Meer zicht op risico’s voor expats en internationaal mobiele werknemers September 2011

3

Risico’sDe meest belangrijke risico’s bij internationale mobiliteit zijn:

• terrorisme;

• kidnap voor losgeld;

- de laatste zes jaar is het aantal ontvoeringen verdubbeld

- 10.000 per jaar, waarvan 10% zakelijke reizigers

• criminaliteit;

• burgeropstanden en burgeroorlogen;

• verkeersongevallen;

• medische risico’s.

Verplichtingen werkgeversWerkgevers hebben een aantal verplichtingen waaraan ze moeten voldoen als ze expats in dienst hebben

of medewerkers die op incidentele basis naar het buitenland gaan. Zo moeten ze:

• Werknemers informeren over de risico’s van internationale mobiliteit (reizen) en vooraf de veiligheid

beoordelen van operationele locaties.

• Voor voldoende informatie zorgen over risico’s, veiligheid en advies en training geven aan de

medewerkers die naar risicovolle gebieden worden uitgezonden.

• Werknemers voorbereiden op internationale mobiliteit en een travelrisk protocol voorhanden hebben.

• Procedures opstellen voor de aanpak van reisgerelateerde incidenten.

• Een behoorlijke verzekering afsluiten die dekking biedt voor schade van de werknemers (art. 7:611 BW).

Organisaties hebben meer dan voorheen een zorgplicht om hun werknemers te beschermen bij

zakenreizen. De risico’s waarmee deze werknemers worden geconfronteerd, zijn sterk verhoogd en

variëren van medische problemen en het uitvallen van transportverbindingen door natuurrampen, tot

ernstige bedreigingen van de veiligheid en imagoschade.

Nieuw type opdrachtenOp het gebied van werken met expats zijn enkele veranderingen gaande. Aon Hewitt constateert de

volgende nieuwe ontwikkelingen:

• Kortetermijnuitzendingen en projectmatige uitzendingen zijn in sterke mate aan het opkomen. Deze

specifieke groep medewerkers kan echter ook worden ingezet om problemen op te lossen die lokale

medewerkers niet kunnen oplossen. Andere redenen zijn uit kostenoogpunt of familieverplichtingen.

• Langetermijnuitzendingen van gemiddeld vijf jaar worden ingekort tot maximaal drie jaar. Bedrijven

zoeken steeds vaker een lokale oplossing voor uitzendingen die langer dan vijf jaar dreigen te duren.

• Meer verschillende nationaliteiten behoren tot de groep internationaal mobiele werknemers en het

aantal intraregionale uitzendingen neemt toe.

• Gezinssamenstellingen veranderen met meer duo-inkomenssituaties, meer vrouwelijke expats en een

toename van single werknemers.

Page 4: Whitepaper "Meer zicht op risico's voor expats en internationaal mobiele werknemers"| Aon NL

Whitepaper Meer zicht op risico’s voor expats en internationaal mobiele werknemers September 2011

4

Nieuw type expat: expatriateBij het opkomen van nieuwe markten in Zuid-Amerika, Afrika en Azië ontstaat er een nieuw soort

internationaal mobiele werknemer: expatriates; werknemers die van project A naar project B gaan en van

B naar C. Deze werknemers kunnen niet worden gezien als de traditionele expats die gedurende drie tot

vijf jaar op één vaste plek verblijven, maar meer als de nieuwe internationale nomaden. Ze moeten ook niet

verward worden met zakenreizigers die voor een incidentele klus de grens over moeten. Steeds meer

multinationale bedrijven maken gebruik van deze nieuwe groep. De belangrijkste eigenschappen van deze

groep zijn:

• flexibel inzetbaar van project naar project;

• heeft geen vaste verblijf- of standplaats (home base);

• kan snel en effectief wereldwijd worden ingezet;

• is geen standaard expat;

• is tussen de 25-35 jaar;

• spreekt verschillende talen;

• is avontuurlijk en zeer gemotiveerd om de wereld te ontdekken;

• maakt gebruik van verschillende vormen van sociale media (internet gedreven).

3 ProbleemstellingWat opvalt, is dat op sociale media vaak wordt gesproken over de business opportunities die vanuit

internationale expansie te behalen zijn. Waar het bedrijfsleven onvoldoende bij stil staat, zijn de gevaren

die internationaal reizen met zich meebrengt. Een werkgever kan denken dat een verzekering meer dan

voldoende is. Echter, in een levensbedreigende crisissituatie ontstaan er andere krachten die een negatieve

invloed hebben op het beslisproces. Wie draagt dan welke verantwoordelijkheid en wie krijgt dan de regie?

Zonder de juiste protocollen ligt de aansprakelijkheid volledig bij de werkgever, die te maken kan krijgen met

negatieve financiële consequenties alsmede ernstige merk- en reputatieschade.

Onvoldoende aandacht voor medische en persoonlijke veiligheidAls werknemers over de hele wereld reizen, worden ze blootgesteld aan meerdere medische- en

veiligheidsrisico’s, veroorzaakt door mens of natuur. De impact kan variëren van een klein ongemak tot

een incident met een ernstige verwonding of dodelijke afloop. Uit het onderzoek van Aon is gebleken dat

bedrijven in onvoldoende mate beschikken over een global mobility plan om hun internationaal mobiele

medewerkers te beschermen, risico’s te beheersen en te reageren op incidenten.

Onvoldoende aandacht voor Expatriate Risk ManagementBedrijven geven aan onvoldoende inzichtelijk te hebben wat de financiële gevolgen zijn bij calamiteiten

in het buitenland. Daarnaast blijkt dat compliance steeds vaker onvoldoende in kaart is gebracht en dat

internationale verzekeringsproducten als medische dekking, ongevallen, zakenreis- en persoonlijkeschade

onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Dat maakt dat de rol van de global mobility manager de aankomende

jaren sterk zal gaan veranderen. Naast de coördinerende taak wordt de taak van de global mobility manager

uitgebreid met veiligheid en risicobeheersing. Of te wel: ‘Expatriate Risk Management’.

4 Oplossing van probleemVoor de werkgever is het van belang dat die een gedetailleerde Travel Risk Analysis uitvoert om zo volledig

te begrijpen en te beoordelen hoe de organisatie omgaat met de risico’s van internationaal reizen. Is er

Page 5: Whitepaper "Meer zicht op risico's voor expats en internationaal mobiele werknemers"| Aon NL

Whitepaper Meer zicht op risico’s voor expats en internationaal mobiele werknemers September 2011

5

een risicobeleid voorhanden? Wat is hierin het bestaande beleid en wat is de procedure aangaande

crisisbeheersing en planning? Welke verzekeringsprogramma’s zijn momenteel voorhanden?

Belangrijk hierbij is dat de relevante belanghebbenden, zoals de risk & insurancemanager, HR-director,

operations director, security director en andere senior executives gezamenlijk een duidelijk inzicht krijgen

welk risicoprofiel van toepassing is op hun internationaal mobiele werknemers. Deze groep werknemers

dient men te splitsen in langetermijnuitzendingen en kortetermijnuitzendingen.

Een sluitend risicoprofiel moet te evalueren zijn en moet in ieder geval de volgende elementen bevatten:

• Reisprofiel: het vastleggen van gedetailleerde informatie over de omvang van de reizigers. Wat is hun

ervaring, welke reispatronen zijn erop van toepassing en wat is de ervaring bij het reizen naar bekende,

‘normale’ bestemmingen en bestemmingen met een verhoogd risico.

• Reisprocedures: het maken van een evaluatie van bestaande reisprocedures, crisisbeheersingsplannen,

crisiscommunicatieplannen, medische bedrijfsprocessen en beveiligingsmechanismen. Maar ook een

evaluatie van de rolverdeling en verantwoordelijkheden.

• Verzekeringen en third party review: welke regelingen heeft de werkgever afgenomen ten aanzien van

business travel, ongevallen, persoonlijke ongevallen, aansprakelijkheid, kidnap & ransom, afpersing

en mogelijk andere aanverwante verzekeringen? Zijn er lopende overeenkomsten en regelingen met

medische instanties en Security Response-agentschappen of andere partijen en wat is de samenhang

tussen deze regelingen en partijen?

5 AanbevelingenTijdens de recente gebeurtenissen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten heeft Aon Hewitt organisaties

bijgestaan met evacuaties, crisisbeheersing en strategische besluitvorming. Vanuit dit inzicht is een aantal

belangrijke ontwikkelingen vastgesteld op het gebied van internationale mobiliteit.

Onze ervaring op het gebied van internationale mobiliteit leert dat werkgevers preventie en veiligheid

niet altijd als hoogste prioriteit ervaren. Ook de internationaal mobiele werknemer is zich er onvoldoende

van bewust welke risico’s verbonden zijn aan een internationale korte- of langetermijnuitzending. De

veiligheid in de wereld verandert ongemerkt. Waar het eerst veilig leek te zijn, kan de situatie zomaar

omslaan. Werkgevers en werknemers dienen zich bewust te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan

internationaal reizen. Daarnaast is het voor de werkgever van belang dat hij zijn verantwoordelijkheid

neemt voor het welzijn en de veiligheid van zijn uitgezonden werknemers. De werknemer verwacht

immers in een crisissituatie professionele hulp van zijn werkgever. Het niet kunnen voldoen aan deze

verwachtingen schaadt het imago van het bedrijf en zorgt voor een negatieve beeldvorming met mogelijk

ernstige financiële gevolgen voor de werkgever en/of de werknemer.

Travel risk analysis

Awareness Risk managed travel

Incident management

Page 6: Whitepaper "Meer zicht op risico's voor expats en internationaal mobiele werknemers"| Aon NL

Whitepaper Meer zicht op risico’s voor expats en internationaal mobiele werknemers September 2011

6

Belangrijke uitgangspunten die in ieder geval bekend en geregeld moeten zijn, zijn te verdelen in drie fases:

Anticipatiefase Het samenstellen van een ‘travel managementstrategie’ op basis van landenanalyses en het samenstellen van

een intern risicoproces, zoals:

• Het voorbereiden en beschermen van een werknemer op zijn reis naar risicovolle landen. Zorg dat de

werknemers die worden uitgezonden naar een ander land, opgeleid en ervaren zijn. Bij veiligheid komt

het aan op veel kleine beslissingen. Vaak worden deze genomen op basis van individuele ervaringen, of

het gebrek daaraan.

• Het constant monitoren van de lokale en wereldwijde risico’s zodat medewerkers vooraf op de hoogte zijn

van mogelijke gevaren.

• Het aanwezig hebben en vooral up-to-date houden van veiligheidsprocedures op het moment dat het mis

zou kunnen gaan door binnenlandse onrust, kidnapping, terrorisme of bij ongevallen.

• Het creëren van een veiligheids- en verzekeringsplan dat direct in werking treedt bij een calamiteit.

Dit zorgt niet alleen voor een vermindering van de risico’s, maar ook van de aansprakelijkheid van de

werkgever.

Preventiefase• Zorg altijd voor goede, actuele informatie. Dit geldt voor zowel de werknemers in het veld, als voor de

werknemers op het hoofdkantoor. Informatie uit publieke bronnen als televisienieuws, newswires en

sociale media is van onschatbare waarde, evenals uit gespecialiseerde bronnen zoals veiligheidsanalyses

van gespecialiseerde organisaties.

• Maak uw risico’s inzichtelijk. Werk van uur tot uur samen met de mensen in het veld om vast te stellen

welk soort risico’s voor het bedrijf acceptabel zijn. Mogen werknemers bijvoorbeeld proberen het

vliegveld te bereiken of moeten zij absoluut in hun accommodatie blijven?

• Het verzorgen van veiligheidstrainingen voorafgaand aan de zakenreis. Dit kan bijvoorbeeld via een

online module.

• Het afsluiten van een dekkende medische- en/of zakenreisverzekering met ongevallendekking plus een

volledige molest clausule.

Page 7: Whitepaper "Meer zicht op risico's voor expats en internationaal mobiele werknemers"| Aon NL

Whitepaper Meer zicht op risico’s voor expats en internationaal mobiele werknemers September 2011

7

Reactiefase Wanneer er daadwerkelijk iets gebeurt, is het voor werkgevers van belang snel te handelen en de regie in

handen te nemen. De uiteindelijke beslissing om te evacueren ligt bij het hoofdkantoor. Het individu in

het veld verliest al snel overzicht en kan emotioneel betrokken raken. Laat de uiteindelijke beslissing om

te gaan of te blijven over aan iemand die niet situationeel betrokken is. Het is van groot belang dat in het

eerste uur van een crisis de juiste beslissing wordt genomen.

De werkgever zou zich altijd moeten laten informeren door een extern crisisteam als er onvoldoende interne

kennis van zaken is. Laat u desgewenst professioneel ondersteunen bij het opstellen van risicoprogramma’s,

evacuatieprogramma’s en pre-deployment informatie. Dit maakt dat de veiligheidsaspecten van

internationaal reizen altijd om maatwerk vragen en waarin de werkgever zich geen standaardoplossingen

kan veroorloven.

6 ConclusieBedrijven met internationaal mobiele werknemers hebben lang niet altijd goed zicht op de financiële

risico’s die ze in het buitenland lopen. Verder blijkt dat de internationale verzekeringen die ze hebben

lopen en mogelijke persoonlijke schade onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Daardoor kunnen zij en ook

hun expats tijdens een calamiteit voor onaangename verassingen komen te staan.

Het is daarom van groot belang dat de betrokken ondernemingen over een veiligheidsprotocol beschikken.

Ze moeten goed zicht hebben op de risico’s in landen waar de betrokken werknemers naartoe worden

gestuurd en in het bezit zijn van informatie die up-to-date is. Tijdens een calamiteit moet binnen een

organisatie sprake zijn van een heldere taakverdeling. Het besluit tot bijvoorbeeld evacuatie moet op het

hoofdkantoor worden genomen. Door de toegenomen risico’s zullen de verantwoordelijkheden van de

global mobility manager, risk & insurance manager en HR-director toenemen.

Voor bedrijven is het van belang dat zij met ervaren en goed opgeleide werknemers werken die goed

voorbereid op reis gaan en de mogelijke risico’s kennen. Een ongeluk zit in een klein hoekje en een ervaren

medewerker kan in zo’n situatie het verschil maken. De expats op hun beurt mogen er vanuit gaan dat zij

bij hun werkgever ook tijdens een calamiteit in goede handen zijn.

Het opstellen van een veiligheidsprotocol is een ingewikkeld proces waarbij externe hulp noodzakelijk kan

zijn als de benodigde kennis binnen een bedrijf niet voorhanden is. De groeiende internationalisering, de

daarmee gepaard gaande groei van het aantal expatriates en de onrust op diverse plaatsen in de wereld,

onderstrepen de noodzaak tot een veiligheidsprotocol.

Page 8: Whitepaper "Meer zicht op risico's voor expats en internationaal mobiele werknemers"| Aon NL

Whitepaper Meer zicht op risico’s voor expats en internationaal mobiele werknemers September 2011

8

Arno Rietveld

Arno Rietveld is senior consultant van Aon Hewitt Expatriate Services en heeft als

aandachtsgebieden Veiligheid & Employee Benefitsregelingen ten behoeve van

internationale mobiliteit. Hij ondersteunt bedrijven bij het inzichtelijk maken van de

risico’s en het verminderen van de kwetsbaarheden op het vlak van internationale

mobiliteit. Hij begeleidt bedrijven bij het opstellen van risicoprofielen en verzorgt

de inrichting van de internationale employee benefits en veiligheidsregelingen. Hij

is specialist op het gebied van internationale programma’s op de gebieden zorg,

inkomen en veiligheid.

Contact Voor meer informatie over risico’s voor expats en de oplossingen die Aon Hewitt kan

bieden, kunt u contact opnemen met:

Arno Rietveld T. 010 - 448 8217

M. 06 534 203 77

E. [email protected]

Over Aon Hewitt

Aon Hewitt is wereldwijd marktleider in Human Resources Management, Consultancy en

Outsourcing. Het bedrijf adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken

op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent management en daarmee samenhangende

financiële uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert

een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen,

beleggingsbeheer, zorg, beloningen, verzekeringen en talent management. Hiermee verhoogt

Aon Hewitt het rendement op het belangrijkste kapitaal van organisaties: hun medewerkers.

Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 29.000 professionals in 90 landen.

Aon Hewitt is onderdeel van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon Corporation, Chicago,

USA. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en heeft

ruim 59.000 medewerkers. Meer informatie: www.aonhewitt.com.

© 2011 Aon Hewitt

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Hewitt.

6960aa