werkwijzer Randstad Payroll Solutions door Randstad Payroll Solutions dan ook gewoon aangeduid als...

download werkwijzer Randstad Payroll Solutions door Randstad Payroll Solutions dan ook gewoon aangeduid als arbeidsovereenkomst

of 42

 • date post

  02-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of werkwijzer Randstad Payroll Solutions door Randstad Payroll Solutions dan ook gewoon aangeduid als...

 • werkwijzer Randstad Payroll Solutions

  versie 2015

 • Welkom

  U gaat werken via Randstad Payroll Solutions. Wij heten u graag welkom! U treedt in dienst bij Randstad Payroll Solutions en gaat op basis van een arbeidsovereenkomst met Randstad Payroll Solutions aan de slag bij het bedrijf of de instelling van de opdrachtgever. Over de dagelijkse gang van zaken op uw werk overlegt u met de opdrachtgever. Randstad Payroll Solutions is uw werkgever en regelt o.a. uw contractuele en financiële zaken.

  Deze Werkwijzer informeert u over alle zaken die via Randstad Payroll Solutions lopen. Bijvoorbeeld over het uitbetalen van uw salaris, vakantierechten, feestdagen, ziekte en pensioen. Samen met de arbeidsovereenkomst, de CAO voor Uitzendkrachten (van de Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de VPO-Arbeidsvoorwaarden- regeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen vormt deze Werkwijzer de basis van onze arbeidsverhouding.

  Als u na het lezen van deze Werkwijzer nog vragen heeft waar de opdrachtgever u geen antwoord op kan geven, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Achter in deze Werkwijzer vindt u daarvoor de nodige gegevens.

 • inhoud

  1 de arbeidsverhouding 4 – De benaming 4 – VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling

  voor werknemers van Payroll Ondernemingen 5 – Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 6 – Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 6 – Uw rechtspositie 6 – Rechtspositie AOW-gerechtigden 7 – Loondoorbetaling 7 – Proeftijd 8 – Arbeidsomvang 8 – Mijn Randstad 9 – Inschrijving en bevestiging 9 – Identificatieplicht 10

  2 werken bij de opdrachtgever 11 – Leiding en toezicht 11 – Arbeidsomstandigheden 11 – Functionerings- en beoordelingsgesprekken 11 – Einde werkzaamheden bij opdrachtgever 12 – De herplaatsingsprocedure 12 – Wat is passende vervangende arbeid 13 – Bereikbaarheid en beschikbaarheid 13 – Weigering passende vervangende arbeid 14

  3 uw salaris 15 – Brutoloon en loonbelasting 15 – Beloningsregeling 15 – Bevestiging van de detachering 16 – Urenverantwoording 16 – Hoeft u geen urenverantwoording in te vullen? 17 – Salaris ontvangen 17 – Loonspecificatie 18 – Jaaropgave 18

  4 verlof 19 – Vakantie 19 – ADV 19 – Vakantiedagen en ADV-dagen opnemen 20 – Verplichte vakantie en/of ADV 20

 • – Vakantiebijslag 20 – Feestdagen 20 – Buitengewoon verlof en kort verzuim 21 – Zwangerschaps- en bevallingsverlof 21 – Kraamverlof 21 – Adoptieverlof 22 – Ouderschapsverlof 22 – Kortdurend zorgverlof 22 – Langdurend zorgverlof 23 – Vakantiewerkers 23

  5 ziek 25 – Loon bij ziekte 25 – Afspraken met opdrachtgever 25 – Oproepovereenkomst 25 – Ziek melden 26 – Begeleiding bij ziekte 26 – Naleven van voorschriften 26 – Langdurig ziek 27 – Ziek tijdens uw vakantie 27 – Weer beter 28 – Zorgverzekering 28

  6 pensioen 29 – Pensioenregeling Flexsecurity 29 – Pensioenpremie 29 – Pensioenuitkering 29 – Meer informatie over Flexsecurity 30

  7 medezeggenschap 31

  8 klachtenprocedure en procedure voor het melden van misstanden 32 – Klachtenprocedure 32 – Aanname en afhandeling van uw klacht 32 – Vertrouwenspersoon 33 – Procedure voor het melden van ernstige misstanden 33

  9 persoonsgegevens 34 – Uw gegevens veranderen 34

  10 wijzigingen 35

  11 meer weten? 36

  12 verzuimprotocol 37

 • 4

  De benaming U heeft een arbeidsovereenkomst met één van de vennootschappen van Randstad Payroll Solutions. In uw arbeidsovereenkomst kunt u lezen met welk van deze vennootschappen u een arbeidsovereenkomst heeft. Alle vennootschappen van Randstad Payroll Solutions zijn payroll- ondernemingen en maken onderdeel uit van de Randstad Groep. Gemakshalve spreken we verder in deze Werkwijzer (voor alle vennootschappen) van Randstad Payroll Solutions.

  Uw arbeidsovereenkomst regelt de arbeidsverhouding tussen u en Randstad Payroll Solutions. Met andere woorden: de rechten en plichten die beide partijen ten opzichte van elkaar hebben.

  In de wet is de arbeidsverhouding tussen u en Randstad Payroll Solutions omschreven als ‘uitzendovereenkomst’: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever, ter beschikking wordt gesteld van een derde, om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde (artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek).

  De uitzendovereenkomst kan zich in verschillende vormen voordoen. Eén vorm is de traditionele uitzendverhouding, waarbij geldt dat de uitzendovereenkomst steeds eindigt doordat de uitzending op verzoek van de opdrachtgever eindigt (het zogenaamde uitzendbeding, na te lezen in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:691 lid 2). Bij de andere vorm geldt dat de uitzendovereenkomst niet eindigt doordat de uitzending op verzoek van de opdrachtgever eindigt. Deze laatste variant is op u van toepassing. Zolang uw arbeidsovereenkomst loopt, heeft u namelijk in principe recht op werk en loon, tenzij anders overeengekomen. Hoewel ongebruikelijk, is het mogelijk dat een opdracht onverhoopt eerder eindigt dan de arbeidsovereenkomst. Is dat het geval, dan is het aan Randstad Payroll Solutions om een nieuwe opdracht voor u te vinden. Daartegenover staat dat u minder vrijheid heeft dan een uitzendkracht.

  1. de arbeidsverhouding

 • 5

  Zolang de arbeidsovereenkomst loopt, bent u in het algemeen gebonden aan een opzegtermijn. Het kan zelfs voorkomen dat een tussentijds vertrek in de arbeidsovereenkomst is uitgesloten. Aangezien de overeenkomst tussen u en Randstad Payroll Solutions zich op deze punten niet onderscheidt van een normale arbeidsovereenkomst, wordt deze door Randstad Payroll Solutions dan ook gewoon aangeduid als arbeidsovereenkomst en niet als uitzendovereenkomst. VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Omdat er zoals gezegd wettelijk gezien sprake is van een uitzend- overeenkomst tussen u en Randstad Payroll Solutions, is de ABU CAO voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (hierna duiden we die aan als ‘ABU CAO’) op u van toepassing. Maar in aanvulling daarop geldt voor u eveneens de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen (hierna noemen we die voor het gemak ‘VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling’). Randstad Payroll Solutions is namelijk aangesloten bij de Vereniging van Payroll Ondernemingen (hierna: ‘VPO’). Net als de andere leden van de VPO vinden we dat we voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk moeten aansluiten bij – het niveau van – arbeidsvoorwaarden die gelden in de onderneming en/ of sector waarin u werkzaam bent. De VPO heeft een eigen arbeids- voorwaardenregeling opgesteld waar alle leden zich aan moeten houden. In de VPO-Arbeidsvoorwaarden-regeling wordt op veel arbeids- voorwaarden ten positieve (!) van de ABU CAO afgeweken. Via uw persoonlijke account op www.randstadpayrollsolutions.nl (‘Mijn Randstad’) kunt u altijd de meest recente versie van de ABU CAO, de VPO-Arbeids- voorwaardenregeling en van deze Werkwijzer inzien en downloaden.

 • 6

  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Als uw arbeidsovereenkomst met Randstad Payroll Solutions is gesloten voor een bepaalde tijd, dan vermeldt de arbeidsovereenkomst hoe lang of tot wanneer die arbeidsovereenkomst duurt.

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt ‘van rechtswege’ (dat wil zeggen automatisch) op het moment dat de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst afloopt. Indien de overeenkomst 6 maanden of langer is dan verzorgt Randstad Payroll Solutions de aanzegging, indien de overeenkomst niet wordt verlengd. U kunt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen. Dat is geregeld in artikel 11 van de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. Wilt u tussentijds opzeggen, houdt u dan rekening met de volgende opzegtermijn: • Bij een arbeidsovereenkomst van 13 weken of korter: 7 kalenderdagen. • Bij een arbeidsovereenkomst van langer dan 13 weken, maar korter dan

  26 weken: 14 kalenderdagen. • Bij een arbeidsovereenkomst van 26 weken of langer: 28 kalenderdagen. Het kan echter ook zijn dat er in uw arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen, die aangeeft dat de arbeidsovereenkomst niet tussentijds kan worden opgezegd. In dat geval zijn Randstad Payroll Solutions en u gebonden aan de volledige duur van de arbeidsovereenkomst.

  Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd loopt door totdat u en Randstad Payroll Solutions samen (met wederzijds goedvinden) besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen, of totdat een van beiden de arbeidsovereenkomst beëindigt door schriftelijke opzegging. U en Randstad Payroll Solutions hebben beiden een opzegtermijn van een maand, tenzij in de arbeidsovereenkomst een langere termijn is afgesproken.

  Uw rechtspositie U en Randstad Payroll Solutions mogen vanaf 1 juli 2015 volgens de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling 6 keer achter elkaar een arbeids- overeenkomst voor bepaalde tijd aangaan. De totale duur van die arbeids- overeenkomsten mag niet langer zijn dan 286 weken. Onderbrekingen van 6 maanden of minder tussen deze arbeidsovereenkomsten tellen

 • 7

  daarbij mee. Zit er meer dan 6 maanden tussen 2 arbeidsovereenkomsten, dan begint de telling van de arbeidsovereenkomsten en van de periode van 286 weken opnieuw. Wordt de ‘grens’ van 6 arbeids