Werkgroep Evaluatie Menselijke Schade

download Werkgroep Evaluatie Menselijke Schade

of 13

 • date post

  29-May-2015
 • Category

  Law

 • view

  179
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Evaluatie menselijke schade houdt een nauwe samenwerking tussen dokters en advocaten in. De confrontatie tussen medische waarschijnlijkheid en juridische 'zekerheid' is steeds boeiend.

Transcript of Werkgroep Evaluatie Menselijke Schade

 • 1. inleiding wet op de patintenrechten de antidiscriminatiewet raakvlak tussen beide wetten vanuit medischhandelen

2. steeds meer moet de (verzekering-) arts, in zijndagelijkse activiteiten, rekening houden metdwingende rechtsregels : ofwel specifiek hiervoor bedacht zijn, de zgn. wetop de patintenrechten ofwel niet altijd specifiek hiervoor bedacht zijn eneen algemene draagwijdte hebben, de zgn.antidiscriminatiewet 3. ruim toepassingsgebied : patint in de zin van de Wet is de natuurlijkepersoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, aldan niet op eigen verzoek (art.2.1) onder gezondheidszorg wordt begrepen dienstenverstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oogop het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellenof verbeteren van de gezondheidstoestand of om dePatint bij het sterven te begeleiden (art.2.2). 4. recht op kwaliteitsvolledienstverstrekking recht op vrije keuze recht op informatie recht op genformeerdetoestemming inzage in hetpatintendossier recht op beschermingvan de persoonlijkelevenssfeer klachtrecht de vertegenwoordigingvan de onbekwamepatint federale commissieRechten van de patint plicht patint(afdwingbaarheid) aansprakelijkheid van hetziekenhuis art. 95 WLO(doorstromen medischeinformatie aan verzekeraar) overzicht rechten : 5. de antidiscriminatiewet biedt de burger beschermingtegen alle discriminaties gebaseerd op seksueleorintatie, handicaps, gezondheidstoestand, geloof offilosofische overtuiging, leeftijd, het breidt de bevoegdheden van het Centrum voorGelijke Kansen en Racismebestrijding uit tot deze wet de nieuwe wet poneert een open systeem nopens defeitelijke beoordeling van de directe of indirectediscriminatie: in beide gevallen wordt de mogelijkheidgeboden van een zogenaamde objectieve enredelijke rechtvaardiging, dus er is enkel sprake vandiscriminatie wanneer (objectief) gelijke categorien,ongelijk behandeld worden 6. schema :Curatieve geneeskunde Niet curatieve geneeskundePatintenrechten: ingebed in Patintenrechten: ingebed inProfessionele aansprakelijkheid Professionele aansprakelijkheidInterferentie met Medisch onderzoek in opdrachtAntidiscriminatiewet Van derden: interferentie metAntidiscriminatiewet 7. curatieve geneeskunde: diensten verstrekt door eenberoepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen,vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van degezondheidstoestand of om de Patint bij het stervente begeleiden (art.2.2) interferentie met antidiscriminatiewet : vb. nieuw hart/levervoor iemand van 45 jaar die erop los geleefd heeft of vooriemand van 85 jaar oud die gezond geleefd heeft : mag dearts discrimineren op basis van leeftijd ? 8. niet curatieve geneeskunde: gezien het eenvoudigvaststellen van de gezondheidstoestand door eenmedisch onderzoek als het verstrekken vangezondheidszorg moet beschouwd worden, vallen allekeuringssituaties onder het toepassingsgebied van de wet,zoals een onderzoek door een arbeidsgeneesheer, eencontrolearts, een adviserende arts van het ziekenfonds,een raadsgeneesheer van een verzekeraar dit betekent dat de arts die een medisch onderzoekverricht in opdracht van een derde persoon, zoals eenverzekeringsmaatschappij of een werkgever, waar niet hetbelang van de patint maar het belang van deopdrachtgever het spel bepaalt, thans in het algemeeneen kwaliteitsvolle behandeling moet verzekeren, wat totop heden totaal nieuw is 9. de Anti Discriminatiewet interfereert hier duidelijk metde Wet op de Patintenrechten: de arts van deverzekeraar/werkgever mag niet discrimineren op basisvan de gezondheidstoestand van dekandidaat - verzekerde/werknemer medisch beroepsgeheim op het gebied van hetdoorstromen van medische informatie naar deverzekeraars : Bocht van 180 graden het doorstromen van medische informatie naar deverzekeringsmaatschappijen wordt geregeld door artikel95 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst(W.L.O), dat zopas echter ingrijpend gewijzigd werd doorartikel 19 van de wet op de patintenrechten 10. medische aansprakelijkheid: de schending van de patintenrechten kunnen t.a.v. deberoepsbeoefenaars ingeroepen worden als grondslagvan de aansprakelijkheidsvordering de wet op de patintenrechten heeft een de patint eenaantal middelen toegekend, meer bepaald het rechtinzage en afschrift van het medische dossier die eenversterking kunnen betekenen voor de juridische positievan de patint die voorhoudt slachtoffer te zijn van eenfout in de verleende gezondheidszorg doel: terugdringen van het aantal strafrechtelijke klachtendoor de patint een expliciet recht van inzage en afschrift(nieuw) toe te kennen 11. contract tussen arts en patint : de rechten van de patint ten aanzien van deberoepsbeoefenaar zijn nu zo omschreven, dat gewagkan worden gemaakt van een werkelijk (geschreven)contract tussen partijen, met als basis het medischedossier, dat een bewijsfunctie heeft het hoeft geen betoog dat een dergelijke omschrijving debewijslast van de patint bij een gebeurlijk schadegeval,die de professionele aansprakelijkheid van deberoepsbeoefenaar impliceert, een stuk eenvoudigermaakt een verhoging van het aantal schadegevallen ofklachten kan ontegensprekelijk de verzekeraars vanprofessionele aansprakelijkheid vanberoepsbeoefenaars aansporen om ofwel geen dekkingmeer te verlenen ofwel hogere premies daarvoor tevragen