Werkgebied Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier · Visserij Service Nederland sterk in...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Werkgebied Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier · Visserij Service Nederland sterk in...

 • Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  Monitoring vismigratieknelpunten 2013 Werkgebied Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  Rapport VSN 2013.07

  In opdracht van Stichting Waterproef

  13 februari 2014

 • Monitoring vismigratieknelpunten 2013; Werkgebied Hoogheemraadschap

  Hollands Noorderkwartier

  Projectnummer VSN 2013.07

  Datum 13 februari 2014

  Aantal pagina’s 120

  Opdrachtgever

  Contactpersoon

  Stichting Waterproef

  Emile Nat

  Samenstelling Visserij Service Nederland

  Molenkade 3

  2964 LB Groot-Ammers

  [email protected]

  www.visserijservicenederland.nl

  Auteurs Jan-Willem Kroon & Bram van Wijk

  Bibliografische referentie:

  Kroon, J.W. & A.N. van Wijk, 2014. Monitoring vismigratieknelpunten 2013; Werkgebied

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, VSN2013.07. Visserij Service Nederland in

  opdracht van Stichting Waterproef

  © Visserij Service Nederland, Groot-Ammers / Stichting Waterproef

  Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit

  rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

  fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

  toestemming van de opdrachtgever en Visserij Service Nederland, noch mag het zonder een

  dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

  Visserij Service Nederland is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede schade welke

  voortvloeit uit toepassingen van resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen

  van Visserij Service Nederland; opdrachtgever vrijwaart Visserij Service Nederland voor

  aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

  mailto:[email protected]://www.visserijservicenederland.nl/

 • Inhoudsopgave

  Samenvatting ............................................................................................................... 6

  1 Inleiding ............................................................................................................. 7

  1.1 Aanleiding ............................................................................................... 7

  1.2 Doel ......................................................................................................... 7

  1.3 Leeswijzer ................................................................................................ 8

  1.4 Kanttekeningen ....................................................................................... 9

  VOORJAAR 2013 ........................................................................................................ 10

  2 Gemaal Warder ............................................................................................... 11

  2.1 Werkwijze ............................................................................................. 11

  2.2 Resultaten ............................................................................................. 12

  2.3 Conclusie/samenvatting ....................................................................... 16

  3 Gemaal Lely ..................................................................................................... 17

  3.1 Werkwijze ............................................................................................. 17

  3.2 Resultaten ............................................................................................. 18

  3.3 Conclusie/samenvatting ....................................................................... 21

  4 Gemaal en stoomgemaal Vier Noorderkoggen ............................................... 22

  4.1 Werkwijze ............................................................................................. 22

  4.2 Resultaten ............................................................................................. 23

  5 Gemaal Westerkogge ...................................................................................... 34

  5.1 Werkwijze ............................................................................................. 34

  5.2 Resultaten ............................................................................................. 35

  5.3 Conclusie/samenvatting ....................................................................... 42

  6 Gemaal Pieter Engel ........................................................................................ 43

  6.1 Werkwijze ............................................................................................. 43

  6.2 Resultaten ............................................................................................. 44

  6.3 Conclusie/samenvatting ....................................................................... 49

  NAJAAR 2013 ............................................................................................................. 50

  7 Gemaal Warder ............................................................................................... 51

  7.1 Werkwijze ............................................................................................. 51

  7.2 Resultaten ............................................................................................. 52

  7.3 Conclusie/samenvatting ....................................................................... 57

  8 Gemaal Lely ..................................................................................................... 58

  8.1 Werkwijze ............................................................................................. 58

  8.2 Resultaten ............................................................................................. 59

  8.3 Conclusie/samenvatting ....................................................................... 64

 • 9 Gemaal en stoomgemaal Vier Noorderkoggen ............................................... 65

  9.1 Werkwijze ............................................................................................. 65

  9.2 Resultaten ............................................................................................. 66

  9.3 Conclusie/samenvatting ....................................................................... 77

  10 Gemaal Westerkogge ...................................................................................... 79

  10.1 Werkwijze ............................................................................................. 79

  10.2 Resultaten ............................................................................................. 80

  10.3 Conclusie/samenvatting ....................................................................... 89

  11 Gemaal Oosterdel en Broekersluis .................................................................. 91

  11.1 Werkwijze ............................................................................................. 91

  11.2 Resultaten ............................................................................................. 92

  11.3 Conclusie/samenvatting ....................................................................... 97

  12 Gemaal Pieter Engel ........................................................................................ 98

  12.1 Werkwijze ............................................................................................. 98

  12.2 Resultaten ............................................................................................. 99

  12.3 Conclusie/samenvatting ..................................................................... 103

  13 Gemaal Eilandspolder Zuid ........................................................................... 104

  13.1 Werkwijze ........................................................................................... 104

  13.2 Resultaten ........................................................................................... 105

  13.3 Conclusie/samenvatting ..................................................................... 110

  14 Gemaal en sluis Westwouderpolder ............................................................. 111

  14.1 Werkwijze ........................................................................................... 111

  14.2 Resultaten ........................................................................................... 112

  14.3 Conclusie/samenvatting ..................................................................... 116

  Bijlage: Toelichting aanbevelingen maalregime ...................................................... 117

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  6

  Samenvatting

  In 2013 is op acht locaties verspreid door het beheersgebied van

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoek gedaan naar vismigratie.

  Bij vijf locaties is in het voorjaar onderzoek gedaan naar aanbod en zo mogelijk

  intrek van vis. In het najaar is op acht locaties een monitoring gedaan naar

  uittrekkende vis en beschadiging van vis door gemalen. De doelsoorten bij de

  onderzoeken zijn paling, driedoornige stekelbaars en spiering, maar ook andere

  vissoorten zijn in de rapportage verwerkt.

  In het voorjaar migreert veel vis vanuit groot water richting polders. Dit omdat het

  watertemperatuur in het ondiepe polderwater sneller oploopt, waardoor er

  optimale paaiomstandigheden zijn. Daarnaast is het voorjaar de tijd waarin glasaal

  vanuit zee de binnenwateren intrekt om op te groeien.

  Bij de voorjaarsbemonsteringen werd bij vijf gemalen onderzoek gedaan naar

  aanbod van vis. Op alle locaties is veel aanbod van driedoornige stekelbaars

  vastgesteld. Daarnaast zijn bij de gemalen Lely, Vier Noorderkoggen en

  Westerkogge enkele glasalen gevangen, maar de aantallen van deze vissoort waren

  gering. De aanwezigheid van spiering en overige vissoorten varieerde sterk per

  locatie. Naast de gemalen zijn bij de locaties stoomgemaal Vier Noorderkoggen en

  Westerkogge ook aanbodbemonsteringen bij waterinlaten uitgevoerd door middel

  van zegenvisserij. Bij beide inlaten werd een aanzienlijke hoeveelheid witvis

  aangetroffen. Bij de inlaat bij stoomgemaal Vier Noorderkoggen is met behulp van

  een fuik onderzoek gedaan naar de intrek van vis. Hierbij is een zeer grote

  hoeveelheid vis gevangen, waarbij pos de meest algemene vissoort was. Bij de

  passagebemonsteringen bij waterinlaten nabij de gemalen Westerkogge en Pieter

  Engel waren de vangsten een stuk kleiner.

  In het najaar migreren veel vissoorten, indien mogelijk, vanuit polders naar hun

  overwinteringsgebieden. Daarnaast vind in deze periode van het jaar migratie van

  schieraal plaats.

  Bij de najaarsmonitoring is op acht locaties onderzoek gedaan naar aanbod en

  uittrek/uitspoeling van vis. Op vrijwel alle locaties is aanbod en uittrek van schieraal

  geconstateerd.

  Op de locaties Vier Noorderkoggen en Westerkogge zijn naast

  aanbodbemonsteringen bij het gemaal ook aanbodfuiken bij waterinlaten geplaatst.

  Ook is het visaanbod bij de Broekersluis bepaald. Bij stoomgemaal Vier

  Noorderkoggen bleek het schieraalaanbod een factor 3 hoger dan bij het gemaal. Bij

  de andere locaties was het aanbod bij de waterinlaat of sluis kleiner of gelijk aan het

  aanbod bij het gemaal.

  Bij de uittrekbemonsteringen bij de gemalen Warder, Lely en Pieter Engel trad

  aanzienlijke schade en sterfte op onder passerende schieralen. Voor schubvis was

  de schade hoog bij de gemalen Warder en Pieter Engel. Bij de andere bemonsterde

  gemalen lag het vastgestelde sterftepercentage zowel voor schieraal als voor

  schubvis onder de 10%.

 • - Inleiding -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  7

  1 Inleiding

  1.1 Aanleiding

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zet zich in voor een verbetering van

  de vismigratie in haar beheersgebied. In het rompprogramma 2009-2014 worden 33

  van de 55 prioritaire vismigratieknelpunten aangepakt. In het kader van WBP4

  zullen tot 2015 in totaal 42 knelpunten worden aangepakt. In 2010 en 2011 heeft

  Visserij Service Nederland in opdracht van het Hoogheemraadschap diverse

  knelpunten onderzocht op visaanbod, migratiemogelijkheden en schade door

  gemalen. In 2012 heeft Visserij Service Nederland het migratieonderzoek in

  opdracht van Stichting Waterproef uitgevoerd. Ook in 2013 heeft het

  hoogheemraadschap aan Stichting Waterproef opdracht gegeven om de

  projectcoördinatie voor het migratieonderzoek van het jaar 2013 op zich te nemen.

  Waterproef heeft aan Visserij Service Nederland gevraagd om evenals in

  voorgaande jaren het veldwerk en de rapportage te verzorgen.

  1.2 Doel

  Om te komen tot een goede oplossing voor het opheffen van een migratieknelpunt

  is het van belang dat er meer inzicht komt in de aard en de omvang van het

  knelpunt en het aanbod van vis voor en achter een knelpunt.

  In dit onderzoek is gekeken naar 8 migratieknelpunten, verspreid door het

  werkgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In tabel 1.1 is

  een overzicht van de locaties gegeven.

  Tabel 1.1 Locaties vismigratieonderzoek 2013

  Locatie Voorjaar Najaar

  1. Gemaal Warder Ja Ja

  2. Gemaal Lely Ja Ja

  3. Gemaal en stoomgemaal Vier Noorderkoggen Ja Ja

  4. Gemaal Westerkogge Ja Ja

  5. Gemaal Oosterdel en Broekersluis - Ja

  6. Gemaal Pieter Engel Ja Ja

  7. Gemaal Eilandspolder Zuid - Ja

  8. Gemaal en sluis Westwouderpolder - Ja

  TOTAAL AANTAL LOCATIES 5 locaties 8 locaties

  In het voorjaar is op 5 locaties onderzoek gedaan naar intrekkende vis. In het najaar

  zijn 8 locaties onderzocht op uittrekkende vis. In figuur 1.1 zijn de locaties op een

  kaart weergegeven.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  8

  Figuur 1.1. Locaties onderzoeken vismigratie 2013 (afbeelding: Google Maps)

  Naast de hoofddoelsoorten paling, driedoornige stekelbaars en spiering zijn ook alle

  andere gevangen vissoorten geregistreerd en in de rapportage verwerkt.

  Het doel van het onderzoek is om vast te stellen in welke mate de knelpunten

  daadwerkelijk een barrière vormen voor migrerende vis. Daarnaast bieden de

  onderzoeken inzicht in de mogelijkheden om de knelpunten daadwerkelijk op te

  lossen. Het uitwerken van aanbevelingen voor het verbeteren van de vispassage

  maken geen onderdeel uit van de opdracht. Daarom word volstaan met het per

  knelpunt in een kader puntsgewijs noemen van aanbevelingen. In overleg met de

  opdrachtgevers en objectbeheerders van onderzochte locaties kunnen de

  aanbevelingen per locatie nader worden uitgewerkt. Daarom vindt na afloop van de

  bemonsteringen een vergadering met alle betrokkenen plaats, waarbij de

  aanbevelingen in de kaders richtinggevend zijn.

  1.3 Leeswijzer

  Het rapport bestaat uit twee delen, namelijk de resultaten van het

  voorjaarsonderzoek en de resultaten van het najaarsonderzoek. Zoals eerder

  beschreven is gekeken naar 8 migratieknelpunten. In het voorjaar is op 5 locaties

  Gemaal en sluis

  Westwouderpolder

  Gemaal Pieter Engel

  Gemaal Warder

  Gemaal Westerkogge

  Gemaal Eilandspolder Zuid

  Broekersluis

  Gemaal Vier

  Noorderkoggen Gemaal Oosterdel

  Stoomgemaal 4 NK

  Gemaal Lely

 • - Inleiding -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  9

  onderzoek gedaan naar intrekkende vis. In het najaar zijn alle 8 locaties onderzocht

  op uittrekkende vis. Iedere bemonsterde locatie wordt in een apart hoofdstuk

  beschreven. Voor de overzichtelijkheid is er onderscheid gemaakt tussen voor- en

  najaar. Per hoofdstuk worden de werkwijze en de resultaten behandeld. Omdat de

  werkwijze op bepaalde locaties hetzelfde was, wordt er regelmatig verwezen naar

  voorgaande hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een beknopte

  conclusie/samenvatting van de resultaten. Daarnaast is in deze paragraaf een kader

  opgenomen met daarin puntsgewijs enkele aanbevelingen voor optimalisatie van

  vismigratie.

  1.4 Kanttekeningen

  Vissen reageren op weersomstandigheden. Voor veel vissoorten speelt – naast de

  daglengte – vooral de watertemperatuur een belangrijke rol voor het moment

  waarop ze migreren. Schieralen migreren vooral bij ruig herfstweer.

  Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten van de voorjaarsbemonsteringen

  dient er rekening te worden gehouden met de lang aanhoudende kou in de

  maanden april en mei. Mogelijk is dit van invloed geweest op de migratieperiode

  van verschillende vissoorten. Ondanks de weeromstandigheden is op de meeste

  locaties toch een redelijke tot grote hoeveelheid vis gevangen, waardoor een goed

  beeld is verkregen van de vismigratie.

  Tijdens de bemonsteringen in het najaar was het vooral in september vaak relatief

  rustig weer, waardoor de migratie van schieraal niet goed op gang kwam. In oktober

  waren er enkele dagen met veel regen en wind, waardoor de schieraalmigratie

  beter op gang kwam. Het was echter niet mogelijk om op alle locaties tegelijk te

  bemonsteren, waardoor bij enkele locaties slechts enkele door het gemaal

  migrerende schieralen zijn gevangen. Op de meeste locaties is het wel gelukt om

  een redelijk beeld van het aanbod van schieraal en andere vissoorten te krijgen.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  10

  VOORJAAR 2013

 • - Gemaal Warder -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  11

  2 Gemaal Warder

  Gemaal Warder ligt zoals de naam al aangeeft in Warder en maalt water uit een

  polder naar het Markermeer. Er is geen inlaat of andere migratiemogelijkheid

  aanwezig voor vis die in de richting van de polder wil migreren. De uitstroom van

  het gemaal is erg ondiep. De waterdiepte is hier hooguit een meter.

  2.1 Werkwijze

  Om te bepalen of er bij gemaal Warder aanbod van vis is, zijn aan de

  Markermeerzijde van het gemaal de volgende bemonsteringen uitgevoerd:

  Bepalen visaanbod (met name glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering)

  door middel van kruisnetbemonsteringen;

  Bepalen aanbod van (grote) vis door middel van zegenbemonsteringen.

  Voor het gemaal is gedurende vier avonden met een kruisnet bemonsterd. De

  afmeting van het kruisnet was 1,3 bij 2,6 meter. De bemonsteringen vonden plaats

  van 21.00 tot 24.00 uur, waarbij het kruisnet om het kwartier werd opgehaald.

  Voorafgaand aan de bemonsteringen draaide het gemaal enige tijd. Hierdoor werd

  een lokstroom gecreëerd, waardoor vissoorten als glasaal en driedoornige

  stekelbaars worden aangetrokken. Omdat de migratieactiviteit van veel vissoorten

  in het donker het grootst is, zijn de bemonsteringen in de avonduren uitgevoerd.

  Om tijdens de bemonstering vis te lokken werd boven het kruisnet een lamp van

  1000 Watt geplaatst.

  Om vast te stellen of er ook grote vis voor het gemaal aanwezig is, is twee keer een

  bemonstering door middel van een zegen uitgevoerd. Hierbij is gevist met een

  hydraulische zegen met een lengte van 200 meter. Beide zegenbemonsteringen

  hebben overdag plaatsgevonden.

  Bij de bemonsteringen werden alle gevangen vissen gedetermineerd en

  doorgemeten, waarbij de gegevens op een turfformulier zijn genoteerd. Vervolgens

  zijn de vissen teruggezet in hetzelfde water.

  In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van datums en tijd van de uitgevoerde

  bemonsteringen bij gemaal Warder. Bij de kruisnetbemonsteringen is de tijdsduur

  van 21.00 tot 24.00 uur aangegeven. Hier kan in de praktijk een kleine afwijking in

  zitten omdat iets eerder/later is begonnen of geëindigd, maar dit verschil is voor het

  resultaat van het onderzoek verwaarloosbaar.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  12

  Tabel 2.1. Overzicht bemonsteringen gemaal Warder

  Datum Activiteit Tijdsduur

  9 april Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  17 april Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  1 mei Zegenbemonstering 10.00 – 12.00 uur

  13 mei Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  15 mei Zegenbemonstering 11.00 – 13.00 uur

  21 mei Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  Figuur 2.1. Kruisnetbemonstering Figuur 2.2. Zegenbemonstering

  2.2 Resultaten

  In totaal zijn tijdens de bemonsteringen bij gemaal Warder 15 vissoorten gevangen.

  Bij de kruisnetbemonsteringen ging het om 1900 exemplaren, verdeeld over 14

  soorten. Met de zegen zijn 7 vissoorten gevangen. Hierbij ging het in totaal om

  slechts 34 exemplaren.

  Aanbod – kruisnetbemonsteringen

  In tabel 2.2 zijn de gevangen vissoorten en aantallen bij de kruisnetbemonsteringen

  opgenomen. Bijna 90% van de vangst bestond uit driedoornige stekelbaarzen. Dit

  waren 1168 exemplaren. Tijdens de bemonsteringen werden in het ondiepe en

  heldere water voor het gemaal ook veel stekelbaarzen waargenomen, die tegen de

  terugslagklep ‘zoeken’ naar een migratiemogelijkheid. Naast de driedoornige

  stekelbaarzen is van de doelsoorten één spiering gevangen.

  Van de overige vissoorten werd de tiendoornige stekelbaars met 100 exemplaren

  het meest gevangen, gevolgd door blankvoorn (47) en brasem (45). De gevangen

  aantallen van de overige vissoorten waren klein.

 • - Gemaal Warder -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  13

  Tabel 2.2. Gevangen vissoorten kruisnetbemonsteringen

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Driedoornige stekelbaars 1668 3 – 7

  Spiering 1 7

  Overige vissoorten

  Alver 6 5 – 12

  Baars 7 6 – 14

  Blankvoorn 47 6 – 13

  Brasem 45 6 – 11

  Kolblei 1 15

  Marmergrondel 13 4 – 8

  Pos 3 9 – 11

  Riviergrondel 1 5

  Ruisvoorn 3 11 – 12

  Snoekbaars 1 12

  Tiendoornige stekelbaars 100 2 – 6

  Winde 4 10 – 12

  TOTAAL 1900 2 – 15

  In figuur 2.3 is een lengte-frequentieverdeling van de gevangen driedoornige

  stekelbaarzen te zien. De meeste vissen hadden een lengte tussen de 4 en 6

  centimeter.

  Figuur 2.3. Lengte-frequentieverdeling driedoornige stekelbaars

  In figuur 2.4 zijn de vangsten per avond weergegeven, waarbij driedoornige

  stekelbaars en overige vissoorten apart zijn genoemd. De vangst van driedoornige

  stekelbaarzen vertoont een grote piek op 15 april, waarna de vangsten in mei sterk

  teruglopen. Ook overige vissoorten werden in april meer aangetroffen dan in mei,

  hoewel de aantallen geen enkele keer erg groot waren.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  14

  Figuur 2.4. Vangsten per datum

  Een mogelijke verklaring voor de grote vangst op 17 april is dat het gemaal op de

  dagen voorafgaand aan deze bemonstering lange tijd heeft gedraaid, waardoor ook

  lang een lokstroom voor vis aanwezig was. De geringe vangst op 21 mei wordt

  mogelijk veroorzaakt doordat het gemaal voorafgaand aan deze bemonstering

  helemaal niet heeft gedraaid. Zie hiervoor figuur 2.5 waarin het maalregime en de

  bemonsteringstijdstippen samen in een grafiek zijn gezet.

  Figuur 2.5. Vergelijking maalregime en bemonsteringstijdstippen

 • - Gemaal Warder -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  15

  Aanbod – zegenbemonsteringen

  In tabel 2.3 zijn de gevangen vissoorten en aantallen bij de bemonsteringen met de

  zegen opgenomen. De vangst was met in totaal 34 vissen gering. Van de

  doelsoorten zijn 5 driedoornige stekelbaarzen en 6 spieringen aangetroffen.

  Tabel 2.3. Gevangen vissoorten zegenbemonsteringen

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Driedoornige stekelbaars 5 5 – 6

  Spiering 6 7 – 8

  Overige vissoorten

  Baars 7 7 – 8

  Blankvoorn 6 7 – 8

  Brasem 7 7 – 52

  Pos 2 7 – 9

  Zwartbekgrondel 1 8

  TOTAAL 34 5 – 52

  In figuur 2.6 is de lengte-frequentieverdeling van de met de zegen gevangen vis

  opgenomen. Behalve 2 brasems van 48 en 52 centimeter zijn alleen kleine vissen

  aangetroffen. Waarschijnlijk is deze geringe vangst het gevolg van het heldere,

  ondiepe water.

  Figuur 2.6. Lengte-frequentieverdeling schubvis zegenbemonsteringen

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  16

  2.3 Conclusie/samenvatting

  Tussen 9 april en 21 mei zijn bij gemaal Warder bemonsteringen uitgevoerd door

  middel van een kruisnet en een zegen.

  Een groot deel van het vastgestelde visaanbod bestond uit driedoornige

  stekelbaarzen, waarvan de meeste een lengte van 4 tot 6 centimeter hadden. De

  vangst van driedoornige stekelbaarzen vertoonde een piek op 15 april, waarna de

  vangsten in mei sterk afnamen. Daarnaast zijn van de doelsoorten enkele spieringen

  aangetroffen.

  Van de overige vissoorten zijn met het kruisnet alleen kleine exemplaren gevangen.

  De vangst bij de zegentrekken die overdag zijn uitgevoerd was gering, waarschijnlijk

  als gevolg van het heldere en ondiepe water voor het gemaal.

  Aanbevelingen optimalisatie vismigratie

  - Maken voorziening voor intrek vis.

  - Aanbrengen schuilgelegenheid voor vis nabij de uitstroomzijde van

  gemaal.

  - Aanpassen maalregime ten behoeve van verbeteren lokstroom.

  Een kanttekening is dat het als gevolg van de aanwezige natuurwaarden niet

  wenselijk is om gebiedsvreemd water in de polder in te laten.

 • - Gemaal Lely -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  17

  3 Gemaal Lely

  Gemaal Lely ligt in Wieringerwerf. Het gemaal kan water uit drie verschillende

  peilgebieden in de Wieringermeer naar het IJsselmeer pompen. Omdat het water in

  de Wieringermeer zouter is dan het IJsselmeerwater, wordt het gemaal maar weinig

  gebruikt, maar wordt de polder in de meeste gevallen bemalen door gemaal

  Leemans, dat het water uitslaat op de Waddenzee. Bij veel regen of een ongunstige

  windrichting – als gemaal Leemans niet al het water kan afvoeren – treedt gemaal

  Lely in werking.

  3.1 Werkwijze

  Om te bepalen of er bij gemaal Lely aanbod van vis is, zijn aan de IJsselmeerzijde

  van het gemaal de volgende bemonsteringen uitgevoerd:

  Bepalen visaanbod (met name glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering)

  door middel van kruisnetbemonsteringen.

  Voor het gemaal is gedurende vijf avonden met een kruisnet bemonsterd. De

  afmeting van het kruisnet was 1,5 bij 1,5 meter. De bemonsteringen vonden plaats

  van 21.00 tot 24.00 uur, waarbij het kruisnet om het kwartier werd opgehaald.

  Voorafgaand aan de bemonsteringen draaide de pomp van het hoge peil enige tijd

  om zo een lokstroom voor vis te creëren. Zie voor een verdere beschrijving van de

  bemonstering paragraaf 2.1.

  Volgens de planning was het de bedoeling om vier avonden te bemonsteren, maar

  omdat het gemaal voorafgaand aan de bemonstering op 14 mei niet had gedraaid

  en er toen geen enkele vis werd gevangen, is op 28 mei een extra monitoring

  uitgevoerd.

  Een aanvullende onderzoeksvraag was het onderzoeken van de werking van de

  gaatjes in de wachtdeur voor de intrek van kleine vis als glasaal en driedoornige

  stekelbaars. In de praktijk bleek echter dat het niet mogelijk was om hier een

  glasaalfuik te plaatsen. Ook werd vastgesteld dat de gaten niet effectief kunnen zijn,

  omdat tussen de wachtdeur en de pompen ook nog een tolklep zit, die niet

  passeerbaar is voor vis. Als de pompen van het gemaal aan gaan, gaat de tolklep

  open, waardoor aanwezige vis weer terug wordt geduwd naar het IJsselmeer. Als

  maatregel zouden deze tolkleppen anders moeten worden ingesteld, zodat deze

  wel passeerbaar zijn voor de vis. Echter tijdens de bemonsteringsperiode is dit nog

  niet gerealiseerd.

  Bij de bemonsteringen werden alle gevangen vissen gedetermineerd en

  doorgemeten, waarbij de gegevens op een turfformulier zijn genoteerd. Vervolgens

  zijn de vissen teruggezet in hetzelfde water.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  18

  In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van datums en tijd van de uitgevoerde

  bemonsteringen bij gemaal Lely. Bij de kruisnetbemonsteringen is de tijdsduur van

  21.00 tot 24.00 uur aangegeven. Hier kan in de praktijk een kleine afwijking in zitten

  omdat iets eerder/later is begonnen of geëindigd, maar dit verschil is voor het

  resultaat van het onderzoek verwaarloosbaar.

  Tabel 3.1. Overzicht bemonsteringen gemaal Lely

  Datum Activiteit Tijdsduur

  3 april Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  11 april Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  1 mei Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  14 mei Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  28 mei Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  3.2 Resultaten

  Aanbod – kruisnetbemonsteringen

  Tijdens de kruisnetbemonsteringen bij gemaal Lely zijn 11 vissoorten gevangen. Dit

  waren in totaal 3498 exemplaren. Ruim 40% van de vangst bestond uit

  driedoornige stekelbaarzen. Hierbij ging het om 1503 exemplaren. Daarnaast

  bestond circa 25% van de vangst uit spieringen (903 exemplaren). Ook zijn twee

  glasalen aangetroffen.

  Van de overige vissoorten was de pos algemeen met 941 exemplaren De gevangen

  aantallen van andere vissoorten waren niet groot.

  Zie voor een overzicht van de vangsten tabel 3.2.

  Tabel 3.2. Gevangen vissoorten kruisnetbemonsteringen

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Paling – glasaal 2

 • - Gemaal Lely -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  19

  In figuur 3.1 is een lengte-frequentieverdeling van de gevangen driedoornige

  stekelbaarzen te zien. Er is een piek te zien bij driedoornige stekelbaarzen van 5 en

  6 centimeter. De grootste stekelbaarzen hadden een lengte van 8 centimeter. De

  aanwezigheid van deze grote stekelbaarzen maakt het aannemelijk dat het gaat om

  anadrome vissen, die vanuit zee het zoete water intrekken om zich voort te planten.

  Figuur 3.1. Lengte-frequentieverdeling driedoornige stekelbaars

  In figuur 3.2 is een lengte-frequentieverdeling van de gevangen spieringen te zien.

  Vrijwel alle spieringen hadden een lengte tussen de 6 en 8 centimeter. Grote

  spieringen zijn niet aangetroffen. Gelet op het formaat zijn de gevangen spieringen

  waarschijnlijk zogenaamde ‘binnenspieringen’ die hun hele levenscyclus in zoet

  water doorbrengen.

  Figuur 3.2. Lengte-frequentieverdeling spiering

  In figuur 3.3 zijn de vangsten per avond weergegeven, waarbij onderscheid is

  gemaakt tussen driedoornige stekelbaars, spiering en overige vissoorten. Het

  aanbod van driedoornige stekelbaars was begin april het grootst, waarna de vangst

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  20

  tijdens de daarop volgende bemonsteringen steeds verder afnam. De spiering werd

  vrijwel uitsluitend op 11 april aangetroffen. Opvallend is dat op deze datum ook

  veel andere vissoorten zijn gevangen, terwijl de vangst op de andere datums gering

  was.

  Figuur 3.3. Vangsten per datum

  De grote vangst op 3 en 11 april is niet te verklaren door een langdurige lokstroom

  voorafgaand aan de bemonstering. Evenals bij de bemonsteringen van 1 en 28 mei

  draaide het gemaal alleen direct voorafgaand aan de bemonstering enige tijd. Dat

  de aanwezigheid van een lokstroom wel degelijk van invloed is op de vangsten is te

  zien aan de resultaten van de bemonstering op 14 mei. Toen heeft het gemaal

  voorafgaand aan de bemonstering niet gedraaid en het gevolg hiervan was dat geen

  enkele vis is gevangen. Zie hiervoor figuur 3.4.

  Figuur 3.4. Vergelijking maalregime en bemonsteringstijdstippen

 • - Gemaal Lely -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  21

  Figuur 3.4. Driedoornige stekelbaars Figuur 3.5. Spiering

  3.3 Conclusie/samenvatting

  Tussen 3 april en 28 mei zijn bij gemaal Lely bemonsteringen uitgevoerd door

  middel van een kruisnet.

  Van de doelsoorten zijn de driedoornige stekelbaars en de spiering in aanzienlijke

  aantallen aangetroffen. Gelet op het formaat ging het bij de driedoornige

  stekelbaars waarschijnlijk (gedeeltelijk) om de anadrome vorm, terwijl het bij de

  spiering om zogenaamde ‘binnenspieringen’ ging. Naast deze doelsoorten zijn ook

  twee glasalen gevangen.

  Van de overige vissoorten is de pos in grote aantallen aangetroffen. De vangst van

  andere vissoorten was niet groot.

  Een aanvullende onderzoeksvraag was het monitoren van visintrek via de gaatjes in

  de wachtdeur door middel van een glasaalfuik. Het bleek in de praktijk echter niet

  mogelijk om een glasaalfuik te plaatsen. Wel werd vastgesteld dat de gaatjes niet

  effectief kunnen zijn, omdat tussen de wachtdeur en de pompen een tolklep

  aanwezig is, die niet passeerbaar is voor vis.

  Aanbevelingen optimalisatie vismigratie

  - Aanpassen regeling tolklep, zodat vismigratie mogelijk wordt.

  - Aanpassen maalregime ten behoeve van verbeteren lokstroom (water

  hoge peil altijd afvoeren via gemaal Lely).

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  22

  4 Gemaal en stoomgemaal Vier Noorderkoggen

  Gemaal Vier Noorderkoggen ligt in Onderdijk. Het gemaal pompt water uit twee

  peilgebieden in de achterliggende polder naar het IJsselmeer. Daarnaast is ook een

  effluentpomp aanwezig, waarmee gezuiverd water van een rioolwaterzuivering

  naar het IJsselmeer wordt gepompt.

  Het stoomgemaal Vier Noorderkoggen ligt enkele kilometers ten noorden van het

  gemaal, in Medemblik. Dit stoomgemaal is sinds de komst van het normale gemaal

  niet meer in werking. Wel wordt op deze locatie in droge periodes regelmatig water

  ingelaten in de polder.

  4.1 Werkwijze

  Om te bepalen of er bij gemaal Vier Noorderkoggen aanbod van vis is, zijn aan de

  IJsselmeerzijde van het gemaal de volgende bemonsteringen uitgevoerd:

  Bepalen visaanbod (met name glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering)

  door middel van kruisnetbemonsteringen.

  Voor het gemaal is gedurende vier avonden met een kruisnet bemonsterd. De

  afmeting van het kruisnet was 1,3 bij 2,6 meter. Voorafgaand aan de

  bemonsteringen draaide de pomp van het lage peil en/of de effluentpomp enige

  tijd om zo een lokstroom voor vis te creëren. Zie voor een verdere beschrijving van

  de bemonstering paragraaf 2.1.

  Aanvullend aan de bemonsteringen bij het gemaal zijn ook bemonsteringen bij

  stoomgemaal Vier Noorderkoggen uitgevoerd. Op deze locatie hebben de volgende

  bemonsteringen plaatsgevonden:

  Bepalen visaanbod (met name grotere vis) door middel van

  zegenbemonsteringen;

  Bepalen visintrek via waterinlaat door middel van fuikbemonsteringen.

  Om vast te stellen of er aanbod van vis voor de waterinlaat bij het stoomgemaal

  aanwezig is, is twee keer een bemonstering door middel van een zegen uitgevoerd.

  Hierbij is gevist met een zegen met een lengte van 100 meter. Beide

  zegenbemonsteringen hebben overdag plaatsgevonden.

  Om te onderzoeken of er vis vanuit het IJsselmeer via de waterinlaat bij het

  stoomgemaal de polder intrekt, is gedurende een periode van vier weken een

  hokfuik achter de inlaat geplaatst. De fuik is twee tot drie keer per week

  bemonsterd.

  In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van datums en tijd van de uitgevoerde

  bemonsteringen bij het gemaal en het stoomgemaal Vier Noorderkoggen. Bij de

  tijdsduur is bij de fuikmonitoringen uitgegaan van het aantal geviste nachten,

 • - Gemaal en stoomgemaal Vier Noorderkoggen -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  23

  omdat de migratieactiviteit in het donker het grootst is en de meeste vis daarom ’s

  nachts in de fuik zal zwemmen. Zie voor een verdere toelichting van de tabel

  paragraaf 2.1.

  Tabel 4.1. Overzicht bemonsteringen gemaal en stoomgemaal Vier Noorderkoggen

  Datum Activiteit Tijdsduur

  4 april Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  10 april Plaatsen fuik n.v.t.

  12 april Monitoren fuik 2 nachten

  15 april Kruisnetbemonstering

  Monitoren fuik

  Zegenbemonstering

  21.00 – 24.00 uur

  3 nachten

  17.00 – 18.00 uur

  18 april Monitoren fuik 3 nachten

  22 april Monitoren fuik 4 nachten

  24 april Monitoren fuik 2 nachten

  29 april Monitoren fuik 5 nachten

  1 mei Monitoren fuik 2 nachten

  2 mei Zegenbemonstering 17.00 – 18.00 uur

  6 mei kruisnetbemonstering

  Monitoren fuik

  21.00 – 24.00 uur

  5 nachten

  8 mei Monitoren en verwijderen fuik 2 nachten

  15 mei Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  Figuur 4.1. Zegenbemonstering Figuur 4.2. fuikbemonstering

  4.2 Resultaten

  In totaal zijn tijdens de bemonsteringen bij gemaal en stoomgemaal Vier

  Noorderkoggen 21 vissoorten gevangen. Bij de kruisnetbemonsteringen bij het

  gemaal ging het om 1480 exemplaren, verdeeld over 16 soorten. Bij het

  stoomgemaal zijn met de zegen 11 vissoorten gevangen. Hierbij ging het in totaal

  om 6155 exemplaren. In de fuik achter de waterinlaat zijn maar liefst 66091 vissen

  gevangen, verdeeld over 14 soorten.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  24

  4.2.1 Gemaal

  Aanbod – kruisnetbemonsteringen

  In tabel 4.2 zijn de gevangen vissoorten en aantallen bij de kruisnetbemonsteringen

  opgenomen. De driedoornige stekelbaars maakte met 885 exemplaren 60% van de

  totale vangst uit. Van de spiering werden 113 exemplaren gevangen en van de

  doelsoort paling zijn 5 glasalen, 20 pootalen en 2 rode alen gevangen.

  Voor wat betreft de overige vissoorten bestond de vangst voornamelijk uit

  blankvoorn (121), brasem (102) en pos (115). Ook de exotische marmergrondel was

  met 84 exemplaren goed vertegenwoordigd. De gevangen aantallen van overige

  vissoorten waren klein.

  Tabel 4.2. Gevangen vissoorten kruisnetbemonsteringen

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Paling – glasaal 5 20

  In figuur 4.3 is een lengte-frequentieverdeling van de gevangen driedoornige

  stekelbaarzen te zien. Met een piek bij de 4 en 5 centimeter waren de stekelbaarzen

  gemiddeld wat kleiner dan de gevangen stekelbaarzen bij gemaal Lely.

 • - Gemaal en stoomgemaal Vier Noorderkoggen -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  25

  Figuur 4.3. Lengte-frequentieverdeling driedoornige stekelbaars

  In figuur 4.4 is een lengte-frequentieverdeling van de gevangen spieringen te zien.

  Op één spiering van 15 centimeter na hadden alle vissen een lengte tussen de 6 en

  8 centimeter. Dit is vergelijkbaar met het formaat van de spieringen die zijn

  gevangen bij gemaal Lely.

  Figuur 4.4. Lengte-frequentieverdeling spiering

  In figuur 4.5 zijn de vangsten per avond weergegeven, waarbij onderscheid is

  gemaakt tussen driedoornige stekelbaars, spiering en overige vissoorten. Bij alle

  vissoorten is er een duidelijke vangstpiek te zien op 15 april, waarna de vangsten in

  mei sterk teruglopen.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  26

  Figuur 4.5. Vangsten per datum

  In figuur 4.6 zijn het maalregime en de bemonsteringstijdstippen samen in een

  grafiek zijn gezet. Omdat gemaal Vier Noorderkoggen zeer vaak draait, is er in de

  grafiek geen relatie zichtbaar tussen de vangst per bemonsteringsavond en het

  maalregime.

  Figuur 4.6. Vergelijking maalregime en bemonsteringstijdstippen

  4.2.2 Stoomgemaal/inlaat

  Aanbod – zegenbemonsteringen

  In tabel 4.3 zijn de gevangen vissoorten en aantallen bij de bemonsteringen met de

  zegen voor het stoomgemaal opgenomen. In totaal zijn 6155 vissen gevangen,

  waarvan bijna 80% (4854 exemplaren) uit kleine brasem bestond. Daarnaast

  werden de blankvoorn (674) en pos (577) vrij veel aangetroffen.

 • - Gemaal en stoomgemaal Vier Noorderkoggen -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  27

  Tabel 4.3. Gevangen vissoorten zegenbemonsteringen

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Driedoornige stekelbaars 3 5

  Overige vissoorten

  Alver 4 12 – 15

  Baars 37 7 – 19

  Blankvoorn 674 6 – 20

  Brasem 4854 5 – 19

  Kolblei 6 6 – 13

  Marmergrondel 1 6

  Pos 577 6 – 10

  Roofblei 1 12

  Tiendoornige stekelbaars 1 4

  Winde 2 11 – 16

  TOTAAL 6155 4 – 20

  In figuur 4.7 is de lengte-frequentieverdeling van de met de zegen gevangen vis

  opgenomen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de twee bemonsteringsdatums.

  Als gekeken wordt naar het totaalbeeld valt op dat vrijwel alleen jonge vis met een

  lengte tussen de 6 en 13 centimeter is aangetroffen. Grote exemplaren van soorten

  als brasem en blankvoorn zijn niet gevangen.

  Bij een vergelijking van de bemonsteringsdatums valt op dat het overgrote deel van

  de vis is gevangen op 15 april. Toen zijn 5989 vissen gevangen, terwijl de vangst op

  2 mei met 166 exemplaren niet groot was.

  Figuur 4.7. Lengte-frequentieverdeling schubvis zegenbemonsteringen

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  28

  Passage inlaat – fuikbemonsteringen

  In tabel 4.4 zijn de gevangen vissoorten en aantallen die zijn gevangen in de fuik

  achter de waterinlaat opgenomen. De vangst was met ruim 66000 vissen zeer groot,

  wat aangeeft dat de inlaat goed functioneert voor de intrek van vis. Circa 80% van

  de vangst bestond uit pos (52257 exemplaren). Daarnaast werden de vissoorten

  baars (3768), blankvoorn (4082) en brasem (3753) veel aangetroffen.

  Van de doelsoorten werden 30 rode alen en 47 schieralen gevangen. Het is

  onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk dat schieralen vanuit het IJsselmeer de

  polder intrekken. Dit omdat schieralen juist richting zee migreren, op weg naar hun

  voortplantingsgebied in de Sargassozee. Ook de aanwezigheid van een redelijke

  hoeveelheid schieraal in het voorjaar is opvallend, omdat deze geslachtsrijpe

  palingen normaal gesproken in het najaar wegtrekken. Een mogelijke verklaring

  hiervoor is dat de schieralen al in de polder aanwezig waren en in het najaar van

  2012 geen mogelijkheid hebben gevonden om uit de polder weg te trekken. De

  vissen zijn tijdens de bemonstering op de lokstroom van IJsselmeerwater

  afgekomen, om daarna in de fuik terecht te komen. Echter de inlaat was afgesloten

  voor vis vanuit de polder, omdat de fuik met een frame in de sponning van de inlaat

  was bevestigd. Theoretisch is het dan niet mogelijk dat de schieraal vanuit de polder

  in de fuik kan komen. In het najaar – als aan de polderzijde enkele aanbodfuiken

  worden geplaatst – zal onderzocht worden of deze theorie klopt.

  Van de doelsoort driedoornige stekelbaars zijn 20 exemplaren gevangen. Gelet op

  de maaswijdte van de fuik zullen de kleine stekelbaarzen echter door de mazen

  zwemmen en is er geen volledig beeld gevormd van de daadwerkelijke intrek van

  driedoornige stekelbaars.

  Tabel 4.4. Gevangen vissoorten fuikbemonsteringen

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Paling – rode aal 30 24 – 74

  Paling – schieraal 47 39 – 98

  Driedoornige stekelbaars 20 5 – 7

  Overige vissoorten

  Alver 1 13 – 16

  Baars 3768 6 – 21

  Blankvoorn 4082 6 – 25

  Brasem 3753 6 – 58

  Giebel 4 11 – 25

  Karper 3 12 – 14

  Kolblei 1558 9 – 27

  Pos 52257 6 – 15

  Roofblei 1 71

  Snoekbaars 116 12 – 21

  Winde 441 9 – 50

  Zeelt 1 14

  TOTAAL 66091 5 – 71

 • - Gemaal en stoomgemaal Vier Noorderkoggen -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  29

  In figuur 4.8 is de lengte-frequentieverdeling van de in de fuik gevangen vis

  opgenomen. Voor de overzichtelijkheid is de pos uit deze grafiek weggelaten. Er is

  hoofdzakelijk vrij kleine vis met een lengte tussen de 5 en 20 centimeter gevangen.

  Daarnaast zijn enkele grotere vissen gevangen. Dit waren brasems, windes en een

  roofblei. Mogelijk is de geringe vangst van grote vis het gevolg van het koude

  voorjaar, waardoor paaimigratie laat op gang kwam. De grote exemplaren van de

  brasem zijn allemaal gevangen tijdens de laatste bemonstering op 8 mei, daarvoor

  is geen enkele grote brasem aangetroffen. Een andere mogelijke verklaring is dat er

  weinig tot geen aanbod van grote vis was. Bij de aanbodbemonsteringen met de

  zegen is geen enkele grote vis gevangen.

  Figuur 4.8. Lengte-frequentieverdeling schubvis fuikmonitoring

  In figuur 4.9 is een lengte-frequentieverdeling van de gevangen palingen te zien. Bij

  de rode aal valt op dat vrij veel palingen met een lengte van minder dan 50

  centimeter aanwezig zijn. Ervan uitgaande dat de paling al in de polder aanwezig

  was, heeft in de afgelopen jaren dus intrek van glasaal plaatsgevonden. Ook bij de

  gevangen schieralen valt op dat enkele kleine, mannelijke exemplaren zijn

  gevangen. De aanwezigheid van kleine schieralen kan wijzen op een relatief goede

  palingstand. Als een paling geboren wordt is het geslacht van de vis nog niet

  bepaald. Dit wordt tijdens zijn verblijf in het zoete water bepaald, waarbij de

  dichtheid van de palingstand een belangrijke sturende factor is. Bij een lage

  dichtheid ontwikkelen (vrijwel) alle palingen zich tot grote, vrouwelijke schieralen.

  Hoe hoger de dichtheid, hoe groter het percentage kleine, mannelijke schieralen in

  het betreffende water.

  Detail vis >20 cm

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  30

  Figuur 4.9. Lengte-frequentieverdeling paling fuikmonitoring

  De intrek van vis varieerde sterk gedurende de bemonsteringsperiode van vier

  weken. In figuur 4.10 is de hoeveelheid gevangen schubvis (zonder pos) per

  bemonsteringsdatum weergegeven. Omdat de periode tussen twee lichtingen van

  de fuik niet altijd gelijk was, is in de tabel ook de zogenaamde Catch Per Unit Effort

  (CPUE) weergegeven, uitgedrukt in aantal gevangen vissen per fuiketmaal. Tijdens

  de eerste bemonsteringen was de vangst gering, maar vanaf half april namen de

  vangsten sterk toe, hoewel de fluctuaties groot waren. De zeer geringe vangst op 24

  april werd veroorzaakt doordat de inlaat in de dagen daarvoor dicht stond,

  waardoor geen migratie mogelijk was. Dit is te zien in figuur 4.12.

  Figuur 4.10. Vangsten per datum en CPUE schubvis

  In figuur 4.11 is de hoeveelheid gevangen pos en de CPUE per bemonsteringsdatum

  weergegeven. Opvallend is dat de posvangsten vrijwel dezelfde fluctuatie vertonen

  als de vangst van de overige schubvissoorten. Waarschijnlijk is dit het gevolg van

  weersveranderingen (temperatuurschommelingen?) waar alle vissen op reageren.

 • - Gemaal en stoomgemaal Vier Noorderkoggen -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  31

  Figuur 4.11. Vangsten per datum en CPUE pos

  In figuur 4.12 is weergegeven hoe ver de twee inlaten tijdens de

  bemonsteringsperiode open stonden. Beide inlaten liggen naast elkaar en met de

  fuik zijn deze ook allebei gelijktijdig bemonsterd. Een groot deel van de

  bemonsteringsperiode stond minimaal één inlaat tussen de 18 en 40% open en het

  kwam ook voor dat beide inlaten open water. Alleen in de periode van 22 tot 26

  april waren beide inlaten zo goed als dicht. Dit verklaart de zeer geringe vangst op

  24 april. Bij de overige bemonsteringen is er geen relatie zichtbaar tussen de

  openingspercentages van de inlaten en de omvang van de vangst.

  Figuur 4.12. Vergelijking opening inlaat en vangsten tijdens bemonsteringsperiode

  Vergelijking aanbod en passage

  In tabel 4.5 is een vergelijking te zien tussen het vastgestelde visaanbod met de

  zegen en de vispassage door middel van de fuik. Bij de meeste vissoorten valt op

  dat de met de zegen gevangen aantallen kleiner zijn dan de in de fuik gevangen

  aantallen. Ook zijn in de fuik meer vissoorten aangetroffen dan in de zegen. Dit is te

  verklaren doordat de zegentrekken slechts een momentopname vormen, terwijl

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  32

  met de fuik de intrekkende vissen over langere periode worden gevangen. Daarom

  zijn er voor de meeste vissoorten geen opmerkelijke verschillen zichtbaar.

  Van de brasem zijn echter met de zegen aanzienlijk meer exemplaren gevangen dan

  in de fuik. Dit betekent dat (een deel van) de voor het gemaal aanwezige jonge

  brasem geen migratiegedrag vertoont. Omdat brasems pas vanaf een lengte van

  circa 25 centimeter paairijp zijn, vindt bij kleinere exemplaren logischerwijs ook

  geen paaimigratie plaats.

  Tabel 4.5. Vergelijking aanbod en passage

  Vissoort Aanbod (zegen) Passage (fuik)

  Doelsoorten

  Paling – rode aal - 30

  Paling – schieraal - 47

  Driedoornige stekelbaars 3 20

  Overige vissoorten

  Alver 4 1

  Baars 37 3768

  Blankvoorn 674 4082

  Brasem 4854 3753

  Giebel - 4

  Karper - 3

  Kolblei 6 1558

  Marmergrondel 1 -

  Pos 577 52257

  Roofblei 1 1

  Snoekbaars - 116

  Tiendoornige stekelbaars 1 -

  Winde 2 441

  Zeelt - 1

  TOTAAL 6155 66091

  4.3 Conclusie/samenvatting

  Tussen 4 april en 15 mei zijn bij gemaal Vier Noorderkoggen bemonsteringen

  uitgevoerd door middel van een kruisnet. In dezelfde periode zijn bij het

  stoomgemaal en waterinlaat Vier Noorderkoggen bemonsteringen uitgevoerd met

  een zegen (aanbod) en een fuik (passage).

  Met het kruisnet zijn van de doelsoorten vooral driedoornige stekelbaars en

  spiering gevangen. Daarnaast zijn zowel glasaal, pootaal en rode aal in kleine

  aantallen aangetroffen. Van de overige vissoorten zijn vooral blankvoorn, brasem

  en pos aangetroffen. Ook de aanwezigheid van flinke aantallen van de exotische

  marmergrondel was opvallend.

  Voor de waterinlaat bij het stoomgemaal is met de zegen vooral kleine brasem en in

  mindere mate blankvoorn en pos aangetroffen. In de passagefuik achter de

  waterinlaat werd een zeer grote hoeveelheid van ruim 66000 vissen gevangen, wat

  aangeeft dat de vispassage goed functioneert voor de intrek van vis. Qua

 • - Gemaal en stoomgemaal Vier Noorderkoggen -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  33

  soortensamenstelling viel vooral de vangst van tienduizenden possen op. Van de

  vissoorten baars, blankvoorn, brasem en kolblei werden enkele duizenden

  intrekkende exemplaren gevangen. Wat ook opviel was de vangst van schieralen.

  Waarschijnlijk waren deze schieralen al in de polder aanwezig en werden ze

  aangetrokken door de lokstroom van het ingelaten water. De aanwezigheid van

  schieralen in het voorjaar kan wijzen op het ontbreken van (goede) migratieroutes

  vanuit de polder.

  Een vergelijking van aanbod en passage laat voor de meeste vissoorten geen

  opvallende verschillen zien. Alleen bij de brasem valt op dat het aanbod veel groter

  was dan de passage. Dit is te verklaren doordat met de zegen alleen jonge brasems

  werden gevangen, die nog niet geslachtsrijp zijn. Daarom vertonen deze vissen geen

  paaimigratie.

  Aanbevelingen optimalisatie vismigratie

  Gemaal

  - Aanbrengen vismigratievoorziening bij uitstroom van gemaal.

  Inlaat

  - Opstellen protocol voor verbetering intrekmogelijkheden inlaat en

  inregelen in systeem.

  -

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  34

  5 Gemaal Westerkogge

  Gemaal Westerkogge ligt in Scharwoude. Het gemaal pompt water uit twee

  peilgebieden in de achterliggende polder naar het Markermeer. Enkele honderden

  meters ten noorden van het gemaal ligt een waterinlaat, waarmee bij droogte

  water uit het Markermeer kan worden ingelaten in de polder.

  5.1 Werkwijze

  Om te bepalen of er bij gemaal Westerkogge aanbod van vis is, zijn aan de

  Markermeerzijde van het gemaal de volgende bemonsteringen uitgevoerd:

  Bepalen visaanbod (met name glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering)

  door middel van kruisnetbemonsteringen;

  Bepalen aanbod van (grote) vis door middel van zegenbemonsteringen.

  Voor het gemaal is gedurende vier avonden met een kruisnet bemonsterd. De

  afmeting van het kruisnet was 1,3 bij 2,6 meter. Zie voor een verdere beschrijving

  van de bemonstering paragraaf 2.1.

  Om vast te stellen of er ook grote vis voor het gemaal aanwezig is, is twee keer een

  bemonstering door middel van een zegen uitgevoerd. Hierbij is gevist met een

  zegen met een lengte van 100 meter. Beide zegenbemonsteringen hebben overdag

  plaatsgevonden.

  Aanvullend aan de bemonsteringen bij het gemaal zijn ook bemonsteringen bij de

  waterinlaat uitgevoerd. Op deze locatie hebben de volgende bemonsteringen

  plaatsgevonden:

  Bepalen visaanbod (met name grote vis) door middel van

  zegenbemonsteringen;

  Bepalen visintrek via waterinlaat door middel van fuikbemonsteringen.

  Om vast te stellen of er vis voor de waterinlaat aanwezig is, is twee keer een

  bemonstering door middel van een zegen uitgevoerd. Hierbij is gevist met een

  zegen met een lengte van 100 meter. Beide zegenbemonsteringen hebben overdag

  plaatsgevonden.

  Om te onderzoeken of er vis vanuit het Markermeer via de waterinlaat de polder

  intrekt, is een hokfuik achter de inlaat geplaatst. De fuik is twee tot drie keer per

  week bemonsterd. De planning was om vier weken te bemonsteren, maar op 3 juni

  bleek dat de fuik was vernield, waarna geen nieuwe fuik is geplaatst. Daarom zijn

  bemonsteringsgegevens van 12 dagen beschikbaar.

 • - Gemaal Westerkogge -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  35

  In tabel 5.1 is een overzicht opgenomen van datums en tijd van de uitgevoerde

  bemonsteringen bij het gemaal en de waterinlaat Westerkogge. Zie voor een

  toelichting op de tabel paragraaf 2.1 en 4.1.

  Tabel 5.1. Overzicht bemonsteringen gemaal en waterinlaat Westerkogge

  Datum Activiteit Tijdsduur

  8 april Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  16 april Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  2 mei Zegenbemonsteringen 15.00 – 17.00 uur

  7 mei Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  17 mei Plaatsen fuik n.v.t.

  21 mei Kruisnetbemonstering

  Monitoren fuik

  21.00 – 24.00 uur

  4 nachten

  24 mei Zegenbemonsteringen

  Monitoren fuik

  11.00 – 13.00 uur

  3 nachten

  27 mei Monitoren fuik 3 nachten

  29 mei Monitoren fuik 2 nachten

  3 juni Monitoren fuik FUIK VERNIELD

  5.2 Resultaten

  In totaal zijn tijdens de bemonsteringen bij gemaal en inlaat Westerkogge 22

  vissoorten gevangen. Bij de kruisnetbemonsteringen bij het gemaal ging het om

  4648 exemplaren, verdeeld over 19 soorten. Met de zegen zijn op deze locatie 102

  exemplaren van 6 soorten aangetroffen. Bij de inlaat zijn met de zegen 12

  vissoorten gevangen. Hierbij ging het in totaal om 11230 exemplaren. In de fuik

  achter de waterinlaat zijn 692 vissen gevangen, verdeeld over 10 soorten.

  5.2.1 Gemaal

  Aanbod – kruisnetbemonsteringen

  In tabel 5.2 zijn de gevangen vissoorten en aantallen bij de kruisnetbemonsteringen

  opgenomen. Van de driedoornige stekelbaars zijn 3106 exemplaren gevangen. Dit is

  ruim 65% van de totale vangst. Daarnaast zijn van de doelsoorten 2 glasalen, 8

  pootalen en 2 spieringen aangetroffen.

  Voor wat betreft de overige vissoorten bestond de vangst voornamelijk uit

  blankvoorn (404), brasem (498) en tiendoornige stekelbaars (259). Opvallend was

  ook de vangst van 151 marmergrondels.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  36

  Tabel 5.2. Gevangen vissoorten kruisnetbemonsteringen

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Paling – glasaal 2

 • - Gemaal Westerkogge -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  37

  In figuur 5.2 zijn de vangsten per avond weergegeven, waarbij onderscheid is

  gemaakt tussen driedoornige stekelbaars en overige vissoorten. Evenals bij de

  gemalen Warder en Vier Noorderkoggen is de vangst van stekelbaarzen half april

  het grootst, waarna de vangst in mei afneemt. De vangst van overige vissoorten

  varieert per datum, zonder duidelijk patroon.

  Figuur 5.2. Vangsten per datum

  In figuur 5.3 zijn het maalregime en de bemonsteringstijdstippen samen in een

  grafiek zijn gezet. Omdat gemaal Westerkogge vaak draait, is er in de grafiek geen

  duidelijke relatie zichtbaar tussen de vangst per bemonsteringsavond en het

  maalregime.

  Figuur 5.3. Vergelijking maalregime en bemonsteringstijdstippen

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  38

  Figuur 5.4. Marmergrondel Figuur 5.5. Pootaal

  Aanbod – zegenbemonsteringen

  In tabel 5.3 zijn de gevangen vissoorten en aantallen bij de bemonsteringen met de

  zegen opgenomen. In totaal zijn slechts 102 vissen gevangen, waarbij het vooral

  ging om kleine blankvoorn (69) en brasem (29). Er is één grote vis gevangen,

  namelijk een karper van 68 centimeter.

  De geringe vangsten worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat het

  uitstroomkanaal voor het gemaal erg ondiep is. Overdag is hier meestal weinig vis

  aanwezig. Tijdens de avondbemonsteringen werden enkele grote vissen

  (waarschijnlijk karpers) waargenomen, maar de aantallen waren gering.

  Tabel 5.3. Gevangen vissoorten zegenbemonsteringen gemaal

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  GEEN - -

  Overige vissoorten

  Baars 1 8

  Blankvoorn 69 6 – 16

  Brasem 29 6 – 9

  Hybride 1 10

  Karper 1 68

  Zwartbekgrondel 1 13

  TOTAAL 102 6 – 68

  5.2.2 Inlaat

  Aanbod – zegenbemonsteringen

  In tabel 5.4 zijn de gevangen vissoorten en aantallen bij de bemonsteringen met de

  zegen in de kom voor de waterinlaat opgenomen. In tegenstelling tot de geringe

  vangsten voor het gemaal werd hier een grote hoeveelheid vis gevangen. In totaal

  ging het om 11230 exemplaren. Een groot deel bestond uit blankvoorn (6787),

  brasem (3060) en kolblei (1011). Van de doelsoorten zijn 48 driedoornige

  stekelbaarzen gevangen.

 • - Gemaal Westerkogge -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  39

  Tabel 5.4. Gevangen vissoorten zegenbemonsteringen inlaat

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Driedoornige stekelbaars 48 5 – 7

  Overige vissoorten

  Baars 231 8 – 17

  Blankvoorn 6787 6 – 24

  Brasem 3060 6 – 63

  Hybride 1 15

  Karper 3 15 – 78

  Kolblei 1011 8 – 27

  Roofblei 43 11 – 27

  Ruisvoorn 8 12 – 21

  Snoekbaars 4 17 – 33

  Winde 33 10 – 35

  Zwartbekgrondel 1 15

  TOTAAL 11230 5 – 78

  In figuur 5.6 is de lengte-frequentieverdeling van de met de zegen gevangen vis

  opgenomen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de twee bemonsteringsdatums.

  Een groot deel van de gevangen vis had een lengte tussen de 5 en 20 centimeter,

  maar er zijn ook redelijke aantallen vissen tussen de 20 en 55 centimeter

  aangetroffen. Hierbij ging het om soorten als blankvoorn, brasem, kolblei, roofblei

  en winde. Daarnaast zijn enkele karpers gevangen, waarvan de grootste een lengte

  had van 78 centimeter. Veel van de grotere blankvoorns, brasems en kolbleien

  waren paairijpe vissen die vol zaten met kuit.

  Als gekeken wordt naar de vangsten per datum valt op dat op 24 mei veel meer

  kleine vis aanwezig was dan op 2 mei. Op 2 mei werd juist iets meer grote vis

  aangetroffen.

  Figuur 5.6. Lengte-frequentieverdeling schubvis zegenbemonsteringen

  Detail vis >15 cm

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  40

  Figuur 5.7. Zegenbemonstering Figuur 5.8. Doormeten vis

  Passage inlaat – fuikbemonsteringen

  In tabel 5.5 zijn de vissoorten en aantallen die zijn gevangen in de fuik achter de

  waterinlaat opgenomen. De vangst was met in totaal 692 vissen niet groot. Een

  groot deel van de vangst bestond uit baars (365), gevolgd door brasem (189),

  blankvoorn (51) en kolblei (38).

  Van de doelsoorten werden 14 rode alen en 4 schieralen en 5 driedoornige

  stekelbaarzen gevangen.

  Tabel 5.5. Gevangen vissoorten fuikbemonsteringen

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Paling – rode aal 14 39 – 82

  Paling – schieraal 4 67 – 78

  Driedoornige stekelbaars 5 5

  Overige vissoorten

  Alver 8 8 – 12

  Baars 365 6 – 14

  Blankvoorn 51 6 – 20

  Brasem 189 6 – 17

  Kolblei 38 9 – 25

  Pos 4 8 – 9

  Ruisvoorn 3 8 – 11

  Zwartbekgrondel 1 7

  TOTAAL 692 5 – 82

  In figuur 5.9 is de lengte-frequentieverdeling van de in de fuik gevangen vis

  opgenomen. Op enkele exemplaren na hadden alle vissen een lengte tussen de 5 en

  20 centimeter.

 • - Gemaal Westerkogge -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  41

  Figuur 5.9. Lengte-frequentieverdeling schubvis fuikmonitoring

  Vergelijking aanbod en passage

  In tabel 5.6 is een vergelijking te zien tussen het vastgestelde visaanbod met de

  zegen en de vispassage door middel van de fuik. In vergelijking met het grote

  visaanbod is de hoeveelheid intrekkende vis van de meeste vissoorten minimaal. Dit

  terwijl de zegenvisserij slechts een momentopname is en met de fuik alle

  passerende vis over een langere periode wordt gevangen. Het vangstverschil geeft

  aan dat slechts weinig vissen gebruik maken van de inlaat als migratieroute. Dit

  wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de inlaat niet in het kader van het

  onderzoek verder is geopend. De inlaat staat jaarrond open, maar waarschijnlijk

  gaat het hierbij om een kier van enkele centimeters. Daardoor kan weinig

  vismigratie plaatsvinden. Dit wordt bevestigd door het feit dat alleen kleine vis via

  de inlaat migreerde.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  42

  Tabel 5.6. Vergelijking aanbod en passage

  Vissoort Aanbod (zegen) Passage (fuik)

  Doelsoorten

  Paling – rode aal - 14

  Paling – schieraal - 4

  Driedoornige stekelbaars 48 5

  Overige vissoorten

  Baars 231 365

  Blankvoorn 6787 51

  Brasem 3060 189

  Hybride 1 -

  Karper 3 -

  Kolblei 1011 38

  Pos - 4

  Roofblei 43 -

  Ruisvoorn 8 3

  Snoekbaars 4 -

  Winde 33 -

  Zwartbekgrondel 1 1

  TOTAAL 11230 692

  5.3 Conclusie/samenvatting

  Tussen 8 april en 3 juni zijn bij het gemaal Westerkogge bemonsteringen uitgevoerd

  door middel van een kruisnet en een zegen. In dezelfde periode zijn bij de

  waterinlaat bemonsteringen uitgevoerd met een zegen (aanbod) en een fuik

  (passage).

  Met het kruisnet zijn van de doelsoorten vooral aanbod van driedoornige

  stekelbaars vastgesteld. Daarnaast zijn enkele spieringen glasalen en pootalen

  aangetroffen. Met de zegen is weinig gevangen. Dit waarschijnlijk als gevolg van het

  ondiepe uitstroomkanaal voor het gemaal, waar overdag weinig tot geen (grote) vis

  aanwezig is.

  Bij de waterinlaat is met de zegen een grote hoeveelheid vis gevangen, waarbij

  blankvoorn, brasem en kolblei het meest zijn aangetroffen. De vangst in de

  passagefuik was niet groot. Ook ging het hierbij alleen om kleine vis, terwijl met de

  zegen werd vastgesteld dat wel aanbod van grote vis aanwezig was. De waterinlaat

  functioneerde dus slecht als migratieroute voor vis, waarschijnlijk omdat de inlaat

  slechts enkele centimeters geopend was.

  Aanbevelingen optimalisatie vismigratie

  Gemaal

  - Aanbrengen vismigratievoorziening bij uitstroom van gemaal.

  Inlaat

  - Opstellen protocol voor verbetering intrekmogelijkheden inlaat (inlaat

  verder open) en inregelen in systeem.

 • - Gemaal Pieter Engel -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  43

  6 Gemaal Pieter Engel

  Gemaal Pieter Engel ligt in Krommenie. Het gemaal pompt water uit de

  achterliggende polder naar de Nauernasche Vaart. Het gemaal heeft twee pompen

  die beide een debiet van 125 kubieke meter per minuut hebben.

  Aan beide zijden is op enige afstand van het gemaal een waterinlaat aanwezig,

  waarmee water uit de Nauernasche Vaart kan worden ingelaten in de polder. Deze

  inlaten bestaan uit buizen met een diameter van circa 15 centimeter.

  6.1 Werkwijze

  Om te bepalen of er bij gemaal Pieter Engel aanbod van vis is, zijn in de

  Nauernasche Vaart voor het gemaal de volgende bemonsteringen uitgevoerd:

  Bepalen visaanbod (met name glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering)

  door middel van kruisnetbemonsteringen.

  Voor het gemaal is gedurende vier avonden met een kruisnet bemonsterd. De

  afmeting van het kruisnet was 1,3 bij 2,6 meter. Voorafgaand aan de

  bemonsteringen draaide het gemaal enige tijd om zo een lokstroom voor vis te

  creëren. Zie voor een verdere beschrijving van de bemonstering paragraaf 2.1.

  Aanvullend aan de bemonsteringen bij het gemaal zijn ook bemonsteringen bij de

  aan beide zijden van het gemaal aanwezige waterinlaten uitgevoerd. Op deze

  locaties hebben de volgende bemonsteringen plaatsgevonden:

  Bepalen visintrek via waterinlaat door middel van glasaalfuiken.

  Om te onderzoeken of er vis vanuit de Nauernasche Vaart via de waterinlaten de

  polder intrekt, is aan beide inlaten een glasaalfuik bevestigd. De fuik is twee keer

  per week bemonsterd. Vaker bemonsteren was vanwege de geringe hoeveelheid

  intrekkende vis niet nodig. In is met de glasaalfuiken ruim drie weken bemonsterd.

  In tabel 6.1 is een overzicht opgenomen van datums en tijd van de uitgevoerde

  bemonsteringen bij gemaal Pieter Engel. Zie voor een toelichting op de tabel

  paragraaf 2.1 en 4.1.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  44

  Tabel 6.1. Overzicht bemonsteringen gemaal en inlaten Pieter Engel

  Datum Activiteit Tijdsduur

  10 april Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  15 april Plaatsen glasaalfuiken n.v.t.

  18 april Monitoren glasaalfuiken

  Kruisnetbemonstering

  3 nachten

  21.00 – 24.00 uur

  22 april Monitoren glasaalfuiken 4 nachten

  25 april Monitoren glasaalfuiken 3 nachten

  29 april Monitoren glasaalfuiken 4 nachten

  2 mei Monitoren glasaalfuiken

  Kruisnetbemonstering

  3 nachten

  21.00 – 24.00 uur

  7 mei Monitoren en verwijderen

  glasaalfuiken

  5 nachten

  22 mei Kruisnetbemonstering 21.00 – 24.00 uur

  Figuur 6.1. Kruisnetbemonstering Figuur 6.2. Glasaalfuik

  6.2 Resultaten

  In totaal zijn tijdens de bemonsteringen bij gemaal Pieter Engel en de naastgelegen

  inlaten 14 vissoorten gevangen. Bij de kruisnetbemonsteringen bij het gemaal ging

  het om 918 exemplaren, verdeeld over 13 soorten. In de glasaalfuiken achter de

  waterinlaten zijn 116 vissen gevangen, verdeeld over 8 soorten.

  6.2.1 Gemaal

  Aanbod – kruisnetbemonsteringen

  In tabel 6.2 zijn de gevangen vissoorten en aantallen bij de kruisnetbemonsteringen

  opgenomen. 90% van de vangst bestond uit driedoornige stekelbaars (823

  exemplaren).

  Voor wat betreft de overige vissoorten zijn 71 vetjes gevangen. Van andere

  vissoorten werden slechts enkele exemplaren aangetroffen.

 • - Gemaal Pieter Engel -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  45

  Tabel 6.2. Gevangen vissoorten kruisnetbemonsteringen

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Paling – rode aal 1 43

  Driedoornige stekelbaars 823 2 – 7

  Overige vissoorten

  Blankvoorn 3 6 – 22

  Brasem 6 5 – 45

  Bittervoorn 1 3

  Kolblei 1 9

  Pos 1 15

  Rivierdonderpad 1 6

  Riviergrondel 2 4 – 5

  Ruisvoorn 1 6

  Tiendoornige stekelbaars 5 3 – 6

  Vetje 71 3 – 6

  Zwartbekgrondel 2 4 – 5

  TOTAAL 918 2 – 45

  In figuur 6.3 is een lengte-frequentieverdeling van de gevangen driedoornige

  stekelbaarzen te zien. De meeste driedoornige stekelbaarzen hadden een lengte

  tussen de 4 en 6 centimeter.

  Figuur 6.3. Lengte-frequentieverdeling driedoornige stekelbaars

  In figuur 6.4 zijn de vangsten per avond weergegeven, waarbij onderscheid is

  gemaakt tussen driedoornige stekelbaars en overige vissoorten. Een groot deel van

  de stekelbaarzen is gevangen op 18 april. Tijdens andere bemonsteringsavonden

  waren de vangsten een stuk kleiner. Overige vissoorten zijn voornamelijk op 18 april

  en 22 mei gevangen.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  46

  Figuur 6.4. Vangsten per datum

  Een mogelijke verklaring voor de grote vangst op 18 april is dat het gemaal op de

  dag voorafgaand aan deze bemonstering vaak heeft gedraaid, waardoor lange tijd

  een lokstroom voor vis aanwezig was. Ditzelfde geldt in mindere mate voor 22 mei.

  De migratieperiode voor driedoornige stekelbaars was toen echter al grotendeels

  voorbij, maar bij andere vissoorten is de aantrekkende werking van het gemaal wel

  zichtbaar. Zie hiervoor figuur 6.5 waarin het maalregime en de

  bemonsteringstijdstippen samen in een grafiek zijn gezet.

  Figuur 6.5. Vergelijking maalregime en bemonsteringstijdstippen

 • - Gemaal Pieter Engel -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  47

  6.2.2 Inlaten

  Passage inlaten – glasaalfuikbemonsteringen

  In tabel 6.3 zijn de vissoorten en aantallen die zijn gevangen in de glasaalfuiken

  achter de waterinlaten opgenomen. De vangst was met in totaal 116 vissen niet

  groot. Bij de noordelijke inlaat zijn 68 vissen gevangen en bij de zuidelijke inlaat

  waren dit er 48. Vanwege de geringe afmeting van de inlaten ging het alleen om

  kleine vis.

  Er zijn 7 driedoornige stekelbaarzen gevangen, waarvan 1 bij de noordelijke en 5 bij

  de zuidelijke inlaat. Daarnaast zijn bij de zuidelijke inlaat 1 pootaal en 2 rode alen

  gevangen.

  Bij de overige vissoorten viel vooral de vangst van de volgens de Flora- en faunawet

  beschermde rivierdonderpadden op. Naast rivierdonderpadden zijn ook 40

  exemplaren van de exoot zwartbekgrondel gevangen. Op veel plaatsen heeft de

  zwartbekgrondel de inheemse rivierdonderpad verdrongen, maar op deze locatie

  komen beide soorten (nog) naast elkaar voor.

  Tabel 6.3. Gevangen vissoorten glasaalfuikbemonsteringen

  Noordelijke inlaat Zuidelijke inlaat

  Vissoort Aantal Lengteverdeling

  (cm)

  Aantal Lengteverdeling

  (cm)

  Doelsoorten

  Paling – pootaal - - 1 16

  Paling – rode aal - - 2 42 – 48

  Dried. stekelbaars 1 5 6 4 – 6

  Overige vissoorten

  Baars 17 8 – 20 8 8 – 17

  Blankvoorn 3 16 – 18 - -

  Rivierdonderpad 17 5 – 7 11 4 – 6

  Ruisvoorn 4 10 – 15 3 9 – 14

  Tiend. stekelbaars 1 4 2 4 – 5

  Zwartbekgrondel 25 5 – 12 15 4 – 12

  TOTAAL 68 4 – 20 48 4 – 48

  In figuur 6.6 is een overzicht van de vangst per waterinlaat gemaakt, waarbij

  onderscheid is gemaakt tussen de verschillende vissoorten. In de glasaalfuik achter

  de noordelijke inlaat is meer vis gevangen dan bij de zuidelijke inlaat. Dit verschil

  werd vooral veroorzaakt door de grotere aantallen baars, rivierdonderpad en

  zwartbekgrondel. Als gekeken wordt naar de doelsoorten valt op dat deze juist

  vooral door de zuidelijke inlaat passeerden.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  48

  Figuur 6.6. Vangsten per inlaat

  Vergelijking aanbod gemaal en passage inlaten

  In tabel 6.4 is een vergelijking te zien tussen het vastgestelde visaanbod bij het

  gemaal en de vispassage door middel van de glasaalfuiken. In vergelijking met het

  visaanbod is de hoeveelheid intrekkende vis van de meeste vissoorten niet groot.

  Vooral bij de driedoornige stekelbaars valt op dat er bij het gemaal veel aanbod

  was, maar dat slechts een enkele stekelbaars via de waterinlaten migreert. Dit is

  waarschijnlijk te wijten aan het ontbreken van een lokstroom bij de inlaten en de

  geringe hoeveelheid water die door de pijpen stroomt. De vissoorten baars,

  rivierdonderpad en zwartbekgrondel zijn juist veel meer in de glasaalfuiken

  gevangen dan op het kruisnet.

  Figuur 6.7. Zwartbekgrondel (links) en rivierdonderpad

 • - Gemaal Pieter Engel -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  49

  Tabel 6.4. Vergelijking aanbod en passage

  Vissoort Aanbod (kruisnet) Passage

  (glasaalfuiken)

  Doelsoorten

  Paling – pootaal - 1

  Paling – rode aal 1 2

  Driedoornige stekelbaars 823 7

  Overige vissoorten

  Baars - 25

  Blankvoorn 3 3

  Brasem 6 -

  Bittervoorn 1 -

  Kolblei 1 -

  Pos 1 -

  Rivierdonderpad 1 28

  Riviergrondel 2 -

  Ruisvoorn 1 7

  Tiendoornige stekelbaars 5 3

  Vetje 71 -

  Zwartbekgrondel 2 40

  TOTAAL 918 116

  6.3 Conclusie/samenvatting

  Tussen 10 april en 22 mei zijn bij het gemaal Pieter Engel en de naastgelegen

  waterinlaten bemonsteringen uitgevoerd door middel van een kruisnet en

  glasaalfuiken.

  Met het kruisnet zijn hoofdzakelijk driedoornige stekelbaars gevangen. De

  aantrekkende werking van de lokstroom die aanwezig is bij een draaiend gemaal

  was goed zichtbaar.

  Achter beide waterinlaten is een glasaalfuik geplaatst, om intrekkende vis te

  bemonsteren. In tegenstelling tot het aanbod bij het gemaal is de hoeveelheid door

  de pijpen migrerende driedoornige stekelbaarzen minimaal. Opvallend was de

  vangst van rivierdonderpadden en zwartbekgrondels, die op deze locatie naast

  elkaar voorkomen. Gelet op de geringe totale vangst is de functie als migratieroute

  niet groot, waarschijnlijk als gevolg van de kleine diameter en daardoor vrij geringe

  waterverplaatsing door de inlaten.

  Aanbevelingen optimalisatie vismigratie

  - Aanbrengen vismigratievoorziening bij uitstroom van gemaal.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  50

  NAJAAR 2013

 • - Gemaal Warder -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  51

  7 Gemaal Warder

  In het voorjaar is bij gemaal Warder onderzoek gedaan naar aanbod van potentieel

  intrekkende vis. In het najaar is onderzoek gedaan naar aanbod van uittrekkende vis

  en de daadwerkelijke uittrek/uitspoeling door het gemaal. Hierbij is het bepalen van

  visschade door het gemaal belangrijker dan het aantal passerende vissen, om zo

  meer inzicht te krijgen in het effect van het gemaal op migrerende vis.

  7.1 Werkwijze

  Om te bepalen in welke mate gemaal Warder een knelpunt is voor migrerende

  (uittrekkende) vis zijn de volgende bemonsteringen uitgevoerd:

  Bepalen aanbod van vis aan de instroomzijde van het gemaal door middel van

  twee monitoringsfuiken;

  Bepalen vispassage door het gemaal en schade aan vis veroorzaakt door het

  gemaal door middel van een fuik voor de uitstroomopening.

  Om het aanbod van vis te bepalen zijn twee fuiken geplaatst aan de instroomzijde

  van het gemaal. Deze fuiken hebben gedurende twee weken gestaan en zijn in die

  periode vier keer bemonsterd.

  Om de passage van vis en beschadiging van vis door het gemaal te meten is er aan

  de uitstroomzijde van het gemaal een fuik geplaatst, waarin alle vissen die tijdens

  de bemonstering door het gemaal werden gepompt zijn opgevangen. De fuik is

  bevestigd in een speciaal op maat gemaakt frame van steigerpijpen, dat in een

  sponning werd geplaatst. Hierdoor werd de uitstroomopening van het gemaal

  volledig afgesloten.

  De bemonstering is gedurende vier avonden uitgevoerd van 18.00 tot 24.00 uur. Er

  is voor de avonden gekozen omdat dan de kans het grootst is dat de vis migreert.

  Dit geldt vooral voor de paling, die vrijwel uitstuitend in het donker actief is. Tijdens

  de bemonstering is de fuik meerdere malen geleegd om zo visschade veroorzaakt

  door vuil of een te grote hoeveelheid vis in de fuik tot een minimum te beperken.

  Bij de bemonsteringen werden alle gevangen vissen gedetermineerd en

  doorgemeten, waarbij de gegevens zijn genoteerd op een turfformulier. Vervolgens

  zijn de vissen teruggezet in hetzelfde water.

  Bij de bemonsteringen is samengewerkt met de lokale beroepsvisser Simon

  Hogetoorn.

  In tabel 7.1 is een overzicht opgenomen van datums en tijd van de uitgevoerde

  bemonsteringen bij gemaal Warder. Bij de tijdsduur voor het monitoren van de

  aanbodfuiken is uitgegaan van het aantal geviste nachten, omdat de meeste vis in

  de nacht zal migreren en in de fuik zal zwemmen. Bij de bemonstering van passage

  door het gemaal is de tijdsduur van 18.00 tot 24.00 uur aangegeven. Hier kan in de

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  52

  praktijk een kleine afwijking in zitten omdat iets eerder/later is begonnen of

  geëindigd. Dit verschil is voor het resultaat van het onderzoek verwaarloosbaar.

  Tabel 7.1. Overzicht bemonsteringen gemaal Warder

  Datum Activiteit Tijdsduur

  11 sep Fuikmonitoring vispassage gemaal 18.00 – 24.00 uur

  16 sep Fuikmonitoring vispassage gemaal 18.00 – 24.00 uur

  20 sep Plaatsen aanbodfuiken n.v.t.

  23 sep Monitoren aanbodfuiken

  Fuikmonitoring vispassage gemaal

  3 nachten

  18.00 – 24.00 uur

  26 sep Monitoren aanbodfuiken 3 nachten

  30 sep Monitoren aanbodfuiken

  Fuikmonitoring vispassage gemaal

  4 nachten

  18.00 – 24.00 uur

  3 okt Monitoren en verwijderen

  aanbodfuiken

  3 nachten

  7.2 Resultaten

  In totaal zijn tijdens de bemonsteringen bij gemaal Warder 19 vissoorten gevangen.

  In de aanbodfuiken zijn 3710 exemplaren gevangen van 15 vissoorten. Bij de

  bemonstering van vispassage door het gemaal zijn 200 vissen gevangen van

  eveneens 15 soorten.

  Aanbod – fuikbemonsteringen

  In tabel 7.2 zijn de gevangen vissoorten en aantallen bij de bemonstering met de

  aanbodfuiken opgenomen. De vangst was met ruim 3700 exemplaren aanzienlijk.

  Een groot deel van de vangst bestond uit brasem (1495 exemplaren, 40%) en kolblei

  (1216 exemplaren, 33%). Van de doelsoort schieraal werden slechtst twee

  exemplaren gevangen, wat aangeeft dat het schieraalaanbod niet groot is.

 • - Gemaal Warder -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  53

  Tabel 7.2. Gevangen vissoorten aanbodbemonsteringen

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Paling – schieraal 2 65 – 90

  Overige vissoorten

  Alver 89 8 – 20

  Baars 57 6 – 22

  Blankvoorn 173 8 – 22

  Brasem 1495 7 – 30

  Giebel 38 11 – 30

  Hybride 60 12 – 22

  Karper 145 7 – 60

  Kolblei 1216 11 – 24

  Kroeskarper 1 15

  Pos 126 8 – 14

  Riviergrondel 3 10 – 11

  Ruisvoorn 89 12 – 20

  Snoekbaars 24 8 – 28

  Snoek 1 66

  TOTAAL 3710 6 – 90

  In figuur 7.1 is een lengte-frequentieverdeling van in de aanbodfuiken gevangen

  schubvis te zien. De meeste vissen hadden een lengte tussen de 8 en 20 centimeter,

  maar ook vissen met een lente tussen de 20 en 30 centimeter waren in een redelijk

  aantal aanwezig. Van de vissoorten karper en snoek zijn enkele grotere exemplaren

  aangetroffen.

  Figuur 7.1. Lengte-frequentieverdeling schubvis aanbodfuiken

  Passage – fuikbemonsteringen

  In tabel 7.3 zijn de gevangen vissoorten en aantallen bij de bemonsteringen van

  vispassage door het gemaal opgenomen. De vangst was met 200 exemplaren niet

  erg groot. De brasem (87 exemplaren, 44%) en de kolblei (56 exemplaren, 28%)

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  54

  waren de meest aangetroffen vissoorten. Van de doelsoorten zijn twee schieralen,

  een rode aal en vier driedoornige stekelbaarzen gevangen.

  Tabel 7.3. Gevangen vissoorten passagebemonsteringen

  Vissoort Aantal Lengteverdeling (cm)

  Doelsoorten

  Paling – schieraal 2 88 – 90

  Paling – rode aal 1 29

  Driedoornige stekelbaars 4 3 – 5

  Overige vissoorten

  Baars 18 6 – 11

  Blankvoorn 3 14 – 16

  Brasem 87 8 – 28

  Giebel 1 5

  Hybride 6 13 – 16

  Karper 1 6

  Kolblei 56 10 – 22

  Pos 3 10 – 14

  Ruisvoorn 1 9

  Snoekbaars 9 9 – 14

  Vetje 4 6 – 7

  Zwartbekgrondel 3 8 – 14

  Zeelt 1 29

  TOTAAL 200 3 – 90

  In figuur 7.2 is de lengte-frequentieverdeling van de tijdens de bemonstering

  passerende palingen opgenomen. De twee gevangen passerende schieralen waren

  beide dood. Bij één exemplaar was de huid grotendeels afgestroopt en van een

  ander exemplaar werden, nadat de pomp van het gemaal enige tijd veel herrie

  maakte, alleen stukken in de fuik aangetroffen. De rode aal met een lengte van 29

  centimeter was niet beschadigd. Mogelijk ging het hierbij om een paling die al aan

  de Markermeerzijde van het gemaal aanwezig was en dus niet het gemaal heeft

  gepasseerd.

  Gelet op hoe de enkele gevangen schieralen uit het gemaal kwamen en het grote

  schadepercentage bij de schubvis (zie pagina 55), wordt ondanks de geringe vangst

  aangenomen dat gemaal Warder voor paling zeer visonvriendelijk is.

 • - Gemaal Warder -

  © 2014 Visserij Service Nederland / Stichting Waterproef

  55

  Figuur 7.2. Lengte-frequentieverdeling paling passagebemonsteringen

  In figuur 7.3 is de lengte-frequentieverdeling van tijdens de bemonstering

  passerende schubvis opgenomen. De meeste vissen hadden een lengte tussen de 5

  en 20 centimeter. Het schadepercentage onder de passerende vis was met 60% zeer

  hoog. Hierbij ging het vooral om dodelijke schade als insnijdingen, doorsnijdingen,

  of zware schubschade.

  Figuur 7.3. Lengte-frequentieverdeling schubvis passagebemonsteringen

  In figuur 7.4 is voor vissen met een lengte van 5 tot 20 centimeter het

  schadepercentage per lengtecategorie van 5 centimeter weergegeven. Bij een

  grotere lengte neemt het percentage beschadigde vissen toe van circa 30% in de

  categorie 5 – 9 cm tot circa 80% in de categorie 15 – 19 cm.

 • - Monitoring vismigratieknelpunten 2013 -

  Visserij Service Nederland sterk in viswerk

  56

  Figuur 7.4. Schadepercentage per lengtecategorie

  Figuur 7.5. Passagebemonstering Figuur 7.6. Brasems uit passagefuik

  Vergelijking aanbod en passage

  In tabel 7.4 is een vergelijking te zien tussen de vangsten in de aanbodfuiken en in

  de passagefuik. Hieruit blijkt dat de vangst in de passagefuik in vergelijking met het

  visaanbod gering is.

  Zowel b