Werkconferentie langdurige zorg : GGzE Leerlijnen in de praktijk

download Werkconferentie langdurige zorg : GGzE Leerlijnen in de praktijk

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

De presentatie die GGZe hield tijdens de Werkconferentie over veranderingen in langdurige zorg op 24 juni 2013 van In voor zorg!.

Transcript of Werkconferentie langdurige zorg : GGzE Leerlijnen in de praktijk

  • 1. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Eric van Daele projectleider Project Leerlijnen GGzE

2. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Idee >Wat beoog je met de zorg die je levert > Wat is er dan nodig om dit te ondersteunen als het gaat om competenties van medewerkers? > Wat vinden medewerkers zelf eigenlijk belangrijk in hun werk? Project Leerlijnen GG GGzE i.s.m. In voor Zorg 3. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Onderzoeksomgeving GGzE centrum ouderenpsychiatrie Grijze Generaal unit 1: Cognitieve Stoornissen unit 2,3 Kortdurende behandeling / crisisinterventie unit 4,5 Klinische behandeling 4. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Analyse 1. O-meting: Waar staan we? 2. Analyse van de zorgvraag: Welke beroepsinhoudelijke competenties zijn nodig? 5. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie 0-Meting Basisgegevens voor verwerking per team: Functie (invullen): o (verpleegkundig)begeleider o (verpleegkundig)begeleider, senior o Teamcordinator o Overig zorg: helpende/verzorgende etc. o Activiteitenbegeleid(st)er o Leerling o Stagiaire Als een bepaalde stelling voor een bepaalde functionaris niet van toepassing is, vul dan in: n.v.t. Huidig team (omcirkelen): o unit 1 o unit 2/3 o unit 4/5 Ik ben in het laatste kwartaal van team gewisseld: ja/ nee. Indien ja: mijn vorig team was: .. 6. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie 0-meting (fragment) Nr. Ik ben het met de stelling Eens Oneens 1 Bij de start in de huidige unit was ik voldoende toegerust (kennis, vaardigheden, houding) om deze doelgroep te begeleiden 2 Tijdens de inwerkperiode op de huidige unit is er voldoende aandacht besteed aan kennis over en interventies bij de doelgroep om goed te kunnen werken 3 Ik verwacht de komende drie jaar geen veranderingen in de ouderenpsychiatrie, die mij noodzaken meer of andere kennis/vaardigheden aan te leren. 4 In de samenwerking met andere disciplines ervaar ik voldoende afstemming op elkaars werkzaamheden 5 Ik leer veel van mijn collegas binnen het team (via kennis- en ervaringsoverdracht) 6 In een behandelplanbespreking worden mij voldoende richtlijnen gegeven voor het omgaan met de problematiek van clinten. 7 Voor mij is duidelijk wat er concreet verwacht wordt t.a.v. de uit te voeren taken op de unit. 7. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Analyse van de Zorgvraag; Format: Centrum ouderenpsychiatrie unit: Bv. Unit 1; cognitieve stoornissen Context van werken - Waardoor kenmerkt zich de zorgvraag (n.a.v. interviews) - visie van werken - redenen van opname Beleving van het ouder worden - Werkpunten en handelingen - Kennis, vaardigheden en attitude Psychische situatie - Werkpunten en handelingen - Kennis, vaardigheden en attitude - 8. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Analyse van de Zorgvraag; Format (vervolg): Somatische situatie - Werkpunten en handelingen - Kennis, vaardigheden en attitude Sociale situatie - Werkpunten en handelingen - Kennis, vaardigheden en attitude ADL en zelfverzorging - Werkpunten en handelingen - Kennis, vaardigheden en attitude 9. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Werkpunten Handelingen Angst en paniek. - Zorg voor medicatie. - Geruststellen en laten wennen aan de situatie. Geen overzicht hebben. - Structuur bieden. Onrust. - Structuur bieden. - Zorg voor medicatie Verstoring dag-/ nachtritme. - Stimuleren tot activiteiten overdag. Gedrag t.g.v. geheugenstoornissen (apraxie, verward gedrag, verslechtering orintatie enz.) - Toezicht houden en op de juiste wijze begrenzen. - Zorgen voor veilige omgeving. - Afleiding bieden. - Prothesefunctie vervullen; voorbeeldgedrag. Niet kunnen concentreren - Prothesefunctie vervullen; voorbeeldgedrag. Gevoelig voor prikkels uit omgeving - Zorgen voor rustige omgeving; op tijd uit de situatie halen. Dwalen - Structuur bieden. Geen perspectief meer zien. - Aanspreken bij blijven hangen in klachten. - Betrekken bij dagelijkse dingen. - Klachten serieus nemen maar niet meegaan in de beleving, positief ombuigen Dwangmatig gedrag - Op de juiste wijze het gedrag begrenzen: wanneer mag wat gedaan worden (schema opstellen)? - Zorgen voor afleiding door activiteiten. Decorumverlies - Zorg voor ADL. Achterdochtig - Zorgen voor een overzichtelijke omgeving; uitleg geven over wat je gaat doen. - Geen druk uitoefenen; aanpassen aan het tempo.. Psychische situatie Voorbeeld analyse zorgvraag 10. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Kennis (vervolg voorbeeld analyse zorgvraag) Kennis van angst-/ paniekstoornissen. Kennis van cognitieve stoornissen. Kennis van dementie. Kennis van delier. Kennis van depressie. Kennis van vrijheidsbeperking. Vroege herkenning van probleemgedrag. Vaardigheden Observeren en rapporteren. Gespreksvaardigheden: luisteren en empathisch communiceren; motiveren. Structuur bieden in de dagelijkse leefsituatie. Zorgen voor een veilige omgeving. Activiteiten bieden. Zorg voor ADL. Attitude Op de juiste wijze en op het juiste moment begrenzen. Begrip tonen en serieus nemen. Geduld en aanpassen aan het tempo. Gastvrij en eerlijk zijn. Gevoelig zijn voor de context 11. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Opstellen competentiematrix a. Onderscheid naar categorie: - Toekomstig bestendig werken - Werkcontext - Samenwerken binnen een multidisciplinair team 12. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie b. onderverdeling categorien Toekomstig bestendig werken adequaat denkkader constructieve attitude Werkcontext beleving ouder worden (kennis van.., in staat tot en competent in) psychische conditie (kennis van.., in staat) somatische zorgvraag (kennis van.., in staat) sociale context (kennis van.., in staat) ondersteuning ADL / BDL (kennis van.., in staat) Samenwerken binnen MDT proactief / effectief communiceren systematisch en methodisch werken multidisciplinair werken effectief werken 13. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Onderverdeling naar functie 1. verpleegk.begeleiders 2. activiteitenbegeleiders 3. helpenden 14. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Competentiematrix (fragment) Prestatie-indicatoren Unit 1-5, COP Definitief 07-11-2012 Verpleegkundig begeleider B. Werkcontext Categorie Competentie Prestatie indicator: de medewerker is in staat tot: B1. Beleving ouder worden Kennis van Ouder worden het herkennen en benoemen van fysieke, sociale en psychische veranderingen in de 3e en 4e levensfase. cognitieve stoornissen het herkennen en benoemen van symptomen en interventies, horende bij cognitieve problematiek. psych. Stoornissen bij ouderen het herkennen en benoemen van voorkomende psychiatrische stoornissen, alsmede het kunnen benoemen van passende interventies. fysieke veranderingen t.g.v. ouderdom het herkennen en benoemen van fysieke veranderingen in de 3e en 4e levensfase. 15. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Screening opleidings- en instructieverantwoordelijkheid Het scoren van de competentiematrix naar: - basisopleiding (HBO MBO) - afdelingsverantwoordelijkheid - interne cursussen (ouderenpsychiatrie / dubbel diagnose etc.) - somatische scholing intern - combis 16. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Screening opleidings- en instructieverantwoordelijkheid (fragment) Functie Verpleegkundig begeleiderActiviteiten begeleider Helpende codering com petentie Overstijgend denken COP = Cursus Ouderenpsychiatrie Pro-actief denken BO = Basisopleiding Constructief denken AV = Afdelingsverantwoordelijkheid Verbindingen / verbanden kunnen leggen DD = Training Dubbele Diagnose Anticiperen toekomstige ontwikkelingen SS = Somatische scholing (intern) Nieuwsgierig zijn COP ontw.= nog te ontwikkelen binnen COP Kritisch bevragen BO + AV = combi Anticiperen toekomstige ontwikkelingen BO + COP = combi Flexibiliteit COP + DD = combi Veranderingsbereidheid Kennis van Kennis van Ouder worden COP cognitieve stoornissen COP psych. Stoornissen bij ouderen COP fysieke veranderingen t.g.v. ouderdom COP ontw. loslaten patronen en rouwverwerking COP In staat tot In staat tot observeren, rapporteren, evalueren BO + AV balans vinden tussen overname en autonomie BO gespreksvaardigheden BO uitleg geven aan familie BO 17. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) Doel: iedere medewerker maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan Tools: - competentiekaart per functie - handleiding voor het POP-gesprek - gespreksplan voor het pop-gesprek (intro- of regulier) 18. Leerlijnen in de praktijk, van idee tot implementatie Verpleegkundige Competentiekaart werkcontext: werkcontext: B2. Psychische conditie Competenties Prestatie indicator B2.Psychischeconditie B2.Psychischeconditie Kennis (kennisvan..) Angst en paniekstoornissen Het kunnen benoemen van bijhorende gedra- gingen, symptomen en passende interventies. Cognitieve stoornissen Het kunnen benoemen van bijhorende gedra- gingen, symptomen en passende interventies. Dementie Het kunnen benoemen van bijhorende gedra- gingen, symptomen en passende interventies. Delier Het kunnen benoemen van bijhorende gedra- gingen, symptomen en passende interventies. Depressie Het kunnen benoemen van bijhorende gedra- gingen, symptomen en passende interventies. Vrijheidsbeperking en maatregelen Het kunnen benoemen van de belangrijkste elementen uit de BOPZ wetgeving gerelateerd aan vrijheidsbeperking en het kunnen benoe- men van de praktische gevolgen hiervan bin- nen de verpleegkundige beroepsuitoefening. Probleemgedrag en vroegtijdig signaleren Het kunnen opstellen en werken met signale- ringsplannen. Stemmingsstoornissen Het kunnen benoemen van bijhorende gedra- gingen, symptomen en passende interventies. Psychotisch gedrag Het kunnen benoemen van bijhorende gedra- gingen,