Werkboek polder dijk en volksmuseum colins plaet v7.2

download Werkboek polder dijk en volksmuseum colins plaet v7.2

of 30

 • date post

  01-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  544
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Het museum dient een impuls te geven aan de toeristische waarde van- en een stimulans te zijn voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat. Een beeldend educatief en recreatief centrum voor inwoners en scholen op Noord-Beveland en een actieve herinnering aan het leven en de leefgewoonten op een Zeeuws eiland in al zijn facetten.

Transcript of Werkboek polder dijk en volksmuseum colins plaet v7.2

 • 1. Werkboekvoor de oprichting van het Polder- dijk- envolksmuseum Colins plaet Doelstelling, uitgangspunten en ambitieHet museum dient een impuls te geven aan de toeristische waarde van- en eenstimulans te zijn voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat. Een beeldendeducatief en recreatief centrum voor inwoners en scholen op Noord-Bevelanden een actieve herinnering aan het leven en de leefgewoonten op een Zeeuwseiland in al zijn facetten. Museum Colins plaet 30-6-2009

2. Oprichting van Stichting Polder-, Dijk- en Volksmuseum Colins plaetHet MuseumInleidingDe oprichting van een toonaangevend museum, bij voorkeur gevestigd in het centrum aan deVoorstraat van Colijnsplaat, zal een belangrijke impuls zijn voor het dorp en Noord-Beveland.Gedurende 2000 jaar leverden de eilanders een gevecht met de zee, dijkten polders in, ontgonnendeze en verbouwden vervolgens landbouwproducten. Waarom hier? Wie waren de mensen die zichhier vestigden om dit grote werk te volbrengen? Welke technieken werden gebruikt om land tewinnen en dijken te leggen? Welke ontwikkelingen hebben de indijkingstechnieken doorgemaakt?Colijnsplaat speelde een belangrijke rol omdat hier de indijkers, de werklieden en de regenten woonden. Wie waren de opdrachtgevers, de financiers en de ontwerpers? Rond dit specifieke onderwerp is in Nederland en zeker in Zeeland, geen museum. Colijnsplaat zou hiervoor een voor de hand liggende plaats zijn, immers Colijnsplaat is ontstaan door de indijkers die zich hier vestigden. Maria van Nassau, Vrouwe van Noord-Beveland en later Maurits van Nassau, Prins van Oranje en Heer van Noord-Beveland speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van het eiland. Uit de oorspronkelijke eilanden t Landt van Cats en Orisandt is Noord-Beveland ontstaan. Het museum zal een beeld kunnen schetsen van de vroegste bewoning tot het moment dat het Katseveer opgeheven werd en de vaste verbinding tot stand werd gebracht. Het leven, overleven, werken en de volkscultuur van de eilanders kunnen in beeld worden gebracht. Een leuk voorbeeld van een expositie zouden de merklappen van Barbara Haringman kunnen zijn.Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 2 3. die eens in de Voorstraat woonde in het pand waar nu De Kleine Deugniet is gevestigd.Een originele Nehalennia votiefsteen kan in het museum een plaats krijgen zodat het museum ook indit opzicht de allure krijgt die het verdient. Het is belangrijk aan te sluiten op de Zeeuwse Canon. Ditgeeft promotioneel extra steun aan bezoekerscentrum en museum.Het monument Verdronken Dorpen, het watersnoodmonument Houwen Jongens, het monumentvoor de waterbouwkundige Johannis de Rijke, het in de zee verdwenen Ganuenta en het vroegerecistercinzer nonnenklooster Emelisse sluiten geheel aan bij een nieuw in te richten museum.In de buurt van Colijnsplaat heeft de genoemde nederzetting Ganuenta gelegen. Hier bevond zicheen tempel voor de godin Nehalennia. In 1970 werden in de buurt van Colijnsplaat delen van eenNehalennia-altaar opgevist. In 2003-2004 heeft men in Colijnsplaat een reconstructie gebouwd vande Gallo-Romeinse tempel die daar circa 2000 jaar geleden stond. www.nehalennia-tempel.nlDe Oud Noord-Bevelandpolder was een polder en een waterschap in de gemeenten Colijnsplaat enKats op Noord-Beveland in de provincie Zeeland.Op 17 mei 1594 verleenden de Staten van Zeeland octrooivoor het (her)bedijken van het verloren gegane eiland Noord-Beveland. Op 5 april 1596 werd het octrooi uitgebreid en in1598 werd een groot deel van het eiland bedijkt. De polderwerd in de 17e eeuw versterkt door de aanleg van de OudGravenhoekpolder (1657), de Ouweleckpolder (1665) en deNieuw s-Gravenhoekpolder (1671). Deze polders gingenrespectievelijk in 1732, 1780 en 1743 weer verloren.In de Tegenwoordige staat van Zeeland van Isaak Tirionuitgegeven door Hugo Grotius in 1753 wordt geschreven:Kolynsplaat, een deftig Dorp, t voornaamste van geheelNoordbeveland, is gebouwd omtrent 1598 of 1599, en metveele treffelyke Huizen versiert, beslaande samen 26Gemeten 14 Roeden Lands. t Heeft een goede Haven, regtover die van Zierikzee. De Kerk wordt bedient door eenenPredikant, behoorende tot de Klassis van Walcheren. De Prins van Oranje is Heer van Kolynsplaate.Na het calamiteus verklaren van de Leendert Abrahampolder kwamen de zeedijken in 1883 onderhet beheer van het waterschap de Waterkering Leendert Abrahampolder. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2Pagina 3 4. In 1935 werd de polder samengevoegd met de Nieuw-Noord-Bevelandpolder.Het huidige Colijnsplaat, n van de zeventien Beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland, is in1598 gesticht bij de afsluiting van de dijk om een nieuwe polder. De naam komt van de schorColinsplate die toen gedeeltelijk werd ingedijkt. Het dorp werd planmatig opgezet, met kaarsrechtepercelen. In de Voorstraat staan 32 rijksmonumentale gebouwen grotendeels woonhuizen, het ouderaadhuis (1769), de protestantse kerk (1769) en 10 woonhuizen die de allure van een monumentbezitten. Er werd in de 17e eeuw een haven aangelegd waarvan thans de contouren nog zichtbaarzijn en de kade nog bestaat. Deze werd gebruikt voor het transport van graan van Noord-Bevelandnaar Schouwen, en voor een veerdienst op Zierikzee.Colijnsplaat is de geboorteplaats van de waterbouwkundige Johannis de Rijke. Op diens 156stegeboortedag werd in het dorp een standbeeld voor hem onthuld, een kopie van het beeld dat inNagoya (Japan) voor hem is opgericht.In het dorp bevinden zich twee windmolens: De Oude Molen deze korenmolen is waarschijnlijkgebouwd in 1727 (de oudste molen in Zeeland) en Nooit Gedacht, logischerwijs ook wel bekend alsDe Nieuwe Molen. Dit is een ronde, uit baksteen opgetrokken stellingmolen uit 1864, die werdgebouwd ter vervanging van een eerdere achtkante molen.DoelstellingHet in Colijnsplaat tot stand brengen van een themamuseum voorNoord-Beveland dient tevens een aanzienlijk maatschappelijk doel. Hetmuseum dient een impuls te geven aan de toeristische waarde van- eneen stimulans voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat, een educatiefen recreatief centrum te zijn voor inwoners en scholen op Noord-Beveland en een actieve herinnering aan het leven en de leefgewoontenop een Zeeuws eiland in al zijn facetten. Het museum kan daarin ietstoevoegen aan de reeds bestaande musea in de regio.Het museum dient gebruik te maken van de binnen de provincieaanwezige deskundigheid en museale voorzieningen. Hierdoor kan demuseumorganisatie efficint werken en wordt voorkomen dat deorganisatie onnodig groot wordt. Onderzocht kan worden hoe een intensieve samenwerking met hetmuseum De Bevelanden en andere musea gestalte krijgen kan. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 4 5. VisieEen museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materile getuigenissen vande mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hieroverinformeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. (International Council of Museums,onderdeel van Unesco, 1974)Voor het nieuw op te richten museum zal een duidelijke visie op het levensverhaal van het eilandgemaakt moeten worden. Bezoekers willen iets beleven, zij willen verrast en geraakt worden.BeleidsplanHet te maken plan moet ambitie en ondernemingszin uitstralen. Een duidelijke visie hebben op hetnieuw te stichten museum en prikkelende projecten bieden waardoor het museum een vernieuwendbeeld geeft van de maatschappelijke, culturele en technische ontwikkelingen. Een aanbod voor hetonderwijs en de ontwikkeling van activiteiten gericht op diverse doelgroepen.Kleine musea moeten in hun expositie plaats inruimen voor doorkijkjes naar de andere musea in deomgeving. Hierdoor wordt bij de bezoekers belangstelling gewekt ook daar eens te gaan kijken. Erontstaat een museumnetwerk of anders gezegd een museumroute die het publiek metvanzelfsprekendheid naar de andere musea leidt en hiervoor de belangstelling wekt. Het versterkt deband tussen de musea onderling en de musea en het publiek. Ook gaan hierdoor de afzonderlijk in demusea getoonde collecties elkaar versterken. De andere Zeeuwse musea zouden dit idee moetenovernemen. Een open instelling verbindt organisaties met elkaar.Het museum kan ingericht worden rond een vaste expositie met daarnaast een wisselende collectie,exposities rond themas en presentaties van fotos.Professionaliteit en kwaliteitsbewakingHet museum, de exposities en verdere activiteiten dienen een professionele uitstraling te hebben ende kwaliteit dient goed te worden bewaakt. Voorgestaan wordt een bijzondere en levendigeinrichting die de bezoeker vermaakt, uitnodigt, verdiept en verrast.Wisselende themas zullen er voor moeten zorgen dat het museum aantrekkelijk is en blijft. Op dezewijze kan een klein museum de interesse van het publiek vasthouden. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2Pagina 5 6. Voor de opleiding van museummedewerkers en gidsen kan gebruik worden gemaakt van de binnende provincie aanwezige mogelijkheden.ThemasDe themas zouden aan kunnen sluiten op een aantal boekjes dat over Noord-Beveland isverschenen: o.m. Noord-Beveland groeneoase in de Zeeuwse Delta van Adri Karman,Tussen isolement en ontsluiting van A.J.Barth en dr. A.L. Kort, Langs het tuinpad vanmijn vaderen van Rien Poortvliet, en b.v.Maurits prins van Oranje geschreven doorKees Zandvliet. Orisant, verdronken eiland inde Oosterschelde 1602-1639, een historischeroman door Paul de Schipper. Een boek alsZeeuwse Vrouwen van Kees Slager waarinzeven Zeeuwse vrouwen meeslepend vertellen en die samen een geheel eigen beeldschetsen van de Zeeuwse samenleving in de 20ste eeuw. Verder onderzoek naarbijvoorbeeld de families Nebbens, Swemer, Bijbau, Paardekooper, Vader en Haringman kunnen veelinteressante zaken opleveren. Aan de resultaten van opgravingen op Noord-Beveland kan ook eent