Wereldreis januari 2010

download Wereldreis januari 2010

of 20

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Thema : leefwereld Maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11 ISSN : 1375-2219 - 23ste jaargang, nummer 1 januari 2010

Transcript of Wereldreis januari 2010

 • Oman

  Thema : leefwereld

  januari 2010Kledij als bescherming tegen de weerselementen: de loden zon van Oman of de koele regen in Belgi.

  Maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11ISSN : 1375-2219 - 23ste jaargang, nummer 1

 • Nieuws uit studio Globo voorbij de kleureN Juffen en mees-ters zijn DOE-NERS.Maar goed ook, want in de klas moet er heel wat gebeuren. Soms heb je de indruk dat er zelfs hoe langer hoe meer moet gebeuren. Je holt van hier naar ginder, de

  ene vernieuwing is nog niet afgerond of de andere dient zich al aan. En daarom is het goed om ook eens even een keertje halt te houden en stil te staan.Doen we de goede dingen en doen we die dingen goed?zijn vragen die een leerkracht zichzelf dan kan stellen.Vanuit Studio Globo willen we hierbij een hand reiken. We willen samen met jou stil staan bij mondiaal en intercultureel leren. Nadenken over je klaspraktijk. Die praktijk toetsen aan een degelijke visie en reflecteren over hoe het nog beter kan.Onze visiebrochure Voorbij de kleuren kan hierbij inspiratie en hulp betekenen.

  De grondig vernieuwde Voorbij de kleuren is opgebouwd rond een schema. Elke cirkel is een hoofdstuk. De staakwoorden geven aan waarover elk hoofdstuk gaat.We beschrijven kort de gedachtegang door-heen de hoofdstukken:

  ontwikkelen van vaardigheden:- De voorwaarde hierbij is de openheid om

  diversiteit te (h)erkennen en de bereidheid om te komen tot vormen van codewisse-ling.

  - Dit doe je onder andere door het ontwik-kelen van de nodige empathie en door een situatie vanuit verschillende perspectieven te leren zien.

  - Door te kiezen voor dialoog en samenwer-king ga je leren aan en van elkaar.

  - De school is een goede oefenplaats om handelingsvaardigheden te ontwikkelen. Leerkrachten zijn hierbij model en coach.

  Principes die ons helpen om te werken aan dee competenties:- Om deze competenties te ontwikkelen

  steunen we op enkele principes van goed onderwijs.

  - Het belangrijkste principe is dat de kinde-ren eerst komen in onze benadering: om hen is het te doen, tegemoet komen aan hun ontwikkeling is onze bedoeling. Dat impliceert dat we een groot belang hechten aan het vormen en ondersteunen van onze partners daarbij: de leerkrachten.

  - We streven naar fundamenteel leren; niet naar leren om te leren maar naar leren voor het leven.

  - Daarvoor willen we een krachtige leerom-geving creren die ervaringsgericht, actief en interactief is opgebouwd.

  - We hechten belang aan een grote samen-hang en opbouw van het aanbod, zowel horizontaal als verticaal. Daarbij gaan we uit van de gedachte dat onze wereld n is.

  - De school is geen eiland. Vanuit een brede samenwerking stelt de school zich open voor de samenleving en de wereld.

  Werkvormen en leermiddelen die ons hel-pen om al het voorgaand in de klaspraktijk te realiseren.- Om het groeien in verbondenheid en solida-

  riteit waar te maken, om de nodige compe-tenties te ontwikkelen in het kader van goed onderwijs, kiezen we in de klas werkvormen en leermiddelen die onze bedoelingen zo goed mogelijk ondersteunen.

  - We reiken criteria aan om zelf materialen te kunnen beoordelen.

  - We bieden je een hele waaier van mogelijk-heden aan.

  Bestellen kan bij Studio Globo.

  Het Kader waarin we leven, waarmee we rekening (moeten) houden:- We leven in een geglobaliseerde wereld,

  getekend door een grote diversiteit.- Deze situatie heeft een groot potentieel aan

  wereldwijde kansen, maar dwars doorheen Noord en Zuid loopt een breuklijn tussen arm en rijk.

  - We zijn bekommerd om een rechtvaardige samenleving die uitgebouwd wordt volgens modellen van duurzame ontwikkeling. Wij kiezen voor een samenleving waar ieder mens gelijke kansen krijgt.

  - Deze waarden willen wij in opvoeding en onderwijs voorop stellen.

  De Basisdoelen die we binnen mondiaal en intercultureel leren nastreven:- Tegenover de mechanismen van uitsluiting

  zetten wij de basisdoelen van verbonden-heid en solidariteit. Wij willen kinderen helpen groeien in een hoopvol handelings-perspectief

  Competenties die kinderen, leerkrachten en scholen nodig hebben:- Daarvoor is het nodig dat kinderen zowel

  als leerkrachten competenter worden om op een positieve wijze om te gaan met diversiteit.

  - Deze competenties groeien vanuit een grond-houding van openheid en respect voor andere mensen en andere culturen.

  - Wat betreft kennis en inzicht plaatsen we enkele elementen op de voorgrond:

  - De samenhang zien tussen feiten leert ons meer denken in syste-men.- Een correcte, genuanceerde beeldvor ming over mensen en groepen is bepa-lend voor onze houding.- Inzicht in de gelaagdheid van culturen en in het idee van de meer-voudige identiteit helpt ons om met een open geest te kijken naar an-deren.- Degelijke kennis ondersteunt het

  Wonen en leven in Guatemala

  Via het nieuwe lespakket Wonen en leven in Guatemala maken leerlingen van de 3de graad lager onderwijs kennis met de leefwe-reld van mensen in Guatemala.Guatemala is een land in Midden-Amerika dat voor vele kinderen onbekend terrein is. Het is een land dat vooral bekend is om zijn Maya-runes, de Indiaanse bevolking en zijn overweldigende natuur. Met Wonen en leven in Guatemala maken we het dagelijkse leven concreet via twee leeftijdsgenootjes: Maria Elena & Nacho. We komen o.a. te weten hoe ze wonen, waar ze naar school gaan, wat ze graag eten en hoe hun familie eruitziet. Het leven van deze 2 kinderen is de rode draad door het lespakket.

  Enerzijds bevordert dat de samenhang tussen de verschillende themas die aan bod komen, anderzijds hopen we dat de leerlingen zich door de concrete verhalen over Maria Elena & Nacho meer bij de inhoud betrokken zullen voelen. Maria Elena is een Mam-indiaans meisje van 12 jaar. Ze woont in Casaca, een dorp in de Westelijke Hooglanden van Guatemala. Ze heeft nog 2 broers en 2 zusjes. Haar papa is landbouwer. Later wil ze graag bankbe-diende wordenNacho is een Ladino jongen van 11 jaar. Hij woont in Guatemala stad, de hoofdstad van het land. Hij heet eigenlijk Jos Ignacio, maar iedereen noemt hem Nacho. Zijn mama werkt in een mensenrechtenbureau en zijn papa is een tekenaar. Nacho trekt vaak op met zijn vriend Javier en sport graag. Naast de kennismaking met Maria Elena en Nacho, leren de kinderen ook meer over de grondproblematiek in het land. Heel wat mensen in Guatemala beschikken slechts over een klein stukje onvruchtbare grond dat niet voldoende opbrengt om van te leven. Vele mensen gaan dan ook op zoek naar nieuwe inkomsten De kinderen komen bovendien ook meer te weten over de Maya-cultuur. Zowel de oude Maya-cultuur als de nog levende cultuur komt uitgebreid aan bod.Het lespakket bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, een leerlingenboekje Maria Elena & Nacho en een mediapakket met tal van didactische materialen (fotos, dvds, opdrachtenkaarten, cd-roms, ). In de nawerking laten we de kinderen hun ervaringen uit het atelier uitwisselen. We diepen het thema waardig werk uit en laten de kinderen ontdekken wat het betekent om een wereldburger te zijn.

  Praktisch:Wonen en leven in Guatemala maakt deel uit van een reeks lesmappen Wonen en leven in. Deze lesmappen vormen telkens de voorbereiding op een inleefatelier. Ze kunnen echter ook afzonderlijk gebruikt worden om de leerlingen grondig te laten kennismaken met het dagelijkse leven in een land uit het Zuiden. Bij elk van deze lesmappen staat het werken aan verbondenheid en solidariteit met mensen wereldwijd centraal.

  Prijs: handleiding (incl. leerlingenboekje): 11

  euro; leerlingenboekje: 2 euro Mediapakket (te huur): 20 euro per week.

  Bestellen:Studio Globo GentDoornzelestraat 159000 GentT 09 234 04 13F 09 233 80 16gent@studioglobo.be

  ONZE LEEFWERELDDe Wereldkalender van 11.11.11al 33 jaar de mooiste

  Een prachtige verzameling van beeld en woord met als jaarthema onze leefwereld. Met deze kalender helpt u 11.11.11 om structurele armoede weg te werken.

  Bestellen en meer info:- www.11.be/winkel - Tel 02 536 11 22 - Fax 02 536 19 02 - winkel@11.be

  Voorbij de kleurenDe volledig vernieuwde visiebrochure Voorbij de kleuren verbondenheid en solidariteit leren in de basisschool is klaar. In deze bundel koppelt Studio Globo een gengageerde kijk op de wereld van vandaag aan een praktische vertaling naar het basisonderwijs. Voor een uitgebreidere kennismaking: zie p. 19

 • voorwoord

  Beste lezer,

  Op het ogenblik dat we dit voorwoord schrijven, is COP15, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Kopenhagen, net van start gegaan. Wanneer je dit nummer in handen hebt, ligt alles achter de rug. De hele wereld heeft in die tussentijd toegekeken hoe onze wereldleiders al dan niet de nodige beslissingen durfden nemen om de toekomst veilig te stellen van de enige planeet Aarde die er is. De tijd dringt. De gevolgen laten zich nu al voelen. Dat de grootste slacht-offers daarbij ook nu weer in het Zuiden vallen, is geen toeval.

  De vele signalen van honderdduizenden mensen, op de meest diverse plaatsen, maken duidelijk dat de redding van de chte wereld even urgent is als het stabi-liseren van het financile systeem. Daarvoor konden het afgelopen jaar op korte tijd wl enorm veel middelen gevonden worden.

  Deze beslissingen, die op wereldvlak worden genomen, mogen echter geen ex-cuus vormen om in de eigen omgeving stil te blijven zitten. Ook kinderen van de basisschool kunnen op hun eigen terrein al een aantal stappen zetten.

  Met deze nieuwe jaargang van de lesbrief Wereldreis en de Wereldkalender, on-derstrepen we graag nog eens het belang van de volgehouden aandacht om die wijde wereld in de klas te brengen. Dit jaar gebeurt dit onder de noemer leefwe-reld, een veelomvattend begrip. Bij elk nummer verkennen w