Wereldreis februari 2010

download Wereldreis februari 2010

of 20

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Thema : hoogte Maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11 ISSN : 1375-2219 - 23ste jaargang, nummer 2 februari 2010

Transcript of Wereldreis februari 2010

 • Nepal

  Thema : hoogTe

  februari 2010Bruggen zijn al eeuwenlang belangrijke constructies om verbindingen te leggen tussen hoog-gelegen plaatsen en mensen. Hier een voorbeeld van een hangbrug uit Noord-Wales.

  Maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11ISSN : 1375-2219 - 23ste jaargang, nummer 2

 • Campagne Broederlijk delen 2010Nomineer Samuel voor de Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling

  leerkraCht aan het woord

  In de oude Antwerpse binnenstad, aan een stemmig, groen pleintje met banken en een speeltuintje, bellen we aan bij basisschool De Kleine Jacob. Een kleine school met 210 kinderen, die bewust kleinschalig wil blijven en er naar streeft om een zo rijk mogelijke verscheidenheid aan kinderen aan te trekken. Op dit moment lopen er kinderen school vanuit een 30-tal culturele achtergronden. Ook soci-aaleconomisch is er een grote mix: zowel hoog-opgeleide als ongeschoolde ouders, sociaal kwetsbare gezinnen en tweeverdieners. Enkele ouders zitten in een asielprocedure of verblijven illegaal in het land. Je vindt er eenoudergezin-nen, klassieke gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en gemengde huwelijken. We kloppen aan bij de directeur, Tinne Kersschot, om te horen hoe deze school haar weg vindt in die brede diversiteit.

  De Kleine Jacob is meer dan leren lezen we aan jullie schoolpoort. Wat bedoelen jullie daar mee?De belangrijkste opdracht van een school is leren. Maar dan stelt zich de vraag wat je precies verstaat onder dat woord. We bekijken leren als ontwikkelen, groeien. We willen onze kinderen basisvaardigheden bijbrengen. Echt leren is leren voor het leven. De kennis en de vaardigheden die kinderen opdoen, moet voor hen ook buiten de school relevant en betekenisvol zijn.Daarom hechten we naast het cognitieve- ook heel veel belang aan sociale en relatio-nele vaardigheden en communicatie. Maar ook de ontwikkeling van een goede werkhou-ding (het stimuleren van denkvaardigheden en zelfsturing) staat op de voorgrond. We vinden het heel belangrijk dat ieder (wijzelf en de kinderen) de verantwoordelijkheid kan

  (gesprekken die de kinderen per klas voeren) en op de schoolraad (waar vertegenwoordi-gers van elke klas samenkomen) overleggen kinderen en leerkrachten over de gang van zaken. Zo worden de klas en de school hun klas, hun school.De verbondenheid op school wordt ook sterk benvloed door de familiale sfeer die we cre-eren. In dit familiale model leren kinderen niet enkel van de leerkracht, maar ook en in grote mate van elkaar. Als kinderen veel kansen krijgen om samen te werken en om op een positieve wijze elkaars diversiteit ontdek-ken, vergroot de verbondenheid. We kiezen ervoor om veel klasdoorbrekend te werken over de leeftijden heen: zesdeklassers leren hoe ze kinderen op een zinvolle wijze kunnen begeleiden en vormen dan leesgroepjes met aanvankelijke lezers uit het eerste leerjaar. Kinderen van het vierde leerjaar nemen kleu-ters mee op een leerwandeling die ze eerst zelf deden en waarbij ze ook leerden hoe je informatie aan kleine kinderen kan doorge-ven. Klein leert van groot en groot leert van klein, noemen we dat. Immers, niet enkel de kleinsten hebben hier baat bij. Ook grote kinderen die ondersteunen, denken op een mentaal hoger niveau na over wat ze moeten uitleggen. Daarenboven groeit er wederzijds vertrouwen en respect: je merkt hoe kleinere kinderen spontaan op de speelplaats hulp vragen aan groteren en je ziet hoe grote, stoere binken heel zorgzaam omgaan met kleinere kinderen. Deze aanpak is heel bepa-lend om een veilig schoolklimaat te creren, waarbij diversiteit de grote troef blijkt. Die lijn trekken we door in de WO-themas en de projecten die klassen samen uitwerken en in onze peter- en meterwerking. Elk jonger kind heeft een peter of meter op school. Zij heb-ben een bijzondere aandacht voor elkaar. Zo knutselen peters wel eens een cadeautje voor de verjaardag van hun petekind en maakt het petekind met Nieuwjaar een nieuwjaarsbriefje voor zijn schoolpeter. En dan hebben we nog niets gezegd over de veelvuldige momenten dat we ouders betrekken bij activiteiten, of over De Grote Jacob ons oudercomit. Ook ouders moeten op school immers respect en verbondenheid ervaren.

  Hoe zou je de werking samenvatten?De school is voor ons een plaats waar mensen, groot en klein, zich scholen en oefenen in het samenleven en samenwerken met elkaar, met alle verscheidenheid en diversiteit die daarbij hoort.Zo wordt een school een plek van hoop voor morgen. En dat is geen overbodige luxe.

  nemen voor wat hij doet en zegt. Respect en verbondenheid zijn hierbij sleutelwoorden die zowel voor het schoolteam als voor de kinderen bepalend zijn voor het schoolkli-maat en voor de aanpak die we nastreven in ons onderwijs.

  Dat lijkt me een hele opgave, zeker met zulk een divers publiek?We zouden het niet anders willen. De grote diversiteit op school en in de klas is meer verrijking dan probleem. Door kinderen en ouders vanuit zoveel verschillende achter-gronden te ontmoeten ga je reflecteren over jezelf en je eigen cultuur. Je kijkt breder. Je verlegt je grenzen en bevraagt de eigen normen en waarden.

  Op welke manier proberen jullie zulke dingen te realiseren in de school en in de klas?Verbondenheid met en respect voor elkaar en de leefomgeving en de verantwoordelijkheid voor het geheel worden concreet in een aantal kapstokregels:- Voor groot en klein zullen we vriendelijk

  zijn- Rust en relax vinden we de max- Een nette boel vinden we coolDaarboven staat wat we de gouden regel noemen: Doe niet aan een ander, wat je zelf niet graag wil.Deze regels maken we zichtbaar met affiches en slagzinnen. Op de maandsluitingen spelen we er toneeltjes over, in de klas komen ze aan bod in kringgesprekken. De ouders beleven ze mee door artikels in het schoolkrantje en ze krijgen zelfs een plaats in evaluaties. Ze helpen de kinderen in de klas te reflecteren op hun eigen doen en laten. Op de klasraad

  Tijdens de komende Broederlijk Delen-campagne staat Samuel centraal. Samuel is een Boliviaanse boer, die samen met zijn familie op de Andeshoogvlakte woont. Daar overleven is niet eenvoudig. Zeker nu het steeds minder regent, een van de gevolgen van de opwarming van de aarde. Daardoor daalde de opbrengst van alle belangrijke teelten dramatisch.Maar Samuel is niet bij de pakken blijven zitten. Met de steun van Equipo Kallpa, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen, kon hij een irrigatiesysteem bouwen. Daardoor kan hij opnieuw voldoende voedsel telen.Zoals Samuel zijn er veel boeren in het Zuiden. Ze realiseren hun eigen plannen om hun voedselproductie, hun woongebieden en het milieu te beschermen.Daarom nomineert Broederlijk Delen Samuel, en met hem alle partnerorganisaties, voor de Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling, een prijs die in onze wereld nog ontbreekt.Studio Globo werkte mee aan heel wat mate-rialen die de campagne naar het onderwijs vertalen. We stellen je hier kort het materiaal voor kleuters en lagere school voor.

  Project Vamos amigos! voor de lagere schoolVamos amigos! Komaan vrienden! Een uitnodiging van Marta en Victor om het leven op de Boliviaanse hoogvlakte te leren kennen. Ze tonen hoe ze hun verbondenheid met elkaar en met de wereld beleven. Dit vakoverschrijdend project laat je samen met de leerlingen die verbondenheid ervaren.Het volledige pakket omvat een handleiding, werkmateriaal voor de leerlingen, de jonge-renfilm en een cd.In de handleiding is het verhaal met de spannende avonturen van Marta en Victor uitgeschreven. Verder vind je uitgewerkte lesmomenten rond themas als het leven op de hoogvlakte, verbondenheid met elkaar, water en klimaatverandering en de partner-organisaties van Broederlijk Delen. Het werkmateriaal is een aantrekkelijk

  boekje voor de leerlingen met opdrachten, spelen en werkblaadjes uit de handleiding. Op de CD staat met het themalied over de avonturen van Marta en Victor, een Bolivi-aans kinderlied en prachtige fotos bij het verhaal.

  Prijzen:- Handleiding: 5 euro- Werkmateriaal: 1 euro; vanaf 10 ex. 0,90;

  vanaf 100 ex. 0,75 euro- CD: 8 euro

  Fotoset Elmer voor kleuters en eerste graad

  Elmer (6 jaar) is de kleine broer van Marta, de hoofdfiguur uit de jongerenfilm. Hij en zijn poes Perico spelen de hoofdrol in deze fotoset: twaalf prachtige kleurenfotos van Hans Van der Linden en Thomas De Boever, op A3- en A4-formaat leer je hen kennen. De bijbehorende verwerkingsbrochure bevat het verhaal en concrete activiteiten. Je kan de fotoset ook gebruiken om andere werk-vormen in de klas te verrijken.

  Prijs: 6 euro, handleiding inbegrepen

  Jongerenfilm: Marta, kind van de Andes

  In de film volgen we een dag in het leven van de twaalfjarige Marta. Ze woont met haar familie en vrienden hoog in de bergen van de Boliviaanse Andes. Het ritme van haar leven wordt bepaald door de natuur.Doorheen de ogen van Marta zie je dat de natuur in de Andes mooi is, maar dat het le-ven er hard kan zijn. De klimaatverandering komt laat zich er sterk voelen. Martas vader

  Samuel werkte samen met de dorpsbewoners en met de steun van Equipo Kallpa en Broe-derlijk Delen aan een irrigatiesysteem en een opvangbassin. Hierdoor vloeit het wei-nige water van de bergriviertjes via buizen en sproeiers optimaal naar de velden. Door deze werken is de aardappelteelt op grote hoogte weer mogelijk.De film gunt kinderen en jongeren van hier een niet-alledaagse blik op het leven van leeftijdsgenoten in Bolivia. Hij wordt ge-bruikt bij de handleiding Vamos amigos!Voor 4de, 5de en 6de leerjaar

  Prijs: 10 euro (op dvd samen met campagne-film van Broederlijk Delen)

  Bestellen kan via www.broederlijkdelen.be

  Aanvullende materialen van Studio GloboBij Studio Globo vind je een aantal mate-rialen die perfect aansluiten bij de cam-pagne:

  Kleuterkoffer Yamil en ikFotoverhaal met voorwerpen, over Yamil en zijn leefwereld