Wereld als leeromgeving

44
GPS mobiel creatief iele techniek onderwijs speels creatief GPS mobiele onderwijs techniek en en gebruik van in het speels creatief GPS mobiele techniek onderwijs DE WERELD ALS LEEROMGEVING

Transcript of Wereld als leeromgeving

GPS

mobielcreatief

mobiele techniekonderwijsspeels

creatiefGPS

mobiele techniekonderwijs

techniek

en

engebruik van

in het

speels creatiefGPS

mobiele techniekonderwijs

De werelD als leeromgeving

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

GPS

mobielcreatief

onderwijscreatiefmobiele techniekonderwijs

3 inleiding

4 THEORETISCHECONTEXT

4 mobielleren 4 locatiegebaseerdlerendoorGPS 5 gamebasedlearning 5 onderwijskundigecontext 7 voordelenenvalkuilen

10 VOORBEELDEN

11 DeZingendeStad13 LopendLeren15 Create-a-Scape:Savannah17 Veenquest19 TimeLab21 Soundwalk23 Frequentie155025 GamesAtelier27 MobileMath29 Biocaching31 MobileLearningGameKit33 Outbreak@MIT

35 REFLECTIE

36 doelen37 doelgroep37 werkvormen38 meerwaarde38 dedocentenhetgebruik(sgemak)vandetechnologie40 schema

42 geraadpleegdeliteratuur43 colofon

inHoUD

3

de wereld als leeromgeving

Ditverondersteltdatleerkrachtenovernieuwecom-petenties moeten beschikken om hierop flexibelin te kunnen spelen. Nieuwe media en technolo-gische ontwikkelingen ondersteunen en stimuleren talent- en competentieontwikkeling bij leerlingenen leerkrachten.Het isdaarombelangrijkdat zowelleerlingenals leerkrachtenopdehoogtezijnvandevaakinnovatievemogelijkhedendienieuwemediaencreatievetechnologiebieden.

Bij deze veranderingen horen andere onderwijsvor-men.Leerlingenzittenlangnietaltijdmeerinrijenindeklasnaardedocentteluisterenomwathijverteltvervolgens uit hun hoofd te leren. Tegenwoordig iserinklaslokalenvaaksprakevangroepjesstudentendiezelfaandeslaggaanonderbegeleidingvanhundocent.ICTspeelthierbijeensteedsbelangrijkerrol,studerenzondercomputerisvaakalnietmeervoortestellen.

Decomputeriseenonderdeelgewordenvanhethui-digeNederlandseonderwijs.LangzamerhandkomensteedsmeerontwikkelingenopICTgebiedhetklaslo-kaalbinnen.Enkelevandezeontwikkelingenzijnhetgebruik van internet en het leren door middel van‘games’, mediatoepassingen en mobiele apparatenzoalsmobieltjes,PDA’senlaptops.

Geziendeveranderingeninhetonderwijs ishetnietondenkbaardatgamesenmobieletechnologieëneensteedsbelangrijkererolgaanspelenindelespraktijk.Mogelijk móeten ze zelfs een belangrijke rol gaanspelenom in tekunnenhakenopdeveranderingen.Metdenieuwsteontwikkelingenindetechniekhoeftlerennietpersemeerinhetklaslokaalplaatstevin-den,maarkanhetookdaarbuiten.Dedirecteomge-vingvandeschoolenvandeleerlingenwordtgebruiktvoorhetlereninauthentiekecontexten.

Indezepublicatiegaanweinopwatlerenmetbehulpvanmobieletechnologie,plaatsbepalingtechnologie(GPS) en speltoepassingen (‘game-based learning’)kan betekenen voor het onderwijs. Wat zijn moge-lijkewerkvormenenwaaromkunnendezenuttigzijn?Na deze theoretische verkenning laten we in prak-tijkvoorbeelden zien welke werkvormen er recentontwikkeld zijn. In debeschrijving vandeprojectenisaandachtvoordeervaringenvanleerlingenendo-centen.Wezienwathunervaringenzijnwanneernietalleenhetklaslokaal,maarookdedirecteomgevingvan leerlingen dient als speelveld én leeromgeving.Ookvaltertelezenhoede‘makers’gevolggevenaandeervaringenvanleerlingenendocenten.Nadebeschrijvingvandepraktijkvoorbeeldenvolgteen reflectie, waarin vanuit de belangrijkste bevin-dingen van de voorbeelden dieper wordt ingegaanop demeerwaarde vanmobiele en locatiegevoeligetechnologiebijhetleren,aandachtspuntenperdoel-groep,doel,werkvormenrolvandedocent.

Het onderwijs verandert. Waar leerlingen vroeger op school leerden om hun leven lang mee toe te kunnen, moet er tegenwoordig een leven lang geleerd worden. Leerlingen worden opgeleid om te werken en te leven in de maatschappij van de toekomst. Die maatschappij doet een beroep op innovatie en creativiteit in plaats van reproductie en standaardvaar-digheden. Kennis is nu niet meer het doel maar het gereedschap.

inleiDing

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

MobiellerenDetermmobiel leren isontstaanalsspecificatievanE-learning.E-learningisdeverzamelnaamvoorlerenmet behulp van ICT. Bijmobiel lerenwordt gebruikgemaakt van draadloze apparaten, zoals laptops,mobieletelefoons,tabletpc’s,personaldigitalassis-tants (afgekort als PDA’s, een type handcomputers)ofsmartphones.Mobielwilzeggendathetapparaatdraagbaarenverplaatsbaaris.

Mobiellerenvaltglobaalgezienopdriemanierenopte vatten: lerenmetmobiele apparaten, de lerendedie mobiel is (los van of daar apparaten aan te paskomen) en mobiele – overal benaderbare - inhoud/bronnen.Bijmobiellerenspeeltplaats(on)afhankelijklereneenbelangrijkerol.

LocatiegebaseerdlerendoorGPSHet gebruik van plaatsbepalingtechnologie oftewelGPS(GlobalPositioningSystem)kaneenextradimen-sieaanmobiellerentoevoegen.Alseenleerlingleertmet een mobiel apparaat met een GPS ontvanger,biedtditnieuwemogelijkheden.ViasatellietenkrijgtdeGPS-ontvanger signalen door die aangevenwaarde leerlingmet het apparaat zich bevindt.Op basishiervan kan de leerling met zijn apparaat locatie-specifieke informatieontvangenof juist toevoegen.Zo ontstaat er een verbinding tussen de fysieke ende virtuele wereld waarin de leerling zich bevindt;meerderelagenvaninformatiezijntegelijkertijdtoe-gankelijk.

GPSmaakthetmogelijkomvanhet leren inauthen-tieke context een persoonlijke ervaring te maken,maarookomdezeervaringtedelenmetanderen.Eenbelangrijkeontwikkelinghierbijisdatnietalleenapparaten als telefoons en computers steeds mo-bielerworden,maarookhetinternetzelf.Hetinter-net is een platform voor informatie, ontmoeting enexpressie.Het vindt in snel tempo zijnweg naar deopenbareruimte.Datbetekentdatiedereendeheledagopiedereplekonlinekanzijn.Mobieleapparatenwordengebruiktomteproduceren,communicerenentedelen.

Mobiele technologie is een essentieel en onmisbaar onderdeel geworden in onze wereld. Telefoons, zakcomputers en andere me-diatoepassingen passen in onze broekzak. Ze stellen ons in staat om (bijna) overal en altijd in contact te komen met andere mensen. De communicatiemogelijkheden zijn erg divers. Toegang tot bronnen is nu ook mogelijk via mobiele technologie. Educatieve ontwikkelaars en het onderwijs houden zich bezig met hoe ze deze rijke mediaervaring kunnen gebruiken om het leren te stimuleren en bevorderen. Het gaat hier om het leren zowel binnen als buiten het klaslokaal.

tHeoretiscHe context

5

de wereld als leeromgeving

GPS wordt ook steeds meer gebruikt in de vrije-tijdssector, bijvoorbeeld in de vorm van citygamesen GPS-wandelingen. Deze toepassingen zijn nietontwikkeldvoorhetonderwijs,maarhebbenvaakweleeneducatiefelement.

Game-basedlearningOmhetlerenoplocatiealseensocialeenmotiverendewerkvormtoetepassen,wordenvaakspelelemententoegevoegdaanhetleerproces.VeeleducatieveGPS-toepassingen maken gebruik van spelprincipes uitzowel videogames als bord- en buitenspellen. Dezespelprincipes kunnen leerlingen motiveren en debelevingvandeleerinhouddoentoenemen.

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat spellen(games)uitdagendzijnvoorleerlingen.Tevensstimu-lerenzede fantasieennieuwsgierigheid.Hetsamenspelenvangamesheefteenpositiefeffectopdeso-ciale vaardigheden van leerlingen. Ook kan het bij-dragenaanhetverkrijgenvaninzichtinprocessendiemoeilijk te doorgronden zijn. Lerenmet behulp vangameswordt‘game-basedlearning’genoemd.

Er is nog geen eenduidige definitie voor games.Bepaaldeelementendievaakgenoemdwordenalses-sentiëleonderdelenvaneengamezijn:• Eendoeldatbereiktmoetwordendoordespeler• Competitie (tegen computer,medespeler of zich-

zelf,bijvoorbeeldscore)• Hindernissendieoverwonnenmoetenworden• Regelsdiegevolgdmoetenworden• Eenbepaaldecontext• Het kunnen experimenteren met verschillende

karakters/rollen

In het onderwijs worden vaak een aantal principesuit games toegepast en gecombineerd met anderewerkvormen.Hierbijstaatniethetlerendoormiddelvaneenbestaande(video)gamecentraal.Watcentraalstaatishetvergrotenvanmotivatie,betrokkenheidenbelevingvanleerinhoudbijleerlingen.Hettoepassenen vertalen van bepaalde spelprincipes binnen eeneducatievewerkvormiseenmiddelhiertoe.

OnderwijskundigecontextInhetonderwijsenindewetenschapbestaanverschil-lende leertheorieën.Welke leertheorieën belangrijkgevonden worden, is voor een deel afhankelijk vanhoeeropdatmomenttegenonderwijsaangekekenwordt. In Nederland is het nieuwe leren ingevoerd,eennieuwevisieopleren.Indezevisieisvooralade-quaat handelen belangrijk, in plaats van het uit hethoofdwetenenkennen.Bijhetnieuwelerenishetconstructivismeeenbelang-rijkeleertheorie.Lerenwordtgezienalseenactiefpro-cesvankennisconstructie inplaatsvanalleenkennisoptenemen.Socialeprocessenzijnhierbijvanbelang.Instructieondersteunthetconstruerenvankennis inplaatsvanhettedicteren.Sommigeconstructivistenleggendenadrukopdesocialeconstructievankennisen spreken ook van sociaal constructivisme. Samen-werkendlerenishiereenbelangrijkproces.

Uithet constructivismekomtaandacht voor authen-tiek leren voort. Authentiek leren richt zich vooralop de echte wereld, complexe problemen en bijbe-horendeoplossingen.Erwordtgebruikgemaaktvanwerkvormen als rollenspel, probleemgebaseerdeactiviteiten, case studies enparticipatie in (virtuele)praktijkgemeenschappen.Bijdezemaniervanlerenishetvanbelangdaterooktransferplaatsvindt; leer-lingenmoetenwetenhoezehunverworvenkennisopeen ander (soort) probleem toe kunnen passen. Hetideeachter lerenopauthentieke locaties isdat leer-lingenmindermoeite hoeven tedoende leerstof tevertalennaardesituatiespecifiekecontextwaarinhetgeleerdemoetwordentoegepast.

Mobiellerenenlerenmetbehulpvangameskanhel-penopeenauthentieke locatie te lerenofereen tecreëren.Somskunnende‘echte’wereldendevirtuelewereldgecombineerdwordenineenspel.Inzo’nspelkomen tastbare zaken en informatie uit de ‘echte’wereldsamenmetcomputergegenereerdedata.Dezezogeheten Augmented Reality leidt tot nieuwe vor-menvankennisoverdrachtenbeleving.

Wanneer we ons afvragen wat de toegevoegde

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs foto

: SU

RFne

t|Ke

nnis

net I

nnov

atie

prog

ram

ma

7

de wereld als leeromgeving

waarde is vanmobiele technologieënengamesvoorhet onderwijs, is het niet de bedoeling omde tech-nologische mogelijkheden centraal te stellen. Wemoeten juistkijkennaardeactiviteitendiehierdoormogelijkworden.Het‘mobielzijn’voegteennieuwedimensietoeaanhetlerendoormiddelvantechnologieofcomputers;juist vanwege het persoonlijke en draagbare karak-tervandetoepassingenenvanwegedeinteractiediemogelijkwordtmetanderenenmetdeomgeving.Hetisbelangrijkomnietalleentekijkennaarhetgebruikvan individuele apparaten door individuele gebrui-kers.Omdevolledigepotentievanmobieletechnolo-gieënvoorhetlerentekunnenwaarderenishetnodigomverdertekijken.

VoordelenenvalkuilenWaarom zouden we mobiel leren, al dan niet metbehulp van games enGPS, in het onderwijs?Dedo-centen die al met mobiele technologieën werken,hebbenmeerdereredenenomdezetoetepassen.Opelkgewenstmomentmetanderenkunnencommuni-ceren,informatieopzoeken,foto’senfilmpjesmakenendelenmetanderenisietswaardemeestemensentegenwoordig aan gewend zijn. Dit geldt zeker ookvoorleerlingenvande‘digitalegeneratie’.Denieuweontwikkelingen in mobiele telefonie en technologielaten zienwatermogelijk isophetgebiedvan rijkemultimediale ervaringen en locatiespecifieke infor-matie.

Er zijn vele voordelen aan het werken met mobieletechnologieën. De voordelen die het meest naarvorenkomenzijn:hettijd-enplaatsonafhankelijkle-ren,snellecommunicatieentoegangtotdiversebron-nen.Eenandervaakgenoemdvoordeelishetkunnenexperimenteren met scenario’s en simulaties die inechtnietmogelijkzijn.Dezekunnennuineenauthen-tiekecontextwordennagebootst.Erkanveiliggeëx-perimenteerdworden,omdatfoutenalleengevolgenhebbenvoordegesimuleerdeomgeving.MeteenGPSerbijisjuistweerlocatiegebondenlerenmogelijk:opdrachten,verhalenenmediakunnenaaneen specifieke locatie gekoppeld worden. Hierdoorwordtdebelevingervan intenserenkrijgtde leerin-

houdmeerdirectecontext.Erzijnmeervoordelendanwehierinditboekjekunnennoemen.Eenaantalzul-lenindeuitgewerktevoorbeeldennaarvorenkomen.

Mobielengame-basedlerenkaneenleukeenwaarde-vollemanier kan zijn om te leren. Nadenken bij hetinvoeren ervan is een voorwaarde hiervoor. Het isbelangrijkom jeaf tevragen:“Waaromvoer ikdezemaniervanwerkenin?”en“Isditdebestemanieromdeleerdoelenvoordeleerlingtebereikenofzijnerbe-teremanieren?”Blijfgoedlettenopdedoelendiejewiltbereiken.Hetkanzijndatjebewustervoorkiestom gewoon eens te experimenteren met mobiel engame-basedleren.Dit isookmogelijk,maarsteldannietteveelanderedoelen.

Als de keuze voor mobiel of locatiegebaseerd lerengemaaktis,ishetvanbelangstiltestaanbijwaterbijkomtkijken,tewetenwiewaarvoorverantwoordelijkisengoednaarderandvoorwaardentekijken.Rand-voorwaarden zijn bijvoorbeeld de benodigde tech-nieken en kennis.Overigens hoeftmobiel leren nietop zichzelf te staan; het kan juist primamet anderewerkvormengecombineerdworden. Een spel buitende school kan goed worden gecombineerd met eendiscussieindeklasofeendigitaalwerkstuk.Bepaaldespellen zullen op zichzelf staand lage leeropbreng-sten hebben, terwijl ze gecombineerd met anderewerkvormenheelleerzaamkunnenzijn.Daaromblijftderolvandedocentergbelangrijk;dezemoetkijkenhoeleerdoelenhetbestgerealiseerdkunnenworden.

Als het leerdoel en het nut van het gebruik van eenspelduidelijkis,resternogeenaantalkritischefacto-rendiemeespelenindeinvoeringindeles.Hethurenofaanschaffenvantechnologielevertkostenop.Voordocentendieietswillendoenmetmobieletechnolo-gie of een bestaand project (bijvoorbeeld een pro-jectuitditboekje)kanditeenstruikelblokzijn.Nietelke school heeft de beschikking over budget omPDA’s,mobiele telefoonsof andere technologie aante schaffen. In sommige projecten kan de hardwarewordengehuurdofgeleend.Alserweleenbudgetis,kanhetvindenvanhetjuisteapparaatoftechnologienogeenprobleemzijn;alzijn

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

erveelmobieleapparatenopdemarktenprachtigespellen,zesluitennognietaltijdopelkaaraan.Indetoekomstzijnerwaarschijnlijkminderproblemenopditgebied.Hetisgoedomjealsdocenttijdigteoriën-terenopwat allemaalmogelijk is en inde toekomstmogelijkzalzijn.

Totslotkande inbedding inhetcurriculumeenpro-bleemvormen.Ditvraagtsomsomeenflexibelehou-dingvaneendocentwaarhetbestaandetoepassingenbetreft.Ofeendocentmoeteendeelvanzijntijdenenergiebestedenomzelf(ofmetdeleerlingen)ietstemakendatdirectaansluitbijhetcurriculum.

9

de wereld als leeromgeving

Kortom: Leren met gebruik mobiele technologie kan, mits goed aangepakt, een zeer waardevolle en stimulerende vorm van leren zijn. De diverse voor-beelden die in deze publicatie aan bod komen illustreren dit.

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

voorBeelDen

11

de wereld als leeromgeving

BeschrijvingYo!OperalaatleerlingenmetDeZingendeStadhunomgevingvocaalinkaartbrengen.Ditdoenzijdoormuzieklessentecombi-nerenmetlocatiegebaseerdleren.DeZin-gendeStadwilleerlingenenleerkrachtenmotiverenenstimulerenomtegaanzingen.GamesAtelierwordthiervooralsmiddelingezet.GamesAtelierisontwikkeldvoorhetvoortgezetonderwijs(ziepagina25),maarDeZingendeStadmaaktdesoftwaregeschiktvoorgebruikinhetbasisonderwijs.Erwordteenlespakketontwikkeldvoorgroep5t/m8.Ditpakketkunnendocentenzelfgebruikenvoormuziek,topografie,ICT-les,sociaalomgevingsonderwijs,engazomaardoor.Delessenbiedenleerlingenmuzikalebasiskennis(overklankkleur,volume,toon,ritme)enademhalings-enluisteroefe-ningen.Dezelessenwordengecombineerdmetlocatiegebaseerdlerenindebuurtvandeschool.Liedjesengeluidenwordengekoppeldaandedirecteomgevingvandeleerlingen.Deleerlingenlerenliedjesoverhetschoolpleinendewijkrondhetschool-plein.Indehogereklassengaandeleerlin-gendeliedjeszelfschrijvenencomponeren.BinnenelkleerjaarmakendeleerlingenuiteindelijkzelfeenmuziekspeurtochtofspelmetGamesAtelier.Tijdenshetmakenvandezespeurtochtenenspellenlerendeleerlingenhunkennisoverdewijkopeencreatieveenmuzikalemanieromtezetten.Degemaaktespellenwordengespeelddoordeandereleerlingenuitdeklas,oudersenanderebelangstellenden.

De zingenDe staD

muziekspellen maken

zangsporen in de stadoperaGPS

foto

: Ann

a va

n Ko

oij

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

ErvaringHetprojectDeZingendeStadlooptpassindsmei2008.Hierdoorzijnerophetmo-mentvanschrijvenalleennogresultatenuitgroepvijfvanhetbasisonderwijs.Dezeleer-lingenhebbenhunomgevingvocaalinkaartgebrachtdoorallerleilevendeenlevenlozeobjecteneenklanktegeven.Vanprul-lenbakkentotvliegtuigen,alleskreegeengeluid.Muzieklessenwerdengecombineerdmethetlerenlezenvaneenplattegrond.Eerstleerdenzedeplattegrondvandeklastelezen,laterdievandeschoolendewijk

ronddeschool.Uiteindelijkhebbendeleer-lingenlerenomgaanmet‘GoogleMaps’.Inzeslessenkwamendeleerlingentoteenzelfgemaaktemuziekspeurtochtdiegespeeldkonwordenmetmobieletele-foons.Deleerlingenspeeldenvervolgenselkaarsspel.Tijdensdespeurtochtkrijgendespelersallerleigeluidentehorenenopbepaaldelocatieskrijgenzedeopdrachtomeenliedtezingen.Hetteamdatdeop-drachtenhetbestvoltooitisdewinnaar.Hetspelenvandespeurtochtmetdemobieletelefoonsgingdeleerlingenvan

groep5goedaf.Hetbleekdatleerlingeninmiddelskaartkondenlezenennavigeren.Zodradeleerlingendeverkeerdekantopliepen,zagenzijopdemobieletelefoondatzesteedsverdervanhunopdrachtafliepen.Deleerlingenkondenhierdoorzichzelfcorrigeren.Deafwisselingtussendemuzieklessenendelessenoverkaartlezenennavigerensprakdeleerlingenergaan.Zonderdatzehetindegatenhaddenleerdenzealzingendkaartlezen.

Hetmakenvandeopdrachtenwasvoorsommigeleerlingentehooggegrepen.Zijhaddenmoeiteomzichteverplaatsenindespelervanhunspel.Zijbedachtenvragenofopdrachtendiedoordespelersonmogelijkopdatmomentoptelossenwaren.Demoeilijkheidvandeopdrachtzalvoordezegroepenaangepastworden.

Deleerlingenvangroepvijfvondendemo-bieltjesstoerenspannend.Hierdoorgingdelesnogmeerleven.Opvallendwasdatdejongensmeergingenzingendannormaal.Deleerlingenvoeldenzichvrijommensenaantesprekenopstraatomvervolgensmethentezingen.Doordeeigenomgevingvandeleerlingenbijhetlerentebetrekken,werdhetlereneenpersoonlijkebelevenis.Regelmatigverteldendeleerlingenoverhunervaringbijbepaaldeplekkenopderoute.Doorde‘muzikaleopdrachten’dieaanlocatiesindewijkzijngekoppeld,werdenernieuweherkenningspuntengecreëerd.Doordezenieuweherkenningspuntenkijkendeleerlingennuandersnaarhunwijk.Hetlijkteropdathetbezigzijnmetnieuwemediahetzingen‘faciliteert’.Doordespelachtigeopzetlijktzingennietheteerstedoelvoordekinderen,maareenactiviteitdienoodzakelijkisomhetspeltekunnenspelen.Hiertreedt‘immersion’op:hetdusdanigopgaaninhetspelenvaneen

spelbinneneenteam,datopdrachten(zoalszingen)wordenuitgevoerdzondereralteveelbijstiltestaan.

IneenprojectalsDeZingendeStaddurvendekinderenzichveelvrijeruittedrukkendandoorgaanshetgevalis.Doordatzijzoinhetspelopgaan,leggenzijeenveelgroteredurfaandedagdanineennormalesituatie.Vanhetlefdatzijinhetspelvertonen(watookhenzelfverrast),magjeverwachtendathetbijdraagtaanhunzelfvertrouweninhetalgemeen.Vanafseptemberkomenookgroepzes,zevenenachtaandebeurt.Vanhenwordtmeergevraagdophetgebiedvandemuzi-kaleparameters.Daarnaastgaandeleerlin-genaandeslagmethetmakenvaneenspelinplaatsvaneenspeurtocht.Hiervoorzul-lenzijookverhaallijnenenspelstrategieëngaanbedenken.

Website:www.dezingendestad.nlOntwikkelddoor:Yo!Opera,WaagSociety,OBSDeRietendakschoolJaar:2008Doelgroep:POGebruiktetechnologie:>Hardware:mobieletelefoons,muziekopname-apparatuur(mp3)>Software:GamesAtelier

facts & figUres

foto

: Deb

ora

Patt

y

13

de wereld als leeromgeving

Beschrijving‘DeVerkenner’,eenPDAmetGPS,staatcentraalbijLopendLeren.Basisschoolleer-lingengebruikendeVerkenneralshulpjetij-denshetleren.HetdoelvanLopendLerenishetbevorderenvanactiefenzelfstandiglerenbinnenenbuitendemurenvandeschool.KinderenkunnenmethunVerken-nergeluidenopnemen,surfenopinternetenbestandenuitwisselen.Ookzittenerdeprogramma’sPowerpoint,ExcelenWordop.GPSwordtgebruiktvoorprojectenbuitendeschool,bijvoorbeeldwanneerkinderentochtendoordebuurtmakenendaarbijopdrachtenuitvoeren.

ElkeleerlingheefteeneigenPDA,maarsamenwerkeniseenwezenlijkonderdeelbinnenhetproject.DeVerkennerisindeeerstepilotvanditonderzoeksprojectbijvierscholeningezet.Opeenvandescholengebruiktenkinderenvangroepdriehetapparaatomeendigitaalletterboektemaken.MetbehulpvandePDAmoestenzeplaatjesengeluidenzoekenbijelkeletter.Vervolgensmoestenzedaarmeeeencollagemaken.Oorspronkelijkwashetdebedoe-lingdatopdePDAookeendigitalecamerazouzitten.Ditwasquabudgetniethaal-baar,daaromwerddePDAincombinatiemeteenapartedigitalecameragebruikt.Uiteindelijkpakteditgoeduit,omdatdekinderendaardoorgedwongenwerdenomtakenteverdelenbinnenhungroepje.

loPenD leren

basisschool

onderzoeken & ontdekken

verkenner

actiefzelfstandig samenwerken

foto

: Ray

mon

d Tr

ippe

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

ErvaringDoordeveelheidaanmogelijkhedenisdeVerkennerheelflexibelindeverschillendelesprogramma’svanhetbasisonderwijsintezetten.Opéénvandedeelnemendescholenishetcurriculumheelvrij,endaarisdePDAalnietmeerwegtedenken.Alseenleerlinginhetweekendietstegenkomt,kanhij/zijereenfotovanmakenenerlateropschoolmeeroveropzoeken.Erzijnookscholenmeteenwatstrakkercurriculum.DaarkosthetietsmeermoeiteomdePDAintevoereninhetlesprogramma,maarookdaarzijnveeltoepassingentebedenken.

Deresultatenvandepilot,dieruimeenjaarduurde,zijnpositief:LopendLerenleidttotsamenwerkenenzelfstandigleren.Boven-dienblijkendeleerlingendegevondengegevensgoedtekunnensamenbrengentotnieuwekennis.DeleerlingenvondenhetgebruikvandePDAergleuk.Zekondenerhelemaalzelfstandigmeewerkenenalszeietsnietbegrepen,hielpenzeelkaar.DetoevoegingvanGPSblijkteenmeerwaardetezijn.Bijhetonderzoekenvaneengebouwofhetlopenvaneenroutezijndeleerlingenheel

gemotiveerdenpakkendeopdrachtheelserieusaan.

BetrokkendocentenwarenookenthousiastoverdelessenmetdePDA,alvondensom-migedocentenhetmoeilijkomtebedenkenhoezedePDAindelessenmoeteninzetten.OokhetgebruikvandePDAvraagtwattraining.Deleerlingenhaddenvaakheelsneldoorhoehetapparaatwerkt.Hetkwamvoordatdeleerlingenhetaando-centengingenuitleggen.OmdePDA’sblij-vendinhetonderwijsintezetten,isgoedetrainingenstimuleringvandedocentennoodzakelijk.HetisbelangrijkdatéénpersoonopeenschoolverantwoordelijkisvoorhetgebruikvandePDAendeanderenmotiveert.Naaraanleidingvandepilotiseenonderzoekopgezetnaardevraagofditsoortopdrachtenaanzettotdieperleren(integenstellingtotoppervlakkigleren).Ineennieuwopgestartproject,DoorlopendLeren,wordthetgebruikendetoepass-ingvandeapplicatieverderontwikkeldengetest.Erwordtondermeereennieuweinterfaceontwikkelddieheeleenvoudigtebedienenis.Hetisdebedoelingdatdocentenerdanbinneneenpaaruurmeekunnenwerken.ErwordtookgewerktaaneenserieopdrachtenvooropdePDAdiekinderenbinnenenbuitendeschoolkunnenuitvoeren.

Website:www.lopendleren.nlOntwikkelddoor:AB-ZHW,medemogelijkgemaaktdoordeKennisrotondeJaar:2007/2008Doelgroep:POGebruiktetechnologie:>Hardware:PDA>Software:Microsoftmobile,RedHalo,applicatie:Nieuwedingendoen

facts & figUres

15

de wereld als leeromgeving

BeschrijvingMetCreate-a-Scapekunnenzowelleerlingenalsdocentendatakoppelenaanlocaties.Opdezemanierkunnenzewandelingen,spellenoffantasielandschap-penmakendieanderemensenweerkunnenbeleven.DitnoemtmeneenMediascape:eenverzamelingvanlocatiegebondenbeelden,tekstenengeluidendiealseen‘laag’overdeechtewereldkomenteliggen.

Create-a-Scapeissinds2006gebruiktdoorverschillendescholeninhetbasis-enmid-delbaaronderwijsinEngeland.Hetis

geschiktvoorverschillendewerkvormen:hetkanintweetallengebruiktwordenmaarookmeteenheleklas.Degebruikersvoe-genzelfdeinhoudtoe.Hierdoorishetzeerflexibelintepasseninhetlescurriculumenkanhetverschillendeleerdoelendienen.Create-a-Scapebeoogtbijtedragenaandeontwikkelingvancreatieveensamen-werkingsvaardighedenvanleerlingenénleraren.Daarnaastversterkthetdebewust-wordingenbelevingvanspecifiekelocaties.

EenvoorbeeldvaneenspeldatgemaaktismetCreate-a-Scapeis‘Savannah’.Indit

spelwerdhetschoolpleinvaneenbasis-schoolomgetoverdtoteenvirtueleAfri-kaansesavanne.Hetmedialandschapwasvantevorenmetbehulpvandecomputergemaaktdoordedocent.DeleerlingenkregeneenPDAmeewaaropdesavannezichtbaarwerd.Indesavannemoestenzealsleeuwenzienteoverleven:zeleerdenhoetejagen,prooitezoekenenophunjongentepassen.

OpdeCreate-a-Scapewebsitestaantallozeinspirerendevoorbeeldenvanprojecten.Gebruikerskunnenallebenodigdesoft-ware,handleidingenenplanningshulpmid-delendownloaden.

ErvaringenVoordatCreate-a-Scapepubliektoegan-kelijkwerd,isereenaantalpilotsgehoudenopbasisscholenenmiddelbarescholen.Opbasisvandeevaluatieshiervanisdesoft-wareverbeterd.SindsdelanceringvandeCreate-a-Scapewebsitein2007hebben130gebruikerszichaangemeld.Zowelleerlin-genalslerarenreageerdenergenthousiast.Lerarengavenaandatzeheteengoedeondersteuningvanhetleerprocesvonden.Sommigedocentenzeidendatzedoordepilotweerherinnerdwerdenaanwaaromzeinhetonderwijswarengaanwerken.Leerlingenvondenvooralhetverzamelenvandeinhoudenhetcreërenvanverhalenergleuk.

EenonafhankelijkteambestaanduitonderzoekersvanvierBritseuniversiteitenheeftin2007eenstudiegedaannaardeleereffectenvanCreate-a-Scape.Opvijfscholenzijnprojectenbestudeerdenerzijnenquêtesgehoudenonderleraren,opleidersvanlerarenenpromovendi.Erwerdgekekennaardetoegevoegdewaardevandetoepassinginhetonderwijsvoor

create-a-scaPe: savannaH

mobiel lerencontent ontwikkeld door

gebruikers

vakoverstijgendbuiten lerenGPS

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

leerlingenendocenten.Eenzeerbelang-rijkebevindingisdatCreate-a-Scapeeenzeerpositiefeffectheeftopdebetrokken-heidenmotivatievandeleerlingen.Verderiseenbelangrijkpluspuntdatauditiefenvisueelmateriaalgekoppeldkanwordenaaneenlocatie.Hetdraagtbijaandecreativiteitvangebruikersenzeoefenenmetsamenwerkenencommunicerenineengroep.

Website:www.createascape.org.ukOntwikkelddoor:FuturelabJaar:2006Doelgroep:PO,VO,diversevakkenGebruiktetechnologie:>Hardware:PDAmetGPS,laptop>Software:Create-a-scapesoftware,Mscapeauthoringtool

facts & figUres

17

de wereld als leeromgeving

BeschrijvingVeenquestiseenadventuregamewaarmeekinderenmeteenPDAindehandenge-bruikmakendvanGPSdenatuurintrekken.Hetdoelisdekinderenhetnatuurgebiedopeigenwijzetelatenbelevenenomzemilieubewustheidbijtebrengen.DeleerlingengaanzelfstandigoppadmeteenPDA,terwijldeleraarophetbezoekers-centrumblijft.Eenkaarteneenaantalnavigatiemiddelengevenaanwaarzeheenmoetenlopen.Wanneerdegroepenindebuurtvaneenopdrachtkomen,ontvangenzeeenanimatieofopdracht.Despelersmoeteninderolvanjournalist(voordekrantdeVeenbode)eenmilieuprobleemop-lossen.Ditiseenprobleeminspeelsevorm,waarbijzeeengestrandbuitenaardswezenhelpen.Leerlingenlossenopdrachtenmetbetrekkingtotnatuur-enmilieueducatieop.Opgelosteopdrachtenleverenhetruimtewezenweeronderdelenvoorzijnneergestorteraket.Uiteindelijkheeftdehoofdredacteurvandekrantgenoeg(edu-catieve)informatieenkanhetruimtewezenweerterugnaarzijnplaneet.Ditisheteind-puntvanderouteendekinderenzijndanweerterugbijhetbezoekerscentrum.

ErvaringenDeapplicatieisin2007getesteningebruiksinds2008.Deresultatenvandegebrui-kerstestenzijnveelbelovend.Kinderenvindenhetergleukomopdezemanierteleren.HetgebruikvaneenPDAheefteenpositiefeffectopdekinderen.Kinderenblevengefocusttijdensdepilot.Zevondenhetleukommethetapparaatoppadtegaan,zonderdocent.Ookdeinhoudvandeopdrachtenwerdzeerpositiefontvangen.Opbasisvandegebruikerstestswerddeinterfacebegrijpelijkergemaaktenopnieuwgetest.Docentenwareneveneenszeerpositief:

veenQUest

milieubewustheid

adventure game

zien, horen, ruiken en voelenexploreren

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

“Ditiseenswatandersdandeouderwetsevragenlijstmetpenenpapier.”Vooraldecombinatievanvrageneneenverhaallijnvondenzeeengoedmiddelomkinderenbijdelestehouden.Voordeimplementatieinhetonderwijsishetbelangrijkomperschoolgoedtekijkennaardeaansluitingmetdelesstof,omdathetcurriculumvanbasisscholenvanelkaarverschilt.

Kinderenkunnenhetspelopditmo-mentspelenbijhetbezoekercentruminEernewoude(Friesland)inhetNationaalParkDeAldeFeanen.DeontwikkelingvooreenFrieseversiestaatophetprogramma,enerwordtgewerktaannieuwecontentgerichtopcultuur.Medio2008zaltevensgewerktwordenaantechnologieomcom-petitieensamenwerkingmogelijktemaken.

Website:www.veenquest.comOntwikkelddoor:HogeschoolLeeuwarden,lectoraatICTenveranderendedidactiek(lectorJ.Lepeltak)enIVNLeeuwardenJaar:2007Doelgroep:PO,8t/m13jaarGebruiktetechnologie:>Hardware:PDAmetGPS/GSM>Software:applicatievanKeurICT,draaitopWindowsMobile

facts & figUres

19

de wereld als leeromgeving

timelaB 2100

BeschrijvingTimeLab2100isontwikkeldvoorschool-groependiedecampusvanMIT(Massachu-settsInstituteofTechnology)bezoeken.HetspellaatleerlingenopeenspeelsemanierkennismakenmetdeomgevingvanhetMITenmeteenaantalstudierichtingendieaanhetMITwordengegeven.Sommigescholenspelenhetspelalsonderdeelvanhuncurriculum,maarTimeLabkanookalslossebuitenschoolseactiviteitwordengespeeld.

Hetonderwerpvanhetspelisklimaatveran-deringendeeffectendaarvanopdedirecteomgeving.Leerlingenkrijgenbijdestartvanhetspeldevolgendeinformatie:“Hetishetjaar2100enhetTimeLabheeftjouwhulpnodig.DeklimaatveranderingheeftCambridge,Massachusetts(waarhetspelgespeeldwordt),enderestvandewereldhardgetroffen.DeonderzoekersvanTimeLabhebbenvastgestelddateenaantalwettenuit2008,ingevoerdnaeenverkiezing,dekoersvandegeschiedeniskunnenhebbenbepaald.Julliedoelisomdeeffectenvandezeverschillendewettenteonderzoekenenmeteennieuweverkiezingdewetgevinguit2008teveranderen”.Vervolgensgaandeleerlingenoppad.Ter-wijlzebuitenrondlopen,isdankzijGPShunrouteopeendigitalespelkaarttevolgen.Spellocatieszijnalsiconenopdekaartaangegeven.Alszeeenspellocatieberei-ken,gevendePDA’sinformatieovereenvande17mogelijkewettendiedespelerskunnenveranderen,dieietstemakenhebbenmetdeplekwaarzezijn.Dezeinformatiekrijgenleerlingenonderandereintekstenfoto’s,vanuiteenverhalendperspectiefvaneenvirtueelkarakter.Dezediscussieertbijvoorbeelddeimpactvanopenbaarvervoeropdelocatievaneenbushalte,alternatievenoverduurzame

simulaties

role playing, spel

politiek en beleid, stemmen

mobiel

buiten

klimaatveranderinglocatief, GPS

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

energiebijeenelektriciteitspaal,ofhettoekomstigescenariovanhetoverstromenvanderivierwaarjelangslooptenhetuitstervenvandewatervogelsdoordeklimaatverandering.Doorditsoortscenario’slerendespelersgedurendehetspelsteedstweeaspectenvanelkepotentiëlewetteoverwegen:deimpactvandewetopdeklimaatverander-ing(laag,medium,hoog)enhoepopulairdewetis(laag,medium,hoog).Dezetweeas-pectenbeïnvloedensameninhoeverreeenwetkansvanslagenheeftnaeennieuwestemming.Wanneerdespelersterugkomenvandebuitenroutebeargumenterenzeiedervijfwettendiezezoudenwillenveranderen.Ditdoenzeinkorte‘pitches’voorhunklasgenoten.Alsiedereenheeftgespro-ken,bepaaltdegroepineengezamenlijkediscussiewelkewettenerwordengenomi-neerd.Vervolgensmogendeleerlingenieder3memo’splakkenopdewettendiezijhetbelangrijkstvinden.Meteendob-belsteenwordtvervolgenseenkansspelgespeeldwaarbijdescorebeslistofdewetdooreenverkiezingkomt.Alsdewetdoordeverkiezingkomt,wordthetscenariovoorgelezendatdoorhetuitvoerenvandezewettotstandkomt.Dezescenario’slatendeverschillendeinvloedenopklimaat-veranderingzien.

ErvaringenTimeLabisin2008voorheteerstgespeeldalsonderdeelvanhetCambridgeScienceFestival.Ditfestivalheeftalsdoelmensenactieftebetrekkeninnatuurwetenschap-pelijkeactiviteiten.Tijdensdepilotspeelden20deelnemersgedurende3,5uurhetspel.Teamsbestondenuiteenscholier(10–14jaar)eneenvolwassene.ZekregeneenPDAterbeschikkingengingensamenopmobielonderzoekuitopdecampus.De

technologiewerktegoed.Quaspelopzetbleekdatdegroepjeshuneigentempowildenvolgenbijhet‘veldonderzoek’ennietalshelegroepbijelkaarwildeblijven.Dooreeneigenroutetevolgenineigentempobeleefdenzehetmeesteplezier.Verderbleekdatspelersmeeruitdagingwildenqua‘spel’eninsamenwerking/competitie.Despelerswaardeerdenzoweldebuitenopdracht,vooraldoordetoevoeg-ingvanGPS,alsdegroepsdiscussiesbinnen.Zevroegenzelfsommeertijdvoorhetdebatenhetinhoudelijkbediscussiërenvandewetten.Sommigenvroegenookommeerwetenschappelijkefeiteneninformatieoverdeinhoudvanhetspelverhaal:deklimaat-veranderingendetoekomstigeeffectendaarvan.Hetverhaalmethettoekomstthemawaspopulair,maarerontstondbijsommige,vooraljongespelers,ookverwarring.Deverwarringbetrofdetijdperiodewaareenanimatieofobjectopdelocatiesnaarverwees:Ginghetoverhetnuofoverdetoekomst?Indevraagstellingenenformu-leringenvandezeverhalenwordthiernurekeningmeegehouden.Ookwordenaanhetspelverschillenderollentoegekend.Doordezerollenhebbenspelerselkaarnodigomtoteentotaaloverzichtvanmoge-lijkewettenenscenario’stekomen.Terversterkingvandeinteractieenrelatiemetdedirecteomgevingwordenernu‘echte’objectenaanhetspeltoegevoegd.Ditzijnbijvoorbeeldinhetgrasverstoptecodesdiemoetenwordenontcijferdengebruiktomietsteopenen.

Eentoekomstigeontwikkelingisomtweeversiesvanhetspelaantebieden.Deversieswordentoegespitstophetniveauvandedoelgroep:eenvoorjongekinderen(10-14)eneenvoormiddelbarescholierenenouder.TotslotzalMITvanafeind2008het

technologischeplatformwaaropTimeLabontwikkeldisvrijgeven,zodatdocentenenanderegeïnteresseerdenzelfsoortgelijkemobielespellenkunnenmaken.

Website:education.mit.edu/drupal/arOntwikkelddoor:MITSchellerTeacherEducationprogrammaJaar:2008Doelgroep:PO,VOGebruiktetechnologie:>Hardware:PDAmetGPS>Software:STEPS,onlineplatformontwikkelddoorMITzelf,vanafeind2008vrijgegevenvoorpubliek

facts & figUres

21

de wereld als leeromgeving

soUnDwalK

BeschrijvingEenSoundwalkiseenworkshop,bestaandeuithetlopenvaneenroute,hetluisterennaareenverhaalenhetcreërenvanbeeld-mate-riaal.DeworkshopwordtaangebodeninhetkadervanhetvakCKV,projectonder-wijs,introductiewekenenexcursies.HetdoelvandeSoundwalkisomleerlingenmetandereogennaarhunstadtelatenkijken.Hunervaringenwerkenzeuitineenper-soonlijkwerkstuk,waarbijzeverschillende(nieuwe)mediagebruiken.InheteerstedeelvandeworkshopkrijgenleerlingeneenMP3-speler,waaropeensoundtrackdraaitmethetverhaalvandevirtuelelocatiescoutFoxy:“Foxyneemtjemeedoordestad,opzoeknaarspannendefilmlocatiesvoordefilmvanregisseurVinnie.VinnieiseenfilmaanhetdraaieninRotterdam:‘TheRealDeal’.Opzoeknaargeschiktelocatiesvertelthijzijnverhaal.”

Derouteisopgedeeldinverschillendetracksenlocaties.Dedeelnemerslopenderouteenluisterennaarhetverhaal.Onder-wegmakenze,geïnspireerddoorwatzijzienenhoren,foto’soffilmopnamen.Inhettweededeelvandeworkshopmakendeleerlingenintweetalleneenfilmtrailerofeenfilmposterbestaandeuithuneigenopnamen.Leerlingenwerkenzelfstandigmetdecomputerprogramma’swaarmeezijhundigitalemateriaalbewerken.Ditdoenzijmetbehulpvanspeciaalhiervoorontwikkeldehulpprogramma’senonderbegeleidingvanworkshopleiders.Dework-shopswordenafgeslotenmethetvertonenvanderesultatenopeengrootschermenhetpublicerenvandewerkstukkenophetinternet.

multimedia ervaring

zelfstandig

werken in je eigen tempo

de stad als inspiratiebron

soundtrack

CKV

peer-educationMP3

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

ErvaringenDeSoundwalkissindsschooljaar2007-2008ingebruik.Deeerstedeelnemendeklassenfungeerdenalstestgroepen.VoordietijdisdeSoundwalkdoordeontwikkelaarszelfendoordeworkshopleidersvanDigitalPlaygroundgetest.VanwegetechnischeafhankelijkheidenkosteniservoorgekozenomgeenGPS-technologietegebruiken.Inplaatshiervaniseensoundtrackontwikkeldmetuitgemetentimingenverwijzingennaardelocatieswaardeleerlingenlangskomen.Hierdoorhebbenleerlingentochhetgevoelvanhet‘hereandnow’eneenverrijktelocatie-ervaring.

TijdensdepilotvoldeeddeSoundwalkaandeverwachtingen.DeSoundwalkheeftergveelsfeer,hetneemtjemeeendompeltjeonder.Hetdoelvanhetprojectisdeleer-lingenmetandereogeneneen‘verrijkteblik’naarhunomgevingtelatenkijken.Hetprojectblijktookopdiemanierdoordeleerlingentewordenervaren.DeSound-walkheeftmeerdereverhaallijnenenhetbleekdatleerlingenvanhetvmboditingewikkeldvonden.Indepraktijkblijktverderdatsommigedeelnemersdehoe-veelheidinformatienietallemaalevengoedkunnenverwerken.JehoortdeSoundwalk,hetverhaalenallegeluidseffecten,maarjekrijgteveneensveelprikkelsbinnenvanuitdestadwaarjerondloopt.Deimpactvandeauditieveinputwerdoverschat.Hetisgeblekendatdedeelnemersgemakkelijkergestimuleerdkunnenwordenmetvisueleinput.DeroutevandeSoundwalkbleektelangombinnendeworkshoptijdrustigtedoorlopen.Zokongeenrechtgedaanwordenaandetracksendelocatie.

Voorhetschooljaar2008/2009wordenzowelderoutealsdetracksvandeSound-walkingekort,zodathetprogrammarustigbinnendetijdtedoorlopenis.Ombetere

aansluitingophetniveauvandedeelnemerstegaranderen,wordtdeapplicatiewordtvanafhetkomendeseizoenaangebodenaanleerlingenvanhavo/vwo.Tevenswordthetaanvmbo’ersvanafhetderdeleerjaaraangeboden.

Website:www.digitalplayground.nlOntwikkelddoor:DigitalPlaygroundenHootchieCootchieMediaJaar:2006-2008Doelgroep:VO,alleniveau’sGebruiktetechnologie:>Hardware:MP3spelers,camera’senlaptops>Software:DigitalPlaygroundtutorial,Photoshop,Magixvideo

facts & figUres

foto

:KarinaBo

ogae

rds

23

de wereld als leeromgeving

freQUentie 1550

BeschrijvingMetFrequentie1550lerenscholierenspelenderwijsenopeenheelbetrok-kenmanieroverdemiddeleeuwsestad.CentraalinFrequentie1550staatdemid-deleeuwsekaartvanAmsterdamuithetjaar1550.Dezekaartisingedeeldin6zonesmetelkeeneigeneenthema:arbeid,handel,geloof,bestuur&recht,kennis&kundeenverdediging.Dethema’szijngekoppeldaandefunctievandebetreffendezoneindemiddeleeuwsestad.

Hetspelwordtgespeeldinteamsvan4leerlingen,verdeeldinwebspelersenstraatspelers.Destraatspelerszijnuitgerustmeteengamephone(mobieletelefoonmetGPS)eneenvideophone.Opdegamephonezienzezichzelfbewegenopdemiddel-eeuwsekaartenkrijgenzeeenopdrachtenbinnen.Devideophonegebruikenzevoordecommunicatiemetdewebspelersenhetkijkenvanthemavideo’s.Dezevideo’szijngekoppeldaande6stadszones.

Ophethoofdkwartierzittendewebspelersachtereencomputer.Ophunschermzienzedemiddeleeuwsekaartmetlocatiesvandeverschillendeteamsenopdrachtloca-ties.Zekunnendebewegingenenactiesvandestraatspelerslivevolgen.Zenemenstrategischebeslissingenomandereteamstesnelaftezijnoftedwarsbomen.Dewebspelersontvangenfoto’senvideo’svandestraatspelers.Zehelpendestraatspelersbijhetoplossenvanopdrachtendoorinfor-matietevindenophetinternet.Doorhetuitvoerenvandeopdrachtenlerendespe-lersoverdeomvang,opbouwenfunctievandemiddeleeuwsestad.Tevensontdekkenzedeoorsprongvandemiddeleeuwsespreekwoorden.OoklerenzeinformatieuitonlineenlocatiegebondenbronnenvandeMiddeleeuwenteanalysereneninterpre-teren.Deopdrachtenvragendeleerlingen

realistisch betekenisvol

onderbouw

vernieuwend

locatiegebaseerd spel

geschiedenisonderwijs

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

omietsuittebeelden,kennisteachter-halendooronderzoekoplocatieoffoto’sen/ofvideo’stemaken.Dewebspelersne-menstrategischebeslissingenomhetteamtelatenwinnen.

ErvaringenDeeerstepilotvanFrequentie1550isgespeeldinmaart2005.Deleerlingenreageerdenergenthousiast;zoweldestraatspelersalsdewebspelerswarenheelgemotiveerdinhetuitvoerenvandeopdrachtenenhetsamenspelen.DaarnaiseronderzoekgedaannaardeleereffectenvanhetspeldoorILOenIVLOS.In2007isFrequentie1550opnieuwgespeeldenonderzocht.VoorhetonderzoekisFrequen-tie1550opeenaantalvlakkenverbeterd.Despelduurisverkortvan3dagennaar1dag.Hetgrotereverhaalisgeschrapt,omdatleerlingenmoeitehaddenomfeitenfictievanelkaartescheiden.Eenaantalspelregelszijnaangepast,omdathetaantaltebehalenpuntenvoorspelonderdelennietaltijdinverhoudingstondtothetedu-catievedeelvanhetspel.

In2007hebbentienklassenvanvijfverschillendeAmsterdamsescholen(OSB,

MLA,MCO,IVKOenAmstel)hetspelFre-quentie1550gespeeld.Vandezescholenhebbentienandereklasseneenregulierelessenserie(tweelessen)gevolgd.Indezelessenkwamdezelfdeinformatieaanbod.Erisvoorafgaand,tijdensennadespellenenlessendataverzameld.Erzijnookobservatiesgedaanenuitgeschrevenenrapportagesopgesteld.

Debelangrijksteconclusievanhetonder-zoekisdatleerlingendiehetspelhebbengespeeldbetergescoordhebbenopeenkennistoetsovermiddeleeuwsAmsterdamdandelesleerlingen.Mogelijkhebbendeleerlingenmeeronthoudenvandeinfor-matiedoordatzedeinformatiegepresen-teerdkregenineenrealistischebeteke-nisvollecontext.Deervaringoplocatieenhetactiefbijdragenaaneenverhaalzijndusvermoedelijkvangrotewaardebijhetoverdragenenonthoudenvaninformatie.Verderblijktdatdestraatspelersgemo-tiveerdrakendoordefysiekeervaringendeactieverolinhetuitvoerenvanopdrachten.Webspelersrakengemotiveerddoordestrategischebeslissingendiezijkunnenne-menomhetspelteregisserenenstraatspel-ersaantesturen.Straatspelerszijnerggefocustophetgoedenorigineeluitvoerenvanopdracht,webspelersbewarenjuisthetoverzichtenvoelenzich‘incontrole’.

Inhetonderzoekstondendeleereffectenvanhetspelenvanhetspelcentraal.Erwordtverwachtdathetmakenvaneenspelnogweerheelandere,mogelijksterkere,re-sultatenoplevert.HetvervolgopFrequen-tie1550isGamesAtelier,waarinleerlingenineenonlineleeromgevingzelflocatiege-baseerdespellenkunnenmaken.EenuitgebreidebeschrijvingvanGamesAtelieriseveneensindezepublicatietevinden.TegelijkertijdwordtergewerktaanhetspelFrequentie1550binnenGamesAtelier.In

hetnajaarvan2008ishetmogelijkFrequen-tie1550tespelenvanuitGamesAtelier.

Website:www.frequentie1550.nlenwww.gamesatelier.nlOntwikkelddoor:WaagSocietyismdocentenbetrokkenscholenJaar:2005-2007Doelgroep:VO,onderbouwgeschie-denisGebruiktetechnologie:>Hardware:mobieletelefoon,PDAmetGPS>Software:eigensoftware

facts & figUres

25

de wereld als leeromgeving

games atelier

BeschrijvingGamesAtelieriseennieuwleermiddel,dataansluitbijdebelevingswereldvanscholiereninhetvoortgezetonderwijs.Scholierengebruikenmobieletelefoons,GPSeninternetomsamenlocatiegeba-seerdespellentemaken,tespelen,tedelenenachteraftebekijken.Bijdezespellenwordtdedirecteomge-vinggebruiktalsbronvaninformatieenals‘setting’vooreenspelverhaal.ViamobieletelefoonsmetGPSkunnenoplocatiesverschillendesoorteninformatie,verhalenenmediawordenontslotenvoorspelersenookdoorhenwordentoegevoegd.

HetuitgangspuntvanGamesAtelierisdatonderwerpenbeterbeklijvenwanneerleerlingenzezelfinspelformatsomzettenenwanneerzeopauthentiekelocatieswordenervaren.MetGamesAtelierkunnenleerlingenendocentenoveralmobielespellenmakenoverrelevanteonderwerpen.Juistdeeigenleefomgevingvanleerlingenkandaarbijwordengebruikt.Zolerenzekennistoepassenenbegrijpenineenvoorhenrelevante,authentiekecontext.MetGamesAtelierlerenscholierenopeencon-structieve,samenwerkendemanier.Daarbijlerenzenaastdelesstofookprincipesvaneducatievegamesbeheersen.

Despellenwordengemaaktineenonlineomgeving.Omeenspeltemaken,beden-kenscholiereneenconceptenspelverhaal.Ditdoenzemetbehulpvanzogeheten‘gameboards’.Zewerkenspelregelsuitenplaatsenmediaenopdrachtenopeendigi-talekaart.Descholierenkunnenkiezenuitdriespelgenres:SecretTrail,AdventureofCollect&Trade.Dezegenreshebbeniederhuneigenspelregelsenniveau.Hetspelenvanspellenvindtplaatsindeleefomgevingvanscholieren.ZenavigerenmeteenmobieletelefoonmetGPSdoor

vakoverstijgend

zelfstandig op pad

informatie verzamelen

spellen maken en spelenGPS

leren in autentieke context

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

deomgevingopzoeknaaropdrachtenofspelaanwijzingen.Zemakenzelfmediaenversturendiemetdetelefoonnaardewebomgeving.Hunvorderingenzijnonlinezichtbaar.Iederspelkannaafloopwordenbekeken.Deleerlingenkunnendanhunervaringenuitwisselenenmethundocentreflecterenophunleermomenten.

GamesAtelieriskleinofgrootintezettenindeles,enalsbredeschool-activiteit.Docentenkunnenzelfspellenmakendiedeleerlingenkunnengaanspelen,ofgebruikmakenvaneenaantalvoorbeeldspellen.Eennoggroterleereffectkanwordenbereiktwanneerleerlingenzelfspellenlerenmaken.Eeneenvoudigspelisinalin2lesurentebouwen.Ditkanindevolgendelesgespeeldwordenenindevolgendelesgespeeldworden.Groterespellenkun-nentijdensdelesofinprojectenwordenontwikkeld.Hierbijkaneenbepaaldonder-werpwordenuitgediepten/ofgekoppeldwordenaaneenveldonderzoek.Docentenendeschoolhebbentenaanzienvanhetlesmateriaalenhetleerprocesvandescholiereneenbepaaldeverantwoorde-lijkheid.BijhetmakenvanGamesAtelierishierrekeningmeegehouden;docentenhebbendeeindverantwoordelijkheidvoorhetpublicerenenspelenvaneenspel.

ErvaringenGamesAtelierisontwikkeldinsamen-werkingmetdocentenenleerlingenvan5Amsterdamsescholen.Vanjanuaritotmaart2008hebbenleerlingenvandezescholenmeegedaanaaneenpilotoverburgerschapenbetrokkenheid.Eerstwerdereendis-cussiegehoudenrondomhetthemaburger-schap.Vervolgensmoestendejongereneenmobielspelinhunomgevingbedenken.Inditspellietenzezienhoezedemaatschap-pijervarenenwatzebelangrijkvinden.Depilotresulteerdein7spellendievooreenprofessionelejuryzijngepresenteerd.Hetwinnendespelwas‘Hetingeburger-deOost’.Dereactiesvanleerlingenendocententijdensdezeeerstepilotwarenzeerpositief.Deleerlingenvondenheteenuitdagingomzelfietstemakeninhuneigenwijk.Hetmoeilijkstvondenzehetomeengoedverhaaltebedenken.Hetbleekdatzehetbedenkenvanspellensneloppiktenenzeergemotiveerdraaktenomiets‘eigens’temaken.Hetmeedoenaandepilotwerdnogextraspannendtoenbleekdatburge-meesterJobCohentijdensdeAmsterdamselanceringvanGamesAteliermeedeedmethetwinnendespel.

OokdocentenzijnergenthousiastoverGamesAtelier.EenreactievaneendocenteFrans:“Voorleerlingenishetmakenvaneenlocatiespelmetbehulpvaneenwebsiteeennieuwemanierommetlesstofomtegaan.Nietalleendocentenkunneneenspel

maken,ookleerlingenkunnendeopdrachtkrijgenomlesstofineenspelteverwerken.Zijmakeneenspelvoormedeleerlingen.Eenaantrekkelijkemaniervanleren.HeteindproductishetspelenvanhetspelmetdeklasenmetbehulpvanmobieletelefoonsmetGPS.Eenaanradervoorprojectweken!”

Deleerlingenzijnmomenteelmethundocentenbezigomookvooranderevakkenlocatiegebaseerdespellentemaken,zoalsvoorgeschiedenis,aardrijkskunde,CKVentalen.Vanafjanuari2009isGamesAteliervrijbeschikbaarvoorhetheleNederlandsevoortgezetonderwijs.Erzaleenwedstrijdwordengeorganiseerd,de‘MobileGameQuest’.Hiermeekunnenleerlingenlatenzienhoezijvoorverschillendevakkenenomgevingeneducatievemobielespellenkunnenontwikkelen.InsamenwerkingmethetILOvandeUniversiteitvanAmsterdamenhetIVLOSvandeUniversiteitUtrechtzaleenvervolgonderzoekwordengestart.Erzalonderzoekgedaanwordennaardeleereffectenvannietalleenhetspelen,maarjuistookhetzelfmakenvanlocatiege-baseerdespellen.

Website:www.gamesatelier.nlenwww.7scenes.orgOntwikkelddoor:WaagSociety,Mon-tessoriScholengemeenschapAmsterdam,OpenSchoolgemeen-schapBijlmer,DMOgemeenteAmsterdamJaar:2008Doelgroep:VOGebruiktetechnologie:>Hardware:mobieletelefoons,GPS>Software:7scenes

facts & figUres

27

de wereld als leeromgeving

BeschrijvingMobileMathiseenpilotrondomhetinzettenvanmobielespelvormenvoorwiskundeindeonderbouwvanhavo/vwo.Hetdoelisdatleerlingenlerenoverdeconstructievangeometrischefigurenenhoedezekennisstrategischtoetepassen.Hetspelwordtgespeeldinachtteamsvanleerlingen,allenuitgerustmeteenmobieletelefoon.InhetspeelveldrondomdeschoolkunnenleerlingenpuntenscorendoormeteenmobieletelefoonmetGPSfunctionali-teitvierhoekenteconstrueren.Hetteammetdehoogstescoreisdewinnaar.Eenvierhoekwordtgemaaktdoorvierhoekpuntenopbijbehorendefysiekelocatiesvastte‘klikken’metdemobieletelefoon.Tijdenshetspelwordendegecon-strueerdefigurenzichtbaaralsgekleurdeelementenophetscherm.Dezijdenvandefiguurhoevennietgelopenteworden,maarontstaandoordathetsysteemeenrechtelijntrekttussendevastgekliktepunten.Hiernaasttweeplaatjeswaarbijeenjuistevormwordtgemaakt(links)eneenfoutevorm(rechts).Hoemoeilijkerhetfiguur,hoemeerpunten;parallellogrammenzijnhetmoeilijkstenvierkantenhetmakkelijkst.

Teamskunnenelkaardwarszittendoordeconstructievanfigurenteblokkerenofdooranderefigurentewissen.Deconstructievaneenfiguurvaneenanderteamkanwordengeblokkeerddoorsneleeneigenfiguurtemakeninditgebied.Deleerlingenmoetenafwegenofzeeengrootofmoeilijkfiguurlopenwaarmeezeveelpuntenverdienen,ofsnelkleinevierkantendieminderpuntenopleveren.Teamskunnenfigurenvandetegenstanderwissen.Hiervoormoetenleerlingeneersteenhoekpuntvanditfiguur‘aanraken’.Ophunmobieletelefoonwordtdande‘deconstructie-modus’geactiveerd.Deleerlingenmoetenvervolgensdemid-delpuntenvandedenkbeeldigepatroon-

moBile matH

constueren van wiskundige figuren

niet locatiegebonden spel

wiskunde

gameplayonderbouw vernieuwend

onderwijs

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

figurengrenzendaandezijdenvandegeselecteerdefiguurtebepalen.Doorovereenvandezepuntentelopen(ziefiguurhieronder)verdwijntdevierhoekvandekaart:

Hiermeeontstaatnieuweruimteinhetveld.Leerlingenvindenhetvooralleukgebiedenzoweeraftenemenvanandereteams.Bovendienverdienendeteamshiermeeextrapunten.

ErvaringenDeeersteversievanMobileMathisgetestopdrieverschillendescholeninNederland(PieterNieuwlandteAmsterdam,ViaNovateUtrechtenVathorstteAmersfoort).Iederetestbegonmeteenintroductiedoordedocentenvervolgensgingendeleerlingenintweetallendestraatop.Hetspeelveldhadeenstraalvaneenkilometerendespelduurwaseenuur.Naafloopwerdereenevaluatieindeklasgehoudenaandehandvaneenvragenlijst.

Dereactiesvandeleerlingenwarenergenthousiast.Eenleerlingzeitijdensdeevaluatie:“eigenlijkishetnetalsofjezelfeenlineaalbent”.ZebegrepenhetdoelendespelregelsvanMobileMathsnel.DetechnologiewerktegoedopallescholenenlocatiesendeleerlingengavenaanveelplezierbeleefdhebbenaanMobileMath.Despelregelswareneenvoudig,maardegameplaywasinnemendenmotiverend;tijdenseenpilotzijntweemeisjeszelfsovereenslootgesprongenomhunfiguuraftemaken.DeintentieisomindenabijetoekomstmeeronderzoektedoennaardepotentievanMobileMathvoorhetonderwijs.

Website:www.mobilemath.nlOntwikkelddoor:FreudenthalInstituutenWaagSocietyJaar:2008Doelgroep:VO,pilotmetonderbouwHAVOenVWOGebruiktetechnologie:>Hardware:PDAmetGPS>Software:MobileMathCAB

facts & figUres

29

de wereld als leeromgeving

BiocacHing

BeschrijvingBiocachingisontwikkeldomstudenteneenmiddeltegevenwaarmeezegegevensvaneenveldwerklocatiekunnenverzamelen,bewerkenenanalyseren.Eentweededoelvanhetprojectishetinkaartbrengenvanmogelijkhedenmetdezetoepassing,zodatinmeerveldwerkcursussengebruikge-maaktkanwordenvanmobieleapparatuur.

DocentenkunnenzelfroutesuitzettendiestudentenintweetallenmeteenPDAindehandkunnenlopen.Opeenoverzichtskaartzienzewaarzezijnenwaardeopdrachtenzijn.Tijdensdewandelingverzamelendestudentenlocatiespecifiekegegevensvanbijvoorbeeldeennatuurgebied.Nadewan-delingcombinerenzeallegegevensvandehelegroepomzetebewerkenenteanaly-seren.Studentenkunnengegevensopslaanenzebijopeenvolgendeveldwerkop-drachtendoordejarenheengebruiken.DegemaakterouteswordenopdeBiocachingwebsitegeplaatst,zodatanderegebruikerslaterbestaanderouteskunnenuitzoekenoplocatieenopleerdoel.

PDA

GPS

informatie verzamelen

hogerbiologie

veldwerkzelfstandig op pad

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

ErvaringenTussenseptember2007enfebruari2008zijnerpilotsenworkshopsgehoudenbijverschillendestudierichtingenaandeVUenFontys.Studentengavenaandatzehetergleukenleerzaamvondenomzelfoppadtegaan.Bijherhaaldveldwerkoverlangeretermijnblijktdegrotemeerwaardevan

Biocaching:locatiespecifiekeinformatiekandirectoververschillendetijdsperiodenvergelekenworden.Ookvoorstudentendieeenexcursiegemisthebbenblijkthetgoedinzetbaar.Zekunnennaderhandzelfstan-digoppadenzohetwerkalsnoginhalen.Studentendieenigeervaringhaddenmethetgebruikvandeapparatuurwarenhetmeestenthousiast.StudentenAardweten-schappendieinhuneerstejaaralmetlocatiegebondengegevensgewerkthaddengavenzelfsaanBiocachinghetliefstaltijdtewillengebruikenbijveldwerk.

Vooralbijgrotegroepenstudentenisgoede(ICT)ondersteuningeenkritischefactorgebleken.DocentenenstudentenmoeteninstructieskrijgenvoorhetgebruikvandeapparatuurenermoeteenuitleensysteemzijnvoordePDA’s.BijdekeuzevoordePDAiseenbelangrijkcriteriumdatdebatterijvandePDAeenlangelevensduurheeft.Deopgeslagengegevensmogenookniet

verdwijnenalsdebatterijleegis.Momen-teelwordtBiocachingonderdeaandachtgebrachtvanlerareninopleiding.Zijzoudenhetheelgoedkunnengebruikenombijhunmeesterproefhunkennisdirectineenpraktijkgerichteopdrachtomtezetteneneenwandelingvoorhunleerlingentemaken.

Website:www.biocaching.nlOntwikkelddoor:VU,SpinlabJaar:2008Doelgroep:HO,biologiestudentenGebruiktetechnologie:>Hardware:PDAmetGPS>Software:MScape,Arcpad

facts & figUres

31

de wereld als leeromgeving

moBile learning game Kit

Beschrijving‘Dewerkelijkheidiszijnbestemodel’.NaarditmottoisdeMobileLearningGameKit(MLGK)ontwikkeldwaarinstudentendestadsomgevinglerengebruikenalsbronvankennis,informatieenonderzoek.Gewapendmeteenmobieletelefoonwordendestudentendestadingestuurd.Destadishetspeelveld,waarinformatieopverschillendelocatiesverborgenligt:bijvoorbeeldgebouwenwaarvandebouwstijlverraadtinwelkeperiode,voorwie,enmetwelkdoelzezijngebouwd(ennieuwedoelenwaarvoorzeindeloopderjarenzijnhergebruikt),ofdeverschillendecentradiezichindeloopdertijdhebbengevormdonderinvloedvaneconomische,technologische,verkeerstechnischeofso-cialeencultureleontwikkelingen.Destadisletterlijkeenlabyrintvantallozeinformatie-endatanetwerkendieopsomsonverwachteknooppuntenbijelkaarkomenenweeruitelkaargaan.Hetisdetaakvandestudentenomdeverborgeninformatieoptesporen,teverzamelenendoormiddelvanmobieleICTtekoppelenaanhetMobileLearningGameKitplatform.

DeMobileLearningGameKitkenteendrietalhoofdmogelijkheden:Create,PlayenView-demogelijkheidomeenspelte

maken,tespelenenliveofachterafvanuithetarchieftebekijken.DeinformatiediestudentenoplocatieverzamelenwordtverstuurdnaarhetMLGK-platformendaarbewaard.Daarnaastiserdemogelijkheidomgeografischelocatiestekoppelenaanopdrachtenbestaandeuitfoto’s,video-beelden,geluidenenteksten.OokzorgtdemobieleapplicatieervoordatstudentendooranderengemaakterouteskunnenspelenenviaGPS-verbindingallemediaenopdrachtenopdespecifiekelocatiesontvangen.MetMLGKlerenstudenteneigenervarin-genenonderzoekomtezettennaarleer-ervaringenvooranderen.MLGKismetnametoepasbaarvoorvakkendieeengeografischaspecthebben,zoalsMedia-archeologieindezepilot.

DeinteractietussenvirtueleenfysiekerealiteitisnietdeenigewijzewaarophetMLGKplatformvernieuwendis.DoorhettoevoegenvangamingelementenaandeMLGKconcepten,zoalshetafmakenvaneenspelverhaal(storyboard),eentijdrace,puntenvooropdrachteneneen‘treasurehunt’structuur,wordenstudentengestimu-leerdomopeennieuwewijzesamentewerken.

ErvaringenIn2007zijnpropedeusestudentenMediaenCultuurvoorheteerstactiefaandeslaggegaanmetdeMLGKin2gebruikstesten:‘FilmHistoryOntheStreet’-eenkennisquizoverdefilmgeschiedenisvandeAmster-damseNieuwendijk-en‘YouthCultureOntheStreet’-eenreportersroutemetalsonderwerpdeopkomstvandejeugd-envolkscultuuropdeNieuwendijk.Elkspelwerdgespeelddoorteamsvandriestudenten.Eenduidelijkerolverdelingbinneneenteambleekhetmeesteffectief

samenwerken

datanetwerken

competitiecreate play view

de stad als leeromgevingmedia archeologie

GPS

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

omzosnelmogelijktotgoederesultatentekomen:iemanddiehetverhaalconstrueerteninformatietoevoegtaanhetstoryboard,iemanddiedemobieletelefoonbeheertendeaanwijzingenvolgtvoorde‘treasurehunt’entenslotteiemanddiedeomgevingscantopinteressante(verborgen)infor-matie.

In2008isdeMLGKverderontwikkeldtotdeomgeving‘WalkandPlay’,eentechnischmeerstabieleengebruikersvriendelijkereversievandeeersteMLGK.ErisdoordeUvAenHvAeenonderwijskun-digenotitieopgesteldwaarindebijdragevandeMLGKaanhetonderwijsinzowelindetraditionelealsvernieuwendezinisbeschreven.Vervolgensisnogmaalseenpilotmet30studentenMedia-archeologiegehoudenwaarinisgeëxperimenteerdmetverschillendeverhaallijnenenwerkvormen,zoalsstraatspelersenwebspelers.Ookisereencompetitie-elementtoegevoegd,waar-doordemotivatievanhetspelenstijgtmaareenneveneffectisdatstudentenalleennogvoordepuntenspelen.

GeblekenisdatdeMLGKactievekennis-vergaringenverwerkingdoordestudentenondersteunt.Devolgendeleereffectenblekenvantoepassing:hetleren“lezen”vande(stedelijke)omgeving;hetkritischondervragenvande(stedelijke)omgeving;hetmultimediaalverzamelen,verwerken,analyserenenpresenterenvaninformatie;samenwerkinginteamverband.Vooralhetaanmakenvaneenroutebleekleerzaam.Doorstudentenzelfeenroutetelatenmakenwordenzegedwongenzichteverdiepenindelesstof.Hetontwik-kelenvaneenspelbetekentnietalleenbetrokkenheidbijdecontentmaarookhetrekeninghoudenmetdeuiteindelijkedoel-groepenhetoverbrengenvandecontentnaardezedoelgroep.Duidelijkisdathet

uitwerkenvaneengoedscenariovangrootbelangisvoorhetsuccesvandegame.

OverhetalgemeenwordtdeMLGKalseenconceptgezienmetveelpotentieel.Deleer-lingenzijnenthousiastoverhetprojectenhebbenveelvertrouweninderoldiemobilelearningkangaanspelenindetoekomstvanhetonderwijs.VolgensdedeelnemersisdeMLGKbreedinzetbaarzowelqualeeftijdenalsniveaus.Voordetoekomstishetvanbelangomrekeningtehoudenmethetfeitdatwegensdebeperktebandbreedtekleineremediabestandenvereistzijndanwatvoorinternetgebruikelijkis.Tevenszal,omdatdocentenvaaknogweiniginaanrakingzijngekomenmetzakenalsspelontwikke-ling,bijhetuitrollenvandeMLGKgoedebegeleiding,voorlichtingentrainingnodigzijn.TotslotiswaarschijnlijkaanpassingvanspelontwerpencontentnodigalshetspelgebruiktwordtvoorandereopleidingendanMediastudies.

InmiddelsishetoorspronkelijkeMLGKWalkandPlayplatformsamengegaanmethetinhetGamesAtelierontwikkelde7scenesplatform(www.7scenes.org).Ditbiedtnietalleeneenruimerefunctionaliteitendusgrotereflexibiliteitenmogelijkhedentotaanpassingvangamesaanspecifiekeonderwijsbehoeften,maarbiedthetMLGKprojectookvoldoendeschaalendraagvlakominsamenwerkingmetanderepartijenheteindproductvanditprojectverderteontwikkelen–nieuwemediazijnimmersnooit‘klaar’–enuitterollen.

Website:www.mlgk.nlOntwikkelddoor:UniversiteitvanAmsterdam,HogeschoolvanAmsterdam(Medialab),WaagSociety,StichtingSURFJaar:1epilot2007,2epilot2008Doelgroep:HOGebruiktetechnologie:>Hardware:mobieletelefoonsenGPS>Software:eigen(gebaseerdopKeyworxenGeotracing,door-ontwikkeldnaarWalkandPlayennu7scenes)

facts & figUres

33

de wereld als leeromgeving

oUtBreaK @ mit

Beschrijving‘Outbreak@MIT’iseenspelvoorhethogeronderwijswaarinspelerseenmogelijkeepidemieonderzoekenopdeMITcampusinBoston(U.S.A).Hetspelstartmeteenfic-tiefverhaalovereenvliegtuigwaareenvandepassagiersmogelijkbesmetismetSARS.Despelersmoetenalsteamdesituatieanalyserenenvoorkomendatdeziektezichuitbreidt.Hetspelspeeltzichafineencom-binatievandevirtueleendereëlewereld.DevirtuelewereldiszichtbaaropeenPDAenhetfysiekespeelveldmetechtespelersbestaatuiteenaantalruimtesopdecam-pus.Dedeelnemerskrijgenverschillenderollenmetuiteenlopendevaardigheden.Gaandewegontdekkenzedatzealleendoorsamentewerkendesituatieondercontrolekunnenhouden.

DespelerskunnenmethunPDAverschil-lendeactiesondernemenzoals:•Virtuelemonstersnemenentestenvanzowelechtealsvirtuelespelers.

•Medicijnenverspreidenonderechteenvirtuelespelers.

•(virtuele)Beschermendekledingdragen.•Menseninquarantainezetten.Degamesoftwaremaakthetookmogelijkominterviewstehouden.Ookkandeverspreidingvandeziektegemodelleerdwordenopbasisvandeactiesenlocatiesvandespelers.Despelerslerendoorditspelhunspecifiekevaardighedeneffectiefintezetten.Tevenslerenzesamenwerken,communicerenenstrategischdenken.

mobiele educatie

role playing

epidemie

wi-fi

simulatiegenetwerkt

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

ErvaringenErzijnpilotsgehoudenmetondermeermasterstudentenepidemiologie,bachelorstudenteneducationaltechnologyenmid-delbarescholieren.Destudentenwerdentijdenshetspelengeobserveerdenachterafwerdenreflectiesessiesgehouden.Eenbelangrijksterkpuntvanhetspelisdathetzeergoedpastbinnenhet‘nieuweleren’.Despelersmoetenzichgoedinleveninhunrolenaldoendelerenzesamentewerkenenstrategischtedenken.

Deverschillendedeelnemersinterpre-teerdendeopdrachtophuneigenmanier;deepidemiologenbenaderdenhetspelalseenoefeningomeffectiefopeendergelijkesituatietereageren,terwijldeeducationaltechnologystudentenhetzagenalseenmethodeomtelerensamenwerkenencom-municeren.Destudentenwarenallemaalergenthou-siastoverdemanierwaaropzeinhetspannendespelwerdengezogen.Eenmid-delbarescholierlegtuit:“Alseriemandziek

werdwildeikgraaghelpen,maardanliepikhetrisicoomzelfziekteworden.Alseenbesmetpersoonzichineengroepbegeeftishetextrabelangrijkomtezorgendathijnietziekwordt”.Outbreak@MITheeftgeenduidelijkewinnaarofverliezer,destudentenmoetenzelfhunmatevansuccesbeoordelen.Dezereflectieblijktookeenbelangrijkleermo-mentvoordestudententezijn.

Website:education.mit.edu/ar/oatmit.htmlOntwikkelddoor:MITJaar:2004-2006Doelgroep:HOenvolwassenenGebruiktetechnologie:>Hardware:PDAmetGPS>Software:ontwikkelddoorMITSchellerEducationProgram

facts & figUres

35

de wereld als leeromgeving

reflectie

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

Hetonderwijsspeeltsteedsmeerinopdegenoemdeveranderingen enontwikkelingen.Docenten zoekennaarnieuwemanierenomhunvakkennisenlevenser-varingtekunneninzetten:nietalleenalsexpert,maarookalsgidsencoach.Detechnologieëndiehiervoorkunnenwordeningezet,zijnsteedstoegankelijkerenmakkelijkeringebruik,ookvoormobielenlocatiege-baseerdleren.Dediversepraktijkvoorbeeldenindezepublicatiela-teneendeelvandemogelijkhedenzien.Indeinleidingwerdalgenoemddateerstmoetwordenoverwogenhoe,enmetwelkdoel jemobieletechnologieinhetonderwijsinzet.Indezereflectiekomenaspectenaanbod die goed doordacht moeten worden voor eensuccesvolleinvoeringinhetonderwijsprogramma.

DoelenBijdekeuzevooreenwerkvormmoeteerstwordennagedachtwelkdoeldedocentwilbereiken.Ermoeteen redenzijnwaarom juistmobiele technologieals(ondersteunende)werkvormwordtingezet.Eenvanderedenenomdittedoenisdattechnologieveel jongerenprikkelt endat lerendoormiddel vangamesmotiverendvoorzewerkt.Leerlingenkunnenmeteengoedegamezelfstandig leren.Redenenomjuisteenmobieletechnologietekiezenzijnonderan-dere:eencomputerlokaalisnietnodig,informatieen/ofopdrachtenkunnengekoppeldwordenaanlocatiesenhierdoormeerindrukmaken.Deechtewereldkanzoweleenrolspeleninhetspelalsookonderdeelzijnvan het leerproces. Met GPS kan directe interactieworden ingebouwd met anderen en met de omge-ving.

Het (online of mobiel) kunnen volgen van anderenwerkt voor veel leerlingen motiverend; ze krijgeneen gevoel van competitie en willen de activiteitgraag beter of sneller doen. Ook voor een docentkanditderedenzijnommetGPStewerken.Hijkanvan achter de computer op een digitale kaart zienwaaralleleerlingenzichbevindenenhoezijhunop-drachtenuitvoeren.Hijhoefthiervoorniet zelfmeenaarbuitentegaan.Hetisnatuurlijkwelafhankelijkvan de zelfstandigheid en niveau van de leerlingenofeendocentvoordezewerkvormkiest.Erkanookgekozenwordenvooreenprojectwaarbijbegeleidersmeelopenopderoute.

Verderbiedthetgebruikvanmobieletechnologiederuimtevoorsamenwerkendleren;erhoeftgeenapartsysteemvoortekomen.Hetismogelijkomhetover-legviadechat,smsoftelefoontedoen.Facetofaceoverleggen is nog steeds mogelijk, evenals het ge-bruikvanandereonlinecommunicatiemiddelenwaardejeugdveelmeewerkt.

Het is vanbelangdewerkvorm(en)endedoelenopelkaaraantelatensluitenenvoldoendereflectiemo-mentenvoordeleerlingenintebouwen.

DeontwikkelingenophetgebiedvanICTgaansnel.Inhetlevenvanjon-gerenspeeltICTeensteedsgrotererol;zegebruikenveelenvaakICT-toepassingenennemendaareenactieve,vaakproducerenderolinaan.Onderwijsvormenmet modernemedia die een hogere betrokkenheidvanleerlingenbijhetleerprocesteweegkunnenbrengenbiedenkanseninhetonderwijs.

reflectie

37

de wereld als leeromgeving

DoelgroepHethangtvandedoelgroepafwelkesoortwerkvormenactiviteitenhetmeestgeschiktzijn.Inhetprimaironderwijs werkt mobiel leren vooral goed wanneerhetalsspelofspannendveldonderzoekwordtaange-boden,bijvoorkeurmeteensterkverhalendaspect.

Bij het voorgezet onderwijs speelt ook het aanslui-tenbijdebelevingswereldvanjongerendoordeaan-sprekendetechnologieeengroterol,evenalshetzelfactiefmetkennisomgaanenkenniscreëren.Maarookbijdezeleerlingenbiedtverhalendlerendoorspelvor-men een meerwaarde met betrekking tot motivatieenleereffect.Vooralcompetitie/hetwillenwinnenisvoorleerlingenvanhetvoortgezetonderwijseenbe-langrijkefactor.

Inhethogeronderwijswordenvoornamelijkwerkvor-men ontwikkeld waarbij de student invloed heeftop het bepalen vande content en de koppeling vaninhoud aan de directe leefomgeving. De stadwordtgebruikt als leeromgeving of gegevens in het veldwordenmobielontsloten.Bijdezedoelgroepisvaak–meerdanbijjongeredoelgroepen–hetzelfstandig,overalenaltijdkunnenlerenvanbelang.Ditkaneven-tueelplaatsvindenmetbegeleidingopafstand.

Hetisvanbelangdewerkvormendesoortopdrachtengoedaante latensluitenophetniveauvandedoel-groep en te letten op de tijdsduur van het project.Vooral bij jongere leerlingen en leerlingen van hetvmbomoethetonderscheidtussenhetwerkelijkeenhetvirtuele/gefantaseerdedeelduidelijkzijn.

Eenlaatsteaandachtspuntisdatdegebruiktemediagoedmoetenaansluitenophetniveauen specifiekevaardigheden van de doelgroep. Bij leerlingen diemoeitehebbenmetlezen,kaneenspelgebaseerdopveelteksttemoeilijkzijn.Hierkanbijvoorbeeldbetervooreenvormgekozenwordenwaarbijaudioenvideoeenbelangrijkerolspelen.

WerkvormenIndepraktijkvoorbeeldenisteziendatinveelmobiele,GPSprojectengekozenwordtvooreenspelstructuuralswerkvorm.Spelend lerenwerktvoorveel leerlin-genmotiverend.Daarnaastbiedteenspel leerlingendemogelijkheidomverschillenderollenaantenemenvanwaaruitzeietskunnenleren.

Binnen een game zijn ook nog diverse variaties aanwerkvormen mogelijk. Leerlingen kunnen het spelalleenspelen,maarbijdemeestespellenspelenleer-lingen in teamsmet en tegen elkaar. Leerlingen diein groepjes spelen hebben een gedeelde ervaring;ze kunnen elkaar helpen en ze kunnen verschillenderollen ervaren. Ook leren ze op een goede maniersamenwerkenenelkaaraanvullen.Daarnaastkanookgewerktwordenmetcompetitie,watvoordemeesteleerlingensterkmotiverendwerkt.Zezijngewendomgamestespelenwaarbij ze tegenanderenspelenenwillen winnen. Een praktische reden om leerlingensamentelatenwerkenisdatzesamenmetéénappa-raattoekunnen.

Eenanderewerkvormiseenroutediedeleerlingvolgt(Soundwalk)ofzelfmaakt(Biocaching,MLGK,GamesAtelier,DeZingendeStad).Hierinstaatvooraldein-teractievandeleerlingmetdelocatievoorop;deleer-lingkrijgtterplekkeinformatiewaarhijietsmeemoetdoenofhijlegtzelfdata/mediavastmeteencameraofmobieletelefoon.

Perwerkvormverschiltde rolvandedocent.Dedo-cent is vaak een coach die ervoor zorgt dat de leer-lingenzijnvoorbereidophetproject.Tevens laathijde leerlingen hun ervaringen op een goede maniernabespreken en erop reflecteren.De docent kan er-voorkiezenomaanhetprojectmeetedoenofmeetespelen,maarleerlingenkunnenzichjuistvrijervoelenalseendocenternietbijis.Bijsommigespellenkun-nen de docenten online mee kijken (Games Atelier,Frequentie1550,Veenquest).

Dedocentmoetinelkgevalgoedwetenwatdeleer-lingengedaanhebbenenditbespreken:watheeftderouteofhetspelopgeroepen?Watvooropdrachten

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

zijneruitgevoerdenwelkekeuzeshebbendeleerlin-gendaaringemaakt?Docentenmoetenhierdirectnahetspelenvanhetspelopinhaken.Het isbelangrijkdit vervolgensmee te nemen in de lessituatie,wanthierontstaateenbelangrijkleermoment.Wachtentotdevolgendedagheeftalsnadeeldatdanaleendeelvande‘gameflow’(hetgevoelmiddeninhetspelver-haaltezitten)kwijtis.

Over het algemeen werkt het het beste om diversewerkvormen te combineren. Een game kanmet veleanderewerkvormengecombineerdworden.TimeLabcombineert bijvoorbeeld de mobiele werkvormmet debat/reflectie. Het is bij het combineren vanwerkvormenwelvanbelangomnietde‘gameflow’teverstoren.Alsleerlingentijdenshetspelentevaakietsopmoetenschrijven,wordthetlastigomoptegaaninhetspel.Ditkanwordenopgelostdooreenduidelijkerolverdelingbinneneenteam.

MeerwaardeOnderdoelenvielaltelezendathetgebruikvanmo-biele technologie eenmeerwaarde kan hebben voorsituatiegebaseerd,verhalendenoveral/altijdlerenendat het motiverend werkt. Andere voorbeelden vanmeerwaardezijndatleerlingendoorhetspelenvaneengamemeeronthoudenvandestofdiezeaangebodenkrijgen.UitonderzoeknaarFrequentie1550bleekdatleerlingendiehetspelspeeldenmeeronthieldenovermiddeleeuwsAmsterdamdanleerlingendiedezelfdestofineenregulierelesaangebodenkregen.

Games en simulaties bieden ook de mogelijkheidom dingen die in het echt niet mogelijk zijn tochte ervaren. Zo werd in Frequentie 1550 het mid-deleeuwse Amsterdam ervaren, in Veenquest enTimeLab juist toekomstscenario’s. In Savannah kon-denkinderenzichinleveninanderelandenendieren.Outbreak@MITgafdemogelijkheiddeeffectenvaneenepidemieheelrealistischteervaren,zonderechteenepidemieuittelatenbreken.

Leerlingenvindenhetspelenvaneenspelvaakspan-nend.Zerakensnelbetrokkenbijhetverhaaldooreeneigenpersonagetespelenofdoorinformatievanin-teressantespelfigurenteontvangen.Zemakenerdeelvanuit,inplaatsvanpassieftoetehoren,enonthoud-en dan beter. Vooral wanneer leerlingen een (deelvan)eenverhaalmeekunnencreëren(GamesAtelier,Frequentie1550,MLGK,TimeLab), lerenzeveeloverdeinhoudenblijftdekennisbeterhangen.Maar,zo-als eerder gemeld, hebben ze somsmoeitemet hetonderscheidtussenfeitenfictie.Ditgeldtvooralvoorde jongerekinderen. Juistbij een leswaarbij feiten-kenniseenbelangrijkaspectis,zoalseengeschieden-isles,kanhetbelangrijkzijnhetfictieve‘game’verhaalendefeitenkennisduidelijktescheiden.

Een andere toegevoegde waarde zit in het samen-werken, het mobiel uitwisselen van informatie dieviaverschillendebronnenvaakdirectbeschikbaar is.Dezevormvan‘informationondemand’enlerenvanjevrienden(lerenininformelenetwerken)sluitgoedaan bij de vaardigheden en verwachtingen van dedigitale generatie. Naast samenwerken kan er ooksprakezijnvancompetitie,waarbijderesultatenvanverschillendespelersdirectzichtbaarzijnenvergelek-en kunnenworden.Ook ditwerktmoti-verend voorde leerlingen. Tot slot kunnen locatie-specifiekedata verzameldwordenopverschillendemomenten.Dezegegevenskunnendanover langeretijdwordengeanalyseerd,zoalsbijBiocaching.

Dedocentenhetgebruik(sgemak)vandetechnologieVoor leerlingenishetgebruikvanmobieletechnolo-gieën vaak gemakkelijker dan voor docenten; leer-lingen zijner somsalmeer in thuisen zepikkenhetsnelop.Vaakkunnendeleerlingendedocenthelpenbijhetwerkenmetdemobieleapparatuur.Weesalsdocent niet bang om te leren van uw leerlingen! Zijvindendatalleenmaarprachtigenhiermeestijgthunzelfvertrouwen…en door iets uit te leggen, leren zezelfookweerwat.

Wat de inzet van de docentmoet zijn, verschilt per

39

de wereld als leeromgeving

project.Eendocentkanperapplicatiekijkenwathetprojectaanvoorbereidingenbegeleidingvergt,zodathijweetwaarhijofzijenergieinwilsteken.Sommigeprojecten bestaan uit workshops die door anderengeorganiseerd en gefaciliteerd worden. Dit is hetgeval bij de projectvoorbeelden Veenquest, Sound-walk,Frequentie1550enMobileMath.Anderepro-jectenbestaanuithetgebruikvaneen‘tool’/compu-terprogrammawaarmeededocentofdeleerlingzelfeeninhoudelijkprojectkanmaken.Voorbeeldenhier-van zijn Games Atelier, Lopend Leren, De ZingendeStad,Biocaching,MLGKenCreate-a-scape.Devoor-bereidingbijprojectenwaardeleerlingofdocentzelfietsmaaktvraagtvaakmeertijdeneventueeltechni-schevaardigheidvandedocent.Eengrootvoordeelisdatdetoepassingdanhelemaalkanwordenaangepastaanspecifiekeleerdoelenendelespraktijk.

Detijddieeendocentbeschikbaarheeftendematewaarin hij of zij thuis is in mobiele technologieën,kunnenoverwegingenzijnomvooreenbepaaldsoortprojecttekiezen.Hoedanookgeldtdatdedocententhousiastmoetzijnoverdeinzetvandenieuwetechniekvoorhetonder-wijs.Dedocentmoetzorgenvoorgoedebegeleiding,aansluiting bij leervoorkeuren, duidelijke leerdoelenenvoldoendeuitdagingenfeedback.

Wehopenmetdebeschreventheorieenpraktijkvoor-beeldenuvoldoendeinspiratietebiedeneninzichttegevenindeontwikkelingenenmogelijkhedenophetgebiedvanmobielenlocatiegebaseerdleren.Verderetoepassingenverspreidinginhetonderwijszalweerleidentotnieuwe inzichten,brederetoepasbaarheidentoegankelijkheid.

In de tabel op de volgende pagina’s vindt u tot slot een overzicht van alle beschreven projecten met meer informatie die kan helpen om te beoordelen of u een bepaald project wilt inzetten in de klas.

MobieletelefoonmetPDA

PDA

PDAmetGPS

PDAmetGPS

PDAmetGPS

MP3speler,camera

Mobieletelefoonmet(losse)GPS,

MobieletelefoonmetGPS

MobieletelefoonmetGPS

PDAmetGPS

MobieletelefoonmetGPS

PDAmetGPS

Yo!Opera,WaagSociety,OBSDeRietendakschool

Univ.Leiden,ea

Futurelab

HogeschoolLeeuwarden,lectoraatICTenveranderendedidactiek(lectorJ.Lepeltak)enIVNLeeuwarden

MIT

DigitalPlaygroundenHootchieCootchieMedia

WaagSociety,MSA,OSB

WaagSociety,MSA,OSB

FreudenthalinstituutenWaagSociety

VUSpinlab

UvA,HvA,StichtingSURFenWaagSociety

MIT

Zingende stad

Lopend leren

Create-a-Scape

Veenquest

TimeLab

Soundwalk

Frequentie 1550

Games Atelier

Mobile Math

Biocaching

MLGK

Outbreak

PO

PO

PO

PO/VO

PO/VO

VO

VO

VO

VO

HO

HO

HO

Muziek,variabel

Vakoverstijgend

Vakoverstijgend

Biologie

Natuur-wetenschappen

CKV

Geschiedenis

Vakoverstijgend,variabel

Wiskunde

Biologie

Vakoverstijgend,Variabel

Variabel

inhoudelijk

ontwikkelaar

apparatuur/

technolo

gie

typeonderwijs

project vakgebied

41

de wereld als leeromgeving

*Sommigeprojectenzijnnogindepilot-fase,maarzullenindenabijetoekomstbeschikbaarwordengesteldbinnenhetonderwijs.

>1dagtraininggebruik

>1dagtraininggebruik,inhoudles:variabel

>1/2dagtraininggebruiksoftware,>1dagcontentcreërenenplanning

Geen

Gesprekindeklasdedagervoorenerna

Facultatiefopwww.shop4media.nl

Gesprekindeklasdedagervoorenerna

>1dagtraininggebruiksoftware,>1dagcontentcreërenenplanning

Gesprekindeklasdedagervoorenerna

>1/2dagcontentcreëren>1/2daginelkaarzettenentesten

>1dagtraininggebruiksoftware,>1dagcontentcreërenenplanning

1uurindeklas

Geen

Geen,alleengebruikinUK

Geen

350,-ex.Btwvoor40pers

Nognietbepaald

Tijdenspilot:gratis.vanaf1januari2009:ca € 550perjaarvoorlicentie

Geen

Nognietbepaald

Geen

PDAzelfkopenoflenen

PDAzelfkopenoflenen

Rugzakmetlesmateriaal:€ 7,50perPDA

Geen

Aanwezigtijdensworkshop

Aanwezigtijdensworkshop

Zelfaanschaffen,huurevtmogelijk

PDAmetGPSzelfkopenoflenen

zelfaanschaffen

Aanwezigtijdensworkshop

Pilot:1januari2009

Pilot,indoorontwikkeling

Ingebruik

Ingebruik

Ingebruik

Ingebruik

Pilot,indoorontwikkeling

Pilot,1januari2009landelijkbeschikbaar

Pilot

Ingebruik

Pilot

Pilot

apparatuur/

technolo

gie

voorbereidings-

tijd on

twikkelstatus*

koste

ngebruik

huurmateriaal

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

•EPN-Platformvoordeinformatiesamenleving(2003).ParelsenGroeibriljanten:8denkersoverdetoekomstvanhetonderwijs. http://www.ictopschool.net/onderzoek/files/parels_groeibriljanten.pdf•Filius,R.M.&Akkerman,S.F(2008).RapportOnderwijsmeteducatievegamesbijdeUniversiteitUtrecht. http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/downloads/200802%20RF%20-%20Rapportgaming%20def.pdf•Fransen,J.(2008)MobileLearning:eenverkenning;Standvanzakenenverwachtingenvoordenabijetoekomst.Tevindenop http://www.mobieleonderwijsdiensten.nl•Caudill,J.(2007).Thegrowthofm-learningandthegrowthofmobilecomputing:Paralleldevelopments. TheInternationalReviewofResearchinOpenandDistanceLearning,8(2).•Kirriemuir,J.&McFarlane,A.(2004)LiteratureReviewinGamesandLearning. http://www.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Games_Review.pdf•Klopfer,E.,&Squire,K.(2008).EnvironmentalDetectives:Thedevelopmentofanaugmentedrealityplatformforenvironmental simulations.EducationalTechnologyResearchandDevelopment,56,203-228.•Klopfer,E.(2008).AugmentedLearning:ResearchandDesignofMobileEducationalGames.CambridgeMassachusettsUSA:The MITPress•Kukulska-Hulme,A.,&Traxler,J.(2005).Mobilelearning;Ahandbookforeducatorsandtrainers(Eersteed.). LondonUK:Routledge.•Naismith,L.,Lonsdale,P.,Vavoula,G.,&Sharples,M.(2006).Literaturereviewinmobiletechnologiesandlearning. Bristol,UK:FuturelabReport. www.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Mobile_Review.pdf•Oblinger,D.(red.)(2007)Authenticlearningforthe21stCentury:anoverview. http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3009.pdf•Ooijen,van,F.(2006).M-learning[scriptie]Adviesrapport:welkemogelijkhedenzijnervoorCodenameFuturevoorintegratievanmobieleapplicatiesinhaarlesmateriaal?Amsterdam:HvA.TeleenbijmediatheekLeeuwenburgAmsterdam.•Verloop,N.&Lowyck,J.(red.)(2003)Onderwijskunde:eenkennisbasisvoorprofessionals.Groningen:Wolters-Noordhoff.

Geraadpleegdewebsite:http://www.natuurlijkleren.netZieookdewebsitewww.mobieleonderwijsdiensten.nlvoormeerinformatieenprojectenophetgebiedvanmobielleren.

geraaDPleegDe literatUUr colofon

43

de wereld als leeromgeving

Idee en opzet publicatie: MennoSmidts,projectleiderMobieleOnderwijstoepassingenSURFnet/KennisnetRinskeHordijk,programmaleiderCreativeLearning,WaagSocietyJantinaHuizenga,promovendagame-basedlearning,ILO,UniversiteitvanAmsterdam

Inhoud en redactie:JantinaHuizenga,promovendagame-basedlearning,ILO,UniversiteitvanAmsterdamRinskeHordijk,programmaleiderCreativeLearning,WaagSocietyAstridLubsen,usabilityresearcher,WaagSociety

Vormgeving:studioVerhees,[email protected]

Met dank aan de volgende personen voor hun bijdrage en medewerking:MariekeHochstenbach(WaagSociety)KristelKerstens(WaagSociety)RonaldLenz(WaagSociety)FemkevanOoijen(Kennisnet)EricKlopferenJudyPerry(Outbreak@MIT,TimeLab)HenryVorselmanenEvelinevanStuyvenberg(Soundwalk)DeboraPattyenDaniCuypers(DeZingendeStad)GeorgePlakkéenSébastiaanLaarman(Veenquest)KoosEichhorn(LopendLeren)TimRudd(Savannah)LiesbethvandeGrindt(Biocaching)

colofon

SURFnet bvPostbus190353501DAUtrechttelefoon030-2305305fax030-2305329admin@surfnet.nlwww.surfnet.nl

Stichting KennisnetPostbus7782700ATZoetermeertelefoon0800-KENNISNETfax079-3212322surfnetkennisnet@kennisnet.nlkennisnet.nl

Creative Learning LabNieuwmarkt41012CRAmsterdamtelefoon020-5579898fax020-5579880info@creativelearninglab.orgwww.creativelearninglab.org

Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) van de UvASpinozastraat551018HJAMSTERDAMtelefoon020-5251288fax020-5251290secretariaat-ilo@uva.nlwww.ilo.uva.nl

speels en creatief gebruik van gPs en mobiele techniek in het onderwijs

GPS

mobielcreatief

mobiele techniekonderwijsspeels

creatiefGPS

mobiele techniekonderwijs