welkomstbrochure nieuwe leerkrachten

of 16 /16
Vrije Basisschool Sint-Pieter Kuurne Sint-Michielsweg 2/2 8520 Kuurne 056/71 48 06 www.vrijescholenkuurne.be [email protected] WELKOM in de VBS

Embed Size (px)

description

welkomstbrochure voor nieuwe leerkrachten op VBS Kuurne.

Transcript of welkomstbrochure nieuwe leerkrachten

 • Vrije Basisschool Sint-Pieter Kuurne

  Sint-Michielsweg 2/2 8520 Kuurne 056/71 48 06

  www.vrijescholenkuurne.be [email protected]

  WELKOM

  in de VBS

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 2 -

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 3 -

  Wat kan je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou? Om je meteen wegwijs te maken en om je zo goed mogelijk thuis te laten voelen, hebben wij deze brochure samengesteld. Doorlees alles en je zal meteen een heleboel over het dagelijkse doen en laten te weten komen. In een school is het belangrijk dat afspraken gekend zijn. We verwachten dat ieder die in onze school werkt er zich aan houdt. Alleen zo kunnen wij een team vormen. Je zal zaken terug vinden die bij wet verplicht zijn (bv. afwezigheden leerlingen) n zaken die wij bij ons op school willen laten gelden. Beide soorten vinden wij even belangrijk. De mentor, dhr. Jan Vanwynsberghe, kan je steeds aanspreken om jou te helpen. Bij twijfel zullen de andere leerkrachten je zeker op weg helpen. Ook de deur van het bureau van de directeur staat altijd voor je open. Maak a.u.b. gebruik van deze mogelijkheden. Tot slot nog even dit. Als mens zijn wij allemaal anders. Indien wij dit als leerkrachten van elkaar niet zouden kunnen aanvaarden, hoe zouden wij het dan van de kinderen kunnen verwachten? Laat onze school een plaats zijn waar iedereen graag naartoe komt. Bernard Burggraeve, directeur.

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 4 -

  WWiiee iiss wwiiee??

  Ik ben Bernard

  Burggraeve,

  directeur van de

  VBS Sint-Pieter

  Ik ben Hilde

  Bekaert van

  het 2de

  kleuter

  Mijn naam is Marjan

  Vynckier en ik ben

  leerkracht 3de

  kleuter.

  Hallo, ik ben Katrien

  Loncke. Ik geef

  kleuterturnen en enkele

  uurtjes in het 1ste

  kleuter.

  Ik ben Christine

  Vanderheeren de

  kinderverzorgster.

  Ik ben Leen Schietgat en geef

  les in het 1ste

  leerjaar.

  Mijn naam is Shirley

  Verth. In het 3de

  leerjaar

  sta ik.

  Ik ben Suzy

  Kesteloot van de

  1ste

  kleuterklas.

  Ik ben Els Parmentier,

  GOK en ZORG doe

  ik.

  Ik ben Patricia Naessens en je

  kan me vinden in het 2de

  leerjaar.

  In het 4de

  leerjaar kan je mij

  terugvinden. Mijn naam is

  Hanne Couckuyt.

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 5 -

  Hoi, ik ben Bea

  Vandorpe en werk ook

  in de 5de

  klas.

  Ik ben Sevrine Decrocq en sta

  samen met Jan in het 6de

  leerjaar. Ik ben Hilde Vanneste,

  uit de 5de

  klas.

  Het mentorschap probeer ik te

  combineren met een aantal

  lestijden in het 6de

  leerjaar. En

  oh ja mijn naam is Jan Vanwynsberghe.

  Ik ben Chris Lavaert en

  geef turnen in het lager.

  Ik ben Martine DHalluin en geef godsdienst in de lagere

  klassen.

  Ik ben Marleen

  Vandevijvere en ben

  de ZOCO in het lager.

  Ik ben Caroline Verwilst,

  preventieadviseur en boekhouding.

  Ik ben Els

  Vandorpe, de

  secretaresse.

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 6 -

  11.. KKllaassaaddmmiinniissttrraattiiee..

  11..11 AAffwweezziigghheeiidd vvaann ddee lleeeerrlliinnggeenn.. In elke klas is een aanwezigheidsregister aanwezig. Elke ochtend en elke middag moet dit bij het begin van de eerste les bijgehouden worden. Voor de kleuterafdeling: Elke aanwezigheid wordt genoteerd met een vertikaal streepje, een afwezigheid wordt gemerkt door een A. Voor leerplichtige kleuters in de derde kleuterklas gelden de regels vanuit het lager. Voor het lager: Alleen bij afwezigheid van een leerling moet iets ingevuld worden. Zo lang de reden van afwezigheid niet geweten is, plaats je per halve dag een punt. Van zodra de reden gekend is, plaats je de gepaste code boven het punt. In je register vind je de correcte notatie. In de rechtse kolom van het register komt een verwijzing naar het document. Deze worden per leerling, per soort doorgenummerd per schooljaar. Vb. sept = d1 en z1, okt = d2; nov = d3 en z2, Alle briefjes worden genummerd per leerling chronologisch in de daarvoor voorziene map (een kleine ringmap) gestopt. Per leerling is er in die map een schutblad. Voor een aantal codes wordt verwacht dat je op dit schutblad de datum noteert (die codes staan ook op het blad vermeld). Een door de ouders zelfgeschreven briefje voor ziekte kan maximaal drie kalenderdagen bedragen. In een schooljaar kan een ouder slechts vier dergelijke briefjes schrijven. Wanneer dit aantal wordt overschreden, verwittig je de directie. De leerling krijgt dan een brief mee waarop vermeld staat dat vanaf dit moment alleen nog doktersbriefjes mogen meegegeven worden. Zonder (dokters)briefje wordt de afwezigheid een B (van begeleiding bij problematisch afwezigheid).

  11..22 DDaaggbbooeekk. Er wordt verwacht dat je in de klas een agenda bijhoudt. Daarin staan de verschillende lessen die jij geeft. Doelstellingen worden concreet uitgeschreven, leerplandoelen en ontwikkelingsdoelen kunnen

  daarbij een grote hulp zijn. Vermeld ook de didactische werkvormen, de manier waarop je evalueert,

  remedieert en differentieert.

  Een dagboek is best een werkinstrument! Na een

  les kan je vluchtig daarin opmerkingen over

  bepaalde leerlingen noteren.

  Hoewel we in het digitale tijdperk zijn, is er best

  altijd een uitgeprinte versie aanwezig zijn.

  Hier op school werken we ook met een digitale

  versie op www.omniwize.net. Ook als interim kan

  je van school een toegangscode krijgen. Voor die

  toegangscode, wend je tot de directeur.

  Als lesgever in een katholieke school is het

  vanzelfsprekend dat je elke dag aanvangt met een gebeds- of bezinningsmoment. Je hoeft dit niet in je

  dagboek te noteren.

  11..33 LLeessvvoooorrbbeerreeiiddiinnggeenn. Voor de meeste vakken hebben wij handleidingen. Daarin staan de lessen grondig uitgeschreven. Het

  is echter noodzakelijk dat je alles op voorhand doorleest zodat je je lessen grondig kan voorbereiden.

  Voor jezelf een korte lesgang noteren kan het bereiken van het vooropgestelde doelstellingen

  bewerkstelligen. De eerste drie dienstjaren is dit uitschrijven uitgebreider.

  Enkele gebruikte handleidingen: Jules, Ik en C, schatkist, Tuin van Heden, Zo gezegd, zo gerekend,

  Mol en Beer (lezen 1ste

  lj.), Kameleon, De Nieuwe Wereld,

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 7 -

  Indien je kopien nodig hebt, dan kan je zelf kopiren op de machine in het leerkrachtenlokaal.

  Wanneer je de machine aanlegt, zal de machine een code vragen. Vraag die code aan de leerkracht die

  je vervangt of vraag een collega naar zijn/haar code. Je kan ook een code aanvragen bij de directie.

  Daarna druk je op de ID-knop en kan je beginnen kopiren.

  11..44 MMaaaannddoovveerrzziicchhtt sscchhoooollrreekkeenniinnggeenn. De regel is dat er geen geld mee naar school wordt gevraagd, tenzij anders

  vermeld door de directie. Op het einde van een maand krijg je een voorgedrukte

  lijst met activiteiten die tijdens deze maand aan bod kwamen. Hierop wordt

  bijgehouden wie aan de activiteiten deelnam. Wil op deze lijst aanduiden wie

  wel of wie niet heeft deelgenomen aan deze activiteit (denk hierbij zeker of er

  geen zieken waren) of iets heeft besteld. Deze overzichtslijst wordt op het eind

  van de maand in het bureau binnen gebracht.

  Wat melk of fruitsap betreft: noteer het aantal drankjes uit die

  maand. (Tel bijvoorbeeld de voormiddagen in je register en bij

  kinderen die ziek zijn geweest tel je die dagen gewoon niet mee.)

  Schooleters

  In datzelfde mapje vind je ook een blad met de schooleters. Je

  noteert daarop of leerlingen Warm of Boterhammen eten. Dat

  aantal schrijf je dan op het verzamelkaartje en leg je s morgens (voor 8.45uur) op je vensterbank in de gang.

  22.. EEvvaalluuaattiiee,, rraappppoorrtteerriinngg,, oovveerrlleegg,, ddoooorrssttrroommiinngg ..

  22..11 DDee sscchhoooollaaggeennddaa. In het eerste kleuter hebben de leerlingen een heen-en-weerschriftje, in het tweede en derde kleuter

  krijgen de leerlingen hun liedjes-en versjesmap mee naar huis en mededelingen worden daarin gestopt.

  Vanaf het eerste leerjaar hebben alle leerlingen een agenda. Die wordt door de ouders ondertekend op

  het einde van de week (in het eerste leerjaar iedere dag).

  Naast taken, kunnen ook mededelingen in de agenda worden geschreven. Het is tevens een uitstekend

  middel om met de ouders contact te houden.

  22..22 HHeett rraappppoorrtt ((vvoooorr ddee llaaggeerree aaffddeelliinngg)).. Hier op school kennen we 4 kleine rapporten: herfst-, krokus-, paas- en meirapport. Daarin wordt getoetst naar taal, wiskunde en W.O. (& Frans in de derde graad).

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 8 -

  Met het herfstrapport is er ook oudercontact bij 1, 2 en 5. Bij het paasrapport is er oudercontact voor

  het zesde leerjaar. Voor de rapporten waar er geen oudercontact is worden de rapporten meegegeven

  met de kinderen op donderdag.

  Het kerstrapport (voor de lln van 3 t.e.m. 6), het krokusrapport (voor de lln van 1 en 2) en het

  eindrapport zijn uitgebreide rapporten waarin alle vakken worden getoetst. Voor het kerst- en het

  eindrapport worden de ouders naar school uitgenodigd.

  De proefjes worden -voor het rapport wordt uitgereikt- naar huis meegegeven, maar moeten opnieuw

  in school terecht komen.

  TIP: Zoek indien mogelijk naar een positieve verwoording om op het rapport te plaatsen.

  Op onze school gebruiken we het programma www.omniwize.net.

  22..33 LLeeeerrlliinnggvvoollggssyysstteemmeenn. In de kleuterafdeling:

  Bij 2 en 3 is er een kindvolgsysteem. Daarnaast zijn er regelmatig testafnames. Die worden in overleg

  met alle betrokken kleuterjuffen bij het begin van het schooljaar vastgelegd.

  Als er zich andere problemen voordoen vb. uitspraak, lateralisatie, motoriek, kan je een bijkomende test plannen bij het CLB, de logopediste, Dit gebeurt altijd na overleg in het MDO via de zoco (juf Els) en pas na toestemming van de ouders.

  In de lagere afdeling:

  De ZOCO, juffrouw Marleen, maakt de timing voor de testafnames en bezorgt iedereen de nodige

  materialen. Elke titularis verbetert de toetsen van zijn eigen klas. Juffrouw Marleen stopt alle gegevens

  dan in de computer en bezorgt jullie een overzicht.

  Toetsen en resultaten van de leerlingvolgsystemen worden nooit naar huis meegegeven!

  Per leerling is er een map van het LVS. Die mappen moeten in klas aanwezig zijn.

  Belangrijke info, verslagen van MDO-besprekingen, allerhande, worden best daarin met vermelding van datum genoteerd.

  22..44 MMDDOO Wanneer je wenst dat een leerling op een MDO besproken wordt, of op dringende vraag van de

  ouders, geef je de naam door aan de directeur, juffrouw Marleen of voor het kleuter aan juffrouw Els.

  Zij contacteren het CLB en zorgen voor een passende timing. Op gepaste tijd verneem je dan wanneer

  je klasvrij wordt gemaakt voor de bespreking.

  Het is vanzelfsprekend dat zaken die op een MDO vertrouwelijk behandeld worden op geen enkele

  manier naar buiten worden gebracht.

  22..55 DDiieennssttmmeeddeeddeelliinnggeenn.. Elke week ligt er een dienstmededeling in de bakjes (of deze ontvang je via mail in de loop van het

  weekend). Overlees deze altijd heel grondig. Regelmatig staan er immers afspraken in die tijdens de

  gestarte week van belang kunnen zijn.

  Dienstmededelingen worden bijgehouden voor het hele jaar in een map die in klas bewaard wordt.

  Na het schooljaar mogen ze verwijderd worden.

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 9 -

  33..TTaakkeenn ddiiee bbiijj oonnzzee ooppddrraacchhtt hhoorreenn .

  Onze opdracht bestaat uit veel meer dan lesgeven.

  En van de belangrijkste zaken om te onthouden is

  dat wij verantwoordelijk zijn voor de kinderen.

  Wanneer we onze taak niet naar behoren vervullen,

  dan kunnen wij in principe burgerlijk aansprakelijk worden gesteld.

  33..11 TTooeezziicchhtt.

  Op de speelplaats sta je alleen.

  Wandel rond en ga zeker ook eens

  kijken naar enerzijds de toiletten en

  anderzijds het bosje (=de verzameling bomen aan het eind van

  onze speelplaats).

  Wanneer je geen toezicht hebt,

  kan je natuurlijk in je klas

  blijven om te werken. Het is

  echter aan te raden dat je naar

  de leraarskamer komt. Dit is een uitgelezen plek om

  kennis te maken met je collegas, om daar eventuele problemen te bespreken of gewoon om je wat te

  ontspannen.

  --------------------------------------------------------------------

  Enkele afspraken die door de kinderen gekend zijn :

  - Tijdens de speeltijden en over de middag mag er niemand in de gangen. - Wie met de fiets naar school komt, stapt af aan de schoolpoort en gaat te voet naar de

  fietsenrekken.

  - Boekentassen worden onder het afdak geplaatst. - Wanneer leerlingen in het bosje willen spelen vragen ze de toelating aan de leerkracht. Wil

  even kijken of dit bosje niet te nat ligt. Bij regenweer is het bosje verboden terrein! - Na het belteken gaan alle leerlingen in hun klasrijen staan. En leerling van het zesde leerjaar

  geeft het tweede belteken op teken van de leerkracht die toezicht had. Vanaf dat moment staan

  alle leerlingen in stilte in de rij. Ook bij het binnentreden van de gebouwen wordt de stilte

  bewaard.

  Het rooster met de toezichten vind je in bijlage 2.

  33..22 DDee rriijjeenn. Het eerste belteken (voor de middagonderbreking en voor 16.00 uur) geeft aan dat het straks tijd is en

  dat iedereen zich klaar moet maken. Na het (tweede) belteken verzamelen we eerst met de klas in de

  gang (in stilte). Wanneer iedereen op de speelplaats is, worden de thuisrijen gevormd. De schooleters

  gaan in de rij in de gang aan de leraarskamer staan. De kleuters wachten aan hun klas en worden daar

  afgehaald of doorverwezen naar de rij of de schooleters.

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 10 -

  Bekijk in bijlage 3 welke rij jij moet begeleiden :

  De parkrij De apothekerrij De molenwijk

  Eis van de kinderen in de thuisrij de nodige discipline (voetgangers vooraan, fietsers achteraan).

  Wanneer de thuisrijen uitgaan, gaat dit meteen om een heleboel kinderen.

  Probeer het verkeer goed in te schatten (vooral bij de lichten)!

  Belangrijk bij toezicht en thuisrijen : wanneer je voor een activiteit afwezig bent, zoek je zelf voor een

  vervanging. Bij ziekte kijkt de directeur uit.

  33..33 PPeerrssoonneeeellssvveerrggaaddeerriinnggeenn. Elke maand is er een personeelsvergadering. De precieze data vind je op

  de kalender in de klas. Die vergadering begint stipt om 16u30 en eindigt

  rond 18uur30, tenzij op voorhand anders vermeld.

  De agenda van de vergadering ligt op voorhand in de bakjes. Zo kan

  iedereen zich wat voorbereiden. Je kan zelf variapunten aan bod laten

  komen, maar grote punten moeten wel op voorhand bij de directeur

  gemeld worden.

  Het verslag van de vergadering wordt door n van de leerkrachten

  gemaakt. Die verslagen worden 2 jaar bijgehouden.

  33..44 CCoonnttaacctteenn mmeett oouuddeerrss. - Heen en weerschriftje en agenda zijn hier uitstekende middelen voor. Bij disputen met

  ouders of andere belangrijke zaken breng je best de directeur op de hoogte. Meestal wordt

  die immers als eerste met de ouders geconfronteerd.

  - Contact met ouders is belangrijk. Ouders moeten weten dat ze welkom zijn. Wanneer zij iets wensen te bespreken dan kunnen zij dit doen voor of na de lessen, of tijdens het

  turnuurtje.

  - Op een schooljaar zijn drie formele oudercontacten gepland: midden oktober, met het kerstrapport en met het eindrapport. De aanwezigheid van alle titularissen is hier een

  vanzelfsprekendheid.

  Kleuter: naast de info-avond is er een individueel oudercontact in maart.

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 11 -

  33..55 WWeerrkkggrrooeeppeenn. Om te vermijden dat alle werk altijd op de rug van dezelfde personen terecht komt, werden er

  werkgroepen in het leven geroepen. We gaan ervan uit dat iedereen zich, naar eigen vermogen, op n

  of andere manier hierin engageert.

  De werkgroepen brengen verslag uit op de personeelsvergadering, zodat het volledige team op de

  hoogte wordt gehouden. Sommige werkgroepen zijn intenser dan andere. We gaan ervan uit dat

  iedereen doet wat hij/zij kan. Elk schooljaar opnieuw wordt de indeling van de groepen ter sprake

  gesteld.

  44..WWaatt mmooeett jjee nnoogg aalllleemmaaaall wweetteenn oovveerr oonnzzee sscchhooooll .

  44..11 ZZwweemmmmeenn. Kleuter: De derde kleuterklas gaat 3x per trimester naar het zwembad. De kinderen krijgen er

  watergewenning van een extra leerkracht. De titularis gaat altijd mee naar het zwembad. Enkele

  vrijwillige (groot)ouders brengen de kleuters en helpen bij het omkleden.

  Kinderen die niet in het water mogen blijven gedurende die tijd in het 2de

  kleuter.

  Lager: Elke dinsdag gaan we zwemmen.

  Het aantal zwemmers wordt op een blad genoteerd (voor de benedenbouw is klas 1 daarvoor

  verantwoordelijk, voor de bovenbouw is dat klas 5)

  Kinderen die niet zwemmen, gaan toch mee met de bus en zetten zich in het zwembad aan de kant..

  44..22 SScchhoooollmmaatteerriiaalleenn. De school voorziet in de meeste materialen voor de kinderen. Als titularis krijg je in de maand april

  een bestellijst voor het volgend schooljaar. Overleg met een collega.

  Alle materialen voor het volgend schooljaar zullen reeds in de maand juni aanwezig zijn.

  Wanneer je tijdens het schooljaar constateert dat je iets te weinig hebt, kan je dit altijd bij Els op het

  secretariaat verkrijgen. Wanneer het niet meer in voorraad is, zullen wij het bestellen. Reken voor het

  materiaal zeker op een twee weken levertijd. Indien je het vlugger wenst, spreek je best af met de

  directeur.

  44..33 SSppeecciiaallee ggeelleeggeennhheeddeenn. Bij ziekte, geboorte, een huwelijk of een overlijden, neemt juf Patricia het initiatief om geld in te

  zamelen voor een passende attentie.

  4.4 Huiswerk. Onder huiswerk wordt verstaan: alle taken of opdrachten in verband met school (lezen, schrijven,

  rekenen, opzoekingswerk,) De leerlingen van de eerste en de tweede graad krijgen enkel op maandag, dinsdag en donderdag een huistaak. Uitzondering hierop vormt het leesboek van het eerste

  leerjaar omdat enkel een dagelijkse korte leesoefening een vloeiend groeiend leesproces waarborgt.

  In het vijfde en zesde leerjaar krijgen ze dagelijks huiswerk mee. Soms kan dit ook een

  huiswerkpakket worden, goed om zelf af te werken gedurende de komende week of weken.

  Er wordt geen huiswerk voorzien voor vakantiedagen.

  44..55 DDee ssppeeeellppllaaaattsskkooffffeerr. Voor de speeltijden is er een reglement gemaakt wanneer welke klassen welke speelplaatsspelen

  mogen beoefenen. De leerlingen van het zesde leerjaar zijn voor die speelgoedkoffer verantwoordelijk.

  Elke speeltijd kunnen de leerlingen materiaal uit de koffer halen.

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 12 -

  44..66 DDee ccoommppuutteerrkkllaass. Naast het 1

  ste leerjaar bevindt zich de computerklas. We

  vragen je om ze op voorhand goed te bekijken en het

  systeem van inloggen even te bespreken met de directeur

  of de ICT-cordinator.

  Je mag van de computers ook na schooltijd gebruik

  maken.

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 13 -

  55.. BBiijjllaaggeenn .

  Wie omwille van navorming afwezig is kijkt zelf uit naar een vervanger!

  TOEZICHTEN SCHOOLJAAR 2008-2009 1 september 2008

  MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

  LAGER KLEUTER LAGER KLEUTER LAGER KLEUTER LAGER KLEUTER LAGER KLEUTER

  08u15 Chris Marjan Hanne Els Leen Hilde B. Marleen Suzy Bea Els

  10u10 Shirley Christine Sevrine Hilde B. Hanne Katrien Leen Hilde B. Patricia Christine

  11u40 Shirley Hanne Katrien Leen Jan

  13u00 Bea Hilde B. Leen Hilde B. Hilde V. Marjan Shirley Marjan

  14u55 Patricia Marjan wissel Marjan Jan Hilde B.

  15u00 :

  16u00 Katrien Katrien Suzy suzy

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 14 -

  RIJEN SCHOOLJAAR 2008-2009 01-09-08

  MORGEN-

  OPVANG

  AVOND-

  OPVANG

  AVOND-

  OPVANG

  LAGER

  APOTHEKER-

  RANG PARKRANG MOLENWIJK

  maandagmiddag Nancy Hanne Leen Patricia

  maandagavond Sharka Ann Hilde B. Jan Shirley

  dinsdagmiddag Nancy Sevrine Leen Patricia

  dinsdagavond Sharka Ann Hilde V. Hanne Shirley

  woensdagmiddag Nancy Sharka Bea Marjan Shirley

  donderdagmiddag Nancy Marleen Sevrine Patricia

  donderdagavond Sharka Ann Hilde V. Jan Shirley

  vrijdagmiddag Nancy Bea Suzy Patricia

  vrijdagavond Sharka Hanne Marjan Els

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 15 -

 • Welkom in de VBS Sint-Pieter Kuurne - 16 -