Welkom op De Punt - hanze.nl .Het bedrijventerrein De Punt is in 1974 ontstaan toen FloraHolland

download Welkom op De Punt - hanze.nl .Het bedrijventerrein De Punt is in 1974 ontstaan toen FloraHolland

of 138

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Welkom op De Punt - hanze.nl .Het bedrijventerrein De Punt is in 1974 ontstaan toen FloraHolland

Welkom op

De Punt Een inventarisatie van bedrijventerrein

De Punt en haar toekomst

Goedegebure FD, Derck

Welkom op De Punt Een inventarisatie van bedrijventerrein De Punt en haar toekomst

Student: F.D. Goedegebure

Derckgoedegebure@gmail.com

Studentnummer: 247702

Scriptie: Bachelor

Opdrachtgever: Dhr. M.H. Stijnenbosch

Lector Vastgoed

Kenniscentrum Noorderruimte

M.H.Stijnenbosch@pl.hanze.nl

Bedrijfsmentor: Dhr. P. Kamps

Gemeente Tynaarlo

Afdeling Beleid en Regie

P.Kamps@tynaarlo.nl

Eerste beoordelaar:

Mevr. K.J.S. de Vries

K.J.S.de.Vries@pl.hanze.nl

Tweede beoordelaar:

Dhr. L.H.M. van Rijn

L.H.M.van.Rijn@pl.hanze.nl

Hanzehogeschool Groningen

Instituut voor bedrijfskunde

Opleiding Vastgoed & Makelaardij

Zernikeplein 23

9747 AS Groningen

Groningen, 12-2-2016

Deze afstudeeropdracht is geschreven onder verantwoordelijkheid van de Hanzehogeschool

Groningen. Het copyright berust bij de auteur. Zowel de Hanzehogeschool Groningen als de auteur

verklaren, dat zij eventuele gegevens van derden die voor deze afstudeeropdracht zijn gebruikt en

die door deze derden als vertrouwelijk zijn aangemerkt, als zodanig zullen behandelen.

P a g i n a | 2

Een inventarisatie van bedrijventerrein De Punt en haar toekomst

Voorwoord Met deze bachelorscriptie rond ik mijn afstudeertraject af van de opleiding Vastgoed en

Makelaardij aan de Hanzehogeschool Groningen. Gedurende dit onderzoek heb ik veel

geleerd over bedrijventerreinen en het Groningen Airport Eelde. Wanneer ik nu over een

bedrijventerrein heen rijd, weet ik waar ik op moet letten om te zien of er kansen liggen

om het bedrijventerrein te versterken.

Allereerst wil ik dhr. M.H. Stijnenbosch, van het Kenniscentrum Noorderruimte, bedanken

voor het verlenen van deze onderzoeksopdracht en het begeleiden hiervan. Daarnaast wil

ik mijn stagebegeleider en externe opdrachtgever Dhr. P. Kamps, van de gemeente

Tynaarlo, bedanken voor het op korte termijn creren van een afstudeerstage en met het

helpen van het verkrijgen van de informatie die nodig was voor mijn onderzoek. Ook wil

ik de dhr. P. Broeksma, de kwartiermaker van het Living Lab, bedanken voor het

organiseren van lezingen over het Groningen Airport Eelde. Daarnaast gaat mijn dank uit

naar mevr. G. Posthumus, de coach voor het Living van het Kenniscentrum

Noorderruimte, voor het ondersteunen in het afstudeerproces en de persoonlijke

ontwikkeling die daarbij kwam kijken. En mijn dank gaat uiteraard naar alle

genterviewde personen voor mijn afstudeeropdracht; Dhr. T. Overduin, dhr. E. Paas,

mevr. S. Tigelaar, dhr. F. Ubbels en dhr. E. Schiphuis. Ook moet ik natuurlijk mijn ouders

bedanken voor het ondersteunen tijdens het schrijven van mijn onderzoek. En tot slot wil

ik mijn stage- en scriptiebeoordelaar mevr. K.J.S. de Vries en de tweede beoordelaar

dhr. L.H.M. Van Rijn bedanken.

Ik hoop dat dit onderzoek een goede basis zal vormen voor de vervolgonderzoeken die

gaan komen voor het Living Lab.

Derck Goedegebure

Groningen, 12 februari 2016

P a g i n a | 3

Een inventarisatie van bedrijventerrein De Punt en haar toekomst

Samenvatting De provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo hebben een ontwikkelvisie opgesteld voor

het Groningen Airport Eelde (GAE) en haar directe omgeving. Hierin wordt dit gebied

benoemd als een economische toplocatie. Voor een economische toplocatie is kwalitatief

bedrijfsvastgoed nodig, dit is te vinden op het terrein van het GAE zelf, maar ook in haar

directe omgeving zoals op het bedrijventerrein De Punt. Op dit bedrijventerrein is een

grootschalige bloemenveiling gelegen dat gedeeltelijk leegstaat.

Dit onderzoek is het eerste onderzoek in een reeks van onderzoeken over het

bedrijventerrein De Punt. Het doel van dit onderzoek is om te inventariseren wat er op

dit moment allemaal op het bedrijventerrein De Punt aanwezig is en waar de kansen

liggen om te ontwikkelen. De hoofdvraag hierbij is: Welke kansen zijn er in de toekomst

voor bedrijventerrein De Punt? Om dit te kunnen onderzoeken is de hoofdvraag

opgesplitst naar vijf deelvragen om uiteindelijk aanbevelingen te kunnen doen waar de

kansen liggen voor het bedrijventerrein De Punt.

1. Wat is een bedrijventerrein?

2. Welke bedrijven zijn momenteel gevestigd op bedrijventerrein De Punt en welke

kenmerken hebben zij?

3. Welke kernmerken heeft een succesvol modern bedrijventerrein?

4. Hoe scoort bedrijventerrein De Punt op de kenmerken van een modern

bedrijventerrein?

5. Welke ontwikkelingsmogelijkheden zien BOG-experts voor de Punt?

Voor het beantwoorden van de deelvragen is er gebruik gemaakt van deskresearch,

veldonderzoek en individuele mondelinge interviews op basis van de Delphi-methode.

To

taal

Sco

re

Zeer s

lech

t (0

-2)

Sle

ch

t (2

-4

)

On

vo

ldo

en

de (

4-5

,5)

Vo

ldo

en

de (

5,5

-7)

Go

ed

(7

-9

)

Uit

mu

nte

nd

(9

-10

)

Ruimtelijke inrichting en beeldkwaliteit 23/50 (4,6)

Faciliteiten en voorzieningen 12/20 (6)

Milieu prestaties 11/25 (4,4)

Economie 13/35 (3,7)

Organisatie en beheer 7/30 (2,3)

Tabel 1: Kwaliteitsscore bedrijventerrein De Punt per criteria

In Tabel 1: Kwaliteitsscore bedrijventerrein De Punt per criteria een overzicht

weergegeven van de kwaliteitsscore van het bedrijventerrein De Punt. Hieruit is

geconcludeerd dat het bedrijventerrein De Punt een onvoldoende scoort. Vanuit de

onderliggende subcriteria van de kwaliteitsscore zijn stellingen geformuleerd die

ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor het bedrijventerrein. Deze stellingen zijn

P a g i n a | 4

Een inventarisatie van bedrijventerrein De Punt en haar toekomst

voorgelegd aan verschillende BOG-makelaars en aan een bestuurslid van de plaatselijke

ondernemersvereniging EP Zakelijk.

Stellingen Gemiddelde

cijfers

1. Een flexibel-bestemmingsplan gaat leiden tot nieuwe

ontwikkelingen op het bedrijventerrein De Punt.

7,4

4. De bewegwijzering van het bedrijventerrein kan verbeterd

worden.

8,2

5. Het bedrijventerrein aansluiten op het glasvezelnetwerk

verhoogd de aantrekkingskracht voor nieuwe en

hoogwaardige bedrijfsactiviteiten.

7,2

8. De onveilige verkeerssituatie bij de oostelijke ontsluiting

met het transferium moet worden aangepakt.

7,0

9. Het bedrijventerrein moet herontwikkeld worden. 7,2

Tabel 2: Overzicht van de stellingen van de interviews met de gemiddelde cijfers

In de Tabel 2: Overzicht van de stellingen van de interviews met de gemiddelde cijfers

staan de vijf hoogst gescoorde stellingen van de interviews. Uit de interviews blijkt dat er

ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor het bedrijventerrein De Punt. De stellingen die het

hoogst scoren zijn de stellingen waar de experts het meest eensgezind over zijn als

ontwikkelingsmogelijkheden.

Het is aan te bevelen om de als eerste stap de bewegwijzering naar en op het

bedrijventerrein aan te pakken. Ook moet er een discussie zijn of het bestemmingsplan

meer flexibel gemaakt kan worden om zo toekomstige ontwikkelingen op het

bedrijventerrein ruimte te geven. Daarnaast is het aan te bevelen om het

bedrijventerrein te behandelen in twee delen, omdat het bloemenveilingscomplex zon

grote impact heeft op de rest van het bedrijventerrein De Punt.

Bij het vervolgonderzoek zal er gekeken moeten worden wat de gebruikers op het

bedrijventerrein willen en hoe een mogelijke transformatie van het bedrijventerrein eruit

kan zien.

P a g i n a | 5

Een inventarisatie van bedrijventerrein De Punt en haar toekomst

Inhoudsopgave

1. Inleiding ........................................................................................................... 7

2. Onderzoeksontwerp ........................................................................................... 8

2.1 Orintatie bedrijventerrein De Punt ................................................................. 8

2.2 Afbakening ..................................................................................................10

2.3 Doelstelling .................................................................................................11

2.4 Probleemstelling ..........................................................................................11

2.5 Deelvragen met onderzoeksmethode ..............................................................12

2.6 Betrouwbaarheid en validiteit ........................................................................19

3. Het bedrijventerrein ........................................................................................