Weet wat er toe doet! - Het 2018. 3. 26.آ  Weet wat er toe doet! Jaargids 2017-2018 Het...

download Weet wat er toe doet! - Het 2018. 3. 26.آ  Weet wat er toe doet! Jaargids 2017-2018 Het Heerenlanden,

If you can't read please download the document

 • date post

  16-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Weet wat er toe doet! - Het 2018. 3. 26.آ  Weet wat er toe doet! Jaargids 2017-2018 Het...

 • Weet wat er toe doet!

  Jaargids 2017-2018

  Het Heerenlanden, voor mavo-havo-vwo en tto vwo/havo Eksterlaan 48 4143 AC Leerdam Telefoon: 0345-613531 E-mail: adm@heerenlanden.nl www.heerenlanden.nl

  mailto:adm@heerenlanden.nl http://www.heerenlanden.nl/

 • 2

  Inhoudsopgave Voorwoord 3

  1 Algemene informatie 4 2 Inrichting van het onderwijs 8 3 Leerlingbegeleiding 13 4 Contacten met ouders/verzorgers 15 5 Bevordering en doorstroming 16 6 Organisatie van het onderwijs 17 7 Financiële zaken/aansprakelijkheid 22 8 Namenlijst 24

 • 3

  Voorwoord

  De jaargids van Het Heerenlanden vormt samen met het jaarverslag in wettelijke zin de schoolgids. De jaargids is een digitaal document; het wordt in principe niet op papier verstrekt. Steeds meer informatie is via de website van de school goed beschikbaar, steeds meer ook wordt door leerlingen en ouders/verzorgers en overige belanghebbenden de website bezocht om informatie op te zoeken. Een digitale jaargids past beter bij deze tijd dan een gedrukte versie. Het is ook beter voor het milieu; een jaargids drukken kost veel papier! Vol verwachting starten we met een nieuw schooljaar, waarin ieder een steentje wil bijdragen aan de vorming en ontwikkeling van onze leerlingen. Wij mogen daarbij bidden om Gods zegen. Wij wensen alle bij de school betrokkenen, de leerlingen en hun ouders/verzorgers en de medewerkers een goed en zegenrijk schooljaar toe. Drs. A.J. van Staalduine Directeur Het Heerenlanden

 • 4

  1 Algemene Informatie

  Het Heerenlanden is een christelijke school voor voortgezet onderwijs. Zij biedt onderwijs aan op 3 niveaus: mavo (vmbo-TL), havo en vwo. Daarnaast wordt ook tweetalig onderwijs aangeboden op havo- niveau (tot en met klas 3) en op vwo-niveau (tot en met klas 6). Het Heerenlanden maakt deel uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-AV). Onder deze stichting valt eveneens De Joost in Leerdam alsmede 7 locaties in Gorinchem, Hardinxveld en Sleeuwijk. Het doel van onze stichting is het stichten en in stand houden van scholen die als grondslag het Bijbels Evangelie van Jezus Christus hanteren. Op de website van de stichting, www.cvo-av.nl, staat onder het kopje ‘Alles over de stichting’ meer informatie over het bestuur, de raad van toezicht en de statutaire doelstellingen van de stichting.

  De missie van de stichting De stichting wil een broedplaats voor positieve beeldvorming zijn door inspirerend, toekomstgericht onderwijs te geven waarin

   optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van voorbeelden: voorbeelden om aan te spiegelen of om na te volgen;

   jongeren zich ontplooien tot ontwikkelingsvaardige volwassenen, die weten waarin ze een voorbeeld zijn en die voldoende toegerust zijn met kennis en vaardigheden om hun leven zelfstandig en met vertrouwen in te te vullen;

   jongeren in aanraking worden gebracht met de Bijbel en de betekenis die Jezus Christus en zijn voorbeeld kunnen hebben voor henzelf en de wereld.

  Missie en visie van Het Heerenlanden De uitgangspunten op basis waarvan we ons onderwijs vormgeven op Het Heerenlanden zijn op de missie en visie van de stichting CVO-AV gebaseerd. Die uitgangspunten zijn:  We zijn een open protestantschristelijke school. We hebben de christelijke opdracht om naar elkaar

  om te zien, zorg te dragen voor behoud van de schepping en te werken aan vrede voor allen. Wij gunnen onszelf en met name onze jonge mensen een wereld waarin mensen oog hebben voor elkaar en zij elkaar waarderen in hun verschillen.

   Alle mensen zijn gelijkwaardig. Jezus is hierbij ons voorbeeld. Hij liet ons merken dat elk van ons er mag zijn en de moeite waard is in zijn of haar eigenheid. Onze verscheidenheid maakt ons mooi en biedt ons de ruimte om ons te verbinden. Een mens komt tot bloei in de relatie tot de ander.

   Wij zien het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat alle mensen die met ons te maken krijgen ontdekken wat voor hen echt belangrijk is in het leven. Zodat zij vervolgens gericht datgene kunnen ontwikkelen wat er voor hen het meest toe doet, waarmee zij het liefst het verschil willen maken voor zichzelf en voor de samenleving en een positief voorbeeld kunnen zijn voor anderen.

   Presteren is voor ons belangrijk: je moet goed willen zijn in de dingen die je doet. Maar presteren is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid nemen: voor jezelf, voor je naasten, voor de schepping. Bij ons excelleer je in het belang van de gemeenschap, en hou je bij het excelleren rekening met de mensen om je heen. De prestatie die telt is er een waar we allemaal beter van worden

   Mensen die afkomstig zijn van onze school hebben zich ontwikkeld tot zelfbewuste individuen met oog voor hun medemensen en met een open en gastvrije houding naar iedereen, bekend en onbekend. Ze kunnen vertellen op welke wijze en vanuit welke inspiratie zij hun leven betekenis willen geven en ze voelen zich voldoende toegerust om dat ook te (gaan) doen. Ze weten wat er toe doet.

  Medezeggenschap Conform de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS) kan er in de school nagenoeg geen beleid worden vastgesteld zonder instemming of vooraf ingewonnen advies van personeel, ouders en leerlingen. Het Heerenlanden heeft een Medezeggenschapsraad waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. In deze MR participeert ook de andere locatie in Leerdam, De Joost. Via een personeelslid en een ouder en/of leerling is de school vertegenwoordigd in de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting CVO-AV. De MR de GMR zijn de belangrijkste organen waarmee ouders (en leerlingen) direct invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. De samenstelling van de MR is op de website te vinden. Op de website vindt u tevens wie er lid is van de GMR, statuten, reglementen en verslagen. Mocht u deze informatie schriftelijk thuisgestuurd willen hebben, neemt u dan contact met ons op via adm@heerenlanden.nl, Naast de MR en GMR zijn er klankbordgroepen voor leerlingen en/of ouders.

  http://www.cvo-av.nl/ mailto:adm@heerenlanden.nl

 • 5

  Privacy Voor een goede leerlingbegeleiding en om een aantal wettelijk verplichte rapportages aan de overheid te kunnen uitvoeren, worden er zowel op papier als in systemen gegevens bijgehouden over onze leerlingen. Voor de verwerking van deze gegevens hanteert de scholengroep een privacyreglement dat gebaseerd is op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit reglement is terug te vinden op de website www.cvo-av.nl. Hier is ook te vinden hoe men inzage kan krijgen in de gegevens die geregistreerd staan. Indien u een exemplaar van het reglement toegestuurd wilt krijgen, neemt u dan contact op via adm@heerenlanden.nl, Ter bescherming van de privacy van de leerlingen en werknemers van de scholengroep is het niet toegestaan om zonder toestemming van de locatiedirectie in en om de gebouwen beeld- en geluidsopnamen te maken en deze beeld- en geluidsopnamen, in welke vorm dan ook, te publiceren. Ten behoeve van publicaties van foto’s in schoolbrochures etc. wordt aan betrokkenen toestemming gevraagd. Regelmatig nemen we foto’s van leerlingen bij activiteiten op school of tijdens reizen, excursies en sportclinics. Ook maken leraren in opleiding voor hun studie video-opnamen van lessen die zij geven. Wij vragen u schriftelijk aan te geven dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van dit materiaal voor onze bulletins en voor plaatsing op onze website. Mocht u kenbaar hebben gemaakt daar bezwaar tegen te hebben, maar door een misverstand worden er toch foto’s van uw kind(eren) op de site geplaatst of in een bulletin verwerkt, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken door een mail te sturen naar adm@heerenlanden.nl, onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

  Vertrouwenspersonen Interne vertrouwenspersoon: Voor een vertrouwelijk gesprek kan een leerling in eerste instantie terecht bij de mentor. Soms zijn er vragen die iemand liever met een vertrouwenspersoon bespreekt. Mevrouw Kruiswijk is de interne vertrouwenspersoon. Zij is aan te spreken op school of is via de mail te benaderen: ek.intern.vertrouwenspersoon@heerenlanden.nl Binnen de school is er ook een externe vertrouwenspersoon. In bijzondere gevallen kan men (al dan niet met hulp van de interne vertrouwenspersoon) voor vertrouwenszaken in contact treden met: Rivas Jeugdgezondheidszorg Contactpersoon: de heer P.J.G.A.M. van Eeden Telefoon: 06-27209440 E-mailadres: p.van.eeden@rivas.nl Website: www.rivas.nl

  Klachtenregeling De leerlingen worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de klachtenregeling en het leerlingenstatuut. De volledige versies van de klachtenregeling en het leerlingenstatuut liggen ter inzage bij het locatiemanagement, en zijn op de website te vinden. In de klachtenregeling staat onder meer aangegeven, dat men een probleem in eerste instantie probeert op te lossen met de betrokken medewerker van de school. Als dat niet mogelijk is, dient de klacht bij het locatiemanagement te worden ingediend. Als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan men zich richten tot achtereenvolgens het bestuur en de externe klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. De vertrouwenspersoon van de locatie kan helpen de klacht op de juiste plaats in te dienen. Het adres van de externe klachtencommissie is: Stichting GCBO (landelijke klachtencommissie) Postbus 82324 2508 EH DEN HAAG Telefoon: 070 386 16 97 Telefax: 070 302 08