Webshop handleiding vdStad

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Webshop handleiding vdStad

Transcript of Webshop handleiding vdStad

 • Handleidingwebshop

 • 2

  Inhoudsopgave

  Registrerenvoorwebshop.................................................................................................. 3 Registrerenopwebsite ................................................................................................... 3

  Inloggenopdewebshops ................................................................................................... 5 Inloggen........................................................................................................................... 5

  Winkelenopdewebshop ................................................................................................... 6 Hetbrowsendoordewebshop ...................................................................................... 6 Bestellenstap1/3 ........................................................................................................... 7 Bestellenstap2/3 ........................................................................................................... 8 Bestellenstap3/3 ........................................................................................................... 9

  Accountbeheer.................................................................................................................. 10 Mijnaccount ................................................................................................................. 10 Historischeorders ......................................................................................................... 10 Extraloginaccounts ...................................................................................................... 12

 • 3

  Registrerenvoorwebshop

  RegistrerenopwebsiteOmteregistrerenvoordewebshopmoetueerstnaardewebsitegaanvandewebshop.HieronderdeURLvoordewebshop:www.vdstad.nl/webshop.html

  Daarnakliktuopregistreren:

 • 4

  Nadatuopregistrerenheeftgedruktkomtuinhetvolgendescherm:

  Opdezepaginavoertudegegevensinvanuwbedrijf.Alleinvoerveldenwaareen*achterstaanzijnverplichtevelden.Daarnadruktuopdeknopregistreermij.Nahetregistrerenwordderegistratieverwerktenkrijgtuuwinlognaamenwachtwoordperemailtoegestuurd.

 • 5

  Inloggenopdewebshops

  InloggenMetdeinloggegevensdieuontvangenheeftindeemailkuntuinloggenopdewebshop.

  Nahetinvoerenvanuwloginnaamenwachtwoorddruktuopdeknoplogin.

 • 6

  Winkelenopdewebshop

  HetbrowsendoordewebshopHetbrowsendoordewebshopkanopverschillendemanierengedaanworden.Hierondereenscreenshoteneenuitlegpermaniervanzoeken.

  Erzijn4verschillendemanieromopartikelentezoeken.(Ziescreenshothierboven)Manier1:Zoekeninproductgroepen.Persubgroepkrijgtusteedsspecifiekereartikelentezien.Zoalsinhetvoorbeeld:Machines>tackersenpneumatischemachines>tackers.Nuzijnalleennogalletackerstezieninuwscherm.Manier2:Nahetzoekenvaneenbepaaldproductsoortindeproductgroepenofgezochttehebbeninhetzoekvensterboveninopeenalgemeenwoord(bijvoorbeeldboormachine)kanjemetmanier2filterenopmerk.Manier3:Zoekenopartikelen.Inditveldkuntuzoekenopartikelnummerofproductnaam.Manier4:

 • 7

  Zoekenopmerk.Alsuinditveldeenmerkaankliktkrijgtualleproductentezienvanhetgekozenmerk.(Werktdusnietalsfilterzoalsmanier2)

  Bestellenstap1/3Nadatudeproductenheeftgevondendieuwiltbestellenstaaternaastelkproducteeninvulveldvoorhetaantalwatuvanhetproductwiltbestellen.Ernaaststaateenwinkelwagenicoontje,alsuhieropkliktdanvoegtuzetoeinuwvirtuelewinkelwagen.(Ziescreenshot)

  Alsuhetaantalnogwiltaanpassendanverandertuhetgetalinhetinvoerveldaantalendruktdanopdeknopactualiseerofenter.Alsueenproductwiltverwijderenuituwwinkelwagen,klikdanophetvuilnisbakicoontje.Alsudegehelewinkelwagenwiltlegen,drukdanopdeknopleegwinkelwagen.Wiltuverdergaanmetuwbestelling,drukdanopdeknopverder.

 • 8

  Bestellenstap2/3Alsuopdeknopverderheeftgedruktkomtuopdevolgendepagina:

  Opdezepaginavultuallegegevensindiegevraagdworden.Daarnakuntuverdergaanmetbestellenofterugomnogwijzigingenaantebrengenaandebestelling.Ditdoetudooropdeknopverderofopdeknopterugtedrukken.OokkuntuhetvierkantjeaanvinkenbijHoudmeopdehoogtevandebestellingervoorkiezenomoptehoogtegehoudentewordendoormiddelvanemail.

 • 9

  Bestellenstap3/3Alsuopdeknopverderheeftgedruktkomtuopdevolgendepagina:

  Uheeftopdezepaginaeenoverzichtvanalugegevensenuworder.Alsallesgoedisdruktuopdeknopverzendenendanheeftudebestellinggeplaatst.Alsunogietswiltwijzigen,dankliktuopdeknopterug.

 • 10

  Accountbeheer

  MijnaccountNahetinloggenkuntunaaruwaccountbeheeralsuopdeknopmijnaccountdrukt.Dankomtuopdevolgendepagina:

  HistorischeordersAlsuopdeknophistorischeordersdruktbijmijnaccountkrijgtueenoverzichttezienvandeproductendieuinhetverledenbijonsheeftbesteld.

 • 11

  Alsurechtsvandeorderophetvergrootglasdruktkrijgtudespecifiekeinformatievandedesbetreffendeorder.

  Hierkuntuookdeorderstatusbekijkenvanuwbestelling.

 • 12

  ExtraloginaccountsAlsuopdeknoploginaccountsaanmakendruktondermijnaccountkuntuextrainloggegevensaanmakenvoormedewerkersvanuwbedrijf.Deinloggegevensdieuontvangenheeftindeemailzijndegegevensvandezogehetenhoofdaccount.Depersoondieinlogtopdehoofdaccountkanvooranderemedewerkerseenloginaccountaanmaken.Hetismogelijkommeerdereloginaccountsaantemaken.

  Voorhetaanmakenvaneenloginaccountvooreenanderemedewerkermoetudevolgendeveldeninvullen:(Heteuroteken,hetwinkelmandje,deBendeNkuntuaanvinken,welofgeenbevoegdheid)

  Naam: NaamvanmedewerkerLoginnaam DegewensteloginnaamWachtwoord HetgewenstewachtwoordEmail UwemailadresHeteuroteken BevoegdheidtothetzienvanprijzenHetwinkelmandje BevoegdheidtotbestellenopdewebshopDeB Bevoegdheidtothetzienvan

  brutoprijzen(mitsheteurotekenisaangevinkt)

  DeN Bevoegdheidtothetzienvannettoprijzen(mitsheteurotekenisaangevinkt)

 • 13