Webinar 20180118 GDPR: Kader en praktijk voor de kmo

download Webinar 20180118 GDPR: Kader en praktijk voor de kmo

of 34

 • date post

  21-Jan-2018
 • Category

  Business

 • view

  16
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Webinar 20180118 GDPR: Kader en praktijk voor de kmo

 • GDPR.

  Jan-Willem Lust

  Rolf Vermeulen

  Een praktische benadering

 • Een nieuwe Europese verordeningdie de Privacy in de Europeselidstaten regelt.

  De Algemene Verordening

  Gegevensbescherming (of: GDPR) is een

  verordening waarmee de Europese

  Commissie de veiligheid van data wil

  bevorderen. Het gaat hierbij vooral om het

  beschermen van persoonlijke informatie van

  Europese inwoners, maar ook om het

  reguleren van de export van persoonlijke

  data buiten de Europese Unie. De Europese

  Commissie wil hiermee de controle over

  persoonlijke data teruggeven aan het

  individu.

  Wat is GDPR?

 • ToepassingsgebiedDe GDPR is van toepassing:

  op de verwerking (1) van

  persoonsgegevens (2) van

  EU-burgers (3).

  - Alle bedrijven: groot en klein

  - Verenigingen, VZW,

  - Ook voor niet EU-bedrijven

  - Verwerkingsverantwoordelijke vs

  verwerker

 • Elke daad met persoonsgegevens

  (bewaren, ordenen, inkijken,)

  is een verwerkingsdaad.

  Verwerkingsverantwoordelijke

  bepaalt doeleinden en middelen

  van de verwerking

  Verwerker doet een verwerking

  in opdracht van de

  verwerkingsverantwoordelijke

  Verwerking

 • - Toestemming

  - Uitvoering van een overeenkomst

  - Naleven van een wettelijke verplichting

  - Noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen

  - Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

  - Noodzakelijk voor behartiging van gerechtvaardigde belangen van verwerkingsverantwoordelijkeof een derde (belangenafweging doen).

  Rechtsgronden

 • Uitvoering van een overeenkomst :

  Pakketje versturen, invordering van de schulden, bestelling voor de klant bij een leverancier plaatsen, HR (uitbetaling lonen)

  Naleven van een wettelijke verplichting:

  Garantieverplichting, facturatie, documenten aanvragen nieuwe wagen, HR (gezinssituatie)

  Noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen

  Ongeval op de openbare weg , op de werkvloer

  Rechtsgronden: vb

 • Noodzakelijk voor de vervulling van een taakvan algemeen belang

  Ramp, epidemie,...

  Noodzakelijk voor behartiging van gerechtvaardigde belangen van verwerkingsverantwoordelijke of een derde(belangenafweging doen).

  Fraude voorkoming (bvb controle op het creditcardnummer), inning van openstaande schulden via een incassobureau, HR (switch naar een ander pay-roll systeem)

  Rechtsgronden: vb

 • Toestemming is de belangrijkste rechtsgrond

  uit de GDPR, maar ook de meest volatiele.

  - Kan steeds ingetrokken worden

  - Steeds door actieve handeling

  - Vrijelijk, genformeerd, specifiek en

  ondubbelzinnig

  - Vb: Minderjarigen, nieuwe doelstelling,

  gevoelige gegevens, handel in

  persoonsgegevens, gebruik van een foto op

  intranet/extranet

  Toestemming

 • De GDPR maakt direct marketing niet

  onmogelijk! (overweging 47 GDPR)

  - Toestemming is niet noodzakelijk

  (andere rechtsgronden), behalve

  in geval van gevoelige data

  - gerechtvaardigd belang

  - transparantie!

  Toestemming in direct marketing

 • Gerechtvaardigd belang KAN

  Afweging (balancing test) :

  - Goed evenwicht tussen het belang van het bedrijf en de betrokkene ?

  - Check of de betrokkene vooraf goed genformeerd zijn

  - Verwachting van de betrokkene

  - Noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om het doel van de onderneming te

  bereiken?

  Opt-out voorzien

  Voordelen op business /Technologisch/ Juridisch vlak

  Toestemming in direct marketing

 • Voorbeeld vragen

  Welke relatie bestaat er tussen de klant en het

  bedrijf? Actief? Duur?

  Is er een andere manier/basisgrond om de gegevens te verwerken?

  - Welke inspanning zou dit vragen? - Is deze te rechtvaardigen? - Vraagt dit niet te veel inspanning ?

  Verwacht de betrokkene dat zijn gegevensworden verwerkt?

  Welke informatie krijgt de betrokkene op het ogenblik van de verzameling van de gegevens?

  Is er informatie verstrekt over de verwerking?

  .

  Toestemming in direct marketing

 • Je kan niet retro-actief om toestemming

  vragen.

  - reactiveringscampagne

  - ePrivacy Directive en Regulation

  - pragmatische benadering

  Toestemming in direct marketing Wat met historische data?

 • - ePrivacy Directive en Regulation voorziet SOFT

  OPT IN

  - Enkel voor electronische communicatie

  - B2C

  - Bestaande klanten

  - Gelijkaardige producten/diensten

  - Persoonsgegevens verzameld door

  bedrijf zelf

  - Betrokkene vooraf genformeerd

  Toestemming in direct marketing Wat met historische data?

 • - B2B

  - professioneel email-adres

  - producten nodig in B2B context

  - Duidelijke identificatie van het bedrijf

  - Valabel contactadres

  - OPT OUT

  Toestemming in direct marketing Wat met historische data?

 • - OPT-OUT register aanleggen

  - Doelstelling

  - Bescherming van de bedrijfsreputatie

  - Voldoen aan de wetgeving

  - Werkwijze

  - In combinatie met Right to be Forgotten

  Toestemming in direct marketing Hoe omgaan met OPT OUT?

 • De rechten van de betrokkene zijn relatief en niet absoluut.

  Een betrokkene kan bijvoorbeeld zijn toestemming intrekken,

  bezwaar maken, vragen om verwijderd of vergeten te worden, ,

  maar je bent niet verplicht om dat recht uit te oefenen als je dit kan

  verantwoorden.

  Bijvoorbeeld door wettelijke verplichting, technische

  onmogelijkheid, HR (evaluatie, ontslag, inzage)

  Rechten van betrokkene

 • De verantwoordingsplicht houdt in dat

  ondernemingen zelf moeten nagaan of hun

  verwerking van persoonsgegevens in lijn is met de

  GDPR en ze moeten dit ook op ieder ogenblik

  kunnen aantonen.

  Accountability

 • Het is een belangrijke wijziging ten aanzien van de

  bestaande privacyrichtlijn.

  Hoewel het concept verantwoordingsplicht niet

  uitdrukkelijk werd opgenomen in de GDPR worden

  wel een aantal verplichtingen opgenomen in de

  GDPR die onder het concept kunnen vallen.

  Bijvoorbeeld:

  Accountability1.Onderneming moet passende

  technische en organisatorische

  maatregelen nemen om te

  waarborgen dat de verwerking

  GDPR-compliant is,

  2.Elke verwerkingsverantwoordelijke

  houdt een register van

  verwerkingsactiviteiten bij (die onder

  zijn verantwoordelijkheid vallen).

 • AccountabilityAccountability kan vertrekpunt zijn van de

  verandering binnen de onderneming.

  1.Leg een dataregister aan

  2.Documenteer je processen, huidige

  situatie, acties, enzovoort

  3.Maak analyses (DPIA, GAP)

  4.Train je mensen

  5.Voer je processen uit en blijf analyseren

 • Toestemming in direct marketing

  Een dataregister is in principe niet altijd

  verplicht, maar in de realiteit wel.

  Belang: accountability en toezicht

  Info over verrichte verwerkingen =/= overzicht

  persoonsgegevens

  RegisterHet dataregister

 • Dataregister: voorbeeld Verwerkingsactiviteit Klantenbeheer

  Doeleinde van de verwerking Financile adminitratie Informeren klanten -

  Beheer van klanteninformatie met een CRM

  Categorin persoonsgegevens Identificatiegegevens, Hobbys, Interesses

  Wettelijke basis verwerking Identificatiegegevens Contractueel

  Hobbys Gerechtvaardigd belang

  Interesse Gerechtvaaardigd belang

  Gegevensverzameling via profiling NEE

  Gevoelige gegevens (art 9 en 10)

  Categorin van betrokkene klanten Contactpersonen bij de klant

  Ontvangers Verwerkers CRM = Salesforce

  Andere Medewerkers, bedrijfsrevisor

  Technische en Organistorische DPO aangesteld

  Informatiesessies aan de medewerkers

  NDA ondertekend door de medewerkers

  Verwerkersovereenkomst opgesteld en getekend

  Rechten van de betrokkene Hoe is hij genformeerd? Hoe kan hij zijn rechten uitoefenen

  Bewaartermijnen Klanten = tot 3 jaar na laatste aankoop

  Opmerkingen

 • Inventariseer al je processen waar je

  persoonsgegevens verwerkt

  Inventariseer alle partijen waarmee je

  persoonsgegevens deelt

  Inventariseer gebruikte hard- en software

  Inventariseer alle data-flows

  As isBeschrijf de as-is situatie

 • Een datalek betekent dat er een inbreuk is op de

  beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige

  wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de

  wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de

  ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.

  Indien een inbreuk in verband met

  persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de

  verwerkingsverantwoordelijke deze zonder

  onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk

  72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen, aan

  de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is

  dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens

  een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van

  natuurlijke personen. Indien de melding aan de

  toezichthoudende autoriteit niet binnen 72 uur

  plaatsvindt, gaat zij vergezeld van een motivering

  voor de vertraging. De verwerker (IT-

  dienstleverancier) informeert de

  verwerkingsverantwoordelijke (klant)zonder

  onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft

  genomen van een inbreuk in verband met

  persoonsgegevens.

  Melding datalek