Web viewOok kijken ze naar de ontwikkeling van ieder kind en hun unieke persoonlijkheid. ... en...

of 43 /43
Pedagogisch Werkplan BSO 2.2.3 Handboek Pedagogisch beleid Pedagogisch werkplan Korein Kinderplein KidZClub(4-7,5 jaar) en Campus(7,5-13 jaar) Cassandraplein Documentnr Ingangsdatum Versienr Proceseigena ar Status Datum print* Paraaf D322 01-01-2015 10 Man P&K Vastgestel d 14-6-2022 * Geprinte documenten zijn alleen geldig op de datum van printen. De meest actuele versie van het document staat op intranet.

Embed Size (px)

Transcript of Web viewOok kijken ze naar de ontwikkeling van ieder kind en hun unieke persoonlijkheid. ... en...

Pedagogisch Werkplan BSO

2.2.3 Handboek Pedagogisch beleid

Pedagogisch werkplan Korein Kinderplein KidZClub(4-7,5 jaar) en Campus(7,5-13 jaar)

Cassandraplein

Documentnr

Ingangsdatum

Versienr

Proceseigenaar

Status

Datum print*

Paraaf

D322

01-01-2015

10

Man P&K

Vastgesteld

29-1-2016

* Geprinte documenten zijn alleen geldig op de datum van printen. De meest actuele versie van het document staat op intranet.

322

Inhoudsopgave

Inleiding3

1. De groep4

1.1 Basisgroepen en pedagogisch medewerkers4

1.2 Medewerkers: wie werken er op het Kinderplein?6

1.3 Plaatsing6

1.5 Vervoer van school naar het Kinderplein8

1.6. Omgaan met zieke kinderen9

1.7 Het vierogenprincipe9

2. De pedagogisch medewerker10

2.1 Emotionele veiligheid10

2.2 Ontwikkelingsgericht werken17

3. De dagindeling19

3.1 Openingstijden19

3.2 Kinderen bepalen hoe de dag eruitziet op de bso20

3.3 Eten en drinken20

4. Inrichting van de ruimte21

4.1 Aansluiten bij het kind21

4.2 Binnen21

4.3 Buiten21

5. Communicatie met ouders22

6. Evaluatie van het pedagogisch beleid24

Bijlage 1: Matrix vierogenprincipeFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bijlage 2: Invulmatrix27

Inleiding

In het Pedagogisch werkplan van de KidZ Club en Campus vind je de praktische richtlijnen voor het werken in de groepen op ons Korein Kinderplein.

Het werkplan is gebaseerd op het pedagogisch beleidskader van Korein Groep en heeft drie doelen:

Het werkplan zorgt voor een eenduidige aanpak;

Het werkplan geeft ouders inzicht in de werkwijze;

Het werkplan is een hulpmiddel bij het inwerken en overdragen van de werkwijze aan nieuwe medewerkers.

Hoe geven we ons pedagogisch beleid vorm in de praktijk?

Bij Korein Groep werkt iedereen vanuit dezelfde basishouding. We zorgen iedere dag voor de emotionele veiligheid van kinderen en we leveren een bijdrage aan hun ontwikkeling en zelfontplooiing. De vier pedagogische basisdoelen zoals in de Wet Kinderopvang beschreven staan:

Emotionele veiligheid bieden;

Persoonlijke competenties ontwikkelen;

Sociale competenties ontwikkelen;

Normen en waarden overbrengen.

In het Pedagogisch beleidskader lees je daar meer over.

Dit werkplan beschrijft hoe we ons pedagogisch beleid in de praktijk vormgeven. Daarbij gaan we uit van de belangrijkste elementen van onze werkwijze:

1. De groep: we creren een vertrouwde omgeving met vaste medewerkers.

2. De pedagogisch medewerker: we begeleiden de ontwikkeling van ieder kind.

3. Het dagritme: we hebben een duidelijk ritme en vaste momenten.

4. Inrichting van de ruimte: we bieden kinderen veiligheid en uitdaging.

5. Communicatie met de ouders: we zijn partner in opvoeding.

Bovenstaande onderwerpen komen aan bod in dit werkplan. Aan de hand van deze vijf elementen vertellen wij concreet hoe we de vier pedagogisch basisdoelen in de praktijk vormgeven. Op ieder Kinderplein zijn details die anders zijn. In de kaders is ruimte voor een beschrijving van die details.

Korein Kinderplein, het leukste ontmoetingspunt voor groot & klein

1. De groep

In een veilige omgeving gaan kinderen zelfstandig op ontdekking. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen. Bij Korein Groep zoeken we een balans tussen veiligheid en uitdaging.

De relatie met de medewerkers en andere kinderen is uitermate belangrijk voor de emotionele veiligheid van een kind.

De kinderen zitten bij elkaar in een vaste, vertrouwde groep. Korein Kinderplein heeft duidelijke richtlijnen voor de praktische zaken als het gaat om de groep, medewerkers, plaatsing, kennismaken en wennen. Een goede basis voor onze werkwijze.

1.1 Basisgroepen en pedagogisch medewerkers

Wij werken met vaste groepen kinderen (basisgroepen) en een vast team van pedagogisch medewerkers. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke pedagogisch medewerkers bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en vakantie geregeld is. Bij de deur van elke groep hangt een fotolijst met namen en werktijden van de pedagogisch medewerkers en eventuele stagiaires.

Aantal kinderen per groep

Op ons Korein Kinderplein zijn de groepen ingedeeld naar leeftijd:

Groepen voor 4-7,5 jarigen (KidZ Club);

Groepen voor 7,5-13 jarigen (Campus).

Per 10 kinderen is er 1 gekwalificeerde pedagogisch medewerker aanwezig. Er zijn maximaal 20 kinderen in n basisgroep in de leeftijd van 4 tot 8 jaar en maximaal 30 wanneer de kinderen ouder zijn dan 8 jaar. In dit laatste geval is er naast de 2 pedagogisch medewerkers nog een derde volwassene aanwezig.

In principe wordt een kind op n groep geplaatst, maar wanneer het niet anders kan, wordt hier tijdelijk van afgeweken. Kinderen die op 2 groepen zijn geplaatst hebben de hoogste prioriteit bij de overplaatsing naar n van beide groepen. Wanneer de groep in zijn geheel wordt samengevoegd met een andere groep hoeft er niets geregeld te worden op voorwaarde dat van iedere groep een vaste pedagogisch medewerker aanwezig is. Soms zijn er activiteiten op het Kinderplein, waarbij kinderen de stamgroep verlaten. Dan wordt de maximale omvang van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht. Bij Korein Kinderplein wordt altijd, voorafgaand aan de werkelijke opvang, een contract getekend waarop vermeld staat in welke groep(en) het kind wordt opgevangen. Op het contract is ook de contractduur vermeld.

Bij incidentele opvang ondertekent de leidinggevende van het Kinderplein het aanvraagformulier dat door de ouders is ingediend. Wanneer het kind niet op de eigen stamgroep kan worden opgevangen zal de leidinggevende dit op het formulier vermelden.

Omschrijf de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van alle basisgroepen van jullie Kinderplein:

Op het Korein Kinderplein zijn de groepen ingedeeld naar leeftijd:

Groepen voor 4-7 jarigen (KidZClub); 2 groepen van maximaal 20 kinderen per groep.

Bestaande uit KidZClub 1 de Bezige Bijen en KidZClub 2 de Bonte Bevers op de 1e etage.

Groepen vanaf 7/7,5- 9,5 jarigen (Campus); 2 groepen van maximaal 20 kinderen per groep. Bestaande uit Campus 1 de Vlugge Vogels en Campus 2 de Stoere Stieren op de 2de etage. Momenteel zijn er geen kinderen geplaatst op de groep Stoere Stieren.

Groep van 4-12 jarigen met extra ondersteuning (KluppluZ); 1 groep van maximaal 10 kinderen. Bestaande uit een KluppluZ groep de Koele Kikkers op de 1ste etage.

Op woensdag en vrijdag zijn de basisgroepen Vlugge Vogels, Bonte Bevers en Stoere Stieren gesloten. De kinderen van deze groepen gebruiken op dat moment de stamgroep van de Bezige Bijen op de locatie. Omdat we werken met een opendeuren beleid zijn kinderen vertrouwd met de pedagogische medewerkers van de andere groepen.

Deuren staan letterlijk open als de kinderen er zijn en medewerkers kunnen bij elkaar binnenlopen. Ook kunnen kinderen in overleg op andere groepen spelen. Dit kunnen ze aangeven via het planbord. Het kan zijn dat er indien nodig een medewerker meegaat naar de andere groep met de kinderen. Er wordt dan rekening gehouden met de kind-leidster ratio en of het mogelijk is ivm andere activiteiten ed.

De ouders en kinderen worden tijdens de intake en kennismaking genformeerd in welke ruimte de basisgroep zich bevindt. Tijdens vakanties, studiedagen of schooldagen op maandag, dinsdag of donderdag kan het voorkomen dat de KidZClub groepen (Bezige Bijen en Bonte Bevers) samenvoegen met elkaar vanwege de lagere kindaantallen. Momenteel zijn alle kinderen van de Campus geplaatst op de Vlugge Vogels.

Is er flexibele opvang? Zo ja, dan is dat als volgt geregeld:

Wanneer de bezetting het toelaat, is het mogelijk om een extra dagdeel af te nemen of een dagdeel te ruilen. Als er op de eigen groep geen plaats is kan het kind voor dat dagdeel op een andere groep worden opgevangen. Ouders geven hiervoor vooraf schriftelijk toestemming. Ouders ondertekenen een incidenteel contract per uur of per dagdeel.

Soms zijn er activiteiten op het Kinderplein, waarbij kinderen de stamgroep verlaten. Dan wordt de maximale omvang van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht.

Bij ons op het Kinderplein hanteren wij een open deuren beleid: ja

Het werken met open deuren gaat ervan uit dat kinderen competent zijn en mede hun eigen ontwikkeling vormgeven. Hierdoor ligt bij het werken met open deuren de nadruk op uitdaging. Door de deuren open te zetten verbreed je het aanbod aan kinderen, kinderen krijgen meer ruimte (letterlijk en figuurlijk) en keuzemogelijkheden.

Kinderen mogen op andere groepen spelen, indien ook het kind-leidster ratio het toelaat. Door middel van een planbord kunnen kinderen aangeven wat en waar ze graag willen spelen, dit in overleg met de pedagogisch medewerkers en de activiteiten ed op de andere groep. Ook staan de deuren van de groepen open, zodat er zicht is op elkaar en de kinderen. Zo zijn de kinderen bekend bij de pedagogisch medewerkers en stagiaires van de vestiging. Medewerkers richten zich op de kinderen en op de groep en proberen in hun aanbod aan te sluiten op wat ze zien. Het werken met open deuren leidt daarbij ook tot vergroting van het activiteitenaanbod.

Bij de volgende (spel)activiteiten verlaten de kinderen de basisgroep:

Tijdens de vakantieperiodes komt dit vaker voor dan tijdens de schoolweken.

Met uitstapjes en het