Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden,...

of 11 /11
functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Entiteit zoekt een graad of (kies bij voorkeur voor) specifieke functietitel (gezien het VO-breed moet worden opengesteld en er anders heel veel kandidaten kunnen zijn) (genderneutraal) Statutair Niveau: Rang: Graad: Met standplaats: Vacaturenummer: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 DE VACATURE IN HET KORT [begin eventueel met een baseline die de aandacht trekt] Begin het vacaturebericht altijd met een wervende en aantrekkelijke intro, zo trek je meteen de aandacht en motiveer je mensen om verder te lezen. Probeer in één alinea samen te vatten wat de essentie van de functie is en waarom mensen moeten solliciteren (wat maakt de functie interessant of uniek?). Blijf beknopt en concreet. Werk met een persoonlijke aanspreking (jij en wij) en gebruik actieve zinnen. Vb. wij zoeken een XXX , je ondersteunt XXX , je zorgt voor XXX Bijvoorbeeld: Als jurist begeleid je rechtszaken. Ben je een goede onderhandelaar en maak je graag verplaatsingen met de wagen in je eigen regio? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou! Je ondersteunt XXX , je zorgt voor XXX , je draagt bij tot XXX . 2 FUNCTIECONTEXT Situeer in doorlopende tekst de functie en de context van de functie: Denk bijvoorbeeld aan: www.werkenvoorvlaanderen.be

Embed Size (px)

Transcript of Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden,...

Page 1: Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II

functiebeschrijving en selectiereglement

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau

Entiteit

zoekt een

graad of (kies bij voorkeur voor) specifieke functietitel (gezien het VO-breed moet worden opengesteld en er anders heel veel

kandidaten kunnen zijn) (genderneutraal)

StatutairNiveau: Rang: Graad:

Met standplaats: Vacaturenummer:

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 DE VACATURE IN HET KORT

[begin eventueel met een baseline die de aandacht trekt]Begin het vacaturebericht altijd met een wervende en aantrekkelijke intro, zo trek je meteen de aandacht en motiveer je mensen om verder te lezen. Probeer in één alinea samen te vatten wat de essentie van de functie is en waarom mensen moeten solliciteren (wat maakt de functie interessant of uniek?). Blijf beknopt en concreet. Werk met een persoonlijke aanspreking (jij en wij) en gebruik actieve zinnen. Vb. wij zoeken een XXX, je ondersteunt XXX, je zorgt voor XXX

Bijvoorbeeld: Als jurist begeleid je rechtszaken. Ben je een goede onderhandelaar en maak je graag verplaatsingen met de wagen in je eigen regio? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou! Je ondersteunt XXX, je zorgt voor XXX, je draagt bij tot XXX.

2 FUNCTIECONTEXT

Situeer in doorlopende tekst de functie en de context van de functie:

Denk bijvoorbeeld aan:

www.werkenvoorvlaanderen.be

Page 2: Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II

- Wat is de opdracht van de grotere entiteit waartoe de betrokken afdeling of het team behoort (beknopt)? - Wat zijn de opdrachten van de afdeling of het team zelf? - Voeg eventueel het organogram van de afdeling toe. - Waar in de afdeling is de functie te situeren? - Waarom is de functie gecreëerd? - Beschrijf de samenwerkingsverbanden van de persoon (extern, intern). - Wat is de samenstelling van het team waarin de persoon zal werken (grootte van het team, de functies die collega’s in het team hebben, de rapporteringslijnen: aan wie rapporteert de persoon en wie rapporteert aan hem of haar?) - Zijn er groeikansen of is het een eindfunctie (loopbaanontwikkeling)? - Wat zijn de eventuele toekomstige veranderingen in de afdeling/ het departement/…?- Wat is de afdelingscultuur?

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE

XXX

3.2. RESULTAATSGEBIEDEN

Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

(Tabel uit functiefamilie kan hier worden overgenomen.)

4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

Voor een bevordering tot de graad van adjunct van de directeur: Of je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse

overheid in niveau B of C;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 2 van 11 www.werkenvoorvlaanderen.be

Page 3: Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II

Of je bent een contractueel personeelslid al dan niet in proeftijd én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (voetnoot toevoegen) én tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid, in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau B of C is gekoppeld.

Je bent gedurende minstens drie jaar tewerkgesteld in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau B of C gekoppeld is.

Voor een bevordering tot de graad van informaticus van de rang A1 (zie Art. VI 46 §2): Of je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse

overheid in niveau B of C; Of je bent een contractueel personeelslid al dan niet in proeftijd én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (voetnoot toevoegen) én tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid, in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau B of C is gekoppeld.

Je beschikt over ofwel minstens een graduaats- of bachelordiploma in de informatica en drie jaar relevante informatica-ervaring ofwel zes jaar relevante informatica-ervaring.

Voor een bevordering tot een algemene functie (bijv directiesecretaris, deskundige) in de graad van deskundige

Of je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid in niveau C;

Of je bent een contractueel personeelslid al dan niet in proeftijd én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (voetnoot toevoegen) én tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid, in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau C is gekoppeld.

Voor een bevordering tot een specifieke functie (zelf te bepalen, bijv. maatschappelijk assistent, verpleegkundige, landmeter) in een graad van deskundige

Of je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid in niveau C;

Of je bent een contractueel personeelslid al dan niet in proeftijd én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (voetnoot toevoegen) én tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid, in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau C is gekoppeld.

Je bent in het bezit van het diploma XXX.

Voor een bevordering tot de graad van medewerker of technicus: Of je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse

overheid in niveau D; Of je bent een contractueel personeelslid al dan niet in proeftijd én geslaagd voort een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (voetnoot toevoegen) én tewerkgesteld binnen

Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, én die tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014 op de website van de VDAB en/of op de website van Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, worden gelijkgesteld met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (VPS art. III 31).pagina 3 van 11

Page 4: Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II

de diensten van de Vlaamse overheid, in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau D is gekoppeld.

(optioneel: Je hebt een diploma van …) Je bent gedurende minstens twee jaar tewerkgesteld in een betrekking waaraan een

salarisschaal van niveau D gekoppeld is.

Steeds verder aanvullen met Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (naam, e-mailadres en tel).

4.2 COMPETENTIES

4.2.1 Technische competenties XXX XXX XXX

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau XXX)

Flexibiliteit : Je verandert je werkwijze, aanpak of stijl om doelen te bereiken. Je kan in verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze je gedrag aanpassen (niveau XXX)

Zelfontwikkeling: Je functioneren blijft verbeteren door te leren en mee te groeien met veranderingen (niveau XXX)

Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau XXX)

Overtuigen: Je kan instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak (niveau XXX)

Assertiviteit: Je komt voor je mening of belang op met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk uitoefent om dat niet te doen (niveau XXX)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 4 van 11 www.werkenvoorvlaanderen.be

Page 5: Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II

Inleving: Je bent alert voor gevoelens en behoeften van anderen en reageert hierop adequaat (niveau XXX)

Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau XXX)

Netwerken: Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau XXX)

Coachen: Je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt (niveau XXX)

Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau XXX)

Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau XXX)

Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (niveau XXX)

Beslissen: Je spreekt je op een onderbouwde wijze tijdig en eenduidg uit over welk standpunt wordt ingenomen of welke actie wordt ondernomen (niveau XXX)

Resultaatgericht: Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overstijgen (niveau XXX)

Richting geven: Je motiveert en stuurt medewerkers aan zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband (niveau XXX)

Initiatief: Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (niveau XXX)

Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau XXX)

Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau XXX)

Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau XXX)

Delegeren: Je geeft taken en verantwoordelijkheden door, rekening houdend met de competenties, interesses, ambitie en ontwikkeling van medewerkers. Je volgt de gedelegeerde taken op (niveau XXX)

Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, én die tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014 op de website van de VDAB en/of op de website van Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, worden gelijkgesteld met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (VPS art. III 31).pagina 5 van 11

Page 6: Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II

Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau XXX)

Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau XXX)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.2.3 Bijkomende voorwaarden en verwachtingen XXX XXX XXX

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN

Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 3. Je bent medisch geschikt voor deze functie; (enkel opnemen indien risicofunctie) 4. Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden; 5. Je slaagt in de selectieprocedure.6. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten +

Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland. 7. Om toegelaten te worden tot de proeftijd in de bevorderingsbetrekking moet je:

voldoen aan de bovenvermelde relevante beroepsvoorwaarde en/of anciënniteitsvoorwaarde

je in dienstactiviteit bevinden; ambtenaar buiten proeftijd of contractueel personeelslid buiten proeftijd zijn.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

Je wordt bevorderd in de graad van XXX (rang xx) met de bijbehorende salarisschaal XXXX. Je eerste XXX maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed

gevolg de proeftijd hebt doorlopen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 6 van 11 www.werkenvoorvlaanderen.be

Page 7: Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II

De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1. CV-SCREENING

Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats in de week van XXX.

6.2. FASE XXX ( bijvoorbeeld voorselectie op basis van standaardvragenlijst, verkennende gesprekken, computergestuurde oefeningen, psychotechnische screening,…)

Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

XXX XXX

Deze selectiefase wordt gevoerd met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend/adviserend. (Beslissingsregel toevoegen. Voorbeeld bij een voorselectie op basis van standaardvragenlijst: Enkel wie minstens 50 % behaalt op het geheel van de x criteria én wie behoort tot de x hoogst scorenden, kan deelnemen aan de volgende selectiefase. Bij gelijkheid van punten kunnen dit er meer zijn. Wanneer een van de x hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze selectiefase, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen.)

De selectiefase vindt plaats te locatie op datum (datum onder voorbehoud).

Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, én die tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014 op de website van de VDAB en/of op de website van Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, worden gelijkgesteld met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (VPS art. III 31).pagina 7 van 11

Page 8: Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II

6.3. EINDSELECTIE : (OPSOMMING SELECTIETOOLS. voorzie minstens een persoonlijkheidsvragenlijst in de selectieprocedure )

Het eindgesprek wordt gevoerd met afgevaardigde (n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke.

Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

Je visie op en inzicht in de functie Je motivatie en verwachtingen Je technische competenties XXX (persoonsgebonden competenties bijv, als ze nog niet eerder werden bevraagd) Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te locatie op datum (datum onder voorbehoud).

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die uit de geschikte kandidaten de meest geschikte kandidaat kiest voor de functie.

Optioneel: Wie geschikt wordt bevonden, wordt (gerangschikt in volgorde van geschiktheid en) opgenomen in een wervingsreserve.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 8 van 11 www.werkenvoorvlaanderen.be

Page 9: Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II

7 HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op XXX.

Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de

vacaturetitel en het vacaturenummer XXX. of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Boudewijnlaan 30, bus 42, 1000

Brussel

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: je het sollicitatieformulier gebruikt je je kandidatuur uiterlijk op datum naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum

verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.beIndien je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij contactpersoon, tel. xxx.

8 VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

voornaam, naamfunctietitele- mailadres tel

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

voornaam, naamselectieverantwoordelijkee- mailadres tel

Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, én die tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014 op de website van de VDAB en/of op de website van Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, worden gelijkgesteld met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (VPS art. III 31).pagina 9 van 11

Page 10: Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen datum.

Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar selectie.verantwoo[email protected] met vermelding van het vacaturenummer.

10 RESERVE EN GELDIGHEID

In geval van werfreserve met volgorde:

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op een concrete vacature.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van x jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als xxx. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

Indien de lijnmanager akkoord is dat de werfreserve ook kan gebruikt worden door andere entiteiten, vermeld je dit best hier expliciet (ter algemene bekendmaking)  Bijvoorbeeld:  Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd door andere diensten van de Vlaamse overheid (je kunt ook kiezen voor één entiteit, meerdere entiteiten of ganse DVO) voor het invullen van de functie van xxx (=vacaturetitel) met de graad van xxx (= graad van vacature).

(niet verplicht op te nemen: ) Indien je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst in de functie niet langer tot de reserve behoort.

In geval van werfreserve zonder volgorde:

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor de functie van xxx bij entiteit xxx, die bestaat uit de lijst van geschikten.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 10 van 11 www.werkenvoorvlaanderen.be

Page 11: Web viewfunctiebeschrijving en selectiereglement. . Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van x jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als xxx. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie aan bod kunnen komen.

Indien de lijnmanager akkoord is dat de werfreserve ook kan gebruikt worden door andere entiteiten, vermeld je dit best hier expliciet (ter algemene bekendmaking)  Bijvoorbeeld:  Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd door andere diensten van de Vlaamse overheid (je kunt ook kiezen voor één entiteit, meerdere entiteiten of ganse DVO) voor het invullen van de functie van xxx (=vacaturetitel) met de graad van xxx (= graad van vacature).

(niet verplicht op te nemen: ) Indien je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.

Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, én die tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014 op de website van de VDAB en/of op de website van Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, worden gelijkgesteld met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (VPS art. III 31).pagina 11 van 11