Web view a) in welke mate gemeenten tevreden zijn over de huidige dienstverlening van Stichting...

download Web view a) in welke mate gemeenten tevreden zijn over de huidige dienstverlening van Stichting Monumentenhuis

of 31

 • date post

  05-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Web view a) in welke mate gemeenten tevreden zijn over de huidige dienstverlening van Stichting...

Dienstverlening Stichting Monumentenhuis Brabant

Tevredenheids- en wensenonderzoek

1. Inleiding

2. Onderzoeksopzet

3. Algemene gegevens / profiel gemeenten

4. Stichting Monumentenhuis Brabant

5. Dienstverlening Stichting Monumentenhuis Brabant

6. Samenvatting – conclusies

2. Onderzoeksopzet

Uitvoering onderzoek:

Zomer – najaar 2010

Opdrachtgever:

Stichting Monumentenhuis Brabant. De onderzoeksopzet is in samenspraak met de Provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tot stand gekomen.

Doelgroep:

Gemeenteambtenaren verantwoordelijk voor het monumentenbeleid binnen de gemeente.

Opdracht – doel onderzoek:

a)      in welke mate gemeenten tevreden zijn over de huidige dienstverlening van Stichting Monumentenhuis Brabant, dit is het provinciale steunpunt voor monumentenzorg en archeologie;

b)      of het huidige dienstenpakket van Stichting Monumentenhuis Brabant aansluit bij de behoeften van de gemeenten i.c. wordt daarmee een relevante bijdrage geleverd aan het gemeentelijke monumentenbeleid;

c)      of gemeenten bij de uitvoering van hun monumentenzorgtaak behoefte hebben aan nog andere dienstverlening door Stichting Monumentenhuis Brabant. Zo ja, wat zijn dan de wensen?

Reden onderzoek:

Op gezette tijden (om de 3 à 4 jaar) wordt het dienstverleningspakket van Stichting Monumentenhuis Brabant nader beoordeeld teneinde de tevredenheid en de ondersteuningsbehoefte te meten en eventuele wensen te vernemen.

Uitvoering onderzoek:

Kwantitatief; online en offline

Omvang:

68 Brabantse gemeenten

Response:

41 gemeenten(60%) hebben deelgenomen aan het onderzoek

3. Algemene gegevens / profiel gemeenten

1. Grootte gemeente?

□ minder dan 20.000 inwoners

□ 20.000 – 40.000 inwoners

□ 40.000 – 60.000 inwoners

□ meer dan 60.000 inwoners

2. Hoeveel rijksmonumenten heeft uw gemeente?

□ 1 – 25

□ 26 – 50

□ 51 – 100

□ meer dan 100

3. Heeft uw gemeente een gemeentelijke monumentenlijst?

□ nee

□ ja

4. Hoeveel gemeentelijke monumenten bezit uw gemeente?

□ 1 – 50

□ 51 – 100

□ meer dan 100

5. Heeft uw gemeente beschermde stads- of dorpsgezichten?

□ nee

□ ja

A: van rijkswege beschermde stads- of dorpsgezichten

B: van gemeentewege beschermde stads- of dorpsgezichten

6. Monumentenzorg in uw gemeente is onderdeel van

□ afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling / Ordening

□ afdeling Zorg / Welzijn / Cultuur

□ is verspreid over verschillende afdelingen

(bijv. bouw- / woningtoezicht, volkshuisvesting, subsidieverlening)

□ anders, namelijk

7. Kan naar uw mening voldoende tijd besteed worden aan de gemeentelijke monumentenzorgtaak?

□ nee

□ ja

8. Hoeveel fte is binnen uw gemeente beschikbaar voor het totale monumentenzorgwerkveld (incl. archeologie)?

□ 0,1 – 0,5 fte

□ 0,6 – 1 fte

□ 1,1 – 1,5 fte

□ 1,6 – 2 fte

□ meer dan 2 fte

9. Ervaart u dat de gemeentelijke monumentenzorgtaak de laatste jaren omvangrijker is geworden?

□ nee

□ ja

A: door decentralisatie van rijks- en provinciale taken naar de gemeentelijke overheid

B: ten gevolge van nieuwe werkterreinen die op de gemeente zijn afgekomen

C: vanwege extra aandacht binnen de gemeente voor monumentenzorg

D: door extra vragen / aandacht vanuit de burgers

E anders, namelijk

10. Is in uw gemeente voldoende kennis aanwezig voor de uitvoering van de gemeentelijke monumentenzorgtaak?

□ nee

A: op het gebied van beleid in het algemeen

B: op het gebied van culturele planologie

C: op het gebied van archeologie

D: op uitvoeringsniveau, namelijk

E: anders, namelijk

□ ja

11. Zijn er bepaalde onderwerpen en (deel)werkvelden waarbij u ondersteuning zou kunnen gebruiken?

□ nee

□ ja

A: op het gebied van beleid in het algemeen

B: op het gebied van culturele planologie

C: op het gebied van archeologie

D: op uitvoeringsniveau, namelijk

E: anders, namelijk

12. Hoe lost uw gemeente capaciteits- of kennisproblemen op?

A: bepaalde zaken worden niet uitgevoerd

B: werkzaamheden worden later uitgevoerd

C: inhuur externe deskundigen

13. Bent u tevreden over het functioneren van de gemeentelijke monumentencommissie?

□ nee, vanwege

□ ja

14. Indien u gebruik maakt van een externe adviescommissie, bent u hier tevreden over?

□ nee, vanwege

□ ja

4. Stichting Monumentenhuis Brabant

15. Kent u de activiteiten van Stichting Monumentenhuis Brabant?

□ nee

□ ja

16. Hebt u wel eens contact gehad met het Monumentenhuis Brabant?

□ nee, ga verder naar vraag 25

□ ja

17. Betrof dit schriftelijk, e-mail, telefonisch of persoonlijke contact?

(meerdere antwoorden mogelijk)

□ schriftelijk contact

□ e-mail contact

□ telefonisch contact

□ persoonlijk contact

□ anders, namelijk

18a. Bent u tevreden over het antwoord op uw schrijven?

18b. Bent u tevreden over het antwoord op uw mail?

18c. Bent u tevreden over de telefonische bereikbaarheid?

18d. Bent u tevreden over de beschikbaarheid van informatie?

18e. Bent u tevreden over de vriendelijkheid waarmee u tijdens het spreekuur of bezoek te woord bent gestaan?

18f. Bent u tevreden over de wijze van afhandeling van uw vraag op uw verzoek?

18g. Bent u tevreden over de zorgvuldigheid waarmee uw vraag of verzoek is omgegaan?

Vraag 19: de vraag om een toelichting te geven in geval men ontevreden was, leverde geen respons op.

5. Dienstverlening Stichting Monumentenhuis Brabant

20.  Vindt u dat het steunpunt vooral een faciliterende organisatie zou moeten zijn (doorverwijsfunctie, coördineren en organiseren), of verwacht u ook inhoudelijke deskundigheid en kennis?

□ facilitair

□ deskundigheid en kennis

□ beide

21. Gemeentelijke voorkeur

Vraag 21 over de gemeentelijke voorkeur naar onderdelen van het dienstverleningspakket van het Monumentenhuis blijkt onvoldoende helder dan wel uitnodigend te zijn geweest om in te vullen. Ondanks het verzoek om cijfers (1 t/m 10) maar een keer toe te kennen, hebben diverse gemeente zich hier niet aangehouden en een bepaald cijfer meerdere keren toegekend. Ook hebben veel gemeenten dit onderdeel niet compleet ingevuld. Een uitwerking van vraag 21 is daarom niet goed mogelijk.

22. Hoe waardeert u het dienstverleningspakket van Stichting Monumentenhuis Brabant?

□ goed

□ te beperkt

□ dienstenpakket graag anders en/of uitbreiden (s.v.p. concrete diensten benoemen)

23a. In welke mate maakt u gebruik van de Helpdesk?

23b. In welke mate maakt u gebruik van het planoverleg?

23c. In welke mate maakt u gebruik van het spreekuur/consult op locatie?

23d. In welke mate maakt u gebruik van de Website?

23e. In welke mate maakt u gebruik van de nieuwsbrief en digitale specials?

23f. Neemt u deel aan Scholingsbijeenkomsten en cursussen?

23g. Neemt u deel aan activiteiten t.b.v. nieuwe ambtenaren?

23h. Neemt uw gemeente deel aan deskundigheidsbevordering gemeentelijke monumentencommissies?

23i. Activering gemeentelijk archeologiebeleid. Heeft uw gemeente gebruik gemaakt van het dienstaanbod?

23j. Activering gemeentelijk kennisniveau cultuurhistorie. Heeft uw gemeente gebruik gemaakt van het dienstaanbod?

24a. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van het Monumentenhuis betreft Helpdesk?

24b. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van het Monumentenhuis betreft Planoverleg?

24c. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van het Monumentenhuis betreft Spreekuur /consult op locatie?

24d. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van het Monumentenhuis betreft Website?

24e. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van het Monumentenhuis betreft Nieuwsbrief?

24f. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van het Monumentenhuis betreft scholingsbijeenkomsten en cursussen?

24g. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van het Monumentenhuis betreft ondersteuning nieuwe ambtenaren?

24h. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van het Monumentenhuis betreft deskundigheidsbevordering gemeentelijke monumentencommissies?

24i. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van het Monumentenhuis betreft archeologiebeleid?

24j. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van het Monumentenhuis betreft activeren gemeenten met betrekking tot cultuurhistorische waarden?

25. Aan wat voor soort dienstverlening heeft u het meest behoefte?

□ reactief (Monumentenhuis ontwikkelt activiteiten n.a.v. concrete vragen van gemeenten; initiatief ligt bij gemeente).

□ proactief (Monumentenhuis neemt het initiatief naar gemeenten vanwege in algemene zin gesignaleerde problemen).

26.  Maakt u bij de uitvoering van de gemeentelijke monumentenzorgtaak gebruik van de kennis van andere gemeenten?

□ nee

□ ja

Aantal

50

40

30

20

10

0

nee ja vindt al anders