Waterwinst Taak 2.0

download Waterwinst Taak 2.0

of 23

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Waterwinst Taak 2.0

 • TAAK 2.0

 • TAAK 2.0TAAK 2.0 waterwinstwaterwinst

  Taak 2.0Na het afvalwaterakkoord uit 2009 (TAAK)

  werken wij, de Twentse gemeenten en

  waterschap Regge en Dinkel, nog intensiever

  samen. Daarmee wordt meer waterwinst

  gerealiseerd voor de inwoners en bedrijven

  in Twente.

  AanleidingIn 2009 hebben we een kansenboek opgesteld

  en een afvalwaterakkoord gesloten: het

  Twents Afvalwaterakkoord (TAAK). De toen

  nog theoretische kansen uit het kansenboek

  zijn inmiddels voor een deel omgezet in

  concrete activiteiten. Maar we kunnen

  meer doen. In het Bestuursakkoord Water

  uit 2011 is afgesproken dat waterschappen

  en gemeenten vanaf 2020 380 miljoen

  per jaar besparen. Zodoende kan een groot

  deel van de verwachte lastenstijging worden

  voorkomen. De 14 Twentse gemeenten

  en waterschap Regge en Dinkel zijn er van

  overtuigd dat een aanzienlijk deel van de

  besparingen door samenwerken wordt

  bereikt. Daarom kiezen wij ervoor om de

  samenwerking verder te intensiveren en meer

  te bereiken. In het rapport Waterwinst,

  TAAK 2.0 is beschreven hoe we dat doen.

  En we sluiten opnieuw een akkoord, waar -

  mee alle Twentse gemeenten en het water-

  schap zich conformeren aan dit plan voor

  een nog succesvollere samenwerking. Dit

  akkoord noemen we Waterwinst, TAAK 2.0.

  DoelenGemeenten en waterschap zijn er van over-

  tuigd dat verdere samenwerking nodig is.

  Naast het bereiken van kostenbesparingen

  gaat elke gemeente en het waterschap ook

  afzonderlijk de doelmatigheid en efficintie

  verbeteren. De doelen van samenwerking

  zijn de 3 Ks: Kosten besparen, Kwaliteit

  verbeteren en Kwetsbaarheid verminderen.

  Kosten besparen

  De kosten van de afvalwaterketen stijgen

  het komende decennium, maar we willen

  de stijging zo klein mogelijk houden

  (minder meer). De doelstelling is een

  kostenbesparing tenminste naar rato van

  de landelijke doelstelling volgens het

  Bestuursakkoord Water. Dit moet in 2020

  zijn bereikt.

  Kwaliteit verbeteren

  De kwaliteit van het afvalwaterketenbeheer

  moet behouden blijven en waar mogelijk

  worden verbeterd. Doelstelling is dat

  inwoners en bedrijven het beheer ervaren

  als een waardevolle dienst en dat het

  beheer bijdraagt aan een goede werk- en

  leefomgeving.

  Kwetsbaarheid verminderen

  De afvalwaterketen moet minder kwetsbaar

  worden, zodat bijvoorbeeld de gevolgen van

  klimaatverandering worden opgevangen.

  Samenwerking moet er ook voor zorgen dat

  de organisaties minder kwetsbaar worden.

  StrategieSlimme keuzes maken en resultaatgericht

  werken, daarmee gaan we de doelen

  bereiken. Dat doen we al, maar dit kan nog

  beter als we naast inzetten op kosten besparen,

  kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid

  verminderen, meer innoveren en zorgen

  voor samenwerking tussen overheden,

  ondernemers, onderwijs- en onderzoeks-

  instellingen (4 Os). Ofwel: Om zo snel

  mogelijk resultaten te bereiken gaan we

  doen en vernieuwen. Dit betekent ook dat

  we niet eerst denken over nieuwe organisatie -

  structuren, maar gebruik maken van het

  bestaande Twents Waternet. Tevens behouden

  we de lokale horizontale samenwerking. Dit

  zijn de samenwerkingsverbanden tussen

  gemeenten, gericht op doelmatigheid, die

  breder zijn dan de afvalwaterketen. We

  versterken de verticale synergie (bijvoorbeeld

  riolering-zuivering) en proberen zoveel

  mogelijk rendement te halen uit afstemming

  tussen de organisaties, belangengroepen

  en vakgebieden. Dit laatste noemen we

  diagonale synergie. Uiteindelijk bereiken

  we voor burgers en bedrijven meer met

  hetzelfde geld of hetzelfde met minder geld.

  Om snel resultaten te boeken beginnen we

  met de meest kansrijke ideen. Nog in 2012

  bepalen we welke winstkansen de hoogste

  prioriteit hebben. Daarbij telt niet alleen de

  omvang van de mogelijke winst, maar ook

  aspecten zoals haalbaarheid, snelheid en

  benodigde investeringen.

  MonitoringWaterwinst, TAAK 2.0 blijft niet steken in

  mooie woorden. Om dat zeker te stellen

  houden we de voortgang goed in de

  gaten. Het zal lastig zijn om alle resultaten

  meetbaar en aantoonbaar te maken. Toch

  proberen we dat. In het rapport Waterwinst,

  TAAK 2.0 is aangegeven hoe we dat doen.

  Actie!Genoeg gepraat en geschreven, het is tijd

  om te versnellen. In Waterwinst, TAAK 2.0

  staat al het jaarprogramma voor 2012. We

  weten wat ons te doen staat. In Waterwinst,

  TAAK 2.0 hebben we ook vastgelegd

  hoe we samenwerken, wat de algemene

  kosten van de samenwerking zijn en hoe

  we deze kosten verdelen. Daarbij hebben

  we erop gelet dat deze kosten evenredig

  over de burgers worden verdeeld, ongeacht

  waar in Twente iemand woont. Met de

  handtekeningen onder dit akkoord staat er

  niets meer in de weg om verder te gaan

  met het creren van meer waterwinst.

  1 Inleiding 21.1 TAAK 3

  1.2 Bestuursakkoord Water 3

  1.3 TAAK 2.0 3

  1.4 Doel van dit rapport 3

  2 Visie 42.1 Doelen 5

  2.2 Strategie 5

  2.3 Ambitie 8

  2.4 Werkwijze 8

  3 Monitoring 103.1 Doelen van monitoren 11

  3.2 Monitoren van de activiteiten 11

  3.3 Monitoren van de resultaten 11

  4 Organisatie 144.1 Bestuurlijk platform 15

  4.2 Ambtelijk platform 15

  4.3 Adviesgroep 16

  4.4 Werkplaatsen 16

  4.5 Financile organisatie 19

  5 Financin 205.1 Soorten kosten 21

  5.2 Uitgangspunten 21

  5.3 Verdeling van algemene kosten 22

  5.4 Verdeling voorbereidingskosten 22

  5.5 Uitvoerings- en exploitatiekosten 23

  5.6 Verdeling kosten met andere organisaties 23

  6 Communicatie 246.1 Doelgroepen 25

  6.2 Waarover te communiceren 25

  6.3 Aanpak 26

  7 Planning 287.1 Prioriteit van winstkansen 29

  7.2 Jaarprogrammas 29

  7.3 Werkplannen 31

  Literatuur 32

  BijlagenBijlage A Afkortingen 34

  Bijlage B Kostenverdeling 34

  Bijlage C Jaarprogramma 36

  Bijlage D Begroting 38

  Colofon 39

  Inhoudsopgavewaterwinstin het kort

 • 2 waterwinst waterwinst 3

  TAAK 2.0TAAK 2.0 waterwinstwaterwinst

  Dit rapport beschrijft de Twentse wijze van

  samenwerken in de afvalwaterketen. Na het

  afvalwaterakkoord uit 2009 (TAAK) willen wij,

  de Twentse gemeenten en waterschap Regge

  en Dinkel, nog intensiever samenwerken, om

  daarmee meer waterwinst te realiseren voor

  de inwoners en bedrijven in Twente.

  1. Inleiding1.1 TAAKNaar aanleiding van het Bestuursakkoord

  Waterketen 2007[1] hebben de 14 Twentse

  gemeenten en waterschap Regge en

  Dinkel de optimalisatiekansen in de (afval)

  watersystemen verkend. De kansen zijn

  samengevat in het Twents Kansenboek

  Ketenoptimalisatie[2] (TKK). In 2009 zijn

  afspraken gemaakt over het uitwerken en

  benutten van de kansen. Dit is vastgelegd

  in het Twents afvalwaterakkoord (TAAK).

  Hiermee was Twente de eerste regio die het

  Bestuursakkoord Waterketen had uitgewerkt

  in een regionaal akkoord. De theoretische

  kansen uit het TKK en TAAK zijn inmiddels

  voor een deel omgezet in concrete activiteiten.

  1.2 Bestuursakkoord WaterIn 2011 is het landelijke Bestuursakkoord

  Water[3] gesloten. Hierin is afgesproken dat

  waterschappen en gemeenten vanaf 2020

  380 miljoen per jaar besparen, zodat een

  deel van de verwachte lastenstijging wordt

  voorkomen. Waterschappen en gemeenten

  moeten dit realiseren door:

  Het beheer verder te professionaliseren,

  kennis en capaciteit te bundelen

  (regionale aanpak);

  Te focussen op kennis en innovatie;

  Verbeteren van de werkprocessen;

  Kosteneffectievere investeringsbeslissingen en

  Efficinter uitvoeren van operationele taken.

  Om de voortgang te monitoren zijn mijl-

  palen gedefinieerd. Op 31 december 2012

  moet er in meer dan 75% van de kringen

  of werkeenheden effectief en doelmatig

  worden samengewerkt.

  1.3 TAAK 2.0Naast het beperken van investeringen zal

  een aanzienlijk deel van de besparingen door

  samenwerken kunnen en moeten worden

  bereikt. Daarom kiezen de 14 Twentse

  gemeenten en waterschap Regge en Dinkel

  ervoor om de samenwerking verder te

  intensiveren. In dit rapport is beschreven

  hoe dat gebeurt. Het is de vervolgstap van

  het TKK en TAAK. De nieuwe afspraken

  worden weer bestuurlijk vastgelegd in een

  Twents afvalwaterakkoord: het TAAK 2.0.

  TAAK 2.0 heeft tot doel om voor burgers en

  bedrijven meer te bereiken met hetzelfde

  geld of hetzelfde bereiken met minder geld.

  Ofwel: het realiseren van Waterwinst,

  mede door samenwerking. Dit akkoord

  geldt tot en met 2014.

  1.4 Doel van dit rapportMet deze beschrijving van de Twentse wijze

  van samenwerken willen we de bestaande

  samenwerking waarborgen, intensiveren en

  nog resultaatgerichter maken. Randvoor-

  waarden voor het goed functioneren van de

  samenwerking zijn:

  Bestuurlijke borging van de samenwerking

  in de afvalwaterketen;

  Helderheid over de werkwijze, organisatie,

  financin en planning;

  Communicatie over de wijze van

  samenwerking;

  Resultaatgericht zijn.

  Dit do