wandelen langs heilige plaatsen 1

download wandelen langs heilige plaatsen 1

of 19

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

inkijk examplaar

Transcript of wandelen langs heilige plaatsen 1

 • Wandelen langsheilige plaatsen

  Wandelen

  langsheiligeplaatsen

  Dagtochten naar bedevaartsoorden in Nederland

  Dagtochtennaar

  bedevaarts-oorden inNederlandHoe maken we in deze haastige tijd nog ruimte

  voor bezinning? Dat kan bijvoorbeeld doorspirituele wandelingen te maken. InWandelenlangs heilige plaatsenworden tien kortepelgrimstochten beschreven, tussen de veertienen twintig kilometer lang. De wandelingen, dievoeren naar Nederlandse plaatsen die ook nu nogworden bezocht door pelgrims, laten eenverrassende kant van ons land zien. Door poldersen bossen, over dijken en door duinen, langsmeren en rivieren loopt de wandelaar naar kleine,intieme kapelletjes of grotere bedevaartplaatsen.Op al die plekken is het mogelijk een spirituelegedachte te koesteren, een kaarsje aan te steken ofeen gebed uit te spreken. Door te wandelenkomen op het ritme van de voetstappen allerleigedachten boven. Door te lopen zetten westappen in ons leven. Of, zoals Marinus van denBerg in zijn voorwoord zegt: Je wandelt niet zozeerals tijdverdrijf, of om de tijd te doden, maar om degegeven tijd intenser te beleven.

  De bestemmingen liggen verspreid in Nederland.Van Heiloo in Noord-Holland tot Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, van Brielle in Zuid-Holland tot Thornin Limburg.

  De tochten zijn uitgezet en beschreven door driewandelliefhebbers. Marijke Nijboer is tekstschrijver encommunicatieadviseur. Peter Louwerse is journalist.Anton Sinke is grasch ontwerper.

  www.uitgeverijmeinema.nlwww.averbode.com/religie

  9 789021 141893

  ISBN 978 90 211 4189 3NUR 502

  Meinema | Averbode

  omslag wandelen:Wandelen omslag NL 11-12-2007 15:24 Pagina 1

 • Wandelen langsheilige plaatsen

  Dagtochten naarbedevaartsoorden

  in Nederland

  Marijke Nijboer, Peter Louwerseen Anton Sinke

  Met een voorwoord vanMarinus van den Berg

  Meinema | Averbode

 • Wandelen langsheilige plaatsen

  Dagtochten naarbedevaartsoorden

  in Nederland

  Marijke Nijboer, Peter Louwerseen Anton Sinke

  Met een voorwoord vanMarinus van den Berg

  Meinema | Averbode

 • Inhoud

  7 Voorwoord, Marinus van den Berg

  9 Hoe gebruikt u dit wandelboek

  13 Brielle -Martelaren van Gorcum 14 km

  33 Elshout - O.L. Vrouwe van Elshout 16 km

  53 Oirschot - Heilige Eik 14 km

  73 Heiloo - O.L. Vrouwe ter Nood 16 km

  93 Olburgen - Dorothea Visser 17 km

  111 Zegge - O.L. Vrouw van de Zeg 18 km

  129 Thorn - O.L. Vrouw onder de Linden 18 km

  149 Kapellebrug - O.L. Vrouw ter Eecken 16 km

  169 Zenderen - Albertus van Trapani 12 km

  189 Smakt - Sint Josef en Heilige Maria 14 km

  208 Verantwoording

  5

  Boekverzorging: Studio Anton SinkeFotograe omslag: Anton Sinke

  ISBN: 978 90 211 4189 3 (Nederland)ISBN: 978 90 317 2585 4 (Belgi)NUR 502D/2008/39/14

  2008 Uitgeverij Meinema, Zoetermeer

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgavemagworden ver-veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige anderemanier,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Tekst en fotograe:Marijke Nijboer: tekst Zenderen en Smakt;fotograe ZenderenGerben Louwerse: fotograe Zegge enThornPeter Louwerse: tekst Elshout, Heiloo, Zeggeen Thorn; fotograe ZeggeAnton Sinke: tekst Brielle, Oirschot, Olbur-gen en Kapellebrug; fotograe Brielle,Elshout, Oirschot, Heiloo, Olburgen, Zegge,Thorn, Kapellebrug en Smakt

 • Inhoud

  7 Voorwoord, Marinus van den Berg

  9 Hoe gebruikt u dit wandelboek

  13 Brielle -Martelaren van Gorcum 14 km

  33 Elshout - O.L. Vrouwe van Elshout 16 km

  53 Oirschot - Heilige Eik 14 km

  73 Heiloo - O.L. Vrouwe ter Nood 16 km

  93 Olburgen - Dorothea Visser 17 km

  111 Zegge - O.L. Vrouw van de Zeg 18 km

  129 Thorn - O.L. Vrouw onder de Linden 18 km

  149 Kapellebrug - O.L. Vrouw ter Eecken 16 km

  169 Zenderen - Albertus van Trapani 12 km

  189 Smakt - Sint Josef en Heilige Maria 14 km

  208 Verantwoording

  5

  Boekverzorging: Studio Anton SinkeFotograe omslag: Anton Sinke

  ISBN: 978 90 211 4189 3 (Nederland)ISBN: 978 90 317 2585 4 (Belgi)NUR 502D/2008/39/14

  2008 Uitgeverij Meinema, Zoetermeer

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgavemagworden ver-veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige anderemanier,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Tekst en fotograe:Marijke Nijboer: tekst Zenderen en Smakt;fotograe ZenderenGerben Louwerse: fotograe Zegge enThornPeter Louwerse: tekst Elshout, Heiloo, Zeggeen Thorn; fotograe ZeggeAnton Sinke: tekst Brielle, Oirschot, Olbur-gen en Kapellebrug; fotograe Brielle,Elshout, Oirschot, Heiloo, Olburgen, Zegge,Thorn, Kapellebrug en Smakt

 • Wie wandelt,beleeft intenserMarinus van den Berg

  Twintig jaar geleden kwam ik in een nieuwe levensfaseen ontdekte ik het wandelen. Na een moeilijke periodehielp het wandelen me omweer opnieuw op weg tegaan.Wandelen hielp me bij het zoeken naar rust. Enook nu nog: het tempo doet me deugd. Ik loop mezelfminder voorbij, ik ontmoet mezelf meer. Als ik thuiskom ben ik helemaal opgefrist. Het gaat me er niet omin recordtijd ergens naartoe te lopen, het gaat mevooral om het onderweg zijn. Wandelen biedt me tijdom te kijken, te denken, te luisteren en te genieten. Ikkom ervan op verhaal en ik kom ook met verhalenterug. De weg zelf is bovendien al een inspiratie. Ze isvol symbolen. Ze doet me stilstaan bij mijn eigenlevensweg.

  Ik maak veel gebruik van wandelroutes die door ande-ren zijn uitgezet. Het is fantastisch dat er steeds meermensen zijn die dit doen. Ze brengen je op wegen waarje anders niet zou komen. Je ontdekt hoeveel verras-sende plekken er in dit land van de razende snelwegenen stilstaande les nog zijn.

  Het jaar 2008 staat in het teken van het religieuserfgoed. Ons land kent heel wat kapelletjes, kruizen enandere plekken die door een bepaalde gebeurtenis eenreligieuze betekenis kregen en die mensen trekken. Indit boekje vindt u tien wandelingen langs zulke plek-ken. De bedevaartsplaatsen maken nieuwsgierig:waarom ligt hier een pelgrimsoord, wie hebben het ini-tiatief genomen, wat is het verhaal erachter? Hier krijgt

  7

 • Wie wandelt,beleeft intenserMarinus van den Berg

  Twintig jaar geleden kwam ik in een nieuwe levensfaseen ontdekte ik het wandelen. Na een moeilijke periodehielp het wandelen me omweer opnieuw op weg tegaan.Wandelen hielp me bij het zoeken naar rust. Enook nu nog: het tempo doet me deugd. Ik loop mezelfminder voorbij, ik ontmoet mezelf meer. Als ik thuiskom ben ik helemaal opgefrist. Het gaat me er niet omin recordtijd ergens naartoe te lopen, het gaat mevooral om het onderweg zijn. Wandelen biedt me tijdom te kijken, te denken, te luisteren en te genieten. Ikkom ervan op verhaal en ik kom ook met verhalenterug. De weg zelf is bovendien al een inspiratie. Ze isvol symbolen. Ze doet me stilstaan bij mijn eigenlevensweg.

  Ik maak veel gebruik van wandelroutes die door ande-ren zijn uitgezet. Het is fantastisch dat er steeds meermensen zijn die dit doen. Ze brengen je op wegen waarje anders niet zou komen. Je ontdekt hoeveel verras-sende plekken er in dit land van de razende snelwegenen stilstaande les nog zijn.

  Het jaar 2008 staat in het teken van het religieuserfgoed. Ons land kent heel wat kapelletjes, kruizen enandere plekken die door een bepaalde gebeurtenis eenreligieuze betekenis kregen en die mensen trekken. Indit boekje vindt u tien wandelingen langs zulke plek-ken. De bedevaartsplaatsen maken nieuwsgierig:waarom ligt hier een pelgrimsoord, wie hebben het ini-tiatief genomen, wat is het verhaal erachter? Hier krijgt

  7

 • Hoe gebruikt u ditwandelboek?

  In de inhoudsopgave vindt u het doel van de wande-ling en het aantal kilometers. Zo kunt u uw bestemmingkiezen. De tochten zijn zo uitgezet dat ook de ongeoe-fende wandelaar ermee uit de voeten kan. Dehoofdstukken zelf vallen in diverse delen uiteen: eenkorte introductie, een uitleg van wat er onderweg tezien is, een routebeschrijving en een klein feitenblokje.

  Ter voorbereiding op een wandeling is het raadzaamom vast te lezen wat u onderweg te zien krijgt. U heeftdan een goed beeld van uw tocht en het maakt hetgemakkelijker om dingen van betekenis op de route teherkennen. Uiteraard staat in elk hoofdstuk het bede-vaartsoord centraal, met aandacht voor religieuze encultuurhistorische achtergronden en met fotos. Daar-naast is er ook aandacht voor andere dingen die upasseert. We beschrijven natuurgebieden, vertellenover dieren en planten, over historische binnenstedenen kloosters, sluizen en waterplassen en al het overigedat ons interessant leek.

  In de routebeschrijving, aan het eind van ieder hoofd-stuk afgedrukt tegen een groene achtergrond, ziet uhoe de pelgrimstocht loopt. In een aantal gevallenkeert u aan het eind terug bij het beginpunt. Meestal isdat echter niet zo. In die gevallen geven wij aan hoe umet het openbaar vervoer naar uw startpunt kuntterugreizen. Alle tochten zijn geschikt voor automobilis-ten n gebruikers van openbaar vervoer.In het feitenblokje vindt u de overige praktische tips:

  9

  u niet alleen een routebeschrijving, maar is ook veelplaats ingeruimd voor die verhalen. Andere ingredin-ten zijn de natuur waar u doorheen loopt en inkijkjes inde geschiedenis van de betreende streek.

  Wandelen doe je niet zozeer als tijdverdrijf of om tijd tedoden, maar om de gegeven tijd intenser te beleven.Hopelijk voegen de verhalen in dit boek en hetaandoen van deze bedevaartplaatsen op een verras-