Wandelen - Achterhoek

8
3 4 6 *+ Wandelkrant Langs water en door wouden Goed materiaal is ’t halve werk Landschap dat schilders kweekt Op pad met de wandelagenda vrijdag 23 maart 2012

description

Redactionele minispecial van De Gelderlander over wandelen.

Transcript of Wandelen - Achterhoek

Page 1: Wandelen - Achterhoek

3 4 6

*+

Wandelkrant

Langs water endoor wouden

Goed materiaal is ’t halve werk Landschap dat schilders kweekt Op pad met de wandelagenda

vrijdag 23 maart 2012

Page 2: Wandelen - Achterhoek

uitgebreide lunchkaartà la carte restaurantde grootste parasol van Europa

kinderspeeltuin

oplaadpunten voor elektronische fietsen

ALTIJD GEOPEND

RunVisionsportspeciaalzaak voor wandelaars en hardlopers

• voet- en loopanalyse• advies bij sportblessures

in relatie tot de loopschoen• professionele wandel-

en hardloopschoenen• sportkleding• hartslagmeters

Misterstraat 79 7101 ET Winterswijk Tel. 0543-750277 [email protected] www.runvision.nl

Bij ons wordt u geadviseerddoor een gediplomeerd Sportpodoloog.

Bredevoortsestraatweg 277121 BA AaltenTelefoon (0543) 47 68 12

Een wereld vol sport www.navissport.nl

WANDELSPECIALIST MEINDL LOWA

MERRELL NEW BALANCE

ASICSVoetanalyse apparatuur

en deskundig advies

Het SOB organiseert in samenwerking met 't Heuveltje op 5 en 6 mei een Lentetocht. Dit is een wandeling door de uitgestrekte bossen van het schilderachtige Montferland. De wandeltochten hebben verschillende lengtes dus voor iedere wandelaar is het genieten. U kunt inschrijven en starten vanaf 07.15 uur bij 't Heuveltje, St. Jansgildestraat 27 7037 CA Beek

Starttijden: 40 km: 7.30 - 10.00 uur 30 km: 7.30 - 10.00 uur 20 km: 7.30 - 12.00 uur 15 km: 7.30 - 12.00 uur 10 km: 7.30 - 12.00 uur 5 km: 7.30 - 12.00 uur

Gaat u wandelen in Montferland dan krijgt u tegen inlevering van deze bon bij Uitspanning 't Peeske bij twee koppen koffie één smokkelkoek gratis.

Sint Jansgildestraat 277037 CA Beek. Tel. 0316-532041

www.heuveltje.nl - [email protected]

Bij twee koppen koffie, één smokkelkoek

GRATIS

Uitspanning ‘t PeeskePeeskesweg 127037 CH Beek0316-532804

www.peeske.nl

Ontdek Bredevoort en overnacht in ons Pension met hotelallure! Diverse wandel- en fietsroutes uitgezet in de prachtige omgeving. Oplaadpunt voor uw fiets aanwezig.

Wandelspecialaanbieding € 67,50 p.p. inclusief* koffie en appelgebak uit eigen keuken* 3 gangen verrassingsmenu* 1 overnachting met uitgebreid ontbijt

Openings tijden: Elke dag geopend vanaf 10.00 uurkeuken vanaf 11.30 tot 21.00 uur’t Zand 1 7126 BE Bredevoort0543 [email protected]

Restaurant Pension

Bertram‘A La carte restaurant verrijkt met kristallen

in middeleeuwse sfeer

Page 3: Wandelen - Achterhoek

vrijdag 23 maart 2012 De Gelderlander

extra | 3

door Dorine Steenbergen

W ie ooit is mee geweest met een georga-niseerde wandelreis, kent het feno-meen: het groepslid met een bovenge-middelde kennis van iets. Vaak van de

natuur – vogels, planten, bomen, vlinders, torretjes –maar elke groep telt ook steevast een extreem begaaf-de kaartlezer. Sterker nog, vaak huizen beide eigen-schappen in één en dezelfde persoon. Als groep hebje uiteraard louter plezier van zo’n knappe kop die jeop allerlei bezienswaardigheden wijst waar je andersdomweg langsheen was gelopen. Iemand die ook nogeens uitkomst weet als de weg doodloopt.Anders wordt het als hij – ja, vreemd genoeg zijn hetaltijd mannen – van geen ophouden weet. Niet wegte slaan bij die unieke vlinder. Steeds maar weer debetweter uithangen als de gids de kaart raadpleegt.

Eindeloos de boel traineren vanwege het zoveelste op-merkelijke plantje. En net als je het ritme weer te pak-ken hebt, hoor je hem een verraste kreet slaken: hijheeft een héél bijzondere vogel gespot en is alweeraan een college begonnen. Zo gaat dat maar door. Al-tijd is er dan wel iemand – áltijd een vrouw – die devrede probeert te bewaren door voorop te gaan lopenen telkens als er iets bijzonders in beeld komt, gauwde aandacht van de kenner af te leiden.Heerlijk dat er voor zulke types themawandelingenbestaan. Specifieke vlinder-, bloemen- en vogeltoch-ten. Persoonlijk opteer ik voor het wijnwandelen, lek-ker te voet van wijngaard naar wijnlokaal. Niet klet-sen, maar innemen.

door Dorine Steenbergen

W andelaars hongerenniet alleen naar ken-nis over de historievan het gebied waar

ze doorheen lopen. Ze zijn ooktuk op weetjes over de flora in debergen, het Franse landschap datze doorkruisen en de vogels diehuizen in het bos dat voor henligt. Kortom, gidsen die inzicht bie-den in de ecologie.„Toch hebben de meeste reisgid-sen het alleen over de cultuur enwelke koningen elkaar hebben be-vochten in een bepaalde streek.De specifieke natuur komt er vaakbekaaid van af”, weet Leon Rece-veur van reisboekhandel De Noor-derzon in Arnhem. Nederland teltin totaal zeven van zulke gespecia-liseerde winkels en De Noorder-zon is de dichtstbijzijnde voor Gel-derland, Limburg en een grootdeel van Brabant. „Over kerken,doopvontjes en rococo apen de be-staande gidsen elkaar allemaal na.Over natuur en landschap meldenze bijna niks.”Gelukkig is er in de persoon vande Arnhemse bioloog Dirk Hilberseen mooi initiatief dat dit hiaat op-vult. „Met een team maakt hij dezogeheten Crossbill Guides. Prach-tig geïllustreerde wandelgidsen diede kenmerkende natuur beschrij-ven van een regio”, prijst Receveur.Wel allemaal ver van huis: van Fin-land en Lapland in het hoge noor-den, tot de Camargue en Extrema-

dura in het diepe zuiden. „Maar eris er nu eentje in de maak over deKempen en het Maasland, BelgischLimburg dus”, aldus de boekhande-laar. Aan de Crossbill Guides zitwel een maar: ze zijn allemaal inhet Engels geschreven omdat Hil-bers en de zijnen zich nadrukkelijkrichten op de internationale wan-delmarkt. Maar, aldus Receveur diezelf een geoefend wandelaar is, „zezijn in erg toegankelijk Engels ge-schreven.”Voor de fanatieke wandelaar dienog niet is uitgekeken op Neder-land en die bij voorkeur z’n eigenweg zoekt, heeft Receveur onderde noemer Trage Paden inmiddels

een serie veelgeroemde topografi-sche kaarten uitgegeven. Hij begonin 2009 met een kaart van Arn-hem en Nijmegen in een oplagevan 2.000 die inmiddels is uitver-kocht. Recent zijn er kaarten vanAmsterdam/Amstelland enAmsterdam/Waterland versche-nen. Beide gebieden gelden als degroene oases voor de poorten vanAmsterdam en vormen prachtigewandelgebieden. Gelderland eneen stukje Utrecht zijn inmiddelsbijna helemaal gecoverd met TragePadenkaarten van de Achterhoek,de Gelderse Vallei, de Veluwe ende Utrechtse Heuvelrug. De nieu-we, bijgewerkte versie van de

Zuid-Veluwe (wijde omgevingArnhem) verschijnt in juni. Vanhet Rijk van Nijmegen is de TragePadenkaart nog in de maak. „Diezal lopen tot in het Land vanCuijk in oostelijk Noord-Brabanten in de kop van Limburg tot aanMook.” Het is de droom van Rece-veur om aldus ooit heel Nederlandte voorzien van topografische wan-delkaarten.Net als de Crossbill Guides vullenook de Trage Padenkaarten eengat in de markt. „Topografischekaarten op een schaal van 1:25.000waren er al. Van prima kwaliteitook, alleen staan er geen wandel-routes op ingetekend. Op de Trage

Padenkaarten staan alle routeswel, zoals langeafstandspaden,rondwandelingen en verbindings-routes.” Buiten dat zijn de kaartenaan twee zijden bedrukt. „Zo kanje veel meer kwijt over een gebieden voorkom je dat mensen metmeerdere kaarten op pad moe-ten.” Ze zijn gedrukt op het flexi-bele en scheur- en watervaste po-lyart dat zich eindeloos opnieuwlaat opvouwen.Wie moeite heeft met kaartlezen,raadt Receveur aan om eerst droogte oefenen. „Verdiep je thuis in delegenda en verken de kaart. Als jeer even de tijd voor neemt, valthet reuze mee. Als je eenmaaldoor hebt hoe ie in elkaar zit, zalje zien wat een schat aan informa-tie er op staat.”Overigens is de Trage Padenkaartvorig jaar uitgeroepen tot BesteKaart 2010 door de Nederlandsereisboekhandels.

Goed materiaal is ’t halve werkGIDSEN EN KAARTEN

VOORWOORD

dg.nl/bijlagen

Op deze site kunt u deze special vinden als pdf. Alle vorige specials treft u ook aan op onze site.

COLOFON Deze Extra is een redactionele bijlage van:

Wilt u adverteren in een van onze specials neem dan contact op:in de regio Nijmegen: [email protected], 024-3650646, in de regio Arnhem/Doetinchem: [email protected] , 0314-372123

*+

Reageren? Mail naar [email protected]

Degelijke gidsen en nauw-keurige kaarten zijn onmis-baar voor de wandelaar. MetTrage Padenkaarten enCrossbill Guides op zak kanje weinig gebeuren.

Redactionele leiding: Dorine SteenbergenVormgeving: Monique Meijer (graphic), Harold RöringAan dit nummer werkten mee: Anne Nijtmans, Sjoerd van derWerf, José WeustinkBeeldredactie: Rutger van der ZalmFoto cover: Do Visser/De Gelderlander

De Trage Padenkaarten en Crossbill Guides zijn van Arnhemse makelij. foto Marina Popova

Niet kletsen, maar innemen

foto GPD

� Trage Paden telt momenteel achttopografische wandelkaarten. Num-mer 1 over Arnhem/Nijmegen isuitverkocht. Bij de herdruk wordtdeze kaart in tweeën gesplitst: dekaart van de omgeving Arnhem ver-schijnt in juni, die van het Rijk vanNijmegen in 2013.

� De schaal is 1:25.000: elke boeren-stal en solitaire boom staat erop.

� De kaarten bevatten zowel ingete-kende wandelroutes en langeaf-standswandelpaden (LAW’s), alsverbindingsroutes en rondwandelin-gen van een hele of halve dag.

� Veel routes hebben een code diecorrespondeert met de website.Door erop te klikken kan eenGPS-track worden gedownload.www.denoorderzon.nlwww.denoorderzon.nl/tragepadenwww.crossbillguides.com

LAW’s en GPS

Page 4: Wandelen - Achterhoek

De Gelderlander vrijdag 23 maart 2012

4| extra

infographic | bron DE GELDERLANDER

Plannen schoenaker

Sneek

Lelystad Zwolle

Almelo

Apeldoorn

Zutphen

WinterswijkArnhem

TielNijmegen

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

AlmereAmsterdam

Enschede

AAllmmeerreemmeerlmeermeerrrddaammmammammAAmmsstAmmsstteettetteeAAAA eer

Kleef

Bocholt

aaaaadddddLLeeeeeLLLLeeeeeeelllllyyyyyyysssssttttteeeeeLLLLLLLLLLLLLLL ttttt

ZutphenphentpppZ ppZ

interswijkterswWintersWint rswij

nschedenschnschhedeEnEnEnEn

AAllmmeellooAlmm

KleefK

Bocholt

ArnhemnArnh

Tieleli lTTngennnnegeeNijmegemmegengen

rdam

NoaberpadGrote Rivierenpad

Bad Nieuweschans

Emmen

Voor de Betuwse beeldend kunstenaar Willem den Ouden is het rivierenland-schap een voortdurende bron van inspiratie.

Foto: De Gelderlander

Zicht op Kleef. Foto: Archief De Gelderlander

Rijnaken zijn beeldbepalend voor de grote rivieren. Foto: ANP

Typisch voor het Noaberpad zijn de scholtenboerderijen.

Foto: Theo Kock

door Sjoerd van der Werf

Het grensgebied van Nederland enDuitsland werd in vroeger eeuwenbepaald door moerassig land.Waar het zompige verdween,kwam de rechte lijn terug. Voor dewandelaar op het Naoberpad isdat rond Winterswijk goed tezien. Komend vanuit het noordenleidt dat 375 kilometer lange wan-delpad hier door het ZwillbrockerVenn. Het ligt in een perfectehoek van negentig graden tegende grens en toont water, bos,meeuwen en flamingo’s aan deDuitse kant, uitgestrekte en langge-rekte bouw- en weilanden aan deNederlandse kant. Je ziet dat met-een als je de bomen van het veen-gebied achter je laat. Kijk naarlinks: de bomenrij, sloot en het

prikkeldraad strekken zich in eenbijna twee kilometer lange lijn uitnaar het oosten. Kijk daarnarechts, zet een paar passen en omde hoek zie je dat de bomenrijstrak naar het noorden wijst. Zo’nstrakke, rechte lijn kent de Neder-landse grens alleen bij de Drentseen Groningse veengebieden, maardie haakse hoek is op de kaart ver-der nergens te ontdekken.Verder richting Winterswijk gaatde haakse lijn over in een glooien-de: de wandelaar wordt langs deGroenlose Slinge geleid, die hiereen zakelijke lijn volgt, de lijn vande moderne afwatering.Aan gindse zijde van het dorpkrijgt het Naoberpad een heel an-der karakter. Het landschap toonthier de sporen van het eeuwenou-de boerenland. Het is het coulisse-

landschap waar Winterswijk be-roemd om is. Houtwallen, bosjes,bomen en struiken langs beken enessen, vormen de afwisselendecoulissen die er voor zorgen dathet zicht van de wandelaar op hetomringende landschap al na enke-le stappen van aangezicht en karak-ter verandert. Deze kant van Win-terswijk is ongekend populair bijroutemakers. Op een kruising vantwee simpele zandwegen is dat opeen paal in de berm goed te zien.Er loopt een atb-route, maar ookhet natuurpad Rondom Willink.Er is een verwijzing naar het Schol-tenpad, een TOP-route, de grens-overschrijdende Agri-Cultura entot slot is er ook voor ruiters enkoetsiers een traject uitgezet.De routemakers van het Naober-pad hebben hier de grote lijn ge-

volgd. Dus rond Winterswijkover de vele zandwegen. Er zijnhier echter ook veel kleine pa-den, soms nauwelijks zichtbaar,soms keurig aangegeven meteen piepklein rood driehoekje,een simpel ‘opengesteld’-bordjeof een andere markering. Padendie door het bos lopen, langs derand van weilanden, vlak langseen vlot stromende beek. Diekleine paden, waar vooral deoostkant van deze gemeenterijk aan is, slaat het Noaberpadconsequent over. Een gemistekans! Een simpel advies voor degeoefende wandelaar: sla ’tNoaberpad maar eens over enga op ontdekkingstocht. Gewa-pend met een goede kaart is ernog een hele wereld te ontdek-ken, zeker rond Winterswijk.

door Anne Nijtmans

Bezongen door dichters en vast-gelegd door schilders. Het GroteRivierenpad gaat door een ge-bied met een reputatie. Wie kentniet de dichtregels van HendrikMarsman: Denkend aan Hollandzie ik breede rivieren traag door on-eindig laagland gaan...Verwacht geen ongerepte natuurals je een stuk van dit pad loopt.Dit is cultuurlandschap. Eeuwen-oud, dat wel. Er is veel te zien,oude en nieuwe bedrijvigheid.Het water wordt in het gareel ge-houden door dijken en kribben.Op de stroom een doorlopendestoet rijnaken, tankers en duw-combinaties.

De route gaat voor een groot deelover dijken die boven het land lig-gen. Dat zorgt voor een riant uit-zicht onder een ruime hemel.Langs de rivierkant kribben,strandjes, uiterwaarden met wei-landen, oude rivierlopen en knot-wilgen. Hier en daar brokstuk-ken van een steenoven, somsnog een heel complex, maarmeestal rest alleen de hogeschoorsteen. Binnendijks verstil-de dorpjes met lieve kerkjes,boerderijen en fruitbomen diezo goed gedijen op rivierklei.En maakt de dijk een flinke kron-kel, dan ligt in de bocht altijd eenwaterpartij. Een overblijfsel vaneen vroegere dijkdoorbraak waar-op nu watervogels vredig drijven.

Laat ’t Naoberpad af en toe links liggen

door Dorine Steenbergen

D ecember is niet de aan-trekkelijkste maandom te beginnen aaneen voettocht die van-

af Hoek van Holland een paar dui-zend kilometer gaat beslaan. Da’sandere koek dan hartje zomernaar Santiago de Compostella.In Londen is het koud en nat alsde achttienjarige Patrick LeighFermor eind 1933 aan boord gaatvan de Stadhouder Willem omzich te laten overzetten naar hetvasteland. Rotterdam is ondersneeuw bedekt als Patrick op padgaat, in grote lijnen de route vol-gend die wij nu kennen als hetGrote Rivierenpad. Niets minderdan Constantinopel, het huidigeIstanbul, is zijn einddoel.In Een voettocht langs Rijn en Do-

nau doet Patrick verslag van zijnreis langs water en door woudenvan het oude Europa. Ik was inm’n schik met mijn uitrusting. Derugzak zat gemakkelijk in balansen de opgeslagen kraag van mijntweedehands legerjas, die geslotenkon worden met een aan één kantlos te maken flap die ik net had ont-dekt, vormde een knusse tunnel; enin mijn oude, corduroy kuitbroek,waarvan de bandjes zacht waren ge-worden door het vele dragen, en degrijze beenwindsels en de zwaar be-spijkerde schoenen was ik ondoor-dringbaar aangegord.Hij bereikt Gorinchem langs drierivieren: Merwede, Waal enMaas. Iemand had me verteld dathet nederige slag reizigers in Hol-land op politiebureaus kon slapen,en dat bleek waar te zijn. Een agentwees me zonder een woord te zeg-gen een cel. Zijn pad vervolgendlangs de Waal krijgt hij vanaf Zalt-bommel veelvuldig de Maas tezien. Tenslotte verschenen op de an-dere oever de verre lichtjes van Tiel.Een welkome brug bracht me naarde overkant, en kort na tienen be-reikte ik het marktplein, slaapwan-delend van vermoeidheid.Dan verandert het landschap ensignaleert de jongeman zowel eengodsdienstige als geografischegrens: Brabant lonkt met kruis-

beeldjes langs de weg. Ook al ishij hier voor het eerst, Patrick her-kent het landschap feilloos: Wantals er één buitenlands landschap isdat Engelse ogen via afbeeldingenvertrouwd is, dan is het dit wel:honderden ochtenden en middagenin musea en pinacotheken hebbenhun werk gedaan.In het donker verkent hij de ka-den van Nijmegen. Op zoek naareen scheepslogement belandt hijin een kamer boven een smederij.Ik wist dat het mijn laatste nacht inNederland was en was verbaasdhoe snel ik het had doorkruist. Ookwas ik verbaasd over de indrukwek-kende, pure schoonheid van hetland, over de gevarieerdheid, hetverbijsterende licht en de macht vanzijn heilzame en heimelijke charme.Geen wonder dat het zoveel schil-ders had voortgebracht! De volgen-de dag passeert Patrick de grensen wandelt nazi-Duitsland bin-nen. De reiziger uit 2012 kan hemnatuurlijk achterna gaan, maarkan ook via Kleef de weg noord-waarts vervolgen, over hetNoaberpad naar het GroningseNieuweschans. En daarover danz’n eigen memoires schrijven.

Patrick Leigh Fermor: Een voettochtlangs Rijn en Donau, 559 blz., uitge-verij Atlas.

Mooie luchten boveneen streek vol verhalen

Landschap datschilders kweekt

GROTE RIVIERENPAD & NOABERPAD

Door de mooiste Neder-landse landschappen vanHoek van Holland viaKleef naar Groningen. Ofsla af na Nijmegen, volgde Rijn en koers aan opConstantinopel.

Page 5: Wandelen - Achterhoek

De Gelderlander vrijdag 23 maart 2012

4 | extra

infographic | bron DE GELDERLANDER

Plannen schoenaker

Sneek

Lelystad Zwolle

Almelo

Apeldoorn

Zutphen

WinterswijkArnhem

TielNijmegen

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

AlmereAmsterdam

Enschede

AAllmmeerreemmeerlmeermeerrrddaammmammammAAmmsstAmmsstteettetteeAAAA eer

Kleef

Bocholt

aaaaadddddLLeeeeeLLLLeeeeeeelllllyyyyyyysssssttttteeeeeLLLLLLLLLLLLLLL ttttt

ZutphenphentpppZ ppZ

interswijkterswWintersWint rswij

nschedenschnschhedeEnEnEnEn

AAllmmeellooAlmm

KleefK

Bocholt

ArnhemnArnh

Tieleli lTTngennnnegeeNijmegemmegengen

rdam

NoaberpadGrote Rivierenpad

Bad Nieuweschans

Emmen

Voor de Betuwse beeldend kunstenaar Willem den Ouden is het rivierenland-schap een voortdurende bron van inspiratie.

Foto: De Gelderlander

Zicht op Kleef. Foto: Archief De Gelderlander

Rijnaken zijn beeldbepalend voor de grote rivieren. Foto: ANP

Typisch voor het Noaberpad zijn de scholtenboerderijen.

Foto: Theo Kock

door Sjoerd van der Werf

Het grensgebied van Nederland enDuitsland werd in vroeger eeuwenbepaald door moerassig land.Waar het zompige verdween,kwam de rechte lijn terug. Voor dewandelaar op het Naoberpad isdat rond Winterswijk goed tezien. Komend vanuit het noordenleidt dat 375 kilometer lange wan-delpad hier door het ZwillbrockerVenn. Het ligt in een perfectehoek van negentig graden tegende grens en toont water, bos,meeuwen en flamingo’s aan deDuitse kant, uitgestrekte en langge-rekte bouw- en weilanden aan deNederlandse kant. Je ziet dat met-een als je de bomen van het veen-gebied achter je laat. Kijk naarlinks: de bomenrij, sloot en het

prikkeldraad strekken zich in eenbijna twee kilometer lange lijn uitnaar het oosten. Kijk daarnarechts, zet een paar passen en omde hoek zie je dat de bomenrijstrak naar het noorden wijst. Zo’nstrakke, rechte lijn kent de Neder-landse grens alleen bij de Drentseen Groningse veengebieden, maardie haakse hoek is op de kaart ver-der nergens te ontdekken.Verder richting Winterswijk gaatde haakse lijn over in een glooien-de: de wandelaar wordt langs deGroenlose Slinge geleid, die hiereen zakelijke lijn volgt, de lijn vande moderne afwatering.Aan gindse zijde van het dorpkrijgt het Naoberpad een heel an-der karakter. Het landschap toonthier de sporen van het eeuwenou-de boerenland. Het is het coulisse-

landschap waar Winterswijk be-roemd om is. Houtwallen, bosjes,bomen en struiken langs beken enessen, vormen de afwisselendecoulissen die er voor zorgen dathet zicht van de wandelaar op hetomringende landschap al na enke-le stappen van aangezicht en karak-ter verandert. Deze kant van Win-terswijk is ongekend populair bijroutemakers. Op een kruising vantwee simpele zandwegen is dat opeen paal in de berm goed te zien.Er loopt een atb-route, maar ookhet natuurpad Rondom Willink.Er is een verwijzing naar het Schol-tenpad, een TOP-route, de grens-overschrijdende Agri-Cultura entot slot is er ook voor ruiters enkoetsiers een traject uitgezet.De routemakers van het Naober-pad hebben hier de grote lijn ge-

volgd. Dus rond Winterswijkover de vele zandwegen. Er zijnhier echter ook veel kleine pa-den, soms nauwelijks zichtbaar,soms keurig aangegeven meteen piepklein rood driehoekje,een simpel ‘opengesteld’-bordjeof een andere markering. Padendie door het bos lopen, langs derand van weilanden, vlak langseen vlot stromende beek. Diekleine paden, waar vooral deoostkant van deze gemeenterijk aan is, slaat het Noaberpadconsequent over. Een gemistekans! Een simpel advies voor degeoefende wandelaar: sla ’tNoaberpad maar eens over enga op ontdekkingstocht. Gewa-pend met een goede kaart is ernog een hele wereld te ontdek-ken, zeker rond Winterswijk.

door Anne Nijtmans

Bezongen door dichters en vast-gelegd door schilders. Het GroteRivierenpad gaat door een ge-bied met een reputatie. Wie kentniet de dichtregels van HendrikMarsman: Denkend aan Hollandzie ik breede rivieren traag door on-eindig laagland gaan...Verwacht geen ongerepte natuurals je een stuk van dit pad loopt.Dit is cultuurlandschap. Eeuwen-oud, dat wel. Er is veel te zien,oude en nieuwe bedrijvigheid.Het water wordt in het gareel ge-houden door dijken en kribben.Op de stroom een doorlopendestoet rijnaken, tankers en duw-combinaties.

De route gaat voor een groot deelover dijken die boven het land lig-gen. Dat zorgt voor een riant uit-zicht onder een ruime hemel.Langs de rivierkant kribben,strandjes, uiterwaarden met wei-landen, oude rivierlopen en knot-wilgen. Hier en daar brokstuk-ken van een steenoven, somsnog een heel complex, maarmeestal rest alleen de hogeschoorsteen. Binnendijks verstil-de dorpjes met lieve kerkjes,boerderijen en fruitbomen diezo goed gedijen op rivierklei.En maakt de dijk een flinke kron-kel, dan ligt in de bocht altijd eenwaterpartij. Een overblijfsel vaneen vroegere dijkdoorbraak waar-op nu watervogels vredig drijven.

Laat ’t Naoberpad af en toe links liggen

door Dorine Steenbergen

D ecember is niet de aan-trekkelijkste maandom te beginnen aaneen voettocht die van-

af Hoek van Holland een paar dui-zend kilometer gaat beslaan. Da’sandere koek dan hartje zomernaar Santiago de Compostella.In Londen is het koud en nat alsde achttienjarige Patrick LeighFermor eind 1933 aan boord gaatvan de Stadhouder Willem omzich te laten overzetten naar hetvasteland. Rotterdam is ondersneeuw bedekt als Patrick op padgaat, in grote lijnen de route vol-gend die wij nu kennen als hetGrote Rivierenpad. Niets minderdan Constantinopel, het huidigeIstanbul, is zijn einddoel.In Een voettocht langs Rijn en Do-

nau doet Patrick verslag van zijnreis langs water en door woudenvan het oude Europa. Ik was inm’n schik met mijn uitrusting. Derugzak zat gemakkelijk in balansen de opgeslagen kraag van mijntweedehands legerjas, die geslotenkon worden met een aan één kantlos te maken flap die ik net had ont-dekt, vormde een knusse tunnel; enin mijn oude, corduroy kuitbroek,waarvan de bandjes zacht waren ge-worden door het vele dragen, en degrijze beenwindsels en de zwaar be-spijkerde schoenen was ik ondoor-dringbaar aangegord.Hij bereikt Gorinchem langs drierivieren: Merwede, Waal enMaas. Iemand had me verteld dathet nederige slag reizigers in Hol-land op politiebureaus kon slapen,en dat bleek waar te zijn. Een agentwees me zonder een woord te zeg-gen een cel. Zijn pad vervolgendlangs de Waal krijgt hij vanaf Zalt-bommel veelvuldig de Maas tezien. Tenslotte verschenen op de an-dere oever de verre lichtjes van Tiel.Een welkome brug bracht me naarde overkant, en kort na tienen be-reikte ik het marktplein, slaapwan-delend van vermoeidheid.Dan verandert het landschap ensignaleert de jongeman zowel eengodsdienstige als geografischegrens: Brabant lonkt met kruis-

beeldjes langs de weg. Ook al ishij hier voor het eerst, Patrick her-kent het landschap feilloos: Wantals er één buitenlands landschap isdat Engelse ogen via afbeeldingenvertrouwd is, dan is het dit wel:honderden ochtenden en middagenin musea en pinacotheken hebbenhun werk gedaan.In het donker verkent hij de ka-den van Nijmegen. Op zoek naareen scheepslogement belandt hijin een kamer boven een smederij.Ik wist dat het mijn laatste nacht inNederland was en was verbaasdhoe snel ik het had doorkruist. Ookwas ik verbaasd over de indrukwek-kende, pure schoonheid van hetland, over de gevarieerdheid, hetverbijsterende licht en de macht vanzijn heilzame en heimelijke charme.Geen wonder dat het zoveel schil-ders had voortgebracht! De volgen-de dag passeert Patrick de grensen wandelt nazi-Duitsland bin-nen. De reiziger uit 2012 kan hemnatuurlijk achterna gaan, maarkan ook via Kleef de weg noord-waarts vervolgen, over hetNoaberpad naar het GroningseNieuweschans. En daarover danz’n eigen memoires schrijven.

Patrick Leigh Fermor: Een voettochtlangs Rijn en Donau, 559 blz., uitge-verij Atlas.

Mooie luchten boveneen streek vol verhalen

Landschap datschilders kweekt

GROTE RIVIERENPAD & NOABERPAD

Door de mooiste Neder-landse landschappen vanHoek van Holland viaKleef naar Groningen. Ofsla af na Nijmegen, volgde Rijn en koers aan opConstantinopel.

Page 6: Wandelen - Achterhoek

De Gelderlander vrijdag 23 maart 2012

6| wandelagendaTIP

TIP

Vooral oudere wandelschoenenkunnen zo heerlijk lopen. Komter dan toch een mankementjeaan dan is het niet nodig directnieuwe te kopen. SchoenmakerijPaul den Ouden in Veenendaalis gespecialiseerd in tweede le-vens van de wandelschoen. Slijt-

gaatjes, slippen, krakend leer,roestende haken, scheve hakkenen beschadigde stootranden kun-nen worden hersteld. Hij werktook voor diverse buitensportza-ken, dus wie weet is het niet no-dig naar Veenendaal af te reizen.www.de-schoenmakerij.nl

Wie geen zin heeft in massale ge-organiseerde wandeltochten,heeft bij NS een keur aan opties.Bijna al die tochten lopen vanstation naar station. Die formuleheeft twee kanten. Enerzijds lek-ker praktisch, anderzijds blijvendaardoor sommige mooie plek-

jes juist onbezocht. Dat laat on-verlet dat NS-wandelen hartstik-ke leuk is. Op vertoon van eenNS-abonnement kunnen de rou-tebeschrijvingen gratis wordenafgehaald op het station. Down-loaden kan ook:www.eropuit.nl/wandelen

24 en 25 maart

Rode Kruis Wandeltocht WinterswijkStartlocatie: Zalencentrum Wamelink,Wooldseweg 71, 7101 HV WinterswijkStarttijd: 5-10-15 km 08:00-14:00; 20km 08:00-13:00; 30-40 km 08:00-10:00www.wentershoes.nl/hazewind

Internationale BosbesjestochtStartlocatie: de Sleutel, Bredeweg 71,6562 DC GroesbeekStarttijden: 5-10 km 08:00-14:00;15-20 km 08:00-12:00; 25-30 km08:00-10:00; 35-40 km 07:00-09:00www.landelijkwandelprogramma.nl

28 maart

Midweek Wandeltocht BelmonteStartlocatie: Stationsrest. stationEde-Wageningen spoor3/4 Stationsweg236, 6711 PZ EdeStarttijden: 25 km 10:00www.gwb-wandelen.nl

31 maart en 1 april

49e Kasteeltocht DoornenburgStartlocatie: het Ontmoetingscentrum,Kerkstraat 3, 6686 BS, DoornenburgStarttijden: 5-10 km 09:00-14:00;15-20 km 08:00-13;00; 25-30 km08:00-11:00;35-42 km 08:00-10:00www.sv-olympia.nl

Lentetocht WehlStartlocatie: Partycentrum de OldeBeth, Nieuwstraat 10, 7031 EW, WehlStarttijden: 5-10 km 08:00-14:00;15-20 km 08:00-12:00; 30 km08:00-10:00www.nwb-wandelen.nl

9 april

Veluwezoomtocht BrummenStartlocatie: Korfbalver. Turbulas (Sport-park Hazenberg), Rhienderstein 6, 6971LE BrummenStarttijden: 5-10-15 km 09:00-13:00;20 km 09:00-12:00; 30 km08:00-11:00;40 km 08:00-09:00www.landelijkwandelprogramma.nl

Rosamars NijmegenStartlocatie: Mixed Hockey Club, d’Alm-arasweg 37, 6525 DW NijmegenStarttijden: 5-10 km 08:00-14:00;15-20 km 08:00-12:00; 30 km08:00-10:00; 40 km 08:00-09:00www.landelijkwandelprogramma.nl

11 april

Wandeltocht Zilvensche HeideStartlocatie: Bezoekerscentrum Veluwe-zoom, Heuvenseweg 5A, 6991 JE Rhe-denStarttijden: 25 km 10:00www.gwbwandelen.nl

14 en 15 april

LentewandelweekendStartlocatie: Partycentrum ‘t Noorden,Lichtenvoordsestraatweg 44, 7121 RA,AaltenStarttijden: 5-10 km 09:00-13:00;15-20 km 09:00-11:30; 30 km08:00-10:00;40 km 08:00-09:00www.landelijkwandelprogramma.nl

Voorjaarswandeling ApeldoornStartlocatie: Clubgebouw Wandellust,Houtweg 28 c, 7335 EX ApeldoornStarttijden: 5-10 km 08:00-14:00; 15km 08:00-13:00; 20 km 08:00-12:00;30 km 08:00-10:00www.landelijkwandelprogramma.nl

Pro CorporetochtStartlocatie: Café de Klok, Markt 1,6691 BK, GendtStarttijden: 5-10-15 km 08:00-14:00;20-25-30-35 km 08:00-11:00www.landelijkwandelprogramma.nl

15 april

Nordic walking Enne o’nutte to-gtOok voor ‘gewone’ wandelaarsStartlocatie: Hotel de Wolfsberg, Mook-sebaan 12, 6562 KB, GroesbeekStarttijden: 7,5-12,5-20 km 10:00-12:30www.nwvgroesbeek.nl

Seven Aeren TochtStartlocatie: Bowlingcentrum GriethsePoort, Oude Doesburgseweg 24, 6901HK ZevenaarStarttijd: 6-10-15 km 07:30-13:00; 20km 07:30-12:00; 30 km 07:30-10:00;40 km 07:30-09:00www.wsvzandlopers.verenigingsweb.nl

21 april

Nat. Rode Kruis BloesemwandeltochtStartlocatie: Veilinghallen Fruitmasters,Deilseweg 7, 4191 NX, GeldermalsenStarttijden: 8-11 km 09:00-14:00;15-16 km 09:00-13:00; 20-25 km07:00-12:00; 30 km 07:00-11:00; 40km 07:00-10:00; afstanden 11-16-20 en30 km zijn ook Nordic Walkingafstan-denwww.rodekruisbloesemtocht.nl

21 en 22 april

Zuid-Veluwetocht DierenStartlocatie: Kantine Diderna ‘70, Kolo-nieweg 2, 6952 GX DierenStarttijden: 5 km 09:00-14:00; 10 km09:00-13:00; 15 km 09:00-12:30; 25km 09:00-12:00www.wandelprogramma.info

22 april

Fight for Sight wandeltochtStartlocatie: Manege Stal Mansour, Kem-perbergerweg 793, 6816 RW, ArnhemStarttijd: 6 km 08:00-14:00; 10 km08:00-13:00; 15 km 08:00-12:00; 25km 08:00-11:00; 30 km 07:30-10:15www.wandeltochtfightforsight.nl

Zuid-Veluwe MarathonStartlocatie: Stal Mansour, Kemperber-gerweg 793, 6816 RW, SchaarsbergenStarttijden: 42 km 07:30-10:15www.gwbwandelen.nl

28 april

St. Joris WandeltochtStartlocatie: Clubhuis ‘t Zwem, Buurt-meesterweg 27-29, 6711 HL, EdeStarttijd: 5-10-15-20 km 11:00-12:00www.gwb-wandelen.nl

28 en 29 april

Int. Fatima SportevenementStartlocatie: Partycentrum d’Olde Beth,Nieuwstraat 10, 7031 EW, WehlStarttijd: 7-14 km 08:00-12:30; 22 km08:00-11:00; 32 km 07:00-10:00; 42km 07:00-09:00www.gwb-wandelen.nl

28 en 29 april

51e LeeuwenmarsStartlocatie: SV DSZ, Trambaan/hoekMolenstraat 1, 6657 CE, Boven Leeu-wenStarttijden: 5 km 09:00-15:00; 10 km09:00-14:00; 15-20 km 09:00-12:00;25-30-40 km 08:00-10:30www.leeuwenmars.nl

29 april

NoviomagumtochtStartlocatie: Hotel-Grandcafé Sionshof,Nijmeegsebaan 53, 6564 CC, HeiligLand StichtingStarttijden: 5-10 km 08:00-14:00;15-20 km 08:00-12:00; 25-30-40 km08:00-10:00www.landelijkwandelprogramma.nl

2 mei

Midweek Wandeltocht MookerheideStartlocatie: Station Veolia, Lindelaaan69, 6584 AC MolenhoekStarttijden: 25 km 10:00http://www.gwb-wandelen.nl

5 en 6 mei

Zevenheuvelentocht GroesbeekStartlocatie: Café-zaal de Amstelbron,Burg. Ottenhoffstraat 35, 6561 CL,GroesbeekStarttijden: 5-10 km 09:00-14:00;15-20 km 09:00-12:00; 25-30-40 km08:00-10:00;www.landelijkwandelprogramma.nl

Lentetochten BeekStartlocatie: HCR ‘t Heuveltje, St. Jansgil-destraat 27, 7037 AE, Beek (Montfer-land)Starttijden: 5-10-15 km 07:30-12:00;20-30-40 km 07:30-10:00www.sob-beek.nl

6 mei

MeidoornbloesemtochtStartlocatie: Café-zaal d’n Buurman,Dorpsstraat 16, 5441 AC, OeffeltStarttijden: 5-10 km 08:00-12:00;15-20-25 km 07:00-09:00www.maasenviltmars.nl

9 mei

Midweek WandeltochtStartlocatie: Clubgebouw WSV SteedsVoorwaarts, Dr. Van de Feltzlaan 19b,6882 KM, VelpStarttijd: 5-10-15 km 10:00-12:00http://www.gwb-wandelen.nl

12 mei

Capitulatie VrijheidstochtStartlocatie: Hof van Wageningen, La-wickse Allee 9, 6701 AN, WageningenStarttijden: 8-15-25-40 km 08:00www.wandelenopdeveluwe.nl

12 en 13 mei

Veluwse Lentetocht OosterbeekStartlocatie: Zalencentrum Lebret, Le-bretweg 51, 6861 ZZ OosterbeekStarttijden: 5-10 km 08:00-14:00; 15km 08:00-13:00; 25 km 08:00-11:00

www.dezuidzoomers.nl

KaloramawandeltochtStartlocatie: Kulturhus Beek, Roerdomp-straat 6, 6573 BH, Beek-UbbergenStarttijden eendaagse tochten: 5 km10:00-14:00; 10 km 09:00-13:00; 20km 08:00-12:00; 30 km 08:00-11:00;40 km 08:00-10:00Starttijden tweedaagse tochten: 50-60km 08:00-11:00; 70-80 km 08:00-10:00www.kaloramawandeltocht.nl

Eurotocht DinxperloStartlocatie: Sportcentrum Het BlauweMeer, Helmkamp 17, 7091 HR, Dinxper-loStarttijden: 6-10-15 km 09:00-13:00;20 km 09:00-12:00; 35 km 08:00-10:00www.degrenswandelaars.nl

16 t/m 19 mei

Achterhoekse WandelvierdaagseStartlocatie: Catharinakerk, Simonsplein25, 7001 BM DoetinchemStarttijden: 11 km 10:00-13:00; 20 km08:00-09:30; 30 km 07:00-08:30; 40km 06:30-08:00www.aw4d.nl

Tweede leven wandelschoen

Van station naar station

foto ANP

NS-wandelingen zijn herkenbaar aan roodwitte markering.

Restaurant Berenschot’s Watermolen

Dé plek voor:begin- en eindpunt van vele

wandel- en fietstochten • molenwinkel met fiets- en wandel-

routes, streekproducten en toeristische informatie

• zowel een zonnig als een schaduwrijk terras aan het water

• een kopje koffie en ambachtelijk gebak, lunchkaart en dinerkaart

Kunstmarkt zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2012

Wooldseweg 747108 AB Winterswijk-WooldTel. 0543 - 56 43 47

[email protected]

TOP Toeristisch Overstap Punt nr. 30

Page 7: Wandelen - Achterhoek

TIP

TIP

Wie een meerdaagse wandel-tocht maakt, kan de kosten druk-ken door te logeren bij Vriendenop de Fiets. Eerst begonnen alsB&B voor fietsers, tegenwoordigkan iedereen – mits reizend zon-der auto – er terecht. Jaarlidmaat-schap kost € 8 en geeft recht op

een boekje met adressen in nietalleen Nederland, maar ook inBelgië, Duitsland, Frankrijk totzelfs in Tsjechië, Kaap-Verdië enAustralië. Op vertoon van het lid-maatschapskaartje kost zo’nB&B €19 per persoon.www.vriendenopdefiets.nl

Een stappenteller (pedometer)telt het aantal stappen van dedrager. Het is een klein apparaat-je dat aan broek of riem wordtbevestigd. De meeste stappentel-lers werken op batterijen en tel-len in eerste instantie alleenvoetstappen, geen afstanden. El-

ke stap, grote en kleine, wordtgeteld. Als je je gemiddelde stap-lengte weet, kun je uitrekenenhoe ver je hebt gelopen. Stappen-tellers kunnen een graadmeterzijn voor lichamelijke activiteit.Vanaf 10.000 stappen per daggeldt als ‘gezonde leefstijl’.

17 mei

KastelenwandeltochtStartlocatie: Zaal Sterrenbos, Kasteel-laan 6, 6602 DE, WijchenStarttijden: 5-10-15 km 08:00-12:30;20 km 08:00-11:00; 30-40 km07:00-09:30www.posthoorn-wijchen.nl

19 en 20 mei

Streek2daagse Nijmegen(voorheen Nimwamars)Startlocatie: Clubhuis Brakkenstein,Heemraadstraat 9, 6562 TG, NijmegenStarttijden: 10 km 07:00-13:00; 15-20km 07:00-12:00; 30 km 07:00-10:30;40 km 07:00-08:30www.landelijkwandelprogramma.nl

MontferlandtochtStartlocatie: EHBO gebouw, Zeddamse-weg 77, 7041 CN, ‘s HeerenbergStarttijden: 5-10-15 km 08:00-14:00;20-35 km 08:00-11:00www.nwb-wandelen.nl

26 mei

Groene Longtocht VarikStartlocatie: Dorpshuis Toevershof,

Walgtsestraat 5, 4064 CK VarikStarttijden: 5-10-15 km 10:00-14:00;20-30 km 08:00-10:00; 40-50 km07:00-09:00www.gwb-wandelen.nl

28 mei

St. Andries Wandeltocht GroessenStartlocatie: Schuttershuis, t.o. de kerk,Schuttersplein 1, 6923 AE, GroessenStarttijden: 6,5-12,5-18 km09:00-12:00; 30-40 km 07:00-09:00www.st-andries.nl

Recreatiewandeltocht ZelhemStartlocatie: Camping de Pluimerskamp,Pluimersdijk 2, 7021 HW, ZelhemStarttijden: 5-10-15 km 09:00-12:30;20-30-40 km 07:30-10:00www.wsvdeploeg.tk

PinkstertochtStartlocatie: ‘t Trefpunt, Kerkstraat 31,6596 AK, MilsbeekStarttijden: 2,5-6-12 km 09:00-14:00;20 km 09:00-13:00; 28 km08:00-12:00; 42 km 07:00-10:00www.wsvmilsbeek.nl

2 juni

RoparunStartlocatie: Evenementenplein, Waalka-de (voor pand Holland Casino), Nijme-genStarttijden: 7,5 km 07:30-12:00; 20-25km 07:30-11:00; 30-40 km 07:30-09:30www.landelijkwandelprogramma.nl

3 juni

25e GrenslandtochtStartlocatie: Clubhuis BVC, Alde Wete-ringweg 1, 6573 AZ, Beek-UbbergenStarttijden: 6-10 km 06:30-16:00;15-20 km 06:30-15:00; 30-40 km06:30-13;00; 50 km 06:30-12:00www.wandelprogramma.info

2 en 3 juni

OXFAM NOVIB TrailwalkerStartlocatie: Landgoed Hoekelum, Edese-weg 122, 6717 KE EdeStarttijden: 100 km 10:30www.oxfamnovib.nl/trailwalker

9 juni

Zuid-Veluwetocht WageningenStartlocatie: Verenigingsgebouw Rewara,van Uvenweg 159 A, 6708 AH, Wagenin-genStarttijden: 5-10-15-20 km08:00-12:00; 30-40 km 08:00-09:30www.gwb-wandelen.nl

Prinses Marijke rivierentochtStartlocatie: de Wandelaar, Kostverloren-kade 14, 4191 CH, GeldermalsenStarttijden: 30 km 07:00-10:00; 40 km07:00-09:30; 50 km 06:30-08:00www.landelijkwandelprogramma.nl

9 en 10 juni

MichaëlmarsStartlocatie: gebouw Roomsch Leven,Heyendaalseweg 239, 6525 SG, Nijme-genStarttijden: 5-10 km 09:00-12:00;15-20 km 08:00-12:00; 30 km07:00-10:00; 40 km 06:30-08:00; 50km 06:00-07:00www.michaelmars.nl

BetuwetochtStartlocatie: Clubgebouw Wandellust,Peppelllaan 6, 4005 BC, TielStarttijden: 5-10-15 km 10:00-12:30;20 km 10:00-11:30; 30-40-50 km06:00-09:00www.gwb-wandelen.nl

10 juni

Betburg Wandeltocht BabberichStartlocatie: Restaurant ‘t Centrum,Dorpstraat 78, 6909 AN, BabberichStarttijden: 10 km 07:30-11:00; 15-20km 07:30-10:00; 30 km 07:30-09:30www.actiefbabberich.nl

Singels- en essenwandeltochtStartlocatie: Café Florijn, Dorpsstraat 12,7275 AC, GelselaarStarttijden: 5-10 km 10:00-12:00;15-20 km 09:00-12:00; 30 km

08:00-09:30www.gelselaar.nl

16 juni

Falcon WalkStartlocatie: Oranjekazerne, Clement v.Maasijklaan, 6816 TV, SchaarsbergenStarttijden: 5-10 km 09:00-13:00;15-20 km 09:00-12:00; 30-40 km08:00-10:00www.falconwalk.nl

Grenslandtocht ZevenaarStartlocatie: Kantine DCS, sportparkHengelder, 6901 PA, ZevenaarStarttijden: 12,5-20 km 08:30-11:30;30-40 km 07:00-09;30; 50 km07:00-08:30www.swkz.nl

17 juni

Luctor et Emergo wandeltochtStartlocatie: Sporthal de Tinnegieter, Lei-graaf 2, 6641 DH, BeuningenStarttijden: 5-10 km 08:00-14:00;15-20 km 08:00-11:30; 25-30 km07:30-10:00; 40-50 km 07:00-08:00www.bigbandluctoretemergo.nl

23 en 24 juni

AchterhoekwandeltochtStartlocatie: Graafschapcollege, Houtmo-lenstraat 9, 7008 AP, DoetinchemStarttijden: 10 km 08:00-14:00; 20 km08:00-12:00; 30 km 07:30-09:30; 40km 07:00-08:00; 50 km 06:30-07:30www.ymcadoetinchem.nl24 juni

Mariken van NieumeghentochtStartlocatie: Café ’t Haantje, Daalseweg19, 6521 GE. NijmegenStarttijden: 5-10 km 07:00-14:00;15-20 km 07:00-11:00; 30-40 km07:00-09:00www.wios81.nl

30 juni en 1 juli

Gelderse Poort WandeltochtStartlocatie: Café-Zaal de Oude Waal,Schoolstraat 6, 6911 AZ, PannerdenStarttijden: 5-10 km 07:00-13:00; 15km 07:00-12:00; 25 km 07:00-10;00;40 km 07:00-09:00www.gwb-wandelen.nl

Wageningse TweedaagseStartlocatie: Clubgebouw Rewara, vanUvenweg 159a, 6708 AH WageningenStarttijden: 20 km 08:00-13:00; 30 km06:00-10:00; 40-50 km 06:00-09:30www.gwb-wandelen.nl

1 juli

Dorpentocht EwijkStartlocatie: De Ouwe Deeg, Hoogstraat9, 6644 BS, EwijkStartijden: 5-10-15 km 09:00-12:00;25-40 km 06:30-10:00www.landelijkwandelprogramma.nl

Maas en ViltmarsStartlocatie: Café-zaal d’n Buurman,Dorpsstraat 16, 5441 AC, Oeffelt

Starttijden: 5-10-15-20 km08:00-12:00; 25-30-40-50 km06:00-09:00www.maasenviltmars.nl

5 t/m 8 juli

Barchemse4daagseStartlocatie: ’t Onderschoer, Beukenlaan1, 7244 BB, BarchemStarttijden: 20 km 08:00-09:30; 30 km07:00-07:45; 40-50 km 06:00-06:45www.barchemse4daagse.nl

7 juli

Grebbe Vallei wandeltochtStartlocatie: Restaurant Cunera Rhenen,Grebbeweg 1, 3911 AS, RhenenStarttijden: 15-30 km 08:00www.landelijkwandelprogramma.nl

7 en 8 juli

KerkdorpentochtStartlocatie: Zaal Sterrenbos, Kasteel-laan 4, 6602 DE, WijchenStarttijden: 5-10 km 08:00-12:30; 20km 08:00-11:30; 30-40 km 07:00-09:30www.posthoorn-wijchen.nl

8 juli

KolpingmarsStartlocatie: Kolpinghuis, Smetiusstraat1, 6511 ER, NijmegenStarttijden: 5-10-15 km 09:00-12:00;20-25 km 07:30-12:00; 40 km07:30-10:00; 50 km 07:00-08:30www.wsv-kolping.nl

10 t/m 13 juli

Vierdaagse ApeldoornStartlocatie: Victoria Boys, Berghuizer-weg 153, 7312 SN, ApeldoornStarttijden: 20 km 08:30-10:00; 30 km07:00-08:30; 40 km 06:30-07:30; 50km 06:30-07:00www.nwb-wandelen.nl

17 t/m 20 juli

Vierdaagse NijmegenStartlocatie: De Wedren,Bijleveldsingel/Prins Bernardstraat, 6521AD, NijmegenStarttijden: 30 km 07:30-08:00; 40 km05:15-06:00 of 06:15-07:00 (afhankelijkvan loopnummer); 50 km 04:00-04:45www.4daagse.nl

Wandelwebsites:

www.gwb-wandelen.nlwww.knblo.nlwww.dewandelsite.nlwww.landelijkwandelprogramma.nlwww.wandelkrant.nlwww.wandelkalender.nlwww.wandel-pad.nl/Wandelroutes/Gelderlandwww.natuur.nl/forum/calendar.phpwww.wandelzoekpagina.nl/wandelkalenderwww.owb-nl.nlwww.hiking-site.nlwww.wandelprogramma.infowww.wandelpool.nl

Tel je stappen één voor één

Goedkoop overnachten

foto ANP

De cover van het Vrienden op de Fietsboekje van 2012.

������������������ ������ �

����������� ���������

��������������� �������� �������������������������������� ��� ����� ��������������� ��������������������������������������������������������������������

������������� ��������������������������������������������� �

vrijdag 23 maart 2012 De Gelderlander

wandelagenda | 7

Page 8: Wandelen - Achterhoek

Al gedurende 4 jaar voert het LoopCentrum ons merk HANWAG. Het was voor ons eenprimeur om onze schoenen te leveren aan een gespecialiseerde Runningzaak en voorHet LoopCentrum ook een Try-Out om hun collectie hardloopschoenen uit te breiden metwandelschoenen.

Door het enthousiasme voor HANWAG en de grote interesse in de wandelsport bleek alsnel dat deze Try-Out een succesformule was. Door de inmiddels opgebouwde expertise,vakkundige en persoonlijke adviezen aan de inmiddels grote klantenkring, heeft hetLoopCentrum zich ook geprofileerd als een gespecialiseerde wandelsportzaak.

Intussen is het LoopCentrum uitgegroeid tot een van onze grootste klanten in Limburgen om onze waardering hiervoor te onderstrepen, WORDT IN HET LOOPCENTRUM GEDURENDE10 WEKEN, MET INGANG VAN DEZE WEEK, ÉÉN PAAR HANWAGSCHOENEN PER WEEK WEGGEGEVEN*.*WILLEKEURIG WORDT 1 MAAL PER WEEK EEN HANWAGSCHOENEN KOPER(STER) VERRAST BIJ DEKASSA MET DE MEDEDELING DAT HIJ OF ZI J DE SCHOENEN NIET HOEFT AF TE REKENEN.

ALS DRIE ERVAREN HARDLOOPSPECIALISTEN ZIJN WIJ IN 2007 EEN HARDLOOPSPECIAALZAAK VAN800 M” GESTART. ONZE KENNIS OVER DESKUNDIG SCHOENADVIES HEBBEN WIJ IN DE AFGELOPEN5 JAAR OVERGEBRACHT AAN 22 NIEUWE COLLEGA’S. AL GAUW KWAMEN WIJ TOT DE CONCLUSIEDAT ONZE KENNIS OVER SCHOENEN EN BLESURRES OOK AAN EEN BEHOEFTE VOLDOET ONDER DEWANDELAARS. ALS SPECIAALZAAK STREVEN WIJ NAAR PERFECTIE, DE WANDELSCHOENEN VAN HETMERK HANWAG SLUITEN “NAADLOOS” AAN BIJ DIT STREVEN.

HANWAGSCHOENEN BLINKEN UIT IN STABILITEIT, DUURZAAMHEID, PASVORM EN HEBBEN HET BUIG-PUNT OP DE PLAATS WAAR DE VOET KAN BUIGEN. ONS SCHOENADVIES KOMT TOT STAND MIDDELSEEN DESKUNDIGE EN PERSOONLIJKE ANALYSE. HET LOOPCENTRUM BEVIND ZICH OP SLECHTS 35 MIN.RIJDEN VANAF NIJMEGEN. WE HEBBEN 50 EIGEN PARKEERPLAATSEN ROND DE WINKEL.

KNIP ONDERSTAANDE BON UIT EN KOM NAAR HET LOOPCENTRUM!DE KOFFIE STAAT KLAAR.Afspraak maken is niet nodig!

VibramSlijtvaste Vibram Ultragrip profi elzool

Gevet nubuckleer Shock AbsorbTussenzool zorgt voor optimale demping

GORE-TEXDunne / lichte en sterke waterdichte ademende voering

Air Mesh Sterk en goed ademend

• Specifieke dames en herenleest • Waterdichte Gore-Tex Voering • Verzoolbaar• Vibram Ultra Grip profielzool • Goed ademende Air- Mesh • Gevet NubuckleerARROW GTX

HANWAG FELICITEERT HET LOOPCENTRUMMET HUN VIJFJARIG BESTAAN !

Stationsstraat 137 | 5963 AA Horst aan de Maas | Tel. 077-3987100