Wachten op de Koning

download Wachten op de Koning

of 42

 • date post

  21-Dec-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  336
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Voorganger da van HartenMuziek Johannes en Sjoerd de Vries Marian v/d Honing en United in Christluister mee via kerknoordwolde.nl of audioserver.nlDienst uitgezonden via Radio 5.

Transcript of Wachten op de Koning

 • 1. Welkom in bij deze dienst die vanmiddag wordt uitgezonden om 17.00 uur via radio 5.Voorganger ds van Harten TipMuziek: Johannes en Sjoerd de Vriesen Marian v/d Honingzanggroep United in ChristThema:Wachten op de Koning

2. Mededelingen
3. Opwekking nr 288 Hef je hoofd omhoog,Want de Koning komt.Buig nu voor Hem en aanbid Hem.Zing (hosanna voor de Heer).Vol van heerlijkheid is Zijn majesteit.Brengt nu ere aan de Here.Hij, de Koning, komt.
4. Gebed
5. Welkom in bij deze dienst die vanmiddag wordt uitgezonden om 17.00 uur via radio 5.Voorganger ds van Harten TipMuziek: Johannes en Sjoerd de Vriesen Marian v/d Honingzanggroep United in ChristThema:Wachten op de Koning
6. Psalm 68 7 God zij geprezen met ontzag. 12 Gij mogendheden, zingt een lied,
7. 7God zij geprezen met ontzag.Hij draagt ons leven dag aan dag,zijn naam is onze vrede.Hij is het die ons heeft gered,die ons in ruimte heeft gezeten leidt met vaste schreden.
8. Hij die het licht roept in de nacht,Hij heeft ons heil teweeggebracht,dat wordt ons niet ontnomen.Hij droeg ons door de diepte heen,de HERE Here doet alleenons aan de dood ontkomen.
9. 12 Gij mogendheden, zingt een lied,zingt Hem die koninklijk gebiedt,hier en in alle landen.Hij heft zijn stem, een stem van macht -uw sterkte zij Hem toegebracht,strekt tot Hem uit uw handen.
10. Zijn heerlijkheid en hoog bevelstaan wakend over Isral,geen wankeling gedogend.Doorluchtig is uw majesteit,geef aan uw volk standvastigheid,o Here God hoogmogend.
11. Votum en groetErezij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
12. Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
13. Gezang 280Rechter in het licht verheven,
14. 1 Rechter in het licht verheven,Koning in uw majesteit,louter ons geringe leven,scheld ons onze schulden kwijt,laat uw vleuglen ons omgeven,troost ons met uw tederheid.
15. 2 Hoor de bittere gebedenom de vrede die niet daagt.Zie hoe diep er wordt geleden,hoe het kwaad de ziel belaagt.Zie uw mensheid hier beneden,wat zij lijdt en duldt en draagt.
16. 3 Houd wat Gij hebt ondernomen,klief het duister met uw zwaard.Kroon de menselijke dromenmet uw koninkrijk op aard.Laat de vrede eindlijk komen,die uw hart voor ons bewaart.
17. Kindermoment en kinderlied
Zoekt eerst het koninkrijk (canon)
18. Zoekt eerst het koninkrijk
van God en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
19. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
20. Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
21. Bijbellezing: Johannes 14 : 1 t/m 141Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2In het huis mijns Vaders zijn vele woningen anders zou Ik het u gezegd hebben want Ik ga heen om u plaats te bereiden;
22. 3en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 4En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 5Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg?
23. 6Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 7Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 8Filippuszeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg.
24. 9Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? 10Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet;
25. maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. 11Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf. 12Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;
26. 13en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 14Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.
27. Gez. 460 : 1 Loof de Koning, heel mijn wezen,gij bestaat in zijn geduld,want uw leven is genezenen vergeven is uw schuld.Loof de Koning, loof de Koning,tot gij Hem ontmoeten zult.
28. 3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,Hij kent onze broze kracht.Hij bewaart ons, Hij ontzet onsvan de boze en zijn macht.Looft uw Heiland, looft uw Heiland,die het licht is in de nacht.
29. Wachten op de Koning
30. Elb 140:1, 2, 3Kroon Hem met gouden kroon,Het Lam op zijnen troon!Hoor, hoe het hemels loflied alVerwint in heerlijk schoon.Ontwaak, mijn ziel, en zingVan Hem, die voor u stierf.En prijs Hem in all eeuwighenDie t heil voor u verwierf.
31. Kroon Hem, der liefde Heer!Aanschouw Hem, hoe Hij leed.Zijn wonden tonen t gans heelalWat Hij voor t mensdom deed.De englen om Gods troon,All overheid en macht,Zij buigen dienend zich ter neerVoor zulke wondre pracht.
32. Kroon Hem, de Vredevorst,Wiens macht eens heersen zalVan pool tot pool, van zee tot zee, t klinkover berg en dal.Als alles voor Hem buigtEn vrede heerst alom,Wordt daarde weer een paradijs.Kom, Here Jezus, kom!
33. Opwekking nr288 alleen door United in ChristHef je hoofd omhoog,Want de Koning komt.Buig nu voor Hem en aanbid Hem.Zing (hosanna voor de Heer).Vol van heerlijkheid is Zijn majesteit.Brengt nu ere aan de Here.Hij, de Koning, komt.
34. Gemeente en United in ChristHef je hoofd omhoog,Want de Koning komt.Buig nu voor Hem en aanbid Hem.Zing (hosanna voor de Heer).Vol van heerlijkheid is Zijn majesteit.Brengt nu ere aan de Here.Hij, de Koning, komt.
35. Alleen United in ChristBrengt nu ere aan de Here.Hij, de Koning, komt.
36. Bidden en danken
37. Gez. 434 : 1, 2, 5Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.Komt allen saam,psalmzingt de heilige naam,looft al wat ademt de Here.
38. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.Hij die u leidt,zodat uw hart zich verblijdt,Hij heeft zijn woord u gegeven.
39. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.Hart wees gerust,Hij is uw licht en uw lust.Alles wat ademt zegt: Amen.
40. ZegenGez. 456 : 3Amen, amen, amen!Dat wij niet beschamenJezus Christus onze Heer,amen, God, uw naam ter eer!
41. Een gezegende zondag.