Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en...

of 15 /15
1 Meerjarenbeleidsplan Stichting WonenPlus 2019-2021 Droom Durf Leef Waardegedreven werken aan inclusie en participatie

Embed Size (px)

Transcript of Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en...

Page 1: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

1

Meerjarenbeleidsplan Stichting WonenPlus 2019-2021

Droom Durf Leef

Waardegedreven werken aan inclusie en participatie

Page 2: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

2

Missie

Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het gebied van

wonen, werken/dagbesteding en leven. Stichting WonenPlus is actief in de provincie

Limburg en is in eerste instantie gericht op mensen met een verstandelijke

beperking. Maar ook mensen met een lichamelijke of psychiatrische beperking, of

een combinatie hiervan, kunnen een beroep doen op de dienstverlening van en

door Stichting WonenPlus.

Visie

Stichting WonenPlus vindt dat iedereen een kans moet krijgen om zich naar eigen

wens, behoefte en mogelijkheid, te ontwikkelen en als volwaardig burger deel uit te

maken van de maatschappij. Ieder mens voert vanuit eigenheid en autonomie de

regie over zijn leven. Ieder mens geeft zelf invulling aan de wijze waarop hij wil

wonen, werken, zijn dag wil besteden en leven. Volwaardig burgerschap betekent:

deel uitmaken van de maatschappij; wonen in de wijk; betekenisvol werk en

dagbesteding hebben en gebruik maken van voorzieningen die in de maatschappij

voorhanden zijn. Er is sprake van deelname in de samenleving, wederzijdse

acceptatie en respect. Het gaat om meetellen en meedoen en daardoor kwaliteit

van bestaan ervaren.

Page 3: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

3

Inhoudsopgave

Pag.

Voorwoord ……….……………………………………………………… 4 Inleiding …………………………… ………………………………… 5 Hoofdstuk 1 Onze cliënt .................................................................. 6 Inleiding ……….……… …………………………………….. 6 Cliëntondersteuningsplan …………………………………….. 6 Wonen …………………………………………………….... 6 Participatie ……………………………………………………… 6 Vrijetijd …………………………………………………….... 7 Cliëntenraad …………………………………………………….... 7 Ervaringsdeskundigheid …………………………………….. 7 Hoofdstuk 2 Onze professionals ...................................................... 8 Inleiding ……………………………………………………… 8 Arbeidsmarkt ……………………………………………………… 8 Scholing en training ……………………………………………... 8 Complexiteit van zorg en Gedragsdeskundigheid …………… 9 Functiehuis ……………………………………………………… 9 Hoofdstuk 3 Onze organisatie …………………………………….. 10 Inleiding …………………………………………………….... 10 Structuur (organisatie) ……………………………...…...… 10 Huisvesting / onroerend goed …………………….………. 10 Duurzaamheid ……………………………………………… 10 Innovatie / vernieuwingen ………..…………………………… 11 Financiën ……………………………………………………… 11 Netwerkorganisatie ……………….…………………………….. 11 AO&IC ……………………………………………………… 12 ICT en domotica ……………………………………………... 12 Hoofdstuk 4 Onze opdrachtgevers …………………………….. 13 Inleiding ……………………………………………………… 13 Zorgkantoor / WLZ ……………………………………………... 13 WMO ………………………………………………………………. 13 Justitieel ……………………………………………………… 13 Hoofdstuk 5 Meerjarenraming …………………………………….. 14 Hoofdstuk 6 Planning en adressering ……………………………. 15

Page 4: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

4

Voorwoord Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan 2019-2021 van Stichting WonenPlus. In het vorige meerjarenbeleidsplan stond het verwachtingenmanagement met het oog op de veranderingen ten gevolge van de transitie van AWBZ naar WMO en WLZ centraal. In deze periode is het WonenPlus, mede door inzet van onze medewerkers gelukt om de eigenheid en de koers te behouden in de begeleiding van onze cliënten. De houding richting de veranderingen was coöperatief, meebewegend. Deze houding, de cliëntgerichtheid in combinatie met onze gedreven en gepassioneerde professionals, heeft er voor gezorgd dat WonenPlus een stevige verankering heeft gekregen in diverse regio’s met een solide financiële positie. De visie en missie van WonenPlus zijn en blijven het belangrijkste uitgangspunt in wat ons bind in ons doel en bestaansrecht als organisatie. Onze cliënt, met zijn / haar autonomie op keuze en zijn haar recht op volwaardig burgerschap, moet kunnen rekenen op de professionele ondersteuning van onze medewerkers. Om aan deze missie en visie handen en voeten te kunnen geven hebben we kernwaarden geformuleerd, waar we ons beleid en ons handelen voortdurend aan toetsen en die onze bedrijfscultuur vormen en kleuren. Onze primaire houding is vertrouwen uitstralen. Dit vertrouwen in onze cliënten, in jezelf als professional, je collega’s binnen de organisatie, in de organisatie en in vele anderen is de basis voor de wijze waarop we invulling geven aan ons beleid. Hierbij is respect voor de

(on)mogelijkheden en de grenzen van de ander van onmiskenbaar belang voor een ja-cultuur. Met dit vertrouwen en respect is er een goede basis om eigenaarschap te laten ontstaan en groeien bij onze medewerkers ten behoeve van het optimaliseren van de begeleiding aan onze cliënten en in het centraal stellen van de leefwereld van onze cliënten. Het versterkt ons om als professional, dicht bij de cliënt, de ruimte te ervaren om onze professionaliteit ten volle te benutten. Bij eigenaarschap gaat het om de professional. Hoe voelt en gedraagt hij of zij zich binnen de organisatie? Veel van de factoren spreken voor zich, zoals eigen verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, onderling

vertrouwen, oplossingsgerichtheid, ontplooiingsmogelijkheden, pro-activiteit, rolduidelijkheid en betrokkenheid bij de organisatie (alignment). Bij WonenPlus wordt waarde gecreëerd in het contact tussen medewerker (professional) en cliënt. Hier ligt en hoe kan het anders, de basis voor dit Meerjarenbeleidsplan 2019-2021. Met deze eenvoudige woorden en simpel samengestelde zin is de focus voor de komende jaren weergegeven. Vanuit deze focus zal WonenPlus zich sterker positioneren in de markt, waarbij de cliënt centraal blijft staan. Wij wensen u veel leesplezier. Will Linssen Raad van Bestuur

Page 5: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

5

Inleiding De uniciteit van iedere cliënt en de veranderingen in de maatschappij, vragen om een blijvende flexibiliteit, en een lerende, innoverende en ondernemende cultuur binnen WonenPlus. Dit teneinde waarde gedreven te kunnen blijven werken aan het levensgeluk van onze cliënten. WonenPlus streeft naar evenwichtig aanwezig te zijn in de diverse regio’s in onze provincie. De groei die de afgelopen jaren gestaag heeft plaatsgevonden legitimeert de vraag naar de dienstverlening van WonenPlus in de toekomst, waarbij kleinschaligheid hoog in het vaandel blijft staan. De rol van de professional en de ruimte die hij / zij krijgt gaat de komende jaren een belangrijke rol spelen in het behouden van medewerkers. De professionals van WonenPlus

werken vanuit het hart en willen zo veel mogelijk cliëntgericht bezig zijn. Bureaucratie en proces denken vanuit de systeemwereld werken dan zeker niet mee aan behoud dan wel vergroten van werkplezier. Werken vanuit het hart, waarbij de cliënt met diens streven naar

levensgeluk centraal staat vraagt om vertrouwen, respect en eigenaarschap in en voor de professional. Het vraagt ook om een management-cultuur met een coachende en faciliterende leiderschapsstijl. Hiermee ontstaat ruimte om vanuit de bedoeling, in de leefwereld te werken met de cliënt. De systeemwereld is hier secundair ondersteunend aan. Kortom een noodzakelijke cultuurverandering, waarbij het herbezinnen op organiseren en processen onontkoombaar zijn. De cliënt is en blijft centraal staan bij WonenPlus. Hoofdstuk 1 concentreert zich dan ook op de cliënt. De medewerker, onze professional die het dichts bij de cliënt staat komt vervolgens in hoofdstuk 2 aan de orde. In hoofdstuk 3 de organisatie, maar liever het organiseren en faciliteren om de zorg voor onze cliënten zo effectief en efficient mogelijk uit te kunnen voeren. WonenPlus staat midden in de samenleving. Duurzaamheid heeft daarin een belangrijke positie. Hoofdstuk 4 richt zich op onze opdrachtgevers in de bekostiging. In hoofdstuk 5 is de meerjarenraming opgenomen en in hoofdstuk 6 de globale planning en adressering van verantwoordelijkheid. Dit meerjarenbeleidsplan is in samenspraak met het MT ontwikkeld. De ondernemingsraad en de cliëntenraad hebben inspraak en invloed gehad in de totstandkoming. Het concept is samen met de ondernemingsraad besproken, met de medewerkers in twee georganiseerde gespreksbijeenkomsten en na overleg met de Raad van Toezicht, goedgekeurd en vastgesteld op 20-12-2018.

Page 6: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

6

Onze cliënt Inleiding Als vertrekpunt voor ons meerjarenbeleid staat het cliëntperspectief. We stellen de cliënt immers centraal. Aan onze cliënten ontlenen we ons bestaansrecht. Het ervaren van kwaliteit van bestaan, concreet levensgeluk, is nadrukkelijk onderdeel van de visie van WonenPlus. Het is de individuele cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger en niemand anders die bepaald wat voor hem / haar levensgeluk betekent en op welke manier hij / zij hier aan wil werken. Elke cliënt is voor WonenPlus uniek. Het individuele cliëntondersteuningsplan (COP), dat in samenwerking met de cliënt en persoonlijk begeleider tot stand komt, is dan ook bepalend voor de invulling van de ondersteuning zoals die door WonenPlus geboden wordt. Cliëntondersteuningsplan (COP) De cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger is regisseur van zijn/haar ondersteuningsplan. Hierin wordt de cliënt daar waar nodig ondersteund door de professionele begeleider van WP. In 2019 zal CarenZorgt geïmplementeerd worden. Via CarenZorgt heeft de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger inzage in zijn ondersteuningsplan. De cliënt is regisseur en kan zelf bepalen wie hij toegang geeft tot zijn ondersteuningsplan. Door deze inzage zal het makkelijker zijn de totale zorg van meerdere aanbieders goed inzichtelijk te houden voor cliënt en zorgaanbieder(s). De implementatie ontslaat WonenPlus niet van de verantwoordelijkheid goed af te wegen of er afwijkingen van de standaard koppeling gelegitimeerd zijn. De implementatie zal in overleg/samenspraak met de cliëntenraad en waar nodig met individuele cliënten en/of diens wettelijke vertegenwoordiger gerealiseerd worden. Wonen Op het gebied van wonen staat normalisatie in de zin van volwaardig burgerschap voorop. In de lijn zoals afgelopen jaren reeds ingezet is zal WonenPlus zich verder voorbereiden op het scheiden van wonen en zorg. Uitgangspunt in de woonvisie zal zijn dat elke cliënt in principe recht heeft op zijn / haar eigen voordeur en zijn / haar eigen voorzieningen als keuken, badkamer en toilet. Binnen de normalisatie past ook de cliënt zelf huurder te laten zijn. Dit laat onverlet, dat groepswonen noodzakelijk blijft voor een bepaalde doelgroep en dit blijft dan ook tot de mogelijkheden behoren. WonenPlus gaat er van uit dat cliënten midden in de samenleving horen te staan, met een maximale mogelijkheid tot gebruik van algemene voorzieningen. In verband met de veelvuldige aanwezigheid van beperkingen inzake mobiliteit, zullen we ons voornamelijk richten op woonmogelijkheden in de grotere woonkernen in de provincie. Van onze professionals, werkzaam in de 24-uurs locaties vraagt dit een soortgelijke benadering van de cliënt als bij de ambulante cliënt. “Van de cliënt is bij ons”, naar “wij zijn gast bij de cliënt.” Het gegeven dat er sprake kan zijn van intensievere zorg, inclusief nacht aanwezigheid, doet hier niets aan af. Participatie Het mag geen verrassing zijn dat normalisatie ook op het vlak van de participatie een belangrijke plaats inneemt. Uitgangspunt is uiteraard de waardetoevoeging van daginvulling aan het levensgeluk van de cliënt. De daginvulling, nu nog gefinancierd vanuit de WMO / WLZ in de vorm van dagbesteding groep, zal voor wat betreft opzet en uitvoering meer en meer transformeren naar algemene gesubsidieerde voorzieningen in bestaande buurtcentra c.q. buurthuiskamers. Dit naast mogelijkheden van individuele cliënten om op diverse manieren te participeren in het regulier maatschappelijk leven. Dit zowel met als zonder loonwaarde in alle denkbare sectoren. WonenPlus zal zich de komende jaren sterk maken

Page 7: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

7

voor een inclusie van cliënten in de maatschappij op het vlak van participatie. Daar waar nodig met ondersteuning van bijv. (ambulante(werk))begeleiders en waar mogelijk hiervoor gebruik maken van aanwezige kanalen, zoals UWV en gemeente. Vrije tijd Het ontbreken van een zinvolle vrijetijdsbesteding is voor diverse cliënten een probleem met het risico op vereenzaming. De zorgindicaties en beschikbaarheid van medewerkers in de woongroepen leveren veelal te weinig basis voor invulling vanuit onze professionals. Daarnaast is het voor het vergroten van de autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt belangrijk om de afhankelijkheid van WonenPlus niet te groot te maken. Inzet van vrijwilligers als maatje en het betrekken van mantelzorgers is uiteraard van belang in deze. Een zorgvuldig beleid inzake de zoektocht naar vrijwilligers, alsmede scholing en begeleiding zal een hoge prioriteit krijgen. Daar waar mogelijk liggen er kansen in samenwerking met externe organisaties. In het kader van normalisatie is het zoeken naar en aansluiting vinden bij laagdrempelige algemene voorzieningen zoals sportclub, kookclub, buurthuiskamers, buurtactiviteiten een item dat meer aandacht verdient de komende periode. Het meer openstellen van locaties als Habbekrats, Buitenkans en andere activiteiten van WonenPlus voor buurtbewoners, is hierin uiteraard ook een kans op basis van omgekeerde integratie en een waarde toevoeging inzake onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Cliëntenraad De cliëntenraad van WonenPlus, met uitsluitend cliënten, is sinds jaar en dag een begrip binnen WonenPlus inzake medezeggenschap. We zijn er trots op dat onze cliëntenraad volledig door cliënten wordt ingevuld en zullen ons sterk blijven maken om dit naar de toekomst te behouden. De komende jaren zal de positie verstrekt en de bevoegdheden uitgebreid worden op basis van wijzigingen in wetgeving inzake medezeggenschap, de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ). Een gedegen en professionele ondersteuning van de cliëntenraad zal middels een onafhankelijke ondersteuner vorm krijgen. Binnen WonenPlus willen we de medezeggenschap de komende jaren verder versterken door cliënten pro-actief in beleidsontwikkeling te betrekken en cliënten actief als auditor te laten deelnemen aan interne audits. Ervaringsdeskundigheid De inzet van ervaringsdeskundigheid is behoorlijk in opkomst in diverse sectoren. De VG-sector blijft hierin achter. Dat neemt niet weg dat ook binnen de VG-zorg inzet van ervaringsdeskundigheid mogelijk en zelfs van belang kan zijn. Sterker nog, het gebeurt zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Zoals eerder gesteld kiezen medewerkers het werken in de zorg vanuit hun hart, een intrinsieke motivatie. Zo zal bij enkele medewerkers ervaring aanwezig kunnen zijn t.a.v. een familielid binnen het (stam)gezin dat extra zorg nodig heeft en de gevolgen er van voor de overige gezinsleden. Ook dit is ervaringsdeskundigheid die zeer nuttig kan zijn bij bijvoorbeeld begrijpen / inzetten van familieleden in de mantelzorg ondersteuning, etc. In open dialoog met medewerkers exploratief mogelijkheden / kansen op dit vlak inventariseren. Het kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Kortom een mogelijkheid tot verruiming van informele zorg i.p.v. formele zorg.

Page 8: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

8

Onze professionals Inleiding De medewerkers van WonenPlus zijn te omschrijven als gedreven professionals. Passievol, gericht op de cliënt en zijn leefwereld, met een stevige binding naar de organisatie. Een heel mooie uitgangssituatie, zeker in een zorgorganisatie, waar medewerkers het belangrijkste kapitaal vormen. Het faciliteren van deze professional om zijn / haar werk uit te kunnen oefenen in het naast de cliënt staan en te handelen in de leefwereld van de cliënt is een belangrijke opgave. Het vraagt vanuit de organisatie een houding van vertrouwen en respect en vanuit de professional het oppakken van eigenaarschap. Een parallel aan het proces dat eerder doorlopen is met de cliënt in “van zorgen voor naar zorgen dat” met betrekking tot de eigen regie van de cliënt. Kortom ruimte bieden aan professionaliteit en de facilitering van de professional. Hierbij ligt de focus op de teamontwikkeling. In de werving en selectie zijn kennis en kunde belangrijk, maar belangrijker zijn de aansluiting bij een team en de cultuur van WonenPlus in zijn geheel in combinatie met ontwikkelmogelijkheden. Arbeidsmarkt De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten een toenemende krapte zien. Behoud van medewerkers staat op de eerste plaats, hierbij refererend aan een uitspraak van Richard Branson: “Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don't want to.” Naast behoud van medewerkers voor organisatie en ook sector, is behalve de weg van de reguliere instroom ook een focus op zij-instromers gewenst. Hiertoe dienen faciliteiten inzake BBL-opleiding, bij voorkeur in samenwerking met partnerorganisaties, gerealiseerd te worden. Een derde en niet onbelangrijk aspect is inzet innovatieve middelen opdat werk efficiënter, kwalitatief hoogwaardig en met minder menskracht uitgevoerd kan worden. Dit laatste onderdeel komt verder terug in het hoofdstuk organisatieperspectief. Scholing en training De medewerkers van WonenPlus zijn goed opgeleide professionals, welke dicht naast de cliënt en in de leefwereld van de cliënt staan. Dit wordt versterkt door middel van coachend en integraal management, scholing en intervisie. Deze scholing en intervisie gericht op het team, waar nodig met ruimte voor de individuele professional. Naast bestaande trainingen BHV, van zorgen voor naar zorgen dat, etc., zijn de komende jaren extra middelen noodzakelijk voor teamgerichte trainingen, scholing voor specifieke groepen medewerkers (o.a. begeleider C), alsook t.b.v. het implementeren van eigenaarschap bij de professionals. Het voortdurend bijscholen in nieuwe ontwikkelingen en verdiepingstraining in van zorgen voor naar zorgen dat. Samenwerking op het vlak van scholing en training met andere organisaties in de regio’s is zeer wenselijk. Een leven lang leren is onlosmakelijk verbonden met een baan in de zorg. Naast de werkgeversverantwoordelijkheid inzake ontwikkeling van medewerkers, is er ook op dit vlak eigenaarschap van de werknemer, professional, om kennis en kunde op peil te houden. Kortom ook hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een opleidingsplan voor de komende jaren is in ontwikkeling en zal in de loop van 2019 na instemming van de ondernemingsraad definitief worden vastgesteld voor de komende jaren.

Page 9: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

9

Complexiteit van zorg en Gedragsdeskundigheid De toenemende complexiteit van de begeleidingsvragen en de toenemende behoefte aan gedragsdeskundige inzet zijn aanleiding om meer gedragsdeskundigen in te zetten de komende jaren. Dit sluit ook aan bij de ontwikkelingen in de WLZ, waar binnen 1 á 2 jaren naar verwachting de component behandeling integraal aan ieder ZZP / VPT gekoppeld gaat worden. Binnen WonenPlus is de gedragsdeskundige behandeling enerzijds belangrijk in de diagnostiek, anderzijds in het voortdurend coachen van de teams en professionals in het duiden van gedrag en afstemmen van de begeleiding op de individuele cliënt. In 2019 wordt de inzet van de gedragsdeskundige structureel verhoogd. De ontwikkelingen in de WLZ zullen in 2020 en 2021 bepalend zijn m.b.t. verdere uitbreiding van capaciteit. Aan de verkoopkant van onze zorg zal aandacht besteedt moeten worden aan producten als begeleiding gedragsregulering, naast de huidige verkoop van basiszorg. Functiehuis De arbeidsmarkt dwingt ook om te kijken naar meer mogelijkheden m.b.t. functiedifferentiatie. Zo is, naar afgelopen jaren blijkt, de inzet van de gastvrouw / gastheer binnen de locaties zeer zinvol en waardevol gebleken. Voortzetting dan wel uitbreiding, mogelijk ook binnen de ambulante setting kan een waardevolle optie zijn. Daarnaast vraagt de (toenemende) complexiteit van de begeleidingsvragen inzet van begeleiders op HBO-niveau in de diverse teams. Het aanpassen van het functiehuis is derhalve noodzakelijk. Vanaf 2019 zal de functie begeleider C (HBO) t.b.v. complexe problematieken en inhoudelijke teamcoaching vorm krijgen Deze groep professionals wordt geschoold en getraind in hun nieuwe functie en kan met behulp van intervisie, kennis, vaardigheden en competenties op peil houden en door ontwikkelen. Gedurende tenminste de eerste helft van 2019 kunnen ze ten behoeve van deze intervisie externe ondersteuning inzetten. De invoering van de nieuwe functiewaardering systematiek en het herijken van de functies zal in 2019 vorm krijgen met een doorloop naar 2020. De functie van manager primair proces zal in de loop van 2019 worden omgebouwd naar een integrale management functie. De integrale manager krijgt de noodzakelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden en zal hierin goed gefaciliteerd moeten worden. Het secundaire proces gaat een parallel proces doorlopen aan het primaire proces. Enerzijds is dit noodzakelijk in het kader van stroomlijning van bestaande processen, anderzijds ten behoeve van afname kwetsbaarheid op eenmansposities. Ook in het secundaire proces is functiedifferentiatie van belang.

Page 10: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

10

Onze organisatie Inleiding Bij het centraal stellen van de cliënt, waarbij de cliënt met de professional in de leefwereld van de cliënt samenwerkt, is het zaak om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de cliënt te organiseren. Kortom het organiseren vanuit de bedoeling van de

cliënt naar de systeemwereld. Hierbij dient de systeemwereld te doen wat zij pretendeert te doen; de leefwereld faciliteren en ondersteunen. Vertrouwen, respect en eigenaarschap in plaats van beheersen en controleren. In het organiseren vraagt dit om een aanpassing in onze AO en IC, alsook aanpassingen in de bedrijfsvoering in brede zin, inclusief de facilitaire kant. Duurzaamheid is ook bij WonenPlus hoog geagendeerd. De CO2 ambities van de overheid, de stijgende gasprijzen in de nabije en verdere toekomst, in combinatie met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn aanleiding om in onze

meerjarenraming rekening te houden met noodzakelijke investeringen. Naast de investeringen in eigen vastgoed zullen wij ook met onze verhuurders in gesprek gaan om onze visie en rol consistent door te voeren. Structuur (organisatie) Binnen een netwerkorganisatie zijn rollen belangrijker dan functies. Medewerkers kunnen meerdere rollen vervullen. Dit is uiteraard ook aan de orde binnen kleine en middelgrote organisaties, zoals WonenPlus. Dit is van belang om de afhankelijkheid van individuele personen in te perken. Het levert flexibiliteit en wendbaarheid op die noodzakelijk is gezien de ontwikkelingen in het maatschappelijke veld. Daarnaast geeft het mogelijkheden om medewerkers in te zetten naar hun kracht en interesse. Huisvesting / onroerend goed WonenPlus gaat in zijn visie uit van volwaardig burgerschap. Daar hoort ook huisvesting bij. We streven naar een evenwichtige vastgoedportefeuille, eigendom in relatie tot huur. Uitgangspunt voor eigendom ligt primair bij de beschikbaarheid van kwalitatief goede en voor de cliënt betaalbare huisvesting. Daar waar beschikbaarheid en /of betaalbaarheid binnen de huurmogelijkheden in de knel raken, kan WonenPlus, mits financieel haalbaar, investeren in geschikt onroerend goed. Duurzaamheid Duurzaamheid staat ook op het vlak van onroerend goed hoog in het vaandel bij WonenPlus. Het onroerend goed in eigendom wordt in de loop van 2019 in kaart gebracht op basis van waarde, status onderhoud in combinatie met het meerjarenonderhoudsplan, energie status en verbetermogelijkheden (o.a. milieubelang). We zullen in onze meerjarenraming een voorziening treffen inzake noodzakelijke investeringen op dit vlak vanuit de algemene reserves. Na afronding inventarisatie en planning onroerend goed in eigendom, zal ook de onderhoudsstatus van de huurlocaties in kaart worden gebracht (2020). De uitkomst hiervan zal als onderlegger dienen in de gesprekken over aangaan / verlenging huurovereenkomsten met verhuurders en de te betalen huurprijs in relatie tot gewenste aanpassingen in het kader van duurzaamheid. Ook voor deze locaties geldt dat WonenPlus zich bewust is van het omgevings- en milieubelang door dit ook bij verhuurders ter sprake te brengen en mee te wegen in het al dan niet aangaan van overeenkomsten. De te

Page 11: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

11

verwachten toenemende kosten van vooral aardgas kunnen d.m.v. goed duurzaamheidsbeleid een behoorlijk rendement opleveren, ten gunste van het primaire proces. Innovatie / vernieuwingen De afgelopen jaren zijn er in de begrotingen middelen gereserveerd voor innovaties in de zorg. Medewerkers werden uitgenodigd ideeën aan te reiken, waarvoor middelen beschikbaar gesteld konden worden. De voorwaarden waren eerst te strak, later te los, waardoor de middelen onbenut bleven. De komende jaren zal WonenPlus een actievere rol aannemen inzake innovaties / vernieuwingen. Naast de beperkte mogelijkheid tot inzet van eigen middelen behoort het participeren in externe netwerken ten behoeve van ontwikkelingen op dit terrein ook tot de mogelijkheden. Denk aan inrichten zorglandschap in de toekomst, V&VT sector m.b.t. robotica, Zorg aan Zet, RAAT, etc. Vooral aan de ambulante zijde is erg veel interesse in zaken als spraak gestuurd rapporteren. WonenPlus kan hier meeliften met de V&VT sector in de regio, die hier extra middelen voor hebben ontvangen. Financiën WonenPlus is zich ervan bewust te werken met gemeenschapsmiddelen. In dit kader zullen we verantwoorde soberheid blijven betrachten inzake besteding van deze middelen en eventuele keuzes voortdurend toetsen aan onze primaire doelstelling. Het ontwikkelen van een procuratie- en treasury beleid, maar ook het vaststellen van kaders inzake liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit, in lijn met vigerende wetgeving en richtlijnen van opdrachtgevers, etc., staan hoog op de agenda. Een goed werkende BI-tool is onmisbaar voor het monitoren en waar nodig bijsturen van resultaten. De ontwikkelingen van deze BI-tool, zullen, voortbouwend op 2018, in het eerste kwartaal 2019 worden afgerond. In het tweede kwartaal van 2019 kan dit instrument als hulpmiddel ter beschikking worden gesteld aan de managers. Netwerkorganisatie In een netwerkorganisatie voelen medewerkers zich verbonden met het doel van de organisatie, en worden op basis van relaties de juiste deskundigheden aangesproken. Er is persoonlijk leiderschap dat er toe leidt dat het eigenaarschap kan worden opgepakt en de

verantwoordelijkheden worden genomen. Hiermee wordt het wendbare vermogen in een organisatie vergroot en kan ieders persoonlijke ontwikkeling een bijdrage leveren aan het grote doel van de organisatie. Deze manier van werken zal bij de meeste medewerkers zeer welkom zijn. Het vraagt echter ook veel van de medewerker. Goede coaching en training in deze andere positie in combinatie met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daar bij horen, zal de komende jaren noodzakelijk zijn. Ook in

deze richten we ons primair op het teamniveau. Uiteraard wil WonenPlus ook in samenwerking met partners in de regio’s als netwerkorganisatie functioneren. In diverse regio’s in onze provincie zien we ontwikkelingen in de richting van populatiebekostiging. In Heerlen, duidelijk in de vorm van Stand-by 18+ en Jenz op het vlak van 18-. De grote financiële tekorten in de WMO, de toenemende zorgvraag ten gevolge van vergrijzing, zal er toe leiden dat populatiebekostiging meer en meer als oplossing gezien gaat worden. Hiertoe zullen ook ontschotting tussen WLZ-WMO en zorgverzekering gaan behoren. Het is dan ook zaak dat WonenPlus waar mogelijk en nodig initieert en participeert in open samenwerkingsverbanden in de regio’s, (sector overstijgend), zodat we “toekomstproof” mee kunnen in nieuwe aanbestedingsvormen op het vlak van populatiebekostiging.

Page 12: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

12

AO&IC Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de cliënt organiseren. Dit vraagt om ontwikkeling van kaders, ten behoeve van de beweegruimte van functionarissen, maar ook om een andere inrichting van de interne controle. Hiertoe dienen protocollen te worden aangepast, ontwikkeld of herschreven op de nieuwe situatie. We willen immers van organiseren vanuit de systeemwereld naar organiseren vanuit de bedoeling met de kernwaarden vertrouwen, respect en eigenaarschap. Uiteraard in balans met en binnen de vigerende wet- en regelgeving. Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen bewerkstelligen is een aanpassing nodig in de AO&IC. Ontwikkelen van de juiste stuurinstrumenten en controle aan de achterkant zijn noodzakelijk. Uiteraard behoren hiertoe ook de inzet van ICT-mogelijkheden, met een zo maximaal mogelijk geautomatiseerd proces en het ontwikkelen van protocollen aan de control-zijde. ICT en domotica ICT en domotica zullen in de meest brede zin een rol van betekenis gaan zijn in het organiseren van ons werk. In het primaire proces praten we dan over toerusting van onze medewerkers opdat ze hun primaire taak optimaal kunnen uitvoeren met een maximale ondersteuning zoals bijv. spraakgestuurd rapporteren, verruiming van contactmogelijkheden met cliënten m.b.t. zorg op afstand, inzet innovatieve middelen die de zorg kunnen ondersteunen, etc. Dit met het oog op de arbeidsmarktkrapte en toenemende zorgbehoefte en zorgkosten. Ook voor onze cliënten kunnen slimme ICT en domotica ontwikkelingen helpen in de ondersteuning in zelfredzaamheid. De afgelopen jaren is binnen WonenPlus het beleid in gang gezet om zoveel als mogelijk web-based te werken. Deze lijn wordt voortgezet. We streven ernaar om in 2021 volledig web-based te kunnen werken. Het gebruik van citrix-applicaties wordt verder afgebouwd c.q. omgezet naar werken met applicaties die geschikt zijn voor een web-based omgeving. Naast de reeds gerealiseerde overgang naar ONS (zorgplanning, digitaal cliëntdossier en cliëntadministratie), Exact (boekhoudprogramma) zal eind 2019 het huidige contract met ADP (personeel- en salarisadministratie) verlopen. In 2019 zullen we ons oriënteren om een toekomstbestendig en passende applicatie. De locaties van WonenPlus liggen verspreid in de provincie. Afstand is een belemmering voor collegiaal overleg. In onze ICT-ontwikkeling zullen we, samen met medewerkers, op zoek gaan naar een passende oplossing.

Page 13: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

13

Onze opdrachtgevers Inleiding WonenPlus kent momenteel 3 opdrachtgevers, de WLZ (Wet Langdurige Zorg), de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), en de PGB houders. De WLZ wordt uitgevoerd door de zorgkantoren CZ (Zuid Limburg) en VGZ (Noord en Midden Limburg). De WMO is in uitvoering complexer. De functie Beschermd Wonen, het vroegere GGZ ZZP-C wordt ingekocht door de centrumgemeenten. Voor WP zijn dit de gemeente Maastricht en de gemeente Venlo. De overige begeleidingsproducten worden ingekocht bij individuele gemeenten, dan wel gemeenten die gezamenlijk als groep inkopen. Tot slot heeft WonenPlus nog enkele PGB houders als opdrachtgever. Zorgkantoor / WLZ Met zowel het zorgkantoor CZ als VGZ heeft WonenPlus op het vlak van gehandicaptenzorg een uitstekende samenwerking. We streven ernaar om het aandeel WLZ minimaal 50% te laten zijn van de totale omzet. Het merendeel van de WLZ-afspraken zijn gemaakt met CZ in Zuid-Limburg. Het aandeel WLZ vanuit VGZ is aanmerkelijk kleiner, doch groeiend. Belemmerend in deze is vooral de geschikte huisvesting voor cliënten. In 2019, 2020 en 2021, zullen we ons actiever en intensiever oriënteren op de huisvestingsmarkt in deze regio opdat we adequaat op vragen vanuit potentiele cliënten kunnen reageren. WonenPlus levert naast ZZP (intramuraal verblijf) en VPT (Volledig Pakket Thuis) ook MPT (Modulair Pakket Thuis). Het VPT is het meest passend in de lijn splitsing van wonen en zorg. In deze constructie betaalt de cliënt zelf huur en vaste lasten. Het MPT is op basis van feitelijke geleverde zorg per uur. WMO Zoals eerder aangegeven is de WMO op te delen in centrumgemeenten voor wat betreft de cliënten in beschermd wonen en de WMO m.b.t. overige begeleidingsproducten. WMO Beschermd Wonen wordt uitgevoerd door de centrumgemeenten. De reguliere WMO wordt uitgevoerd door de individuele gemeenten, al dan niet in gezamenlijke inkoopgroepen. WMO-beschermd wonen: We hebben voor dit product afspraken met de gemeente Maastricht en voeren uit in Sittard en Geleen, alsook met de gemeente Venlo, alwaar we uitvoeren in Nederweert en Weert. Op dit onderdeel is geen groei mogelijk. Zowel centrum gemeente Venlo als Maastricht kampen met grote tekorten. De plafondafspraken in Venlo voor 2019 zijn geconsolideerd in 2019. Maastricht is in 2019 gelijk aan 2018–15%. Gelet op de landelijke ontwikkelingen zullen de chronische GGZ-beschermd wonen cliënten in 2021 weer ondergebracht worden in de WLZ bekostiging. Voor WonenPlus zal dit naar schatting voor 25% van de huidige beschermd wonen cliënten van toepassing zijn. M.b.t. de reguliere WMO zal WonenPlus streven naar een evenwichtige aanwezigheid in de diverse regio’s. Zo zullen we ons in 2019 gaan oriënteren op mogelijkheden in Maastricht / Heuvelland, Midden Limburg Oost / West en Noord Limburg. Justitieel Op dit moment heeft WonenPlus geen contract met Justitie en kunnen we cliënten met een justitiële bekostiging niet helpen. WonenPlus zal actief inschrijven in de nieuwe aanbesteding 2020-2021, welke in juni 2019 zal starten. Justitie is naast de WLZ een betrouwbare partner in deze. Daarnaast wordt onze risicospreiding vergroot door uitbreiding met een landelijke opdrachtgever. Op inhoud voldoet WonenPlus aan alle voorwaarden die momenteel door Justitie worden gesteld.

Page 14: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

14

Meerjarenraming

In het meerjarenbeleidsplan zijn speerpunten benoemd, die over meerdere jaren ruime investeringen vragen, naast de reguliere begroting.

totaal:

2019 2020 2021

Duurzaamheid zonnepanelen, warmtepompen etc. eigen panden, isolatie

€ 115.000,00 € 10.000,00 € 75.000,00 € 30.000,00

van gas naar elektra incl. onderzoek/advies

€ 75.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

Onderhoud woningen

Asbestonderzoek en verwijdering

€ 40.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00

bouwkundig onderzoek, opstellen meerjaren onderhoudsplan

€ 15.000,00 € 15.000,00

Personeel deskundigheidsbevordering € 150.000,00 € 75.000,00 € 50.000,00 € 25.000,00

Automatisering transitie van oude werkwijze naar toekomst (zorg op afstand, digitaal werken, voice rapportage)

€ 140.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 20.000,00

te vormen bestemmingsreserves

€ 535.000,00 €195.000,00 € 240.000,00 € 100.000,00

Page 15: Waardegedreven werken aan inclusie en participatie · Waardegedreven werken aan inclusie en participatie . 2 Missie Stichting WonenPlus levert professionals in ondersteuning op het

1

Blauw in voorbereiding Roze implementatiefase Groen borging