VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim...

of 13 /13
VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet

Embed Size (px)

Transcript of VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim...

Page 1: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

VZW: to be or not to be?

Kiwanis Avelgem – Land van StreuvelsDonderdag 26 april 2012

Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet

Page 2: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

Feitelijke Vereniging

• Begrip: de de feitelijke vereniging ontstaat van zodra 2 of meer personen het idee ontwikkelen om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken.

• Kan beschouwd worden als een clubje.

• De feitelijke vereniging heeft geen juridische grond, er is dan ook geen rechtspersoonlijkheid.

Page 3: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

Gevolgen van het ontbreken van juridische grond

• De feitelijke vereniging kan:• geen verbintenissen aangaan,• geen eigendommen bezitten,• geen schenkingen of legaten aanvaarden,• geen subsidies ontvangen,• niet in rechte optreden.

• De individuele leden van de vereniging verbinden zich persoonlijk tot de verplichtingen van de vereniging. Dit zowel inzake aansprakelijkheid, als met betrekking tot de fiscale gevolgen van de aangegane verplichtingen. Zij verbinden zich met hun eigen vermogen.

Page 4: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

V.Z.W.

• Heeft rechtspersoonlijkheid: er wordt een individuele juridische entiteit gecreëerd in wiens hoofde er zowel rechtsbelangen als rechtsverplichtingen bestaan.

• De v.z.w. kan in eigen naam en voor eigen rekening eigendommen en onroerende goederen verwerven en beheren, contracten afsluiten, aansprakelijk zijn, leningen aangaan, enz.

Page 5: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

Gevolgen van de rechtspersoonlijkheid

• Leden zijn persoonlijk niet gebonden door de vereniging voor zover:• de v.z.w. zich kan beroepen op haar

rechtspersoonlijkheid,• er geen fraude is gepleegd,• de leden en bestuurders leiden de v.z.w. volgens het

gekende principe van de ‘bonus pater familias’.

• V.z.w.-statuut houdt een aantal verplichtingen in en dit zowel op juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak. Niet naleving ervan kan het verlies van de rechtspersoonlijkheid als gevolg hebben.

Page 6: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

Oprichten van een v.z.w.

• Opmaken van statuten.

• Neerlegging van het dossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

• Publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

• Niet naleving van deze voorwaarden kan de nietigheid van de v.z.w. als gevolg hebben.

Page 7: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

V.Z.W.: juridische gevolgen.

• Wijzigingen in de samenstelling van:• Algemene vergadering -> bijhouden• Raad van bestuur, gemachtigden, dagelijks

bestuur en commissarissen -> bijhouden en publiceren

• Wijzigingen in statuten -> bijhouden en publiceren

• Ontbinding van de vereniging -> publicatie

Page 8: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

V.Z.W.: boekhoudkundige gevolgen.

• Begroting opstellen: jaarlijkse raming van ontvangsten en uitgaven voor het komend werkjaar. De begroting wordt ieder jaar opgesteld door de Raad van Bestuur en moet goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering.

• Rekeningen zijn de werkelijk ontvangsten en uitgaven voer het voorbije werkjaar. De rekeningen moeten ieder jaar goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering binnen de zes maand na afsluiting van het boekjaar. Deze rekeningen moeten neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

• Vereenvoudigde boekhouding behalve indien 2 van de 3 onderstaande criteria van toepassing zijn:

• Gemiddeld 5 werknemers• € 250.000 gewone inkomsten• Balanstotaal van € 1.000.000

Page 9: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

V.Z.W.: Fiscale gevolgen

• Directe belastingen• Rechtspersonenbelasting of

vennootschapsbelasting: bij normale exploitatie van de v.z.w. niet.

• Indirecte belastingen• BTW: na te zien, mogelijks wel bij wijnverkoop.• Jaarlijkse taks op v.z.w.’s, niet van toepassing

inden werkelijk vermogen kleiner is dan € 25.000,00.

Page 10: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

Daden van koophandel

• Niet winstgevend oogmerk van de v.z.w. houdt in dat daden van koophandel en winstgevende activiteiten mogen mits:• de activiteiten bijkomstig zijn en niet in

feite de hoofdactiviteit uitmaken,• de winsten geheel besteed worden aan de

realisatie van het onbaatzuchtig doel, voorwerp van de v.z.w.

Page 11: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

Samenvatting

Pro Contra

Geen individuele aansprakelijkheid.

Kosten publicaties (oprichting, werking).

Geen fiscale verantwoordelijkheid.

Administratieve fine-tuning.

Doorzichtig beleid. Comité nero verdwijnt.

Aanspreekbaarheid voor derden.

Mogelijkheid om in rechte op te treden en een vermogen op te

bouwen.

Page 12: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.

Verzekering BA: waardig alternatief?

• Soorten aansprakelijkheid:

• delictuele: niet-verzekerbaar

• quasie-delictuele: verzekerbaar

• contractuele: niet-verzekerbaar, vermijdbaar door oprichting v.z.w.

• Verzekerde - verzekeringnemer

• Uitsluitingen

• Franchise

Page 13: VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet.