Vrijuit - december 2014

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Vrijuit - december 2014

 • 14

  5RECHT OP STAKEN/WERKENIn naam van het recht op wer-ken worden vakbondsmilitantensoms verhinderd stakingspiket-ten te organiseren. Hoe verzoentde ACLVB het recht op stakenmet de vrijheid van werken ?

  15TRAJECTVERTRAGINGAls je als gevolg van een sta-king of een ongeval te laat ophet werk arriveert, kan je danaanspraak maken op het loondat je normaal ontvangt ?

  SOLLICITATIEVERLOFEen werknemer die zich in eenopzeggingstermijn bevindt,heeft recht op sollicitatieverlof.Wat zeggen de wetgeving en derechtspraak daarover ?

  26WERK EN HANDICAPDe Brusselse regionales van devakbonden formuleerden 6engagementen voor de inclusieen de integratie op de arbeids-markt van personen met eenhandicap.

  18WOON-WERKVERKEERHet wegennet is verzadigd, wemoeten op zoek naar alternatie-ven voor onder meer het indivi-dueel wagengebruik. Via defederale diagnostiek kunnenwerkgevers en werknemersalvast een eerste stap zetten.

  M A A N D B L A D V A N D E L I B E R A L E V A K B O N D

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X . P608646

  8 5 s t e j a a r g a n g december 2014

  Vr i juit3TAKS SHIFT

  Na verder studiewerk herhaaltde ACLVB haar standpunt : er isvoldoende ruimte voor een taksshift. Waarop wacht de regeringeigenlijk nog ?

  KRACHTMETING

  De staking is een succes. Ze toont de bereidheid van de werknemers die, samen met desociaal verzekerden, weigeren op te draaien voor de kosten van het economisch herstel.De regering wil haar wil opdringen zonder zich te bekommeren om de schade die haarbeleid op korte termijn zal aanrichten. Niemand gaat staken voor het plezier. Een dag loonopofferen voor de provinciale actie, en vervolgens nog een dag voor de nationale staking,betekent een financile inlevering die zwaar weegt op het budget van de gezinnen. Eendag bij de stakerspost doorbrengen, zelfs als de ochtend start bij maanlicht, heeft nietsromantisch. Er is moed nodig om koude en regen te trotseren. Er is volharding vereist omuit te leggen aan al diegenen die toch beslist hebben te gaan werken, waarom deregering haar onrechtvaardig en inefficint beleid moet wijzigen.

 • a c l v b - v o o r d e e l k a a r t2

  V R I J U I T / D E C E M B E R 2 0 1 4

  CHI-CHISExclusief voor WINCARD-houders : 5 x 1 gratis fajitas combo rund/kip voor 2 personen te winnen. (*)

  24 jan tot en met 1 feb 2015Nekkerhal - MechelenBouw- & Interieurbeurs Open: zaterdag en zondag

  van 11 tot 18u. werkdagen van

  13 tot 18u. nocturne op

  vrijdag tot 22u.

  Deze bon geeft u gratis toegang*

  aan de kassa!* toegang voor 1 persoon waar

  de

  5 euro - niet in geld omwisselbaar

  V.U.: P. Swinnen, Muizenstraat 172 - 1981 Hofstade

  www.wonen.eu

  Ben je een huisvader of een bedrijfsleider ? Ben jeeen motorliefhebber of eerder gepassioneerd doormooie autos ? Of ben je gewoon op zoek naar eenleuke daguitstap ? Het doet er niet toe, want iedereenkan zijn gading vinden op d afspraak van 2015. Eenvoordelige familiewagen of een stoer terreinvoertuig ?Een moto om lange tochten met vrienden te maken ?

  Op het Salon vindt u ongetwijfeld wat u zoekt, wantook dit jaar tekenen alle grote merken present.Samen vullen ze meer dan 100.000 mtentoonstellingsruimte in. Tevens loopt van 23 tot 25januari in paleis 11 de 3de editie van het Dream CarsSalon. Een must voor liefhebbers van prestigieuzeautos met oogverblindende carrosserien.

  WINCARD DEELNAMECOUPONJa, ik waag mijn kans en stuur deze antwoordkaart op een briefkaart naar Countdown WINCARD, Roodborstjeslaan 4, bus 3 - 1860 Meise, of ik mail mijn gegevens (met vermelding van mijn keuze in de onderwerpregel) naar [email protected] : .............................................................. VOORNAAM :...............................................

  ADRES : ................................................................................................................................

  PC : .................. GEMEENTE :...............................................................................................

  ACLVB-lidnummer : : ..................................MIJN KEUZE :

  q CHI-CHISq 93E EUROPEAN MOTORSHOW BRUSSELS

  OOK

  VIA

  E-M

  AIL

  !

  Meer voordelen : ga naarwww.countdown.be

  of schrijf je in op de nieuwsbrief

  Exclusief voor WINCARD-houders : 13 duotickets te winnen !Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Motos

  Wanneer ?Van vrijdag 16 tot zondag 25 januari 2015Waar ?Brussels Expo, HeizelInfo en e-tickets : www.autosalon.be

  93ste European Motorshow Brussels

  Naast het ruime aanbod aan bedrijfsvoertuigen enkoetswerkbouwers vindt van 16 tot 19 januari in depaleizen 11 en 12 de vakbeurs Truck & Transport plaats.Kortom, het Salon is tevens de B2B-ontmoetingsplaatsvoor de grootste spelers uit de sector van hetwegvervoer.En ten slotte mag niemand de talrijke animaties missendie u ook dit jaar weer naar adem zullen doen snakken!

  Chi-Chis, het enige echte Tex-Mex kwaliteitsrestaurant inBelgi, biedt je een culinaire uitstap aan in een onvergetelij-ke ervaring. Chi-Chis brengt je smaken van Texaanse grilla-des en exotische Mexicaanse gerechten, te ontdekken met jevrienden, familie en eventueel met een grote groep. Tussen deverschillende specialiteiten heb je Margarita en Mojito cock-tails, verschillende soorten Nachos en anders Quesadillas alsvoorgerecht, vergezeld van guacamole, de wereldberoemdegegrilde Fajitas die je zelf kan samenstellen, de Ribeye ste-aks, hamburgers XXL op Amerikaans wijze, de nieuweGourmet Burgers (Dallas, Belgo en Bollywood), BurritosGrandes, Enchiladas, Chili Con Carne en andere Wraps die je

  smaakpapillen verwennen. Er is eveneens een grote keuze aanvegetarische schotels. En om te eindigen neem je eenMexicaanse ijscrme met knapperige masvlokken.

  Open 7/7. Openingsuren, menukaart en reservatie :www.chichis.be

  - Krijg 10 korting bij afgifte van deze publicatie bij eenminimum aankoop van 40 en niet cumuleerbaar metandere voordelen.

  - Niet cumuleerbaar. Geldig in alle Chi-Chis van Belgit.e.m. 31/03/2015.

  (*) behalve in Brugge, Messancy, Roccourt en Mdiacit Luik

 • a c t u a l i t e i t3

  V R I J U I T / D E C E M B E R 2 0 1 4

  Concreet wil ze tegen 2019 een structurele inspanningleveren van 11,237 miljard euro. Voor de financiering van dat bedrag doet de regeringvoor 74 % beroep op besparingen en voor 26 % opnieuwe inkomsten. Een zeer groot percentage van definanciering wordt gehaald uit besparingen op publie-ke dienstverlening en sociale zekerheid. De regering voorziet 2,832 miljard euro aan nieuweinkomsten, maar hier worden opnieuw de grootste ver-mogens gevrijwaard en zijn het vooral de werknemersen sociaal verzekerden die de rekening gepresenteerdkrijgen!

  Van een echte verschuiving van de lasten op arbeidnaar vermogen, vervuiling en consumptie een taxshift dus - is absoluut geen sprake.

  De regering tekent een blanco cheque : lineaire las-tenverlagingen voor de werkgeversbijdragen engeen garanties voor duurzame jobs.

  De ACLVB erkent het belang van de door de regeringvoorziene lastenverlagingen op arbeid om zo de loonkos-ten te doen dalen in functie van duurzame jobcreatie.

  >>>

  Met haar besparingsprogramma heeft de regering Michel een dubbele doelstelling :het concurrentievermogen van de bedrijven herstellen en de begroting saneren.Prima. Behalve de manier waarop.

  De onevenwichtige behandeling tussen arbeid en kapitaal is onrechtvaardig !

  EEN TAX SHIFT IS REALISTISCH.WAAROP WACHT DE REGERING ?

 • V R I J U I T / D E C E M B E R 2 0 1 4

  a c t u a l i t e i t4

  Hierbij zijn echter twee elementen van groot belang:3 De vermindering van de werkgeversbijdragen mag geen blanco

  cheque zonder voorwaarden betekenen! Enkel die bedrijven diekunnen aantonen dat de lastenverlagingen gebruikt worden infunctie van investeringen in duurzame jobs, zouden in aanmer-king mogen komen voor de lastenverlagingen.

  3 De lastenverlagingen moeten gericht worden op laaggeschooldenen blijk geven van een uitgebalanceerd doelgroepenbeleid.Wetenschappelijk onderzoek van onder andere de KU Leuventoont aan dat gerichte lastenverlagingen voor laaggeschooldentot de hoogste jobcreatie en de hoogste terugverdieneffecten lei-den. Geen enkele studie heeft het nut van lineaire lastenverla-gingen kunnen aantonen, integendeel, de kostprijs is te hoog enhet netto-tewerkstellingseffect is te laag.

  Er zijn alternatieven: de vermogenswinstbelasting en vervangingvan de notionele interestaftrek door gerichte lastenverlagingen

  De ACLVB is gewonnen voor het voorstel van de Hoge Raad voorFinancin: een uniforme belasting van 25% op alle winsten uit ver-mogens: op inkomsten uit dividenden, rele huurinkomsten, demeerwaarde op aandelen en spaargelden. Om kleine, particulierespaarders, beleggers en verhuurders te vrijwaren, pleiten we welvoor een vrijstelling bij een eerste schijf van deze inkomsten, nietenkel voor de inkomsten uit spaargelden maar ook op alle inkom-sten uit vermogen, los van de beleggingskeuze. Dit zou volgensschattingen van de Hoge Raad voor Financin jaarlijks een bedragvan 1% van het BBP kunnen opleveren, ofwel 3,7684 miljard euro

  op jaarbasis (referentiejaar: 2013). Hier dient wel de nuancegemaakt dat dit bedrag indicatief is en afhankelijk zou zijn van deeconomische conjunctuur, de wijze waarop de belasting zou gem-plementeerd worden, enz.

  Een bijkomend alternatief bestaat in een mogelijke herziening vande notionele intrestaftrek. Deze aftrek voor risicokapitaal - die toe-laat dat bedrijven een fictieve rente kunnen aftrekken van hunwinst en daardoor minder vennootschapsbelasting betalen komtvooral ten goede aan grote bedrijven met veel eigen vermogen.

  Het zou opportuun zijn om de notionele intrestaftrek op termijn afte