Vrijheid en verantwoordelijkheid > DOCENTENHANDLEIDING · 2018-05-07 · lesbrief LESBRIEF 3 >...

of 1 /1
lesbrief LESBRIEF 3 > pagina 1 lesbrief onderwerp link duur links Vrijheid en verantwoordelijkheid Milgram-experiment door Derren Brown (Engels) 10:48 The Heist ME THEMA Burgerschap Vrijheid en verantwoordelijkheid > DOCENTENHANDLEIDING lesdoel Studenten spreken zich uit over hun vertrouwen in de mens en kunnen aangeven onder welke omstandigheden het kwaad gedijt. korte inhoud Banaliteit van het kwaad, het Milgram-experiment, aandacht voor emoties, zelfreflectie organisatie Om het filmpje te bekijken is het goed om over internet te beschikken of de filmpjes voorafgaand aan de les te downloaden. Studenten beginnen het beste in groepjes van 4. lesduur 50-60 minuten competenties Samenwerken, luisteren, durven spreken onderwerp Het kwaad, macht en autoriteit, verantwoordelijkheid werkvormen Video, groepsdialoog, zelfstandig lezen, discussie/debat spoorboekje Docent kondigt aan wat het programma is. 1 Lezen: Eichmann-proces door Hannah Ahrendt 2 Opdracht in duo’s 3 Introductie Milgram-experiment door docent 4 Clip Milgram-Experiment Derren Brown (Engels!) 5 Opdracht in duo’s: welke emoties? 6 Groepsdiscussie/debat in twee groepen 7 Terugblik 8 Optie: zelfstandig werken aan keuze-opdracht portfolio uitvoering Duo-opdracht 1: Vragen bij inleiding over Eichmann in Jeruzalem Keuze-opdracht A: Wat kunnen we doen om onszelf en ons land te beschermen tegen het soort kwaad dat de nazi’s uitvoerden? Stel een lijstje met regels op en leg daarbij uit of je het meer met Milgram of Arendt eens bent. Keuze-opdracht B: Lees pagina 28-38 en maak de opdracht op pagina 39 in het Denkboek. terugkoppeling De lesopbrengst kan worden verwerkt in een portfolio. leeropbrengst Studenten kunnen aangeven hoe autoriteit misbruikt kan worden en een eigen standpunt verwoorden over de mate waarin individuen verantwoordelijkheid aankunnen. product(en) Opdracht in portfolio © DebatUnie 2017 ontwerp: Vormgevers Arnhem | www.vormgeversarnhem.nl

Embed Size (px)

Transcript of Vrijheid en verantwoordelijkheid > DOCENTENHANDLEIDING · 2018-05-07 · lesbrief LESBRIEF 3 >...

Page 1: Vrijheid en verantwoordelijkheid > DOCENTENHANDLEIDING · 2018-05-07 · lesbrief LESBRIEF 3 > pagina 1 lesbrief onderwerp link duur links Vrijheid en verantwoordelijkheid Milgram-experiment

l e s b r i e f

L E S B R I E F 3 > pagina 1

lesbrief onderwerp link duur links

Vrijheid en verantwoordelijkheid Milgram-experiment door Derren Brown (Engels)

10:48 The Heist ME

T H E M A Burgerschap

Vrijheid en verantwoordelijkheid > D O C E N T E N H A N D L E I D I N G

lesdoel Studenten spreken zich uit over hun vertrouwen in de mens en kunnen aangeven onder welke omstandigheden het kwaad gedijt.

korte inhoud Banaliteit van het kwaad, het Milgram-experiment, aandacht voor emoties, zelfreflectie

organisatie Om het filmpje te bekijken is het goed om over internet te beschikken of de filmpjes voorafgaand aan de les te downloaden. Studenten beginnen het beste in groepjes van 4.

lesduur 50-60 minuten

competenties Samenwerken, luisteren, durven spreken

onderwerp Het kwaad, macht en autoriteit, verantwoordelijkheid

werkvormen Video, groepsdialoog, zelfstandig lezen, discussie/debat

spoorboekje Docent kondigt aan wat het programma is. 1 Lezen: Eichmann-proces door Hannah Ahrendt2 Opdracht in duo’s3 Introductie Milgram-experiment door docent4 Clip Milgram-Experiment Derren Brown (Engels!)5 Opdracht in duo’s: welke emoties?6 Groepsdiscussie/debat in twee groepen7 Terugblik8 Optie: zelfstandig werken aan keuze-opdracht portfolio

uitvoering Duo-opdracht 1: Vragen bij inleiding over Eichmann in JeruzalemKeuze-opdracht A: Wat kunnen we doen om onszelf en ons land te beschermen tegen het soort kwaad dat de nazi’s uitvoerden? Stel een lijstje met regels op en leg daarbij uit of je het meer met Milgram of Arendt eens bent.Keuze-opdracht B: Lees pagina 28-38 en maak de opdracht op pagina 39 in het Denkboek.

terugkoppeling De lesopbrengst kan worden verwerkt in een portfolio.

leeropbrengst Studenten kunnen aangeven hoe autoriteit misbruikt kan worden en een eigen standpunt verwoorden over de mate waarin individuen verantwoordelijkheid aankunnen.

product(en) Opdracht in portfolio

© D

ebat

Uni

e 20

17

ontw

erp:

Vor

mge

vers

Arn

hem

| w

ww.

vorm

geve

rsar

nhem

.nl