Vragenlijst ouders 2017 - In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst ouders...

download Vragenlijst ouders 2017 - In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst ouders 2017

of 28

 • date post

  18-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Vragenlijst ouders 2017 - In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst ouders...

 • Vragenlijst ouders 2017 Uitslagen Vragenlijst

  Basisschool De Klimboom

 • 2 4 5 6 6 6 6 6 6 8 9 9 9 9

  11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens

  Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van het responspercentage Waardering van de scores

  Meerkeuzevragen Kwaliteitszorg

  Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Analyse

  Aanbod Sterke punten Bespreekpunten Analyse

  Tijd Sterke punten Bespreekpunten Analyse

  Pedagogisch Handelen Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Analyse

  Didactisch Handelen Sterke punten Bespreekpunten Analyse

  G. Afstemming Sterke punten Bespreekpunten Analyse

  Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Bespreekpunten Analyse

  Schoolklimaat Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Analyse

  Zorg en begeleiding Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Analyse

  Opbrengsten Bespreekpunten

  2

  Basisschool De Klimboom

 • 22 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 26 27 27 27

  Analyse Sociale veiligheid

  Bespreekpunten Analyse

  Incidenten Bespreekpunten Analyse

  Eindcijfer Analyse

  Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten

  Slotconclusies Waardering van de vragen Hoogste en laagste scores

  3

  Basisschool De Klimboom

 • Inleiding

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst ouders 2017 van Basisschool De Klimboom. De gebruikte vragenlijst is afkomstig

  van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

  Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

  Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

  Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)

  4

  Basisschool De Klimboom

 • De vragenlijst

  Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

  1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

  2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

  3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

  4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

  Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie

  voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)

  anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een

  visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,

  beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol

  van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan

  gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

  De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

  Meerkeuzevragen 2 vragen

  Kwaliteitszorg 7 vragen

  Aanbod 8 vragen

  Tijd 6 vragen

  Pedagogisch Handelen 8 vragen

  Didactisch Handelen 6 vragen

  G. Afstemming 5 vragen

  Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 5 vragen

  Schoolklimaat 5 vragen

  Zorg en begeleiding 8 vragen

  Opbrengsten 3 vragen

  Sociale veiligheid 4 vragen

  Incidenten 7 vragen

  Eindcijfer 1 vragen

  De Vragenlijst bestaat in totaal uit 75 vragen.

  5

  Basisschool De Klimboom

 • Gegevens

  Schoolgegevens

  School Basisschool De Klimboom

  Adres Jan van Swolgenstraat 44

  Postcode + Plaats 5866 AV Swolgen

  Periode van afname

  Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 30 oktober 2017 tot 10 december 2017.

  Aantal respondenten

  Totaal aantal respondenten 163

  Aantal afgerond 96

  Responspercentage 59%

  Waardering van het responspercentage

  Een respons tot 16% Erg laag

  Een respons tussen 16% en 34% Laag

  Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

  Een respons tussen 50% en 70% Goed

  Een respons boven 70% Uitstekend

  Waardering van de scores

  Een score tot 2,50 Onvoldoende

  Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

  Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

  Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

  Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

  Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

  De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een

  sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

  In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

  1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

  6

  Basisschool De Klimboom

 • De vraag (stelling)

  De gemiddelde score van eigen school (GSES)

  De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

  Het verschil tussen GSES en GSOS

  De standaardafwijking

  7

  Basisschool De Klimboom

 • Meerkeuzevragen

  In welke groep zit het kind waarvoor u deze vragenlijst invult?

  1 13

  2 7

  3 11

  4 7

  5 14

  6 22

  7 11

  8 11

  Is het kind waarvoor u deze vragenlijst invult een jongen of een meisje?

  jongen 51

  meisje 44

  8

  Basisschool De Klimboom

 • 1 -- (4,5%)

  2 - (21,5%)

  3 + (51,0%)

  4 ++ (15,2%)

  0 Niet van toepassing/weet niet (7,9%)

  Kwaliteitszorg: Gemiddelde score 2,84

  66,2% scoort 3 of 4

  Kwaliteitszorg

  GSES 1 2 3 4

  2,84 5% 23% 55% 17%

  De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school 2,43 13% 39% 41% 7%

  De schoolleiding en/of de leraren houden rekening met mijn mening 3,01 1% 17% 61% 20%

  De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school 2,39 11% 47% 34% 8%

  De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren 2,87 1% 24% 61% 14%

  De school staat goed bekend 3,08 4% 12% 58% 27%

  De ouders spreken positief over de school 2,94 2% 16% 67% 15%

  De schoolgids bevat voldoende informatie over de school en de gang van zaken 3,15 2% 7% 64% 26%

  Mogelijke verbeterpunten

  De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school

  De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school

  De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren

  Bespreekpunten

  De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school

  De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school

  De school staat goed bekend

  Analyse

  Op dit aspect scoren we als school onvoldoende.

  Het is duidelijk dat we onvoldoende actief navraag doen naar tevredenheid en beleving.

  Tevens geven ouders aan dat de verwachtingen zoals deze bij ouders aanwezig zijn niet worden "opgehaald".

  Wat leeft er...? Hoe matcht onze koers ambitie richting toekomst en kindgerichtonderwijs.

  Ouders actiever bevragen en betrekken.

  9

  Basisschool De Klimboom

 • Mogelijkheden:

  MR meer promoten en mogelijkheid tot bijwonen presenteren

  Klankbordavonden handhaven en meer interactief maken.

  Regelmatig padlet of mentimeter inzetten voor peiling vraagstukken of vragen feedback

  Ouders de mogelijkheid geven om de in ochtend leeromgeving met kind te bezoeken

  Ouderraad actief informeren over schoolontwikkeling en naar feedback vragen

  Kinderraad ook voor onderzoekjes naar ouders en partners sturen

  Actief communiceren, succeservaringen delen!

  Een gedeelte van de ouders geeft aan dat er negatief, in zorgen over de school gesproken wordt.

  Als school continu de ruimte geven om ouders met zorgen / aandachtspunten toe te horen, in gesprek te gaan en samen naar verbeteringen te

  zoeken.

  10

  Basisschool De Klimboom

 • 1 -- (0,7%)

  2 - (7,1%)

  3 + (55,3%)

  4 ++ (29,8%)

  0 Niet van toepassing/weet niet (7,2%)

  Aanbod: Gemiddelde score 3,23

  85,1% scoort 3 of 4

  Aanbod

  GSES 1 2 3 4

  3,23 1% 8% 60% 32%

  Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden 3,12 2% 9% 64% 25%

  Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen 3,00 1% 14% 69% 16%

  Op school wordt voldoende aandacht besteed aan actuele thema's 3,41 0% 1% 57% 42%

  Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer 3,21 1% 7% 61% 31%

  Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten (thema's) 3,60 0% 1% 38% 61%

  Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten 3,13 0% 14% 59% 27%

  Op school wordt voldoende aandacht besteed aan kennis ontwikkeling 3,20 0% 8% 64% 28%

  Op school wo