vragen logistiek

download vragen logistiek

of 39

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  5.230
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of vragen logistiek

Inleiding1 Logistiek ? Een omschrijving van logistiek in het beschikbaar hebben van de juiste goederen op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten. 2 Welke stappen komen in de goederenstroom doorgaans voor ? Leveranciers- inkoop- transport- productie- verkoop- transport- afnemer --materials management--------------fysieke distributie--------

3 Welke plaats heeft de logistiek van de informatiestroom ten opzichte van die van de goederenstroom? De informatiestroom zet de goederenstroom in gang en houdt hem in beweging = besturing van het systeem 4 Welke zijn de belangrijkste functies van de informatiestoom? Inkoop, productieplanning en de orderontvangst 5 Teken de belangrijkste functies voor het beheer en de informatiestroom in relatie tot de goederenstroom?

Figuur 4 6 Noem de belangrijkste ontwikkelingen waarvoor de logistiek relevant is. 1. De eisen en wensen van individuele klanten / afnemers worden van toenemend belang bij de inrichting van de organisatie 2. De vraag naar een grotere flexibiliteit van de organisatie wordt steeds belangrijker 3. De ontwikkelingen in telecommunicatie en automatisering dwingen organisaties de goederenstroom steeds beter te beheersen 4. Organisaties moeten meer aandacht besteden aan de kosten van de goederenstroom 5. De eis van een grotere leverbetrouwbaarheid dwingt organisaties de goederenstroom integraal te benaderen 7 Op welke wijze leidt een goede logistiek tot lagere logistieke kosten ? Door reductie van voorraden , hogere omsnelheid, betere beheersing, en minder onderhanden werk 8 De wijze waarop logistiek in een organisatie moet worden ingericht , hangt in sterke mate af van de typologie en de logistieke karakteristieken van een organisatie. Naar welke elementen moet daarbij worden gekeken? Typologie? Soort organisatie Aard van het product Productiemethode

Omvang van het assortiment Complexiteit van het product Complexiteit van de organisatie Voorraadpositie Afnemersgedrag

9 Hoe groot is het aandeel logistieke kosten in de totale kosten? 20 tot 40% logistieke kosten zijn alle kosten ( direct of indirect) in verband met vermogenskosten, uitvoeringskosten en rentekosten 10 Tot welke baten zal inzicht in de voorraden, in de goederen- en informatiestroom, in de capaciteiten en mogelijkheden van de onderneming en in de kosten leiden? Betere benutting van de capaciteiten van mensen en machines Verkorting van de doorlooptijd Verkorting van de levertijd Vermindering van de voorraden Vergroting van de leverbetrouwbaarheid

11 Tot welke voordelen leiden deze verbeteringen? Verlaging van de voorraden en vervoerskosten Verlaging van de overige logistieke kosten ( materials handling, planning, beheersing) Verlaging van het kapitaalbeslag ( op voorraden, onderhanden werk en gereed product)

12 Geef een definitie van suboptimalisatie Als de verschillende schakels in de keten ieder hun eigen doelstellingen hebben en niet geconcentreerd zijn op het grote geheel, dan kunnen de beslissingen die zij nemen nadelig zijn voor de gehele keten. Voorbeeld: een inkoper die kwantumkorting krijgt loopt een grote serie in. Dit geeft heel veel extra werk in het magazijn ( extra ruimte huren en overwerk van het personeel) de winst van de inkoper wordt meer dan uitgegeven in het magazijn. Dit houdt in dat er een optimalisatie van het bedrijfsproces per functie of afdeling plaatsvindt 13 Wat betekent invoering van integrale goederenstroombesturing? Dit vergt een intensieve samenwerking van en optimale afstemming tussen afdelingen Dit heeft gevolgen voor het kennispakket en de vaardigheden van de huidige en toekomstige medewerkers van afdelingen als inkoop, magazijn, planning, productie, distributie en transport , verkoop, administratie en registratie Dit heeft ook invloed op de arbeidsmarkt. Veel functies veranderen en er komen nieuwe functies bij. = goede informatie uitwisseling is essentieel

1 LOGISTIEK DENKEN1 Verklaar het begrip logistieke service graad ? Het systematisch tegemoetkomen aan de logistieke wensen van de klanten, de afnemers of de opdrachtgevers ,

2 Wat zijn de vereisten voor ketendenken Ketendenken vraagt dikwijls om veranderingen in de gehele organistatie: het vereist een effectieve organisatiestructuur, een slagvaardige werkorganisatie en nieuwe samenwerkingsvormen. Een nauw samenwerking tussen afdelingen en klanten worden belangrijk. Het vereist een ander soort contracten bij in- en verkoop , een adequate informatiestructuur en een bedrijfsbreed opleidingsbeleid. Wens van de klant is uitgaanspunt maar er moet rekening houden met interne sociaalorganisatorische factoren: de interne ondernemingsdynamiek 3 Stel een stappenplan voor logistieke verbeteringen STAP 1: wat willen onze klanten? Men moet kijken naar zijn beweegredenen waarom hij koopt en welke eisen men stelt. BEHOEFTE VAN DE KLANT KENNEN STAP 2 : inzicht in de FYSIEKE GOEDERENSTROOM. Hoe loopt die, hoeveel klanten zijn er. Elke vertraging in het fabricageproces tot uiting komt in her logistieke proces STAP 3: hoe kunnen we als bedrijf op het voorgaande inspelen en onze organisatie daartoe optimaal inrichten? Gebalanceerde voorraden, kiezen van de juiste voorraadpunten, inrichten van efficinte magazijnen, verhogen van de productiviteit en een optimale flexibiliteit zijn heel belangrijk. STAP 4 : goede coordinatiemechanisme voor de besturing van de gehele goederenstoom onmisbaar Kort: goede analyse van de goederenstroom, inzet van goed opgeleide mensen ene een management dat het geheel goed overziet. En vooral de klanten en de leveranciers er bij betrekken. Daarna nog het opzetten van een informatiesysteem dat inzicht geeftin de ontwikkeling van de logistieke kosten en het verbeteren van informatiestromen 4 Wanneer is er sprake van grensverleggende logistiek ? Of supply chain management. Is er is sprake wanneer de ondernemer behalve de eigen belangen die van de leverancier en of de afnemer meeneemt in het logistieke concept. Def: het zodanig op elkaar afstemmen van de activiteiten binnen de afzonderlijke onderneming in de keten, dat hun processen als een gentegreerd geheel kunnen worden bestuurd en kunnen functioneren en daarbij ondersteund door een gentegreerd informatiesysteem, met het doel de prestaties van de gehele keten te verbeteren 5 Wat is de invloed van een nieuw product op de goederen- en informatiestromen Een nieuw product betekent voor de afdeling verkoop en marketing bijvoorbeeld: het maken ban prijsafspraken en opstellen van levertijdafspraken met klanten, het wegwerken van oude voorraden gereed product en het bepalen van verkoopsverwachtingen voor het nieuwe product Productie: zij stelt productie voorschriften en productienormen op en produceert proefmodellen Inkoop: zoekt leveranciers voor de nieuwe materialen, maakt afspraken over de levertijden Hoofd van de magazijnen bepaald de opslagkarakteristieken De financiele afdeling stelt de kostprijs vast.

6 Leg uit wat wordt bedoeld met: logistiek moet top- down worden ontwikkeld en bottom- up worden ingevuld. Top- down: van het management tot en met de werkvloer. Het management draagt de verantwoordelijkheid voor het logistieke veranderingsproces: beleidsmatig en organisatorisch. LOGISTIEK

Bottom- up: vanaf de werkloer naar boven in de organisatie. Alleen dan is betrokkenheid van alle betrokken in de organisatie te verkrijgen. Noodzakelijk om de logistieke prestatie op het niveau te brengen dat is gedefinieerd in de ondernemingsstrategie OPERATIONALISERING 7 Welke functies houden zich bezig met welke delen van de goederenstroom? Inkoper met de inkoop Productiechef met de interne handeling en tussenvoorraden Magazijnchef met de afgifte en voorraadsignalisatie Administrateur met de zichtbare logistieke kosten; voorraad en transport Commercile afdeling met de voorraad gereed product en de expeditie

8 Geef een definitie van suboptimalisatie Er vindt zich een optimalisatie van het bedrijfsproces per functie of afdeling plaats. Dit betekend niet dat heel het proces is geoptimaliseerd. Voorbeeld pg 40 9 Een goede communicatie met afnemers, leveranciers en vervoerders is noodzakelijk. Geef voorbeelden van zaken die afgestemd moeten worden. Levertijd die de afdeling verkoop met de klant belooft De productieaanpassingen die de verkoop met de klant afspreekt Welke in voorraad moeten gehouden worden en welke niet Wijze waarop orders worden geplaatst Kwaliteitseisen die aan de leverancier worden gesteld Tijdstippen wanneer de voerder bij de klant levert Doorlooptijd die in de productie geldt Welke logistieke service graad de logistieke manager als norm voor de voorraad hanteert

10 Welke afdelingen krijgen ( extra) werk doordat de afdeling verkoop productaanpassingen met de klant afspreekt? De logistieke afdeling en productieafdeling 11 Wat is de definitie van integrale goederenstroombeheersing? Integrale goederenbeheersing is door hert gehele bedrijf heen beheersen ( plannen, uitvoeren, registreren, bijsturen) van de goederenstroom, het beheersen van alle invloedsfactoren op de goederenstroom, het beheersen van de daarbij horende informatiestromen, en het afstemmen daarvan op de wensen en de eisen van de afnemer. 12 Wat zijn globaal de 3 fases in de interne fysieke goederenstroom? 1. De behandeling van inkomende goederen 2. De behandeling van goederen in het bedrijf 3. De behandeling van uitgaande goederen 13 Noem enkele belangrijke factoren bij de behandeling van goederen in een bedrijf. inkoop; leverancierskeuze, vestigingsplaats van de leverancier, leveringsbetrouwbaarheid en leveringscondities heeft grote invloeden op de voorraden, servicegraad, aanvoertijd en kosten goederenontvangst; ingangscontrole, de periode tussen de ontvangstcontrole en het in het magazijn brengen kritisch

hoe hoger de voorrad zal uitvallen en hoe meer schade risicos er ontstaan voor de logistieke service graad 14 Welke algemen