Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010-2014 · 2012-11-30 · Voortgangsrapportage...

of 20 /20
1 Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014 Tweede halfjaar 2011 Telefoon 14 036 www.almere.nl info @ almere.nl Heeft u vragen? Wilt u reageren? Meer informatie?

Embed Size (px)

Transcript of Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010-2014 · 2012-11-30 · Voortgangsrapportage...

 • 1VoortgangsrapportageActieprogramma Veiligheid2010-2014

  Tweede halfjaar 2011Telefoon 14 036

  www.almere.nl

  [email protected]

  Heeft u vragen?

  Wilt u reageren?

  Meer inform

  atie?

 • Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

  Voortgangsrapportage

  Actieprogramma Veiligheid

  2010-2014

  Tweede halfjaar 2011

 • 2

  Tweede halfjaar 2011

  Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In dit integraal veiligheidsbeleid zijn de gemeentelijke visie en de bijbehorende speer- en actiepunten voor vier jaar opgenomen. Deze zijn gericht op de thema’s veilige woon-, werk- en leefomgeving, geweld, jeugd en veiligheid, bestuurlijke aanpak en overige aandachtsvelden en crisisbeheersing en rampenbestrijding. Minder criminaliteit, geweld en overlast en een betere veiligheidsbeleving van de inwoners is het beoogde eindresultaat.

  De voortgangsrapportage gaat over de vraag: Waar staan we? Liggen we op schema en zo ja, welke instrumenten dragen daaraan bij? Maar ook, welke doelstellingen worden niet gehaald, wat zijn daarvan de oorzaken en hoe kan bijsturing plaatsvinden? De voortgangs-rapportage beantwoordt deze vragen in het licht van de tweede helft van 2011. De voort-gangsrapportage is mede tot stand gekomen vanuit de wens om de gemeenteraad en de verschillende partners actief te informeren over de resultaten. Daarom wordt de voort-gangsrapportage elk halfjaar (in maart en september) aangeboden.

  Daarnaast horen bij het Actieprogramma jaarplannen, waarin de acties per jaar op stads-breed- dan wel gebiedsniveau gedetailleerd zijn uitgewerkt. Deze bijlagen worden elk jaar geactualiseerd en verfijnd. Hierbij wordt per gebied ook teruggeblikt op de resultaten van het jaar ervoor. Op deze manier ontstaat er vanuit het bredere beleidskader steeds meer gerichte prioritering en focus. De raad wordt hier jaarlijks over geïnformeerd.

  Voor het maken van de rapportages maken we gebruik van het Veiligheids Informatie Systeem (VIS). Het doel van het VIS is het bewaken van de doelstellingen uit het Actiepro-gramma door een verbinding te maken tussen de effectindicatoren (politiecijfers en uitkomsten Veiligheidsmonitor) en prestatie-indicatoren, zoals de inzet van ons eigen instrumentarium. Het resultaat van dit samenspel is zichtbaar in deze voortgangsrappor-tage.

  Inleiding1

 • Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

  3

  Algemene ontwikkelingen22.1 Ontwikkeling criminaliteit en overlast

  De cijfers over 2011 laten een beeld zien dat tijdens de eerste voortgangsrapportage al naar voren is gekomen, zoals een daling van de jeugdoverlast, overvallen en vernieling en een forse stijging van de woninginbraken en straatroven. Met name als gevolg van de stijging van de woninginbraken is het totaal aantal misdrijven in 2011 met 4,5% gestegen naar 14.243. Almere is daarin niet uniek. Ook andere gemeenten van vergelijkbare omvang kennen een stijging van het aantal misdrijven. Toch blijft de kans om in Almere slachtoffer van een misdrijf te worden kleiner dan in vergelijkbare steden. De misdrijvenratio (aantal misdrijven per 1.000 inwoners) is hier 75, terwijl Amsterdam een misdrijvenratio heeft van 128, Breda en Nijmegen van rond de 98 en Utrecht van 105. Ook plaatsen als Bussum en Hilversum kennen een hogere misdrijvenratio.

  2.2 Veiligheidsbeleving

  De subjectieve veiligheid wordt gemeten aan de hand van de Veiligheidsmonitor. Deze vindt elke twee jaar plaats op gebiedsniveau en elke vier jaar op wijkniveau. Op het moment van schrijven van deze voortgangsrapportage zijn we in afwachting van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2011 die op gebiedsniveau is gehouden.

  2.3 Organisatorische ontwikkelingen

  De gemeente coördineert het lokaal veiligheidsbeleid en voert de regie. Binnen de gemeen-telijke organisatie is deze taak centraal belegd bij de afdeling Kabinet en Veiligheid (SBC). Op gebiedsniveau vervult de Stafgroep Veiligheid een coördinerende rol. In bestuurlijk opzicht bewaakt de Stuurgroep Veiligheid de integraliteit van het veiligheidsbeleid. De Stuurgroep verschaft waar nodig doorzettingsmacht aan de betrokken medewerkers om de afgesproken veiligheidsaanpak in de wijken te waarborgen. De Stuurgroep komt vijf tot zesmaal per jaar bij elkaar. Tenslotte kunnen ook de driehoek en vijfhoek worden genoemd. Binnen de driehoek vindt afstemming plaats tussen de bestuursrechtelijke en strafrechte-lijke handhaving. De vijfhoek bepaalt het beleid rondom het Veiligheidshuis Almere.

  In het Veiligheidshuis is de persoonsgerichte aanpak gericht op jeugd, jongvolwassenen (JOVO), veelplegers, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden en geweldplegers onderge-bracht. In 2011 zijn de verschillende scenario-overleggen verder gepositioneerd. Zo worden taakstrafzittingen (TOM-zittingen) tegen minderjarige verdachten georganiseerd. Verder kan de invoering van het systeem GCOS (Geïntegreerd Casus Ondersteunend Systeem) worden genoemd als activiteit in 2011.

  In 2011 zijn ook de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Nationale Politie. De regio Flevoland zal daarin samen met Gooi en Vechtstreek en Utrecht opgaan in de regio Midden-Nederland. Het plan dat is gepresenteerd, gaat uit van een forse groei van het aantal agenten in Almere met 63 fte (excl. studenten). Daarmee wordt recht gedaan aan de positie van Almere en de jarenlange inzet van de burgemeester voor een andere toedeling van de politiecapaciteit binnen de regio ten gunste van Almere. Binnen de nieuwe regio wordt Flevoland één district met vijf basisteams, waarvan drie in Almere. Eén basisteam wordt gevormd door Almere Buiten, Almere Hout en Eemvalei (toekomstige Almere Oosterwold). Het tweede basisteam zal bestaan uit Almere Stadscentrum, Almere Stad-Oost en Almere Haven. Het derde basisteam wordt gevormd door Almere Stad-West, Almere Poort en Almere Pampus. Met deze indeling is rekening gehouden met de grootte en ontwikkeling van het gebied, inwoneraantal en de criminaliteitsontwikkeling. Na bespreking in het Regionaal College wordt het voorstel uiteindelijk ter goedkeuring aan de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden. Daarna is er twee jaar de tijd voor de inrichting van de basisteams. Op organisatorisch gebied blijven we bezorgd over de lokale inbedding van de Nationale Politie en de positie van de burgemeester daarin.

 • 4

  Tweede halfjaar 2011

  2.4 Financiële ontwikkelingen

  Op financieel gebied is het nodige gebeurd. We hebben de directe ingrepen uit de Najaars-nota 2011-2015 geëffectueerd. Op de rol van de ketenpartners in het Veiligheidshuis en op crisisbeheersing en rampenbestrijding is beide € 30.000 bespaard. Verder hebben we in de Voorjaarsnota 2012-2015 afspraken gemaakt over € 440.000 per jaar aan bezuinigingen op het gebied van formatie, toezicht en handhaving en door efficiency maatregelen bij de brandweer en veiligheidsregio en op het gebied van subsidies voor preventie op scholen. Ook heeft de raad in de investeringsagenda een bedrag van € 4 miljoen gereserveerd voor een nieuw te bouwen brandweerkazerne aan de Veluwsekant in 2014 en is de structurele financiering (€ 0,30 miljoen) vanaf 2015 geregeld.

  In de Programmabegroting hebben we structurele dekking gevonden voor de ‘Van Mont-fransmiddelen’, de incidentele rijksmiddelen die vanaf 2012 wegvallen. De veiligheidsmid-delen zijn nu in onze eigen begroting voor de langere termijn vastgelegd. Onze ambitie op het gebied van veiligheid vraagt om een structurele financiering en met deze keuze hebben we, zeker in een tijd van bezuiniging, een duidelijk signaal afgegeven aan de bewoners en onze partners. Structureel is € 1,2 miljoen beschikbaar. Voor 2012 gaat het om een bedrag van € 425.000. Het restant is afgedekt uit de reserve Veiligheid. Verder is voor het camera-toezicht een taakstelling van € 350.000 gesteld.

  Naast economie en onderwijs is veiligheid één van de speerpunten van het college. Voor deze drie speerpunten is jaarlijks € 5 miljoen aan impulsmiddelen beschikbaar. Voor 2011 is een bedrag toegekend van € 400.000 aan veiligheid. Dit is onder andere besteed aan het subsidiefonds Keurmerk Veilig Wonen (KVW) en de DNA douches voor winkeliers. Doordat de voorbereidingen voor deze maatregelen meer tijd in beslag hebben genomen dan was voorzien, en doordat de gelden relatief laat beschikbaar zijn gesteld, is hiervan nog € 0,23 miljoen beschikbaar. Het beeld is dat met name de aanvragen voor het KVW gestaag doorlopen.

 • Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

  5

  Veilige woon-, werk- en leefomgeving 33.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

  Doelstelling 2014 Cijfers1 Stand van zaken 2011 (tov 2009)2 Relatief Absoluut

  2009 20103 20114 2009 2010 2011

  Minder woninginbraken5

  (-15%)119* 161* 239* 870 1.195 1.808 +101% (+83%)

  Minder auto-inbraken6

  (-15%)57** 64** 70** 1.056 1.198 1.341 +23%

  (+19%)

  Minder vandalisme(-10%)

  138** 136** 127** 2.561 2.421 2.214 -8%(-4%)

  Minder drugs- en alcoholoverlast(-15%)

  4** 4** 5** 83 71 90 +18%(+50%)

  Minder inbraken bedrijven en instellingen(-15%)

  59*** 52*** 45*** 795 701 655 -23%(-22%)

  Minder inbraken op grote bedrijven-terreinen(-15%)

  96*** 97*** 74*** 187 187 142 -23%(-31%)

  Minder (brom)fiets- en scooterdiefstallen(-15%)

  54** 42** 47** 1.001 769 892 -13%(-22%)

  * per 10.000 woningen ** per 10.000 inwoners *** per 1.000 bedrijven

  1 Bron: Gids politie Flevoland. 2 Op basis van relatieve cijfers. Tussen haakjes het resultaat na de eerste helft van 2011.3 Op basis van 1/1/20104 Op basis van 1/1/20115 Betreft diefstal/inbraak woning. Cijfer is inclusief de pogingen tot inbraak. 6 Betreft diefstal uit/vanaf motorvoertuigen.

  Het meest voorkomende misdrijf blijft vernieling. Vandalisme laat echter wel een dalende lijn zien. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsinbraken. Het aantal diefstallen van (brom)fietsen en scooters is ten opzichte van 2009 gedaald, maar ten opzichte van 2010 gestegen. Het aantal auto-inbraken laat een stijgende lijn zien. Het aantal woninginbraken is flink gestegen. Daarbij moet worden opgemerkt dat 65% van het aantal woninginbraken geslaagd was en dat dit percentage afneemt. Na een daling in 2010 laat de drugs- en alcoholoverlast in 2011 een stijging zien.

  3.2 Wat hebben we gedaan?

  BeleidDe nadruk ligt op het verlagen van woning- en bedrijfsinbraken, het vergroten van de betrokkenheid van de burger, het voorkomen van verloedering, de aanpak van vandalisme, veiliger openbaar vervoer, minder fietsendiefstal en minder overlast van alcohol en drugs. In het kader van de integraliteit wordt aansluiting gezocht bij de leefbaarheidsaanpak.

  Belangrijke instrumentenKeurmerk Veilig Wonen (KVW), Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), buurtpreventie-teams, graffitifonds, Lokaal Veiligheidsarrangement Almere-Openbaar Vervoer (LVA-OV), cameratoezicht en toezichthouders.

 • 6

  Tweede halfjaar 2011

  Accenten eerste helft 2011De grote stijging van het aantal woninginbraken is een landelijk probleem en past ook in het landelijke beeld. We hebben in 2011 flink ingezet op het tegengaan van de woninginbraken. We hebben meer dan 400 verzoeken van bewoners ontvangen om met behulp van subsidie uit de impulsgelden hun woning te voorzien van het Keurmerk Veilig Wonen. In totaal kent Almere nu ongeveer 12.000 gecertificeerde woningen (bestaand en nieuwbouw). Verder zijn de acties uit de eerste helft van 2011 voortgezet. Ook vanwege de veiligheidsbeleving van de burger hebben gemeente, politie en het OM daarbij gekozen voor een integrale aanpak, waarbij de nadruk nog meer komt te liggen op het versterken van de heterdaadkracht van de bewoners.

  In samenwerking met de ondernemers, de politie en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) is verder gewerkt aan onze ambitie om alle grote bedrijventerreinen te voorzien van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Randstad en De Vaart hebben in 2011 een eerste KVO certificaat gekregen en Veluwsekant en De Steiger een tweede KVO certificaat. Voor Gooisekant en Poldervlak is de KVO procedure opgestart. Bij de nieuwe bedrijventerrei-nen wordt het KVO van meet af aan meegenomen in de ontwerpfase (het zogenaamde parkmanagement). Ook voor de winkelgebieden is er een keurmerkprocedure, het KVO-W. Naast het winkelgebied Stadscentrum heeft nu ook het winkelgebied in Almere Buiten een tweede KVO-W certificaat.

  In december 2011 heeft het college besloten tot de oprichting van een Toezichtbedrijf. Hier-door wordt het toezicht op straat eenduidiger georganiseerd. Voor de lichte BOA-functie zal de capaciteit via een aanbesteding bij een externe partij worden betrokken. Op 2 februari 2012 heeft ook de raad ingestemd met het voorstel.

  Verder zijn we gestart met een pilot voor mobiel cameratoezicht. De burgemeester heeft het Raaltepad aangewezen als gebied waar als eerste deze mobiele camera’s zijn geplaatst. Dit naar aanleiding van overlast en toename van onveiligheid in het gebied rondom het Raaltepad. De raad is hierover geïnformeerd en de camera’s zijn op 10 oktober 2011 in werking gesteld.

  Op basis van het Lokaal Veiligheidsarrangement Almere-Openbaar Vervoer (LVA-OV) zijn afspraken gemaakt voor een veilig openbaar vervoer. Specifiek voor het busvervoer zijn samen met Connexxion een aantal maatregelen genomen gericht op de sociale veiligheid, zoals een open instapregime, extra toezicht en meer kaartautomaten. Het aantal incidenten op en om de bus daalde in 2011 ten opzichte van 2010. Ook zijn in 2011 in totaal zes zogenaamde Stop & Go acties gehouden. Het zijn grote gezamenlijke controleacties, met name op station Almere Centrum, waarbij de NS, de KLPD, Connexxion, gemeente en de politie met elkaar samenwer-ken. De NS is initiatiefnemer van de actie, die is gestart in Almere. Vanwege het grote succes is in 2011 begonnen met een landelijke uitrol. De Stop en Go acties worden ook in 2012 voortge-zet. Daarbij worden ook de andere stations van Almere meegenomen in de planning.

  Verder hebben we:- ondersteuning gegeven aan de mogelijke oprichting van twee nieuwe buurtpreventie-

  teams, in Filmwijk en De Meenten; - een start gemaakt met het herijken van het convenant schoolveiligheid en het vernieu-

  wen van de lokale schoolveiligheidsnetwerken;- een evaluatie uitgevoerd, en besproken met de raad, over het cameratoezicht Stadscen-

  trum;- de jaarwisseling voorbereid. Samen met onze partners, zoals schoolbesturen, politie,

  brandweer en GHOR is een draaiboek gemaakt gericht op preventie en pro-actie;- een start gemaakt met het ontwikkelen van activiteiten gericht op jongeren, om hen

  meer bewust te laten zijn van de kosten en gevolgen van vandalisme;- een integraal plan van aanpak gemaakt voor station Parkwijk met als doel het vergroten

  van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid; - aandacht gegeven aan de veiligheid in Almere Poort. Zo wordt er beveiliging ingehuurd

  voor de bouwterreinen, is er een veiligheidsoverleg met de bouwbedrijven en zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor een pilot ‘signal-crime aanpak’.

 • Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

  7

  Geweld44.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

  Doelstelling 2014 Cijfers7 Stand van zaken 2011 tov 20098 Relatief Absoluut

  2009 20109 201110 2009 2010 2011

  Minder huiselijk geweld(-10%)

  66* 62* 49* 1.219 1.132 942 -25%(-18%)

  Minder uitgaansgeweld(-10%)

  50* 40* 927 745

  Minder overvallen(-15%)

  3* 3* 2* 54 58 33 -42%(-33%)

  Minder straatroven (-15%)

  9* 10* 15* 168 191 280 +63%(+100%)

  * per 10.000 inwoners7 Bron: Gids politie Flevoland. 8 Op basis van relatieve cijfers. Tussen haakjes het resultaat na de eerste helft van 2011.9 Op basis van 1/1/201010 Op basis van 1/1/2011

  Het aantal geweldsmisdrijven is in 2011 met 10% gestegen ten opzichte van 2010. Deze stijging valt vooral te verklaren uit de forse stijging van het aantal straatroven. Het aantal straatroven nam overigens in de tweede helft van 2011 wel af. In de eerste helft van 2011 werden 183 straatroven gepleegd, in de tweede helft 97. Mishandeling is nog altijd het meest voorkomende geweldsincident.

  4.2 Wat hebben we gedaan?

  BeleidDe aanpak van de problematiek rond geweld concentreert zich rond huiselijk geweld, overval en straatroof en uitgaansgeweld (incl. alcohol en drugs).

  Belangrijke instrumentenPilot Dadergerichte aanpak geweldplegers (DAG), Wet tijdelijk huisverbod, cameratoezicht en Keurmerk Veilig Uitgaan (KVU).

  Accenten tweede helft 2011Naar aanleiding van het relatief lage aantal tijdelijke huisverboden is onderzoek gedaan of het aantal huiselijk geweldzaken dat in aanmerking komt voor toetsing aan het huisverbod verhoogd kan worden. Het aantal tijdelijke huisverboden lag in de eerste helft van 2011 op 9, in de tweede helft van 2011 waren dit er 12. Momenteel wordt een pilot voorbereid met de Blijfgroep of zij een deel van het administratief proces rondom het opleggen van het huisverbod kunnen verzorgen en daarmee de politie kunnen ontlasten.

  Vanuit de impulsgelden hebben we de mogelijkheid aan winkeliers geboden om met subsidie DNA sprays (douches) in winkels te installeren. Helaas zijn er nauwelijks subsidie-verzoeken ingediend. Met name de (grote) winkelketens werken niet mee, ondanks de inzet van de Ondernemers Vereniging Stadshart Almere (OVSA).

  Met de werkgroep Cashless Almere is een aantal acties voor het najaar voorbereid om de aandacht voor winkelovervallen en buitbeperking vast te houden. Zo is de actie Pinstreep ‘Almere pint privé. Goed idee!’ opgezet. Het doel hiervan is dat mensen zich bewust blijven van veilig pinnen in winkels en andere (gemeentelijke) gebouwen.

 • 8

  Tweede halfjaar 2011

  Net als de woninginbraken vragen ook de straatroven volop aandacht. Omdat het veelal gaat om diefstal van smartphones van en door jongeren hebben gemeente en politie de scholen benaderd in het kader van preventie en voorlichting. Ook is social media ingezet en is er een protectie-app ontwikkeld. Verder is er een speciaal straatroofteam van de politie actief. Deze aanpak is in de tweede helft van 2011 voortgezet. In december 2011 en januari 2012 zien we een significante afname van het aantal straatroven. Dit heeft grotendeels te maken met het groot aantal succesvol afgeronde onderzoeken en aanhoudingen door het straatroofteam van de politie.

  Verder hebben we:- in het kader van het Keurmerk Veilig Uitgaan (KVU) samen met politie, de horeca en

  het Bureau Gelijke Behandeling “ROSA” (Regels Op Stap in Almere) geheel herzien. De regels zijn herschreven, het logo en de website zijn helemaal vernieuwd en er is nieuw promotiemateriaal ontwikkeld.

 • Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

  9

  Jeugd en veiligheid

  5.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

  Doelstelling 2014 Cijfers11 Stand van zaken 2011 tov 200912 Relatief Absoluut

  2009 201013 201114 2009 2010 2011

  Minder jeugdoverlast 12-, 12-17 en 18-24 jaar(-10%)

  185* 184* 125* 617 619 423 -32%(-24%)

  Minder jeugdcriminaliteit(-15%)

  404* 444* 456* 1.344 1.491 1.543 +13%(+16%)

  * per 10.000 inwoners van 12 t/m 24 jaar

  11 Bron: Gids politie Flevoland. 12 Op basis van relatieve cijfers. Tussen haakjes het resultaat na de eerste helft van 2011.13 Op basis van 1/1/201014 Op basis van 1/1/2011

  Bijna de helft van het totale aantal incidenten met een verdachte is gepleegd door jeugd in de leeftijd tot en met 24 jaar. De meest voorkomende incidenten daarbij zijn: winkeldief-stal, verkeersovertredingen (rijden zonder rijbewijs), mishandeling en vernieling. De daling van de jeugdoverlast zet zich in de tweede helft van 2011 voort.

  5.2 Wat hebben we gedaan?

  BeleidDe aanpak van jeugdoverlast concentreert zich op jongeren die overlast op straat of in de buurt veroorzaken, op jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit, jongeren die al meerdere malen crimineel gedrag hebben vertoond, maar ook op jongeren die zelf regelma-tig slachtoffer zijn van overlast en/of geweld. Een combinatie van jeugdbeleid en veiligheids-beleid is hierbij onontbeerlijk.

  Belangrijke instrumentenScenario-overleg Jeugd in Veiligheidshuis, Jeugd Interventie Team (JIT), gezinsmanagers, straatcoaches, voorlichting en preventie (Halt, loverboys, Marietje Kesselsproject) en repressieve trajecten (BUDO-project, ‘Nieuw Perspectieven’).

  Accenten tweede helft 2011In september heeft een nieuwe inventarisatie plaatsgevonden van het aantal jeugdgroepen in Almere volgens de ‘shortlist methodiek Beke en Ferwerda’. In vergelijking met vorig jaar is het totaal aantal groepen gedaald van 19 naar 16. Het aantal hinderlijke groepen daalde van 15 naar 10. Het aantal overlastgevende groepen daarentegen steeg van 4 naar 6. Er zijn geen criminele jeugdgroepen waargenomen. Voor elke ‘geshortliste’ groep maakt het JIT een plan van aanpak.

  In het kader van de verdere ontwikkeling van het JIT zijn de JIT’s meer geïntegreerd in het Veiligheidshuis. Hierdoor kan het JIT zich verder richten op de groepsaanpak en is de individuele aanpak in het Veiligheidshuis geborgd.

  In de Voorjaarsnota 2012-2015 is besloten een onderzoek te starten naar mogelijkheden voor meer efficiëntie in de voorlichting- en preventieprojecten en een betere aansluiting op de zorgstructuur. Dit heeft geleid tot een nieuw Integraal Preventiemodel voor scholen. Hierdoor worden dubbelingen en leemten in het aanbod van preventie voorkomen en is er nu sprake van een doorlopende pedagogische lijn. Het aanbod aan voorlichting en preven-tie wordt met het nieuwe model in samenhang gebracht met het aanbod van OKé-op-school. Tot nu toe konden de scholen gebruik maken van het preventieaanbod van HALT (voorlichting), de GGD (Marietje Kessels Project) en SLA (Loverboys).

  5

 • 10

  Tweede halfjaar 2011

  Verder hebben we:- een evaluatie uitgevoerd, en besproken met de raad, naar de straatcoaches. Op basis

  hiervan is het contract met een jaar verlengd tot 1 juli 2013. Momenteel wordt een plan van aanpak voorbereid voor de verbeterpunten uit de evaluatie.

  Enkele cijfers:- In het eerste kwartaal van 2011 zijn 33 zaken besproken in het scenario-overleg

  Jeugd, in het tweede kwartaal 28, in het derde kwartaal 39 en in het vierde kwartaal 21.

  - In het eerste kwartaal van 2011 werden de straatcoaches in totaal 2.928 keer ingezet op 19 verschillende locaties. In het tweede kwartaal betrof het 3.845 keer op 21 verschillende locaties. In het derde kwartaal 3.143 keer op 19 locaties en in het vierde kwartaal 3.144 op 21 locaties.

  - Minimaal 40 jongeren met verslavingsproblemen kunnen gebruik maken van het BUDO-project. Bij ‘Nieuw Perspectieven’ zijn 63 trajecten ingekocht voor jongeren die dreigen af te glijden en twee trajecten voor terugkeer. Ook zijn hiervoor 30 trajecten vanuit de provincie beschikbaar. Voor 2010/2011 is bepaald dat minimaal 20 trajecten voor gezinsmanagers worden ingezet. In het eerste en tweede kwartaal van 2011 werden ieder zeven trajecten ingezet, in het derde kwartaal één en in het vierde kwartaal zes.

 • Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

  11

  Bestuurlijke aanpak en overige aandachtsvelden

  6.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

  Doelstelling 2014 Cijfers15 Stand van zaken 2011 tov 2009 Relatief Absoluut

  2009 201016 201117 2009 2010 2011

  Terugdringen over -vertegen woor diging Antillianen in criminaliteit(-15%)

  663* 573* 237 213 -14%

  Minder recidive18

  (-15%)19** 16** 90** 1.735 1.730 1.719 -3%

  * per 10.000 Antilliaanse inwoners ** per 10.000 inwoners

  15 Bron: Gids politie Flevoland en KLPD (Antillianencijfer). 16 Op basis van 1/1/201017 Op basis van 1/1/201118 In het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014 is de doelstelling “minder recidive 24+”

  geformuleerd. In 2012 is besloten deze doelstelling te hanteren voor alle leeftijden.

  Verdachten van Antilliaanse of Arubaanse herkomst zijn, net als in 2008 en 2009, het meest oververtegenwoordigd. Er is echter wel een dalende trend (bron: CBA 2010). Het aantal recidivisten in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar daalde van 341 in 2010 naar 281 in 2011. In de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar steeg het aantal van 493 naar 516 personen en in de categorie van 25 jaar en ouder was eveneens een stijging, van 893 naar 920 personen.

  6.2 Wat hebben we gedaan?

  BeleidDe bestuurlijke aanpak richt zich in brede zin op de effectieve bestrijding van de (georgani-seerde) criminaliteit, zowel lokaal als regionaal, waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op preventieve en bestuurlijke handhavende maatregelen.

  Belangrijke instrumentenAPV 2011, Gemeentewet, Opiumwet, BIBOB-beleid, Kaderconvenant (prostitutie, growshops, hennep), RIEC, het Antillianenbeleid, het plan van aanpak ‘Nazorg ex-gedeti-neerden’ en de pilot BIJ (Bestuurlijke Informatie Justitiabele).

  Accenten tweede helft 2011In de Stuurgroep Veiligheid van 6 december 2011 is kennis gesproken over de uitkomsten van de Antillianenmonitor 2011. Ten opzichte van een jaar eerder zijn de werkloosheid en schooluitval onder deze groep toegenomen en de criminaliteit gedaald. Omdat de minister van BZK besloten heeft de rijksmiddelen al eind 2012 stop te zetten in plaats van eind 2013, is besloten een evaluatie te houden naar het huidige beleid, in kaart te brengen welke problemen er (nog) zijn binnen de Antilliaanse groep en hoe die problemen ook na 2012 aangepakt kunnen worden.

  Verder hebben we:- samen met de politie en het OM de overlast aangepakt van een kraakpand aan de

  Randstad.

  6

 • 12

  Tweede halfjaar 2011

  Enkele cijfers:- In het eerste halfjaar van 2011 heeft het RIEC tweemaal advies uitgebracht. Het betrof

  hennepkwekerijen in woningen en mogelijke schijnconstructies bij een onderneming. - In 2011 zijn op basis van de hennepaanpak 61 locaties bezocht. Daarbij werden 11

  woningen gesloten, 56 hennepplantages geruimd en 32 keer een preventieve last onder dwangsom opgelegd. In 26 gevallen werd de huurovereenkomst met de huurder beëindigd.

  - Er worden nazorgtrajecten aangeboden aan diverse groepen ex-gedetineerden, zoals veelplegers (volwassenen en jeugdigen), vrouwen, jeugd en TBS’ers. De regie berust bij het Veiligheidshuis. In het eerste kwartaal van 2011 zijn 62 nazorgtrajecten aangeboden aan personen in de leeftijd 24+, 19 aan de groep 18-24 jaar en 7 aan 18-. In het tweede kwartaal gaat het om 79 nazorgtrajecten aan 24+, 29 aan 18-24 jaar en 8 aan personen jonger dan 18 jaar. In het derde kwartaal gaat het om 89 nazorgtrajecten aan 24+, 27 aan 18-24 jaar en 6 aan personen jonger dan 18 jaar. In het vierde kwartaal gaat het om 116 nazorgtrajecten aan 24+, 10 aan 18-24 jaar en 12 aan personen jonger dan 18 jaar.

 • Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

  13

  7.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

  Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio’s in werking getreden. Naar aanleiding hiervan heeft de raad op 3 maart 2011 de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Hierdoor is de organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding als verlengd lokaal bestuur bij de Veiligheidsregio Flevoland ondergebracht. Vanwege het regionale karakter zijn geen specifieke doelstellingen geformuleerd.

  7.2 Wat hebben we gedaan?

  BeleidDe gemeente Almere draagt op drie onderdelen bij aan de multidisciplinaire samenwerking bij crises en rampen: planvorming, multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en operationele crisisorganisatie. De nadruk ligt op het organiseren van de regionalisering van de crisisbeheersing en het op orde krijgen en/of houden van de eigen gemeentelijke processen. Daarnaast levert de gemeente Almere projectcapaciteit om de regionalisering van het onderdeel bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Flevoland te faciliteren.

  Belangrijke instrumentenRegionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan en opleiden, trainen en oefenen.

  Accenten tweede helft 2011Op 9 juni jl. heeft de raad ingestemd met de gewijzigde Programmabegroting 2011, de Ontwerp-programmabegroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015. Op 28 september is in de bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Flevoland het regionaal beleidsplan vastgesteld. Hetzelfde geldt voor het interregionaal crisisplan. Dit is tot stand gekomen vanwege de operationele samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi&Vechtstreek.

  Op 27 juni jl. heeft de jaarlijkse oefening plaatsgevonden van het gemeentelijk beleidsteam (GBT). Verder worden de gemeentelijke deelprocessen beoefend en vindt periodieke opleiding plaats van bestuurders en sleutelfunctionarissen (bestuurlijke carrousel, multicar-rousel en bereikbaarheid).

  Verder hebben we:- samen met de hulpverleningsdiensten gewerkt aan de veiligheid rond (grote) evenemen-

  ten;- bijgedragen aan het project Operationeel Centrum Midden Nederland (OCMNL), dat

  bij de Stichtse Brug zal worden gerealiseerd.

  Crisisbeheersing en rampenbestrijding7

 • 14

  Tweede halfjaar 2011

  8.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

  Communicatie speelt een belangrijke rol in het samenspel tussen objectieve cijfers en subjectieve gevoelens. We communiceren daarom structureel en genuanceerd over onze maatregelen en resultaten. Hierbij vindt telkens een zorgvuldige afweging plaats of en zo ja, welke informatie kan worden verstrekt. Ook is er specifiek aandacht voor wat burgers zelf kunnen doen aan veiligheid.

  8.2 Wat hebben we gedaan?

  BeleidDe communicatiestrategie voor 2010-2014 bestaat uit drie pijlers: communiceren over maatregelen en resultaten, stimuleren van zelfredzaamheid en actief burgerschap en verbeteren van de samenwerking met in- en externe partners. Het doel is het verbeteren van het veiligheidsgevoel en het ondersteunen en waar mogelijk versterken van de veilig-heidsaanpak in Almere.

  Belangrijke instrumenten Website (www.veiligalmere.nl), stadhuispagina’s in de Almere Vandaag en persberichten.

  Accenten tweede helft 2011Op 15 december 2011 is Burgernet van start gegaan. Burgernet is de opvolger van SMS-alert. In overleg met de politie hebben we een wervingscampagne opgezet. Eind 2011 waren er 5.767 aanmeldingen. Marnix Eysink Smeets heeft een presentatie aan de raad gegeven over veiligheidsbeleving.

  Verder hebben we:- de bewonersavonden rond het thema ‘Beheer’ georganiseerd. Hierbij was het ook

  mogelijk te speeddaten met de burgemeester over het onderwerp veiligheid.

  Communicatie en veiligheid8

 • Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

  15

  Onze ambitie is een veilig Almere. We willen dat inwoners in Almere veilig kunnen wonen, werken en leven. Verder dient het gevoel van veiligheid verbeterd te worden. Onze doelen gelden voor een periode van vier jaar. Na het tweede halfjaar van 2011 zien we een daling in het aantal vernielingen, diefstallen van brom-, snor-, fietsen, bedrijfsinbraken en jeugd-overlast. Ook de recidive daalt. Het aantal diefstallen van brom(fietsen) en scooters is in vergelijking met vorig jaar gestegen. De jeugdcriminaliteit laat een stijgende lijn zien, evenals het aantal auto-inbraken. Hier wordt een nadere analyse naar gedaan. Verder blijven de woninginbraken en straatroven ook in 2012 onverminderd aandacht vragen.

  Conclusie9

 • 16

  Tweede halfjaar 2011

  Colofon

  Tekstafdeling Kabinet en VeiligheidStafdienst Bestuurszaken en Control

  VormgevingCommunicatie/team Vormgeving

 • Gemeente AlmereStafdienst Bestuurszaken en ControlPostbus 2001300 AE Almere