Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u...

of 20 /20
1 Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014 Tweede halfjaar 2012 Telefoon 14 036 www.almere.nl info @ almere.nl Heeft u vragen? Wilt u reageren? Meer informatie?

Embed Size (px)

Transcript of Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u...

Page 1: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

1VoortgangsrapportageActieprogramma Veiligheid2010-2014

Tweede halfjaar 2012Telefoon 14 036

www.almere.nl

[email protected]

Heeft u vragen?

Wilt u reageren?

Meer inform

atie?

Page 2: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In
Page 3: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

Voortgangsrapportage

Actieprogramma Veiligheid

2010-2014

Tweede halfjaar 2012

Page 4: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

2

Tweede halfjaar 2012

Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In dit integraal veiligheidsbeleid zijn de gemeentelijke visie en de bijbehorende speer- en actiepunten voor vier jaar opgenomen. Deze zijn gericht op de thema’s veilige woon-, werk- en leefomgeving, geweld, jeugd en veiligheid, bestuurlijke aanpak en overige aandachtsvelden en crisisbeheersing en rampenbestrijding. Minder criminaliteit, geweld en overlast en een betere veiligheidsbeleving van de inwoners is het beoogde eindresultaat.

De voortgangsrapportage gaat over de vraag: Waar staan we? Liggen we op schema en zo ja, welke instrumenten dragen daaraan bij? Maar ook, welke doelstellingen worden niet gehaald, wat zijn daarvan de oorzaken en hoe kan bijsturing plaatsvinden? De voortgangsrapportage beantwoordt deze vragen in het licht van de tweede helft van 2012. De voortgangsrapportage is mede tot stand gekomen vanuit de wens om de gemeenteraad en de verschillende partners actief te informeren over de resultaten. Daarom wordt de voortgangsrapportage elk halfjaar (in maart en september) aangeboden.

Daarnaast horen bij het Actieprogramma jaarplannen, waarin de acties per jaar op stadsbreed- dan wel gebiedsniveau gedetailleerd zijn uitgewerkt. Deze bijlagen gelden voor de periode 2012-2013 en zullen daarna opnieuw worden geactualiseerd en verfijnd. Hierbij wordt per gebied ook teruggeblikt op de resultaten van het jaar ervoor. Op deze manier ontstaat er vanuit het bredere beleidskader een gerichte prioritering en focus. De raad wordt hier jaarlijks over geïnformeerd.

In de nu volgende voortgangsrapportage wordt een verbinding gelegd tussen de effectindicatoren uit ons Actieprogramma (politiecijfers en uitkomsten Veiligheidsmonitor) en prestatie-indicatoren, zoals de inzet van ons eigen instrumentarium.

Inleiding1

Page 5: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

3

Algemene ontwikkelingen22.1 Ontwikkeling cijfers

In 2012 zijn de woninginbraken voor het eerst gedaald. Het aandeel pogingen is met 5% gestegen naar 40%. De categorie van de auto-inbraken blijft toenemen. Het aantal straatroven blijft hoog ten opzichte van ons peiljaar 2009, maar is wel behoorlijk gedaald in vergelijking met 2011. Ook het aantal overvallen is verder gedaald. Huiselijk geweld neemt toe. Het uitgaansgeweld vertoont geen grote schommelingen over de afgelopen jaren. Het aantal geweldsincidenten in totaal (1.736) is vrijwel hetzelfde gebleven ten opzichte van 2011. In de meeste gevallen gaat het om (eenvoudige) mishandeling (755). Het aantal gevallen van (verbale) bedreiging/belediging neemt toe (+19% naar 555). Het totaal aantal misdrijven is afgenomen met 2% naar 13.986. Diefstal van (brom)fietsen en scooters is toegenomen. De bedrijfsinbraken en jeugdoverlast zijn verder gedaald. De jeugdcriminaliteit is, na een stijging in de afgelopen jaren, gedaald. De dalende trend van het vandalisme zet zich verder voort. Vernieling is nog wel altijd verreweg het meest voorkomende misdrijf in onze stad (1.712), gevolgd door woninginbraak (1.662) en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (1.615). Onderstaande tabel laat de speerpunten zien, de trends en de stand van zaken ten opzichte van de doelstelling uit ons Actieprogramma Veiligheid 2010-2014.

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

2012

2011

Recidive

Antillianen (criminaliteit)

Jeugdcriminaliteit

Jeugdoverlast

Straatroven

Overvallen

Uitgaansgeweld

Huiselijk geweld

(Brom)fiets enscooterdiefstallen

Inbraken op grote bedrijventerreinen

Bedrijfsinbraken

Drugs- en alcoholoverlast

Vandalisme

Autoinbraken

Woninginbraken

Doelstelling

Page 6: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

4

Tweede halfjaar 2012

2.2 Veiligheidsbeleving

De subjectieve veiligheid wordt gemeten aan de hand van de Veiligheidsmonitor. Deze vindt elke twee jaar plaats op gebiedsniveau en elke vier jaar op wijkniveau. In 2011 is de laatste Veiligheidsmonitor gehouden, op gebiedsniveau. Belangrijkste uitkomst daarvan is dat, nadat de beoordeling van de veiligheid in de periode 2006-2009 achteruit is gegaan, de veiligheidsbeleving in de afgelopen twee jaar in het algemeen is verbeterd. De gevoelens van onveiligheid zijn in Almere ook forser gedaald dan in andere gemeenten. De raad is per brief geïnformeerd over deze uitkomsten.

2.3 Organisatorische ontwikkelingen

Op 1 januari 2013 is de Nationale Politie van start gegaan. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe structuur van samenwerking en overleg tussen gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM) binnen de nieuwe regio Midden-Nederland. In Almere blijft de sturing op de lokale prioriteiten plaatsvinden via het politieoverleg en de driehoek. Bovenlokale vraagstukken worden behandeld in het nieuwe Districtelijk Veiligheidscollege Flevoland. Twee keer per jaar komen de 41 gemeenten, politie en OM binnen Midden-Nederland samen rond de uitvoering van de Veiligheidsstrategie 2012-2014. Hierbinnen zijn vier prioriteiten benoemd die gezamenlijk worden opgepakt, namelijk woninginbraken, jeugdgroepen, geweld en georganiseerde criminaliteit. De regioburgemeester, de burgemeester van Utrecht, vormt de schakel met de korpschef en de minister van Veiligheid en Justitie. De burgemeester van Almere is plaatsvervangend regioburgemeester.

De gemeente heeft de regie over de rol van het Veiligheidshuis binnen het lokaal veiligheidsbeleid. In dat kader hebben we een kwaliteitsslag gemaakt met de bestaande overleggen, zoals veelplegers en huiselijk geweld. Hierdoor kunnen we nog meer maatwerk leveren in de cases die worden besproken. Die cases betreft inmiddels ook zaken vanuit onze bestuurlijke aanpak, zoals gebiedsverboden en vormen van woonoverlast. Verder zijn we gestart met de aansluiting van het Veiligheidshuis op GCOS, het Generiek Casus Ondersteunend Systeem dat landelijk is ingevoerd om de verschillende casusoverleggen binnen de veiligheidshuizen (en tussen de veiligheidshuizen) te ondersteunen. Vanwege de regionalisering van het Veiligheidshuis voeren we gesprekken met de andere Flevolandse gemeenten om zich bij het Veiligheidshuis aan te sluiten. Ook is er steeds meer samenwerking met de veiligheidshuizen in Gooi & Vecht en Utrecht vanwege de bovengenoemde ontwikkelingen in Midden-Nederland.

Page 7: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

5

Veilige woon-, werk- en leefomgeving 33.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

Doelstelling 2014 Cijfers1 Stand van zaken tweede helft 2012 t.o.v. 20092

Relatief3 Absoluut

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Minder woninginbraken4

(-15%)119* 161* 239* 218* 870 1.195 1.808 1.667 +83%

(+83%, +101%, +82%)

Minder auto-inbraken5

(-15%)57** 64** 70** 84** 1.056 1.198 1.341 1.617 +47%

(+19%, +23%, +37%)

Minder vandalisme(-10%)

138** 136** 127** 89** 2.561 2.421 2.214 1.715 -36%(-4%, -8%, -35%)

Minder drugs- en alcoholoverlast(-15%)

4** 4** 5** 5** 83 71 90 102 +32%(+50%, +18%, 0%)

Minder inbraken bedrijven en instellingen(-15%)

59*** 52*** 45*** 39*** 795 701 655 601 -33%(-22%, -23%, -34%)

Minder inbraken op grote bedrijventerreinen(-15%)

96*** 97*** 74*** 66*** 187 187 142 128 -31%(-31%, -23%, -31%)

Minder (brom)fiets- en scooterdiefstallen(-15%)

54** 42** 47** 48** 1.001 769 892 931 -11%(-22%, -13%, -29%)

* per 10.000 woningen ** per 10.000 inwoners *** per 1.000 bedrijven

1 Bron: Gids politie Flevoland. Cijfers 2012 zijn over de periode januari tot en met juni. 2 Op basis van relatieve cijfers. Tussen haakjes staat het resultaat uit de eerdere voortgangs-

rapportages, resp. de eerste en tweede helft van 2011 en de eerste helft van 2012.3 Op basis van gegevens per 1 januari.4 Betreft diefstal/inbraak woning.5 Betreft diefstal uit/vanaf motorvoertuigen.

Het aantal woninginbraken blijft hoog, maar daalt wel in vergelijking met 2011. Ook het aantal geslaagde inbraken daalt. In 2012 waren er 675 pogingen (40%), een stijging van 5% ten opzichte van 2011. In de categorie auto-inbraken gaat het in 306 gevallen om diefstal van kentekenplaten. Daarnaast valt onder deze categorie ook diefstal van benzine, ingebouwde navigatiesystemen, het merkembleem, spiegels, airbags en andere spullen die mensen in de auto hebben laten liggen.

3.2 Wat hebben we gedaan?

BeleidDe nadruk ligt op het verlagen van woning- en bedrijfsinbraken, het vergroten van de betrokkenheid van de burger, het voorkomen van verloedering, de aanpak van vandalisme, veiliger openbaar vervoer, minder fietsendiefstal en minder overlast van alcohol en drugs. In het kader van de integraliteit wordt aansluiting gezocht bij de leefbaarheidsaanpak.

Belangrijke instrumentenKeurmerk Veilig Wonen (KVW), Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), buurtpreventie-teams, graffitifonds, Lokaal Veiligheidsarrangement Almere-Openbaar Vervoer (LVA-OV), cameratoezicht en handhavers.

Page 8: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

6

Tweede halfjaar 2012

Accenten eerste helft 2012De aanpak tegen de woninginbraken is voortgezet. Onze Almeerse aanpak in het algemeen kenmerkt zich door het verkleinen van de slachtofferkans en het vergroten van de pakkans. Ook het vergroten van de burgerbetrokkenheid speelt een rol. Slechts één op de zeven bewoners belt bij onraad de politie. Daarom is de campagne ‘112 daar pak je inbrekers mee’ in oktober herhaald. Ook hebben we deelgenomen aan de landelijke week tegen de woninginbraken. Onderdeel van de campagne waren spandoeken bij de invalswegen, posters, spotjes op Omroep Flevoland, ‘narrow casting’ en extra voorlichting. Zo heeft het preventieteam het Keurmerk Veilig Wonen onder de aandacht gebracht van bezoekers aan de weekmarkten en hebben de buurtpreventieteams een training ‘observeren en signaleren’ gehad. In onze aanpak hebben we extra ingezet op de ‘hotspotwijken’. Ook hebben we geïnventariseerd wat de woningbouwverenigingen aan inbraakpreventie doen en welke acties hierbij nodig zijn.

In december is het project ‘Waaks’ gestart. Hierbij hebben we hondenbezitters gevraagd om extra alert te zijn op verdachte situaties en deze te melden bij de politie. Na een wervingscampagne hebben ruim 100 hondenbezitters zich aangemeld. Het project is gestart in vier buurten in Almere Buiten. Komend voorjaar vindt een evaluatie plaats. Bij gebleken succes zal het project dan verder worden uitgerold over de stad.

Verder zijn we de campagne ‘Vast en zeker’ gestart om het verlies en de diefstal van kentekenplaten tegen te gaan. Gedurende de maand december konden automobilisten kosteloos hun kentekenplaten laten vastzetten bij onze lokale BOVAG-gecertificeerde autobedrijven. Tenminste 3.800 automobilisten hebben hiervan gebruik gemaakt.

Ook zijn we in december de campagne ‘Voor Almere, tegen Vandalisme’ gestart. Hierbij hebben we objecten in de openbare ruimte gelabeld en van een prijskaartje voorzien. Er is een campagneteam gevormd door negen jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar. Zij starten nu acties om de jeugd in Almere bewust te maken van de kosten van vandalisme.

Verder hebben we:- ruim 350 keer subsidie verleend voor het Keurmerk Veilig Wonen. Over de hele

subsidieperiode (maart 2011 tot en met december 2012) zijn meer dan 1.000 aanvragen afgehandeld. Dankzij de inzet van de impulsgelden voor het subsidiefonds konden dus meer dan 1.000 woningen volgens het keurmerk worden beveiligd. Getuige de daling van het aantal geslaagde inbraken mag met recht worden gezegd: preventie loont!

- de voorbereidingen getroffen voor de start van Stadstoezicht per 1 januari 2013;- de bedrijventerreinen Gooisekant en Poldervlak hun eerste KVO-B certificaat

uitgereikt. Dit brengt het aantal gecertificeerde bedrijventerreinen in totaal op zeven;- met de Stuurgroep Veiligheid een bezoek gebracht aan de Molenbuurt. De deelnemers

aan het casusoverleg overlastgevende huurders Dwangmolenstraat/Wipmolenweg hebben ons daar verteld over de behaalde resultaten. 30 probleemsituaties zijn aangepakt met als resultaat dat in een aantal gevallen de huur is opgezegd wegens woonfraude, sommigen uit huis zijn gezet, een aantal overlastgevende jongeren is toegeleid naar school en ruim drie ton aan fraudebedragen is geïnd. Daarna zijn fysieke maatregelen getroffen, in de openbare ruimte maar ook door de woningen te renoveren. De leefbaarheid is toegenomen en bewoners reageren positief op de aanpak, die vanwege het succes een jaar na de start (dat was in maart 2010) is uitgebreid naar de hele wijk;

- ondersteuning gegeven aan de oprichting van het buurtpreventieteam Eilandenbuurt. Het team heeft zich al gepresenteerd tijdens de bewonersavond van Almere Buiten op 27 november;

- met onze partners (o.a. OVSA, bewoners, politie, NS, Connexxion, Corio en Ymere) de veiligheid op en rond het Stationsplein verbeterd. De ondernemers zijn positief over de aanpak en het resultaat;

- een start gemaakt met het project ‘Buurtsignaal’. Alle bewoners van het Europakwartier hebben in december een brief en flyer ontvangen met een uitleg over het project. Daarnaast zijn ook de bewoners geselecteerd die worden geïnterviewd. Deze interviews hebben in januari plaatsgevonden.

Page 9: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

7

Geweld44.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

Doelstelling 2014 Cijfers6 Stand van zaken tweede helft 2012 t.o.v. 20097

Relatief8 Absoluut

2009 20109 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Minder huiselijk geweld9

(-10%)66* 62* 65* 69* 1.219 1.132 1.245 1.325 +4%

(-3%, -1%, -10%)

Minder uitgaansgeweld10

(-10%)21* 20* 20* 20* 390 382 378 390 -4%

(2011: -5%)

Minder overvallen(-15%)

3* 3* 2* 2* 54 58 33 30 -48%(-33%, -42%, -33%)

Minder straatroven (-15%)

9* 10* 15* 11* 168 191 280 218 +25%(+100%, +63%, +21%)

* per 10.000 inwoners

6 Bron: Gids politie Flevoland. Cijfers 2012 zijn over de periode januari tot en met juni. 7 Op basis van relatieve cijfers.8 Op basis van gegevens per 1 januari9 Hieronder vallen de incidenten bedreiging, mishandeling en burengerucht (relatie problemen)10 Hieronder wordt verstaan alle uitgaansgerelateerde incidenten die plaatsvinden op vrijdag van

20.00-24.00 uur, zaterdag van 0.00-7.00 uur en van 20.00-24.00 uur en zondag van 0.00-7.00 uur en van 20.00-24.00 uur.

Het aantal straatroven blijft hoog ten opzichte van ons peiljaar 2009, maar is wel behoorlijk gedaald in vergelijking met 2011. Ook het aantal overvallen is verder gedaald. Huiselijk geweld neemt toe. Het uitgaansgeweld is licht gestegen.

4.2 Wat hebben we gedaan?

BeleidDe aanpak van de problematiek rond geweld concentreert zich rond huiselijk geweld, overval, straatroof en uitgaansgeweld (incl. alcohol en drugs).

Belangrijke instrumentenVeiligheidshuis, Wet tijdelijk huisverbod, cameratoezicht, Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) en Regels op Stap Almere (ROSA).

Accenten tweede helft 2012Op 11 september heeft de burgemeester een gedeelte van het stadcentrum van Almere van donderdag 18.00 uur tot maandag 07.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De aanwijzing betrof de periode tot 1 januari. De politie heeft hierop drie fouilleeracties gehouden: op 12 oktober, 3 november en 15 december. We hebben de raad inmiddels geïnformeerd over de resultaten en dat op basis hiervan geen nieuw aanwijzingsbesluit zal worden genomen. Wel blijven we inzetten op de samenwerking met politie en horecaondernemers. Zo begint het KVU meer gestalte te krijgen. Twee horecabezoekers hebben een ontzegging ontvangen. Hierbij heeft één lokale horecaontzegging plaatsgevonden en er is één collectieve horecaontzegging toegepast. Steeds meer horecaondernemers sluiten hierbij aan.

Page 10: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

8

Tweede halfjaar 2012

Op grond van ROSA zijn negen meldingen afgehandeld. Over alle meldingen is contact geweest met de eigenaar van de desbetreffende horecagelegenheid. Vier melders hebben na het doen van hun melding niet meer gereageerd op de uitnodiging van het Bureau Gelijke Behandeling. De overige vijf gevallen zijn afgehandeld na een gesprek met de eigenaar. Het ‘horen’ door het ROSA-panel is niet nodig geweest.

Verder hebben we:- in oktober samen met de OVSA overvaltrainingen georganiseerd. Ruim 100

personeelsleden van 25 verschillende bedrijven namen hieraan deel;- 27 tijdelijke huisverboden opgelegd (tegenover 21 in de eerste helft van 2012 en 21 in

2011).

Enkele cijfers over 2012:- In het casusoverleg huiselijk geweld in het Veiligheidshuis zijn in het eerste kwartaal

12 zaken behandeld, in het tweede kwartaal 24 zaken, in het derde kwartaal 35 zaken en in het vierde kwartaal 37 zaken. Het betreft in alle gevallen multiproblem zaken.

Page 11: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

9

Jeugd en veiligheid

5.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

Doelstelling 2014 Cijfers11 Stand van zaken tweede helft 2012 t.o.v. 200912

Relatief13 Absoluut

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Minder jeugdoverlast 12-, 12-17 en 18-24 jaar(-10%)

185* 184* 125* 110* 617 619 423 377 -41%(-24%, -32%, -38%)

Minder jeugd-criminaliteit14

(-15%)

404* 444* 456* 428* 1.344 1.491 1.543 1.468 +6%(+16%, +13%, +4%)

* per 10.000 inwoners van 12 t/m 24 jaar

11 Bron: Gids politie Flevoland. 12 Op basis van relatieve cijfers. 13 Op basis van gegevens per 1 januari.14 Aantal misdrijven door jeugdige verdachte (<25 jaar), wonend en plegend in Almere.

De daling van de jeugdoverlast zet zich ook in 2012 voort. Na een stijging in de afgelopen jaren is de jeugdcriminaliteit in 2012 gedaald. Vooral het aantal incidenten met een verdachte in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar neemt af. Winkeldiefstal blijft het meest voorkomende incident, al is het aantal gevallen met een kwart gedaald ten opzichte van 2011.

5.2 Wat hebben we gedaan?

BeleidDe aanpak van jeugdoverlast concentreert zich op jongeren die overlast op straat of in de buurt veroorzaken, op jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit, jongeren die al meerdere malen crimineel gedrag hebben vertoond, maar ook op jongeren die zelf regelmatig slachtoffer zijn van overlast en/of geweld. Een combinatie van jeugdbeleid en veiligheidsbeleid is hierbij onontbeerlijk.

Belangrijke instrumentenVeiligheidshuis, Jeugd Interventie Teams (JIT), gezinsmanagers Erger Voorkomen, voorlichting en preventie (Integraal preventiemodel) en trajecten (‘Nieuw perspectieven’).

Accenten tweede helft 2012In september zijn we gestart met het nieuwe Integraal Preventiemodel voor scholen. Hierin zijn 120 lessen aangeboden die ook allemaal door de scholen zijn afgenomen. Oké-met-de-Klas is de meest aangevraagde voorlichtingsles. Deze les richt zich op pestgedrag en de verschillende vormen waarin zich dit kan uiten. Daarnaast is veel vraag naar de les Oké-met-de-groep. Deze les gaat over groepsdruk en het aangeven en aanvoelen van grenzen. Een belangrijk onderdeel is ook de uitleg over bureau Halt.

In september hebben we een nieuwe inventarisatie gehouden van het aantal jeugdgroepen in de stad. Er zijn tien hinderlijke jeugdgroepen geïnventariseerd. Dat zijn er vier minder ten opzichte van het voorjaar 2012. Stad Oost heeft vijf jeugdgroepen, Stad West drie en Buiten heeft er twee. Voor elke groep is een plan van aanpak gemaakt. De maatregelen variëren van extra toezicht, jongeren verwijzen naar een JOP, gesprekken met ouders, inloop met activiteiten, het verplaatsen van bankjes tot het handhaven van het alcoholverbod.

5

Page 12: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

10

Tweede halfjaar 2012

Op 1 juli 2010 zijn we gestart met de inzet van gezinsmanagers ‘Erger Voorkomen’. Het doel hiervan is het verminderen van recidive en voorkomen dat de jeugdige een criminele loopbaan ontwikkelt, of het stoppen van een zich ontwikkelende criminele carrière. Aanmeldingen voor een gezinsmanager ‘Erger Voorkomen’ komen vanuit het scenario-overleg jeugd in het Veiligheidshuis. In de eerste twee jaar zijn 34 jongeren in zorg geweest bij ‘Erger Voorkomen’ en 29 hiervan hebben het traject met goed gevolg doorlopen. De leeftijd van de jongeren ligt tussen de 7 en 19 jaar. Reden van aanmelding is altijd een delict. De meest voorkomende delicten zijn vandalisme, bedreigingen, geweldpleging en spijbelen. De gezinsmanagers ‘Erger Voorkomen’ zijn een waardevolle aanvulling op de instrumenten die het Veiligheidshuis kan inzetten voor jeugd en daarom gaan we er in 2013 mee door.

Verder hebben we:- in september het contract met de straatcoaches per direct beëindigd. De raad is daar

schriftelijk over geïnformeerd. Het gat dat met het wegvallen van de straatcoaches ontstaan is, zal in de eerste helft van dit jaar op een andere wijze worden opgevuld;

- het Verwey-Jonker instituut gevraagd een onderzoek te doen naar het veiligheidsbeleid voor jeugd. Dit zal in de eerste helft van dit jaar plaatsvinden. De raad is hierover geïnformeerd.

Enkele cijfers over 2012:- Er zijn 61 jongeren besproken in het scenario-overleg Jeugd. - Er zijn 35 ronde tafels georganiseerd over jongeren.

Page 13: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

11

Bestuurlijke aanpak en overige aandachtsvelden

6.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

Doelstelling 2014 Cijfers15 Stand van zaken 2012 t.o.v. 200916 Relatief17 Absoluut

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Terugdringen over-vertegen woordiging Antillianen in criminaliteit(-15%)

663* 573* 588* nnb 237 213 222 nnb -11% (2011)(-14%)

Minder recidive18

(-15%)86** 85** 85** 84** 1.595 1.596 1.615 1.531 -2%

(-2%)

* per 10.000 Antilliaanse inwoners ** per 10.000 inwoners

15 Bron: Gids politie Flevoland en KLPD (Antillianencijfer). 16 Op basis van relatieve cijfers.17 Op basis van gegevens per 1 januari.18 Onder het recidivecijfer vallen alle personen die in december binnen de definitie van

meerpleger of veelpleger vallen (pleegplaats Almere).

Het aantal recidivisten in de leeftijdscategorie 0 t/m 11 jaar was 0 in 2010 en 2011 en 1 in 2012. In de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar daalde het aantal van 302 in 2010 en 241 in 2011 naar 205 personen in 2012. In de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar steeg het aantal van 451 in 2010 naar 484 in 2011 en daalde in 2012 naar 437 personen. In de categorie van 25 jaar en ouder was eveneens een stijging, van 840 in 2010 naar 884 personen in 2011. In 2012 was een lichte daling naar 883 personen.

6.2 Wat hebben we gedaan?

BeleidDe bestuurlijke aanpak richt zich in brede zin op de effectieve bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit, zowel lokaal als regionaal, waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op preventieve en bestuurlijke handhavende maatregelen.

Belangrijke instrumentenAPV 2011, Gemeentewet, Opiumwet, BIBOB-beleid, Kaderconvenant (prostitutie, growshops, hennep), RIEC, het Antillianenbeleid 2010-2013, het plan van aanpak ‘Nazorg ex-gedetineerden’ en de pilot BIJ (Bestuurlijke Informatie Justitiabele).

Accenten eerste helft 2012De burgemeester heeft aan één persoon een gebiedsverbod opgelegd wegens (ernstig) overlastgevend gedrag. Verder is half september een mobiele camera op de Leerlinghof geplaatst. Dit omdat bewoners en ondernemers rondom de Leerlinghof hinder en overlast ervaren en andere maatregelen niet voldoende waren om de overlast te beperken. Ook heeft de burgemeester ter handhaving van de openbare orde eind november het Nederlands Tamil Forum verboden een bijeenkomst in Almere te organiseren (zie raadsbrief 29 november).

6

Page 14: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

12

Tweede halfjaar 2012

Verder hebben we:- het coffeeshopbeleid en het daaraan gerelateerde Handhavingsarrangement herzien. Het

nieuwe coffeeshopbeleid is op 1 januari 2013 in werking getreden (zie raadsbrief 19 december);

- een begin gemaakt met het opstellen van het nieuwe prostitutiebeleid;- de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 voorbereid (zie

bespreking PM 17 januari);- de raad een tussentijdse evaluatie aangeboden over het Antillianenbeleid 2010-2013 (zie

raadsbrief 19 december).

Enkele cijfers over de tweede helft van 2012:- Er worden nazorgtrajecten aangeboden aan diverse groepen ex-gedetineerden, zoals

veelplegers (volwassenen en jeugdigen), vrouwen, jeugd en TBS’ers. De regie berust bij het Veiligheidshuis. In het eerste kwartaal zijn 110 nazorgtrajecten aangeboden aan personen in de leeftijd 24+, 30 aan de groep 18-24 jaar en zes aan 18-. In het tweede kwartaal gaat het om 103 nazorgtrajecten aan 24+, 37 aan 18-24 jaar en vier aan personen jonger dan 18 jaar. In het derde kwartaal gaat het om 102 nazorgtrajecten aan 24+, 37 aan 18-24 jaar en drie aan personen jonger dan 18 jaar. In het vierde kwartaal gaat het om 101 nazorgtrajecten aan 24+, 35 aan 18-24 jaar en vier aan personen jonger dan 18 jaar.

Page 15: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

13

7.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio’s in werking getreden. Naar aanleiding hiervan heeft de raad op 3 maart 2011 de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Hierdoor is de organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding als verlengd lokaal bestuur bij de Veiligheidsregio Flevoland ondergebracht. Vanwege het regionale karakter zijn geen specifieke doelstellingen geformuleerd.

7.2 Wat hebben we gedaan?

BeleidDe gemeente Almere draagt op drie onderdelen bij aan de multidisciplinaire samenwerking bij crises en rampen: planvorming, multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en operationele crisisorganisatie. De nadruk ligt op het organiseren van de regionalisering van de crisisbeheersing en het op orde krijgen en/of houden van de eigen gemeentelijke processen. Daarnaast levert de gemeente Almere projectcapaciteit om de regionalisering van het onderdeel bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Flevoland te faciliteren.

Belangrijke instrumentenRegionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan en opleiden, trainen en oefenen.

Accenten tweede helft 2012Bevolkingszorg is een essentieel onderdeel van de crisisbeheersing. In september verscheen het rapport ‘Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij’ (commissie Bruinooge). Het rapport geeft prestatie-eisen voor een adequate bevolkingszorg die beter moet aansluiten bij de behoeften in onze samenleving. Omdat bevolkingszorg één van de hoofdprocessen is in het nieuwe regionaal crisisplan is in oktober een Flevolandse conferentie gehouden om de verschillende proceshouders te betrekken bij de ontwikkeling van de bevolkingszorg. Zo’n zestig vertegenwoordigers van de Flevolandse gemeenten namen hieraan deel. Daarnaast wordt door de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek ook gewerkt om de operationele organisatie rond de kolom Bevolkingszorg meer structuur te geven.

Op 8 november is NL-Alert landelijk in gebruik genomen via een grote publiekscampagne. NL-Alert is een nieuw middel voor alarmering van de bevolking, in aanvulling op het sirenestelsel. Omdat er bij een NL-Alert ook een tekstbericht wordt meegezonden is het tevens een aanvulling op de bestaande crisiscommunicatiemiddelen.

Verder hebben we:- kennisgenomen van het advies van de heer Eenhoorn aan de minister van Veiligheid en

Justitie om één van de 10 meldkamers in Nederland te vestigen in Zeist en niet te kiezen voor een tijdelijke meldkamer in Naarden en uiteindelijk een Operationeel Centrum Midden Nederland (OCMNL) bij de Stichtse Brug.

- deelgenomen aan een oefening van het Regionaal Beleids Team (RBT) op 30 november;- samen met de hulpverleningsdiensten gewerkt aan de veiligheid rond (grote)

evenementen. Dankzij de inzet van vele medewerkers kon in december op een vlekkenloze manier een stille tocht worden georganiseerd;

- verder gewerkt aan het programma van eisen en de verdere uitwerking van de nieuwe brandweerkazerne aan de Veluwsekant.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding7

Page 16: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

14

Tweede halfjaar 2012

8.1 Doelstelling 2014 en stand van zaken

Communicatie speelt een belangrijke rol in het samenspel tussen objectieve cijfers en subjectieve gevoelens. We communiceren daarom structureel en genuanceerd over onze maatregelen en resultaten. Hierbij vindt telkens een zorgvuldige afweging plaats of en zo ja, welke informatie kan worden verstrekt. Ook is er specifiek aandacht voor wat burgers zelf kunnen doen aan veiligheid.

8.2 Wat hebben we gedaan?

BeleidDe communicatiestrategie voor 2010-2014 bestaat uit drie pijlers: communiceren over maatregelen en resultaten, stimuleren van zelfredzaamheid en actief burgerschap en verbeteren van de samenwerking met in- en externe partners. Het doel is het verbeteren van het veiligheidsgevoel en het ondersteunen en waar mogelijk versterken van de veiligheidsaanpak in Almere.

Belangrijke instrumenten Website (www.veiligalmere.nl), stadhuispagina’s in de Almere Vandaag en persberichten.

Accenten tweede helft 2012Aan het begin van het nieuwe schooljaar (september) hebben we samen met de politie een mailing gestuurd naar alle voortgezet onderwijs scholen en ROC’s in Almere. In deze mailing zijn scholieren gewaarschuwd voor diefstal van smartphones en zijn preventietips gegeven ter voorkoming van diefstal.

Vanaf 1 oktober 2012 bewaart de politie geen gevonden voorwerpen meer en is dit een taak voor de gemeente geworden. Daarom hebben we een campagne op touw gezet om eigendom en eigenaar weer bij elkaar te krijgen. Hiervoor maken we gebruik van de website www.verlorenofgevonden.nl. Op deze website kan online aangegeven worden welk voorwerp gevonden of verloren is.

Verder is gewerkt aan de lancering van de nieuwe website van de gemeente. Ook de aparte pagina voor veiligheid www.veiligalmere.nl is vernieuwd. Aan de pagina is ook een twitteraccount gekoppeld zodat we onze inwoners ook via de sociale media goed kunnen informeren.

Verder hebben we:- op de Grote Markt grote straatstickers geplakt om aandacht te vragen voor ROSA;- het afgelopen halfjaar ruim 1.500 nieuwe Burgernetdeelnemers geworven. Het totaal per

31 december 2012 is 9.603 deelnemers.

Communicatie en veiligheid8

Page 17: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid 2010-2014

15

Onze ambitie is een veilig Almere. De doelen die we onszelf daarvoor hebben gesteld, gelden voor vier jaar. Na het tweede halfjaar van 2012 zien we dat op het gebied van vandalisme, bedrijfsinbraken, inbraken op grote bedrijventerreinen, diefstal van (brom)fietsen en scooters, overvallen en jeugdoverlast de doelen binnen bereik liggen. We blijven hard werken om te zorgen dat de doelen ook gehaald worden. Datzelfde geldt voor die onderwerpen die volop de aandacht blijven vragen. Zo pakken we de stijging van de auto-inbraken aan. Maar ook de aanpak van de woninginbraken en straatroven, de zogenaamde “high-impact crime”, wordt voortgezet. Gelukkig zien we hierin wel een dalende trend, die de stimulans is voor onze inzet in 2013.

Conclusie9

Page 18: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

16

Tweede halfjaar 2012

Page 19: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

Colofon

Tekstafdeling Kabinet en VeiligheidStafdienst Bestuurszaken en Control

VormgevingCommunicatie/team Vormgeving

Page 20: Voortgangsrapportage 1 Actieprogramma Veiligheid 2010 · PDF file2 Tweede halfjaar 2012 Voor u ligt de vierde voortgangsrapportage over het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014. In

Gemeente AlmereStafdienst Bestuurszaken en ControlPostbus 2001300 AE Almere