VOORJOU! - zomer 2012

Click here to load reader

download VOORJOU! - zomer 2012

of 16

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Jouw nieuwe glossy | life & mindstyle magazine

Transcript of VOORJOU! - zomer 2012

 • VOORJOU!JAARGANG 2 ZOMER 2012

  jouwnieuwe glossy

  Food&Fun! OVERHEERLIJKE ZALMWRAPS Het geweldigste verhaal ooit verteld! DAVID MAASBACH

  STRAATKINDEREN IN BRAZILIOASIS

  LIFE- & MINDSTYLE MAGAZINE GRATIS VOOR JOU!

 • INSPIRATIE

  2 VOOR JOU! | ZOMER 2012

  Johannes 3:16 is wel een van de bekend-ste teksten uit de Bijbel en vormt het hart van het evangelie. Door deze woor-den zijn meer mensen tot Jezus gekomen dan enig anders vers uit de Bijbel. Het is een liefdesverklaring van God aan de mens.

  Want God heeft zo veel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft Johannes 3:16.

  De liefdesverklaring van God aan de mens bestaat uit vier delen.

  1) Want God heeft zo veel liefde voor deze wereldOnze redding begint bij God. Hij nam de eerste stap. Wij mensen hebben er niets aan gedaan. Met andere woorden: red-ding was er al voordat u geboren was. Het is niet zo dat de mens God heeft gevon-den. De Bijbel leert ons dat God Zichzelf

  HET geweldigste verhaalOOIT VERTELD

  Volg David Maasbach ook op Hyves, Twitter en Facebook!

 • VOOR JOU! | ZOMER 2012 3

  DAVID MAASBACH

  aan ons mensen heeft laten zien. Hij heeft Zich laten vinden. Dat kleine woordje zo verklaart waarom Jezus alles heeft door-staan en zo veel heeft geleden. Het komt allemaal voort uit liefde. De goden van de wereld jagen veel mensen angst en vrees aan. Ze zijn bang dat ze gestraft worden voor hun slechte daden. Maar de levende God is een God van liefde die alleen maar zoekende is om ons het goede te geven. De Bijbel zegt in Jakobus 1:17: Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven. God haat de zonde, maar Hij heeft de mens lief.

  De liefde van God is ondoorgrondelijk. Het is een liefde die je niet kunt begrij-pen, bevatten, doorgronden of peilen. Toch kun je Gods liefde in je binnenste er-varen. Het maakt niet uit wie u bent; wat u hebt uitgespookt in uw leven; waar u zich ook bevindt op dit moment; hoe groot uw zonden ook zijn: de levende God heeft u lief met een ondoorgrondelijke en onpeil-bare liefde.

  2) Dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gege-ven heeftDe liefde eist altijd een offer. De liefde produceert een handeling. De liefde demonstreert zichzelf. De Bijbel zegt dat God Zijn liefde laat zien door te geven. Hij had een engel kunnen sturen, maar Hij gaf het liefste wat Hij had: Zijn enige Zoon. Niets kan Zijn liefde voor ons mensen nog meer bewijzen. God had Zijn Zoon kunnen redden van de dood aan het kruis. Maar in plaats daarvan liet Hij Zijn Zoon afgrijse-lijk lijden. Zijn hand strekte Hij niet naar Hem uit. Waarom? Omdat Hij zo veel van

  deze wereld houdt. Romeinen 5:8 zegt: God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. In 1 Johannes 4:9-10 staat: God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.

  KIJK IEDERE ZONDAG VAN 09.00 TOT 10.00 UUR NAAR SBS 6 VOOR ANTWOORDEN OP LEVENSVRAGEN.

 • 4 VOOR JOU! | ZOMER 2012

  In Genesis 22 lezen we het verhaal van Abraham die van God de opdracht kreeg om zijn geliefde zoon Isak te offeren. Abraham was gehoorzaam en op het moment dat hij dit wilde doen, klonk er een stem uit de hemel: Abraham, doe je zoon geen kwaad. Maar toen Jezus aan het kruis hing en uitriep: Vader, waarom hebt U Mij verlaten? klonk er geen stem uit de hemel. Jezus moest sterven om de prijs voor onze zonden te betalen. Wat een oneindige liefde van God voor ons mensen!

  3) Zodat een ieder die in Hem gelooftWe zien drie geweldig mooie woorden in deze zin.

  1) Ieder: Gods offer van redding is voor elk persoon. God houdt van iedereen en Hij biedt vandaag redding aan voor alle mensen. 2) Hem: stel uw geloofsvertrouwen om gered te worden in een Persoon: Jezus Christus. Handelingen 16:31 zegt: Ver-trouw op de Here Jezus. Dan zult u gered worden.

  3) Gelooft: geloof verbindt de zondaar met God. Geloof betekent eigenlijk dat je op Jezus Christus vertrouwt met je hele hart. Vertrouwen hebben heeft niets te maken met verstandelijk vermogen. Je vertrouwt Hem zoals je een lift en een vliegtuig vertrouwt als je daarin stapt. Ge-loof is een handeling: je vertrouwt niet op je goede daden, doop, religie enz., maar op Jezus Christus voor je redding.

  4) Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeftWe zien hier twee dingen: 1) we worden gered van de dood; 2) er wordt ons leven gegeven door God.

  Verloren gaan betekent eenvoudigweg: sterven, ofwel: voor eeuwig van God ge-scheiden zijn. Het goede nieuws vandaag is dat God u wil redden van de dood. De Bijbel zegt: Hij heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het le-ven; maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet (1 Johannes 5:11-12).

 • VOOR JOU! | ZOMER 2012 5

  COLOFON Hoofdredactie: John T.L. Maasbach Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Alissa Hathie-Maasbach

  Redactie: Irene van der Heijden Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Alissa, John-Henry & Micha Maasbach

  CONTACT Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending: Apeldoornselaan 2, 2573 LM, Den Haag, Holland

  Telefoon: +3170-3635929 / Fax: +3170-3107111 Het Bijbelhuis: +3170-3469729 / Fax: +3170-3107111 E-mail: info@maasbach.nl

  Website: www.maasbach.nl Telehulp: +3170-3642833

  Ga naar www.maasbach.nl10 per jaar! voor maar

  meer lezen?Als u meer wilt lezen over bijzondere levensverhalen, leuke artikelen en op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten, kunt u abonnee worden van ons maande-lijks blad Nieuw Leven.

  METGRATISBOEK!

  Schrijf mij Schrijf mij uw nood waar u zo mee zit, of die van een ander, zodat ik met de gebedsgroep dagelijks voor u kan bidden en wonderen van God mag verwachten.

  POSTBUS 44, 2501 CA, DEN HAAG,

  HOLLAND | INFO@MAASBACH.NL

  God heeft u lief en wil niet dat u voor eeu-wig van Hem gescheiden zult zijn. Daarom biedt Hij u vandaag het eeuwige leven aan, en dat leven is in Zijn Zoon. De vraag is: wilt u dat leven aannemen? Het is aan u om uw hart te openen en om Jezus Christus toe te laten in uw leven. Maak vandaag de beslissing om uw geloofs-vertrouwen helemaal op Jezus te stellen

  en Hem Heer te maken van uw leven. De tekst zegt zo mooi: God heeft zo veel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Het is het mooiste en geweldigste verhaal ooit verteld!

 • 6 VOOR JOU! | ZOMER 2012

  In de loop van 2010 is de Oasis Charity Association van start gegaan in Curitiba, Brazili, waar ook het kantoor van The Blessing Brazili is gevestigd. Hiermee geven we de kansarme kinderen in de om-geving verschillende educatieve activitei-ten. Er zijn veel resultaten zichtbaar in de

  STRAATKINDERENIN BRAZILI

  In Curitiba, Brazili, mogen we met het kinderproject Oasis Charity Association ons inzetten voor de vele straatkinderen.

  levens van de kinderen, wat ons bemoe-digt om door te gaan met dit werk.

  In de loop van de tijd heeft het Oasis pro-ject zich uitgebreid met nog een vestiging in een ander gebied in Curitiba, genaamd Osternack. Het is een armoedige streek

 • VOOR JOU! | ZOMER 2012 7

  KINDERPROJECT OASIS

  Pastor Jeremias & Carmen Souza leiding Oasis Charity AssociationOasis is een onderdeel van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending.

  waar kinderen blootgesteld worden aan drugshandel, drugsgebruik enz. Deze streek is veel armer dan de regio waar we al werkzaam zijn en er zijn grote noden op elk gebied: materieel, geestelijk en educatief. We willen graag tegemoetkomen in al deze behoef-ten en bidden dat God ons de middelen en de mensen geeft en ons elke dag wijsheid en kracht geeft. We geloven dat het de wil van God voor ons is om de gezinnen en kinderen in deze regio te zegenen. Elke stap die we zetten, elk doel dat we bereiken, doet ons geloven dat het Oasis project is geboren in Gods eigen hart. Hij heeft het ons gegeven om het met andere mensen te delen en deel te zijn van Zijn plan voor de behoeftige kinderen in de wereld.

  Er moeten nog veel stappen gezet worden, want velen wachten nog op onze komst, zodat zij ook gered worden. We blijven voorwaarts gaan, omdat we geloven dat God onze handen wil gebruiken om de vele mensen in nood te zegenen; niet alleen kinde-ren, maar hele families!

 • 8 VOOR JOU! | ZOMER 2012

  VRAAGWat is bekering? En waarvan moet een mens zich bekeren?

  ANTWOORDBekering is simpelweg: je afkeren van de zonde en Jezus volgen. Je gelooft in Jezus als je persoonlijke Redder en Verlos-ser en maakt Hem tot Heer van je leven.

  De Bijbel zegt in Romeinen 3:23 dat alle mensen gezondigd hebben en daardoor Gods nabijheid missen. We lezen in Ro-meinen 6:23: De zonde betaalt een hard loon: De dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here. Jezus be-taalde met Zijn offer aan het kruis de prijs voor onze fouten. Johannes 3:16 zegt: God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zo-dat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

  Bekeer je, kom tot God zoals je bent, en vraag om vergeving voor je fouten. De Bij-bel zegt: Als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rec