Voordracht cd&v senioren 2dec2014

download Voordracht cd&v senioren 2dec2014

of 21

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie 1ste schepen MIchèle Hostekint toegelicht op de bijeenkomst van de CD&V-senioren Roeselare op 2 december 2014.

Transcript of Voordracht cd&v senioren 2dec2014

 • Presentatie voordracht

  Michle Hostekint

  Vergadering CD&V senioren

  Roeselare 2 december 2014

 • Bevoegdheden:

  Energiebeleid en klimaatconvenant

  Informatie en communicatie

  Jeugd

  Stedelijk onderwijs (basisonderwijs & kunstonderwijs)

 • Energieactieplan 2013-2019

  In het Bestuursakkoord RSL2018

  O Een Roeselare waar het goed wonen is

  Woon- en energieloket: De stad verzekert een goede dienstverlening ten aanzien van huurders en eigenaars met betrekking tot vergunningen, huurwetgeving, premies en energie. Prioriteit aan acties uit het GRS: kader voor productie van alternatieve energie (hierbij kan gedacht worden aan de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf en/of een coperatieve vennootschap)

  O Een mobiel Roeselare

  Een goed en duurzaam mobiliteitsbeleid wil de mensen toelaten zich met een veilig gevoel te verplaatsen in de stad.

 • O Een energiek Roeselare

  Het energieloket wordt verder uitgebouwd We maken onze sociale woningen (Mandel, SVK, OCMW) energiezuinig. Daarnaast stimuleren we groepsaankopen voor duurzame energie en promoten we energiebesparende maatregelen voor private huurwoningen. Energiezuinig bouwen wordt aangemoedigd. De engagementen die zijn aangegaan om Roeselare tot een energieneutrale stad te maken tegen 2030 moeten systematisch worden opgevolgd en stipt nagekomen. De reductie van het energieverbruik door particulieren, bedrijven en de overheid staat hierbij voorop. Groene energie wordt gepromoot.

  o Een Roeselare zonder armoede - Terugdringen van overlevingsschulden bij gezinnen in armoede Niemand mag het recht op basisvoorzieningen worden ontzegd. Daarom gaat het OCMW actiever bemiddelen in geval van (dreigende) afsluiting van water, gas of elektriciteit om de afsluiting te vermijden of ongedaan te maken. De woonkosten terugdringen is een blijvende prioriteit. De woonkosten bepalen immers in grote mate het netto te besteden budget dat overblijft.

 • o Een groen en duurzaam Roeselare Duurzame mobiliteit: Duurzame mobiliteit blijft een kenmerk van deze stad. Naast het inzetten van elektrische en aardgasvoertuigen in het wagenpark van de stad, willen wij ook zoveel mogelijk faciliteren via elektrische laadpalen en aardgasstations. Autodelen, het aanbieden van huurfietsen en een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer moeten duurzame mobiliteit nog aantrekkelijker maken. De stad moet als werkgever een voorbeeld zijn inzake promotie van en comfortabel maken van woon-werk-fietsverkeer. Duurzame mobiliteit is een wezenlijk aspect bij de invulling en inrichting van bedrijventerrein en woonuitbreidingsgebieden.

  Klimaatbeleid: Er zal ook werk gemaakt worden van een stedelijk klimaatbeleid volgens de zgn. burgemeestersconvenant. De engagementen die hierin zijn aangegaan om Roeselare een energieneutrale stad te maken tegen 2030, moeten systematisch worden opgevolgd en stipt nagekomen. De reductie van het energieverbruik door particulieren, bedrijven en overheid staat hierbij voorop. Ook de aandacht voor het ontwikkelen van biodiversiteit maakt hier deel van uit. Hiermee hangt ook de promotie van groene energie samen, waarbij er windmolenparken dienen te komen in de door het GRS hiertoe gedefinieerde gebieden. Hierbij worden omwonenden die hinder ervaren, gecompenseerd, bijvoorbeeld door gratis stroom of winstdeelnamen.

 • Meerjarenplanning 2014-2019:

  Strategische doelstelling: Groener en duurzamer

  Energiebeleidsdoelstellingen:

  Het energieverbruik van en in de stad is afgenomen

  De klimaatconvenant is gerealiseerd

  Doelstellingen

  20% reductie van de globale CO2-uitstoot in Roeselare tegen 2020

  Energieneutrale stad tegen 2030

 • Acties 2014-2019

  Energiezuinig wonen - Gas en elektriciteit steeds duurder => inzetten op energiebesparing (goedkoopste energie is de niet verbruikte) - Gebiedsgericht energierenovatieproject - Ontwikkelen en implementeren van nieuwe energiesubsidies - Energieloket uitbouwen: klantgerichte dienstverlening rond energie versterken - Groepsaankopen

 • Blekerijstraat, straat van morgen

  o Uniek proefproject rond duurzame woningrenovatie o Doel is energierenovatie op maat, op straatniveau, ook gericht op private huurders - huisscan - op maat van elk budget o Energiezuinige renovatie moet leiden tot drukken van de energiefactuur o Een proeftuin waarbij veel (publieke en private) partners zijn betrokken o Sterk gericht op innovatie, zowel wat betreft het technische als wat betreft de financiering (alternatieve financieringsmodellen) o Geselecteerd door IWT omwille van innovatieve karakter met doel uitrol in de rest van de stad (en Vlaanderen)

 • Groepsaankopen o Organiseren van groepsaankopen voor gas en groene elektriciteit en van energiebesparende maatregelen o Groepsaankopen gas en elektriciteit inmiddels goed ingeburgerd via tal van initiatieven o Grote kortingen door gezamenlijke aankoop (gem. 230) o 100% groene stroom o positief effect op tarieven energieproducenten (cfr. Electrabel) o Opzegvergoedingen bij overstap afgeschaft o Energiezuinig wonen: ook samenaankoop van dakisolatie, spouwisolatie, zonnepanelen, warmteboiler, HR-glas, (met begeleiding in subsidieaanvragen)

 • Warmteplan

  BESTAANDE WARMTENET ROESELARE

  o Wat is een warmtenet? https://www.youtube.com/watch?v=uIKJBChJoRM o Roeselare is pionier in Vlaanderen (sedert 1986) + vandaag de grootste o Meer dan 25 jaar energierecuperatie door verbranding restafval MIROM (REO-veiling, serres, CC De Spil, Stedelijk zwembad, H. Hart-Ziekenhuis, ) o Ca. 15 km aan leidingen : equivalent van 3 milj. liter stookolie/jaar o Sinds 2009 nieuwe residentile aansluitingen (Residentie Zilverberg, demonstratieproject Licht & Ruimte 2012) o Eind 2013: groen licht voor aansluiting woonuitbreidingsgebied Gitsestraat (1000 te bouwen nieuwbouwwoningen in energieneutrale wijk) o Nog veel potentieel voor de toekomst voor residentiele warmtevraag in Roeselare (tot 1/3 huishoudens in Roeselare) => warmteplan

 • 20-1-2015 13

  18MW-180C

  110C

  65.000 T/j

  1986

  180C

  3,1MWe

  2008

  1976

  Gas : 7MW

  2004

 • 65.000 ton

  140.000 MWh

  30.000 MWh

  17.000 MWhe

  Warmtenet

  ORC

  93.000 MWh

  110C

  180C

 • Circuit richting stad: 4,5 km(x2) Circuit serres (Oostnieuwkerke) :2,5 km(x2)

  21 klanten

 • -> Communicatie o Warmtekaart Roeselare: in kaart brengen van het warmtepotentieel aan de vraag- en aanbodzijde o Publiek ter beschikking stellen warmtekaart Roeselare o Organiseren van informatiemomenten voor de bouw- en industrile sector o Organisatie van het jaarlijks congres Warmtenetwerk Vlaanderen in 2015 o Actieve deelname aan de opmaak Vlaams warmteplan 2015

 • -> Facilitatie door de stad o Stad als klant van het warmtenet o Onderzoek naar fondsen (Europa e.a.) o Ter beschikking stellen van lokalen en/of grond voor ondersteunende infrastructuur warmtenet o Verhoging aantal centrale stookplaatsen in meersgezinswoningen integratie in stedenbouwkundige verordening o Onderzoek naar demo-project binnen IWT-project energetische renovatie (Blekerijstraat, straat van morgen) o Rechtstreekse communicatie naar ontwikkelaars van specifieke projectzones (o.b.v. de potentieel kaart) o Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen waar nodig

 • Energiezuinige (stads)gebouwen o Voorbeeldfunctie: energiezuinig maken van patrimonium o Doorlichting stadsgebouwen o Opmaken van een lange termijnvisie voor renovatie van stadsgebouwen o Opstarten van een energiezorgplan o Uitvoeren masterplan openbare verlichting o Implementeren van strengere EPB-eisen bij nieuwbouw o Onderzoek naar implementatie hernieuwbare energie in stadsgebouwen o Multifunctioneel gebruik van stadsgebouwen en scholen o Invullen resterende energievraag met aankoop van 100% groene stroom

 • Project Rik Energiek De energiezuinige school

  o Opstart energiezorgplan binnen stadspatrimonium/energie-efficienti

  o sensibilisering en gedragsverandering: duurzaam leren omgaan met energie

  o pilootproject in stedelijke basisscholen

  en deeltijds kunstonderwijs (SASK/STAP)

  o doelstelling is energiefactuur in scholen

  < 5% tegen einde schooljaar 2015-2016 o vergroten van kennis rond (duurzame)

  energie met uitgewerkte lessenpakketten

  o wedstrijd gekoppeld aan het project: bespaarde bedrag wordt geschonken voor energie-gerelateerde aankopen

 • Hernieuwbare energie o Kansen voor alternatieve energie o Stroomproductie: - Bijkomende productie stimuleren - Oplossing voor verplicht aandeel HE lokaal aanbieden o Groene warmte: warmteplan Roeselare o Aankoop 100% groene stroom bevorderen via groepsaankopen

 • Duurzaam mobiliteitsplan Roeselare o Een autoluw stadscentrum o Meer fietsverkeer en openbaar vervoer o Elektrische en aardgasvoertuigen voor de stadsdiensten o City Depot: gezamenlijke belevering van handelszaken in centrum vanaf de rand van de stad o Alternatieve aandrijftechnologie: aardgas en elektriciteit