Voorbeeld Preview · 2020-01-11 · Nederlandse norm NEN-EN-IEC 62770 (en) Fluids for...

of 10 /10
Nederlandse norm NEN-EN-IEC 62770 (en) Fluids for electrotechnical applications - Unused natural esters for transformers and similar electrical equipment (IEC 62770:2013,IDT) ICS 29.040 april 2014 Voorbeeld Preview Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

Embed Size (px)

Transcript of Voorbeeld Preview · 2020-01-11 · Nederlandse norm NEN-EN-IEC 62770 (en) Fluids for...

 • Nederlandse norm

  NEN-EN-IEC 62770 (en)

  Fluids for electrotechnical applications - Unused natural esters for transformers and similar electrical equipment (IEC 62770:2013,IDT)

  ICS 29.040 april 2014

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

  Dit

  do

  cum

  ent

  mag

  sle

  chts

  op

  een

  sta

  nd

  -alo

  ne

  PC

  wo

  rden

  gei

  nst

  alle

  erd

  . Geb

  ruik

  op

  een

  net

  wer

  k is

  alle

  en.

  toes

  taan

  als

  een

  aan

  vulle

  nd

  e lic

  enti

  eove

  reen

  kom

  st v

  oo

  r n

  etw

  erkg

  ebru

  ik m

  et N

  EN

  is a

  fges

  lote

  n.

  Th

  is d

  ocu

  men

  t m

  ay o

  nly

  be

  use

  d o

  n a

  sta

  nd

  -alo

  ne

  PC

  . Use

  in a

  net

  wo

  rk is

  on

  ly p

  erm

  itte

  d w

  hen

  a su

  pp

  lem

  enta

  ry li

  cen

  se a

  gre

  emen

  t fo

  r u

  s in

  a n

  etw

  ork

  wit

  h N

  EN

  has

  bee

  n c

  on

  clu

  ded

  .

 • NEN-EN-IEC 62770

  Als Nederlandse norm is aanvaard: - EN 62770:2014,IDT - IEC 62770:2013,IDT

  Nederlands Elektrotechnisch Comité Normcommissie 364010 "Vloeistoffen voor elektrotechnische doeleinden (NEC 10)"

  THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

  DEZE PUBLICATIE IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD

  Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation.

  Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute.

  Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

  Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

  ©2014 Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • NEN-EN-IEC 62770

  Nederlands voorwoord

  Voor de in deze norm vermelde normatieve verwijzingen bestaan in Nederland de volgende equivalenten: vermelde norm Nederlandse norm titel IEC 60076-14 NEN-EN-IEC 60076-14 Energietransformatoren - Deel 14: Met vloeistof

  gevulde energietransformatoren met isolatiematerialen voor hoge temperatuur

  IEC 60156 NEN 10156 Isolatievloeistoffen - Bepaling van de doorslagspanning bij netfrequentie - Beproevingsmethode

  IEC 60247 NEN-EN-IEC 60247 Isolatievloeistoffen - Meting van de relatieve diëlektrische constante, de diëlektrische verliesfactor (tan δ) en de soortelijke weerstand

  IEC 60296 NEN-EN-IEC 60296 Vloeistoffen voor elektrotechnische doeleinden - Nieuwe minerale isolatie-oliën voor transformatoren en schakelmaterieel

  IEC 60475 NEN-EN-IEC 60475 Monsterneming van isolatievloeistoffen IEC 60666 NEN-EN-IEC 60666 Detectie en bepaling van bepaalde toevoegingen in

  minerale isolatie-oliën IEC 60814 NEN-EN-IEC 60814 Isolatievloeistoffen - Met olie geïmpregneerd papier

  en karton - Bepaling van het watergehalte met de automatische coulometrische titratie volgens Karl Fischer

  IEC 61100 NEN 11100 Isolatievloeistoffen voor elektrotechnische doeleinden - Indeling op basis van vlampunt en stookwaarde

  IEC 61125:1992 NEN 11125:1993 Nieuwe isolatievloeistoffen op basis van koolwaterstoffen voor elektrotechnische doeleinden - Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de oxidatievastheid

  IEC 61198 NEN 11198 Minerale isolatie-oliën - Methode voor de bepaling van het gehalte aan 2-furfural en derivaten

  IEC 61619 NEN-EN-IEC 61619 Isolatievloeistoffen - Verontreiniging door polychloorbifenylen (PCB's) - Methode voor de bepaling met behulp van capillaire gaschromatografie

  IEC 61620 NEN-EN-IEC 61620 Isolatievloeistoffen - Bepaling van de elektrische verliesfactor door meting van de geleiding en de capaciteit - Beproevingsmethode

  IEC 62021-3 - - IEC 62535:2008 NEN-EN-IEC 62535:2009 Isolatievloeistoffen - Beproevingsmethode voor het

  aantonen van de aanwezigheid van mogelijk corrosief zwavel in gebruikte en ongebruikte isolatie-olie

  IEC 62697-1 NEN-EN-IEC 62697-1 Beproevingsmethoden voor de kwantitatieve bepaling van corrosieve zwavelbestanddelen in ongebruikte en gebruikte isolatievloeistoffen - Deel 1: Beproevingsmethode voor de kwantitatieve bepaling van dibenzyldisulfide

  ISO 2592 NEN-EN-ISO 2592 Bepaling van vlam- en brandpunten - Clevelandmethode met open kroes

  ISO 2719 NEN-EN-ISO 2719 Bepaling van het vlampunt - Methode volgens Pensky-Martens met gesloten kroes

  ISO 3016 NEN-ISO 3016 Aardolie en aardolieproducten - Bepaling van het vloeipunt

  ISO 3104 NEN-EN-ISO 3104 Aardolieprodukten - Transparante en niet-transparante vloeistoffen - Bepaling van de kinematische viscositeit en berekening van de dynamische viscositeit

  ISO 3675 NEN-EN-ISO 3675 Ruwe aardolie en vloeibare aardolieproducten - Laboratoriumbepaling van de dichtheid - Areometermethode

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • NEN-EN-IEC 62770

  ISO 12185 NEN-EN-ISO 12185 Ruwe aardolie en aardolieproducten - Bepaling van de dichtheid - Methode met een oscillerende U-vormige buis

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • EUROPEAN STANDARD EN 62770 NORME EUROPÉENNE

  EUROPÄISCHE NORM April 2014

  CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization

  Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

  CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels

  © 2014 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

  Ref. No. EN 62770:2014 E

  ICS 29.040

  English version

  Fluids for electrotechnical applications - Unused natural esters for transformers and similar electrical equipment

  (IEC 62770:2013) Fluides pour applications électrotechniques - Esters naturels neufs pour transformateurs et matériels électriques analogues (CEI 62770:2013)

  Flüssigkeiten für elektrotechnische Anwendungen - Neue natürliche Ester für Transformatoren und ähnliche elektrische Betriebsmittel (IEC 62770:2013)

  This European Standard was approved by CENELEC on 2013-12-24. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions. CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

  NEN-EN-IEC 62770:2014

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • EN 62770:2014 - 2 -

  Foreword

  The text of document 10/909/FDIS, future edition 1 of IEC 62770, prepared by IEC TC 10 "Fluids for electrotechnical applications" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 62770:2014.

  The following dates are fixed: • latest date by which the document has

  to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement

  (dop) 2014-10-18

  • latest date by which the national standards conflicting with the document have to be withdrawn

  (dow) 2016-12-24

  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

  Endorsement notice

  The text of the International Standard IEC 62770:2013 was approved by CENELEC as a European Standard without any modification. In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

  IEC 60422 NOTE Harmonised as EN 60422.

  IEC 61039 NOTE Harmonised as EN 61039.

  IEC 61099 NOTE Harmonised as EN 61099.

  IEC 61868 NOTE Harmonised as EN 61868.

  NEN-EN-IEC 62770:2014

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • - 3 - EN 62770:2014

  Annex ZA (normative)

  Normative references to international publications

  with their corresponding European publications The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. NOTE When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies. Publication Year Title EN/HD Year

  IEC 60076-14 - Power transformers - Part 14: Liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materials

  EN 60076-14 -

  IEC 60156 - Insulating liquids - Determination of the breakdown voltage at power frequency - Test method

  EN 60156 -

  IEC 60247 - Insulating liquids - Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor (tan d) and d.c. resistivity

  EN 60247 -

  IEC 60296 - Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear

  EN 60296 -

  IEC 60475 - Method of sampling insulating liquids EN 60475 -

  IEC 60666 - Detection and determination of specified additives in mineral insulating oils

  EN 60666 -

  IEC 60814 - Insulating liquids - Oil-impregnated paper and pressboard - Determination of water by automatic coulometric Karl Fischer titration

  EN 60814 -

  IEC 611001) - Classification of insulating liquids according to fire point and net calorific value

  EN 61100 -

  IEC 61125 1992 Unused hydrocarbon based insulating liquids - Test methods for evaluating the oxidation stability

  EN 61125 1993

  IEC 61198 - Mineral insulating oils - Methods for the determination of 2-furfural and related compounds

  EN 61198 -

  IEC 61619 - Insulating liquids - Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) - Method of determination by capillary column gas chromatography

  EN 61619 -

  IEC 61620 - Insulating liquids - Determination of the dielectric dissipation factor by measurement of the conductance and capacitance - Test method

  EN 61620 -

  1) Withdrawn in 2009 and partially replaced by IEC 61039.

  NEN-EN-IEC 62770:2014

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • EN 62770:2014 - 4 -

  IEC 62021-3 - Insulating liquids - Determination of acidity - Part 3: Test methods for non mineral insulating oils

  EN 62021-3 -

  IEC 62535 2008 Insulating liquids - Test method for detection of potentially corrosive sulphur in used and unused insulating oil

  EN 62535 2009

  IEC 62697-1 - Test method for quantitative determination of corrosive sulfur compounds in unused and used insulating liquids - Part 1: Test method for quantitative determination of dibenzyldisulfide (DBDS)

  EN 62697-1 -

  ISO 2592 - Determination of flash and fire points - Cleveland open cup method

  - -

  ISO 2719 - Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method

  - -

  ISO 3016 - Petroleum products - Determination of pour point

  - -

  ISO 3104 - Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity

  - -

  ISO 3675 - Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometermethod

  - -

  ISO 12185 - Crude petrolelum and petroleum products - Determination of density - Oscillating U-tube method

  - -

  ASTM D 1275 - Standard Test Method for Corrosive Sulfur in Electrical Insulating Oils

  - -

  OECD 201-203 - Test Guidelines for ecotoxicity - -

  OECD 301 Guideline for testing of chemicals adopted by European Council

  - -

  US EPA - Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances (OPPTS)

  - -

  835.311 - Fate, Transport and Transformation Test Guidelines

  - -

  NEN-EN-IEC 62770:2014

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • IEC 62770 Edition 1.0 2013-11

  INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE

  Fluids for electrotechnical applications – Unused natural esters for transformers and similar electrical equipment Fluides pour applications électrotechniques – Esters naturels neufs pour transformateurs et matériels électriques analogues

  IEC

  627

  70:2

  013

  ®

  NEN-EN-IEC 62770:2014

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang

  tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies

  blijven ook beschikbaar. U en uw collega’s kunnen de norm

  via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.

  Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op

  www.nenconnect.nl.

  Heeft u vragen?Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag,

  van 8.30 tot 17.00 uur.

  Telefoon: 015 2 690 391

  E-mail: [email protected]

  ALTIJD DE ACTUELE NORMIN UW BEZIT HEBBEN?Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:

  WERK SLIMMER MET NEN CONNECT

  ‘Is NEN-EN-IEC 62770:2014 en de laatste versie?’

  http://www.nenconnect.nl