Voorbeeld Mandaatbesluit - moderne variant Bijlage 5 Voorbeeld Mandaatbesluit - moderne variant...

Voorbeeld Mandaatbesluit - moderne variant Bijlage 5 Voorbeeld Mandaatbesluit - moderne variant Inleiding
Voorbeeld Mandaatbesluit - moderne variant Bijlage 5 Voorbeeld Mandaatbesluit - moderne variant Inleiding
download Voorbeeld Mandaatbesluit - moderne variant Bijlage 5 Voorbeeld Mandaatbesluit - moderne variant Inleiding

of 2

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Voorbeeld Mandaatbesluit - moderne variant Bijlage 5 Voorbeeld Mandaatbesluit - moderne variant...

 • Bi j l age 5

  Voorbeeld Mandaatbesluit - moderne variant

  Inleiding Het college van burgemeester en we thouders van de gemeen te (NAAM GEMEENTE) (hierna te noemen : het college) beslist op grond van art ikel 2.3.2. van de Verordening woonruimtebemiddeling en woonruimtevoorroadbeheer regio Rotterdam (hierna: de Verordening) op aanvragen o m een huisvest ingsvergunning als bedoeld in ar t ikel 2 .3 .1 . lid 1 van de Verorden ing. Naast ver lenen of weigeren van een huisvest ingsvergunning, kan het college ook een door hem ver leende huisvest ingsvergunning in t rekken.

  Het college heef t besloten o m (NAAM FUNCTIONARIS) van corpora t ie (NAAM CORPORATIE) mandaat te ver lenen voor het beslissen op aanvragen o m een huisvest ingsvergunning. Ook heef t het college besloten om de h iervoor genoemde funct ionar is (hierna te n o e m e n : de gemanteerde) een macht ig ing te ver lenen voor het ver r ich ten van handel ingen ter voorbere id ing van deze beslissingen.

  De gemandateerde kan aan andere medewerkers van corpora t ie (NAAM CORPORATIE) een ondermandaa t ver lenen voor het beslissen op aanvragen o m een huisvest ingsvergunning en het ver r ichten van de handel ingen ter voorbere id ing van deze beslissingen.

  Juridisch grondslag Op grond van art ikel 2.3.2 van de Verorden ing w o o n r u i m t e b e m i d d e l i n g en woonru im tevoo r raadbeheer regio Rot terdam 2015 (h ierna: de Verordening) is het college bevoegd o m te beslissen op aanvragen om een huisvest ingsvergunning. Deze bevoegdheid impl iceer t ook de bevoegdheid t o t het verr ichten van handel ingen ter voorbere id ing van deze beslissingen. Dergeli jke handel ingen zijn onder meer het de aanvrager verzoeken o m aanvul l ing van de door hem ingediende aanvraag, het me t toepassing van art ikel 4:5 lid 1 van de Algemene w e t bestuursrecht bu i ten behandel ing laten van een onvol ledige aanvraag, het toepassen van voorrangsregel ingen in verband me t de aard, g roo t te of prijs van de te huur aangeboden w o o n r u i m t e of het toepassen van voorrangsregel ingen voor won ingzoekenden me t lokale o f regionale b inding zijn dergel i jke voorbere idende handel ingen.

  Art ikel 10:3 lid 1 van de Algemene we t bestuursrecht bepaal t dat bestuursorganen mandaat kunnen ver lenen, tenzi j bij wet te l i j k voorschr i f t anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatver len ing verzet.

  Het inzake mandaat in onder meer art ikel 10:3 lid 1 van de A lgemene w e t bestuursrecht bepaalde is van overeenkomst ige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ander, werkend onder zijn veran twoorde l i j khe id , macht ig ing ver leent t o t het ver r ich ten van handel ingen die noch een besluit , noch een pr ivaatrechte l i jke rechtshandel ing zi jn.

  Ingevolge art ikel 10:9 lid 1 van de Algemene we t bestuursrecht kan het bestuursorgaan toestaan dat ondermandaat w o r d t ver leend. Ingevolge het t w e e d e lid van di t ar t ikel zijn op ondermandaa t de overige ar t ikelen van afdel ing 10.1 van de A lgemene we t bestuursrecht van toepassing.

 • Bi j lage 5

  Het college is een bestuursorgaan. Er zijn geen wet te l i j ke voorschr i f ten die het college be le t ten om de hem in het kader van de u i tvoer ing van de urgent ieregel ing t oekomende bevoegdheden te mandate ren . Evenmin verzet de aard van de bevoegdheden zich tegen mandaatver len ing. Ditzelfde geldt voor de bevoegdheden van het college t o t het verr ichten van handel ingen, niet zi jnde het nemen van beslu i ten, ter voorbere id ing en u i tvoer ing van beslui ten te r u i tvoer ing van de urgent ieregel ing.

  Geconcludeerd moet wo rden dat het college gelet op t i te l 10.1 van de Algemene w e t bestuursrecht bevoegd is t o t : a. mandate r ing van de beslissingen op aanvragen om huisvest ingsvergunningen; b. het ver lenen van een macht ig ing to t het verr ichten van handel ingen, niet zi jnde een

  besluit of een pr ivaatrechtel i jke rechtshandel ing, ter voorbere id ing en u i tvoer ing van een beslissing op een aanvraag om huisvest ingsvergunning;

  c. het toestaan dat ten aanzien van de onder a. en b. bedoelde bevoegdheden ondermandaa t w o r d t ver leend.

  Besluit Het college beslui t :

  1. de (NAAM FUNCTIONARIS) in dienst bij (NAAM CORPORATIE) mandaat te ver lenen voor het beslui ten op een aanvraag om huisvest ingsvergunning (de bevoegdheid als bedoeld in ar t ikel 2.3.2 van de Verorden ing;

  2. de onder 1. bedoelde persoon een macht ig ing als bedoeld in art ikel 10:12 van de A lgemene we t bestuursrecht te ver lenen voor het ver r ichten van alle handel ingen die noch een beslui t , noch een pr ivaatrechtel i jke rechtshandel ing zi jn, voor zover deze handel ingen nodig zijn ter voorbere id ing van of ter u i tvoer ing van de onder 1. bedoelde bes lu i ten;

  (PLAATSNAAM), (DATUM)

  (ONDERTEKENING)