VNCI Responsible Care rapport 2007-2008

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Overzicht van de prestaties van de Nederlandse chemische industrie op het gebied van duurzaamheid.

Transcript of VNCI Responsible Care rapport 2007-2008

 • Responsible CareRapport 2007/2008

 • 2 Responsible Care 2007 / 2008

  et Responsible Care-rapport is vernieuwd. Dat heeft een reden. De VNCI is zich er de laatste jaren meer en meer bewust van geworden dat haar verantwoordelijkheid verder gaat dan het voortdurend willen

  verbeteren van producten en processen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, duurzaam-heid en ketenbeheer. Vanuit dat besef is in 2006 het oorspronkelijke Responsible Care-programma uit-gebreid tot de Responsible Care Global Charter; een wereldwijd onderschreven update, ondertekend door niet minder dan 53 nationale chemieverenigingen, waaronder de VNCI. Zonder de andere onderdelen van de Global Charter tekort te willen doen, is er toch n element dat pre-cies de essentie van de nieuwe afspraken aangeeft: transparantie. Transparantie wil zeggen dat de ver-antwoordelijkheid van de chemie niet ophoudt bij mooie afspraken en rapporten, maar dat er heldere daden worden gesteld. De chemie wil en moet zon-neklaar laten zien dat het menens is, dat de afspra-ken kloppen en de rapportages betrouwbaar zijn. Transparantie wil ook zeggen dat er een heldere dialoog is; dat er wordt geluisterd naar de maat-schappij, maar dat diezelfde samenleving ook best mag weten dat de chemiesector met dilemmas te maken heeft. Precies daarover wil de VNCI discus-siren. In het verlengde van de Global Charter is de VNCI de afgelopen jaren daarom gesprekken aange-gaan met de stakeholders, personen en organisaties binnen de samenleving die vanuit de meest uiteen-lopende invalshoeken iets met de chemie te maken hebben. De resultaten hebben we grotendeels in deze rapportage verwerkt. Dat is niet het eindstation. Uit de gesprekken met de stakeholders blijkt dat er behoefte bestaat aan een voortdurende dialoog, aan discussies, vooral over de toekomst en oplossingen die we gezamenlijk kunnen verzinnen om onze maatschappij duurzamer te maken. Constant verbeteren dus, en dat is uiteinde-lijk precies waar de Responsible Care-gedachte voor staat. p

  dr. ir. Colette Alma-Zeestraten

  Algemeen directeur VNCI

  HVoorwoord

  Inhoud

 • 2007 / 2008 Responsible Care 3

  Inhoud

  Inhoudsopgave

  Samenvatting Nederlands en Engels 4

  1 Responsible Care 8 Inleiding Responsible Care Global Charter Externe verificatie Stakeholderdialogen Verificatie-vragenlijst Duurzaamheid Communicatie door de VNCI Responsible Care-prijs

  2 Procesveiligheid 14 Inleiding Regionale netwerken Overleg Arbeidsinspectie Verzuimongevallenfrequentie

  3 Transport 16 Inleiding Basisnet Spoor 2-programma

  4 Arbeidsomstandigheden 20 Inleiding Arbocatalogus VCA Petrochemie

  5 Milieu 24 Inleiding Milieuconvenant E-PRTR

  6 Product Stewardship 28 Inleiding REACH Preregistratie Registratie GHS Stroomlijning stoffenregelgeving Risicos van nanotechnologie Chloorzaken

  7 Energie en Klimaat 32 Inleiding Duurzaamheidsakkoord PI-scans en WKKs Broeikasgassen

  De kwantitatieve gegevens per thema vindt u op www.vnci.nl/rc.

 • 4 Responsible Care 2007 / 2008

  n 2006 lanceerde de wereld-wijde organisatie van de chemi-sche industrie (ICCA) de Res-ponsible Care Global Charter, een update van het bestaande

  Responsible Care-programma. Daarin werd accent gelegd op duurzaam ondernemen en meer transparantie. De VNCI is in het kader van het vernieuwde programma in 2007 en 2008 begonnen met de stakehol-derdialoog: gesprekken met men-sen en organisaties uit de samen-leving die op verschillende manieren tegen de chemie aankij-ken. Deze dialoog maakt onderdeel uit van de stap naar meer transpa-rantie. De uitkomsten daarvan zijn voor de VNCI een belangrijke lei-draad voor nu en de toekomst.

  In 2008 is tevens een begin gemaakt met een verificatiesy-steem, een gevolg van de Global Charter. Meer transparantie wil zeggen dat bedrijven veel duidelij-ker laten zien wat ze doen op het gebied van Responsible Care. De rapportages die bedrijven maken moeten betrouwbaar en dus verifi-eerbaar zijn. Om de betrouwbaar-heid van de rapportage te vergro-ten laat de VNCI vanaf 2010 alle aangeleverde informatie op Res-ponsible Care-gebied van enkele lidbedrijven steekproefsgewijs verifiren door een externe partij (een onafhankelijke accountant). Ter voorbereiding daarop heeft de VNCI samen met KPMG in 2008/2009 met succes onderzocht hoe zon beoordeling door een onafhankelijke partij kan worden georganiseerd. Nieuw onderdeel van de Global Charter is duurzaam onderne-

  men. Daarmee wordt het doel van Responsible Care de verbetering van processen en producten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu verbreed naar duur-zaamheid. De VNCI wil de komende jaren duidelijk definiren wat duur-zaam ondernemen precies voor de chemische industrie betekent. Dat kan en wil de VNCI niet alleen. Daarom zal de VNCI in de periode 2008-2009 haar oor te luisteren leggen bij de leden en maatschap-pelijke organisaties.

  De periode 2007/2008 was belang-rijk voor de invoering van REACH (Registration, Evaluation and Aut-horisation of Chemicals). REACH is een systeem voor registratie, eva-luatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie worden geproduceerd of gempor-teerd. Doel is het duurzaam en veilig gebruik van chemische pro-ducten. REACH wordt stapsgewijs ingevoerd. Van 1 juni tot 1 decem-ber 2008 vond de zogenaamde pre-registratie van de stoffen plaats. De VNCI heeft haar leden daarbij intensief voorbereid en begeleid, onder meer via bijeenkomsten en circulaires. Bovendien werd de VNCI-Helpdesk REACH opgericht.De volgende stap binnen REACH is de registratie. Voor de komende jaren zal de VNCI haar leden actief bijstaan bij de verdere uitvoering van REACH.

  Naast REACH kreeg de chemische industrie in 2008 te maken met meer internationale wetgeving. Zoals GHS (Globally Harmonised System of Classification and Label-ling of Chemicals.) GHS is een internationaal systeem voor inde-

  ling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en prepara-ten. De VNCI zal de komende anderhalf jaar intensief communi-ceren over de verplichtingen die deze wetgeving met zich mee-brengt. Dat gebeurt via workshops en evaluaties en voorlichting op een manier zoals die ook met REACH plaatsvindt.Verder is de VNCI op verschillende manieren betrokken bij de discus-sie over de risicos van nanotechno-logie; risicos waarover maatschap-pelijk veel te doen is. De VNCI zal in 2009 samen met de industrie pilot-projecten starten, om risicos te beperken, voorzorgsmaatregelen te ontwikkelen en de zorg die men heeft over hoe veilig om te gaan met nanodeeltjes proberen bij te stellen. De chemie draagt bij aan de oplossing op dit gebied.

  In 1993 maakten de overheid en de VNCI afspraken om emissies van de chemische industrie terug te dringen. Dit milieuconvenant loopt formeel in 2010 af. Die afspraken hebben succes gehad. Gevolg is echter wel dat er door de industrie zoveel maatregelen zijn genomen en zoveel doelen zijn gehaald, dat er minder ruimte is overgebleven voor vrijwillige maatregelen.In het convenant is ook afgespro-ken dat overheid en industrie structureel overleg voeren. Wan-neer het convenant afloopt, komt dit specifieke overleg voor de che-mie mogelijk te vervallen. De VNCI heeft inmiddels zelf het initiatief genomen om de voorwaarden voor een nieuw overleg te onderzoeken. Daarbij zal het Responsible Care-programma voor een belangrijk deel de agenda bepalen.

  Samenvatting

  e

  I

 • 2007 / 2008 Responsible Care 5

  n 2006, the global organisation of the chemical industry (ICCA) launched the Responsible Care Global Charter, an update of the existing Responsible Care pro-

  gramme. This focused on sustaina-ble business practice and more transparency. In 2007 and 2008 - within the framework of the new programme - the VNCI started the stakeholder dialogue: talks with people and organisations from society, who all view chemistry differently. This dialogue forms part of the road to more transparency. The results thereof will be an important guide-line for the VNCI, now and in the future.

  2008 also saw the start of an audi-ting system, a result of the Global Charter. More transparency means that businesses make their actions in the field of Responsible Care much clearer. The reports drawn up by businesses must be reliable and, as such, verifiable. So as to increase reliability of reporting, the VNCI will have all Responsible Care-related information of a number of member companies randomly audited by an external party (an independent accountant) as from 2010. In preparation the-reof, the VNCI and KPMG in 2008/2009 carried out a successful study into how such an assessment can be organised by an indepen-dent party.

  A new aspect of the Global Charter is sustainable business practice. As such, the objective of Responsi-ble Care - the improvement of pro-cesses and products in the field of health, safety and the environment

  - is extended to sustainability. In the next few years, the VNCI wants to clearly define what exactly sustainable business practice means to the chemical industry. The VNCI cannot and does not want to do this on its own. That is why the VNCI will ask its members and civic society organisations for their opinions in the period 2008-2009.

  The period 2007/2008 was impor-tant for the introduction of REACH (Registration, Evaluation and Aut-horisation of Chemicals). REACH is a system for the registration, eva-luation and authorisation of chemi-cal substances produced or impor-ted in the European Union. The objective is the sustainable and safe use of chemicals. REACH will be implemented on a step-by-step basis. The so-called preregistra-tion of the substances took place between 1 June and 1 December 2008. The VNCI intensively prepa-red and guided its members through meetings and circulars, and it set up the VNCI Helpdesk REACH.The ne