VLIET VBO02 2010 Internet

of 48 /48
BEDRIJFSOBJECT Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand. In dit magazine Compleet aanbod in de regio Nieuwe faciliteit terbeschikkinggesteld pand BEDRIJFSMAKELAARS EEN SELECTIE UIT HET AANBOD VAN VAN VLIET BEDRIJFSMAKELAARS. JUNI 2010

Embed Size (px)

Transcript of VLIET VBO02 2010 Internet

BEDRIJFSOBJECTEEN SELEC TIE UIT HET AANBOD VAN VAN VLIET BEDRIJFSMAKELAARS. JUNI 2010

In dit magazine

Compleet aanbod in de regio Nieuwe faciliteit terbeschikkinggesteld pand

Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.BEDRIJFSMAKELAARS

Univ verlaagt uw lasten n uw risico's!Univ biedt ondernemers een uitgebreid pakket zakelijke verzekeringen tegen scherpe premies. Uw adviseur brengt eerst samen met u de risico's in beeld en onderzoekt de mogelijke preventiemaatregelen. Pas daarna wordt de premie bepaald. Die is alleen gebaseerd op het werkelijke risico. Bovendien werkt Univ zonder winstoogmerk. Dat resulteert dus in extra lage kosten! Neem contact op voor een kostenbesparende afspraak!

EGELD GOED GER

, VOOR EL

KAAR

van een et maken -658555 Bel voor h aar: 0184 n afspraak

Univ Alblasserwaard en Omstreken Dordrecht, Spuiboulevard 438-440 Gorinchem, Stadhuisplein 70 Ridderkerk, Koninginneweg 79 Sliedrecht, Stationspark 125 Werkendam, Raadhuislaan 2-051 Telefoon (0184) 658555 [email protected]

Vernieuwing . . .

In deze economisch lastige tijden en met de verkiezingen net achter de rug moeten we alle zeilen bijzetten om positief gestemd te blijven. Dat valt niet altijd mee, maar we blijven natuurlijk wel ons best doen. Zaken omtrent hypotheekrenteaftrek en de vele benodigde bezuinigingen zijn niet van de lucht. Onze nieuw te vormen regering staat straks dan ook voor een moeilijke opgave. Toch is niets onmogelijk, want n ding staat als een paal boven water en dat is het feit dat er na regen weer zonneschijn zal komen. We kunnen inmiddels wel concluderen dat deze regenbui langer aanhoudt dan wij de laatste decennia gewend zijn geweest. Dus aan zachte heelmeesters heeft dit land op dit moment hoegenaamd niets! Maar goed, we kunnen er lang en breed over praten, uiteindelijk begint alles bij ons zelf. Ook wij wachten al enige tijd op betere tijden om weer te gaan investeren in zaken als automatisering en een nieuw kantoorinterieur. Echter, soms moet je gewoon zaken forceren en de beslissing maar nemen om op deze manier jezelf en je personeel te blijven motiveren. In de vorige editie kondigden wij de verbouwingen al aan, echter we zijn nog niet zover om in deze editie de nieuwe kantoren in zowel Ridderkerk als Sliedrecht te presenteren. De werkzaamheden zitten er zo goed als op, de nieuwe automatisering werkt prima en de samenvoeging van de administraties bevalt uitstekend. In de volgende editie komen wij middels een uitgebreide reportage hierop terug. Al met al zijn we weer gesteld voor de komende jaren en hopen we u in een nieuw jasje weer als vanouds van dienst te kunnen zijn. Nu nog het juiste kabinet zodat wij in dit land weer aan een opgaande lijn kunnen gaan denken! Met vriendelijke groet, Van Vliet Bedrijfsmakelaars Kantoor Ridderkerk D.R. Norbruis RT J. Scheurwater RT J. Herrewijnen P. Oskamp Kantoor Sliedrecht/Dordrecht J.N. Zandbergen RT A.P. BloklandBedrijfsObject is een uitgave van Van Vliet Bedrijfsmakelaars BV te Ridderkerk, Sliedrecht en Dordrecht. BedrijfsObject verschijnt 4 maal per jaar in een oplage van ca. 11.000 exemplaren. De gegevens in deze BedrijfsObject zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld doch zijn geheel vrijblijvend. Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie en/of eventuele typeof drukfouten. Alle in deze uitgave genoemde metrages zijn circa.

Ridderkerk (hoofdkantoor)Jhr. Van Karnebeekweg 6B Postbus 111 2980 AC Ridderkerk Telefoon 0180 - 43 43 43 E-mail [email protected] Internet www.vanvliet.net

SliedrechtStationspark 150 Telefoon 0184 - 42 42 42 E-mail [email protected]et.net

DordrechtSpuiboulevard 438 - 440 Telefoon 078 - 62 000 62 E-mail [email protected]

Mijn visie. Mijn onderneming.BEDRIJFSMAKELAARS

Mijn bedrijfspand.

R E D A C T I O N E E L BEDRIJFSMAKELAARS

De inbreng van een terbeschikkinggesteld pand in een

Inleiding In ons vorige artikel hebben wij aandacht besteed aan de regels betreffende het afschrijven op onroerend goed dat in erfpacht wordt gehouden. Dit keer zullen wij de vrijstelling behandelen voor de inbreng van een terbeschikkinggesteld pand in een B.V. of N.V. (hierna: vennootschap) Eerst wordt de regeling inhoudelijk besproken. Daarna wordt afgesloten met een cijfervoorbeeld. Terbeschikkingstelling Als een privpersoon onroerend goed bezit en het betreffende pand ter beschikking (verhuur) stelt aan een vennootschap waarin hij, of een met hem verbonden persoon, een aanmerkelijk belang heeft is er sprake van terbeschikkingstelling. Van een aanmerkelijk belang is sprake als een privpersoon meer dan 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Een verbonden persoon kan bijvoorbeeld de echtgeno(o)t(e) van de terbeschikkingstellende persoon zijn, maar ook een geregistreerd partner, samenwoner of minderjarig kind. Bij toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling wordt de waarde van het terbeschikkinggestelde pand niet langer belast in Box III, maar worden de daadwerkelijke opbrengsten in Box I belast. Overigens is er sinds 2010 een vrijstelling van 12% op inkomen uit terbeschikkinggesteld vermogen van toepassing. De terbeschikkingstellingsregeling is dus in veel gevallen geen voordelige regeling. Een manier om te zorgen dat de regeling niet van toepassing is, is het betreffende pand in te brengen een vennootschap. Dit kan dezelfde vennootschap zijn waaraan het pand terbeschikking werd gesteld, of een andere die speciaal voor dit doel is opgericht. Op deze manier hoeft de privpersoon slechts belasting te betalen als de vennootschap dividend uitkeert, en dan nog maar 25% over het uitgekeerde dividend. De vennootschap moet uiteraard wel vennootschapsbelasting betalen als er winst wordt gemaakt met de exploitatie van het pand. Het is echter niet zomaar mogelijk om een terbeschikkingstelling te beindigen door het betreffende pand in te brengen in een vennootschap. Als de terbeschikkingstelling ophoudt, om welke reden dan ook, moet over de boekwinst op het pand worden afgerekend. Dat wil zeggen, het verschil tussen de werkelijke waarde op het moment van beindigen en de zogenaamde boekwaarde.

Laatstbedoelde waarde is de kostprijs zoals deze werd vastgesteld toen de terbeschikkingstelling begon minus afschrijvingen. Overigens mag een terbeschikkinggesteld pand maar tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. De eerdergenoemde boekwinst wordt tegen een tarief van maximaal 52% belast. Aangezien een winstvrijstelling van 12% geldt bedraagt de feitelijke heffing 45,76%. Een dergelijke heffing werkt belemmerend voor mensen die hun pand zouden willen inbrengen, zeker omdat er bij inbreng geen daadwerkelijke winst wordt gemaakt waaruit de belasting betaald kan worden. Geruisloze inbreng Sinds 1 januari 2010 staat er echter een nieuwe faciliteit in de wet die het inbrengen van een terbeschikkinggesteld pand vergemakkelijkt. Let op; deze regeling geldt alleen in 2010! Na 31 december 2010 moet bij elke inbreng weer gewoon worden afgerekend. Als u deze regeling zou willen toepassen is het dus zaak om tijdig te handelen. De nieuwe regeling bepaalt dat een terbeschikkinggesteld pand geruisloos in een vennootschap mag worden ingebracht. Dit betekent dat de boekwinst niet belast wordt! Daarnaast hoeft er ook geen overdrachtsbelasting (6% van de werkelijke waarde van het pand) te worden voldaan. De vennootschap daarentegen moet het verkregen pand wel tegen de boekwaarde op de balans zetten. In feite wordt de belastingclaim dus doorgeschoven van de privpersoon naar de vennootschap, maar aangezien in de vennootschapsbelasting op dit moment een maximum tarief van 25,5% geldt is dit nog altijd een stuk voordeliger dan afrekenen. De geruisloze inbreng heeft dus een aantal voordelen: - De opbrengst van het pand wordt tegen een lager tarief belast; 45,76% in Box I (rekening houdend met de 12% vrijstelling) versus een maximumtarief van 25,5% in de vennootschapsbelasting. Op het moment dat de nettowinst door de vennootschap aan de privpersoon wordt uitgekeerd is 25% belasting verschuldigd (box II); - Doordat de belastingclaim naar de vennootschap wordt doorgeschoven wordt een rentevoordeel behaald, omdat de verschuldigde belasting pas in de (verre) toekomst moet worden betaald;

4

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

R E D A C T I O N E E L BEDRIJFSMAKELAARS

rechtspersoon (b.v. of n.v.)

- Als de vennootschap het pand niet langer nodig heeft hoeft er niet direct te worden afgerekend zoals bij een terbeschikkinggesteld pand wel het geval is; - Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Formele vereisten Aan deze regeling zijn wel enkele voorwaarden verbonden: Ten eerste moet de inbreng plaatsvinden tegen uitreiking van aandelen in de vennootschap; de privpersoon mag niet betaald worden voor de inbreng. Een bijbetaling (in geld) van maximaal 2.500 is toegestaan. Er hoeven geen aandelen te worden uitgereikt als de privpersoon alle aandelen in de vennootschap houdt; hij mag het pand dan inbrengen zonder dat de vennootschap daar iets tegenover stelt. Ten tweede moet de privpersoon na de inbreng minstens 90% van de aandelen in de vennootschap houden. Als meerdere privpersonen samen een pand bezitten en elk hun eigen deel terbeschikkingstellen mogen zij dit pand geruisloos inbrengen in een nieuw opgerichte vennootschap zonder dat zij elk 90% van de aandelen in die vennootschap moeten verkrijgen. Ten derde moeten zowel de privpersoon als de vennootschap instemmen met de geruisloze inbreng. Casus Mevrouw A bezit een bedrijfspand dat een boekwaarde heeft van 50.000. Tevens houdt zij 100% van de aandelen in C B.V. Mevrouw A verhuurt haar bedrijfspand aan C B.V., die hierin kantoor houdt. De inkomsten van mevrouw A vallen nu onder de terbeschikkingstellingsregeling. Het pand van mevrouw A is in 2009 100.000 waard. C B.V. betaalt 10.000 huur per jaar. Als het pand bij mevrouw A in Box III belast zou worden, zou zij 30% belasting betalen over het fictieve rendement van 4%. Dit komt neer op een bedrag van 1.200. Nu de terbeschikkingstellingsregeling geldt, wordt van de 10.000 eerst de 12% terbeschikkingsvrijstelling afgetrokken. Het restant ad 8.800 wordt belast tegen het progressieve tarief. Als we aannemen dat mevrouw A in de hoogste schijf zit moet zij dus 52% betalen, of 4.576 ( 10.000 x 88% x 52% = 4.576). De netto verhuuropbrengst bedraagt dus 5.424.

In 2010 maakt mevrouw A gebruik van de tijdelijke inbrengvrijstelling en brengt het pand in C B.V. in, die het pand als kantoorruimte blijft gebruiken. De aftrekbare kosten van C B.V. nemen dus met 10.000 af. De winst van C B.V. neemt toe met 10.000. De vennootschap keert haar nettowinst jaarlijks uit als dividend. Aangenomen dat C B.V. in de hoogste schijf zit betaalt zij over de 10.000 extra winst 25,5% vennootschapsbelasting, of 2.550. De resterende 7.450 wordt uitgekeerd als dividend. Mevrouw A moet over dit dividend 25% aan Box II heffing betalen, dus 1.862. De totale belastingdruk is 4.412. Mevrouw A verdient netto 5.588. Als mevrouw A haar pand zonder faciliteit zou overdragen aan C B.V. zou zij 45,76% inkomstenbelasting over de boekwinst van 50.000 verschuldigd zijn, 22.880, plus 6% overdrachtsbelasting, 6.000. De totale belasting die wordt geheven bij de inbreng bedraagt dan 28.880. C B.V. zet het pand voor 100.000 op haar balans. Als mevrouw A ervoor kiest van de faciliteit gebruik te maken hoeft zij deze belastingen niet te betalen. C B.V. moet het pand echter voor 50.000 op haar balans zetten. Conclusie De geruisloze inbreng van een terbeschikkinggesteld pand kan een zeer voordelige regeling zijn. Het is raadzaam om binnenkort te onderzoeken of u dit jaar (2010) in aanmerking zou kunnen komen voor toepassing van de regeling. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met een deskundig adviseur omdat deze inbreng goed begeleid moet worden. Mocht u over dit onderwerp (of andere fiscale zaken) vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden. Drs. P.B. Kranendonk De Graaf en Plaisier Accountants en belastingadviseurs Wolweverstraat 32 Postbus 44 2980 AK Ridderkerk Tel: Fax: 0180 - 48 14 44 0180 - 48 14 45 Mr. J. Lagerwerf

[email protected]

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

5

TE HUUR

HARDINXVELD-GIESSENDAM

Transportweg 73-87Nieuwbouw kantoorcomplex aan rijksweg A15, in delen verhuurbaarAan de voet van de op- en afritten van de rijksweg A15 bij Hardinxveld-Giessendam wordt dit kantoorgebouw gerealiseerd. Naast bedrijven als Boerman Transport, Hoogenboezem en Van Noordenne Glas en Verf. Het complex ligt op zichtlocatie aan de rijksweg is goed bereikbaar. Van het bedrijfs-/kantoorgebouw is de bedrijfsruimte reeds verhuurd en wordt het kantoordeel te huur aangeboden. Het gaat om 4 bouwlagen, die per bouwlaag gesplitst zijn in 2 units. Voldoende parkeergelegenheid op zowel het maaiveld als het boven de bedrijfsruimte gelegen parkeerdek. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorunits vanaf 175 m; totale gebouw ca. 1.550 m vanaf 110,- tot 125,- per m2, per maand exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42 - Gevels opgetrokken met metselwerk (voor- en zijgevel) in combinatie met gevelbeplating (zij- en achtergevel); - aluminium kozijnen met draai-/kiepramen; - toiletgroep (dames en heren gescheiden) per kantoorunit; - liftinstallatie en trappenhuis met bordestrappen in centrale ruimte; - kantoorruimten nader door huurder indeelbaar; - oplevering minimaal 3 maanden na ondertekening huurovereenkomst.

Reeds 3 units verhuurd, 2 units onder optie

TE HUUR

ALBLASSERDAM

TE HUUR / TE KOOP

BARENDRECHT

Hertzweg 3Representatieve kantoorunitDeze representatieve kantoorunit, maakt deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw wat omstreeks 2002 is gebouwd. Gunstig gelegen aan de rand van bedrijventerrein De Vinkenwaard, nabij de op- en afritten van de rijksweg A15. - Kantoorruimte in 2 lagen, v.v. wandgoten, aluminium draai-/kiepramen, systeem plafond met verlichting, wandafwerking glasvliesbehang; - pantry op begane grond v.v. close-in boiler en aansluiting vaatwasmachine, verwarming d.m.v. CV-installatie, 3 eigen parkeerplaatsen; - huurperiode 3 jaar; - oplevering op korte termijn mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 147 m 1.590,- per maand exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Bijdorp-Oost 5Vrijstaand kantoorgebouwDegelijk vrijstaand kantoorgebouw in 3 lagen bestaande uit ca. 1.507 m vvo kantoorruimte verdeeld in diverse compartimenten. Het object is gelegen op eigen grond, bevindt zich op het representatieve bedrijventerrein Bijdorp en is zichtbaar vanaf de A15. Deelverhuur mogelijk. - Fraaie entreepartij met centrale trap, lift en sanitaire voorzieningen; - kantoorruimten voorzien van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, verwarming met c.v.-installatie en radiatoren, topkoeling en wandgoten; - 47 parkeerplaatsen op eigen terrein; - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Vraagprijs: Info: kantoorruimte: 1.507 m 115,- per m2 per jaar exclusief BTW 2.400.000,- k.k. exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

6

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

TE HUUR

BARENDRECHT

TE HUUR

ARKEL

Vlietskade 4022Kantoorruimte op de 1e verdiepingFunctionele kantoorverdieping bestaande uit diverse kantoorruimten. Gelegen op bedrijventerrein Vlietskade te Arkel. - Gezamenlijke entree met eigenaar/gebruiker van begane grond; spreekkamer / ontvangst ruimte op de begane grond; - kantoorverdieping ingedeeld in diverse kantoor ruimten; airconditioning; verwarming; - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 156 m 1.500,- per maand excl. BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Bijdorpplein 33-35Vrijstaande kantoorvilla met ruime parkeergelegenheidVrijstaande kantoorvilla in drie lagen die deel uitmaakt van een representatief kantorenpark bestaande uit zeven cirkelvormig gesitueerde kantoorvillas. Het kantorenpark wordt gekenmerkt door haar fraaie architectuur, hoogwaardig materiaalgebruik en de ruime opzet van het terrein. - Compleet opleverniveau, o.a. voorzien van luxe entree met elektrische schuifdeuren, scheidingswanden, koeling, ruime sanitaire voorzieningen, zonwering, etc.; - magazijnruimte voorzien van overheaddeur, - 15 eigen parkeerplaatsen + ruime algemene parkeergelegenheid; - uitstekende bereikbaarheid vanaf A15, A16 en A29; - oplevering op korte termijn mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 855 m2, magazijnruimte: 30 m2 8.500,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

TE HUUR

BARENDRECHT

TE HUUR

ROTTERDAM-EUROPOORT

Ebweg 1LKantoorruimte op zichtlocatieRepresentatieve kantoorruimte in twee lagen gelegen op fraaie zichtlocatie op bedrijventerrein Ziedewij in Barendrecht. - Hoogwaardig en compleet opleverniveau, oa. voorzien van systeemplafonds, verlichting, cv-installatie en radiatoren, pantry en luxe toiletgroep; - uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15, A16 en A29; - 4 eigen parkeerplaatsen; - oplevering per direct mogelijk.

Sureweg 2Kantoorunits met schitterend uitzichtDiverse functionele kantoorunits in een kantoorverzamelgebouw aan de Beneluxhaven in Rotterdam-Europoort. De kantoorunits zijn gelegen op de begane grond, eerste en tweede verdieping en beschikken over een schitterend uitzicht over de vertrek-/aankomstplaats van P&O Ferries en Stena Line. Keurig opleverniveau; gezamenlijke toiletgroep en pantry op iedere verdieping; goede bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid; oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: 150 m2 1.675,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: vanaf 25 m2 90,- per m2 per jaar exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

7

TE HUUR

BARENDRECHT

Zwolseweg 17 - 25Nieuwbouw kantoorgebouwen gelegen op zichtlocatie langs de Carnisser BaanDe kantoorgebouwen zijn gelegen op een schitterende zichtlocatie op bedrijventerrein Vaanpark IV. Het complex wordt gekenmerkt door een fraaie architectuur en het gebruik van hoogwaardige materialen. Op het terrein zijn o.a. gevestigd Ikea, Karwei, Buva Bouwmaterialen, Zuiderster en het Inge de Bruijn Sportfondsenbad. Vaanpark IV is gelegen aan het vernieuwde knooppunt Vaanplein, waar de snelwegen A15 en A29 samen komen. Fraaie entree met veel daglichttoetreding; ruime parkeergelegenheid op eigen terrein; luxe sanitaire ruimten; wandgoten; koeling middels airco splitunits; brandmeldinstallatie; wanden afgewerkt middels gesausd glasweefsel; oplevering per korte termijn mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

Zwolseweg 19: 286 m, Zwolseweg 21: 212 m, Zwolseweg 23: 271 m, Zwolseweg 25:. 231 m 135,- per m per jaar exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Nog enkele lagen beschikbaar

TE HUUR

BARENDRECHT

TE HUUR

BARENDRECHT

Meerwedesingel 54a en 54bTweetal kantoorunits in CarnisselandeTweetal kantoorunits gelegen op de verdieping van een representatief, vrijstaand kantoorgebouw dat centraal is gelegen in woonwijk Carnisselande. Luxe en compleet opleverniveau; gezamenlijke entree, pantry en toiletruimten; openbaar vervoer op loopafstand; oplevering per direct mogelijk.

Bijdorp-West 22Kantoorverdieping op zichtlocatieRepresentatieve kantoorruimte gelegen op de verdieping van een herkenbaar gelegen bedrijvenverzamelcomplex op bedrijventerrein Bijdorp in Barendrecht. - Functioneel ingedeelde kantoorverdieping, o.a. voorzien van systeemplafonds met verlichting, toiletgroep, afsluitbare pantry, topkoeling, wandgoten, zonwerende screens; - uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15, A16 en A29; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: resp. 59 m2 en 51 m2 Resp. 625,- en 550,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: 227 m 2.295,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

8

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

www.vanvliet.netTE HUUR HARDINXVELD-GIESSENDAM TE HUUR

BEDRIJFSMAKELAARS

HARDINXVELD-GIESSENDAM

Wiedhaak 20aKantoorruimte op 2e verdiepingEen nieuwbouw bedrijfscomplex waarvan kantoorruimte te huur wordt aangeboden. Gelegen op bedrijventerrein Nieuweweg, op zeer korte afstand van de op- en afritten van de rijksweg A15. - Gezamenlijke entree met trappenhuis en liftinstallatie, centrale ruimte met betegelde vloeren, kantoorruimte door huurder evt. nader in te delen, systeemplafond met verlichting en koeling, aluminium draai-/kiepramen; - pantry met close-in boiler en vaatwasser, toiletgroep (dames en heren gescheiden), c.v.-installatie met radiatoren; - voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 320 m, algemene ruimte: 20 m nader te bepalen, afhankelijk van opleveringsniveau Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Transportweg 57Nette kantoorverdieping met airconditioningKantoorruimte op de verdieping van een bedrijfscomplex. De ruimte is toegankelijk middels eigen entree. De verdieping is ingedeeld in diverse kantoren door middel van toepassing van systeemwanden. Gelegen op bedrijventerrein Langeveer, op redelijk korte afstand van de op- en afritten van de A15. Vloer voorzien van tapijt, gedeeltelijk (overloop) betegeld; betegelde toiletgroep met voorportalen voorzien van handwasbak; wandgoten; verwarming middels cv-installatie met radiatoren; airco; handbed. screens; aluminium draai-/kiepramen; oplevering: per direct. kantoorruimte: 180 m 1.650,- per maand exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Afmetingen: Huurprijs: Info:

TE HUUR

RIDDERKERK

TE HUUR

HARDINXVELD-GIESSSENDAM

De Schans 38Representatieve kantoorruimteOp hoek gelegen kantoorruimte in twee lagen op bedrijventerrein De Schans in Ridderkerk. - Ruime daglichttoetreding en hoogwaardig opleverniveau, o.a. voorzien van maatwerkbureaus, inbouwkasten, airco, verwarming, alarm, wandgoten, lichtkoepels, etc.; - 2 eigen parkeerplaatsen, tevens ruime openbare parkeergelegenheid; - oplevering per direct mogelijk.

Hakgriend 18Kantoorruimte op de begane grond en 3e verdiepingIn deze kantoorvilla wordt de begane grond en 3e verdieping te huur aangeboden. Op een ruim opgezet terrein zijn een tweetal kantoortorens ontwikkeld met voldoende parkeergelegenheid op het afsluitbare terrein. Gelegen aan de voet van de op- en afritten alsmede op zichtlocatie van de rijksweg A15. - Betegelde entree met trappenhuis en liftinstallatie, stalen trap met hardhouten treden; - tapijt, wandafwerking spuitwerk, systeemplafond met verlichting, ingedeeld met systeemwanden, pantry en toiletgroep; - cv-installatie, airco middels plafondunits, oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: BG 186 m en 3e verdieping 203 m; 4 parkeerplaatsen per laag. BG 1.995,- en 3e verd. 2.150,- per maand exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: 100 m 950,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

9

BEDRIJFSMAKELAARS

Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.TE HUUR / TE KOOP PAPENDRECHT

TE HUUR

OUD-BEIJERLAND

LJ Costerstraat 15aFunctionele kantoorruimteFunctionele kantoorruimte deel uitmakend van een bedrijvenverzamelcomplex op bedrijventerrein De Bosschen. Alles gelijkvloers op de begane grond; voorzien van diverse compartimenten; ruime openbare parkeergelegenheid; goede bereikbaarheid, busverbindingen op loopafstand aanwezig; oplevering op korte termijn mogelijk.

Nieuwland Parc 74Hoogwaardige kantoorappartementEen nieuwbouw, hoogwaardig opgeleverd kantoorappartement op de 2e verdieping van een kantoorgebouw op zichtlocatie aan een doorgaande weg. Het kantoorappartement is gelegen op bedrijventerrein Nieuwland te Papendrecht. - Toegankelijk door middel van gezamenlijke entree/trappenhuis met liftinstallatie, brievenbussen en bellentableau, alarminstallatie; - systeemplafond met TL-verlichting; wandgoten tbv bekabeling; - verwarming door middel van cv-installatie; airconditioning; pantry en toilet. - oplevering per direct mogelijk. eventueel te combineren met Nieuwland Parc 78. Afmetingen: Huurprijs: Koopsom: Info: kantoorruimte: 130 m, parkeerplaatsen: 3 stuks 1.670,- per maand exclusief BTW op aanvraag Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: 250 m2 1.450,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

TE HUUR

RIDDERKERK

TE HUUR

HARDINXVELD-GIESSENDAM

Benedenrijweg 459cNieuwbouw kantoor op landgoed Huys ten DonckOp het monumentale landgoed Het Huys ten Donck zal geheel in stijl met de omgeving een kleinschalig kantoorgebouw worden gerealiseerd, met de vorm en uitstraling van een traditionele houtloods met aantrekkelijke moderne elementen. Onder architectuur gebouwd kantoorgebouw met landelijk karakter; luxe en hoogwaardige afwerking; fraaie, bosrijke omgeving; afwerking/indeling kunnen in overleg worden bepaald; na overeenstemming zal de bouwtijd ca. 8-9 maanden in beslag nemen.

Hakgriend 40-42Kantoorruimte op de begane grond en 1e verdiepingKantoorruimte gelegen op de begane grond en 1e verdieping van een van een uitstekend bereikbaar kantoorgebouw met een hoogwaardige entreepartij op een directe zichtlocatie aan de rijksweg A15! Het kantoorgebouw is gelegen aan de buitenrand van het bedrijventerrein De Nieuweweg in de nabijheid van de open afritten van de rijksweg A15. - Onderheide betonfundering, opbouw betonconstructie, betonnen vloeren; - centrale entree met intercom, pantry, koeling middels topkoeling systeem in de plafonds, alarminstallatie, patchkast; - 7 eigen parkeerplaatsen per laag, oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: nr. 40: 241 m en nr. 42: 257 m nr. 40: 2.150,- en nr. 42: 2.250,- per maand exclusief BTW. Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Afmetingen: Huurprijs: Info:

2 kantoorunits van ieder 135 m2 2.350,- per unit per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

10

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

www.vanvliet.netTE HUUR RIDDERKERK TE HUUR RIDDERKERK

BEDRIJFSMAKELAARS

Houtzaagmolen 99-113Kantoorruimten in representatief kantoorgebouwDiverse representatieve kantoorruimten vanaf 24 m2 in herkenbaar gelegen kantoorverzamelgebouw nabij winkelcentrum Vlietplein in de woonwijk Drievliet. De kantoorruimten zijn gelegen op de begane grond, eerste en tweede verdieping. - Zeer compleet opleverniveau; - gezamenlijke pantry en toiletgroep op iedere bouwlaag; - BTW-vrijgestelde verhuur mogelijk, flexibele huurperioden; - ruime openbare parkeergelegenheid; - gelegen in woonwijk; - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: vanaf 24 m2 125,- per m2 per jaar exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Jhr. Van Karnebeekweg 6aKantoorunits in Ridderkerk-centrumGerenoveerde kantoorunits gelegen op de begane grond van een in het centrum van Ridderkerk gelegen kantoorgebouw. Nog 3 units beschikbaar; de kantoorunits zijn voorzien van nieuw tapijt en een vernieuwd systeemplafond; nieuwe pantry en toiletruimte (voor gezamenlijk gebruik); ruime openbare parkeergelegenheid, busverbindingen op loopafstand; oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: vanaf 29 m Vanaf 300,- per maand (geen BTW) Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

TE HUUR

RIDDERKERK

TE HUUR

RIDDERKERK

Noordenweg 24Kantoorunits in verzamelgebouwKantoorunits gelegen in een representatief kantoorverzamelgebouw aan de Noordenweg, nabij Ridderkerk-centrum. - Representatieve centrale entree, - de kantoorunit is voorzien van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, tapijt, intercom, zonwering, etc. - oplevering per direct mogelijk.

Keurmeesterstraat 22, 24 en 28Scherpe huurprijs, flexibele looptijdIn diverse kantoorgebouwen bieden wij nette kantoorunits aan vanaf ca. 100 m, waarbij de units zelfstandig afsluitbaar zijn en de entree en het sanitair gedeeld worden met derden. De kantoorruimten worden tevens in grotere afmetingen te huur aangeboden. Zeer scherpe huurprijs; net opleveringsniveau; flexibele looptijden; ruime parkeervoorzieningen; oplevering per direkt beschikbaar. kantoorruimte: vanaf 100 m2 65,- per m2 per jaar exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43 Collegiaal met Jones Lang Lasalle (www.jll.nl)

Afmeting: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: vanaf 28 m2 vanaf 300,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Afmetingen: Huurprijs: Info:

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

11

Iedereen mag zich tegenwoordig makelaar noemen

Herken de prof

Iedereen mag zich tegenwoordig makelaar of taxateur noemen.

Dit is een risicovolle ontwikkeling. Bij de aankoop of taxatie van onroerend goed gaan aanzienlijke bedragen om. Daarom bent u gebaat bij een vakkundige makelaar of taxateur. VastgoedCert borgt die kwaliteit. Iedereen die bij ons is geregistreerd voldoet aan hoge vakbekwaamheidseisen. U herkent ze aan de titel RMT (Registermakelaar-Taxateur) of RT (Register-Taxateur). Dus als u een professionele makelaar of taxateur zoekt, check dan even www.vastgoedcer t.nl. De chte prof is dan zo gevonden.

Stichting VastgoedCert, Postbus 4188, 3006 AD Rotterdam,T 010 212 07 80 [email protected]*VastgoedCert werkt samen met de brancheorganisaties NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars), LMV (Landelijke Makelaars Vereniging), NVR (Kon. Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) en RVT (Vereniging van Register Vastgoed Taxateurs), evenals met vele opdrachtgevende partijen, zoals Vereniging Eigen Huis (VEH).

Het kwaliteitsregister van Makelaars en Taxateurs

www.vanvliet.netTE HUUR RIDDERKERK TE HUUR RIDDERKERK

BEDRIJFSMAKELAARS

Oosterparkweg 35Representatieve kantoorruimte/showroomFraaie kantoorverdieping van een kantoorgebouw in twee lagen gelegen op de hoek van een kleinschalig bedrijvenverzamelcomplex aan de Oosterparkweg in Ridderkerk. - Prachtig uitzicht op het park; - moderne glasgevels met representatieve entree; - systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, verwarming middels c.v.-installatie met radiatoren, wanden afgewerkt met gesausd glasweefsel, luxe sanitair; - zeer ruime parkeergelegenheid; - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 250 m2 2.500,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Ringdijk 510cKantoorruimte met schitterend uitzicht op De Nieuwe MaasDeze kantoorruimte is gelegen op de tweede verdieping van een bedrijvenverzamelgebouw langs de Nieuwe Maas in Ridderkerk-Bolnes. Ingedeeld in compartimenten; systeemplafonds met verlichtingsarmaturen; sanitaire voorzieningen; koeling middels 3 plafondunits; wandgoten; riant uitzicht over het water; oplevering per direct mogelijk. kantoorruimte: ca. 257 m2 1.600,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Afmetingen: Huurprijs: Info:

TE HUUR

RIDDERKERK

TE HUUR

RIDDERKERK

Tinstraat 6zKantoorruimte op zichtlocatieRecent gebouwde kantoorruimte in twee lagen gelegen op fraaie zichtlocatie langs de Donkerslootweg in Ridderkerk. - Systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, airco, pantry, dames- en herentoilet, wandgoten, etc.; - ruime daglichttoetreding; - 3 eigen parkeerplaatsen en ruime openbare parkeergelegenheid; - uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer; - oplevering per direct mogelijk.

Zadelmakerstraat 1Zelfstandige kantoorunitOp een hoek gelegen zelfstandige kantoorruimte die deel uitmaakt van een representatief bedrijvenverzamelgebouw op bedrijventerrein Woude in Ridderkerk. - Kantoorruimte in twee lagen o.a. voorzien van systeemplafonds, verlichting, toilet, afsluitbare pantry, cv-installatie, airco, etc; - bushalte op loopafstand; - 3 eigen parkeerplaatsen; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: 134 m 1.650,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: 97 m2 1.050,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

13

BEDRIJFSMAKELAARS

Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.ALBLASSERDAM TE HUUR SLIEDRECHT

TE HUUR / TE KOOP

Kleine Beer 52Hoek bedrijfs-/kantoorunitEen bedrijfs-/kantoorruimte op de hoek van een verzamelgebouw wat omstreeks 2006 is gerealiseerd. De unit bestaat uit een bedrijfshal met op de verdieping aan de voorzijde een kleinschalige kantoorruimte. Gelegen op bedrijventerrein Hogendijk te Alblasserdam, nabij op-/afritten A15. - Metselwerk gevels, onderheide betonvloer (1.500 kg/m); - vrije hoogte 5,80 meter, handbed. overheaddeur, loopdeur, toilet, pantry - afgesloten kantoorruimte op de verdieping met cv-installatie, gesausd glasvlieswanden, systeemplafond met TL-verlichting, daglichttoetreding; - oplevering in overleg, 2 eigen parkeerplaatsen. Afmetingen: Huurprijs: Koopsom: Info: bedrijfsruimte: 79 m, kantoorruimte: 20 m, 995,- per maand exclusief BTW 149.500,- k.k. exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Prisma 100Bedrijvencentrum SliedrechtDoor de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden worden doorlopend diverse (kleinschalige) kantoor- en bedrijfsunits te huur aangeboden voor startende en doorstartende ondernemers. - Kantoren voorzien van tapijt, systeemwanden, wandgoten, systeemplafond met verlichting, aluminium kozijnen met te openen ramen, gezamenlijke toiletgroep en pantry; - bedrijfsunits met eigen entree, betonvloer, overheaddeur, verlichting, etc; - secretariaatsservice, gezamenlijk gebruik vergaderruimte en telefooncentrale.; - per direct bedrijfsunit beschikbaar. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorunits: vanaf 33-78 m, bedrijfsunits: 88-92 m vanaf 572,14 per maand exclusief BTW inclusief voorschot energie en servicekosten Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

TE HUUR

SLIEDRECHT

TE HUUR

SLIEDRECHT

Sportlaan 259Kantoorunit op 2e verdiepingEen middels gezamenlijke entree met trappenhuis en liftinstallatie toegankelijke kantoorruimte op de tweede verdieping van een kantoor-/bedrijfsgebouw. Gelegen op het representatieve bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant. Uitstekend bereikbaar vanaf de A15. - Centrale entree met luifel, bellentableau en brievenbussen, lift en trapopgang; - vloerbedekking tapijt, wandafwerking sauswerk, wandgoten, aluminium draai-/kiepramen, systeemplafonds met TL-verlichting; - cv-installatie, pantry, toiletgroep, parkeerplaatsen op eigen terrein; - oplevering: per drect mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 159 m 1.675,- per maand exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Industrieweg 61aKantoorruimte in gerenoveerde bedrijfswoningEen voormalige bedrijfswoning die geheel in jaren 30 stijl is gerenoveerd. Het object beschikt over kantoorruimte in 3 lagen met een (archief)kelder. Gelegen op bedrijventerrein Kerkerak, nabij dorpskern. - Vloerbedekking tapijt, wandafwerking gesausd glasvliesbehang, wandgoten ten behoeve van bekabeling; - houten gevelkozijnen, systeemplafond met TL-verlichting; - binnen jaren 30 elementen als schouw en glas-in-lood ramen; - toilet en pantry op begane grond en verdieping, cv-installatie; - openbare parkeergelegenheid. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 143 m, soutterrain: 13 m 1.350,- per maand exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

14

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

TE HUUR

SLIEDRECHT

TE HUUR

BARENDRECHT

Ebweg 12Kantoorlaag op zichtlocatieBegane grond van een op fraaie zichtlocatie gelegen kantoorgebouw in drie lagen. - Compleet en hoogwaardig opleverniveau; - ruime parkeergelegenheid; - uitstekend bereikbaar via A29 en knooppunt Ridderkerk (A15 en A16); - oplevering in overleg.

Stationspark 402-403Kantoorruimte(n) op eerste verdiepingKantoorruimte op de eerste verdieping met eigen entree, gelegen op Stationspark I, direct aan de rijksweg A15 en op loopafstand van het NS-Station. Het kantoorgebouw is in gebruik bij diverse huurders. Eventueel kan er in twee delen worden gehuurd: 116 en 130 m. - Aparte entree, centrale ruimte met pantry voorzien van close-in boiler, toiletgroep; - vloeren: PVC-stroken in houtlook, wandafwerking spuitwerk, wandgoten, aluminium draai-/kiepramen, systeem plafonds met TL-armaturen; - 10 gemarkeerde parkeerplaatsen: - Oplevering per direct beschikbaar.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: 195 m 1.975,- p/mnd exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: 246 m 99,- per m per jaar exclusief BTW 375,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

TE HUUR

SLIEDRECHT

TE HUUR

ZWIJNDRECHT

Stationsweg 109Kantoorruimte in authentieke kapelEen unieke kans: volledig tot kantoorruimte gerenoveerde authentieke kapel nabij het centrum van Sliedrecht. Het pand beschikt over een bijzondere indeling in 2 lagen, is gelegen op loopafstand van het NS-Station en goed bereikbaar vanaf de rijksweg A15. - Betegelde vloer, stucwerk wanden, gelakt houten balkenplafond, houten gevelkozijnen met glas-in-lood, dubbel glas en openslaande deuren; - voorportaal met trapopgang, keuken met vaatwasser, koelkast en kookplaat, toiletgroep, vloerverwarming, kabelgoten, alarminstallatie; - openbare parkeergelegenheid rondom het gebouw, oplevering: september 2010. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 115 m 1.750,- per maand Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Scheepmakerij 310 en 320Kantoorlagen in fraai gelegen kantoorgebouwRepresentatieve kantoorlagen deel uitmakend van een herkenbaar en fraai gelegen kantoorgebouw op kantorenpark Westkeetshaven langs de Oude Maas. - Functioneel en compleet ingerichte kantoorlagen; - systeemplafonds, topkoeling, afsluitbare pantry en toiletgroep op iedere laag, luchtbevochtigingsinstallatie, wandgoten, etc.; - ruime parkeergelegenheid op afgesloten parkeerterrein; - uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

1e verdieping: 464 m2 kantoorruimte 2e verdieping: 471 m2 kantoorruimte 89,- per m2 per jaar exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

15

TE HUUR

SLIEDRECHT

TE HUUR

H.I. AMBACHT

Trapezium 230-234Kantoorruimte op zichtlocatie rijksweg A15Direct langs A15, op prominente zichtlocatie gelegen showroom-/kantoorgebouw bestaande uit 3 bouwlagen. De 1e en 2e verdieping worden te huur aangeboden. Het gebouw is gelegen op bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant, gunstig gesitueerd ten opzichte van de op- en afritten van de snelweg. - Gezamenlijke entree met automatische schuifdeuren, bellentableau en brievenbussen; - wandgoten ten behoeve van bekabeling, kunststeen vensterbanken, stompe binnendeuren, systeemplafond met verlichtingsarmaturen; - cv-installatie met radiatoren, luchtbehandelingssysteem met topkoeling; - per laag een pantry en toiletgroep; - 8 parkeerplaatsen per laag beschikbaar, groenvoorziening rondom het gebouw. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 1.041 m (te huren vanaf 513 m) 125,- per m per jaar en 350,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

De Veldoven 4Kantoor op zichtlocatieBegane grond van een luxe kantoorruimte op zichtlocatie langs de Zuidwende. - Representatieve, gezamenlijke entree; - luxe kantoorunit met eigen pantry, wandgoten, plavuizen, etc; - bushalte op loopafstand; - 2 eigen parkeerplaatsen; - oplevering in overleg.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: 40 m 750,- p/mnd exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

TE HUUR

ZWIJNDRECHT

TE HUUR

DORDRECHT

Scheepmakerij 200, 220 en 250Kantoorlagen in representatief kantoorgebouwIn dit zeer representatieve kantoorgebouw worden kantoorruimten op de begane grond, 2e en 5e verdieping te huur aangeboden. - Fraaie entree, lift, uitstekende parkeermogelijkheden op eigen terrein, NS-station Zwijndrecht op loopafstand; - de kantoorruimten die beschikken over veel daglichttoetreding zijn grotendeels ingedeeld in compartimenten en voorzien van topkoeling, pantry, ruime sanitaire voorzieningen, systeemplafonds, verlichting, etc.; - uitstekende bereikbaarheid; - oplevering per mei 2010 mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: bg.: 292 m2 kantoorruimte, 2e verd.: 460 m2 kantoorruimte 5e verd.: 478 m2 kantoorruimte vanaf 120,- per m2 per jaar Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Burg. De Raadtsingel 49-71(Kleinschalige) kantoorruimten in centrum DordtDirect tegenover het Centraal Station staat het luxe kantoorgebouw Burgraadt, bestaande uit een viertal gebouwen, gegroepeerd rondom een priv-plein. De gebouwen hebben een hedendaagse uitstraling en een luxe afwerking. De kantoorlagen kunnen flexibel worden ingedeeld waardoor vanaf ca. 30 m2 kan worden gehuurd. Representatieve uitstraling; moderne faciliteiten; uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer en auto; eigen parkeerplaatsen; direct tegenover het centraal station; op 1 minuut lopen van het centrum. oplevering per direct beschikbaar. kantoorruimte: van 30 - 2.800 m2 135,- per m2 per jaar exclusief BTW Dordrecht, 078 - 62 000 62

Afmetingen: Huurprijs: Info:

16

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

TE HUUR

ZWIJNDRECHT

TE HUUR / TE KOOP

ROTTERDAM

Burg. Hazenberglaan 415-417Gerenoveerde kantoorruimteIn 2003 gerenoveerde kantoor-/winkelruimte in Rotterdam-IJsselmonde. - Functionele indeling en hoogwaardige afwerking; - centraal gelegen in Rotterdam-IJsselmonde met goede verbindingen van en naar A16; - ruime openbare parkeergelegenheid; - oplevering op korte termijn mogelijk.

Stationsweg 43Zeer representatieve kantoorruimte op toplocatie- Zeer representatief, uitstekend bereikbaar kantorencomplex bestaande uit vier gebouwen; - in totaal komt 1.567 m hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte beschikbaar verdeeld over twee verdiepingen; - het kantoorgebouw ligt op een uitstekende zichtlocatie en heeft voorzieningen die van een modern kantoorgebouw gevraagd mogen worden; - op de begane grond is een restaurant gevestigd welke in overleg gezamenlijk gexploiteerd kan worden; - de kantoren zijn gesitueerd in de directe nabijheid van de rijksweg A-16 (Rotterdam-Breda/Antwerpen) met aansluiting op de A15 (Rotterdam-Gorinchem/Utrecht). Tegenover het NS station, het regionale busstation en aan de rand van het centrum; - op eigen terrein zijn 29 parkeerplaatsen beschikbaar, tevens is er parkeerruimte in het openbaar gebied; - indeling en binnenafwerking in overleg met verhuurder te bepalen. Oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 1.567 m2 nader te bepalen, afhankelijk van opleveringsniveau Dordrecht, 078 - 62 000 62

Afmetingen: Huurprijs: Vraagprijs: Info:

kantoor-/winkelruimte: 140 m2 1.250,- p/mnd excl. BTW 190.000,- k.k. excl. BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

TE HUUR / TE KOOP

RIDDERKERK

TE HUUR

PAPENDRECHT

Zadelmakerstraat 55Zelfstandige kantoorruimteZelfstandige kantoorruimte deel uitmakend van een representatief bedrijvenverzamelcomplex gelegen op bedrijventerrein Woude. - Kantoorruimte in twee lagen, o.a. voorzien van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, toiletruimte, afsluitbare pantry, cv-installatie; - 4 eigen parkeerplaatsen; - uitstekende verbindingen van en naar A15 en A16; - oplevering per direct mogelijk.

Nieuwland Parc 160Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorunitFunctionele bedrijfsruimte met kantoorruimte op de verdieping. Het moderne verzamelgebouw ligt op bedrijventerrein Nieuwland met uitstekende ontsluiting naar A15. - Entree met toegang naar bedrijfsruimte en trapopgang, onderheide betonvloer (2.000 kg/m), elektr. bed. overheaddeur, heater, TL-verlichting, toiletruimte, vrije hoogte ca. 7 meter; - kantoorruimte nader af te werken, pantry met close-in boiler; - 4 eigen parkeerplaatsen, omliggende terrein afsluitbaar middels hekwerk; - oplevering per direct beschikbaar.

Scherpe huur,Afmetingen: Huurprijs: Vraagprijs: Info: kantoorruimte: 105 m2 1.025,- per unit per maand exclusief BTW 175.000,- k.k. (geen BTW) Ridderkerk, 0180 - 43 43 43 Afmetingen: Huurprijs: Info: bedrijfsruimte: ca. 200 m, korte huurperiode kantoorruimte: ca. 39 m 1.275,- per maand exclusief BTW (vraag naar de voorwaarden) Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

17

BEDRIJFSMAKELAARS

Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.TE HUUR SLIEDRECHT

TE HUUR

ALBLASSERDAM

Nieuwland ParcVerhard en afsluitbaar buitenterrein op bedrijventerrein NieuwlandOp bedrijventerrein Nieuwland wordt aan rivier De Noord een verhard en afsluitbaar buitenterrein te huur aangeboden. Het terrein is gesplitst in twee gedeelten, beiden met een eigen toegangspoort. Bedrijventerrein Nieuwland is strategisch gelegen nabij de op- en afritten van de rijksweg A15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem) en nabij knooppunt Ridderkerk (A15-A16) alsmede knooppunt Gorinchem (A15-A27). - Verhard middels repack en voorzien van drainage; - omheind door middel van een zwart stalen hekwerk; - toegankelijk middels 2 schuifpoorten; - deelverhuur in overleg.

Kubus 65Kantoorruimte op verdiepingEen kantoorverdieping met eigen toegang op de begane grond. De kantoorruimte ligt op bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant te Sliedrecht, nabij op- en afritten van de A15. - Eigen entree met trapopgang; - ingedeeld in diverse kantoorruimten; wandafwerking spuitwerk/sauswerk, systeemplafonds met TL-verlichting; - aluminium kozijnen met draai-/kiepramen; - pantry en toiletgroep, oplevering per direct. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 98 m 1 parkeerplaats 950,- per maand excl. BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Afmetingen: Huurprijs: Info:

buitenterrein: 6.441 m en 7.204 m 17,50 per m per jaar exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Koop bespreekbaar

TE KOOP

RIDDERKERK

TE HUUR

ALBLASSERDAM

Nieuwbouw HavenkadeHerkenbaar gelegen nieuwbouwcomplexNog 2 units te koop. Tweetal, in aanbouw zijnde bedrijfs-/kantoorruimten deel uitmakend van een representatief nieuwbouwcomplex op bedrijventerrein De Gieterijstraat. - Fraaie kantoorverdieping met een hoogwaardig en compleet opleverniveau; - functionele bedrijfsruimte, oa. voorzien van elektrisch bedienbare overheaddeur, vloerbelasting 1.000 kg/m, verlichting, verwarming, etc.; - uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 en A16; - oplevering 3e / 4e kwartaal 2010.

Kelvinring 56dShowroom-/kantoorruimte met bedrijfshalEen showroom-, kantoor- en bedrijfsruimte deeluitmakend van een fraai vormgegeven verzamelgebouw direct op zichtlocatie aan de rijksweg A15. De units kenmerken zich door de moderne uitstraling en ruime parkeer-/expeditiemogelijkheden en zijn gelegen op bedrijventerrein Vinkenwaard. - Bedrijfsruimte: onderheide betonvloer, vloerbelasting 1.500 kg/m, handbedienbare overheaddeur (b x h, 4,00 x 4,20 meter); - kantoor-/showroomruimte: in 2 lagen, wandafwerking glasvliesbehang, systeeemplafond, toiletgroep, pantry, 6 eigen parkeerplaatsen; - oplevering op korte termijn beschikbaar. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoor-/showroomruimte: 136 m (in 2 lagen); bedrijfsruimte: 113 m. 2.450,- per maand exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Afmetingen: Koopsom: Info:

Unit 1: bedrijfsruimte: 64 m, kantoorruimte: 31 m Unit 6: bedrijfsruimte: 63 m, kantoorruimte: 70 m Unit 1: 149.000,-, unit 6: 246.500,- v.o.n. excl. BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

18

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

OFFICETORENS MET STATUS

OfficetOrens met status, aanzien en uitstraling www.statuur.cOmRidderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net19

TE HUUR

ROTTERDAM

Pittsburghstraat 31Fraaie showroom/kantoorruimte op zichtlocatieIn verzamelgebouw Noordweststaete wordt een fraaie showroom/kantoorruimte te huur aangeboden. De showroom/kantoorruimte die deels gelegen is op de begane grond en deels op de verdieping is functioneel van opzet, vrij indeelbaar en beschikt over een ruime daglichttoetreding. De verdieping is eveneens uitstekend als kantoorruimte te gebruiken. Noordweststaete is herkenbaar gelegen aan de buitenrand van bedrijventerrein Noord-West en biedt uitstekende verbindingen van en naar rijkswegen A13 en A20. Busverbindingen op loopafstand. - Net en compleet opleverniveau; - vrij indeelbaar; - eigen entree, systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, gezamenlijke sanitaire voorzieningen, brandslanghaspel, etc.; - 8 eigen parkeerplaatsen; - oplevering op korte termijn mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

showroom: 208 m, kantoorruimte: 93 m 3.175,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180-43 43 43

TE HUUR

BARENDRECHT

TE HUUR / TE KOOP

DORDRECHT

Van t Hoffstraat 39-41Showroom-/kantoorruimte nabij meubelboulevardRepresentatieve showroom/kantoorruimte herkenbaar gelegen direct naast meubelboulevard Reijerwaard in Barendrecht. - Vrij indeelbare showroom met ruime daglichttoetreding; - fraaie entree met luifel, systeemplafonds, verlichting, toiletruimte, pantry, nooduitgang in de achtergevel; - parkeergelegenheid op eigen terrein; - uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer; - oplevering per direct mogelijk.

Vriesestraat 92Winkelruimte met magazijnIn de historische binnenstad nabij het recent ontwikkelde winkelcentrum De Drievriendenhof ligt deze representatieve winkelruimte. Winkelruimte met magazijn/opslagruimte; aluminium pui met vouw-/schuifsysteem; warmtegordijn ter hoogte van entree; cv-installatie, pantry, toiletruimte; parkeergarage op loopafstand; oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

showroom: 460 m2, kantoorruimte: 60 m2 4.950,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Afmetingen: Huurprijs: Koopsom: Info:

winkel 60 m, magazijn 30 m 1.500,- per maand excl. BTW 235.000,- k.k. excl. BTW Dordrecht, 078 - 62 000 62

20

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

TE HUUR

BARENDRECHT

Deventersweg 64Vrijstaand bedrijfscomplex op Vaanpark 4Representatief, vrijstaand bedrijfsobject gelegen op Vaanpark 4 in Barendrecht. Het geheel bestaat uit een luxe kantoorruimte in twee lagen, een functionele bedrijfsruimte en een verhard en omheind buitenterrein. Kantoorruimte: - compleet en hoogwaardig opleverniveau; - airconditioning; - luxe pantry en sanitaire voorzieningen; - middels luxe scheidingswanden ingedeeld in diverse compartimenten. Bedrijfsruimte: - maximale vloerbelasting 3.500 kg/m2; - vrije hoogte ca. 5,90 meter; - 3 elektrisch bedienbare overheaddeuren in de voorgevel, 1 elektrisch bedienbare overheaddeur in de achtergevel; - krachtstroomaansluitingen; - aparte chauffeursingang. Oplevering op korte termijn mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

bedrijfsruimte: 2.305 m2, kantoorruimte: 342 m2, entresolvloer: 110 m2, achterterrein: 300 m2 16.250,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

TE HUUR

RIDDERKERK

TE HUUR

RIDDERKERK

Glasblazerstraat 2Gerevitaliseerde bedrijfs-/kantoorruimteFraai op een hoek gelegen, recent gerevitaliseerde, bedrijfs-/kantoorruimte op bedrijventerrein Donkersloot-Noord in Ridderkerk. - Kantoorruimte (in 2 lagen): nieuw gesausde wanden, nieuwe systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, pantry en toilet; - maximale vloerbelasting 1.000 kg/m, overheaddeur, lichtstraat, vrije hoogte ca. 6,00 meter; - uitstekende verbindingen van en naar rijkswegen A15 en A16; - oplevering op korte termijn mogelijk.

Nieuwbouw HavenkadeNieuwbouw kantoorruimten op zichtlocatieTweetal kantoorruimten deel uitmakend van een nieuwbouwcomplex dat momenteel in aanbouw is aan de doorgaande weg naar Ridderkerk-centrum. - Hoogwaardig en compleet opleverniveau; - systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, wanden afgewerkt met gesausd glasweefsel, wandgoten, pantry, toilet, etc.; - de units beschikken over respectievelijk 3 en 8 eigen parkeerplaatsen; - uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 en A16; - oplevering 3e / 4e kwartaal 2010.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

bedrijfsruimte: 144 m, kantoorruimte: 64 m 1.400,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: resp. 102 m en 218 m resp. 1.300,- en 2.650,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

21

Wat doen we eigenlijk niet?Al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres voor al uw (opleverings-) schoonmaakwerkzaamheden, glazenwasserij en hogedrukreiniging. Onderhoud van o.a.: Kantoren, gebouwen, scholen en winkels Opleveringsschoonmaak Glazenwasserij Milieuvriendelijk stralen Hogedrukreiniging Gevelreiniging Gevelimpregnering

FIJN PROEVER

de ware culinista zweert erbij. Nog zoiets: groente beetgaar blancheren. Het houdt de groente fris van kleur, knapperig en vitaminerijk. Ook dat gaat razendsnel met de Quooker-kraan. Met n draai aan de knop hebt u altijd vers kokend water bij de hand. Gezuiverd, lekker water. En kunt u alle tijd besteden aan het echte culinaire werk. Voor honderdduizenden keukenprinsen is de Quooker inmiddels een onmisbare hulp. Omdat de kokend-water-kraan veilig, zuinig en multi-inzetbaar is. Omdat je er zo snel tomaten mee kunt ontvellen, bijvoorbeeld. Naast de gewone Quooker is er de Quooker COMBI. Een reservoir in het keukenkastje dat niet alleen kokend water (100C) levert via de Quooker-kraan, maar ook warm water (50-65C) via de keukenmengkraan. Waarmee het meteen de zuinigste warmwatervoorziening voor uw keuken is.

Tomaten ontvellen:

Bezoek ook eens onze website:

www.de-schouw.nlSchoonmaakbedrijf De Schouw, Waaldijk 65, 2988 AV Ridderkerk Tel. 0180-424643, Fax. 0180-432471, [email protected]

Thee en koffie zetten, pasta en groenten koken, babyflesjes steriliseren, pannen ontvetten... Meer weten over de vele toepassingen van de Quooker? Bel 0180-420488 of kijk op www.quooker.nl.

www.vanvliet.netTE HUUR BARENDRECHT

BEDRIJFSMAKELAARS

ZwolsewegNieuwbouw bedrijfs-/kantoorunits op schitterende zichtlocatieRepresentatief nieuwbouwcomplex, bestaande uit 12 bedrijfs-/kantoorunits, dat is gerealiseerd op een schitterende zichtlocatie langs de Carnisser Baan in Barendrecht. - Hoogwaardig en bijzonder compleet opleverniveau; - functionele bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.000 kg/m, elektrisch bedienbare overheaddeur, verwarming, toilet; - het kantoor wordt bijzonder compleet opgeleverd met oa. airco, pantry, lamellen en tapijt (kleur in overleg); - ruime parkeergelegenheid; - uitstekende ontsluiting van en naar rijksweg A15 en A29; - oplevering op korte termijn mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

bedrijfsruimte: 76 m, kantoorruimte: 48 m 1.325,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

TE KOOP

ALBLASSERDAM

Nieuwland Parc 303-304Perceel bouwgrond zonder bouwclaimOp het nieuw in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Nieuwland te Alblasserdam wordt een relatief kleinschalig perceel bouwgrond te koop aangeboden. Bedrijventerrein Nieuwland is logistiek goed gelegen, op korte afstand van de op- en afritten van de A15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem). - Bestemmingsplan met milieaucategorie t/m 3.1; - de infrastructuur op het bedrijventerrein wordt gefaseerd tot en met medio november 2010 definitief aangelegd; - oplevering: per direct beschikbaar.

Afmetingen: Koopsom: Info:

bouwgrond: circa 2.962 m 230,- per m v.o.n. exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

TE HUUR

HARDINXVELD-GIESSSENDAM

Houtschelf 1Gerevitaliseerd kantoorgebouw aan de A15Op de Houtschelf wordt dit markante, achthoekige gebouw Octagon totaal gerevitaliseerd. De bedrijfs-/kantoorruimte is reeds verhuurd. Het vierlaagse kantoorgebouw wordt te huur aangeboden. Op zichtlocatie aan de A15, royaal parkeerterrein en op zr korte afstand van de op- en afritten van de A15. - Per laag te huren, gezamenlijke entree met trappenhuis en liftinstallatie, vloeren voorzien van tapijt; - aluminium gevelkozijnen met draai-/kiepramen en elektrisch bedienbare screens, systeemplafonds, wandgoten tbv bekabeling, per laag een eigen toiletgroep en pantry, verwarming, airconditioning; - 10 gemarkeerde parkeerplaatsen per laag; - oplevering op korte termijn mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: vanaf 261 m tot 1.055 m vanaf 120,- per m per jaar exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

23

TE HUUR

SLIEDRECHT

TE HUUR

DORDRECHT

Trapezium 240-244Bedrijfs-/kantoorgebouw nabij op- en afritten rijksweg A15Een nieuwbouw bedrijfsobject bestaande uit showroom-/kantoorruimte met bedrijfsruimte op de begane grond en kantoorruimte op de verdieping. Het moderne gebouw is direct achter een op prominente zichtlocatie aan de A15 gelegen kantoorgebouw gesitueerd. Het gebouw is gerealiseerd op bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant dat direct aan de rijksweg A-15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem) is gesitueerd. Het ruwe casco is reeds opgeleverd, de afbouw kan in overleg met huurder gerealiseerd worden; entree voorzien van aluminium, automatische schuifdeur, monoliet afgewerkte betonvloer; handbedienbare overheaddeur, grotendeels vrije hoogte onder staaldak; per laag een pantry en toiletgroep, verwarming, mechanische ventilatie; buitenterrein verhard middels betonklinkers in combinatie met groenvoorziening. Oplevering in overleg. showroom-/kantoorruimte: 354 m, bedrijfsruimte: 294 m, entresolvloer 144 m 5.500,- per maand exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Voorstraat 403WinkelruimteEen winkelruimte met een frontbreedte van ca. 7,50 meter. De winkelruimte is gelegen aan de Voorstraat, tussen de Pelserstraat en de Botgensstraat. Parkeergarage op korte afstand. Houten winkelpui met glazen entreedeur; vrije hoogte: 3 m, verwarming, toiletruimte; houten vloer, wandafwerking sauswerk; oplevering op korte termijn mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

Afmetingen: Huurprijs: Info:

winkelruimte: 64 m 1.250,- per maand excl. BTW Dordrecht, 078 - 62 000 62

TE HUUR

HARDINXVELD-GIESSSENDAM

TE KOOP

ALBLASSERDAM

Ambachtsstraat 2Bedrijfs-/kantoorruimte op De PeulenEen bedrijfs-/kantoorruimte bestaande uit een royale bedrijfshal met hoogte van 6,20 meter, kantoorruimte in 2 lagen en eigen parkeerplaatsen voor de deur. De bedrijfs-/kantoorruimte is gelegen op bedrijventerrein De Peulen, op korte afstand van de rijksweg A15. - Bedrijfsruimte met onderheide, gecoate betonvloer (1.500 kg/m), TL-verlichting, krachtstroom, elektrisch bedienbare overheaddeur bxh 5,95 x 4,50 meter, verwarming, daglicht middels gevelkozijnen en lichtstraat; - kantoren met verlichting, verwarming, airconditioning, kantine met pantry, toiletgroep, showroom-/magazijnruimte en 5 parkeerplaatsen. Afmetingen: Huurprijs: Info: bedrijfsruimte: 658 m, kantoorruimte: 207 m. 3.950,- per maand exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Huygensweg 1Representatieve hoek bedrijfs-/kantoorruimteBedrijfs-/kantoorunit op de hoek van een bedrijvenverzamelgebouw. Gelegen op bedrijventerrein Vinkenwaard te Alblasserdam. Gunstige ligging ten opzichte van de op- en afritten van de rijksweg. - Kantoorruimte in 2 bouwlagen, vloerbedekking tapijt, wandafwerking behang, wandgoten, aluminium gevelkozijnen met draai-/kiepramen; - systeemplafond met TL-verlichting, airco, radiatoren, pantry, toiletruimte; - bedrijfsruimte met onderheide betonvloer (1.500 kg/m), hoogte 2,80 tot 6,50 m, entresolvloer (500 kg/m), elektr. overheaddeur bxh 4 x 4,35 m; - heater, brandblusmiddelen, alarm, 4 parkeerplaatsen. Afmetingen: Koopsom: Info: kantoorruimte: 88 m, bedrijfsruimte: 100 m, entresolvloer: 44 m 250.000,- k.k. exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

24

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

www.vanvliet.netTE HUUR ZWIJNDRECHT TE HUUR / TE KOOP ALBLASSERDAM

BEDRIJFSMAKELAARS

Daltonstraat 30Nieuwbouw bedrijfsruimte met entresolvloerNieuwbouw bedrijfsruimte met entresolvloer gelegen op bedrijventerrein Bakestein in Zwijndrecht. - Vloerbelasting 1.000 kg/m2, verwarming middels heater, overheaddeur (ca. 3,55 meter breed en ca. 4,50 meter hoog), toiletruimte; - 1 eigen parkeerplaats; - directe aansluiting op rijksweg A16; - oplevering op korte termijn mogelijk.

Hertzweg 11Bedrijfs-/kantoorunit met entresolvloerEen bedrijfs-/kantoorunit bestaande uit een tweelaagse kantoorruimte en een bedrijfsruimte met entresolvloer. Gelegen op bedrijventerrein Vinkenwaard, gunstig gelegen ten opzichte van de op- en afritten van de rijksweg A15. - Onderheide fundering, onderheide betonvloer max. vloerbelasting 1.500 kg/m, opbouw; staalconstructie; - bedrijfsruimte: handbedienbare overheaddeur, houten entresolvloer; - kantoorruimte: portaal met toegang tot bedrijfsruimte en kantoor, pantry; - 3 parkeerplaatsen op eigen terrein; - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Vraagprijs: Info: kantoorruimte: 57 m, bedrijfsruimte: 118 m, entresolvloer: 90 m. 1.525,- per maand exclusief BTW 260.000,- k.k. exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Afmeting: Huurprijs: Info:

bedrijfsruimte: 59 m2, entresolvloer: 44 m2 725,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

TE HUUR

BARENDRECHT

TE HUUR

BARENDRECHT

Bijdorp-West 73Herkenbaar gelegen kantoor-/bedrijfsruimteLuxe afgewerkt kantoor-/bedrijfspand, bestaande uit een kantoorgedeelte in twee lagen, een achterlegen assemblageruimte, een op de verdieping gelegen showroom/kantoorruimte en achtergelegen bedrijfsruimte. - Hoogwaardig en compleet opleverniveau; - functionele bedrijfsruimte: elektrisch bedienbare overheaddeur, vrije hoogte ca. 6,00 meter, lichtstraat, etc.; - 8 eigen parkeerplaatsen, uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer; - oplevering per direct mogelijk.

Fennaweg 13Bedrijfs-/kantoorruimte op zichtlocatie;Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op fraaie zichtlocatie aan de 1e Barendrechtseweg in Barendrecht. - Hoogwaardig en compleet opleverniveau; - systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, pantry, toilet, wanden voorzien van gesausd glasweefsel, wandgoten, etc.; - bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m, elektrisch bedienbare overheaddeur, verlichting, verwarming, uitstortgootsteen; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: 310 m, bedrijfsruimte: 75 m, assemblageruimte: 75 m 3.375,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Afmetingen: Huurprijs: Info:

bedrijfsruimte: 219 m, kantoorrumte: 80 m 2.150,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

25

TE HUUR / TE KOOP

ALBLASSERDAM

Nieuwland Parc, project Noordpark.com3 bedrijfs-/kantoorunits per direct beschikbaar. Nog te realiseren: kantoorgebouw aan rivier De NoordDit prestigieuze plan Noordpark.com bestaat uit een blok met bedrijfs-/kantoorunits, waarvan er reeds 6 zijn gerealiseerd, alsmede nog te ontwikkelen kantoorgebouw(en) aan rivier De Noord. Van het reeds gerealiseerde deel zijn nog 3 units per direct beschikbaar. Representatieve bedrijfs-/kantoorunits met een goede vloerbelasting, royale hoogte en kantoorruimte op de verdieping. Gelegen op bedrijventerrein Nieuwland. Dit in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein is uitstekend gelegen ten opzichte van de rijksweg A15, met op korte afstand open afritten. Het terrein kenmerkt zich door de hoogwaardige en ruim opgezette bebouwing. Afmetingen: Huurprijs: Koopsom: Info: bedrijfsruimte: 224 m, kantoorruimte: 58 m, 4 parkeerplaatsen 2.300,- per maand exclusief BTW 344.500,- v.o.n. exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42 - Onderheide betonvloer (1.500 kg/m), elektrisch bedienbare overheaddeur, 4 meter breed en 4,20 meter hoog; - unitscheidende wanden: kalkzandsteen Vellingkantblokken, stalen dakplaten voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking; - verwarming middels gasgestookte heater, TL-verlichtingsarmaturen, pantry met close-in boiler, toiletruimte; - nader indeelbare kantoorruimte met aluminium draai-/kiepramen, cv-installatie met radiatoren, systeemplafond met TL-verlichting; - oplevering per direct beschikbaar.

TE HUUR / TE KOOP

BARENDRECHT

TE HUUR

RIDDERKERK

Deventerseweg 38Bedrijfsruimte met entresolvloerFunctionele bedrijfsruimte met entresolvloer gelegen op bedrijventerrein Vaanpark IV in Barendrecht, grenzend aan rijksweg A29. - Vloerbelasting 1.000 kg/m, verwarming middels heater, overheaddeur, toiletruimte; - entresolvloer ca. 40 m, maximale vloerbelasting 400 kg/m; - 1 eigen parkeerplaats; - uitstekend bereikbaar vanaf rijksweg A29 en uitstekende verbindingen van en naar rijkswegen A15 en A16; - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Vraagprijs: Info: bedrijfsruimte: 60 m, entresolvloer: 40 m 750,- per maand exclusief BTW 127.500,- k.k. exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Tinstraat 6jBedrijfsruimte met entresolvloerFunctionele bedrijfsruimte met entresolvloer deel uitmakend van een recent gebouwd verzamelcomplex op bedrijventerrein Donkersloot-Zuid in Ridderkerk. - Vloerbelasting 1.200 kg/m2, overheaddeur, betegeld toilet, direct gestookte heater, etc.; - entresolvloer; - uitstekende verbindingen van en naar rijksweg A15 en A16; - 1 eigen parkeerplaatsen; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

bedrijfsruimte: 55 m2, entresolvloer: 38 m2 700,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

26

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

TE HUUR / TE KOOP ALBLASSERDAM

Van Hennaertweg 25Vrijstaand bedrijfsgebouw bestaande uit bedrijfhal, kantoorruimte en afsluitbaar buitenterreinOp bedrijventerrein Hoogendijk is dit bedrijfsgebouw gelegen met een uitstekende bereikbaarheid ten opzichte van de op- en afritten van de rijksweg A15. De bedrijfshal heeft grotendeels een vrije hoogte van 7,25 m en is voorzien van een elektrisch bedienbare overheaddeur en dockshelter. De kantoorruimte is verdeeld over 2 bouwlagen en bevindt zich met name op de verdieping. Het buitenterrein is verhard en voorzien van afsluitbaar hekwerk. Tevens bevinden zich minimaal 9 parkeerplaatsen op eigen terrein. De kantoorruimte is voorzien van o.a.: - airconditioning; - pantry/kantine voorzien van complete inrichting; - wandgoten t.b.v. bekabeling; - verwarming d.m.v. CV-ketel met radiatoren. De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.: - onderheide betonvloer (3.000 kg/m), lichtstraten; - krachtstroom; - verwarming d.m.v. gasgestookte heaters.

Afmetingen: Huurprijs: Vraagprijs: Info:

kantoorruimte: 345 m; bedrijfsruimte: 746 m; buitenterrein: 450 m 8.500,- per maand, excl. BTW en servicekosten 1.175.000,- k.k. exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

TE HUUR

DORDRECHT

TE HUUR

MOERDIJK

Voorstraat 431BWinkel met kantoor-/opslagruimteIn de historische binnenstad is deze kleinschalige winkelruimte gelegen. De winkelruimte is gerestaureerd en bestaat uit een begane grond en een verdieping. - Authentieke pui; - pantry en toiletruimte op de begane grond; - open ruimte op de begane grond en de verdieping; - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: ca. 30 m winkelruimte b.g. ca. 34 m op de verdieping 875,- per maand excl. BTW Dordrecht, 078-62 000 62

Transitoweg 5Cross-docking terminal met kantooorFunctionele cross-docking terminal voorzien van dockshelters met docklevellers, 1 overheaddeur op maaiveldniveau, kantoorruimte in twee lagen en ruim verhard buitenterrein ten behoeve van parkeren en manoeuvreren. Vloerbelasting 4.000 m2, verwarming, ruime sanitaire voorzieningen, vrije hoogte ca. 6 meter; 23 parkeerplaatsen voor personenautos en 5 parkeerplaatsen voor trailers; gelegen op afgesloten terrein dat toegankelijk is middels bewaakte toegangspoort met slagbomen; uitstekende bereikbaarheid van en naar rijksweg A17; oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

cross-docking terminal: 3.550 m2, kantoorruimte: 230 m2 bedrijfsruimte: 40,- per m2 per jaar exclusief BTW kantoor: 80,- per m2 per jaar exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

27

TE HUUR / TE KOOP

DORDRECHT

Carneool 100-146Per direct nieuwbouw bedrijfsunits beschikbaar op Dordtse Kil IIIOp bedrijventerrein Dordtse Kil III zijn 24 bedrijfsunits gerealiseerd. De 24 units vormen fase 2, in vervolg op de in medio 2005 gerealiseerde 1e fase aan de Zirkoon. De units zijn gesitueerd aan de rand van het bedrijventerrein en hebben een fraaie, eigentijdse uitstraling. Dordtse Kil III is gunstig gelegen ten opzichte van de op- en afritten van de rijksweg A16 (Rotterdam-Breda), de N3 (verbindingsweg Dordrecht-Papendrecht) en de Kiltunnel richting s-Gravendeel. - Casco opleveringsniveau, naar wens door koper af te (laten) bouwen; - mogelijkheid om units onderling te schakelen waardoor een groter vloeroppervlak ontstaat; - onderheide betonvloer (500 kg/m), stalen draagconstructie, handbedienbare overheaddeur (afmeting 3,1 m breed en 3,1 m hoog); - separate loopdeur met gevelkozijn daarboven tbv daglichttoetreding; - betonnen entresolvloer met mogelijkheid tot realiseren van kantoorruimte en/of extra opslagruimte, toegankelijk middels houten trapopgang; - afgedopte aansluiting voor een toiletruimte; - afgedopte aansluiting in meterkast tbv nutsvoorzieningen; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Koopsom: Info:

bedrijfsruimte: 70 m, entresolvloer: 21 m, 2 toegewezen parkeerplaatsen vanaf 715,- per maand exclusief BTW vanaf 109.500,- v.o.n. exclusief BTW Dordrecht, 078 - 62 000 62

TE HUUR

BARENDRECHT

TE HUUR / TE KOOP

ZWIJNDRECHT

Bijdorp-West 79Herkenbaar gelegen bedrijfs-/kantoorruimteRepresentatieve bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op bedrijvenpark Bijdorp in Barendrecht. - Hoogwaardig en compleet opleverniveau, o.a. voorzien van airco (verdieping), toilet, pantry, etc.; - vloerbelasting 1.500 kg/m, elektrisch bedienbare overheaddeur, verwarming, vrije hoogte ca. 6,00 meter; - uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15, A16 en A29; - 4 eigen parkeerplaatsen; - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: bedrijfsruimte: 211 m, kantoorruimte: 108 m 2.325,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Daltonstraat 29 en 35Nieuwbouw bedrijfsruimteTweetal functionele bedrijfsruimten met entresolvloer deel uitmakend van een nieuwbouwcomplex op bedrijventerrein Bakestein. - Vloerbelasting 1.000 kg/m2, overheaddeur (ca. 3,55 meter breed en ca. 4,50 meter hoog), toilet, verwarming, verlichting, etc.; - 1 eigen parkeerplaats; - uitstekende bereikbaarheid van en naar rijksweg A16; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Koopsom: Info:

bedrijfsruimte: 59 m2, entresolvloer: 44 m2 725,- per maand exclusief BTW 135.000,- v.o.n. exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

28

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

www.vanvliet.netTE KOOP ALBLASSERDAM

BEDRIJFSMAKELAARS

Nieuwland Parc 14bHoogwaardige en moderne bedrijfs-/kantoorruimteEen bedrijfs-/kantoorruimte gelegen aan kopzijde van een bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Nieuwland te Alblasserdam. Het kantoorgebouw bestaat uit drie bouwlagen, gelegen aan een dijk (fietspad). Achter het kantoorgebouw is de royale bedrijfsruimte gesitueerd. Rondom het gebouw zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar en is er eveneens voorzien in beplanting. - Betegelde entree met trapopgang in vide, vloeren gedeeltelijk voorzien van laminaat, deels gietvloeren; - wandafwerking gesausd glasvlies, systeemplafonds met verlichting, per laag een pantry en toiletgroep, liftinstallatie, verwarming en deels koeling. - onderheide betonvloer (2.000 kg/m), vrije hoogte 7,25 m, lichtstraten, overheaddeur 4,50x4,50 m; - oplevering in overleg, afhankelijk van oplevering nieuwbouw. Afmetingen: Koopsom: Info: kantoorruimte: 623 m, bedrijfsruimte: 1.211 m, buitenterrein: 1.400 m, 30 parkeerplaatsen 2.075.000,- k.k. exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

TE HUUR/TE KOOP

RIDDERKERK

Tinstraat 109 - 131Nieuwbouwcomplex op bedrijventerrein Donkersloot-ZuidRepresentatief nieuwbouwcomplex bestaande uit 12 functionele bedrijfsunits met entresolvloer aan de Tinstraat in Ridderkerk. - Functionele bedrijfsunit met een compleet opleverniveau; - vloerbelasting 1.000 kg/m, elektrisch bedienbare overheaddeur, betegeld toilet, verwarming middels direct gestookte heater, verlichting, brandslanghaspel; - solide entresolvloer met een maximale vloerbelasting van 500 kg/m; - uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Koopsom: Info:

bedrijfsruimte: 50 m, entresolvloer: vanaf 40 m 675,- per maand exclusief BTW 140.000,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

nog 1 unit te koop

TE HUUR

ROTTERDAM

Pittsburghstraat 31Verzamelgebouw op zichtlocatieKantoorruimten gelegen op de tweede verdieping van een fraai verzamelgebouw op zichtlocatie op bedrijventerrein Noord-West in Rotterdam. - De kantoorruimten zijn middels scheidingswanden ingedeeld in diverse compartimenten, o.a. voorzien van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, afgewerkte wanden, wandgoten, gezamenlijke sanitaire voorzieningen, etc.; - ruime daglichttoetreding; - parkeergelegenheid; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijzen: Info:

kantoorruimte: resp. 135 m en 200 m Resp. 1.475,- en 2.175,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

29

BEDRIJFSMAKELAARS

Mijn visie. Mijn onderneming. Mijn bedrijfspand.TE HUUR BARENDRECHT

TE HUUR

BARENDRECHT

Fennaweg 15Bedrijfs-/kantoorruimte op zichtlocatieBedrijfs-/kantoorruimte gelegen op fraaie zichtlocatie aan de Eerste Barendrechtseweg. - Functionele opzet en hoogwaardig materiaal gebruik; - kantoorruimte in twee lagen oa. voorzien van systeemplafonds, verlichting, pantry, toilet, etc.; - bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m2, overheaddeur, verwarming, lichtstraat, uitstortgootsteen; - 4 eigen parkeerplaatsen; - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: bedrijfsruimte: 219 m2, kantoorruimte: 80 m2 2.100,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Ebweg 14Representatieve bedrijfs-/kantoorruimteRepresentatieve bedrijfs-/kantoorruimte, bestaande uit een kantoorruimte in twee lagen en een achtergelegen, functionele bedrijfsruimte. - Bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m2, elektrische overheaddeur, vrije hoogte ca. 6,60 meter, lichtstraat, krachtstroom; - kantoorruimte: zeer compleet opleverniveau met oa. airco, pantry, toiletruimten, wandgoten, etc.; - 5 eigen parkeerplaatsen; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

bedrijfsruimte: 385 m2, kantoorruimte: 245 m2 4.675,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

TE HUUR

BARENDRECHT

TE HUUR

BARENDRECHT

Van t Hoffstraat 33Bedrijfs-/kantoorruimte op ReijerwaardFunctionele bedrijfs-/kantoorruimte met verhard achterterrein gelegen op bedrijventerrein Reijerwaard in Barendrecht. - Bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m2, overheaddeur in voor- en achtergevel, verwarming, inpandige kantoorruimte; - kantoorruimte in twee lagen; - uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer; - nabij meubelboulevard Reijerwaard; - oplevering per direct mogelijk.

Bijdorp-West 77Kantoor in twee lagen met bedrijfsruimteRepresentatieve bedrijs-/kantoorruimte op bedrijventerrein Bijdorp in Barendecht. - Compleet opleverniveau, o.a. voorzien van airco, pantry, toiletruimte, wanden voorzien van gesausd glasweefsel, systeemplafonds, etc; - bedrijfsruimte: maximale vloerbelasting 1.500 kg/m, elektrisch bedienbare over headdeur, vrije hoogte ca. 6,00 meter, uitstortgootsteen; - 4 eigen parkeerplaatsen; - uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

kantoorruimte: 52 m2, bedrijfsruimte: 170 m2 1.950,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Afmetingen: Huurprijs: Info:

bedrijfsruimte: 211 m, kantoorruimte: 108 m 2.355,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

30

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

www.vanvliet.netTE HUUR BARENDRECHT TE HUUR

BEDRIJFSMAKELAARS

HARDINXVELD-GIESSENDAM

Zeemanstraat 25Bedrijfs-/kantoorruimte op ReijerwaardFunctionele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein Reijerwaard in Barendrecht. - Bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m2, overheaddeur, lichtstraat, kantine met keukenblok, krachtstroom, etc.; - de kantoorruimte heeft een net opleverniveau; - 2 eigen parkeerplaatsen; - uitstekende bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer; - nabij meubelboulevard Reijerwaard; - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: bedrijfsruimte: 165 m2, kantoorruimte: 125 m2 1.800,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Industriestraat 28Functionele, representatieve bedrijfsruimteEen kantoorgebouw bestaande uit 4 bouwlagen, een parkeerkelder en een parkeerdek. Het gebouw is letterlijk aan de voet van de op- en afritten van de rijksweg A15 gelegen en beschikt over een representatieve entree, een gefaciliteerd bedrijfsrestaurant en een hoogwaardig opleveringsniveau. - Representatieve, rolstoelvriendelijke entree met tochtportaal, receptie met toegang tot liftinstallatie en trappenhuis; - computervloeren, tapijttegels, systeemwanden, systeemplafond; - verwarming, airconditioning, per laag een pantry en toiletgroep; - oplevering in overleg. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte 2e verdieping: 730 m, kantoorruimte 3e verdieping: 753 m, deelverhuur mogelijk 125,- per m, 375,- tot 750,- per parkeerplaats p/jaar excl. BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

TE HUUR

DORDRECHT

TE HUUR

H.I. AMBACHT

Edisonstraat 1-3Bedrijfs-/kantoorruimte op zichtlocatieFunctionele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op een uitstekend bereikbare zichtlocatie op bedrijventerrein De Put in Dordrecht, langs randweg Laan der Verenigde Naties. - Bedrijfsruimte met betonnen vloer, twee elektrisch bedienbare overheaddeuren, verwarming, lichtkoepels, vrije hoogte ca. 4,00 meter; - kantoorruimte in twee lagen voorzien van systeemplafonds met verlichting, verwarming, pantry en toiletgroep; - vrijwel directe aansluiting op rijksweg A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda); - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: bedrijfsruimte: 800 m, kantoorruimte: 72 m 4.170,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Grotenoord 35Functionele bedrijfsruimte met kantoorRepresentatieve bedrijfs-/kantoorruimte gelegen aan de Grotenoord nabij rijksweg A15. - Functionele bedrijfsruimte voorzien van overheaddeur, heater, ruime daglichttoetreding en inpandige kantoorruimte; - nette kantoorruimte op de begane grond; - mogelijkheid om de entresolvloer (boven de kantoorruimte) af te bouwen tot een kantoorruimte met daglichttoetreding; - 8 eigen parkeerplaatsen; - oplevering per direct mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: bedrijfsruimte: 202 m, kantoorruimte: 45 m; entresolvloer: 45 m 2.000,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

31

TE HUUR

BARENDRECHT

Zwaalweg 10 t/m 32Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorruimten en kantoorgebouw op zichtlocatie langs de 1e BarendrechtsewegRepresentatief nieuwbouwcomplex bestaande uit een op de kop gelegen kantoorgebouw in drie lagen en 6 bedrijfs-/kantoorruimten gelegen op schitterende zichtlocatie langs de 1e Barendrechtseweg. Kantoorgebouw: - representatieve entree met trapopgang en lift; - hoogwaardig materiaal gebruik en bijzonder compleet opleverniveau; - vrij indeelbare kantoorlagen, o.a. voorzien van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, koeling, wandgoten, toiletgroep, panty, etc.; - ruime parkeergelegenheid.Afmetingen: Huurprijzen: Info:

Bedrijfs-/kantoorruimten: - bedrijfsruimte: vloerbelasting 1.500 kg/m2, vrije hoogte ca. 6,60 meter, elektrisch bedienbare overheaddeur, heater en uitstortgootsteen; - kantoorruimte in twee lagen: systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, wanden voorzien van spuitwerk, toiletruimte, pantry; - 4 eigen parkeerplaatsen. - uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15, A16 en A29; - oplevering op korte termijn mogelijk.

kantoorgebouw: eerste verdieping: 355 m2, tweede verdieping: 335 m2 bedrijfs-/kantoorruimten: bedrijfsruimte: 315 m2, kantoorruimte: 100 m2 kantoorgebouw: vanaf 3.900,- per maand exclusief BTW, bedrijfs-/kantoorruimten: 3.200,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

www.acconavm.nl

Om eerlijk te zijn, ik weet niet eens wat ik net weet. Ze moeten het gewoon voor me regelen.

Sliedrecht Stationspark 200 3364 DA Sliedrecht tel. 0184 - 61 21 66 [email protected]

Ruimte voor onder nemen !

TE HUUR / TE KOOP

H.I. AMBACHT

Grotenoord 41Bedrijfscomplex conform HACCP-norm op zichtlocatieDit complex was voorheen in gebruik bij Berkhout Vleeswaren en is uitermate geschikt voor voedselverwerkende en producerende bedrijven. De kantoorruimte is verdeeld over twee lagen en biedt tevens ruimte aan was-/kleedruimten en een kantine. De bedrijfsruimte is geheel ingericht conform de HACCP-norm en is in diverse compartimenten ingedeeld. Het verharde, omheinde buitenterrein biedt uitstekende parkeer- en manoeuvreermogelijkheden. Gelegen op 4.444 m eigen grond. 22 parkeerplaatsen op eigen terrein. - Ruysvloeren; - Metaflex-deuren; - koud- en heetwatersysteem; - persluchtleidingnet; - koolzuur- en stikstofleidingen; - kruipruimte bereikbaar voor leidingwerk en installaties; - koelleidingnet met condensors; - luchtbehandelingssysteem; - volledig geconditioneerde ruimten; - oplevering per direct mogelijk.

Afmetingen: Huurprijs: Vraagprijs: Info:

productie-/bedrijfsruimte: 1.325 m, kantoor- en nevenruimte: 532 m, technische ruimte: 117 m 190.000,- per jaar exclusief BTW 2.250.000,- k.k. exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

TE HUUR

HARDINXVELD-GIESSENDAM

TE HUUR

GROOT-AMMERS

Ambachtsstraat 10Bedrijfs-/kantoorruimte met afsluitbaar buitenterreinEen bedrijfshal met zadeldak met interne kantoorruimte alsmede een verhard en afsluitbaar buitenterrein. Het object is gelegen op bedrijventerrein De Peulen, ligt op korte afstand van de op- en afritten van de rijksweg A15. - Onderheide betonfundering, stalen draagconstructie, betonstenen gevels ; - kantoorruimte met daglichttoetreding, verwarming, verlaagd plafond met TL-verlichting, pantry, toiletruimte, alarminstallatie; - bedrijfshal met Stelconplaten vloer, elektrisch bedienbare stalen roldeur, TL-verlichting, daglichttoetreding middels gevelkozijnen, verhard (asfalt) en met hekwerk omheind buitenterrein, oplevering in overleg. Afmetingen: Huurprijs: Info: bedrijfsruimte: 346 m, kantoorruimte: 226 m, buitenterrein: 761 m 3.250,- k.k. exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Edisonweg 20aBedrijfs-/kantoorruimteEen op bedrijventerrein Gelkenes gelegen bedrijfs-/kantoorgebouw. De helft van het gebouw wordt te huur aangeboden. Gelegen nabij de provinciale weg N216 met verbindingen naar Sliedrecht/Dordrecht en Gorinchem/Meerkerk. - Bedrijfsruimte met onderheide betonvloer (2.000 kg/m), elektrisch bed. over headdeur bxh 4,0 x 4,5 m, vrije hoogte 6,50 m; - daglichttoetreding middels lichtstraat en gevelkozijnen, vloerverwarming; - kantoorruimte in 2 lagen, systeemplafond met TL-verlichting, alarm; - cv-installatie, pantry, toiletruimte, stalen luifel etc. 3 parkeerplaatsen.

Afmetingen: Huurprijs: Info:

bedrijfsruimte: 250 m, kantoorruimte: 80 m 1.750,- per maand exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

33

TE KOOP

PAPENDRECHT

Nieuwland Parc project De KeijzerOp zichtlocatie gelegen nieuwbouwprojectDe bouw van dit nieuwbouwproject zal eind dit jaar starten en bestaat uit een zestal gecombineerde bedrijfs-/kantoorunits in diverse afmetingen. Van deze 6 units zijn er 5 op zichtlocatie van de doorgaande weg (Burg. Keijzerweg) gelegen. Het geheel krijgt door de te gebruiken materialen en de omliggende buitenruimte een hoogwaardige uitstraling. Bedrijventerrein Nieuwland wordt gekenmerkt door een ruime opzet en een fraaie stedebouwkundige uitstraling. De definitieve infrastructuur zal dit jaar worden aangelegd, waarbij het gehele bedrijventerrein wordt voorzien van ruime groenstroken, bomenrijen, fiets- en wandelpaden, design-lantaarnpalen e.d. Unit 1 2 3 4 5 6 Kantoorruimte 601 m 158 m 116 m 116 m 473 m 340 m Bedrijfsruimte 953 m 443 m 250 m 283 m 350 m 905 m

Bovengenoemde afmetingen zijn in BVO

Koopsom: Oplevering: Info:

Vanaf 465.000,- v.o.n. excl. BTW en bouwrente Eind 2011 Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

TE HUUR / TE KOOP

HARDINXVELD-GIESSENDAM

TE HUUR

H.I. AMBACHT

Ambachtsstraat 1aBedrijfs-/kantoorruimteFunctionele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein De Peulen, nabij de op- en afritten van rijksweg A15. De unit bestaat uit een bedrijfsruimte op de begane grond en een kantoorruimte op de verdieping. - Bedrijfsruimte: onderheide betonvloer (2.000 kg/m), vrije hoogte 5,20 5,50 m, krachtstroom (380 V), handbed. overheaddeur. - kantoorruimte: toiletruimte, pantry, verwarming d.m.v. cv-installatie met radiatoren, intercominstallatie, alarminstallatie, - vier parkeerplaatsen op eigen terrein; - oplevering: per direct. Afmetingen: Huurprijs: Vraagprijs: Info: kantoorruimte: 122 m, bedrijfsruimte : 233 m 2.500,- per maand exclusief BTW 365.000,- k.k. exclusief BTW Sliedrecht, 0184 - 42 42 42

Grotenoord 23Bedrijfs-/kantoorcomplex op zichtlocatieRepresentatief bedrijfs-/kantoorcomplex gelegen op een zichtlocatie. Uitstekende verbindingen van en naar rijkswegen A15 en A16. - Kantoorruimte (in 2 lagen): diverse compartimenten, systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, aantal compartimenten voorzien van airco, toiletruimten en pantry; - bedrijfsruimte: maximale vloerbelasting 1.500 kg/m, heaters, overheaddeur, ruime daglichttoetreding, toiletruimte; - 10 eigen parkeerplaatsen; - oplevering op korte termijn mogelijk. Afmetingen: Huurprijs: Info: kantoorruimte: 460 m, bedrijfsruimte: 400 m, bruikbaar zij- en achterterrein: 625 m 7.000,- per maand exclusief BTW Ridderkerk, 0180 - 43 43 43

Scherpe huurvoorwaarden

34

Ridderkerk 0180 - 43 43 43 / Sliedrecht 0184 - 42 42 42 / Dordrecht 078 - 62 000 62 / www.vanvliet.net

www.vanvliet.netTE HUUR DORDRECHT

BEDRIJFSMAKELAARS

Planckstraat 69Vrijstaand bedrijfs-/kantoorgebouw op Dordtse Kil IIHet gebouw bestaat in zijn geheel uit n bouwlaag, met aan de voorzijde het kantoorgedeelte en daarachter de bedrijfsruimte. Het gebouw beschikt naast de bedrijfsruimte over een afsluitbaar terrein en aan de voorzijde over een eigen parkeerterrein (8 parkeerplaatsen). - Kantoorruimte: wandgoten, systeemplafond met verlichtingsarmaturen, geheel betegelde toiletgroep, pantry, verwarming middels cv-installatie, alarminstallatie etc. - bedrijfsruimte: onderhe