VLAAMS PARLEMENT

Click here to load reader

download VLAAMS PARLEMENT

of 75

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of VLAAMS PARLEMENT

 • V L A A M S P A R L E M E N T

  VERZOEKSCHRIFT

  over pesten op school en de oprichting van een neutrale ombudsdienst voor alle netten van het Vlaamse onderwijs

  VERSLAG

  namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht door de heren Julien Demeulenaere en Kris Van Dijck

  Zitting 2003-2004

  Stuk 2157 (2003-2004) Nr. 1

  4961

  24 februari 2004

 • Samenstelling van de commissie :

  Voorzitter : de heer Gilbert Vanleenhove.

  Vaste leden :

  de heer Jos De Meyer, mevrouw Veerle Heeren, de herenLuc Martens, Gilbert Vanleenhove ;

  de heren Karlos Callens, Julien Demeulenaere, Gilbert VanBaelen, mevrouw Erna Van Wauwe ;

  de heren Pieter Huybrechts, Julien Librecht, Joris VanHauthem ;

  mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh, de heer AndrVan Nieuwkerke ;

  de heer Frans Ramon ;

  de heer Dirk De Cock.

  Plaatsvervangers :

  mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, mevrouw BrigitteGrouwels, mevrouw Mieke Van Hecke, mevrouw Ingridvan Kessel ;

  de heren Frans De Cock, Andr Denys, Cis Schepens, BobVerstraete ;

  mevrouw Marijke Dillen, mevrouw Marleen Van denEynde, de heer Roland Van Goethem ;

  de heren Lucien Suykens, Robert Voorhamme ;

  de heer Flor Ory ;

  de heer Kris Van Dijck.

  Stuk 2157 (2003-2004) Nr. 1 2

 • INHOUD

  Blz.

  1. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  2. Inhoud van het verzoekschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  3. Hoorzittingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  A. Hoorzitting van 27 januari 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  B. Hoorzitting van 5 februari 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  4. Bespreking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  5. Conclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  Bijlagen

  Bijlage 1 : Tekst van het collectief verzoekschrift over pesten op school en de oprichting van een neutrale ombudsdienst voor alle netten van het Vlaams onderwijs . . . . . . 67

  Bijlage 2 : Intentieverklaring en vijf hoofddoelstellingen van het anti-pest-TEAM-op-school 71

  3 Stuk 2157 (2003-2004) Nr. 1

 • 1. PROCEDURE

  Op 5 januari 2004 diende de heer Marc Van Roos-broeck c.s. bij de voorzitter van het Vlaams Parle-ment een collectief verzoekschrift in over pestenop school en de oprichting van een neutrale om-budsdienst voor alle netten van het Vlaamse on-derwijs (Verzoekschrift nr. 27 (2003-2004)). Hetcollectief verzoekschrift werd ondertekend door22.650 personen.

  Het verzoekschrift werd ontvankelijk verklaarddoor de voorzitter van het Vlaams Parlement envoor verdere behandeling doorverwezen naar deCommissie voor Onderwijs, Vorming en Weten-schapsbeleid.

  De Commissie voor Onderwijs, Vorming en Weten-schapsbeleid behandelde het verzoekschrift op 27 januari, 5 februari en 19 februari 2004.

  Overeenkomstig artikel 4 van het verzoekschrif-tendecreet van 6 juli 2001 heeft de eerste onderte-kenaar van een collectief verzoekschrift het rechtom gehoord te worden. Op 27 januari en 5 februari2004 organiseerde de Commissie voor Onderwijs,Vorming en Wetenschapsbeleid een hoorzittingover het verzoekschrift met zowel de eerste onder-tekenaar als met een reeks betrokken actoren uithet onderwijsveld.

  2. INHOUD VAN HET VERZOEKSCHRIFT

  De verzoekers vragen dat zij in een hoorzitting ge-tuigenis kunnen afleggen over de problematiek vanhet pesten op school, zowel ten opzichte van leer-lingen als leerkrachten. Zij stellen verder de op-richting voor van een neutrale ombudsdienst vooralle netten van het Vlaamse onderwijs (Verzoek-schrift nr. 27 (2003-2004) zie bijlage).

  3. HOORZITTINGEN

  A. Hoorzitting van 27 januari 2004

  Vooraf

  De heer Gilbert Vanleenhove, commissie-voorzitter : Op 8 mei 2003 heeft de heer Van Dijckin deze commissie een interpellatie gehouden overde thematiek van pesten op school. Er werd toenafgesproken om daarover een hoorzitting te hou-den. Op 4 december 2003 hield de heer Martensopnieuw een interpellatie over het thema. Toenwerd bevestigd dat er dringend een hoorzitting

  nodig was en werd de datum van vandaag vastge-legd. Ondertussen is er een verzoekschrift inge-diend dat door meer dan 23.000 personen werd on-dertekend. Daarin wordt uitdrukkelijk gevraagdom een hoorzitting te organiseren. Vandaag gaat dehoorzitting alleen over pesten van en door leer-krachten en directies. Omdat het pesten van kinde-ren op school even belangrijk is, wordt op 5 februari daarover een hoorzitting gehouden. Deonderwijsnetten sluiten de hoorzittingen af meteen reflectie op beide delen.

  DEEL I : PESTEN VAN EN DOOR LEER-KRACHTEN EN DIRECTIES

  1. Uiteenzetting door de heer Marc Van Roosbroeck, indiener verzoekschrift en co-au-teur van het boek De pest op school

  De heer Marc Van Roosbroeck : Ik vind het zeerbelangrijk (en heb daarop aangedrongen onder hetmoto ere wie ere toekomt) dat de andere auteurvan het boek De pest op school, de heer Marc VanImpe, ook aanwezig is. Met het boek is immers heelveel in beweging gebracht.

  Ik spreek vandaag niet alleen als indiener van ditverzoekschrift, niet alleen als co-auteur van hetboek De pest op school, maar voornamelijk alswoordvoerder van het anti-pest-TEAM-op-school, een vreedzame en positief genspireerdeactiegroep bestaande uit enkele tientallen enthou-siaste en gedreven ouders van gepeste en/of gedis-crimineerde leerlingen of studenten n (gepeste)leerkrachten, die streven naar beter onderwijs. Hetgaat om alle Vlaamse onderwijsnetten maar demeest schrijnende gevallen komen helaas uit hetGemeenschapsonderwijs en uit het Antwerpsestadsonderwijs. De heer Dirk Van Damme, afge-vaardigd-bestuurder van de Raad van het Ge-meenschapsonderwijs (RAGO), zal ons binnen-kort ontvangen om een aantal oplossingen te be-spreken.

  Ons eerste verzoek op basis van de petitieactie metmeer dan 23.000 handtekeningen tegen pesterijen,wantoestanden, machtsmisbruik en discriminatieop school om een bijkomende hoorzitting te orga-niseren over ouders, leerlingen en studenten, is alingewilligd. Die hoorzitting vindt volgende weekdonderdag plaats.

  Ten tweede verzoeken we nogmaals om zo spoedigmogelijk een juridisch bevoegde ombudsdienstvoor alle netten van het Vlaams onderwijs op terichten. Deze ombudsdienst zou dienen bemand te

  Stuk 2157 (2003-2004) Nr. 1 4

 • worden door juristen, geneesheren, psychologen,pedagogen, maar zeker en vast ook door een aantalervaringsdeskundigen naar het voorbeeld vanChild Focus. Binnen het anti-pest-TEAM-op-school, binnen de vzw Limits, binnen de vzwSasam en binnen het Clubje zijn beslist al eenaantal erg waardevolle ervaringsdeskundigen be-schikbaar. Met juridisch bevoegde ombudsdienstbedoelen we een ombudsdienst met onbeperkteonderzoeksbevoegdheid. Dat wil zeggen dat mendirecties die weigeren mee te werken aan het on-derzoek of aan een bemiddelingspoging, of naarhet zoeken van een constructieve oplossing vooreen bestaand probleem kan verplichten om hier-aan mee te werken en dat men ook inzage kannemen in alle noodzakelijke dossiers en documen-ten, iets wat de vzw Limits maar al te vaak gewei-gerd wordt. Van het werk en van de nobele bedoe-lingen van de vzw Limits ten andere niets dangoeds.

  Aan deze Vlaamse ombudsdienst willen we eengratis 0800-nummer koppelen en willen we dedrempel om met deze dienst contact op te nemenzo laag mogelijk maken. Uit twee kleine krantenar-tikeltjes heb ik geleerd dat de ombudsdienst bij deNMBS en bij de Post perfect werkt. Personen diemet een onjuist verhaal komen, zouden in onsvoorstel dienen te worden gesanctioneerd.

  We vragen ook dat een extern auditbureau met eenonderzoeksbevoegdheid of een parlementaire on-derzoekscommissie een dertigtal zeer schrijnendedossiers tot op het bot zou kunnen onderzoeken.Indien er zou bewezen worden dat er sprake is vanfraude, corruptie of andere verwerpelijke praktij-ken, moeten de daders naar een rechtbank kunnenworden doorverwezen. De slachtoffers moeten inere worden hersteld en eventueel een morele en fi-nancile schadevergoeding krijgen. Daarmee be-doelen we onder meer dat de mensen die ver-vroegd met pensioen werden gestuurd, op de pen-sioenleeftijd een aangepast pensioen zouden krij-gen.

  Ten slotte vragen we dat directies, beheerders ofandere personen die voor een rechtbank wordenaangeklaagd door moedige slachtoffers, zelf zou-den moeten opdraaien voor de kosten van hun ad-vocaat. Op dit ogenblik is het zo dat het slachtofferwel de hoge kosten voor een advocaat moet beta-len, maar dat de directies op kosten van de ge-meenschap een advocaat krijgen, en meestal ookeen goede advocaat.

  Behalve vijf verzoeken hebben we ook vijf positie-ve ideen. We menen dat er op school meer ge-

  praat moet worden en dat er meer geluisterd moetworden naar ouders die iets komen vertellen ofnaar een leraar die zich niet goed voelt. We stellenvoor dat er rond dat item een aantal nascholings-programmas zouden worden gegeven.

  We stellen ook voor dat er jaarlijks in alle scholeneen anti-pestproject zou doorgaan dat in een data-base zou terechtkomen waaruit de scholen zoudenkunnen putten, kwestie van de werkdruk van deleerkrachten niet nodeloos te verhogen. De meestwaardevolle projecten zouden we graag beloondzien met een prijs van de