Visueel PvE prikkelt verbeelding

of 12 /12
DAVY DEMMERS | BERCI FLORIAN | JOCHEM FREHE De auteurs waren als (gedelegeerd) opdrachtgever en consultant betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van het visueel PvE bij Conradhuis, Library Learning Centre en Amsterdam University College in Amsterdam VISUEEL PVE PRIKKELT VERBEELDING INNOVATIEVE GEBOUWONTWIKKELING MET MEERDERE STAKEHOLDERS VRAAGT OM EEN HEEL NIEUW SOORT PROCESAANSTURING, WAARBIJ DE VERBEELDING VAN TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS BEWUST WORDT INGEZET VOORDAT HET ONTWERPPROCES BEGINT. DOOR ZELF AL BEELDEN TE GEVEN KAN DE OPDRACHTGEVER ZIJN NIEUWE WENSEN EN WERKVORMEN OPTIMAAL LATEN VERWEZENLIJKEN DOOR DE (INTERIEUR)ARCHITECT. Veranderingen in het hoger onderwijs vragen om een heel nieuw soort gebouwen. Onderwijsgebouwen zijn steeds minder ivoren torens, maar maken deel uit van een fysieke en virtuele omgeving die een uitdaging vormt voor innovatieve en dynamische programma’s en ontwerpen. Het Visueel Programma van Eisen vormt een inspirerend instrument voor een nieuwe relatie en spannende dialoog tussen opdrachtgever en architect. Over aanpak en ervaringen bij drie spraakmakende onderwijsgebouwen in Amsterdam. THE AMSTERDAM UNIVERSITY COLLEGE / ONTWERP Francine Houben MECANOO / FOTO: © Christian Richters

Embed Size (px)

description

De auteurs Davy Demmers, Berci Florian en Jochem Frehe waren als (gedelegeerd) opdrachtgever en consultant betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van het visueel PvE bij Conradhuis, Library Learning Centre en Amsterdam University College in Amsterdam

Transcript of Visueel PvE prikkelt verbeelding

 • DAVY DEMMERS | BERCI FLORIAN | JOCHEM FREHEDe auteurs waren als (gedelegeerd) opdrachtgever en consultant

  betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van het visueel PvE bij Conradhuis, Library Learning Centre en Amsterdam University College

  in Amsterdam

  V I S U E E L P V E P R IK K E LT

  V E R BE E L D IN G

  INNOVATIEVE GEBOUWONTWIKKELING MET MEERDERE STAKEHOLDERS VRAAGT OM EEN HEEL NIEUW SOORT PROCESAANSTURING, WAARBIJ DE VERBEELDING VAN TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS BEWUST WORDT INGEZET VOORDAT HET ONTWERPPROCES BEGINT. DOOR ZELF AL BEELDEN TE GEVEN KAN DE OPDRACHTGEVER ZIJN NIEUWE WENSEN EN WERKVORMEN OPTIMAAL LATEN VERWEZENLIJKEN DOOR DE (INTERIEUR)ARCHITECT.

  Veranderingen in het hoger onderwijs vragen om een heel nieuw soort gebouwen. Onderwijsgebouwen zijn steeds minder ivoren torens, maar maken deel uit van een fysieke en virtuele omgeving die een uitdaging vormt voor innovatieve en dynamische programmas en ontwerpen. Het Visueel Programma van Eisen vormt een inspirerend instrument voor een nieuwe relatie en spannende dialoog tussen opdrachtgever en architect. Over aanpak en ervaringen bij drie spraakmakende onderwijsgebouwen in Amsterdam.

  THE AMSTERDAM UNIVERSITY COLLEGE / ONTWERP Francine Houben MECANOO / FOTO: Christian Richters

 • O P G A V E

  GROTE ANONIEME COLLEGEZALEN, HOKKERIGE DOCENTENKAMERTJES, ROMMELIGE WERKPLEKKEN VOOR STUDENTEN EN EEN SLEETSE KANTINE; KORTOM HET UNIVERSITEITS- OF HOGESCHOOLGEBOUW ZOALS WE DAT AL DECENNIA KENNEN. IN EEN TIJD WAARIN NIET DE DOCENT MAAR TABLET EN LAPTOP TOEGANG GEVEN TOT INFORMATIE EN KENNIS, HOGER ONDERWIJS STEEDS MINDER EENRICHTINGSVERKEER IS MAAR INTERACTIEVE KENNISUITWISSELING EN PROJECTMATIG WERKEN EN ONTMOETEN EEN CENTRALE ROL INNEMEN, HEBBEN DIT SOORT GEBOUWEN HUN TIJD GEHAD. NIEUWE LEERMETHODEN EN CONCURRENTIE TUSSEN UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN BIJ DE WERVING VAN STUDENTEN VRAGEN OM INSPIRERENDE, EIGENTIJDSE GEBOUWEN, DIE MEER BIEDEN DAN ALLEEN FUNCTIONELE KWALITEIT. SLEUTELWOORDEN: ZICHTBAARHEID, BELEVING EN IDENTITEIT.

  De opgave van de toekomst heeft ingrijpende impact op het bouwprojectmanagement en de relatie van de projectmanager met de (interieur)architect. De traditionele manier van werken op basis van een uitgebreide organisatieanalyse en een technisch, kwantitatief programma van eisen voor de architect voldoet niet

  THE ALIBRARY LEARNING CENTRE / INTERIEURONTWERP: Jan Geysen, PUUR ARCHITECTEN / FOTO: Liesbeth Goetschackx

 • A A N P A K

  GRIP KRIJGEN OP DE DYNAMISCHE, NIEUWE PROGRAMMAS EN DAT IN EEN VROEGTIJDIG STADIUM; DAT IS DE UITDAGING WAAR DE BOUWPROJECTMANAGER IN HET HOGER ONDERWIJS VOOR STAAT. ONDERZOEK EN ANALYSE VAN TOEKOMSTONTWIKKELINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER ZIJN EN BLIJVEN BELANGRIJK MAAR ZIJN ONVOLDOENDE. STEEDS BELANGRIJKER IS EEN BREED PALET AAN STAKEHOLDERS ACTIEF BIJ DE TOEKOMSTVERKENNING EN BEELDVORMING TE BETREKKEN; VAN STUDENTEN TOT DOCENTEN, GEBOUWBEHEERDERS EN ANDERE MEDEWERKERS. ALS TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS STAAN ZIJ GARANT VOOR PRAKTISCHE KENNIS EN ONVERWACHTE IDEEN EN VORMEN ZIJ DE SMAAKMAKERS VOOR EEN

  ORIGINEEL CONCEPT.

  Opgave is gezamenlijk en in een interactief proces een inspirerend (beeld)verhaal te bedenken dat een kader vormt voor de creatieve, ruimtelijke vertaalslag van de architect in de volgende ontwerpfase. Zon beeldverhaal geeft meer duidelijkheid over de visie van de opdrachtgever aan de architect en voorkomt een moeizaam proces van wijzigende inzichten en aangepaste ontwerpen. Het creert tevens eigenaarschap en trots bij stakeholders en daarmee draagvlak bij bestuurders, ondernemingsraden en andere gremia die een beslissende dan wel zware stem in het kapittel hebben. Het zorgt in de praktijk voor een aanzienlijke versnelling van het besluitvormingsproces. Een sterk, gedragen verhaal zorgt er tot slot voor dat het concept bij personeelswisselingen of bij bezuinigingen in de kern overeind blijft en niet wordt uitgekleed.feel. Dit vraagt om een andere, actieve rol van de (gedelegeerd) opdrachtgever; veel meer dan in het verleden moet hij in de voorbereidingsfase zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Verbeelding is niet langer de unieke taak van de architect, maar maakt deel uit van het takenpakket van de opdrachtgever zelf, bij bestuurders, ondernemingsraden en andere gremia die een beslissende dan wel zware stem in het kapittel hebben. Het zorgt in de praktijk voor een aanzienlijke versnelling van het besluitvormingsproces. Een sterk, gedragen verhaal zorgt er tot slot voor dat het concept bij personeelswisselingen of bij bezuinigingen in de kern overeind blijft en niet wordt uitgekleed.

  meer. Het gaat in de voorbereidingsfase niet meer primair om stoelen tellen maar om het scheppen van een aansprekend en overtuigend beeld van een moderne leeromgeving, de (impliciete) functionele wensen van de opdrachtgever, de sfeer en de look & feel. Dit vraagt om een andere, actieve rol van de (gedelegeerd) opdrachtgever; veel meer dan in het verleden moet hij in de voorbereidingsfase zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Verbeelding is niet langer de unieke taak van de architect, maar maakt deel uit van het takenpakket van de opdrachtgever zelf, bij bestuurders, ondernemingsraden en andere gremia die een beslissende dan wel zware stem in het kapittel hebben. Het zorgt in de praktijk voor een aanzienlijke versnelling van het besluitvormingsproces. Een sterk, gedragen verhaal zorgt er tot slot voor dat het concept bij personeelswisselingen of bij bezuinigingen in de kern overeind blijft en niet wordt uitgekleed.

 • M E T H O D E

  EEN INSPIREREND EN PRAKTISCH INSTRUMENT BIJ DE VERBEELDING VAN DE TOEKOMSTIGE OPGAVE VORMT EEN ZGN. VISUEEL PROGRAMMA VAN EISEN. HET VISUEEL PROGRAMMA VAN EISEN VORMT DE WEERSLAG VAN HET INTERACTIEVE PROCES MET DE VERSCHILLENDE STAKEHOLDERS. DIT PROCES BESTAAT UIT EEN OF MEER CREATIEVE WERKATELIERS WAAROP DEELNEMERS UIT VERSCHILLENDE DOELGROEPEN HUN OPVATTINGEN, IDEEN EN BEELDEN PRESENTEREN VOOR DE TOEKOMSTIGE OPGAVE. FOCUS VAN DE ATELIERS LIGT OP DE THEMAS IDENTITEIT EN OMGEVING; OFWEL WAT ZIJN TRENDS OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ EN WAT BETEKENT DAT CONCREET VOOR INRICHTING, GEBRUIK, SFEER EN UITSTRALING VAN HET GEBOUW ZELF EN VOOR DE RELATIE VAN HET GEBOUW MET DE OMGEVING (TOEGANKELIJKHEID, VOORZIENINGEN, VEILIGHEID E.D.).

  Concreet worden deelnemers na een prikkelende inleiding met een stroom aan beelden over trends en innovatieve concepten en voorbeeldprojecten uitgedaagd om hun eigen visie te geven op de opgave. In gemengde groepen worden ideen uitgewerkt en vervolgens plenair gepresenteerd. Mogelijke dilemmas worden besproken en gezamenlijk uitgewerkt in een voorzet voor een integraal concept. De output van de workshops wordt vervolgens vertaald in een (beeld)verhaal rond een aantal centrale themas dat naast een functioneel programma van eisen als visueel PvE aan de geselecteerde architect(en) wordt meegegeven. Het gaat in de voorbereidingsfase niet meer primair om stoelen tellen maar om het scheppen van een aansprekend en overtuigend beeld van een moderne leeromgeving, de (impliciete) functionele wensen van de opdrachtgever, de sfeer en de look & feel. Dit vraagt om een andere, actieve rol van de (gedelegeerd) opdrachtgever; veel meer dan in het verleden moet hij in de voorbereidingsfase zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Verbeelding is niet langer de unieke taak van de architect, maar maakt deel uit van het takenpakket van de opdrachtgever zelf, bij bestuurders, ondernemingsraden en andere gremia die een beslissende dan wel zware stem in het kapittel hebben. Het zorgt in de praktijk voor een aanzienlijke versnelling van het besluitvormingsproces. Een sterk, gedragen verhaal zorgt er tot slot voor dat het concept bij personeelswisselingen of bij bezuinigingen in de kern overeind blijft en niet wordt uitgekleed.

 • In atelier-sessies wordt met verschillende stakeholders gedroomd over de nog te

  realiseren nieuwbouw. Hoe zij er zouden willen werken, hoe het gebouw ze daarin zou

  kunnen faciliteren en hoe dat tot uitdruking zou kunnen komen in de hardware, software en

  orgware van het gebouw.

 • R E S U L T A A T

  DE IDEEN EN INZICHTEN VAN STAKEHOLDERS UIT DE ATELIERS WORDEN VERWERKT IN HET VISUEEL PVE. ANDERS DAN HET FUNCTIONEEL PVE OF BIJVOORBEELD EEN BEELDKWALTEITSPLAN LAAT HET VISUEEL PVE NIET ZOZEER RANDVOORWAARDEN ZIEN WAARAAN GEBOUWONTWERP MOET VOLDOEN, MAAR BIEDT HET VOORAL INZICHT IN EN INSPIRATIE VOOR HET TOEKOMSTIGE GEBRUIK; DE GEBRUIKERS, HUN IDEEN, HUN DRIJFVEREN EN INSPIRATIE, HOE ZE (WILLEN) WERKEN, HOE ZE ZICH DAARBIJ VERHOUDEN TOT ELKAAR EN TOT HUN OMGEVING, WELK TYPE PROGRAMMA EN WERKPLEKKEN DAARIN EEN ROL KUNNEN SPELEN EN HUN ONDERLINGE SAMENHANG.

  THE AMSTERDAM UNIVERSITY COLLEGE / ONTWERP Francine Houben MECANOO / FOTO: Christian Richters

 • De kracht van het Visueel PVE zit m niet alleen in de rijkdom aan vernieuwende ideen, maar dat het de ideen zijn van de stakeholders zelf, waardoor ze zich er heel sterk in herkennen en mee identi ceren

 • E R V A R I N G

  DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN WIJ HET VISUEEL PROGRAMMA VAN EISEN ALS INSTRUMENT GEBRUIKT BIJ DE ONTWIKKELING VAN DRIE GEBOUWEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS IN AMSTERDAM (ZIE KADERS). BIJ ALLE PROJECTEN IS DE ERVARING VAN ZOWEL DE OPDRACHTGEVER ZELF ALS GESELECTEERDE (INTERIEUR)ARCHITECTEN UITERMATE POSITIEF. NAAST GENOEMDE VOORDELEN HEEFT HET VISUEEL PROGRAMMA VAN EISEN GEZORGD VOOR EEN MEER ONTSPANNEN SETTING VOOR HET GEBOUWONTWERP. HET ONTWERPPROCES KREEG DAARDOOR MEER HET KARAKTER VAN EEN SPANNENDE DIALOOG OVER DE BEELDEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN VAN DE ARCHITECT IN PLAATS VAN EEN VERKRAMPTE, AFSTANDELIJKE CONFRONTATIE ROND ONTWERPVOORSTELLEN, ZOALS VAAK GEBRUIKELIJK BIJ EEN TRADITIONELE MANIER VAN WERKEN.

  Het visueel programma van eisen vormt tot slot een interessant instrument om het gesprek aan te gaan met externe partijen, zoals bewoners- en ondernemersorganisaties in de omgeving en de lokale politiek. Onderwijsgebouwen zijn steeds minder ivoren torens maar worden, net als in het verleden, weer gentegreerd in de aangrenzende stedelijke omgeving. Voorzieningen (cafs, restaurants, bibliotheek, vergaderplekken, sportvoorzieningen) worden gebruikt door de onderwijswereld en de buurt. Als communicatieinstrument kan het visueel programma van eisen de relatie en draagvlak bij buurt en politiek versterken en tevens worden ingezet als instrument voor gebiedsmarketing.sterk, gedragen verhaal zorgt er tot slot voor dat het concept bij personeelswisselingen of bij bezuinigingen in de kern overeind blijft en niet wordt uitgekleed.

  THE LIBRARY LEARNING CENTRE / INTERIEURONTWERP: Jan Geysen, PUUR ARCHITECTEN / FOTO: Liesbeth Goetschackx

 • F R A N C I N E H O U B E N

  M E C A N O O / Unaniem adviseerde de jury om de

  Amsterdamse Architectuur Prijs

  2013 (de Gouden A.A.P.) toe

  te kennen aan het Amsterdam

  University College vanwege de

  eenvoud van de vorm, een groot

  huis, dat binnen enorm verrast.

  In het ontwerp van Mecanoo lopen

  uiteenlopende ruimten voor diverse

  onderwijsfuncties prachtig in

  elkaar over en zijn ontspannen

  samengebracht onder n groot dak,

  dat spectaculair is, maar op een

  onnadrukkelijke manier.

  P R O F I E L

  A M S T E R D A M

  U N I V E R S I T Y

  C O L L E G E

  Het Amsterdam University College (AUC) is een gezamenlijke, brede bachelorsopleiding van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Het AUC biedt intensief academisch onderwijs. Het onderwijsgebouw voor het AUC is circa 6.000 m2 groot en biedt plek aan ongeveer 900 studenten en 150 medewerkers. Het gebouw staat in het Amsterdam Science Park waar de AUC-studenten ook wonen. Het visueel PvE heeft ervoor gezorgd dat bij de stakeholders een gedragen, gezamenlijk idee is ontstaan van wat het onderwijsgebouw moest bieden. Het door Mecanoo ontworpen Amsterdam University College heeft in 2012 de Amsterdamse Architectuur Prijs gewonnen (Gouden AAP2012).

  D E P R A K T I J K

  THE AMSTERDAM UNIVERSITY COLLEGE / ONTWERP Francine Houben MECANOO /

  FOTO: Christian Richters

 • P R O F I E L

  L I B R A R Y

  L E A R N I N G

  C E N T R E

  Het Library Learning Centre is gelegen op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. Het pand biedt huisvesting voor ca. 1.200 studieplekken, een centrale bibliotheek en een groot restaurant.Het vrij gesloten gebouw is door een herinrichting een modern leercentrum is geworden en nu dan ook Library Learning Centre wordt genoemd. Omvang van het pand is ca. 5.000 m2. Door met de vele stakeholders tot een visueel PvE te komen, waarbij inpassing van de functies in het gebouw centraal staat, is een goede basis gelegd voor de opdracht aan de interieurarchitect. Aan het opstellen van het visueel PvE is deelgenomen door onder andere studenten, medewerkers van de faculteiten en van de bibliotheek alsmede van diverse service-afdelingen binnen de UvA. Oorspronkelijke architect is Pi de Bruijn van de Architekten Cie. De architect van het nieuwe interieur is Jan Geysen van PUUR interieurarchitecten uit Antwerpen.

  J A N G E Y S E N P U U R

  A R C H I T E C T E N / Een programma van eisen kenden we

  al, een visueel pve daarentegen

  nog niet. Waar een pve de som

  is van de eisen en wensen van

  de opdrachtgever, gaf deze keer

  het visueel pve daar ook een

  beeld aan. De combinatie van

  het pve met het visueel pve,

  bood ons de kans om beter te

  analyseren wat de opdrachtgever

  voor ogen had, niet alleen in

  programma maar ook qua gevoel.

  In het juist interpreteren van

  dat beeld en gevoel zijn we

  geslaagd en daardoor kregen

  we de opdracht om samen met

  de UVA als opdrachtgever het

  nieuwe Library Learning Centre

  vorm te geven. Meer dan 1.000

  studenten maken nu dagelijks

  gebruik van het LLC, deze hoge

  bezettingsgraad is het bewijs

  dat wij samen met de UVA er in

  zijn geslaagd ook het juiste

  beeld en gevoel te hebben

  gerealiseerd!

  R O B I N V A N S C H I J N D E L .

  H O O F D S E C T O R

  C A M P U S D I E N S T E N

  U N I V E R S I T E I T S -

  B I B L I O T H E E K / Een visueel PvE is zeer waardevol, vooral

  als dit tot stand komt als een

  co-creation proces tussen alle

  gebruikers. Standpunten, meningen

  en ideen worden verduidelijkt,

  gedeeld en uitgewerkt. Vervolgens

  is het visueel PvE een statement

  en zelfs een kader voor de

  (binnenhuis)architect: dit is

  wat de gebruikers vragen. Later

  in het proces vormt het visueel

  PvE mede een toetskader: wordt

  er gerealiseerd wat wij hebben

  gevraagd en (waarom) wijken we af.

  Bij personele wisselingen is de

  meerwaarde van het visueel PvE ook

  dat dit een bijdrage levert aan

  de continuteit van het project.

  Het visueel PvE van het Library

  Learning Centre is derhalve

  zeer waardevol en vanuit de

  recente ervaring, is voor mij een

  visueel PvE een must in een (ver)

  bouwproject.

  THE LIBRARY LEARNING CENTRE / INTERIEURONTWERP: Jan Geysen, PUUR ARCHITECTEN / FOTO: Liesbeth Goetschackx

 • CONRADHUIS / ONTWERP Team RSG: Powerhouse Company & Architecten CIE i.s.m. Marc Koehler Architects / IMPRESSIE: MIR /

  FOTO: Rasmus Malmstm

  G E R A R D V A N

  H A A R L E M , D I R E C T E U R

  A M S T E R D A M S C H O O L

  O F T E C H N O L O G Y /Het verbeelden van ideeen

  heeft positief bijgedragen aan

  het visueel PvE als collectief

  beeld van de nieuwbouw. Door

  de ideeen in beelden te vatten

  is men eerder geneigd los te

  komen van de huidige praktijk

  en zodoende toekomstgericht

  de inrichting te benaderen.

  Met het onderling uitwisselen

  van de beelden in de

  ontwerpsessies ontstond

  een snelle en inspirerende

  brainstorm. De beelden vullen

  elkaar daarbij aan.

  In het verdere ontwerpproces

  is het visueel PvE als

  instrument ingezet om de

  beelden, ideeen en gevoelens

  samen te brengen in een

  concrete schets van het

  gebouw. De architecten hebben

  hierbinnen dan ook de nodige

  ruimte om vanuit hun expertise

  concreet invulling te geven

  aan de beeldvorming over de

  inrichting van het gebouw.

  P R O F I E L

  C O N R A D H U I S

  De nieuwe huisvesting op de Amstelcampus voor Domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Een gebouw van ca. 25.000 m2 groot, ontworpen voor onderwijs, ontmoeting en onderzoek. Het gebouw is via een atrium verbonden met de bestaande bebouwing. Voor het interieurontwerp is op basis van een visueel PvE een tweetal architecten geselecteerd (CONCERN en EX-INTERIORS) die in co-creatie met de casco-architect (Team RSG: Powerhouse Company & Architecten CIE i.s.m. Marc Koehler Architects) werken.

  S T E F A N P R I N S

  P O W E R H O U S E

  C O M P A N Y /Het visueel PVE is een sterke

  tool om in het begin van

  het ontwerpproces draagvlak

  en input van gebruikers te

  krijgen. Het Conradhuis

  bevat een groot scala aan

  verschillende opleidingen

  met een grote variatie aan

  werkplekken en identiteiten.

  Het visueel PvE speelde hierin

  een rol om de verschillende

  gebruikerssamen te brengen

  binnen een integraal ontworpen

  gebouw.